ORDIN nr. 775 din 28 iulie 2006pentru aprobarea Listei localităţilor izolate care pot depozita deşeurile municipale în depozitele existente ce sunt exceptate de la respectarea unor prevederi ale Hotărârii Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 7 august 2006  În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor,în temeiul art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul mediului şi gospodăririi apelor emite prezentul ordin.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă Lista preliminară a localităţilor izolate din ţară ale căror depozite de deşeuri municipale sunt exceptate de la aplicarea prevederilor art. 7 alin. (3), art. 11, art. 13 alin. (5), art. 15 alin. (1) şi (2), art. 19 şi 20, ale pct. 1.3, 2.1 şi 2.2 din anexa nr. 2, ale anexei nr. 3, cu excepţia pct. 3.1, nivelul 3, şi ale pct. 2.2, 2.3 şi 2.4 din anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor şi numai dacă depozitele sunt destinate eliminării deşeurilor generate în acele localităţi izolate; această excepţie se face cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările ulterioare. (2) Lista localităţilor izolate este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Criteriile de identificare a aşezărilor izolate sunt cele prevăzute la lit. p) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 349/2005.  +  Articolul 3Lista localităţilor izolate se revizuieşte anual, în funcţie de modificările survenite în îndeplinirea criteriilor de încadrare ca localitate izolată a localităţilor incluse pe listă sau de informaţiile disponibile pentru identificarea corectă a acestora.  +  Articolul 4Autorităţile locale implicate pentru protecţia mediului şi autorităţile administraţiei publice locale duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul mediuluişi gospodăririi apelor,Sulfina BarbuBucureşti, 28 iulie 2006.Nr. 775.  +  Anexa LISTAlocalităţilor izolate care pot depozita deşeurile municipaleîn depozitele existente ce sunt exceptate de la respectarea unorprevederi ale Hotărârii Guvernului nr. 349/2005privind depozitarea deşeurilor
    JudeţulNumele comunei
    AlbaCeru-Băcăinţi
    HunedoaraBătrâna
    HunedoaraBulzeştii de Sus
    HunedoaraBunila
    TimişBogda
    TimişBrestovăţ
    TulceaPardina
  ------------