ORDIN nr. 136 din 16 iunie 2006pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind standardele minime pentru protecţia gainilor ouatoare
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALA SANITARĂ VETERINARA ŞI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 18 iulie 2006    Vazand Referatul de aprobare nr. 24.019 din 8 iunie 2006, întocmit de Direcţia generală sanitară veterinara din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia,preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Norma sanitară veterinara privind standardele minime pentru protecţia gainilor ouatoare, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin._____________ Notă *) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 617 bis în afară abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, sos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 2Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor, institutele veterinare centrale şi direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3 (1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 462/2001 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind standardele minime pentru protecţia gainilor ouatoare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 12 februarie 2002. (2) De la data intrării în vigoare a prezentului ordin referirile făcute la ordinul menţionat la alin. (1) se vor considera ca fiind referiri la prezentul ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin transpune Directiva Consiliului 1999/74/CE ce stabileşte standardele minime pentru protecţia gainilor ouatoare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 203 din 3 august 1999, p. 53, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 5Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare la 30 de zile de la publicare.Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinareşi pentru Siguranţa Alimentelor,Marian AvramBucureşti, 16 iunie 2006.Nr. 136.  +  AnexăNORMA 16/06/2006