HOTĂRÂRE nr. 155 din 3 martie 2005 (*actualizata*)privind organizarea şi functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale(actualizata până la data de 27 februarie 2006*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • --------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 211 din 14 martie 2005. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 27 februarie 2006, cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 374 din 28 aprilie 2005; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 iulie 2005; HOTĂRÂREA nr. 865 din 28 iulie 2005; HOTĂRÂREA nr. 933 din 11 august 2005; LEGEA nr. 389 din 16 decembrie 2005; HOTĂRÂREA nr. 1.830 din 22 decembrie 2005; HOTĂRÂREA nr. 129 din 29 ianuarie 2006; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 13 din 22 februarie 2006.În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi functionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispozitii generale  +  Articolul 1 (1) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridica, în subordinea Guvernului. (2) Sediul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale este în municipiul Bucureşti, bd. Carol I nr. 24, sectorul 3. (3) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale aplica strategia şi Programul de guvernare în vederea promovarii politicilor în domeniile sale de activitate: agricultura, pescuit, acvacultura, productie alimentara, consolidarea proprietăţii funciare, imbunatatiri funciare, silvicultura, dezvoltare rurala, optimizarea exploatatiilor şi conservarea solurilor. (4) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale este autoritatea publică centrala care asigura dezvoltarea pe baze moderne a domeniilor sale de activitate. (5) Obiectivele Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale sunt: a) finalizarea reformei şi consolidarea proprietăţii funciare; b) stimularea transformarii gospodariilor taranesti în exploatatii agricole moderne cu caracter comercial, formarea şi consolidarea clasei de mijloc în spatiul rural; c) alocarea eficienta a resurselor bugetare pentru sprijinirea producătorilor agricoli; d) sprijinirea gradului de procesare a produselor agricole şi a crearii de valoare adăugată în cadrul productiei agricole, prin măsuri de piaţa libera; e) dezvoltarea şi modernizarea mediului rural; f) dezvoltarea pescuitului şi acvaculturii; g) gestionarea eficienta a pădurilor; h) îmbunătăţirea cadrului instituţional în domeniile sale de activitate pe principiile eficientei şi debirocratizarii. (6) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale elaboreaza strategia şi reglementarile specifice în domeniile sale de activitate, în cadrul politicii generale a Guvernului şi în concordanta cu reglementarile Uniunii Europene.  +  Articolul 2Pentru realizarea obiectivelor din domeniul sau de activitate Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale exercita urmatoarele functii: a) de strategie, prin care se elaboreaza, în conformitate cu politica economica a Guvernului, normele Uniunii Europene şi tendintele pe plan mondial, strategia de dezvoltare în domeniile sale de activitate şi se proiecteaza mecanismele financiare necesare; b) de reglementare, prin care se asigura, în conformitate cu strategia, realizarea cadrului juridic şi elaborarea reglementarilor specifice activităţilor din domeniile sale de activitate; c) de administrare, prin care se asigura administrarea proprietăţii publice şi private a statului, precum şi gestionarea fondurilor şi serviciilor pentru care statul este responsabil, în domeniul sau de activitate; d) de reprezentare, prin care se asigura, în numele statului sau al Guvernului României, reprezentarea pe plan intern şi extern, în domeniul sau de activitate şi în limitele stabilite prin actele normative în vigoare; e) de autoritate de stat, prin care se asigura implementarea, urmarirea şi controlul aplicarii şi respectarii reglementarilor în domeniile sale de activitate.  +  Capitolul II Atribuţiile, structura organizatorica şi conducerea ministerului  +  Secţiunea 1 Atribuţiile ministerului  +  Articolul 3În exercitarea functiilor sale, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale are urmatoarele atribuţii generale:1. asigura implementarea strategiei şi a Programului de guvernare în domeniile sale de activitate, potrivit reglementarilor în vigoare;2. elaboreaza strategii şi politici specifice în domeniile sale de activitate, pe care le supune Guvernului spre adoptare;3. coordonează activitatea Agentiei SAPARD şi unele programe de finanţare şi de asistenţa internationale pe domeniile sale de activitate;4. elaboreaza studii, analize şi strategii şi fundamentează programe de dezvoltare a zonelor montane şi a zonelor rurale, în colaborare cu celelalte institutii ale administraţiei publice centrale şi cu organismele internationale în domeniu;5. coordonează activitatea de elaborare a documentatiilor tehnice, avizare, programare, promovare, realizare şi monitorizare a obiectivelor de investitii specifice;6. elaboreaza studii şi propune strategii de modernizare şi retehnologizare a agriculturii, în concordanta cu cerinţele de integrare în Uniunea Europeana;7. coordonează activitatea privind evaluarea şi inregistrarea bunurilor din patrimoniul instituţiilor publice din subordine şi de sub autoritatea sa;8. coordonează şi controlează privatizarea societatilor comerciale agricole la care statul este acţionar şi concesionarea terenurilor aparţinând domeniului public sau privat al statului, aflate în administrarea unităţilor de sub autoritatea sa ori aflate în subordonarea sa, precum şi a terenurilor agricole sau a terenurilor cu amenajari piscicole din administrarea societatilor comerciale la care statul este acţionar şi a celorlalte bunuri şi servicii din domeniul sau de activitate;9. coordonează şi monitorizează activităţile de fond funciar, de cadastru specializat, de imbunatatiri funciare, amenajari de torenti şi regularizări de ape din domeniul agricol şi silvic;10. coordonează şi monitorizează concesionarea terenurilor aferente activelor vandute de Regia Naţionala a Pădurilor - Romsilva, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, şi asigura incasarea redeventei;11. coordonează constituirea asociaţiilor utilizatorilor de apa pentru irigatii, prin Oficiul de reglementare a asociaţiilor utilizatorilor de apa pentru irigatii, şi monitorizează functionarea acestor asociaţii şi raporturile dintre ele şi firmele autorizate pentru serviciile de aprovizionare cu apa pentru irigatii, potrivit legislaţiei în vigoare;12. elaboreaza norme şi instrucţiuni pentru atestarea persoanelor care desfăşoară activităţi de imbunatatiri funciare în domeniul agricol şi silvic;13. fundamentează şi elaboreaza strategii şi programe de finanţare privind fondul funciar, protectia solului, a plantelor, a animalelor şi a pădurilor;14. reprezinta Guvernul în relatiile cu organismele interne şi internationale în domeniile sale de activitate;15. sprijina, direct sau prin institutii publice din subordine, editarea publicatiilor de specialitate şi de informare specifice;16. colaboreaza, prin structurile sale, cu Institutul Naţional de Statistica pentru a satisface cerinţele de date statistice de calitate şi comparabile bazate pe acquisul comunitar;17. initiaza, direct sau prin unitatile aflate în subordine ori sub autoritatea sa, proiecte de parteneriat public-privat de interes naţional, negociaza, semneaza şi realizează contractul de parteneriat public-privat, în conformitate cu prevederile legale în domeniu;18. initiaza, negociaza şi asigura punerea în aplicare a dispoziţiilor convenţiilor şi acordurilor internationale din sfera sa de competenţa, la care România este parte, din imputernicirea Guvernului, reprezinta interesele statului în diferite institutii şi organisme internationale şi dezvolta relatii de cooperare cu institutii şi organizaţii similare din alte state;19. intreprinde acţiuni şi initiative, potrivit competentelor stabilite de lege, pentru intensificarea participării României la actiunile de cooperare bilaterala şi multilaterala, la nivel subregional, regional şi global, pentru valorificarea oportunitatilor şi facilitatilor de asistenţa financiară, tehnica, tehnologica şi stiintifica;20. coordonează şi raspunde de activităţile privind relatiile cu Uniunea Europeana pentru domeniile din sfera sa de competenţa;21. exercita şi alte responsabilităţii, în conformitate cu dispozitiile legislaţiei naţionale şi ale acordurilor internationale la care România este parte, precum şi cu prevederile Programului naţional de aderare la Uniunea Europeana;22. asigura relaţia cu Parlamentul României, cu sindicatele şi patronatele şi cu organizaţiile nonguvernamentale din sfera sa de activitate, cu populatia, precum şi cu mass-media;23. coordonează actiunile de cooperare cu alte tari în domeniile sale de activitate şi asigura aplicarea, în condiţiile legislaţiei în vigoare, a convenţiilor şi acordurilor, precum şi controlul indeplinirii obligaţiilor ce decurg din acestea;24. initiaza acţiuni în domeniul sau de activitate privind integrarea europeana; urmareste şi raspunde de aplicarea prevederilor specifice din Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunitatile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993;25. asigura în domeniile sale de activitate organizarea activităţilor prevăzute de lege pentru apararea civila, pentru rezolvarea situaţiilor de urgenta şi pentru situaţii de mobilizare;26. desfăşoară activităţi de control şi inspecţii privind respectarea legislaţiei în domeniu, colaborand în actiunile sale cu celelalte autorităţi publice abilitate;27. desfăşoară activităţi de audit public intern, potrivit reglementarilor legale în vigoare;28. colaboreaza cu celelalte ministere şi organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu alte organisme interne şi internationale;29. initiaza şi elaboreaza, direct sau prin unitatile aflate în subordine, sub autoritate ori în coordonare, proiecte de acte normative în domeniile sale de activitate;30. avizeaza proiecte de acte normative care au legătură cu domeniile sale de activitate;31. elaboreaza şi promovează politici privind reglementarea depozitarii semintelor de consum şi activitatea de utilizare a acestora în alimentatie şi ca furaj pentru nutritia animalelor.  +  Articolul 4 (1) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale are urmatoarele atribuţii specifice:I. În domeniul agriculturii, pescuitului şi acvaculturii şi productiei alimentare şi imbunatatirilor funciare:1. elaboreaza strategii şi politici sectoriale şi de piaţa, în colaborare cu organizaţiile interprofesionale pe produs şi cu asociaţiile patronale şi sindicale din domeniul agrozootehnic şi piscicol;2. promovează programe şi proiecte de acte normative, pentru stimularea şi consolidarea pieţei produselor agroalimentare în vederea cresterii competitivitatii produselor pe piaţa interna şi externa;3. propune amendarea periodica, în functie de rezultate, a Programului Guvernului pentru agricultura;4. urmareste consolidarea proprietăţii agricole şi sprijina optimizarea exploatatiilor agricole şi piscicole;5. colaboreaza cu organizaţiile patronale, sindicale şi profesionale de producători, în vederea sprijinirii producătorilor agricoli şi piscicoli, şi intreprinde acţiuni de asistenţa şi consultanţă pentru susţinerea activităţii acestora;6. initiaza şi sprijina actiunile privind dezvoltarea prestarii serviciilor specifice pentru producătorii agricoli şi piscicoli, inclusiv prin dezvoltarea cooperatiei rurale;7. acrediteaza şi controlează, în condiţiile legii, agentii economici care produc, prelucreaza şi comercializeaza produse agroalimentare;8. acrediteaza şi controlează, în condiţiile legii, organismele de inspecţie şi certificare din agricultura ecologică;9. asigura, prin intermediul Autorităţii Naţionale pentru Produse Ecologice, implementarea, reglementarea şi monitorizarea sistemului de agricultura ecologică în România;10. asigura, prin Autoritatea Naţionala a Pietelor Produselor Agricole şi Alimentare, aplicarea mecanismelor şi instrumentelor de politica agricola şi comerciala care privesc organizarea pe piaţa, consolidarea şi functionarea eficienta a pietelor produselor agricole şi alimentare;11. elibereaza licente de depozit pentru semintele de consum, conform prevederilor legale, şi aproba Manualul de gradare a semintelor de consum alimentar şi furajer;12. elaboreaza proiecte de standarde pentru produsele agroalimentare, în conformitate cu prevederile standardelor Codex Alimentarius, compatibile cu normele Organizaţiei pentru Alimentatie şi Agricultura - F.A.O. şi Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii - O.M.S.;13. coordonează şi controlează activitatea de pescuit şi acvacultura; ia măsuri de protecţie a fondului piscicol prin inspecţia de specialitate, potrivit legislaţiei în vigoare;14. coordonează, organizeaza şi controlează activitatea de selecţie, ameliorare şi de reproductie a animalelor de interes zootehnic;15. asigura implementarea politicilor, strategiilor şi programelor de dezvoltare în domeniul sectorului vegetal, al producerii de furaje, cresterii animalelor, pescuitului şi acvaculturii, precum şi în domeniul produselor agroalimentare;16. elaboreaza norme tehnice şi metodologice în domeniul cresterii animalelor, pescuitului şi acvaculturii, precum şi în domeniul produselor agroalimentare;17. coordonează activitatea productiva de crestere a animalelor şi nutriţie animala, precum şi activitatea de pescuit şi acvacultura;18. elaboreaza, promovează şi implementeaza cadrul legal privind calitatea produselor agroalimentare, precum şi alinierea legislaţiei în domeniul cresterii animalelor, pescuitului, acvaculturii şi produselor agroalimentare cu legislatia Uniunii Europene;19. elaboreaza acte normative care promovează valorificarea productiilor animaliere în sisteme comunitare de clasificare în vederea exportului acestora;20. stabileste prioritati în domeniul cresterii animalelor, pescuitului şi acvaculturii, pentru corelarea productiilor animaliere cu necesarul de produse, în vederea aprovizionarii pieţei interne şi crearii de disponibilitati pentru export;21. elaboreaza şi promovează, împreună cu institutele de specialitate de profil, tehnologii competitive moderne pentru cresterea animalelor, în domeniul pescuitului şi acvaculturii şi pentru amenajarea pajiştilor, diferentiate în functie de condiţiile agropedologice;22. elaboreaza şi întocmeşte studii şi strategii privind cresterea competitivitatii produselor agroalimentare româneşti pe piaţa interna şi externa;23. initiaza şi elaboreaza proiecte de acte normative privind protectia indicatiilor geografice, denumirilor de origine şi a atestatelor de specificitate pentru produsele agricole şi produsele alimentare;24. aproba, în condiţiile legii, organismele de inspecţie şi certificare privind protectia indicatiilor geografice, denumirilor de origine şi a atestatelor de specificitate pentru produsele agricole şi produsele alimentare;25. înregistrează, în condiţiile legii, indicatiile geografice, rasele de animale, soiurile de plante, tehnologiile şi metodele de procesare industriala a produselor agricole, denumirile de origine şi atestatele de specificitate pentru produsele agricole şi produsele alimentare şi solicita protectia acestora în Uniunea Europeana;26. elaboreaza şi actualizeaza legislatia privind acreditarea agentilor economici care desfăşoară activităţi în domeniul productiei, depozitarii, transportului şi comercializarii produselor alimentare;27. aproba şi înregistrează simbolurile societatilor comerciale cu activităţi în domeniul productiei de conserve alimentare ambalate în recipiente metalice şi numerele de ordine ale grupelor şi sortimentelor de conserve alimentare;28. participa la elaborarea standardelor române ale produselor alimentare pentru armonizarea acestora cu cele europene şi internationale, precum şi cu standardele Codex Alimentarius;29. coordonează activitatea privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea valorica a calităţii produselor, proceselor tehnologice şi serviciilor agricole şi industrial alimentare, comercializarea semintelor şi a materialului saditor viticol, pomicol, legumicol şi horticol, precum şi inregistrarea soiurilor de plante;30. organizeaza şi coordonează activitatea fitosanitara de utilizare a substanţelor pesticide şi a metodelor de combatere a bolilor şi daunatorilor plantelor de cultura, elaboreaza strategia în domeniu, inclusiv norme de carantina fitosanitara, avizeaza omologarea, producerea şi utilizarea pesticidelor, precum şi autorizarea şi utilizarea ingrasamintelor, controlează modul de implementare a legislaţiei în vigoare;31. promovează şi implementeaza politici şi metode biologice de combatere integrată a daunatorilor în domeniul protectiei plantelor, carantinei fitosanitare şi regimului produselor de uz fitosanitar la nivel central şi teritorial, dezvolta baza de date privind activitatea de protecţie a plantelor;32. coordonează activitatea şi elaboreaza strategia şi programele de restructurare şi privatizare ale societatilor naţionale la care statul, prin Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, este acţionar majoritar;33. coordonează elaborarea de măsuri şi asigura restructurarea şi privatizarea societatilor comerciale pe acţiuni, cu capital majoritar de stat, din domeniul sau de activitate şi exercită, în numele statului, toate drepturile ce decurg din calitatea de acţionar la societăţile comerciale ce deţin în administrare terenuri agricole sau terenuri cu amenajari piscicole;34. controlează modul în care sunt respectate normele privind evidenta, protectia, folosirea şi ameliorarea fondului funciar de către toţi detinatorii de terenuri cu destinatie agricola, indiferent de forma de proprietate;35. asigura evidenta navelor şi ambarcatiunilor de pescuit prin Fisierul navelor şi ambarcatiunilor de pescuit, precum şi evidenta altor tipuri de dotari tehnice ale ambarcatiunilor de pescuit, inregistrarea datelor tehnice şi proiectelor amenajarilor hidrotehnice ale capacităţilor de productie din acvacultura;36. avizeaza documentatiile privind scoaterea din circuitul agricol a terenurilor agricole şi schimbarea categoriei de folosinţă a terenului agricol, potrivit reglementarilor în vigoare;37. avizeaza lucrari de scoatere a terenurilor din circuitul agricol, respectand planul urbanistic general şi planul urbanistic zonal, în vederea infiintarii de amenajari agrozootehnice, complexuri de sere, ferme multifunctionale, microferme, amenajari piscicole pentru acvacultura intensiva şi superintensiva în sistem dirijat-controlat;38. coordonează programul privind realizarea lucrărilor de imbunatatiri funciare prioritare, potrivit legislaţiei în vigoare;39. fundamentează şi elaboreaza programele prioritare de amenajare şi ameliorare a terenurilor agricole degradate, precum şi monitorizarea calităţii solului prin studii pedologice şi agrochimice;40. elaboreaza şi promovează programe de sustinere financiară a producătorilor agricoli şi piscicoli şi urmareste derularea acestora;41. întocmeşte şi monitorizează studii şi strategii privind promovarea produselor agroalimentare româneşti pe piete externe;42. monitorizează prin cercetari specifice organismele modificate genetic, elaborand buletine de analiza anuale cu privire la impactul lor economic, ecologic şi asupra stării de sănătate a populatiei, eficienta utilizarii lor în sectorul vegetal şi animal agricol;43. coordonează activitatea de cercetare stiintifica şi tehnologica agricola şi piscicola, de consultanţă şi de perfectionare profesionala şi a organismelor modificate genetic;44. coordonează actiunea de implementare a Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindina şi de stimulare a precipitatiilor;45. asigura indeplinirea, prin intermediul Autorităţii de Management pentru Programul Operational Sectorial pentru Agricultura, Dezvoltare Rurala şi Pescuit, a atribuţiilor stabilite prin actele normative în vigoare;46. asigură realizarea Proiectului privind reabilitarea şi reforma sectorului de irigatii conform prevederilor legale în vigoare;47. organizeaza şi asigura functionarea sistemului naţional de supraveghere, evaluare, prognoze şi avertizare privind efectele ecologice şi economice ale amenajarilor de imbunatatiri funciare;48. organizeaza, executa şi actualizeaza cadastrul amenajarilor de acvacultura şi imbunatatiri funciare cofinantat de la bugetul de stat.II. În domeniul pădurilor:1. elaboreaza strategii şi politici de gospodarire şi de valorificare rationala a resurselor fondului forestier naţional şi a vegetatiei forestiere din afara acestuia;2. elaboreaza regulamente, instrucţiuni şi norme tehnice specifice privind administrarea şi gospodarirea durabila a fondului forestier naţional, a vegetatiei forestiere din afara acestuia, a fondului cinegetic şi a celui piscicol din apele de munte;3. exercita atribuţiile prevăzute de lege în vederea asigurarii respectarii regimului silvic în fondul forestier naţional;4. coordonează şi controlează activitatea de elaborare şi avizare, în conceptie unitara, a amenajamentelor silvice, a studiilor sumare de amenajare a pădurilor, precum şi a studiilor de transformare a pasunilor impadurite;5. propune, pe baza amenajamentelor silvice, volumul maxim de masa lemnoasa care se exploateaza anual din paduri şi din vegetatia forestiera, din afara fondului forestier naţional, pe categorii de destinatari şi destinatii, în conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice;6. organizeaza evidenta sistemului informational pentru silvicultura potrivit art. VIII din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 41/2004 pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 499/2004, organizeaza şi tine evidenta terenurilor cu destinatie forestiera şi a celor cu vegetatie forestiera, din afara fondului forestier, indiferent de natura proprietăţii, urmareste furnizarea datelor necesare în vederea realizării sistemului de cadastru, coordonează executarea lucrărilor de geodezie, topografie, fotogrammetrie, cartografie pentru realizarea sistemului informational pentru silvicultura, precum şi introducerea şi întreţinerea acestuia, cantitativ şi calitativ, şi asigura proiectarea şi aplicarea în teren a organizarii teritoriului forestier;7. analizeaza şi, după caz, aproba, în condiţiile prevăzute de lege, solicitarile de scoatere definitivă sau temporara din circuitul silvic a unor terenuri, precum şi regularizarea perimetrelor padurii, conform reglementarilor în vigoare, indiferent de natura proprietăţii;8. coordonează, împreună cu factorii responsabili interesati, actiunile de impadurire a terenurilor degradate, inapte pentru folosinţă agricola, înfiinţarea perdelelor forestiere de protecţie şi asigura o conceptie unitara de amenajare a terenurilor degradate şi de corectare a torentilor pe bazine hidrografice şi perimetre de ameliorare; fundamentează necesitatea asigurarii resurselor financiare respective;9. organizeaza sistemul naţional de monitorizare solvegetatie forestiera pentru silvicultura, ia măsuri pentru ameliorarea stării de sănătate a pădurilor şi coordonează gospodarirea ariilor protejate din fondul forestier naţional;10. urmareste şi sprijina dezvoltarea retelei de drumuri forestiere, urmarind asigurarea fondurilor necesare, potrivit legii;11. urmareste evolutia stării fondului forestier naţional şi prezinta Guvernului rapoarte anuale;12. colaboreaza cu instituţiile interesate pentru preluarea în fondul forestier al statului, în condiţiile legii, a terenurilor degradate, inapte pentru folosinţă agricola, proprietate publică sau privată, pentru ameliorarea cărora detinatorii legali nu dispun de mijloacele necesare;13. atesta persoanele fizice şi juridice pentru efectuarea de studii de teren, elaborarea documentatiilor tehnico-economice, precum şi pentru executarea lucrărilor de imbunatatiri funciare în domeniul silvic, autorizeaza unitatile specializate pentru activitatea de amenajare;14. atesta persoanele juridice care executa lucrari silvice;15. organizeaza şi conduce, prin structurile teritoriale de specialitate din subordine, modul de gospodarire a pădurilor proprietate privată şi a celor proprietate publică aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale;16. organizeaza şi coordonează activitatea de cercetare stiintifica şi inginerie tehnologica în domeniul silviculturii, sprijina dezvoltarea acestora şi asigura folosirea rezultatelor obtinute la fundamentarea masurilor de gospodarire durabila a pădurilor;17. reglementeaza şi aproba activităţile de management forestier din padurile proprietate privată, precum şi din padurile proprietate publică a unităţilor administrativteritoriale;18. aproba incadrarea pe categorii functionale a vegetatiei forestiere din afara fondului forestier naţional;19. organizeaza activităţile tehnice silvice, finantate de la bugetul de stat, pentru padurile proprietate privată a persoanelor fizice, conform competentelor legale;20. asigura, conform competentelor legale, respectarea reglementarilor privind producerea, comercializarea şi utilizarea materialelor forestiere de reproducere;21. coordonează actiunile de informare, educare, instruire şi altele asemenea, finantate de la bugetul de stat, pentru popularizarea legislaţiei silvice şi educatiei forestiere, în vederea respectarii regimului silvic de către proprietari şi/sau deţinători;22. autorizeaza functionarea structurilor silvice proprii de administrare a fondului forestier proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale şi a celui proprietate privată;23. elaboreaza şi analizeaza sistemul de informaţii statistice în silvicultura;24. asigura, în condiţiile legii, aplicarea masurilor specifice silviculturii din proiectele şi programele internationale;25. coordonează şi promovează documentaţii de sinteza referitoare la fondul forestier naţional, organizeaza periodic elaborarea inventarului fondului forestier naţional şi elaboreaza prognoze privind evolutia acestuia;26. coordonează şi implementeaza programele cu finanţare externa cu componente în domeniul silviculturii, scop în care organizeaza cadrul instituţional corespunzător;27. verifica şi aproba documentatiile intocmite pentru justificarea pierderilor cauzate de calamitati înregistrate la impaduririle efectuate din fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinatie silvica sau din surse bugetare;28. ia măsuri pentru realizarea inventarului forestier naţional şi coordonează realizarea acestuia;29. asigura implementarea şi monitorizarea masurii 3.5 Silvicultura în cadrul Programului SAPARD;30. organizeaza, coordonează şi exercită controlul cu privire la respectarea prevederilor regimului silvic de către detinatorii şi administratorii cu orice titlu de fond forestier şi a modului în care se aplică legislatia silvica pentru administrarea vegetatiei forestiere din afara fondului forestier;31. controlează modul în care se aplică normele tehnice în elaborarea amenajamentelor silvice, respectarea şi aplicarea prevederilor din amenajamente;32. controlează modul de supraveghere a stării de sănătate a pădurilor (monitoringul forestier) şi modul de aplicare a reglementarilor privind utilizarea materialelor forestiere de reproducere.33. verifica modul de respectare a normelor tehnice cu privire la proiectarea şi executarea lucrărilor de reconstructie ecologica, impaduriri şi lucrari de ingrijire;34. controlează respectarea de către administrator sau proprietar a legislaţiei privind integritatea fondului forestier naţional şi a vegetatiei forestiere din afara acestuia;35. constata, prin personalul silvic, faptele ce pot constitui infractiuni în domeniul silvic, sesizeaza de îndată organele de cercetare penala, iar pentru faptele contraventionale aplica sancţiuni, cu respectarea prevederilor legale privind regimul contraventiilor;36. controlează legalitatea comercializarii masei lemnoase şi respectarea reglementarilor cu privire la circulatia materialelor lemnoase, precum şi provenienţă acestora;37. controlează respectarea regimului silvic în domeniul ariilor protejate din fondul forestier naţional;38. verifica sesizarile cu privire la incalcarea legislaţiei în vigoare în domeniul respectarii regimului silvic şi a legislaţiei silvice cu privire la administrarea vegetatiei forestiere din afara fondului forestier;39. elaboreaza strategii şi politici pentru gestionarea durabila a fondului cinegetic naţional;40. atribuie în gestiune, în condiţiile legii, fondurile de vânătoare şi exercită atribuţiile prevăzute de lege în domeniul cinegetic;41. elaboreaza regulamente, instrucţiuni şi norme tehnice specifice pentru gestionarea durabila a fondului cinegetic;42. controlează activitatea cinegetica pe toate categoriile de fonduri de vânătoare, luand masurile care se impun în conformitate cu legislatia din domeniu;43. organizeaza, coordonează şi participa în mod direct la actiunile de prevenire şi combatere a braconajului, constata, prin personalul cinegetic, faptele ce pot constitui infractiuni în domeniul cinegetic, sesizeaza de îndată organele de cercetare penala, iar pentru faptele contraventionale aplica sancţiuni, cu respectarea prevederilor legale privind regimul contraventiilor;44. controlează activitatea personalului angajat al gestionarilor fondurilor de vânătoare cu atribuţii în domeniul cinegetic şi propune, după caz, sanctionarea acestuia;45. controlează modul de respectare a instructiunilor tehnice privind evaluarea efectivelor de vanat şi stabilirea cotelor de recolta;46. controlează legalitatea detinerii în captivitate a animalelor salbatice de către persoanele fizice şi juridice, precum şi asigurarea condiţiilor de viaţa ale acestora;47. controlează respectarea reglementarilor în vigoare privind capturarea vanatului viu şi popularea fondurilor de vânătoare;48. verifica sesizarile cu privire la incalcarea actelor normative în vigoare în domeniul cinegetic;49. indeplineste orice alte atribuţii privind controlul respectarii legislaţiei în domeniul silvic şi cel cinegetic.-------------Pct. 30-32 de la pct. II al alin. (1) al art. 4 au fost modificate de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂRE nr. 374 din 28 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005.Pct. 33-49 de la pct. II al alin. (1) al art. 4 au fost introduse de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂRE nr. 374 din 28 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005.III. În domeniul dezvoltării rurale:1. asigura armonizarea cadrului instituţional şi dezvoltarea capacităţii administrative a structurilor responsabile pentru elaborarea şi implementarea programelor de dezvoltare rurala;2. elaboreaza strategiile şi programele de dezvoltare echilibrata a spatiului rural la nivel naţional, regional şi local, în functie de potentialul resurselor de dezvoltare, în concordanta cu strategia sectorului agroalimentar, cu prioritatile stabilite prin Programul de guvernare, precum şi cu nivelul resurselor de finanţare destinate şi alocate acestei activităţi:3. elaboreaza şi sustine programe de dezvoltare rurala la nivel naţional, regional şi local;4. dezvolta şi promovează parteneriate la nivel naţional, central, regional şi local, inclusiv parteneriatul public-privat;5. asigura secretariatul Comitetului interministerial pentru elaborarea Programului naţional de dezvoltare rurala 2007-2013;6. colaboreaza cu structurile administrative, profesionale interministeriale în vederea îmbunătăţirii cadrului legislativ şi organizatoric general de dezvoltare rurala;7. promovează şi incurajeaza participarea sectorului privat la elaborarea şi implementarea programelor de dezvoltare rurala;8. propune amendarea periodica, în functie de rezultate, a Programului Guvernului pentru dezvoltare rurala;9. propune amendarea periodica, împreună cu ministerele şi organismele neguvernamentale implicate, a Planului naţional pentru agricultura şi dezvoltare rurala;10. raspunde de coordonarea acţiunilor de implementare a Instrumentului special de preaderare pentru agricultura şi dezvoltare rurala - SAPARD, prin coordonarea activităţii Agentiei SAPARD;11. abrogat;12. raspunde de implementarea tehnica a masurilor "Asistenţa tehnica" şi "Îmbunătăţirea pregatirii profesionale" din cadrul Programului SAPARD;13. elaboreaza programele de dezvoltare rurala - Programul naţional de dezvoltare rurala pentru perioada 2007-2013, Programul naţional de agromediu, precum şi alte programe specifice în conformitate cu cerinţele legislaţiei naţionale, europene şi internationale în domeniu, în concordanta cu obiectivele şi prioritatile stabilite prin Planul naţional de dezvoltare şi Planul naţional strategic în domeniul dezvoltării rurale;14. coordonează implementarea programelor de dezvoltare rurala europene - Programul SAPARD, Programul naţional de dezvoltare rurala, în concordanta cu recomandarile comitetelor de monitorizare şi cu reglementarile Uniunii Europene;15. asigura implementarea programelor de dezvoltare rurala europene în concordanta cu principiile şi politicile Uniunii Europene, în special în domeniile concurentei, achizitiilor publice, protectiei mediului şi egalitatii de sanse între femei şi barbati;16. urmareste şi raporteaza rezultatele generale şi impactul obţinut prin programele de dezvoltare rurala naţionale, europene şi internationale, precum şi prin cele specifice, menţionate în strategia de dezvoltare rurala;17. asigura informarea publicului şi a presei cu privire la rolul Comisiei Europene în dezvoltarea programelor şi în constientizarea potentialilor beneficiari cu privire la oportunitatile ce decurg din implementarea programelor de dezvoltare rurala;18. elaboreaza şi asigura managementul informaţiilor printr-un sistem functional de colectare, prelucrare a datelor statistice şi financiare privind implementarea programelor de dezvoltare rurala, evaluarea şi monitorizarea asistentei financiare comunitare;19. analizeaza şi propune modificari ale programelor de dezvoltare rurala europene - SAPARD şi Programul naţional de dezvoltare rurala şi inainteaza comitetelor de monitorizare corespunzătoare propunerile privind realocarile de fonduri între măsuri şi submasuri; după aprobarea lor de către Comitetul de monitorizare, transmite modificările şi/sau ajustarile propuse spre analiza şi aprobare Comisiei Europene, iar Autorităţii de plată, spre informare; opereaza modificările, după aprobarea lor de către Comisia Europeana, şi informeaza corespunzător instituţiile implicate în implementarea programelor de dezvoltare rurala;20. elaboreaza şi prezinta spre aprobare comitetelor de monitorizare rapoartele anuale de implementare şi, după aprobarea acestora, le transmite spre aprobare Comisiei Europene;21. asigura implementarea masurilor de control pentru corectitudinea operaţiunilor finantate prin Programul naţional de dezvoltare rurala şi pentru alte programe de dezvoltare rurala, în concordanta cu principiile unui management financiar riguros şi transparent;22. urmareste şi verifica instituirea de către autorităţile de implementare, precum şi de către organismele intermediare care implementeaza masurile din Programul naţional de dezvoltare rurala şi din proiectele finantate prin fondurile europene şi naţionale a unui sistem contabil şi de evidenta separat, precum şi a unui cod de contabilitate adecvat pentru toate operaţiunile finantate;23. asigura corelarea masurilor din programele de dezvoltare rurala naţionale, europene şi internationale cu cele din programele sectoriale şi regionale;24. elaboreaza manuale de implementare şi utilizare pentru programele de dezvoltare rurala finantate din fondurile naţionale, europene şi internationale;25. elaboreaza criteriile de selecţie şi evaluare a proiectelor, aproba proiectele selectate de către autorităţile de implementare şi transmit cererile de finanţare Autorităţii de plată;26. asigura indeplinirea cerințelor referitoare la informarea şi publicitatea privind asistenţa financiară a programelor de dezvoltare rurala naţionale, europene şi internationale;27. organizeaza evaluarea intermediara a Programului naţional de dezvoltare rurala şi informeaza Comitetul de monitorizare asupra rezultatelor acestuia şi asupra modalitatilor propuse pentru implementarea recomandarilor şi concluziilor primite de la Comisia Europeana ca urmare a evaluării intermediare;28. furnizeaza informaţiile privind absorbtia fondurilor aferente programelor de dezvoltare rurala naţionale şi europene gestionate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, conform datelor cuprinse în tabelele financiare;29. constituie Comitetul de monitorizare pentru Programul naţional de dezvoltare rurala 2007-2013 şi asigura presedintia şi secretariatul acestuia;30. exercita atribuţiile de Autoritate de management pentru Programul SAPARD: a) coordonează programarea şi asigura monitorizarea implementarii instrumentului de preaderare pentru agricultura şi dezvoltare rurala SAPARD; b) contribuie la crearea şi exploatarea sistemului computerizat de monitorizare şi evaluare a implementarii instrumentelor financiare de preaderare SAPARD; c) initiaza măsuri şi participa împreună cu instituţiile de profil la elaborarea programelor menite sa sprijine pregătirea profesionala a functionarilor publici, precum şi a operatorilor economici, în domeniul programelor comunitare de preaderare SAPARD; d) organizeaza reuniunile Comitetului de monitorizare pentru Programul SAPARD şi asigura presedintia şi secretariatul acestuia; e) stabileste în cooperare cu Agentia SAPARD indicatorii de monitorizare pe măsuri şi submasuri; f) propune şi contribuie la constituirea sistemului informatic şi a bazei de date specifice; g) analizeaza şi prelucreaza informaţiile necesare monitorizarii şi evaluării Programului SAPARD; h) raporteaza informaţiile privind monitorizarea şi evaluarea Programului SAPARD către Comitetul de monitorizare pentru Programul SAPARD şi Comisia Europeana; i) propune Comisiei Europene solutii privind îmbunătăţirea implementarii Programului SAPARD, în consultare cu Agentia SAPARD şi cu acordul Comitetului de monitorizare pentru Programul SAPARD; j) elaboreaza şi transmite Comisiei Europene raportul anual privind implementarea Programului SAPARD, în consultare cu Agentia SAPARD şi cu aprobarea Comitetului de monitorizare pentru Programul SAPARD; k) redacteaza şi transmite Comisiei Europene raportul final privind implementarea Programului SAPARD, în consultare cu Agentia SAPARD şi cu aprobarea Comitetului de monitorizare pentru Programul SAPARD; l) informeaza autorităţile cu atribuţii în domeniu, cu privire la necesitatea adaptarii cadrului administrativ corespunzător, în baza deciziei Comisiei Europene privind amendarea Programului SAPARD; m) informeaza anual Comisia Europeana despre initiativele luate şi masurile prevăzute cu privire la informarea publicului privind rezultatele Programului SAPARD şi rolul jucat de Comunitatea Europeana; n) analizeaza anual, împreună cu reprezentantii Comisiei Europene, rezultatele implementarii Programului SAPARD; o) analizeaza calitatea şi implicatiile evaluarilor efectuate; p) organizeaza şi realizează, în cooperare cu Comisia Europeana şi Comitetul de monitorizare pentru Programul SAPARD, evaluarea intermediara şi cea de la finele perioadei de implementare a Programului; r) asigura orice alte functii şi atribuţii ale Autorităţii de management pentru Programul SAPARD, prevăzute în acordurile SAPARD incheiate cu Comisia Comunitatilor Europene şi în conformitate cu legislatia naţionala în vigoare;31. indeplineste şi alte atribuţii, în condiţiile legii.-----------Pct. III al alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂRE nr. 374 din 28 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005.Pct. 11 din cap. III al alin. (1) al art. 4 a fost abrogat de art. VI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 21 iulie 2005.IV. În domeniul integrarii europene şi relatiilor internationale:1. coordonează şi monitorizează actiunile legate de implementarea angajamentelor rezultate în urma negocierilor de aderare a României la Uniunea Europeana, pentru sectoarele agricol, agroalimentar, dezvoltare rurala, forestier şi pescuit;2. asigura pregătirea şi derularea misiunilor de monitorizare ale Comisiei Europene, precum şi pregătirea şi participarea la consultarile tehnice cu aceasta;3. coordonează şi monitorizează actiunile legate de pregătirea sectoarelor agroalimentar, dezvoltare rurala, pescuit şi forestier pentru aderare: Programul naţional de aderare a României la Uniunea Europeana, indeplinirea angajamentelor asumate prin Programul naţional de aderare şi prin documentele programatice de negocieri, rapoartele anuale privind progresele înregistrate în procesul de aderare, Planul de implementare la nivel local a legislaţiei armonizate cu acquisul comunitar, Planul de măsuri prioritare pentru pregătirea aderarii la Uniunea Europeana;4. asigura corelarea modului în care legislatia naţionala transpune prevederile legislaţiei comunitare;5. urmareste şi avizeaza documentele specifice pentru sectoarele agroalimentar, dezvoltare rurala, pescuit şi forestier, în relaţia cu alte capitole de negociere pentru care Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale este membru al delegatiilor sectoriale;6. coordonează şi avizeaza actiunile derulate, suportate prin Programul TAIEX;7. coordonează, organizeaza şi monitorizează activitatea Corpului de consilieri de integrare din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale;8. coordonează şi avizeaza actele normative pentru crearea şi functionarea RICA conform angajamentelor din documentele de negocieri şi asigura pregătirea şi implementarea planului construcţiei instituţionale RICA şi a sistemului informational experimental de contabilitate agricola;9. coordonează şi avizeaza proiectele de acorduri, conventii, protocoale şi alte înţelegeri de colaborare economica şi tehnico-stiintifica bilaterala în domeniul agroalimentar, pădurilor, dezvoltării rurale şi pescuitului cu alte state şi urmareste indeplinirea procedurilor prevăzute în Legea nr. 590/2003 privind tratatele, pentru negocierea, semnarea şi intrarea în vigoare a documentelor respective;10. sprijina şi monitorizează implementarea acordurilor bilaterale de cooperare în domeniul agroalimentar, pădurilor, dezvoltării rurale şi pescuitului;11. avizeaza materialele pentru comisiile mixte interguvernamentale de cooperare economica şi tehnico-ştiinţifică bilaterala şi coordonează activitatea grupurilor mixte de lucru pentru sectoarele agroalimentar, paduri, dezvoltare rurala şi pescuit, ca urmare a acordurilor bilaterale incheiate sau a hotărârilor comisiilor mixte interguvernamentale;12. coordonează activităţile în relaţia cu organismele internationale FAO, OECD, FIDA, ICE, OCEMN, Banca Mondiala, şi alte organisme, precum şi proiectele finantate de acestea;13. asigura reprezentarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale la intalnirile oficiale externe şi interne pe problematica integrarii europene şi a relatiilor internationale;14. coordonează activităţile Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale în relaţia cu organismele internationale şi structurile regionale la care România este membra;15. coordonează şi avizeaza propunerile şi proiectele de finanţare din fonduri PHARE, pe baza prioritatilor din Parteneriatul pentru aderare şi alte documente programatice;16. monitorizează şi coordonează, pentru proiectele PHARE, indeplinirea sarcinilor privind organizarea licitaţiilor, evaluarea ofertelor, selectarea contractantului, negocierea şi incheierea contractului;17. coordonează şi urmareste derularea în bune condiţii a proiectelor cu finanţare externa: PHARE, bilaterale, precum şi cu organisme internationale, în vederea asigurarii absorbtiei fondurilor alocate;18. coordonează şi organizeaza activitatea privind adoptarea şi implementarea Sistemului integrat de administrare şi control. (2) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale indeplineste orice alte atribuţii stabilite prin acte normative pentru domeniile sale de activitate.  +  Secţiunea a 2-a Structura organizatorica şi conducerea ministerului  +  Articolul 5 (1) Structura organizatorica a Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale este prevăzută în anexa nr. 1. Prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale se pot organiza servicii, birouri, compartimente şi colective temporare, în condiţiile legii. (2) Atribuţiile şi responsabilitatile compartimentelor din aparatul propriu al Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorica, prin regulamentul de organizare şi functionare a ministerului, care se aproba prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale.  +  Articolul 6 (1) În structura Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale funcţionează Directia generală dezvoltare rurala care indeplineste şi functia şi atribuţiile de Autoritate de management pentru Programul SAPARD şi de Autoritate de management pentru Programul naţional de dezvoltare rurala. (2) Autoritatea de management pentru Programul naţional de dezvoltare rurala preia atribuţiile Autorităţii de management pentru Programul operational sectorial pentru agricultura, dezvoltare rurala şi pescuit privind agricultura şi dezvoltarea rurala, stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 497/2004 privind stabilirea cadrului instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea instrumentelor structurale, cu modificările şi completările ulterioare. Atribuţiile Autorităţii de management pentru Programul operational sectorial pentru agricultura, dezvoltare rurala şi pescuit privind domeniul pescuitului vor fi preluate de către Agentia Naţionala pentru Pescuit şi Acvacultura. (3) Abrogat. (4) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, prin Directia generală dezvoltare rurala, este beneficiarul masurilor 4.2 "Asistenţa tehnica" şi 4.1 "Îmbunătăţirea pregatirii profesionale" din cadrul Programului SAPARD. (5) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale este autoritatea competentă pentru organizarea, implementarea şi functionarea Registrului Informatic de Contabilitate Agricola - RICA.-----------Art. 6 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂRE nr. 374 din 28 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005.Alin. (3) al art. 6 a fost abrogat de pct. 1 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 933 din 11 august 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 774 din 25 august 2005.  +  Articolul 6^1În structura Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, în coordonarea directa a ministrului, se infiinteaza Autoritatea competenţa pentru acreditarea agentiilor de plati pentru agricultura, dezvoltare rurala şi pescuit şi a Organismului coordonator al agentiilor de plati pentru agricultura, dezvoltare rurala şi pescuit, care acorda şi/sau retrage acreditarea de functionare a acestora.-----------Art. 6^1 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂRE nr. 374 din 28 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005.Art. 6^1 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 933 din 11 august 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 774 din 25 august 2005.  +  Articolul 7 (1) În condiţiile legii, se organizeaza şi funcţionează în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale unităţi de management al proiectului, denumite în continuare UMP, conduse de cate un director, în vederea asigurarii unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finantate prin împrumuturi externe. (2) Structura organizatorica, numărul de personal şi regulamentul de organizare şi functionare ale UMP vor fi stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale. (3) Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale numeste, în condiţiile legii, personalul UMP şi stabileste competentele directorului.  +  Articolul 8 (1) Unitatile aflate în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale sunt prevăzute în anexa nr. 2. (2) Atribuţiile şi responsabilitatile, structura organizatorica, statele de functii şi numărul de personal pentru instituţiile publice din subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale se aproba prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, cu incadrarea în numărul maxim de posturi aprobat. (3) Numirea în functiile de conducere la instituţiile din subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale se face prin ordin al ministrului, în condiţiile reglementarilor legale aplicabile. În cazul serviciilor deconcentrate, numirile în functie se fac potrivit legii. (4) Unitatile care funcţionează sub autoritatea şi respectiv în coordonarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale sunt prevăzute în anexele nr. 3 şi 4. (5) La unitatile prevăzute la alin. (4) numirea conducătorilor se face potrivit reglementarilor specifice.  +  Articolul 9 (1) Conducerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale se exercită de către ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale. (2) Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale indeplineste în domeniul de activitate al ministerului atribuţiile generale prevăzute de art. 53 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi functionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale indeplineste şi alte atribuţii specifice stabilite prin alte acte normative. (4) Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale reprezinta ministerul în raporturile cu celelalte ministere, cu alte autorităţi publice şi organizaţii, cu persoane juridice şi fizice din tara sau din strainatate, precum şi în justiţie. (5) Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale coordonează activitatea unităţilor din subordine, precum şi a celor aflate sub autoritatea şi în coordonarea ministerului şi indeplineste atribuţiile prevăzute de Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, în calitate de ordonator principal de credite. (6) În exercitarea atribuţiilor sale, ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale emite ordine şi instrucţiuni, în condiţiile legii.  +  Articolul 10 (1) Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale este sprijinit, în activitatea de conducere a ministerului, de 4 secretari de stat. (2) Secretarii de stat exercita atribuţiile delegate de către ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale. Raspunderile şi atribuţiile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale. (3) Secretarul de stat care coordonează activitatea pentru integrare europeana este membru al Comitetului interministerial pentru integrare europeana.  +  Articolul 11În cazul în care ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nu îşi poate exercita atribuţiile curente, acesta desemneaza un secretar de stat care să exercite aceste atribuţii, instiintandu-l pe primul-ministru despre aceasta.  +  Articolul 12Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale conduce aparatul propriu al ministerului, numeste şi elibereaza din functie, în condiţiile legii, personalul acestuia.  +  Articolul 13 (1) Secretarul general al Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale este înalt functionar public, numit în condiţiile legii. Acesta asigura stabilitatea funcţionarii ministerului, continuitatea conducerii şi realizarea legaturilor functionale între structurile ministerului. (2) Secretarul general este subordonat ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale. (3) Secretarul general indeplineste atribuţiile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Secretarul general al Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale poate îndeplini şi alte atribuţii încredinţate de ministru, prevăzute în regulamentul de organizare şi functionare a ministerului.  +  Articolul 14 (1) Numărul maxim de posturi în aparatul propriu al Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale este de 460, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului. (2) Salarizarea personalului din structura ministerului se face potrivit legii.----------Alin. (1) al art. 14 a fost modificat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂRE nr. 374 din 28 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005.  +  Articolul 15 (1) În cadrul direcţiilor pentru agricultura şi dezvoltare rurala funcţionează unitatile pentru ameliorare şi reproductie în zootehnie şi unitatile fitosanitare, fără personalitate juridica. (2) Directiile pentru agricultura şi dezvoltare rurala coordonează oficiile de studii pedologice şi agrochimice, institutii publice deconcentrate cu personalitate juridica, finantate din venituri proprii.  +  Capitolul III Dispozitii tranzitorii şi finale  +  Articolul 16 (1) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale are în dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un numar de autoturisme stabilit potrivit actelor normative în vigoare. (2) Pentru activităţile specifice de control şi inspecţii, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale are în dotare un numar de 3 autoturisme de interventie, cu un consum de 300 litri/luna/vehicul. (3) Unitatile care funcţionează în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale cuprinse la cap. I şi II din anexa nr. 2 pot utiliza pentru activităţi specifice un numar de autoturisme potrivit anexei nr. 5.----------Alin. (2) al art. 16 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂRE nr. 374 din 28 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005.  +  Articolul 17Pe data intrarii în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea şi functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291 din 1 aprilie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispozitii contrare.  +  Articolul 18Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,Gheorghe FluturMinistrul muncii, solidaritatii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 3 martie 2005.Nr. 155.  +  Anexa 1 --------------Anexa 1 a fost modificata şi inlocuita cu anexa 1 din HOTĂRÂREA nr. 374 din 28 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005, conform pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 374 din 28 aprilie 2005.STRUCTURA ORGANIZATORICAa Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale   ┌───────────────────────────────────┐   │ Numar maxim de posturi 460 │   │ (exclusiv demnitarii şi posturile │   │ aferente cabinetului ministrului) │   └───────────────────────────────────┘┌────────────────────┐│ CORPUL DE CONTROL ├─────┐│ AL MINISTRULUI*) │ │└────────────────────┘ │┌─────────────────────┐ ││ Informare şi ├────┤ ┌──────────┐ ┌───────────┐│ relatii publice**) │ ├──────┤ MINISTRU ├──────────┤ │Consilier │└─────────────────────┘ │ └───┬──────┘ ├───┤diplomatic │┌────────────────────┐ │ │ │ └───────────┘│ Audit public │ │ │ ┌────────┐ │ ┌───────────┐│ intern**) ├─────┤ ├─┤Cabinet │ └───┤ Probleme │└────────────────────┘ │ │ │ministru│ │speciale**)│                           │ │ └────────┘ └───────────┘┌───────────────────────┐ │ ││Autoritatea competenţa │ │ ││pentru monitorizarea │ │ ││activităţilor Agentiei ├──┘ ││de Plati şi Interventie│ ││pentru Agricultura, │ ││Industrie Alimentara şi│ ││Dezvoltare Rurala │ │└───────────────────────┘ │                                      │                                      │      ┌──────────────┬────────────────┼──────────────┬─────────────┐      │ │ │ │ │      │ │ │ │ │┌─────┴─────┐ ┌────┴──────┐ ┌───────┴─────┐ ┌───┴────┐ ┌────┴──────┐│SECRETAR DE│ ┌─┤SECRETAR DE│ │ SECRETAR │ │SECRETAR│ │SECRETAR DE││ STAT │ │ │ STAT │ │ GENERAL │ │GENERAL │ │ STAT │└───┬───────┘ │ └───────────┘ └┬────────────┘ └──┬─────┘ └────┬──────┘    │ ┌──┐ │ ┌──┐ │ │ ┌──┐ │ ┌──┐    ├─┤ X│ ├─┤ X│ │ ├─┤ X│ ├─┤X │    │ └──┘ │ └──┘ │ │ └──┘ │ └──┘    │ │ ┌────┐ │ ┌────┐ ┌───┘ │    │ ├─┤ B │ ├─┤ F │ │ ┌─┴───┐ ┌──┴──┐ │ └┬───┘ │ └────┘ │ │ R │ │ A │ │ │┌──┐ │ ┌────┐ │ ┌────┐ └────┬┘ │ │ │ └┤B1│ ├─┤ G │ ├─┤ L │ ┌──┐ │ └┬────┘ │ └──┘ │ └────┘ │ └────┘ │R1├─┤  │ ┌──┐ │ ┌────┐ │ ┌────┐ │ ┌────┐ └──┘ │  └─┤A1│ ├─┤ C │ ├─┤ H │ ├─┤ M │ ┌──┐ │    └──┘ │ └────┘ │ └────┘ │ └────┘ │R2├─┤              │ ┌────┐ │ ┌────┐ │ ┌────┐ └──┘ │              ├─┤ D │ ├─┤ I │ ├─┤ N │ ┌──┐ │              │ └────┘ │ └────┘ │ └────┘ │R3├─┘              │ ┌────┐ │ ┌────┐ │ ┌────┐ └──┘              └─┤ E │ ├─┤ J │ ├─┤ O │                └┬───┘ │ └────┘ │ └────┘                 │┌──┐ │ ┌────┐ │ ┌────┐                 ├┤E1│ └─┤ K │ ├─┤ P │                 │└──┘ └────┘ │ └┬───┘                 │┌──┐ │ │┌──┐                 ├┤E2│ │ ├┤P1│                 │└──┘ │ │└──┘                 │┌──┐ │ │┌──┐                 └┤E3│ │ └┤P2│                  └──┘ │ └──┘                                                │ ┌────┐                                                └──┤ Q │                                                   └────┘------------    * se organizeaza la nivel de direcţie generală    ** se organizeaza la nivel de compartiment, birou sau serviciu    LEGENDA:    -------    X = Cabinet Secretar de stat    A = DIRECTIA GENERALĂ INTEGRARE EUROPEANA ŞI RELATII INTERNATIONALE    A1 = DIRECTIA DE MONITORIZARE A PROCESELOR DE ADERARE    B = DIRECTIA GENERALĂ ELABORARE STRATEGII, POLITICI SECTORIALE ŞI DE PIATA    B1 = DIRECTIA POLITICI DE PIATA    C = DIRECTIA CONSOLIDAREA PROPRIETĂŢII, REFORMA STRUCTURILOR DE EXPLOATARE         ŞI CONSERVAREA SOLURILOR    D = Inspecţii**    E = DIRECTIA GENERALĂ IMPLEMENTARE POLITICI SECTORIALE ŞI DE PIATA    E1 = DIRECTIA IMPLEMENTARE POLITICI IN SECTORUL VEGETAL ŞI AL PRODUSELOR         VEGETALE TRANSFORMATE    E2 = DIRECTIA FITOSANITARA ŞI PENTRU SELECTIE VEGETALA    E3 = DIRECTIA IMPLEMENTARE POLITICI DE CRESTEREA ANIMALELOR ŞI PROCESAREA         PRODUSELOR DE ORIGINE ANIMALA    F = DIRECTIA FINANCIAR, CONTABILITATE ŞI ADMINISTRATIV    G = DIRECTIA BUGET FINANTE    H = DIRECTIA JURIDICA ŞI CONTENCIOS    I = DIRECTIA MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE    J = Investitii şi achizitii publice**    K = Tehnologia informaţiei**    L = DIRECTIA POLITICI, STRATEGII ŞI REGLEMENTARI FORESTIERE    M = DIRECTIA DE MANAGEMENT FORESTIER    N = DIRECTIA DE DEZVOLTARE FORESTIERA ŞI CONSOLIDAREA PROPRIETĂŢII    O = Management cinegetic**    P = DIRECTIA GENERALĂ PENTRU CONTROLUL APLICARII REGIMULUI SILVIC ŞI         CONTROL CINEGETIC    P1 = DIRECTIA DE CONTROL SILVIC    P2 = DIRECTIA DE CONTROL CINEGETIC    Q = Relaţia cu Parlamentul**    R = DIRECTIA GENERALĂ DEZVOLTARE RURALA    R1 = DIRECTIA STRATEGII, POLITICI ŞI PROGRAME DE DEZVOLTARE RURALA    R2 = DIRECTIA DE MANAGEMENT, ASISTENŢA TEHNICA ŞI RELAŢII CU PARTENERII    R3 = DIRECTIA DE MONITORIZARE, IMPLEMENTARE ŞI EVALUARE PROGRAME DE         DEZVOLTARE RURALA  +  Anexa 2 UNITATILEcare funcţionează în subordinea MinisteruluiAgriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Nr.  crt. Denumirea unităţii──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  I. Institutii publice finantate integral din bugetul de stat  1. Directiile pentru agricultura şi dezvoltare rurala - servicii publice        deconcentrate  2. Agentia Naţionala pentru Ameliorare şi Reproductie în Zootehnie        "Prof. dr. G.K. Constantinescu"  3. Laboratorul Central pentru Carantina Fitosanitara  4. Banca de Resurse Genetice Vegetale Suceava  5. Laboratorul Central pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide în        Plante şi Produse Vegetale  6. Abrogat  7. Inspectoratele teritoriale de regim silvic şi de vânătoare.  8. Agentia de Plati şi Interventie pentru Agricultura, Industrie Alimentara        şi Dezvoltare Rurala  9. Centrul de Formare şi Inovatie pentru Dezvoltare în Carpati  10. Agentia Naţionala pentru Pescuit şi Acvacultura    NOTĂ:    Numărul maxim de posturi finantate de la bugetul de stat pentru instituţiile    prevăzute la cap. I este de 11.184*).  II. Institutii publice finantate din venituri proprii şi subventii acordate        de la bugetul de stat  1. Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala şi Pescuit  2. Laboratorul Central pentru Calitatea Semintelor şi a Materialului        Saditor  3. Inspectoratele teritoriale pentru calitatea semintelor şi a materialului        saditor - servicii publice deconcentrate  4. Institutul de Stat pentru Testarea şi Inregistrarea Soiurilor  5. Laboratoarele publice pentru controlul calităţii viei şi vinului (cu        sediul în judeţele Prahova, Alba şi Vrancea)  6. Oficiul Naţional al Viei şi Vinului  7. Agentia Naţionala de Consultanţă Agricola, inclusiv oficiile/centrele        judetene şi locale de consultanţă agricola din subordinea acesteia.    NOTĂ:    Numărul maxim de posturi pentru instituţiile prevăzute la cap. II este de 2.668**).  III. Alte unităţi finantate din venituri proprii  1. Agentia Domeniilor Statului  2. Institutul de Bioresurse Alimentare  3. Compania Naţionala de Administrare a Fondului Piscicol  4. Oficiul Naţional al Denumirilor de Origine pentru Vinuri şi Alte Produse        Vitivinicole  5. Oficiile de studii pedologice şi agrochimice judetene din subordinea        direcţiilor pentru agricultura şi dezvoltare rurala judetene  6. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie        şi Protectia Mediului - ICPA Bucureşti  7. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în        Horticultura Stefanesti - Arges.  IV. Unităţi cu finanţare externa şi de la bugetul de stat        - Unităţi de management al proiectului (UMP)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-------------Pozitia nr. 7 din Cap. I al anexei 2 a fost modificata de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 374 din 28 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005.Nota de la Cap. I a fost modificata de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 374 din 28 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005.Pozitia nr. 7 din Cap. II al anexei 2 a fost modificata de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 374 din 28 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005.Nota de la Cap. II a fost modificata de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 374 din 28 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005.Pozitia nr. 6 din Cap. I al anexei 2 a fost abrogata de pct. 1 al art. 24 din HOTĂRÂREA nr. 865 din 28 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 727 din 10 august 2005.*) Nota de la Cap. I din anexa 2 a fost modificata de pct. 1 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 129 din 29 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 31 ianuarie 2006.**) Nota de la Cap. II din anexa 2 a fost modificata de pct. 2 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 129 din 29 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 31 ianuarie 2006.Pozitia nr. 1 de la Cap. II din anexa 2 a fost modificata de art. 17 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 13 din 22 februarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 27 februarie 2006.  +  Anexa 3 UNITATILEcare funcţionează sub autoritateaMinisterului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. crt. Denumirea unităţii──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1. Societatea Naţionala "Imbunatatiri Funciare" - S.A.  2. Administratia Naţionala a Imbunatatirilor Funciare  3. Societatea Naţionala a Produselor Agricole - S.A.  4. Regia Naţionala a Pădurilor - Romsilva──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 4 UNITATILEcare funcţionează în coordonarea MinisteruluiAgriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale- Academia de Stiinte Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti"(sursa de finanţare: venituri proprii)- Autoritatea Hipica Naţionala(sursa de finanţare: venituri proprii şi venituri de la bugetul de stat)NOTĂ:Numărul maxim de posturi pentru Autoritatea Hipica Naţionala este de 39.-------------Anexa 4 a fost completata de art. 35, Cap. VIII din LEGEA nr. 389 din 16 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 5 ianuarie 2006.Nota de la anexa 4 a fost introdusa de pct. 3 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 129 din 29 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 31 ianuarie 2006.  +  Anexa 5 -------------Anexa 5 a fost modificata şi inlocuita cu anexa 2 din HOTĂRÂREA nr. 374 din 28 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005, conform pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 374 din 28 aprilie 2005.NORMATIVde autoturisme la unitatile care funcţionează în subordineaMinisterului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                               din care:                                                          ─────────────────────Nr. Denumirea unităţii TOTAL Autoturisme Auto-crt. pentru speci-                                                          activităţi ale*2)                                                          specifice*1)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. Directiile pentru agricultura şi dezvoltare   rurala - servicii publice deconcentrate 9/unitate 3/unitate 6/unitate2. Agentia Naţionala pentru Ameliorare şi   Reproductie în Zootehnie "Prof. dr. G.K.   Constantinescu" 20 3 173. Laboratorul Central pentru Carantina   Fitosanitara 3 2 14. Banca de Resurse Genetice Vegetale Suceava 3 2 15. Laboratorul Central pentru Controlul   Reziduurilor de Pesticide în Plante şi   Produse Vegetale 2 1 16. Abrogat 39 30 97. Inspectoratele teritoriale de regim silvic   şi de vânătoare 120 102 188. Agentia de Plati şi Interventie pentru   Agricultura, Industrie Alimentara şi   Dezvoltare Rurala 44 449. Centrul de Formare şi Inovatie pentru   Dezvoltare în Carpati (CEFIDEC) 3 2 110. Agentia SAPARD 24 2411. Laboratorul Central pentru Calitatea    Semintelor şi a Materialului Saditor 6 4 212. Inspectoratele teritoriale pentru    calitatea semintelor şi a materialului    saditor - servicii publice deconcentrate 4/unitate 3/unitate 1/unitate13. Institutul de Stat pentru Testarea şi    Inregistrarea Soiurilor 4 414. Agentia Naţionala de Consultanţă Agricola,    inclusiv oficiile/centrele judetene şi    locale de consultanţă agricola 69 6915. Agentia Naţionala pentru Pescuit şi Acvacultura 39 30 916. Oficiul Naţional al Viei şi Vinului 1 117. Laboratorul Central pentru Controlul    Calităţii şi Igienei Vinului Valea    Calugareasca 1 118. Laboratorul Regional pentru Controlul    Calităţii şi Igienei Vinului Blaj 1 119. Laboratorul Regional pentru Controlul    Calităţii şi Igienei Vinului Odobesti 1 1───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-----------*1) Cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 80/2001, aprobata cu modificari prin Legea nr. 247/2002, cu modificările ulterioare.*2) Nu fac obiectul Ordonantei Guvernului nr. 80/2001, aprobata cu modificari prin Legea nr. 247/2002, cu modificările ulterioare.-----------Pozitia nr. 6 din anexa 5 a fost abrogata de pct. 2 al art. 24 din HOTĂRÂREA nr. 865 din 28 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 727 din 10 august 2005.Pozitia nr. 15 din anexa 5 a fost modificata de pct. 3 al art. 24 din HOTĂRÂREA nr. 865 din 28 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 727 din 10 august 2005.Pozitia nr. 2 din anexa 5 a fost modificata de art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.830 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 5 ianuarie 2006.---------