HOTĂRÂRE nr. 853 din 28 iunie 2006privind înfiinţarea unor staţiuni de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul legumiculturii prin reorganizarea unor staţiuni de cercetare şi producţie agricolă din domeniul legumiculturii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 11 iulie 2006    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 7 alin. (1) şi al art. 8 alin. (3) din Legea nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se înfiinţează staţiuni de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul legumiculturii, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, ca instituţii publice cu personalitate juridică, finanţate potrivit prevederilor legale din venituri proprii, în subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", prin reorganizarea unor staţiuni de cercetare şi producţie agricolă din domeniul legumiculturii, care se desfiinţează.  +  Articolul 2 (1) Patrimoniul staţiunilor de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul legumiculturii, nou-înfiinţate, potrivit anexelor nr. 1 şi 2, constituit din bunuri proprietate publică a statului, bunuri proprietate privată a statului şi bunuri proprii, după caz, potrivit situaţiei financiare încheiate la data de 31 decembrie 2005, prevăzut în anexele nr. 1.a) şi 2.a), se preia pe bază de protocol de predare-preluare de la staţiunile de cercetare şi producţie agricolă din domeniul legumiculturii, care se desfiinţează, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, întocmindu-se balanţa de verificare, la data respectivă, din partea predătorului, conform reglementărilor contabile aplicabile. (2) Se aprobă trecerea bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea staţiunilor de cercetare şi producţie agricolă din domeniul legumiculturii, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.b), în domeniul privat al statului şi în administrarea staţiunilor de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul legumiculturii, nou-înfiinţate, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2. (3) Suprafeţele de teren, având datele de identificare prevăzute în anexele nr. 1.c) şi 2.c), aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, trec în administrarea staţiunilor de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul legumiculturii, nou-înfiinţate. (4) Se aprobă trecerea în domeniul public al statului şi în administrarea staţiunilor de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul legumiculturii, nou-înfiinţate, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, a suprafeţelor de teren aflate în domeniul privat al statului, în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului şi concesionate staţiunilor de cercetare şi producţie agricolă din domeniul legumiculturii, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.d). (5) Predarea-preluarea terenurilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (6) Staţiunile de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul legumiculturii, nou-înfiinţate, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, vor prelua toate drepturile şi obligaţiile staţiunilor de cercetare şi producţie agricolă din domeniul legumiculturii, care se desfiinţează.  +  Articolul 3 (1) Se aprobă trecerea în domeniul privat al statului a unor suprafeţe de teren aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.e), care se transmit, la cererea comisiilor judeţene comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor pentru persoanele fizice îndreptăţite, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (2) Predarea-preluarea terenurilor prevăzute la alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între Agenţia Domeniilor Statului şi comisiile locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor pentru persoanele fizice îndreptăţite, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (3) În cazul în care pe suprafaţa de teren care se transmite comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor pentru persoanele fizice îndreptăţite, potrivit alin. (1), se află investiţii funcţionale, unitatea recuperează contravaloarea acestora rămasă neamortizată, dacă aceasta reprezintă mai mult de 30% din valoarea totală a investiţiei, de la noii proprietari, în termen de 10 ani.  +  Articolul 4Staţiunile de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul legumiculturii, nou-înfiinţate, au obiectul de activitate, codificat conform codului CAEN, prevăzut în anexele nr. 1 şi 2.  +  Articolul 5Finanţarea activităţilor staţiunilor de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul legumiculturii, nou-înfiinţate, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, se asigură din venituri provenite din: a) contracte de finanţare, încheiate pe perioade multianuale, pentru realizarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare finanţate din fonduri publice obţinute în condiţiile legii; b) contracte de finanţare pentru programe şi proiecte sectoriale finanţate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi cofinanţarea unor programe proprii de către Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", obţinute prin competiţie sau prin încredinţare directă; c) contracte de finanţare a programelor internaţionale obţinute de unităţile de cercetare-dezvoltare la care statul român contribuie cu fonduri conform acordurilor încheiate cu parteneri străini; d) valorificarea rezultatelor cercetării conform prevederilor legale; e) contractarea unor servicii de cercetare, extensie, consultanţă şi expertiză cu instituţii, operatori economici, organizaţii neguvernamentale şi alte persoane fizice şi juridice din ţară şi din străinătate; f) valorificarea produselor rezultate din activitatea de cercetare-dezvoltare, din activitatea de producere de seminţe, material săditor, masă lemnoasă, furaje speciale, animale de rasă şi a oricăror alte produse realizate de acestea; g) redevenţe asupra soiurilor şi hibrizilor de plante, precum şi asupra altor creaţii originale în domeniu; h) vânzări de licenţe, de soiuri, hibrizi de plante, tehnologii şi metode; i) valorificarea activelor fixe disponibile proprii sau componentelor şi materialelor rezultate în urma casării, chirii, dobânzi la disponibilităţile din conturile bancare şi Trezoreria Statului, prestări de servicii, analize; j) contracte de parteneriat public-privat, precum şi din diferite forme de participare directă a capitalului privat la activitatea de cercetare-dezvoltare; k) alte venituri, conform dispoziţiilor legale.  +  Articolul 6Staţiunile de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul legumiculturii, nou-înfiinţate, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, se pot asocia pentru realizarea unor proiecte şi lucrări în domeniul agricol, cu aprobarea consiliului de administraţie şi cu avizul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", cu alte unităţi de cercetare-dezvoltare, de interes public şi privat, cu instituţii de învăţământ acreditate şi cu agenţi economici din ţară şi din străinătate.  +  Articolul 7Staţiunile de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul legumiculturii, nou-înfiinţate, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, pot beneficia de fonduri alocate din bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale pentru investiţii, dotări, aparatură, echipamente şi instalaţii necesare realizării obiectivelor sale de cercetare-dezvoltare specifice, în condiţiile legii.  +  Articolul 8Staţiunile de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul legumiculturii, nou-înfiinţate, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, funcţionează pe bază de autonomie financiară, calculează şi înregistrează amortizarea activelor fixe potrivit legii şi conduc evidenţa contabilă potrivit planului de conturi pentru instituţii publice.  +  Articolul 9Staţiunile de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul legumiculturii, nou-înfiinţate, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, pot înfiinţa în cadrul structurii organizatorice, cu respectarea prevederilor art. 7 alin. (3) din Legea nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", cu modificările şi completările ulterioare, subunităţi cu sau fără personalitate juridică, necesare realizării obiectului său de activitate, care conduc şi organizează contabilitatea potrivit legii.  +  Articolul 10 (1) Veniturile şi cheltuielile staţiunilor de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul legumiculturii, nou-înfiinţate, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, se cuprind în bugetul de venituri şi cheltuieli al acestora. (2) Staţiunile de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul legumiculturii, nou-înfiinţate, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, întocmesc bugetul de venituri şi cheltuieli, care se aprobă de consiliul de administraţie, cu avizul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti". (3) Excedentele rezultate din execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli se reportează în anul următor.  +  Articolul 11Staţiunile de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul legumiculturii, nou-înfiinţate, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, beneficiază de prevederile art. 14^1 din Legea nr. 290/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 12 (1) Personalul staţiunilor de cercetare şi producţie agricolă din domeniul legumiculturii se preia de staţiunile de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul legumiculturii, nou-înfiinţate, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, cu aceleaşi drepturi salariale, până la negocierea contractului colectiv de muncă. (2) Salarizarea personalului se face în conformitate cu reglementările legale în vigoare privind utilizarea veniturilor realizate de instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii. (3) În anii în care staţiunile de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul legumiculturii, nou-înfiinţate, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, beneficiază de fonduri alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, se aplică salarizarea personalului din sectorul bugetar.  +  Articolul 13Anexele nr. 1, 2, 1.a), 2.a), 1.b), 1.c), 2.c), 2.d) şi 1.e) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul agriculturii,pădurilor şi dezvoltării rurale,Gheorghe FluturMinistrul educaţiei şi cercetării,Mihail Hărdăup. Ministrul administraţiei şi internelor,Paul Victor Dobre,secretar de statMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 28 iunie 2006.Nr. 853.  +  Anexa 1 Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultura Isalnita1. Se înfiinţează Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultura Işalniţa, instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată din venituri proprii, cu sediul social în localitatea Işalniţa, judeţul Dolj, în subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu Şişeşti" prin reorganizarea Staţiunii de Cercetare şi Producţie Legumicolă Işalniţa, care se desfiinţează.2. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultura Işalniţa are ca obiect de activitate, următoarele activităţi, codificate conform clasificării CAEN: a) Diviziunea 73 Cercetare-dezvoltare; grupa 731 Cercetare-dezvoltare în ştiinţe fizice şi naturale; clasa 7310 Cercetare-dezvoltare în ştiinţe fizice şi naturale; b) Diviziunea 01 Agricultură, vânătoare, silvicultură; grupa 011 Cultivarea plantelor, grădinăritul destinat pieţei, horticultura; clasa 0111 Cultivarea cerealelor, porumbului şi a altor plante n.c.a.; clasa 0112 Cultivarea legumelor, a specialităţilor horticole şi a produselor de seră; clasa 0113 Cultivarea fructelor, nucilor, a plantelor pentru băuturi şi mirodenii; grupa 012 Creşterea animalelor; clasa 0121 Creşterea animalelor, activitatea fermelor pentru obţinerea laptelui; clasa 0123 Creşterea porcinelor; clasa 0125 Creşterea altor animale; grupa 014 Activităţii de servicii anexe agriculturii; clasa 0141 Activităţi de servicii anexe agriculturii, grădinărit peisagistic, arhitectură peisagistică; c) Diviziunea 15 Industria alimentară şi a băuturilor; grupa 153 Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor; clasa 1533 Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor; grupa 158 Fabricarea altor produse alimentare; clasa 1587 Fabricarea condimentelor; d) Diviziunea 22 Edituri, poligrafie şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor; grupa 221 Activitatea editurilor; clasa 2211 Editura cărţilor, broşurilor, pliantelor şi materialelor similare, inclusiv editarea hărţilor şi a schemelor; grupa 222 Tipărirea şi activităţi anexe; clasa 2222 Alte activităţi de tipărire n.c.a.; e) Diviziunea 24 Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice; grupa 242 Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice; clasa 2420 Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice; f) Diviziunea 45 Construcţii; grupa 451 Organizarea de şantiere şi pregătirea terenului; clasa 4511 Demolare construcţii; grupa 452 Construcţii de clădiri sau părţi ale acestora; clasa 4521 Construcţii de clădiri; clasa 4522 Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii; grupa 453 Lucrări de instalaţii pentru clădiri; clasa 4531 Lucrări de instalaţii electrice; clasa 4534 Alte lucrări de instalaţii; grupa 454 Lucrări de finisare; clasa 4541 Lucrări de ipsoserie; clasa 4542 Lucrări de tâmplărie şi dulgherie; clasa 4543 Lucrări de pardosire şi placare pereţi; clasa 4544 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli, montare geamuri; g) Diviziunea 51 Comerţ cu ridicata şi servicii de intermediere în comerţul cu ridicata (cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor); grupa 511 Activităţi de intermediere în comerţul cu ridicata (import-export); clasa 5111 Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi semiproduse(import-export); clasa 5112 Intermedieri în comerţul cu combustibili, minerale şi produse chimice pentru industrie - servicii de intermediere în vânzarea îngrăşămintelor(import-export); grupa 512 Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii (import-export); clasa 5121 Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor (import-export); clasa 5122 Comerţul cu ridicata al florilor şi al plantelor(import-export); grupa 513 Comerţ cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor şi al tutunului(import-export); clasa 5131 Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor(import-export); grupa 515 Comerţ cu ridicata al produselor intermediare neagricole şi al deşeurilor(import-export); clasa 5155 Comerţ cu ridicata al produselor chimice(import-export); grupa 518 Comerţ cu ridicata al maşinilor, echipamentelor şi furniturilor(import-export); clasa 5188 Comerţ cu ridicata al maşinilor, accesoriilor şi uneltelor agricole, inclusiv al tractoarelor(import-export); grupa 519 Comerţ cu ridicata al altor produse(import-export); clasa 5190 Comerţ cu ridicata al altor produse(import-export); h) Diviziunea 52 Comerţ cu amănuntul (cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor); repararea bunurilor personale şi gospodăreşti; grupa 521 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate; clasa 5211 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun; grupa 522 Comerţ cu amănuntul în magazine specializate; clasa 5221 Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete; clasa 5227 Comerţ cu amănuntul în magazine specializate al produselor alimentare; grupa 524 Comerţ cu amănuntul în magazine specializate al altor produse n.c.a.; clasa 5248 Comerţ cu amănuntul neefectuat prin magazine; clasa 5262 Comerţ cu amănuntul prin standuri şi pieţe; clasa 5263 Comerţ cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine; i) Diviziunea 55 Hoteluri şi restaurante; grupa 552 Campinguri şi alte facilităţi pentru cazare de scurtă durată; clasa 5523 Alte mijloace de cazare; grupa 555 Cantine şi alte unităţi de preparare a hranei; clasa 5551 Cantine; j) Diviziunea 60 Transporturi terestre; transporturi prin conducte; grupa 602 Alte transporturi terestre; clasa 6024 Transporturi rutiere de mărfuri; k) Diviziunea 63 Activităţi anexe şi auxiliare de transport; activităţi ale agenţiilor de turism; grupa 631 Manipulări şi depozitări; clasa 6312 Depozitări; l) Diviziunea 70 Tranzacţii imobiliare; grupa 702 închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare, proprii sau închiriate; grupa 7020 închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare, proprii sau închiriate. m) Diviziunea 71 închirierea maşinilor şi echipamentelor fără operator şi a bunurilor personale şi gospodăreşti; grupa 712 închirierea altor mijloace de transport; clasa 7121 închirierea altor mijloace de transport terestru; grupa 713 închirierea maşinilor şi echipamentelor; clasa 7131 închirierea maşinilor şi echipamentelor agricole; n) Diviziunea 72 Informatică şi activităţi conexe; grupa 722 Consultanţă şi furnizare de programe informatice (software); clasa 7222 Consultanţă şi furnizare de alte programe software; grupa 724 Activităţi legate de băncile de date; clasa 7240 Activităţi legate de bazele de date; o) Diviziunea 74 Alte activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor; grupa 741 Activităţi juridice, de contabilitate şi revizie contabilă, consultanţă în domeniul fiscal; activităţi de studii de piaţă şi de sondaj, consultanţă pentru afaceri şi management; clasa 7412 Activităţi de contabilitate, revizie contabilă, consultantă în domeniul fiscal; clasa 7413 Activităţi de studiere a pieţei şi de sondaj; clasa 7414 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management; grupa 743 Activităţi de testări şi analize tehnice; clasa 7430 Activităţi de testări şi analize tehnice; grupa 748 Alte activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor; clasa 7481 Activităţi fotografice; clasa 7482 Activităţi de ambalare; p) Diviziunea 80 învăţământ; grupa 804 Alte forme de învăţământ; clasa 8042 Alte forme de învăţământ; r) Diviziunea 91 Activităţi asociative diverse; grupa 911 Activităţi ale organizaţiilor economice, patronale şi profesionale; clasa 9111 Activităţi ale organizaţiilor economice şi patronale; clasa 9112 Activităţi ale organizaţiilor profesionale; s) Relaţii ştiinţifice internaţionale, relaţii de cooperare şi de comerţ interior şi exterior cu diferite instituţii, organizaţii şi agenţi economici.3. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultura Işalniţa preia toate drepturile şi toate obligaţiile Staţiunii de Cercetare şi Producţie Legumicolă Işalniţa.3.1. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultura Işalniţa se substituie în toate litigiile în curs ale Staţiunii de Cercetare şi Producţie Legumicolă Işalniţa.4. Personalul Staţiunii de Cercetare şi Producţie Legumicolă Işalniţa se preia de către Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultura Işalniţa.5. Regulamentul de organizare şi funcţionare şi structura organizatorică a Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultura Işalniţa, se aprobă de consiliul de administraţie şi se validează prin decizia preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu Şişeşti". Directorul instituţiei îndeplineşte atribuţiile ordonatorului terţiar de credite potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare.6. Conducerea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultura Işalnita este asigurată de: a) consiliul de administraţie format din 7 membri; b) director.6.1. Din componenţa consiliului de administraţie fac parte un reprezentant al Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice, un reprezentant al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu Şişeşti", preşedintele consiliului ştiinţific şi directorul unităţii, care este şi preşedintele consiliului de administraţie.6.2. Conducerea executivă este asigurată de director, numit prin decizia preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu Şişeşti" pentru o perioadă de 4 ani, pe baza rezultatelor concursului de selecţie, organizat conform legislaţiei în vigoare. La expirarea acestui termen, în funcţie de performanţele realizate, numirea directorului poate fi prelungită pentru o perioadă de cel mult 4 ani.6.3. Atribuţiile conducerii sunt prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare al Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultura Işalnita.7. Valoarea totală a patrimoniului, cuprins în anexele nr. 1.a) şi nr. 1.b), care se preia în administrare de către Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultura Işalnita, nou înfiinţată, de la Staţiunea de Cercetare şi Producţie Legumicolă Işalnita, care se desfiinţează, potrivit prevederilor art. 2 din prezenta hotărâre, este de 1.271.149 lei RON.  +  Anexa 2 Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultura Iernut1. Se înfiinţează Staţiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Legumicultura Iernut, instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată din venituri proprii, cu sediul social în localitatea Iernut, strada Energeticianului, nr.1/A, judeţul Mureş, în subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu Şişeşti" prin reorganizarea Staţiunii de Cercetare şi Producţie Legumicolă Iernut, care se desfiinţează.2. Staţiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Legumicultura Iernut are ca obiect de activitate, următoarele activităţi, codificate conform clasificării CAEN: a) Diviziunea 73 Cercetare-dezvoltare; grupa 731 Cercetare-dezvoltare în ştiinţe fizice şi naturale; clasa 7310 Cercetare-dezvoltare în ştiinţe fizice şi naturale; b) Diviziunea 01 Agricultură, vânătoare, silvicultură; grupa 011 Cultivarea plantelor, grădinăritul destinat pieţei, horticultura; clasa 0111 Cultivarea cerealelor, porumbului şi a altor plante n.c.a.; clasa 0112 Cultivarea legumelor, a specialităţilor horticole şi a produselor de seră; clasa 0113 Cultivarea fructelor, nucilor, a plantelor pentru băuturi şi mirodenii; grupa 012 Creşterea animalelor; clasa 0121 Creşterea animalelor, activitatea fermelor pentru obţinerea laptelui; clasa 0123 Creşterea porcinelor; clasa 0125 Creşterea altor animale; grupa 014 Activităţii de servicii anexe agriculturii; clasa 0141 Activităţi de servicii anexe agriculturii, grădinărit peisagistic, arhitectură peisagistică; c) Diviziunea 15 Industria alimentară şi a băuturilor; grupa 153 Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor; clasa 1533 Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor; grupa 158 Fabricarea altor produse alimentare; clasa 1587 Fabricarea condimentelor; d) Diviziunea 22 Edituri, poligrafie şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor; grupa 221 Activitatea editurilor; clasa 2211 Editura cărţilor, broşurilor, pliantelor şi materialelor similare, inclusiv editarea hărţilor şi a schemelor; grupa 222 Tipărirea şi activităţi anexe; clasa 2222 Alte activităţi de tipărire n.c.a; e) Diviziunea 24 Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice; grupa 242 Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice; clasa 2420 Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice; f) Diviziunea 45 Construcţii; grupa 451 Organizarea de şantiere şi pregătirea terenului; clasa 4511 Demolare construcţii; grupa 452 Construcţii de clădiri sau părţi ale acestora; clasa 4521 Construcţii de clădiri; clasa 4522 Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii; grupa 453 Lucrări de instalaţii pentru clădiri; clasa 4531 Lucrări de instalaţii electrice; clasa 4534 Alte lucrări de instalaţii; grupa 454 Lucrări de finisare; clasa 4541 Lucrări de ipsoserie; clasa 4542 Lucrări de tâmplărie şi dulgherie; clasa 4543 Lucrări de pardosire şi placare pereţi; clasa 4544 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli, montare geamuri; g) Diviziunea 51, Comerţ cu ridicata şi servicii de intermediere în comerţul cu ridicata (cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor); grupa 511 Activităţi de intermediere în comerţul cu ridicata (import-export); clasa 5111 Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi semiproduse (import-export); clasa 5112 Intermedieri în comerţul cu combustibili, minerale şi produse chimice pentru industrie - servicii de intermediere în vânzarea îngrăşămintelor (import-export); grupa 512 Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii (import-export); clasa 5121 Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor (import-export); clasa 5122 Comerţul cu ridicata al florilor şi al plantelor (import-export); grupa 513 Comerţ cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor şi al tutunului (import-export); clasa 5131 Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor (import-export); grupa 515 Comerţ cu ridicata al produselor intermediare neagricole şi al deşeurilor (import-export); clasa 5155 Comerţ cu ridicata al produselor chimice (import-export); grupa 518 Comerţ cu ridicata al maşinilor, echipamentelor şi furniturilor (import-export); clasa 5188 Comerţ cu ridicata al maşinilor, accesoriilor şi uneltelor agricole, inclusiv al tractoarelor (import-export); grupa 519 Comerţ cu ridicata al altor produse (import-export); clasa 5190 Comerţ cu ridicata al altor produse(import-export); h) Diviziunea 52 Comerţ cu amănuntul (cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor); repararea bunurilor personale şi gospodăreşti; grupa 521 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate; clasa 5211 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun; grupa 522 Comerţ cu amănuntul în magazine specializate; clasa 5221 Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete; clasa 5227 Comerţ cu amănuntul în magazine specializate al produselor alimentare; grupa 524 Comerţ cu amănuntul în magazine specializate al altor produse n.c.a.; clasa 5248 Comerţ cu amănuntul neefectuat prin magazine; clasa 5262 Comerţ cu amănuntul prin standuri şi pieţe; clasa 5263 Comerţ cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine; i) Diviziunea 55 Hoteluri şi restaurante; grupa 552, Campinguri şi alte facilităţi pentru cazare de scurtă durată; clasa 5523 Alte mijloace de cazare; grupa 555 Cantine şi alte unităţi de preparare a hranei; clasa 5551 Cantine; j) Diviziunea 60 Transporturi terestre; transporturi prin conducte; grupa 602 Alte transporturi terestre; clasa 6024 Transporturi rutiere de mărfuri; k) Diviziunea 63 Activităţi anexe şi auxiliare de transport; activităţi ale agenţiilor de turism; grupa 631 Manipulări şi depozitări; clasa 6312 Depozitări; l) Diviziunea 70 Tranzacţii imobiliare; grupa 702 închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare, proprii sau închiriate; grupa 7020 închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare, proprii sau închiriate; m) Diviziunea 71 închirierea maşinilor şi echipamentelor fără operator şi a bunurilor personale şi gospodăreşti; grupa 712 închirierea altor mijloace de transport; clasa 7121 închirierea altor mijloace de transport terestru; grupa 713 închirierea maşinilor şi echipamentelor; clasa 7131 închirierea maşinilor şi echipamentelor agricole; n) Diviziunea 72 Informatică şi activităţi conexe; grupa 722 Consultanţă şi furnizare de programe informatice (software); clasa 7222 Consultanţă şi furnizare de alte programe software; grupa 724 Activităţi legate de băncile de date; clasa 7240 Activităţi legate de bazele de date; o) Diviziunea 74 Alte activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor; grupa 741 Activităţi juridice, de contabilitate şi revizie contabilă, consultanţă în domeniul fiscal; activităţi de studii de piaţă şi de sondaj, consultanţă pentru afaceri şi management; clasa 7412 Activităţi de contabilitate, revizie contabilă, consultantă în domeniul fiscal; clasa 7413 Activităţi de studiere a pieţei şi de sondaj; clasa 7414 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management; grupa 743 Activităţi de testări şi analize tehnice; clasa 7430 Activităţi de testări şi analize tehnice; grupa 748 Alte activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor; clasa 7481 Activităţi fotografice; clasa 7482 Activităţi de ambalare; p) Diviziunea 80 Învăţământ; grupa 804 Alte forme de învăţământ; clasa 8042 Alte forme de învăţământ; r) Diviziunea 91 Activităţi asociative diverse; grupa 911 Activităţi ale organizaţiilor economice, patronale şi profesionale; clasa 9111 Activităţi ale organizaţiilor economice şi patronale; clasa 9112 Activităţi ale organizaţiilor profesionale; s) Relaţii ştiinţifice internaţionale, relaţii de cooperare şi de comerţ interior şi exterior cu diferite instituţii, organizaţii şi agenţi economici.3. Staţiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Legumicultura Iernut preia toate drepturile şi toate obligaţiile Staţiunii de Cercetare şi Producţie Legumicolă Iernut.3.1. Staţiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Legumicultura Iernut se substituie în toate litigiile în curs ale Staţiunii de Cercetare şi Producţie Legumicolă Iernut.4. Personalul Staţiunii de Cercetare şi Producţie Legumicolă Iernut se preia de către Staţiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Legumicultura Iernut.5. Regulamentul de organizare şi funcţionare şi structura organizatorică a Staţiunii de Cercetare Dezvoltare pentru Legumicultura Iernut, se aprobă de consiliul de administraţie şi se validează prin decizia preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu Şişeşti". Directorul instituţiei îndeplineşte atribuţiile ordonatorului de credite potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare.6. Conducerea Staţiunii de Cercetare Dezvoltare pentru Legumicultura Iernut este asigurată de : a) consiliul de administraţie format din 7 membri; b) director.6.1. Din componenţa consiliului de administraţie fac parte un reprezentant al Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice, un reprezentant al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu Şişeşti", preşedintele consiliului ştiinţific şi directorul unităţii, care este şi preşedintele consiliului de administraţie.6.2. Conducerea executivă este asigurată de director numit prin decizia preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu Şişeşti" pentru o perioadă de 4 ani, pe baza rezultatelor concursului de selecţie, organizat conform legislaţiei în vigoare. La expirarea acestui termen, în funcţie de performanţele realizate, numirea directorului poate fi prelungită pentru o perioadă de cel mult 4 ani.6.3. Atribuţiile conducerii sunt prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare al Staţiunii de Cercetare Dezvoltare pentru Legumicultura Iernut.7. Valoarea totală a patrimoniului, cuprins în anexa nr. 2a), care se preia în administrare de către Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultura Iernut, nou înfiinţată, de la Staţiunea de Cercetare şi Producţie Legumicolă Iernut, care se desfiinţează, potrivit prevederilor art. 2 din prezenta hotărâre, este de 4.381.744 lei RON.  +  Anexa 1.a) BUNURILEdin domeniul public al statului, bunurile proprietate privată a statului şi bunurile proprii ale Staţiunii de Cercetare şi Producţie Legumicolă Işalniţa care trec în administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultura Işalniţa1. Bunurile din domeniu public al statului*Font 8*──────┬────────┬─────────┬─────────────────────────┬──────┬────────────────────────────┬─────────┬──────┐Nr. │Cod │ │Date de identificare │ │ │Situaţia juridica │Situaţia │ Tip │M.F. │de │ │ │ │Valoarea │ │juridica │bun │      │clasi- │Denumire ├──────────┬──────┬───────┤Anul │ de ├─────────┬────────┤actuala │ │      │ficare │ │Descriere │Veci- │Adresa │doban-│inventar │Baza │În │Concesi- │ │      │ │ │tehnica │natati│ │dirii/│(în lei │legala │adminis-│une/ │ │      │ │ │(pe scurt)│(după │ │darii │ RON) │ │trare/ │inchi- │ │      │ │ │ │caz, │ │ în │ │ │conce- │riat/ │ │      │ │ │ │ │ │folo- │ │ │siune │dat cu │ │      │ │ │ │ │ │sinta │ │ │ │titlu │ │      │ │ │ │ │ │ │ │ │ │gratuit │ │──────┼────────┼─────────┼──────────┼──────┼───────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┤  0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │──────┼────────┼─────────┼──────────┼──────┼───────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┤117388│8.28.06.│Remiza │P;198 mp │Incin-│Tara: │1970 │ 950│PV │În │ │imobil│      │ │ingrasa- │ │ ta │România│ │ │receptie │adminis-│ │ │      │ │minte │ │unita-│Judeţul│ │ │1970 │trare │ │ │      │ │ │ │tii │Dolj │ │ │HG 509/ │ │ │ │      │ │ │ │ │Comuna │ │ │1993 │ │ │ │      │ │ │ │ │Isal- │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │nita │ │ │ │ │ │ │──────┼────────┼─────────┼──────────┼──────┼───────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┤117389│8.29.06.│Cladire │P;540 mp │Incin-│Tara: │1984 │ 21.050│PV │În │ │imobil│      │ │statie │ │ ta │România│ │ │receptie │adminis-│ │ │      │ │miceliu │ │unita-│Judeţul│ │ │1970 │trare │ │ │      │ │ │ │tii │Dolj │ │ │HG 509/ │ │ │ │      │ │ │ │ │Comuna │ │ │1993 │ │ │ │      │ │ │ │ │Isal- │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │nita │ │ │ │ │ │ │──────┼────────┼─────────┼──────────┼──────┼───────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┤117393│8.29.06.│Cladire │P;297 mp │Incin-│Tara: │1965 │ 25.030│PV │În │ │imobil│      │ │cantina │ │ ta │România│ │ │receptie │adminis-│ │ │      │ │ │ │unita-│Judeţul│ │ │ │trare │ │ │      │ │ │ │tii │Dolj │ │ │HG 569/ │ │ │ │      │ │ │ │ │Comuna │ │ │1968 │ │ │ │      │ │ │ │ │Isal- │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │nita │ │ │ │ │ │ │──────┼────────┼─────────┼──────────┼──────┼───────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┤117397│8.29.06.│Depozit │Conducte, │Incin-│Tara: │1966 │ 5.010│PV │În │ │imobil│      │ │carbu- │ beton │ ta │România│ │ │receptie │adminis-│ │ │      │ │ranti │P;43 mp │unita-│Judeţul│ │ │ │trare │ │ │      │ │ │ │tii │Dolj │ │ │HG 569/ │ │ │ │      │ │ │ │ │Comuna │ │ │1968 │ │ │ │      │ │ │ │ │Isal- │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │nita │ │ │ │ │ │ │──────┼────────┼─────────┼──────────┼──────┼───────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┤117403│8.29.06.│Modern. │Conducte │Incin-│Tara: │1981 │ 15.040│PV │În │ │imobil│      │ │Sist. │ beton │ ta │România│ │ │receptie │adminis-│ │ │      │ │Irigatii │ │unita-│Judeţul│ │ │1980 │trare │ │ │      │ │ │ │tii │Dolj │ │ │HG 509/ │ │ │ │      │ │ │ │ │Comuna │ │ │1993 │ │ │ │      │ │ │ │ │Isal- │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │nita │ │ │ │ │ │ │──────┼────────┼─────────┼──────────┼──────┼───────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┤117404│8.29.06.│Modern. │Conducte │Incin-│Tara: │1988 │ 20.520│PV │În │ │imobil│      │ │Sist. │ beton │ ta │România│ │ │receptie │adminis-│ │ │      │ │Irigatii │ │unita-│Judeţul│ │ │1980 │trare │ │ │      │ │ │ │tii │Dolj │ │ │HG 509/ │ │ │ │      │ │ │ │ │Comuna │ │ │1993 │ │ │ │      │ │ │ │ │Isal- │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │nita │ │ │ │ │ │ │──────┼────────┼─────────┼──────────┼──────┼───────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┤117416│8.29.06.│Remiza │P;198 mp │Incin-│Tara: │1954 │ 1.020│ │În │ │imobil│      │ │masini │ │ ta │România│ │ │PV R │adminis-│ │ │      │ │ │ │unita-│Judeţul│ │ │ │trare │ │ │      │ │ │ │tii │Dolj │ │ │HG 659/ │ │ │ │      │ │ │ │ │Comuna │ │ │1968 │ │ │ │      │ │ │ │ │Isal- │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │nita │ │ │ │ │ │ │──────┼────────┼─────────┼──────────┼──────┼───────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┤117420│8.29.06.│Cladire │P+1;700 mp│Incin-│Tara: │1961 │ 350.020│PV │În │ │imobil│      │ │laborator│ │ ta │România│ │ │receptie │adminis-│ │ │      │ │ │ │unita-│Judeţul│ │ │1961 │trare │ │ │      │ │ │ │tii │Dolj │ │ │HG 509/ │ │ │ │      │ │ │ │ │Comuna │ │ │1993 │ │ │ │      │ │ │ │ │Isal- │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │nita │ │ │ │ │ │ │──────┼────────┼─────────┼──────────┼──────┼───────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┤117424│8.29.06.│Cladire │P;200 mp │Incin-│Tara: │1962 │ 21.050│PV │În │ │imobil│      │ │caramida │ │ ta │România│ │ │receptie │adminis-│ │ │      │ │ │ │unita-│Judeţul│ │ │ │trare │ │ │      │ │ │ │tii │Dolj │ │ │HG 576/ │ │ │ │      │ │ │ │ │Comuna │ │ │1971 │ │ │ │      │ │ │ │ │Isal- │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │nita │ │ │ │ │ │ │──────┼────────┼─────────┼──────────┼──────┼───────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┤117426│8.29.06.│Cladire │P;200 mp │Incin-│Tara: │1962 │ 21.050│PV │În │ │imobil│      │ │caramida │ │ ta │România│ │ │receptie │adminis-│ │ │      │ │ │ │unita-│Judeţul│ │ │ │trare │ │ │      │ │ │ │tii │Dolj │ │ │HG 576/ │ │ │ │      │ │ │ │ │Comuna │ │ │1971 │ │ │ │      │ │ │ │ │Isal- │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │nita │ │ │ │ │ │ │──────┼────────┼─────────┼──────────┼──────┼───────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┤117430│8.29.06.│Magazie │P;582 mp │Incin-│Tara: │1962 │ 50.030│PV │În │ │imobil│      │ │ferma │ │ ta │România│ │ │receptie │adminis-│ │ │      │ │ │ │unita-│Judeţul│ │ │ │trare │ │ │      │ │ │ │tii │Dolj │ │ │HG 569/ │ │ │ │      │ │ │ │ │Comuna │ │ │1968 │ │ │ │      │ │ │ │ │Isal- │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │nita │ │ │ │ │ │ │──────┼────────┼─────────┼──────────┼──────┼───────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┤117434│8.29.06.│Mag. cond│P;540 mp │Incin-│Tara: │1971 │ 50.030│PV │În │ │imobil│      │ │seminte │ │ ta │România│ │ │receptie │adminis-│ │ │      │ │ │ │unita-│Judeţul│ │ │ │trare │ │ │      │ │ │ │tii │Dolj │ │ │HG 576/ │ │ │ │      │ │ │ │ │Comuna │ │ │1971 │ │ │ │      │ │ │ │ │Isal- │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │nita │ │ │ │ │ │ │──────┼────────┼─────────┼──────────┼──────┼───────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┤117437│8.29.06.│Magazie │P;532 mp │Incin-│Tara: │1962 │ 60.020│PV │În │ │imobil│      │ │cereale │ │ ta │România│ │ │receptie │adminis-│ │ │      │ │ │ │unita-│Judeţul│ │ │ │trare │ │ │      │ │ │ │tii │Dolj │ │ │HG 576/ │ │ │ │      │ │ │ │ │Comuna │ │ │1971 │ │ │ │      │ │ │ │ │Isal- │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │nita │ │ │ │ │ │ │──────┼────────┼─────────┼──────────┼──────┼───────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┤117440│8.29.06.│Cladire │P;244 mp │Incin-│Tara: │1950 │ 25.010│PV │În │ │imobil│      │ │magazie │ │ ta │România│ │ │receptie │adminis-│ │ │      │ │ │ │unita-│Judeţul│ │ │ │trare │ │ │      │ │ │ │tii │Dolj │ │ │HG 569/ │ │ │ │      │ │ │ │ │Comuna │ │ │1968 │ │ │ │      │ │ │ │ │Isal- │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │nita │ │ │ │ │ │ │──────┼────────┼─────────┼──────────┼──────┼───────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┤117452│8.29.06.│Cladire │P;316 mp │Incin-│Tara: │1962 │ 21.050│PV │În │ │imobil│      │ │caramida │ │ ta │România│ │ │receptie │adminis-│ │ │      │ │ │ │unita-│Judeţul│ │ │1970 │trare │ │ │      │ │ │ │tii │Dolj │ │ │HG │ │ │ │      │ │ │ │ │Comuna │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │Isal- │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │nita │ │ │ │ │ │ │──────┼────────┼─────────┼──────────┼──────┼───────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┤117455│8.29.06.│Magazie │P;154 mp │Incin-│Tara: │1967 │ 10.020│PV │În │ │imobil│      │ │sortat │ │ ta │România│ │ │receptie │adminis-│ │ │      │ │rosii │ │unita-│Judeţul│ │ │1970 │trare │ │ │      │ │ │ │tii │Dolj │ │ │HG │ │ │ │      │ │ │ │ │Comuna │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │Isal- │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │nita │ │ │ │ │ │ │──────┼────────┼─────────┼──────────┼──────┼───────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┤117473│8.29.06.│Atelier │P;432 mp │Incin-│Tara: │1967 │ 60.040│PV │În │ │imobil│      │ │mecanic │ │ ta │România│ │ │receptie │adminis-│ │ │      │ │ │ │unita-│Judeţul│ │ │ │trare │ │ │      │ │ │ │tii │Dolj │ │ │HG 569/ │ │ │ │      │ │ │ │ │Comuna │ │ │1968 │ │ │ │      │ │ │ │ │Isal- │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │nita │ │ │ │ │ │ │──────┼────────┼─────────┼──────────┼──────┼───────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┤117474│8.29.06.│Cladire │P;316 mp │Incin-│Tara: │1961 │ 21.020│PV │În │ │imobil│      │ │caramida │ │ ta │România│ │ │receptie │adminis-│ │ │      │ │ │ │unita-│Judeţul│ │ │ │trare │ │ │      │ │ │ │tii │Dolj │ │ │HG 569/ │ │ │ │      │ │ │ │ │Comuna │ │ │1968 │ │ │ │      │ │ │ │ │Isal- │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │nita │ │ │ │ │ │ │──────┼────────┼─────────┼──────────┼──────┼───────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┤      │ │ Total │ │ │ │ │ 777.960│ │ │ │ │──────┴────────┴─────────┴──────────┴──────┴───────┴──────┴─────────┴─────────┴────────┴─────────┴──────┘2. Bunurile din proprietatea privată a statului - Nu este cazul.3. Bunurile proprii─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Grupa Denumirea Valoarea de Situaţia crt. inventar juridică                                                      -lei RON-───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1. 1 Construcţii 67.236 în proprietate───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  2. 2 Echipamente tehnologice 51.265 În proprietate───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  3. 3 Aparate şi instalaţii de măsurare,             control şi reglare 4.300 în proprietate───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  4. 4 Mijloace de transport 448 în proprietate───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  5. 5 Animale şi plantaţii - -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  6. 6 Mobilier, aparatură de birotică şi             alte active corporale 1.166 în proprietate───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     TOTAL 124.415───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 2.a BUNURILEdin domeniul public al statului, bunurile proprietate privată a statului şi bunurile proprii ale Staţiunii de Cercetare şi Producţie Legumicolă - Iernut, care trec în patrimoniul Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură-Iernut1. Bunurile din domeniul public al statului*Font 8*────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐                           Grupa 8(Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului) │──────┬────────┬─────────┬─────────────────────────┬──────┬────────────────────────────┬─────────┬──────┤Nr. │Cod │ │Date de identificare │ │ │Situaţia juridica │Situaţia │ Tip │M.F. │de │ │ │ │Valoarea │ │juridica │bun │      │clasi- │Denumire ├──────────┬──────┬───────┤Anul │ de ├─────────┬────────┤actuala │ │      │ficare │ │Descrierea│Veci- │Adresa │doban-│inventar │Baza │În │Concesi- │ │      │ │ │tehnica │natati│ │dirii/│(lei RON)│legala │adminis-│une/ │ │      │ │ │(pe scurt)│ │ │darii │ │ │trare/ │inchi- │ │      │ │ │ │ │ │ în │ │ │conce- │riat/ │ │      │ │ │ │ │ │folo- │ │ │siune │dat cu │ │      │ │ │ │ │ │sinta │ │ │ │titlu │ │      │ │ │ │ │ │ │ │ │ │gratuit │ │──────┼────────┼─────────┼──────────┼──────┼───────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┤  0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │──────┼────────┼─────────┼──────────┼──────┼───────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┤105205│8.29.06 │Sistem │180 ml, │N-V │Tara: │1987 │ 67.429│PVR 1632/│În │ │imobil│      │ │irigatii │conducte │raul │România│ │ │Iunie │adminis-│ │ │      │ │camp │otel, │Mures,│Judeţul│ │ │1987, │trare │ │ │      │ │experi- │diametru │E-V │Mures, │ │ │HG 509/ │ │ │ │      │ │mental │219 mm, │teren │Or. │ │ │1993 │ │ │ │      │ │ │hidranti │părţi-│Iernut │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │culare│nr:Cuci│ │ │ │ │ │ │──────┼────────┼─────────┼──────────┼──────┼───────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┤105217│8.29.06 │Cladiri │23 mp │în │Tara: │1901 │ 1.737│Decret │În │ │imobil│      │ │locuinta │caramida │incin-│România│ │ │167/1980,│adminis-│ │ │      │ │ │acoperis │ta │Judeţul│ │ │PV │trare │ │ │      │ │ │tigla │stati-│Mures, │ │ │preluare │ │ │ │      │ │ │ │unii │Or. │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │Iernut │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │nr:Cuci│ │ │ │ │ │ │──────┼────────┼─────────┼──────────┼──────┼───────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┤106133│8.29.06 │Cladire │beton │în │Tara: │1990 │ 41.516│Decret │În │ │imobil│      │ │statie │S=36 mp │incin-│România│ │ │167/1980,│adminis-│ │ │      │ │pompare │ │ta │Judeţul│ │ │PV │trare │ │ │      │ │ │ │stati-│Mures, │ │ │preluare │ │ │ │      │ │ │ │unii │Or. │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │Iernut │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │nr:Cuci│ │ │ │ │ │ │──────┼────────┼─────────┼──────────┼──────┼───────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┤106139│8.29.06 │Cladire │23 mp │în │Tara: │1901 │ 1.737│Decret │În │ │imobil│      │ │locuinta │caramida │incin-│România│ │ │167/1980,│adminis-│ │ │      │ │ │acoperis │ta │Judeţul│ │ │PV │trare │ │ │      │ │ │tigla │stati-│Mures, │ │ │preluare │ │ │ │      │ │ │ │unii │Or. │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │Iernut │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │nr:Cuci│ │ │ │ │ │ │──────┼────────┼─────────┼──────────┼──────┼───────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┤106157│8.29.06 │Drenaj │Tuburi │în │Tara: │1990 │ 517│PVR 1632/│În │ │imobil│      │ │sol │azboci- │incin-│România│ │ │Iunie │adminis-│ │ │      │ │irigatii │ment │ta │Judeţul│ │ │1987, │trare │ │ │      │ │ │ │stati-│Mures, │ │ │HG 509/ │ │ │ │      │ │ │ │unii │Or. │ │ │ 1993 │ │ │ │      │ │ │ │ │Iernut │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │nr:Cuci│ │ │ │ │ │ │──────┼────────┼─────────┼──────────┼──────┼───────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┤106160│8.29.06 │Terasa- │Amenajari │în │Tara: │1987 │ 3.218│PVR 1632/│În │ │imobil│      │ │mente │în terase │incin-│România│ │ │Iunie │adminis-│ │ │      │ │ │ │ta │Judeţul│ │ │1987, │trare │ │ │      │ │ │ │stati-│Mures, │ │ │HG 509/ │ │ │ │      │ │ │ │unii │Or. │ │ │ 1993 │ │ │ │      │ │ │ │ │Iernut │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │nr:Cuci│ │ │ │ │ │ │──────┼────────┼─────────┼──────────┼──────┼───────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┤106162│8.29.06 │Dormitor │40 mp │în │Tara: │1901 │ 2.132│Decret │În │ │imobil│      │ │comun │caramida │incin-│România│ │ │167/1980,│adminis-│ │ │      │ │ │acoperis │ta │Judeţul│ │ │PV │trare │ │ │      │ │ │tigla │stati-│Mures, │ │ │preluare │ │ │ │      │ │ │ │unii │Or. │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │Iernut │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │nr:Cuci│ │ │ │ │ │ │──────┼────────┼─────────┼──────────┼──────┼───────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┤106165│8.29.06 │Cladire │89 mp │în │Tara: │1901 │ 2.116│Decret │În │ │imobil│      │ │locuinta │caramida │incin-│România│ │ │167/1980,│adminis-│ │ │      │ │ │acoperis │ta │Judeţul│ │ │PV │trare │ │ │      │ │ │tigla │stati-│Mures, │ │ │preluare │ │ │ │      │ │ │ │unii │Or. │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │Iernut │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │nr:Cuci│ │ │ │ │ │ │──────┼────────┼─────────┼──────────┼──────┼───────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┤106168│8.29.06 │Cladire │172mp │în │Tara: │1901 │ 2.043│Decret │În │ │imobil│      │ │locuinta │caramida │incin-│România│ │ │167/1980,│adminis-│ │ │      │ │ │acoperis │ta │Judeţul│ │ │PV │trare │ │ │      │ │ │tigla │stati-│Mures, │ │ │preluare │ │ │ │      │ │ │ │unii │Or. │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │Iernut │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │nr:Cuci│ │ │ │ │ │ │──────┼────────┼─────────┼──────────┼──────┼───────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┤106171│8.29.06 │Cladire │32 mp │în │Tara: │1901 │ 1.737│Decret │În │ │imobil│      │ │locuinta │caramida │incin-│România│ │ │167/1980,│adminis-│ │ │      │ │ │acoperis │ta │Judeţul│ │ │PV │trare │ │ │      │ │ │tigla │stati-│Mures, │ │ │preluare │ │ │ │      │ │ │ │unii │Or. │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │Iernut │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │nr:Cuci│ │ │ │ │ │ │──────┼────────┼─────────┼──────────┼──────┼───────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┤106175│8.29.06 │Cladire │83 mp │în │Tara: │1901 │ 1.968│Decret │În │ │imobil│      │ │locuinta │caramida │incin-│România│ │ │167/1980,│adminis-│ │ │      │ │ │acoperis │ta │Judeţul│ │ │PV │trare │ │ │      │ │ │tigla │stati-│Mures, │ │ │preluare │ │ │ │      │ │ │ │unii │Or. │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │Iernut │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │nr:Cuci│ │ │ │ │ │ │──────┼────────┼─────────┼──────────┼──────┼───────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┤106178│8.29.06 │Cladire │47 mp │în │Tara: │1901 │ 2.022│Decret │În │ │imobil│      │ │locuit │caramida │incin-│România│ │ │167/1980,│adminis-│ │ │      │ │ │acoperis │ta │Judeţul│ │ │PV │trare │ │ │      │ │ │tigla │stati-│Mures, │ │ │preluare │ │ │ │      │ │ │ │unii │Or. │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │Iernut │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │nr:Cuci│ │ │ │ │ │ │──────┼────────┼─────────┼──────────┼──────┼───────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┤106180│8.29.06 │Cladire │23 mp │în │Tara: │1901 │ 2.133│Decret │În │ │imobil│      │ │locuinta │caramida │incin-│România│ │ │167/1980,│adminis-│ │ │      │ │ │acoperis │ta │Judeţul│ │ │PV │trare │ │ │      │ │ │tigla │stati-│Mures, │ │ │preluare │ │ │ │      │ │ │ │unii │Or. │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │Iernut │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │nr:Cuci│ │ │ │ │ │ │──────┼────────┼─────────┼──────────┼──────┼───────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┤106216│8.29.06 │Cladire │212mp │în │Tara: │1901 │ 4.223│Decret │În │ │imobil│      │ │locuinta │caramida │incin-│România│ │ │167/1980,│adminis-│ │ │      │ │ │acoperis │ta │Judeţul│ │ │PV │trare │ │ │      │ │ │tigla │stati-│Mures, │ │ │preluare │ │ │ │      │ │ │ │unii │Or. │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │Iernut │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │nr:Cuci│ │ │ │ │ │ │──────┼────────┼─────────┼──────────┼──────┼───────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┤106217│8.29.06 │Canal │300 ml, │în │Tara: │1987 │ 1.821│PVR 1632/│În │ │imobil│      │ │colector │aerian │incin-│România│ │ │Iunie │adminis-│ │ │      │ │drenaj │ │ta │Judeţul│ │ │1987, │trare │ │ │      │ │ │ │stati-│Mures, │ │ │HG 509/ │ │ │ │      │ │ │ │unii │Or. │ │ │ 1993 │ │ │ │      │ │ │ │ │Iernut │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │nr:Cuci│ │ │ │ │ │ │──────┼────────┼─────────┼──────────┼──────┼───────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┤106221│8.29.06 │Birou │55 mp │în │Tara: │1901 │ 2.893│Decret │În │ │imobil│      │ │ferma │ │incin-│România│ │ │167/1980,│adminis-│ │ │      │ │ │ │ta │Judeţul│ │ │PVR 2/ │trare │ │ │      │ │ │ │stati-│Mures, │ │ │iunie │ │ │ │      │ │ │ │unii │Or. │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │Iernut │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │nr:Cuci│ │ │ │ │ │ │──────┼────────┼─────────┼──────────┼──────┼───────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┤106224│8.29.06 │Cladire │28 mp │în │Tara: │1901 │ 2.134│Decret │În │ │imobil│      │ │locuinta │caramida │incin-│România│ │ │167/1980,│adminis-│ │ │      │ │ │acoperis │ta │Judeţul│ │ │PVR 2/ │trare │ │ │      │ │ │tigla │stati-│Mures, │ │ │iunie │ │ │ │      │ │ │ │unii │Or. │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │Iernut │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │nr:Cuci│ │ │ │ │ │ │──────┼────────┼─────────┼──────────┼──────┼───────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┤106254│8.29.06 │Drenaj │500 ml, │în │Tara: │1986 │ 3.336│PVR 1632/│În │ │imobil│      │ │coloana │aerian │incin-│România│ │ │Iunie │adminis-│ │ │      │ │princi- │cu dale │ta │Judeţul│ │ │1987, │trare │ │ │      │ │pala │din beton │stati-│Mures, │ │ │HG 509/ │ │ │ │      │ │ │ │unii │Or. │ │ │ 1993 │ │ │ │      │ │ │ │ │Iernut │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │nr:Cuci│ │ │ │ │ │ │──────┼────────┼─────────┼──────────┼──────┼───────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┤106261│8.29.06 │Retele │2000 ml, │în │Tara: │1990 │ 31.967│Decret │În │ │imobil│      │ │distribu-│teava otel│incin-│România│ │ │167/1980,│adminis-│ │ │      │ │ tie │diam. 219,│ta │Judeţul│ │ │PVR │trare │ │ │      │ │irigatii │hidranti │stati-│Mures, │ │ │12 iunie │ │ │ │      │ │ │ │unii │Or. │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │Iernut │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │nr:Cuci│ │ │ │ │ │ │──────┼────────┼─────────┼──────────┼──────┼───────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┤106262│8.29.06 │Garaj │30 mp │în │Tara: │1901 │ 1.989│Decret │În │ │imobil│      │ │ │ │incin-│România│ │ │167/1980,│adminis-│ │ │      │ │ │ │ta │Judeţul│ │ │PV │trare │ │ │      │ │ │ │stati-│Mures, │ │ │preluare │ │ │ │      │ │ │ │unii │Or. │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │Iernut │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │nr:Cuci│ │ │ │ │ │ │──────┼────────┼─────────┼──────────┼──────┼───────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┤106263│8.29.06 │Baraca │18 mp │în │Tara: │1980 │ 3.297│Decret │În │ │imobil│      │ │caramida │ │incin-│România│ │ │167/1980,│adminis-│ │ │      │ │ │ │ta │Judeţul│ │ │PVR │trare │ │ │      │ │ │ │stati-│Mures, │ │ │12 iunie │ │ │ │      │ │ │ │unii │Or. │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │Iernut │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │nr: │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │Iernut │ │ │ │ │ │ │──────┼────────┼─────────┼──────────┼──────┼───────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┤106264│8.29.06 │Adapost │60 mp │în │Tara: │1980 │ 3.718│Decret │În │ │imobil│      │ │animale │ │incin-│România│ │ │167/1980,│adminis-│ │ │      │ │ │ │ta │Judeţul│ │ │PVR │trare │ │ │      │ │ │ │stati-│Mures, │ │ │12 iunie │ │ │ │      │ │ │ │unii │Or. │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │Iernut │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │nr: │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │Iernut │ │ │ │ │ │ │──────┼────────┼─────────┼──────────┼──────┼───────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┤106268│8.29.06 │Pivnita │Depozit │N Sere│Tara: │1980 │ 88.278│Decret │În │ │imobil│      │ │butasi │pt. semin-│E Pro-│România│ │ │167/1980,│adminis-│ │ │      │ │ │te butasi │tan │Judeţul│ │ │HG 509/ │trare │ │ │      │ │ │cu camere │ │Mures, │ │ │ 1993 │ │ │ │      │ │ │de lucru │ │Or. │ │ │ │ │ │ │      │ │ │S=163 mp │ │Iernut │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │nr: │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │Iernut │ │ │ │ │ │ │──────┼────────┼─────────┼──────────┼──────┼───────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┤106271│8.29.06 │Pivnita │S=100 mp │în │Tara: │1987 │ 1.079│Decret │În │ │imobil│      │ │beton │din beton │incin-│România│ │ │167/1980,│adminis-│ │ │      │ │ │ │ta │Judeţul│ │ │PV │trare │ │ │      │ │ │ │stati-│Mures, │ │ │preluare │ │ │ │      │ │ │ │unii │Or. │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │Iernut │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │nr:Cuci│ │ │ │ │ │ │──────┼────────┼─────────┼──────────┼──────┼───────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┤106285│8.29.06 │Castel │S=4mp │în │Tara: │1987 │ 623│Decret │În │ │imobil│      │ │apa │caramida │incin-│România│ │ │167/1980,│adminis-│ │ │      │ │ │ │ta │Judeţul│ │ │PV │trare │ │ │      │ │ │ │stati-│Mures, │ │ │preluare │ │ │ │      │ │ │ │unii │Or. │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │Iernut │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │nr:Cuci│ │ │ │ │ │ │──────┼────────┼─────────┼──────────┼──────┼───────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┤106287│8.29.06 │Magazie │S=50mp │în │Tara: │1990 │ 1.133│Decret │În │ │imobil│      │ │seminte │caramida │incin-│România│ │ │167/1980,│adminis-│ │ │      │ │ │cu acope- │ta │Judeţul│ │ │PV │trare │ │ │      │ │ │ris tigla │stati-│Mures, │ │ │preluare │ │ │ │      │ │ │ │unii │Or. │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │Iernut │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │nr:Cuci│ │ │ │ │ │ │──────┼────────┼─────────┼──────────┼──────┼───────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┤106298│8.29.06 │Drenaje │ │în │Tara: │1987 │ 2.855│Decret │În │ │imobil│      │ │irigatii │ │incin-│România│ │ │167/1980,│adminis-│ │ │      │ │ │ │ta │Judeţul│ │ │PVR │trare │ │ │      │ │ │ │stati-│Mures, │ │ │1632/ │ │ │ │      │ │ │ │unii │Or. │ │ │iunie │ │ │ │      │ │ │ │ │Iernut │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │nr:Cuci│ │ │ │ │ │ │──────┼────────┼─────────┼──────────┼──────┼───────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┤106303│8.29.06 │Statie │79 mp │în │Tara: │1998 │ 71.693│Decret │În │ │imobil│      │ │pompare │ │incin-│România│ │ │167/1980,│adminis-│ │ │      │ │ │ │ta │Judeţul│ │ │PVR │trare │ │ │      │ │ │ │stati-│Mures, │ │ │12/1990 │ │ │ │      │ │ │ │unii │Or. │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │Iernut │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │nr: │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │Iernut │ │ │ │ │ │ │──────┼────────┼─────────┼──────────┼──────┼───────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┤106307│8.29.06 │Cladire │S=4 mp │în │Tara: │1980 │ 718│Decret │În │ │imobil│      │ │pompa │ │incin-│România│ │ │167/1980,│adminis-│ │ │      │ │apa │ │ta │Judeţul│ │ │PVR │trare │ │ │      │ │ │ │stati-│Mures, │ │ │12 iunie │ │ │ │      │ │ │ │unii │Or. │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │Iernut │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │nr: │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │Cuci │ │ │ │ │ │ │──────┼────────┼─────────┼──────────┼──────┼───────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┤106309│8.29.06 │Atelier │S=70mp │în │Tara: │1901 │ 4.067│Decret │În │ │imobil│      │ │mecanic │ │incin-│România│ │ │167/1980,│adminis-│ │ │      │ │ │ │ta │Judeţul│ │ │PV │trare │ │ │      │ │ │ │stati-│Mures, │ │ │preluare │ │ │ │      │ │ │ │unii │Or. │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │Iernut │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │nr: │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │Cuci │ │ │ │ │ │ │──────┼────────┼─────────┼──────────┼──────┼───────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┤106315│8.29.06 │Cladire │S=6 mp │în │Tara: │1980 │ 912│Decret │În │ │imobil│      │ │grup │ │incin-│România│ │ │167/1980,│adminis-│ │ │      │ │electric │ │ta │Judeţul│ │ │PV │trare │ │ │      │ │ │ │stati-│Mures, │ │ │preluare │ │ │ │      │ │ │ │unii │Or. │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │Iernut │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │nr: │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │Cuci │ │ │ │ │ │ │──────┼────────┼─────────┼──────────┼──────┼───────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┤106319│8.29.06 │Cantina │S=20mp │în │Tara: │1901 │ 1.268│Decret │În │ │imobil│      │ │sala │ │incin-│România│ │ │167/1980,│adminis-│ │ │      │ │mese │ │ta │Judeţul│ │ │PV │trare │ │ │      │ │ │ │stati-│Mures, │ │ │preluare │ │ │ │      │ │ │ │unii │Or. │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │Iernut │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │nr: │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │Cuci │ │ │ │ │ │ │──────┼────────┼─────────┼──────────┼──────┼───────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┤106320│8.29.06 │Birou │S=15mp │în │Tara: │1901 │ 1.425│Decret │În │ │imobil│      │ │adminis- │ │incin-│România│ │ │167/1980,│adminis-│ │ │      │ │tratie │ │ta │Judeţul│ │ │PV │trare │ │ │      │ │ │ │stati-│Mures, │ │ │preluare │ │ │ │      │ │ │ │unii │Or. │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │Iernut │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │nr: │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │Cuci │ │ │ │ │ │ │──────┼────────┼─────────┼──────────┼──────┼───────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┤106324│8.29.06 │Cladire │S=43mp │în │Tara: │1901 │ 2.270│Decret │În │ │imobil│      │ │locuinta │ │incin-│România│ │ │167/1980,│adminis-│ │ │      │ │ │ │ta │Judeţul│ │ │PV │trare │ │ │      │ │ │ │stati-│Mures, │ │ │preluare │ │ │ │      │ │ │ │unii │Or. │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │Iernut │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │nr: │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │Cuci │ │ │ │ │ │ │──────┼────────┼─────────┼──────────┼──────┼───────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┤106326│8.29.06 │Grajd │S=50mp │în │Tara: │1901 │ 1.107│Decret │În │ │imobil│      │ │cabaline │ │incin-│România│ │ │167/1980,│adminis-│ │ │      │ │ │ │ta │Judeţul│ │ │PV │trare │ │ │      │ │ │ │stati-│Mures, │ │ │preluare │ │ │ │      │ │ │ │unii │Or. │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │Iernut │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │nr: │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │Cuci │ │ │ │ │ │ │──────┼────────┼─────────┼──────────┼──────┼───────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┤106330│8.29.06 │Magazie │S=60mp │în │Tara: │1901 │ 5.931│Decret │În │ │imobil│      │ │cereale │ │incin-│România│ │ │167/1980,│adminis-│ │ │      │ │ │ │ta │Judeţul│ │ │PV │trare │ │ │      │ │ │ │stati-│Mures, │ │ │preluare │ │ │ │      │ │ │ │unii │Or. │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │Iernut │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │nr: │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │Cuci │ │ │ │ │ │ │──────┼────────┼─────────┼──────────┼──────┼───────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┤106331│8.29.06 │Depozit │rezervor │în │Tara: │1980 │ 1.668│Decret │În │ │imobil│      │ │carbu- │tabla │incin-│România│ │ │167/1980,│adminis-│ │ │      │ │ranti │ │ta │Judeţul│ │ │PV │trare │ │ │      │ │ │ │stati-│Mures, │ │ │preluare │ │ │ │      │ │ │ │unii │Or. │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │Iernut │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │nr: │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │Cuci │ │ │ │ │ │ │──────┼────────┼─────────┼──────────┼──────┼───────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┤106333│8.29.06 │Platforma│S=800 mp │în │Tara: │1987 │ 21.086│Decret │În │ │imobil│      │ │betonata │ │incin-│România│ │ │167/1980,│adminis-│ │ │      │ │ │ │ta │Judeţul│ │ │PVR 2050/│trare │ │ │      │ │ │ │stati-│Mures, │ │ │iulie │ │ │ │      │ │ │ │unii │Or. │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │Iernut │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │nr: │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │Iernut │ │ │ │ │ │ │──────┼────────┼─────────┼──────────┼──────┼───────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┤106349│8.29.06 │Platforma│S=350 mp │în │Tara: │1990 │ 8.868│Decret │În │ │imobil│      │ │tehnolo- │ │incin-│România│ │ │167/1980,│adminis-│ │ │      │ │gica │ │ta │Judeţul│ │ │PVR │trare │ │ │      │ │seminte │ │stati-│Mures, │ │ │nr.1/dec.│ │ │ │      │ │ │ │unii │Or. │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │Iernut │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │nr: │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │Iernut │ │ │ │ │ │ │──────┼────────┼─────────┼──────────┼──────┼───────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┤106356│8.29.06 │Atelier │Caramida, │în │Tara: │1901 │ 1.035│Decret │În │ │imobil│      │ │fierarie │S=40 mp │incin-│România│ │ │167/1980,│adminis-│ │ │      │ │ │ │ta │Judeţul│ │ │PVR │trare │ │ │      │ │ │ │stati-│Mures, │ │ │nr.1/dec.│ │ │ │      │ │ │ │unii │Or. │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │Iernut │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │nr: │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │Cuci │ │ │ │ │ │ │──────┼────────┼─────────┼──────────┼──────┼───────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┤106360│8.29.06 │Tunele │S=1600 mp │în │Tara: │1963 │ 4.199│Decret │În │ │imobil│      │ │solaria │ │incin-│România│ │ │167/1980,│adminis-│ │ │      │ │ │ │ta │Judeţul│ │ │PVR │trare │ │ │      │ │ │ │stati-│Mures, │ │ │nr.1/dec.│ │ │ │      │ │ │ │unii │Or. │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │Iernut │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │nr: │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │Iernut │ │ │ │ │ │ │──────┼────────┼─────────┼──────────┼──────┼───────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┤      │ │ Total │ │ │ │ │ 405.898│ │ │ │ │──────┴────────┴─────────┴──────────┴──────┴───────┴──────┴─────────┴─────────┴────────┴─────────┴──────┘2. Bunurile din proprietatea privată a statului─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Grupa Denumirea Valoarea de Situaţia crt. inventar juridică                                                     (mii lei RON)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1. 1 Construcţii 2.332.413 în administrare───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  2. 2 Echipamente tehnologice 1.791 în administrare───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  3. 3 Aparate şi instalaţii de 580 în administrare             măsurare───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  4. 4 Mijloace de transport 2.179 în administrare───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  5. 5 Animale şi plantaţii - -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  6. 6 Mobilier, aparatură birotică - -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     TOTAL 2.336.963───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────3.Bunurile proprii─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Grupa Denumirea Valoarea de Situaţia crt. inventar juridică                                                     (mii lei RON)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1. 1 Construcţii - -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  2. 2 Echipamente tehnologice (maşini, 16.978 în proprietate             utilaje şi instalaţii de lucru)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  3. 4 Mijloace de transport 16.560 în proprietate───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  4. 6 Mobilier, aparatură de birotica şi alte 1.814 în proprietate             active corporale───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  5. Obiecte de inventar în folosinţă 9.969 în proprietate───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      TOTAL 45.321───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 1.b) Bunuriledin domeniul public al statului şi administrarea Staţiunii de Cercetare şi Producţie Legumicolă Işalniţa care trec în domeniul privat al statului şi administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultura Işalniţa*Font 8*──────┬────────┬─────────┬─────────────────────────┬──────┬────────────────────────────┬─────────┬──────┐Nr. │Cod │ │Date de identificare │ │ │Situaţia juridica │Situaţia │ Tip │M.F. │de │ │ │ │Valoarea │ │juridica │bun │      │clasi- │Denumire ├──────────┬──────┬───────┤Anul │ de ├─────────┬────────┤actuala │ │      │ficare │ │Descriere │Veci- │Adresa │doban-│inventar │Baza │În │Concesi- │ │      │ │ │tehnica │natati│ │dirii/│(în lei │legala │adminis-│une/ │ │      │ │ │(pe scurt)│(după │ │darii │ RON) │ │trare/ │inchi- │ │      │ │ │ │caz, │ │ în │ │ │conce- │riat/ │ │      │ │ │ │ │ │folo- │ │ │siune │dat cu │ │      │ │ │ │ │ │sinta │ │ │ │titlu │ │      │ │ │ │ │ │ │ │ │ │gratuit │ │──────┼────────┼─────────┼──────────┼──────┼───────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┤  0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │──────┼────────┼─────────┼──────────┼──────┼───────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┤117400│8.29.06.│Modern. │Conducte │Incin-│Tara: │1980 │ 15.020│PV │În │ │imobil│      │ │Sist. │beton │ ta │România│ │ │receptie │adminis-│ │ │      │ │Irigatii │ │unita-│Judeţul│ │ │1980 │trare │ │ │      │ │ │ │tii │Dolj │ │ │HG 509/ │ │ │ │      │ │ │ │ │Comuna │ │ │1993 │ │ │ │      │ │ │ │ │Isal- │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │nita │ │ │ │ │ │ │──────┼────────┼─────────┼──────────┼──────┼───────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┤117407│8.29.06.│Statie │Caramida │Incin-│Tara: │1974 │ 5.020│PV │În │ │imobil│      │ │pomp. │ │ ta │România│ │ │receptie │adminis-│ │ │      │ │cladire │ │unita-│Judeţul│ │ │1980 │trare │ │ │      │ │ │ │tii │Dolj │ │ │HG 509/ │ │ │ │      │ │ │ │ │Comuna │ │ │1993 │ │ │ │      │ │ │ │ │Isal- │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │nita │ │ │ │ │ │ │──────┼────────┼─────────┼──────────┼──────┼───────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┤117409│8.29.06.│Centrala │Schel. Met│Incin-│Tara: │1962 │ 2.020│PV │În │ │imobil│      │ │termica │+sticlă │ ta │România│ │ │receptie │adminis-│ │ │      │ │ │P;363 mp │unita-│Judeţul│ │ │ │trare │ │ │      │ │ │ │tii │Dolj │ │ │HG 509/ │ │ │ │      │ │ │ │ │Comuna │ │ │1993 │ │ │ │      │ │ │ │ │Isal- │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │nita │ │ │ │ │ │ │──────┼────────┼─────────┼──────────┼──────┼───────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┤117412│8.29.06.│Cladire │P;94 mp │Incin-│Tara: │1900 │ 5.010│Protocol │În │ │imobil│      │ │dormitor │ │ ta │România│ │ │predare │adminis-│ │ │      │ │ │ │unita-│Judeţul│ │ │primire │trare │ │ │      │ │ │ │tii │Dolj │ │ │ SCPL │ │ │ │      │ │ │ │ │Comuna │ │ │Isalnita │ │ │ │      │ │ │ │ │Isal- │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │nita │ │ │ │ │ │ │──────┼────────┼─────────┼──────────┼──────┼───────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┤117414│8.29.06.│Casa │P;46 mp │Incin-│Tara: │1930 │ 3.060│Protocol │În │ │imobil│      │ │birou │ │ ta │România│ │ │predare │adminis-│ │ │      │ │ │ │unita-│Judeţul│ │ │primire │trare │ │ │      │ │ │ │tii │Dolj │ │ │ SCPL │ │ │ │      │ │ │ │ │Comuna │ │ │Isalnita │ │ │ │      │ │ │ │ │Isal- │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │nita │ │ │ │ │ │ │──────┼────────┼─────────┼──────────┼──────┼───────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┤117421│8.29.06.│Anexe │P;54 mp │Incin-│Tara: │1968 │ 1.010│PV │În │ │imobil│      │ │gospoda- │ │ ta │România│ │ │receptie │adminis-│ │ │      │ │resti │ │unita-│Judeţul│ │ │ │trare │ │ │      │ │ │ │tii │Dolj │ │ │HG 569/ │ │ │ │      │ │ │ │ │Comuna │ │ │1968 │ │ │ │      │ │ │ │ │Isal- │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │nita │ │ │ │ │ │ │──────┼────────┼─────────┼──────────┼──────┼───────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┤117432│8.29.06.│Magazie │P;314 mp │Incin-│Tara: │1950 │ 65.040│PV │În │ │imobil│      │ │ferma │ │ ta │România│ │ │receptie │adminis-│ │ │      │ │ │ │unita-│Judeţul│ │ │ │trare │ │ │      │ │ │ │tii │Dolj │ │ │HG 569/ │ │ │ │      │ │ │ │ │Comuna │ │ │1968 │ │ │ │      │ │ │ │ │Isal- │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │nita │ │ │ │ │ │ │──────┼────────┼─────────┼──────────┼──────┼───────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┤117448│8.29.06.│Cladire │P;132 mp │Incin-│Tara: │1957 │ 920│PV R │În │ │imobil│      │ │magazie │ │ ta │România│ │ │ │adminis-│ │ │      │ │ │ │unita-│Judeţul│ │ │1970 HG │trare │ │ │      │ │ │ │tii │Dolj │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │Comuna │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │Isal- │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │nita │ │ │ │ │ │ │──────┼────────┼─────────┼──────────┼──────┼───────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┤117449│8.29.06.│Cladire │P;440 mp │Incin-│Tara: │1955 │ 80.030│PV │În │ │imobil│      │ │magazie │ │ ta │România│ │ │receptie │adminis-│ │ │      │ │ │ │unita-│Judeţul│ │ │1970 HG │trare │ │ │      │ │ │ │tii │Dolj │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │Comuna │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │Isal- │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │nita │ │ │ │ │ │ │──────┼────────┼─────────┼──────────┼──────┼───────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┤117458│8.29.06.│Bloc 8 │P+1; 614mp│Incin-│Tara: │1961 │ 160.050│PV R │În │ │imobil│      │ │aparta- │ │ ta │România│ │ │ │adminis-│ │ │      │ │mente │ │unita-│Judeţul│ │ │1970 HG │trare │ │ │      │ │ │ │tii │Dolj │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │Comuna │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │Isal- │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │nita │ │ │ │ │ │ │──────┼────────┼─────────┼──────────┼──────┼───────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┤117463│8.29.06.│Remiza │P; 127 mp │Incin-│Tara: │1970 │ 950│PV │În │ │imobil│      │ │ingrasa- │ │ ta │România│ │ │receptie │adminis-│ │ │      │ │minte │ │unita-│Judeţul│ │ │1970 │trare │ │ │      │ │ │ │tii │Dolj │ │ │HG 509/ │ │ │ │      │ │ │ │ │Comuna │ │ │1993 │ │ │ │      │ │ │ │ │Isal- │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │nita │ │ │ │ │ │ │──────┼────────┼─────────┼──────────┼──────┼───────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┤117464│8.29.06.│Platforma│P; 325 mp │Incin-│Tara: │1988 │ 8.020│PV │În │ │imobil│      │ │tehn. │ │ ta │România│ │ │receptie │adminis-│ │ │      │ │ │ │unita-│Judeţul│ │ │1988 │trare │ │ │      │ │ │ │tii │Dolj │ │ │HG 509/ │ │ │ │      │ │ │ │ │Comuna │ │ │1993 │ │ │ │      │ │ │ │ │Isal- │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │nita │ │ │ │ │ │ │──────┼────────┼─────────┼──────────┼──────┼───────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┤117467│8.29.06.│Platforma│P; 325 mp │Incin-│Tara: │1988 │ 8.020│PV │În │ │imobil│      │ │tehnica │ │ ta │România│ │ │receptie │adminis-│ │ │      │ │ │ │unita-│Judeţul│ │ │1988 │trare │ │ │      │ │ │ │tii │Dolj │ │ │HG 509/ │ │ │ │      │ │ │ │ │Comuna │ │ │1993 │ │ │ │      │ │ │ │ │Isal- │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │nita │ │ │ │ │ │ │──────┼────────┼─────────┼──────────┼──────┼───────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┤117470│8.29.06.│Platforma│P; 325 mp │Incin-│Tara: │1988 │ 8.020│PV │În │ │imobil│      │ │tehnica │ │ ta │România│ │ │receptie │adminis-│ │ │      │ │ │ │unita-│Judeţul│ │ │1988 │trare │ │ │      │ │ │ │tii │Dolj │ │ │HG 509/ │ │ │ │      │ │ │ │ │Comuna │ │ │1993 │ │ │ │      │ │ │ │ │Isal- │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │nita │ │ │ │ │ │ │──────┼────────┼─────────┼──────────┼──────┼───────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┤117471│8.29.06.│Cladire │P; 120 mp │Incin-│Tara: │1948 │ 6.120│PV │În │ │imobil│      │ │caramida │ │ ta │România│ │ │receptie │adminis-│ │ │      │ │ │ │unita-│Judeţul│ │ │ │trare │ │ │      │ │ │ │tii │Dolj │ │ │HG 569/ │ │ │ │      │ │ │ │ │Comuna │ │ │1968 │ │ │ │      │ │ │ │ │Isal- │ │ │ │ │ │ │      │ │ │ │ │nita │ │ │ │ │ │ │──────┼────────┼─────────┼──────────┼──────┼───────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┤      │ │ TOTAL │ │ │ │ │ 368.310│ │ │ │ │──────┴────────┴─────────┴──────────┴──────┴───────┴──────┴─────────┴─────────┴────────┴─────────┴──────┘  +  Anexa 1.c) Date de identificare a suprafeţelor de teren din domeniul public al statului care se dau în administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultura Işalniţa──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Locul unde este Caracteristicile tehnice ale terenului situat terenul ───────────────────────────────────────────────────────                           Tarla Parcela Categoria de Suprafaţa                                                    folosinţă -ha-────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Municipiul Craiova 9 49 Arabil 0,80                             9 51/1 Arabil 4,39                             7 32 Arabil 1,99                            10 53 Arabil 1,05                            12 64 Arabil 9,74                            12 66 Arabil 2,87                            12 68 Arabil 4,70                            13 69 Arabil 2,44                            13 71 Arabil 2,94                            13 73 Arabil 3,95                            13 76 Arabil 2,95                            13 79 Arabil 0,90                            13 81 Arabil 1,54                            13 82 Arabil 0,50                            13 84 Arabil 0,54                            13 86 Arabil 0,58                            13 88 Arabil 0,75                            13 89 Arabil 0,81                            13 91 Arabil 0,25                            13 92 Arabil 0,70                            13 93 Arabil 0,87                            13 96 Arabil 0,68                            13 98 Arabil 1,34                            13 100 Arabil 3,06                            13 101 Arabil 0,25                            13 103 Arabil 0,19                            13 105 Arabil 0,30────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Municipiul Craiova 13 106 Arabil 0,35                            13 108 Arabil 0,39                            13 110 Arabil 0,18                            13 112 Arabil 0,15                            13 115 Arabil 0,15                            13 116 Arabil 0,36                            13 117 Arabil 1,47                            14 123 Arabil 3,99                            15 127 Arabil 15,04                            17 134 Arabil 5,05                            32 268 Arabil 16,36                            33 271 Arabil 20,21                            36 282 Arabil 17,19──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Total Arabil 131,97────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Comuna Almaj 65 901 Arabil 1,30                            66 906 Arabil 17,85                            67 908 Arabil 5,88                            68 912 Arabil 11,20                            69 914 Arabil 25,60──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Total Arabil 61,83──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Municipiul Craiova 9 48 Păşuni 0,39                            17 135 Păşuni 2,48                            17 139 Păşuni 0,37                            17 141 Păşuni 0,25                            17 143 Păşuni 0,50────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Total Păşuni 3,99────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Municipiul Craiova 7 42 Perdele 0,39                            10 54 Perdele 0,41────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Total Perdele 0,80────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Municipiul Craiova 15 127/1 Ape 2,00────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Total Ape 2,00────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Comuna Almaj 68 910 Ape 0,56────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Total Ape 0,56────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Municipiul Craiova 7 38 Drumuri 0,05                             7 39 Drumuri 0,05                             7 40 Drumuri 0,06                             9 50 Drumuri 0,04                             9 51/2 Drumuri 0,62                            10 59 Drumuri 0,33                            10 60 Drumuri 0,08                            11 62 Drumuri 0,52                            12 65 Drumuri 0,11                            12 67 Drumuri 0,05                            13 78 Drumuri 0,08                            13 85 Drumuri 0,11                            13 87 Drumuri 0,15                            13 94 Drumuri 0,04                            13 95 Drumuri 0,05                            13 97 Drumuri 0,06                            13 99 Drumuri 0,07                            13 104 Drumuri 0,19────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Municipiul Craiova 13 107 Drumuri 0,02                            13 109 Drumuri 0,02                            13 111 Drumuri 0,02                            13 113 Drumuri 0,02                            13 114 Drumuri 0,17                            13 119 Drumuri 0,06                            13 121 Drumuri 0,16                            14 126 Drumuri 0,21                            15 133 Drumuri 0,71                            32 266 Drumuri 0,11                            32 270 Drumuri 0,18                            33 273 Drumuri 0,19                            36 283 Drumuri 0,15────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Total Drumuri 4,68────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Comuna Almaj 65 905 Drumuri 0,21                            67 907 Drumuri 0,12                            68 909 Drumuri 0,38                            68 911 Drumuri 0,37                            68 913 Drumuri 0,20                            69 915 Drumuri 0,38──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Total Drumuri 1,66────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Municipiul Craiova 7 31 Curţi construcţii 0,50                             9 36 Curţi construcţii 0,35                             9 52 Curţi construcţii 0,05                            13 70 Curţi construcţii 0,06                            13 72 Curţi construcţii 0,11                            13 74 Curţi construcţii 0,13                            13 75 Curţi construcţii 0,55                            13 77 Curţi construcţii 0,11                            13 80 Curţi construcţii 0,03                            13 83 Curţi construcţii 0,60                            13 102 Curţi construcţii 0,15                            13 118 Curţi construcţii 0,06                            13 120 Curţi construcţii 0,13                            13 122 Curţi construcţii 0,07                            14 124 Curţi construcţii 0,18────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Municipiul Craiova 14 125 Curţi construcţii 0,19                            15 128 Curţi construcţii 0,11                            17 137 Curţi construcţii 0,11                            17 138 Curţi construcţii 0,70                            17 140 Curţi construcţii 0,23                            17 142 Curţi construcţii 2,23                            32 265 Curţi construcţii 0,27                            32 269 Curţi construcţii 1,10                            33 272 Curţi construcţii 0,45                            36 281 Curţi construcţii 0,32────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Total Curţi construcţii 8,79────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Comuna Almaj 65 902 Curţi construcţii 0,05                                      903 Curţi construcţii 4,44                            70 916 Curţi construcţii 0,56                            73 938 Curţi construcţii 1,32                                      939 Curţi construcţii 0,50────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Total Curţi construcţii 6,87────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Comuna Simnic 142 1925/4 Curţi construcţii 0,87                           146 1938/1 Curţi construcţii 0,35────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Total Curţi construcţii 1,22────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────TOTAL GENERAL 224,37*)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────------------- Notă *) Suprafaţă înregistrată la Ministerul Finanţelor Publice cu nr. MF 117475  +  Anexa 2.c) Date de identificare a suprafeţelor de teren din domeniul public al statului care se dau în administrarea Staţiunii de Cercetare Dezvoltare pentru Legumicultura Iernut──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Locul unde este Caracteristicile tehnice ale terenului situat terenul ──────────────────────────────────────────────────                               Tarla, Parcela Categoria de Suprafaţa                                                    folosinţă -ha-────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Comuna Cuci - Mureş 317/1/1 arabil 9,70                                   317/1 Arabil 7,96                                   313/1 Arabil 0,49                                   323 Arabil 0,40                                   325 Arabil 10,98                                   331 Arabil 6,69                                   337/1 Arabil 1,20                                   337/2 Arabil 1,89                                   340 Arabil 6,67                                   342 Arabil 0,56                                   353 Arabil 0,92                                   361/1 Arabil 0,32                                   356 Arabil 0,28────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Total Arabil 48,06────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Iernut Mureş 1396/1 Arabil 6,31                                   1492/1 Arabil 1,05                                   1495 Arabil 8,60                                   1496 Arabil 6,44                                   1497 Arabil 3,01                                   1396/2 Arabil 3,69                                   1396/3 Arabil 0,50                                   1444 Arabil 10,45                                   1446 Arabil 5,67────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Total Arabil 45,72────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Comuna Cuci - Mureş 306 Fâneţe 1,08                                   393/1 Fâneţe 1,97                                   393/2 Fâneţe 0,02                                   336 Fâneţe 0,20                                   394 Fâneţe 0,99                                   357 Fâneţe 0,05────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Total Cuci Fâneţe 4,31────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────TOTAL AGRICOL 98,09────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Cuci Mureş 330 Pădure 0,68                                   358 Pădure 0,06                                                      Pădure 0,74                                   324 ape,bălţi 0,25                                   347 ape,bălţi 0,02────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Total Ape,bălţi 0,27────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Cuci Mureş 316/1 Drumuri 0,28                                   315 Drumuri 0,08                                   391 Drumuri 0,34                                   332 Drumuri 0,22                                   339 Drumuri 0,06                                   341 Drumuri 0,12                                   354 Drumuri 0,02────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Total Drumuri 1,12────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Iernut-Mureş 1448 Drumuri 0,15                                   1493 Drumuri 0,06                                   1494 Drumuri 0,10────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Total Drumuri 0,31────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Cuci Mureş 326 Neproductiv 0,10────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Total Neproductiv 0,10────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Cuci Mureş 322 curţi,constr. 1,45                                   327 curţi,constr. 0,04                                   329 curţi,constr. 0,13                                   333 curţi,constr. 0,33                                   334 curţi,constr. 0,17                                   338 curţi,constr 0,21────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Total curţi,constr. 2,33────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Iernut-Mureş 1397 curţi,constr. 0,04                                   1489 curţi,constr. 0,10                                   1490 curţi,constr. 0,02                                   1491 curţi,constr. 0,53                                   1395/4 curţi,constr. 1,5                                   1492/2 curţi,constr. 0,92────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Total Curţi,constr. 3,11────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────TOTAL NEAGRICOL 7,98────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────TOTAL GENERAL 106,07*)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────---------- Notă *) Suprafaţă înregistrată la Ministerul Finanţelor Publice cu nr. MF 106364  +  Anexa 2.d) Date de identificare a suprafeţelor de teren dindomeniul privat al statului, care trec în domeniul public al statului şi înadministrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultura Iernut──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Locul unde este Caracteristicile tehnice ale terenului situat terenul ──────────────────────────────────────────────────                               Tarla, Parcela Categoria de Suprafaţa                                                    folosinţă -ha-────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Iernut-Mureş 1297 arabil 0,50                                   1299 arabil 0,50                                   1301 arabil 0,50                                   1303 arabil 0,50                                   1305 arabil 0,50                                   1307 arabil 0,50                                   1309 arabil 0,75                                   1311 arabil 0,75                                   1313 arabil 0,75                                   1315 arabil 0,75                                   1317 arabil 0,75                                   1319 arabil 0,75                                   1321 arabil 0,75                                   1323 arabil 0,75                                   1325 arabil 0,75                                   1327 arabil 0,75                                   1329 arabil 0,75                                   1331 arabil 0,75                                   1333 arabil 0,75                                   1335 arabil 0,75                                   1337 arabil 0,75                                   1339 arabil 0,75                                   1341 arabil 0,75                                   1343 arabil 0,75                                   1345 arabil 0,75                                   1347 arabil 0,75                                   1349 arabil 0,75                                   1351 arabil 0,75────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Iernut-Mureş 1353 arabil 0,75                                   1355 arabil 0,75                                   1357 arabil 0,50                                   1359 arabil 0,50                                   1361 arabil 0,50                                   1363 arabil 0,50                                   1365 arabil 0,50                                   1367 arabil 0,50────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Total Arabil 24,00                                   1369/3I fâneaţă 10,56────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Total Fâneaţă 0,56────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────TOTAL AGRICOL 24,56                                   1296 drumuri 0,31                                   1298 drumuri 0,05                                   1300 drumuri 0,05                                   1302 drumuri 0,05                                   1304 drumuri 0,05                                   1306 drumuri 0,05                                   1308 drumuri 0,27                                   1310 drumuri 0,07                                   1312 drumuri 0,07                                   1314 drumuri 0,07                                   1316 drumuri 0,07                                   1318 drumuri 0,07                                   1320 drumuri 0,07                                   1322 drumuri 0,07                                   1324 drumuri 0,07                                   1326 drumuri 0,07                                   1328 drumuri 0,07                                   1330 drumuri 0,07                                   1332 drumuri 0,78                                   1334 drumuri 0,07                                   1336 drumuri 0,07                                   1338 drumuri 0,07                                   1340 drumuri 0,07                                   1342 drumuri 0,07                                   1344 drumuri 0,07                                   1346 drumuri 0,07                                   1348 drumuri 0,07────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Iernut-Mureş 1350 drumuri 0,07                                   1352 drumuri 0,07                                   1354 drumuri 0,07                                   1356 drumuri 1,30                                   1358 drumuri 0,05                                   1360 drumuri 0,05                                   1362 drumuri 0,05                                   1364 drumuri 0,05                                   1366 drumuri 0,05────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Total Drumuri 4,70────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Cipău-Mureş 2162 Curţi,construcţii 0,87────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Iernut-Mureş 1295 curţi,constr. 3,32                                   1332/1 Curţi,constr. 0,78                                   1368 curţi,constr. 2,73────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Total Curţi, construcţii 7,70────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Total neagricol 12,40────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────TOTAL GENERAL 36,96────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 1.e) Date de identificare a suprafeţelor de teren aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului care trec în domeniul privat al statului şi se transmit comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Locul unde este Comisia locala Caracteristicile tehnice ale terenului situat terenul la care se ────────────────────────────────────────────                    preda terenul Tarla, Parcela Categoria de Suprafaţa                                                       folosinţă -ha-────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────SCDL Işalniţa- Comuna Şimnic 142 1930 Arabil 17,54Com. Şimnic                                     143 1931 Arabil 34,13                                     1444 1932 Arabil 15,90                                     142 1925/3 Arabil 4,19                                     154 1957/2 Arabil 2,43                                     146 1939/1 Arabil 1,44                                     146 1939/2 Arabil 0,90                                     149 1948 Arabil 2,45                                     15 127 Arabil 0,53                                     149 1929 Drumuri 0,48                                     149 1349 Perdele 0,39──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Total 80,38*)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────---------------- Notă *) Suprafaţă înregistrată la Ministerul Finanţelor Publice cu nr. MF 117475------------