ORDIN nr. 153 din 27 iunie 2006pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind controlul bolii de Newcastle (pseudopesta aviara)
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALA SANITARĂ VETERINARA ŞI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 19 iulie 2006    Vazand Referatul de aprobare nr. 24.277 din 19 iunie 2006, întocmit de Direcţia generală sanitară veterinara din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia,preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Norma sanitară veterinara privind controlul bolii de Newcastle (pseudopesta aviara), prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor, institutele veterinare centrale şi direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 312/2001 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind măsurile de profilaxie, supraveghere şi combatere a bolii de Newcastle, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 628 din 5 octombrie 2001.  +  Articolul 4Prezentul ordin transpune Directiva Consiliului 1992/66/CEE care introduce măsuri comunitare de control al bolii de Newcastle, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 260 din 5 septembrie 1992, p. 1, asa cum a fost modificată ultima data prin Regulamentul (CE) 806/2003 , care adapteaza la Decizia 1999/468/EC prevederile referitoare la comitetele care asista Comisia în exerciţiul puterilor sale de implementare stabilite în instrumentele Consiliului care au fost adoptate în conformitate cu procedura consultativa (majoritate calificată), publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 122 din 16 mai 2003, p. 1.  +  Articolul 5Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare la 10 zile de la publicare.Preşedintele Autorităţii Naţionale SanitareVeterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,Marian AvramBucureşti, 27 iunie 2006.Nr. 153.  +  AnexăNORMA 27/06/2006