LEGE nr. 331 din 17 iulie 2006pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 66/2000 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 26 iulie 2006    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul IOrdonanţa Guvernului nr. 66/2000 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 17 octombrie 2002, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 5, literele a) şi b) vor avea următorul cuprins:"a) este cetăţean român, cetăţean al unui stat membru al Uniunii Europene sau al altui stat al Spaţiului Economic European; b) are domiciliul, reşedinţa sau sediul profesional în România;"2. După articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 7^1, cu următorul cuprins:"Art. 7^1. - (1) Cetăţeanul unui stat membru al Uniunii Europene sau al altui stat al Spaţiului Economic European poate exercita profesia de consilier în proprietate industrială în România dacă respectă condiţiile prevăzute de lege. (2) Persoana prevăzută la alin. (1) care a dobândit calificarea de consilier în proprietate industrială în statul membru de origine sau de provenienţă poate solicita recunoaşterea diplomei, în vederea admiterii în profesia de consilier în proprietate industrială şi a practicării acesteia în România. (3) Cetăţeanul unui stat membru al Uniunii Europene sau al altui stat al Spaţiului Economic European va face dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 5 lit. d) şi e) cu documentele eliberate de autorităţile competente din statul de origine sau de provenienţă, recunoscute sau echivalate, potrivit legii. (4) Prevederile alin. (2) şi (3) se aplică şi cetăţenilor români care au obţinut calificarea într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un alt stat care face parte din Spaţiul Economic European. (5) Prevederile prezentului articol se completează cu dispoziţiile Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările ulterioare, precum şi cu dispoziţiile tratatelor la care România este parte."3. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci este depozitarul Registrului naţional al consilierilor în proprietate industrială, care conţine: a) lista consilierilor în proprietate industrială stabiliţi în România; b) lista consilierilor în proprietate industrială care prestează temporar servicii de proprietate industrială în România."4. La articolul 20 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Consilierii în proprietate industrială prevăzuţi la alin. (1) pot desfăşura, pe bază de contract şi procură de reprezentare, activităţi specifice profesiei şi pentru alte persoane, cu respectarea următoarelor condiţii: a) să aibă aprobarea organelor de conducere ale unităţii la care îşi desfăşoară activitatea; b) să respecte Codul deontologiei profesionale; c) să facă dovada înregistrării fiscale legale pentru desfăşurarea activităţii."5. După articolul 24 se introduce un nou articol, articolul 24^1, cu următorul cuprins:"Art. 24^1. - (1) Prin excepţie de la prevederile cap. II, cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ai altor state care fac parte din Spaţiul Economic European, stabiliţi în unul dintre aceste state în scopul exercitării profesiei de consilier în proprietate industrială, pot desfăşura activităţi specifice acestei profesii pe teritoriul României în mod ocazional sau temporar, prin depunerea la Cameră a unei declaraţii. (2) Declaraţia prevăzută la alin. (1) va cuprinde: numele şi prenumele persoanei, titlul profesional din statul de stabilire sau, în lipsa acestuia, titlul academic, titulatura şi adresa autorităţii competente din statul de stabilire, dacă profesia este supusă autorizării în acel stat, sediul din statul de stabilire, dacă este cazul, registrul în care este înregistrată în statul de stabilire, numărul de înregistrare sau alt mijloc de identificare echivalent conţinut în acel registru, locul desfăşurării activităţii în România, adresa de corespondenţă. (3) La declaraţia prevăzută la alin. (1) solicitantul va depune şi următoarele documente: a) dovada de cetăţenie; b) documentul care atestă că posesorul este stabilit legal într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un alt stat care face parte din Spaţiul Economic European, în scopul exercitării activităţilor de consilier în proprietate industrială şi că la momentul depunerii declaraţiei nu îi este interzisă, fie şi temporar, exercitarea profesiei; c) dovada de calificare profesională sau, dacă în statul membru de stabilire profesia de consilier în proprietate industrială nu este reglementată, dovada eliberată de autorităţile competente ale acestui stat, care atestă că posesorul a exercitat activităţile specifice profesiei cel puţin 2 ani în ultimii 10 ani. (4) Persoanele prevăzute la alin. (1) se supun aceloraşi reguli de conduită profesională ca şi consilierii în proprietate industrială stabiliţi în România."6. La articolul 28, litera c) va avea următorul cuprins:"c) în cazul în care nu mai are domiciliul, reşedinţa sau sediul profesional în România;"7. La articolul 28, după litera c) se introduce o nouă literă, litera c^1, cu următorul cuprins:"c^1) când nu mai este îndeplinită condiţia de la art. 5 lit. a)."8. Articolul 30 va avea următorul cuprins:"Art. 30. - Sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 29 lit. a)-d) se aplică de comisia de disciplină care funcţionează în cadrul Camerei. Procedura soluţionării sesizărilor cu privire la încălcări ale Codului deontologiei profesionale şi ale obligaţiilor profesionale este prevăzută în statutul Camerei."9. La articolul 38, alineatul (2) se abrogă.  +  Articolul IIOrdonanţa Guvernului nr. 66/2000 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 17 octombrie 2002, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 17 iulie 2006.Nr. 331.-------