PROTOCOL ADIŢIONAL din 12 septembrie 2002la Convenţia împotriva dopajului*)
EMITENT
  • ACT INTERNAŢIONAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 605 din 13 iulie 2006    Notă *) Traducere.Statele părţi la prezentul protocol adiţional la Convenţia împotriva dopajului (ETS nr. 135), semnată la Strasbourg la 16 noiembrie 1989 (denumită în continuare Convenţia),considerând că acordul general asupra recunoaşterii reciproce a controalelor antidoping la care se face referire în art. 4.3.d şi 7.3.b din Convenţie va spori eficienţa acestor controale prin contribuţia la armonizarea, transparenţa şi eficienţa acordurilor doping existente şi viitoare, bilaterale sau multilaterale, încheiate în acest domeniu, şi prin asigurarea autorităţii necesare pentru astfel de controale în absenţa oricărui acord în această privinţă,dorind să intensifice şi să consolideze aplicarea prevederilor Convenţiei,au convenit asupra celor ce urmează:  +  Articolul 1Recunoaşterea reciprocă a controalelor doping1. Având în vedere prevederile art. 3.2, 4.3.d şi 7.3.b din Convenţie, părţile vor recunoaşte reciproc competenţa organizaţiilor sportive sau a organizaţiilor naţionale antidoping de a efectua controale doping pe teritoriul lor, în conformitate cu reglementările naţionale ale ţării gazdă, asupra sportivilor şi sportivelor care provin din alte state părţi ale Convenţiei. Rezultatul acestor controale va fi comunicat simultan organizaţiei naţionale antidoping şi federaţiei sportive naţionale a sportivului/sportivei respectiv/respective, organizaţiei naţionale antidoping a ţării gazdă şi federaţiei sportive internaţionale.2. Părţile vor lua măsurile necesare pentru a efectua asemenea controale, care pot fi suplimentare celor aplicate în virtutea unui acord bilateral anterior sau a altui acord specific. Pentru a se asigura conformitatea cu standardele recunoscute la nivel internaţional, organizaţiile sportive sau organizaţiile naţionale antidoping vor fi certificate cu standardele de calitate ISO pentru controlul doping, recunoscute de Grupul de monitorizare, stabilite în virtutea art. 10 din Convenţie.3. Părţile vor recunoaşte, în mod similar, competenţa Agenţiei Mondiale Antidoping (AMAD) şi a altor organizaţii de control doping care funcţionează sub autoritatea sa de a efectua controale doping în afara competiţiei asupra sportivilor şi sportivelor lor, fie pe teritoriul lor, fie în altă parte. Rezultatele acestor teste vor fi comunicate organizaţiei naţionale antidoping a sportivului/sportivei respectiv/respective. Orice astfel de controale vor fi efectuate în acord cu organizaţiile sportive la care se face referire în art. 4.3.c din Convenţie, în conformitate cu reglementările în vigoare şi cu prevederile legislaţiei naţionale a ţării gazdă.  +  Articolul 2Consolidarea aplicării Convenţiei1. Grupul de monitorizare constituit conform art. 10 din Convenţie va supraveghea aplicarea şi implementarea Convenţiei, ţinând cont de fiecare dintre statele părţi la Convenţie. Supravegherea va fi efectuată de o echipă de evaluare ai cărei membri vor fi numiţi în acest scop de Grupul de monitorizare. Membrii echipei de evaluare vor fi selectaţi pe baza competenţei recunoscute a acestora în domeniul antidoping.2. Echipa de evaluare va examina rapoartele naţionale înaintate anterior de părţile interesate şi va efectua vizite la faţa locului, acolo unde este necesar. Pe baza observaţiilor asupra implementării Convenţiei, echipa de evaluare va înainta Grupului de monitorizare un raport de evaluare conţinând concluziile şi eventualele recomandări. Rapoartele de evaluare vor fi publice. Partea interesată are dreptul să facă observaţii asupra concluziilor echipei de evaluare, care vor fi incluse în raport.3. Rapoartele naţionale vor fi pregătite, iar vizitele de evaluare se vor desfăşura conform programului stabilit de Grupul de monitorizare, cu consultarea părţilor interesate. Părţile vor autoriza vizita echipei de evaluare şi îşi vor asuma răspunderea de a încuraja organismele naţionale relevante să coopereze pe deplin cu aceasta.4. Procedurile operaţionale pentru evaluări (inclusiv o schemă convenită pentru evaluarea implementării Convenţiei), vizitele şi consecinţele acestora vor fi specificate în regulamentele adoptate de Grupul de monitorizare.  +  Articolul 3RezerveNu pot fi formulate rezerve la prevederile prezentului protocol.  +  Articolul 4Exprimarea consimţământului1. Prezentul protocol va fi deschis pentru a fi semnat de statele membre ale Consiliului Europei şi de alte state semnatare sau părţi ale Convenţiei, care îşi pot exprima consimţământul prin: a) semnarea fără rezerva ratificării, acceptării ori aprobării; sau b) semnarea sub rezerva ratificării, acceptării ori aprobării, urmată de ratificare, acceptare sau aprobare.2. Un stat semnatar al Convenţiei nu poate semna prezentul protocol fără rezerva ratificării, acceptării sau aprobării şi nici nu poate depune un instrument de ratificare, acceptare ori aprobare decât dacă şi-a exprimat anterior sau simultan consimţământul pentru Convenţie.3. Instrumentele de ratificare, acceptare sau aprobare vor fi depuse la secretarul general al Consiliului Europei.  +  Articolul 5Intrarea în vigoare1. Prezentul protocol va intra în vigoare în prima zi a lunii ce urmează expirării perioadei de 3 luni după data la care 5 state părţi ale Convenţiei şi-au exprimat consimţământul, în conformitate cu prevederile art. 4.2. Cu privire la orice stat care îşi exprimă consimţământul ulterior, prezentul protocol va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează expirării perioadei de 3 luni după data semnării sau depunerii instrumentului de ratificare, acceptare ori aprobare.  +  Articolul 6Aderare1. După deschiderea pentru semnare a prezentului protocol, orice stat care va adera la Convenţie poate adera şi la prezentul protocol.2. Aderarea se va face prin depunerea unui instrument de aderare la secretarul general al Consiliului Europei, care va produce efecte din prima zi a lunii ce urmează expirării perioadei de 3 luni după data depunerii lui.  +  Articolul 7Aplicarea teritorială1. Orice stat poate specifică, la momentul semnării sau al depunerii instrumentului de ratificare, acceptare, aprobare ori aderare, teritoriul sau teritoriile pe care se va aplica prezentul protocol.2. Orice stat poate, la o dată ulterioară, printr-o declaraţie adresată secretarului general al Consiliului Europei, extinde aplicarea prezentului protocol pe orice alt teritoriu specificat în declaraţie. În ceea ce priveşte un asemenea teritoriu, Protocolul va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează expirării perioadei de 3 luni după data primirii unei astfel de declaraţii de către secretarul general al Consiliului Europei.3. Orice declaraţie efectuată conform paragrafelor anterioare poate fi retrasă, în ceea ce priveşte orice teritoriu menţionat într-o astfel de declaraţie, printr-o notificare adresată secretarului general al Consiliului Europei. Orice astfel de retragere va produce efecte din prima zi a lunii care urmează expirării perioadei de 3 luni după data primirii înştiinţării de către secretarul general.  +  Articolul 8Denunţarea1. Orice parte poate, în orice moment, denunţa prezentul protocol prin intermediul unei notificări adresate secretarului general al Consiliului Europei.2. O astfel de denunţare va produce efecte din prima zi a lunii care urmează expirării perioadei de 6 luni după data primirii notificării de către secretarul general.  +  Articolul 9NotificărileSecretarul general al Consiliului Europei va notifica statele membre ale Consiliului Europei, celelalte state semnatare sau părţi ale Convenţiei şi orice stat care a fost invitat să adere la aceasta, despre: a) orice semnătură; b) depunerea oricărui instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare; c) orice dată a intrării în vigoare a prezentului protocol, conform art. 5, 6 şi 7; d) orice denunţare; e) orice alt act, notificare sau comunicare referitoare la prezentul protocol.Drept care subsemnaţii, fiind împuterniciţi în acest sens, am semnat prezentul protocol.Redactat la Varşovia, astăzi, 12 septembrie 2002, în limbile engleză şi franceză, ambele texte fiind în egală măsură autentice, într-un singur exemplar, care va fi depus în arhivele Consiliului Europei. Secretarul general al Consiliului Europei va transmite copii certificate fiecărui stat membru al Consiliului Europei, celorlalte state semnatare sau părţi ale Convenţiei şi oricărui stat invitat să adere la Convenţie.--------------