HOTĂRÂRE nr. 942 din 19 iulie 2006pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 1 august 2006    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 12 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Normele de aplicare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe Vladescup. Ministrul integrăriieuropene,Adrian Ciocanea,secretar de statp. Preşedintele AutorităţiiNaţionale pentru Reglementareaşi Monitorizarea AchiziţiilorPublice,Corneliu BuradaBucureşti, 19 iulie 2006.Nr. 942.  +  Anexa NORMEde aplicare a Ordonanţei de urgenta aGuvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelorprocedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Ministerul Finanţelor Publice este organul de specialitate al administraţiei publice centrale, responsabil pentru îndeplinirea funcţiei de verificare a aspectelor procedurale, prin urmărirea modului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, finanţate din fonduri publice. (2) Verificarea priveşte etapele procesului de achiziţie publică, după publicarea anunţului de participare până la semnarea contractului. În cazul în care nu are loc semnarea contractului, activitatea de verificare încetează la comunicarea rezultatului privind procedura de atribuire. (3) Fac obiectul verificării, în sensul prevederilor alin. (1), aspectele procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor cu valorile precizate în art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, denumita în continuare ordonanţa de urgenţă. (4) Verificarea aspectelor procedurale în domeniul achiziţiilor publice se exercită prin Unitatea pentru Coordonarea şi Verificarea Achiziţiilor Publice, denumita în continuare U.C.V.A.P., şi prin structurile subordonate, existente în cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice teritoriale, denumite în continuare compartimente de verificare a achiziţiilor publice. (5) Verificarea aspectelor procedurale se efectuează prin verificarea conformitatii documentaţiei de atribuire cu legislaţia privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, finanţate din fonduri publice, precum şi prin urmărirea directa a modului de derulare a procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică. (6) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (1), în situaţiile reglementate de lege, în care este permisă încheierea contractului fără publicarea prealabilă a anunţului de participare, verificarea U.C.V.A.P. priveşte etapele procesului de achiziţie începând cu transmiterea invitatiei de participare până la atribuirea şi semnarea contractului.  +  Articolul 2 (1) U.C.V.A.P., prin aparatul central şi teritorial, verifica procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică, de concesiune de lucrări publice şi de concesiune de servicii de către autorităţile contractante. (2) Autorităţile contractante sunt definite la art. 8 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.  +  Articolul 3 (1) U.C.V.A.P. funcţionează în mod independent din punct de vedere operational faţă de structurile implicate în managementul şi contractarea fondurilor publice, precum şi faţă de Autoritatea Naţionala pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, denumita în continuare A.N.R.M.A.P., şi de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. (2) U.C.V.A.P. funcţionează în coordonarea directa a ministrului finanţelor publice, iar compartimentele de verificare a achiziţiilor publice funcţionează în cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice teritoriale şi sunt subordonate U.C.V.A.P. (3) Aparatul central al U.C.V.A.P. coordonează din punct de vedere metodologic şi procedural întreaga activitate a compartimentelor teritoriale de verificare a achiziţiilor publice, precum şi a aparatului propriu. (4) Compartimentele teritoriale de verificare a achiziţiilor publice desfăşoară activitatea de verificare a aspectelor procedurale aferente procedurilor de atribuire, pe baza programului de activitate transmis de U.C.V.A.P.  +  Articolul 4 (1) Pentru îndeplinirea funcţiei de verificare procedurala, U.C.V.A.P. exercita următoarele atribuţii principale: a) coordonează şi îndrumă activitatea aparatului propriu privind aplicarea unitară a procedurilor de verificare în domeniul achiziţiilor publice; b) asigura stabilirea şi aplicarea unui cadru unitar de elaborare şi implementare a procedurilor de verificare pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică şi de concesiune; c) verifica şi urmăreşte derularea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii finanţate din fonduri publice, cu respectarea legislaţiei în domeniu; d) analizează documentaţia întocmită de autoritatea contractantă în scopul atribuirii contractelor de achiziţie publică; e) întocmeşte note intermediare, ori de câte ori pe parcursul unei proceduri de achiziţie publică se constata neconformităţi în aplicarea legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice; f) emite avizul cu caracter consultativ, pe baza notelor intermediare, în situaţia în care sunt neconcordante în aplicarea legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice; g) elaborează raportul de activitate pentru fiecare procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică ce a fost supusă verificării. (2) U.C.V.A.P. promovează comunicarea şi bunele relaţii cu organizaţiile şi entitatile interesate în probleme de achiziţii publice. (3) În exercitarea atribuţiilor sale, U.C.V.A.P. colaborează cu A.N.R.M.A.P., Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, autorităţile de management, cu alte structuri de control şi instituţii publice. În acest scop, U.C.V.A.P. va încheia protocoale cu autorităţile şi instituţiile implicate.  +  Articolul 5 (1) Verificarea aspectelor procedurale exercitată de U.C.V.A.P. nu limitează în niciun fel atribuţiile A.N.R.M.A.P. sau ale Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor care decurg din aplicarea prevederilor legale în domeniul achiziţiilor publice. (2) Activitatea desfăşurată de U.C.V.A.P. nu limitează în niciun mod responsabilităţile şi obligaţiile autorităţilor contractante care decurg din aplicarea prevederilor legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice.  +  Capitolul II Dispoziţii speciale  +  Articolul 6Activitatea de verificare procedurala în domeniul achiziţiilor publice se exercită de U.C.V.A.P. şi de structurile subordonate, pe bază de programe anuale, trimestriale şi lunare, aprobate de ministrul finanţelor publice.  +  Articolul 7 (1) Proiectul programului de activitate pentru întregul aparat al U.C.V.A.P. se întocmeşte, într-o primă forma, până la sfârşitul anului curent pentru anul următor. Acesta conţine: procedurile de atribuire selectate pentru verificare, programarea procedurilor, timpul estimat pentru verificarea acestora, estimarea resurselor necesare a fi alocate procedurilor. (2) La întocmirea proiectului programului de activitate se au în vedere: informaţiile privind programele anuale de achiziţii publice, transmise de autorităţile contractante către U.C.V.A.P., anunţurile de participare publicate sau invitaţia de participare, în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, şi priorităţile convenite din cooperarea cu A.N.R.M.A.P.  +  Articolul 8 (1) Programul de activitate poate fi actualizat periodic în condiţiile modificării programelor anuale sau a procedurilor de achiziţie publică de către autorităţile contractante. (2) Programul de activitate transmis compartimentelor de verificare a achiziţiilor publice din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice teritoriale, rezultat din defalcarea programului de activitate al U.C.V.A.P., se actualizează ori de câte ori este necesar.  +  Articolul 9Selectarea procedurilor de achiziţie publică, de concesiune de lucrări publice şi de concesiune de servicii în vederea verificării aspectelor procedurale se face folosindu-se analiza de risc, în principal, pe baza următoarelor criterii: a) valoarea estimată a contractului de achiziţie publică sau concesiune de lucrări publice ori servicii; b) tipul şi dimensiunea autorităţii contractante; c) sursa de finanţare; d) procedura de achiziţie publică utilizata; e) istoricul şi experienta autorităţii contractante în domeniul achiziţiilor publice.  +  Articolul 10 (1) La data iniţierii procedurii de atribuire prevăzute la art. 1 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, respectiv la momentul transmiterii spre publicare a anunţului de participare sau a invitatiei de participare, în cazul negocierii fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, autorităţile contractante au obligaţia de a înştiinţa U.C.V.A.P. asupra procedurii de achiziţie care urmează a fi derulata. (2) Autoritatea contractantă va transmite la sediul central al U.C.V.A.P. o documentaţie care va cuprinde: anunţul de participare transmis spre publicare sau invitaţia de participare, în cazul negocierii fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, însoţit de fişa de prezentare conform formularului standard aplicabil. (3) Documentaţia prevăzută la alin. (2) poate fi transmisă prin oricare dintre următoarele modalităţi: a) prin posta, cu confirmare de primire; b) prin fax; c) prin mijloace electronice; d) prin orice combinaţie a modalităţilor prevăzute la lit. a)-c). (4) Orice document trebuie înregistrat la U.C.V.A.P. în momentul primirii, respectiv în momentul transmiterii.  +  Articolul 11 (1) Pentru procedura de achiziţie selectata în vederea verificării, conducătorul U.C.V.A.P. sau al compartimentului teritorial de verificare a achiziţiilor publice are obligaţia de a emite avizul de verificare către autoritatea contractantă şi de a-l transmite de îndată acesteia. (2) Avizul de verificare către autoritatea contractantă conţine numele observatorilor desemnaţi şi solicitarea de prezentare a documentaţiei aferente procedurii de achiziţie.  +  Articolul 12Verificarea conformitatii procedurii de atribuire cu prevederile legislaţiei în vigoare se realizează pe elementele-cheie ce trebuie urmate în fiecare etapa procedurala, în funcţie de calendarul şi tipul acesteia. Toate verificările se efectuează în termenul stabilit, pe baza instrucţiunilor cuprinse în Manualul operational pentru activitatea de observare şi verificare.  +  Articolul 13 (1) În acţiunea de verificare a procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică, observatorii prevăzuţi la art. 5 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă urmăresc, prioritar, următoarele elemente-cheie: a) respectarea regulilor şi principiilor care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii; b) modul în care se aplică şi se respecta procedura de achiziţie; c) acuratetea documentelor supuse verificării; d) modul în care se aplică de către autorităţile contractante criteriile de calificare şi selecţie a ofertanţilor şi criteriile de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. (2) În îndeplinirea atribuţiilor care le revin, observatorii au următoarele obligaţii: a) participa la şedinţa de deschidere a ofertelor şi la şedinţele ulterioare ale comisiei de evaluare având ca obiect evaluarea, analiza şi adjudecarea ofertei câştigătoare; b) verifica conformitatea procedurii de achiziţie publică aleasă de autoritatea contractantă cu legislaţia aplicabilă, privind: respectarea regulilor de publicitate, respectarea regulilor de participare a operatorilor economici la procedura de atribuire, conformitatea documentaţiei de atribuire a contractului de achiziţie publică, precum şi respectarea regulilor de evitare a conflictului de interese. (3) În exercitarea atribuţiilor, observatorii au acces neingradit la toate documentele şi informaţiile legate de procedura de achiziţie. Aceştia pot solicita preşedintelui comisiei de evaluare din cadrul autorităţii contractante, în cazuri temeinic justificate, informaţii suplimentare scrise, de natura sa conducă la lămurirea aspectelor procedurale legate de derularea procedurii de atribuire. (4) Accesul observatorilor la documentele şi informaţiile privind procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii se realizează cu respectarea normelor privind protecţia informaţiilor clasificate.  +  Articolul 14În exercitarea atribuţiilor de serviciu, observatorii desemnaţi pentru efectuarea verificării aspectelor procedurale întocmesc: a) nota intermediara - imediat ce se constata abateri în aplicarea legislaţiei din domeniul achiziţiilor publice pe parcursul procedurii de atribuire. Nota intermediara conţine şi recomandările pentru corectarea abaterilor. Aceasta nota se înregistrează la autoritatea contractantă şi se anexează la raportul de activitate; b) raportul de activitate - pentru fiecare procedura de achiziţie publică verificata, după finalizarea activităţii de observare, în care consemnează principalele constatări, anexând toate notele intermediare, precum şi avizul consultativ, dacă este cazul. Acesta se întocmeşte şi în cazul în care nu se ajunge la semnarea contractului. Raportul de activitate se înregistrează la structura U.C.V.A.P. din care fac parte observatorii şi se transmite la autoritatea contractantă în termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea activităţii de verificare.  +  Articolul 15Avizul consultativ, prevăzut la art. 5 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă, se emite de structura U.C.V.A.P. când se constata neconcordante în aplicarea legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice. Avizul consultativ conţine neconcordante în aplicarea legislaţiei în vigoare din domeniul achiziţiilor publice şi se transmite autorităţii contractante în cel mult 3 zile lucrătoare de la stabilirea ofertei câştigătoare.  +  Articolul 16 (1) U.C.V.A.P. are obligaţia de a transmite avizul consultativ şi A.N.R.M.A.P., precum şi, după caz, organului ierarhic superior al autorităţii contractante. (2) În cazul proiectelor finanţate din fonduri europene, avizele consultative şi rapoartele de activitate se transmit şi autorităţii de management competente.  +  Articolul 17 (1) Autoritatea contractantă, pe baza notelor intermediare emise de observatori şi a avizului consultativ emis de structura U.C.V.A.P., poate dispune: a) suspendarea procesului de atribuire a contractului de achiziţie publică, a contractului de concesiune de lucrări publice sau a contractului de concesiune de servicii; b) modificarea, încetarea, revocarea şi anularea actelor în legătură cu care s-a emis avizul consultativ; c) alte măsuri corective pentru remedierea neconformitatilor semnalate de observatori; d) continuarea procesului de atribuire a contractului de achiziţie publică, a contractului de concesiune de lucrări publice sau a contractului de concesiune de servicii. (2) Responsabilitatea pentru deciziile adoptate pe parcursul procesului de atribuire a contractelor care intra sub incidenţa legii privind atribuirea contractelor de achiziţie publică revine autorităţii contractante. (3) Decizia luată de autoritatea contractantă se transmite de îndată A.N.R.M.A.P. şi U.C.V.A.P.  +  Capitolul III Răspunderea personalului  +  Articolul 18 (1) Personalul U.C.V.A.P., denumit în continuare observatori, răspunde de îndeplinirea atribuţiilor care îi revin din funcţia publică pe care o deţine, precum şi a atribuţiilor ce îi sunt delegate, potrivit legii. (2) Observatorii răspund de constatările înscrise în notele intermediare, în avizul consultativ, precum şi în raportul de activitate pentru fiecare procedura de achiziţie publică verificata, în conformitate cu Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 19Observatorii au obligaţia să respecte întocmai regimul juridic al conflictului de interese şi al incompatibilităţilor în conformitate cu prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnitatilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 20Observatorii au obligaţia sa păstreze confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care iau cunoştinţa în derularea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii în condiţiile legii, cu excepţia informaţiilor de interes public. Imediat după numirea lor ca observatori, aceştia au obligaţia de a semna declaraţia de imparţialitate şi confidenţialitate.  +  Articolul 21 (1) Observatorii sunt obligaţi să urmeze forme de perfecţionare profesională organizate de Şcoala de Finanţe Publice şi Vama din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, la cererea U.C.V.A.P. (2) Observatorii sunt obligaţi să îşi îndeplinească atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, competenţa, eficienta şi corectitudine.  +  Articolul 22Observatorii sunt obligaţi să aibă o atitudine obiectivă, neutra faţă de orice interes politic, economic, religios sau de alta natura, în exercitarea funcţiei publice. Acestora le este interzis să solicite sau sa accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru alţii, vreun avantaj ori beneficiu în considerarea funcţiei publice pe care o deţin sau sa abuzeze în vreun fel de aceasta funcţie.  +  Capitolul IV Dispoziţii finale  +  Articolul 23În scopul aplicării prezentelor norme, U.C.V.A.P. va elabora Manualul operational pentru activitatea de observare şi verificare a atribuirii contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, care va fi aprobat prin ordin al ministrului finanţelor publice.  +  Articolul 24Compartimentele teritoriale de verificare a achiziţiilor publice vor raporta U.C.V.A.P. procedurile de achiziţii publice verificate şi rezultatele acestora, după cum urmează: a) la termenele fixate, prin programul de activitate sau Manualul operational pentru activitatea de observare şi verificare a atribuirii contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii; b) în termen de 10 zile lucrătoare de la încheierea trimestrului, raportul privind modul de realizare a programului de activitate pe trimestrul încheiat.  +  Articolul 25U.C.V.A.P. va prezenta ministrului finanţelor publice raportul anual asupra activităţii de verificaredesfăşurate de aparatul central şi teritorial.-----------------