HOTĂRÂRE nr. 853 din 28 iunie 2006privind înființarea unor stațiuni de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul legumiculturii prin reorganizarea unor stațiuni de cercetare și producție agricolă din domeniul legumiculturii
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 11 iulie 2006  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 7 alin. (1) și al art. 8 alin. (3) din Legea nr. 290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești", cu modificările și completările ulterioare, și al art. 11 din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se înființează stațiuni de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul legumiculturii, prevăzute în anexele nr. 1 și 2, ca instituții publice cu personalitate juridică, finanțate potrivit prevederilor legale din venituri proprii, în subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești", prin reorganizarea unor stațiuni de cercetare și producție agricolă din domeniul legumiculturii, care se desființează.  +  Articolul 2(1) Patrimoniul stațiunilor de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul legumiculturii, nou-înființate, potrivit anexelor nr. 1 și 2, constituit din bunuri proprietate publică a statului, bunuri proprietate privată a statului și bunuri proprii, după caz, potrivit situației financiare încheiate la data de 31 decembrie 2005, prevăzut în anexele nr. 1.a) și 2.a), se preia pe bază de protocol de predare-preluare de la stațiunile de cercetare și producție agricolă din domeniul legumiculturii, care se desființează, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, întocmindu-se balanța de verificare, la data respectivă, din partea predătorului, conform reglementărilor contabile aplicabile.(2) Se aprobă trecerea bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea stațiunilor de cercetare și producție agricolă din domeniul legumiculturii, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.b), în domeniul privat al statului și în administrarea stațiunilor de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul legumiculturii, nou-înființate, prevăzute în anexele nr. 1 și 2.(3) Suprafețele de teren, având datele de identificare prevăzute în anexele nr. 1.c) și 2.c), aflate în domeniul public al statului și în administrarea Agenției Domeniilor Statului, trec în administrarea stațiunilor de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul legumiculturii, nou-înființate.(4) Se aprobă trecerea în domeniul public al statului și în administrarea stațiunilor de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul legumiculturii, nou-înființate, prevăzute în anexele nr. 1 și 2, a suprafețelor de teren aflate în domeniul privat al statului, în administrarea Agenției Domeniilor Statului și concesionate stațiunilor de cercetare și producție agricolă din domeniul legumiculturii, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.d).(5) Predarea-preluarea terenurilor prevăzute la alin. (3) și (4) se face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(6) Stațiunile de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul legumiculturii, nou-înființate, prevăzute în anexele nr. 1 și 2, vor prelua toate drepturile și obligațiile stațiunilor de cercetare și producție agricolă din domeniul legumiculturii, care se desființează.  +  Articolul 3(1) Se aprobă trecerea în domeniul privat al statului a unor suprafețe de teren aflate în domeniul public al statului și în administrarea Agenției Domeniilor Statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.e), care se transmit, la cererea comisiilor județene comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor pentru persoanele fizice îndreptățite, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(2) Predarea-preluarea terenurilor prevăzute la alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între Agenția Domeniilor Statului și comisiile locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor pentru persoanele fizice îndreptățite, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(3) În cazul în care pe suprafața de teren care se transmite comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor pentru persoanele fizice îndreptățite, potrivit alin. (1), se află investiții funcționale, unitatea recuperează contravaloarea acestora rămasă neamortizată, dacă aceasta reprezintă mai mult de 30% din valoarea totală a investiției, de la noii proprietari, în termen de 10 ani.  +  Articolul 4Stațiunile de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul legumiculturii, nou-înființate, au obiectul de activitate, codificat conform codului CAEN, prevăzut în anexele nr. 1 și 2.  +  Articolul 5Finanțarea activităților stațiunilor de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul legumiculturii, nou-înființate, prevăzute în anexele nr. 1 și 2, se asigură din venituri provenite din:a) contracte de finanțare, încheiate pe perioade multianuale, pentru realizarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare și inovare finanțate din fonduri publice obținute în condițiile legii;b) contracte de finanțare pentru programe și proiecte sectoriale finanțate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale și cofinanțarea unor programe proprii de către Academia de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești", obținute prin competiție sau prin încredințare directă;c) contracte de finanțare a programelor internaționale obținute de unitățile de cercetare-dezvoltare la care statul român contribuie cu fonduri conform acordurilor încheiate cu parteneri străini;d) valorificarea rezultatelor cercetării conform prevederilor legale;e) contractarea unor servicii de cercetare, extensie, consultanță și expertiză cu instituții, operatori economici, organizații neguvernamentale și alte persoane fizice și juridice din țară și din străinătate;f) valorificarea produselor rezultate din activitatea de cercetare-dezvoltare, din activitatea de producere de semințe, material săditor, masă lemnoasă, furaje speciale, animale de rasă și a oricăror alte produse realizate de acestea;g) redevențe asupra soiurilor și hibrizilor de plante, precum și asupra altor creații originale în domeniu;h) vânzări de licențe, de soiuri, hibrizi de plante, tehnologii și metode;i) valorificarea activelor fixe disponibile proprii sau componentelor și materialelor rezultate în urma casării, chirii, dobânzi la disponibilitățile din conturile bancare și Trezoreria Statului, prestări de servicii, analize;j) contracte de parteneriat public-privat, precum și din diferite forme de participare directă a capitalului privat la activitatea de cercetare-dezvoltare;k) alte venituri, conform dispozițiilor legale.  +  Articolul 6Stațiunile de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul legumiculturii, nou-înființate, prevăzute în anexele nr. 1 și 2, se pot asocia pentru realizarea unor proiecte și lucrări în domeniul agricol, cu aprobarea consiliului de administrație și cu avizul Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești", cu alte unități de cercetare-dezvoltare, de interes public și privat, cu instituții de învățământ acreditate și cu agenți economici din țară și din străinătate.  +  Articolul 7Stațiunile de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul legumiculturii, nou-înființate, prevăzute în anexele nr. 1 și 2, pot beneficia de fonduri alocate din bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale pentru investiții, dotări, aparatură, echipamente și instalații necesare realizării obiectivelor sale de cercetare-dezvoltare specifice, în condițiile legii.  +  Articolul 8Stațiunile de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul legumiculturii, nou-înființate, prevăzute în anexele nr. 1 și 2, funcționează pe bază de autonomie financiară, calculează și înregistrează amortizarea activelor fixe potrivit legii și conduc evidența contabilă potrivit planului de conturi pentru instituții publice.  +  Articolul 9Stațiunile de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul legumiculturii, nou-înființate, prevăzute în anexele nr. 1 și 2, pot înființa în cadrul structurii organizatorice, cu respectarea prevederilor art. 7 alin. (3) din Legea nr. 290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești", cu modificările și completările ulterioare, subunități cu sau fără personalitate juridică, necesare realizării obiectului său de activitate, care conduc și organizează contabilitatea potrivit legii.  +  Articolul 10(1) Veniturile și cheltuielile stațiunilor de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul legumiculturii, nou-înființate, prevăzute în anexele nr. 1 și 2, se cuprind în bugetul de venituri și cheltuieli al acestora.(2) Stațiunile de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul legumiculturii, nou-înființate, prevăzute în anexele nr. 1 și 2, întocmesc bugetul de venituri și cheltuieli, care se aprobă de consiliul de administrație, cu avizul Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești".(3) Excedentele rezultate din execuția bugetelor de venituri și cheltuieli se reportează în anul următor.  +  Articolul 11Stațiunile de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul legumiculturii, nou-înființate, prevăzute în anexele nr. 1 și 2, beneficiază de prevederile art. 14^1 din Legea nr. 290/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 12(1) Personalul stațiunilor de cercetare și producție agricolă din domeniul legumiculturii se preia de stațiunile de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul legumiculturii, nou-înființate, prevăzute în anexele nr. 1 și 2, cu aceleași drepturi salariale, până la negocierea contractului colectiv de muncă.(2) Salarizarea personalului se face în conformitate cu reglementările legale în vigoare privind utilizarea veniturilor realizate de instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii.(3) În anii în care stațiunile de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul legumiculturii, nou-înființate, prevăzute în anexele nr. 1 și 2, beneficiază de fonduri alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, se aplică salarizarea personalului din sectorul bugetar.  +  Articolul 13Anexele nr. 1, 2, 1.a), 2.a), 1.b), 1.c), 2.c), 2.d) și 1.e) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale,
  Gheorghe Flutur
  Ministrul educației și cercetării,
  Mihail Hărdău
  p. Ministrul administrației și internelor,
  Paul Victor Dobre,
  secretar de stat
  Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
  Gheorghe Barbu
  Ministrul finanțelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  București, 28 iunie 2006.Nr. 853.  +  Anexa nr. 1
  Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultura Ișalnița
  1. Se înființează Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultura Ișalnița, instituție publică cu personalitate juridică, finanțată din venituri proprii, cu sediul social în localitatea Ișalnița, județul Dolj, în subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești" prin reorganizarea Stațiunii de Cercetare și Producție Legumicolă Ișalnița, care se desființează.2. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultura Ișalnița are ca obiect de activitate, următoarele activități, codificate conform clasificării CAEN:a) Diviziunea 73 Cercetare-dezvoltare; grupa 731 Cercetare-dezvoltare în științe fizice și naturale; clasa 7310 Cercetare-dezvoltare în științe fizice și naturale;b) Diviziunea 01 Agricultură, vânătoare, silvicultură; grupa 011 Cultivarea plantelor, grădinăritul destinat pieței, horticultura; clasa 0111 Cultivarea cerealelor, porumbului și a altor plante n.c.a.; clasa 0112 Cultivarea legumelor, a specialităților horticole și a produselor de seră; clasa 0113 Cultivarea fructelor, nucilor, a plantelor pentru băuturi și mirodenii; grupa 012 Creșterea animalelor; clasa 0121 Creșterea animalelor, activitatea fermelor pentru obținerea laptelui; clasa 0123 Creșterea porcinelor; clasa 0125 Creșterea altor animale; grupa 014 Activității de servicii anexe agriculturii; clasa 0141 Activități de servicii anexe agriculturii, grădinărit peisagistic, arhitectură peisagistică;c) Diviziunea 15 Industria alimentară și a băuturilor; grupa 153 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor; clasa 1533 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor; grupa 158 Fabricarea altor produse alimentare; clasa 1587 Fabricarea condimentelor;d) Diviziunea 22 Edituri, poligrafie și reproducerea pe suporți a înregistrărilor; grupa 221 Activitatea editurilor; clasa 2211 Editura cărților, broșurilor, pliantelor și materialelor similare, inclusiv editarea hărților și a schemelor; grupa 222 Tipărirea și activități anexe; clasa 2222 Alte activități de tipărire n.c.a.;e) Diviziunea 24 Fabricarea substanțelor și a produselor chimice; grupa 242 Fabricarea pesticidelor și a altor produse agrochimice; clasa 2420 Fabricarea pesticidelor și a altor produse agrochimice;f) Diviziunea 45 Construcții; grupa 451 Organizarea de șantiere și pregătirea terenului; clasa 4511 Demolare construcții; grupa 452 Construcții de clădiri sau părți ale acestora; clasa 4521 Construcții de clădiri; clasa 4522 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții; grupa 453 Lucrări de instalații pentru clădiri; clasa 4531 Lucrări de instalații electrice; clasa 4534 Alte lucrări de instalații; grupa 454 Lucrări de finisare; clasa 4541 Lucrări de ipsoserie; clasa 4542 Lucrări de tâmplărie și dulgherie; clasa 4543 Lucrări de pardosire și placare pereți; clasa 4544 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli, montare geamuri;g) Diviziunea 51 Comerț cu ridicata și servicii de intermediere în comerțul cu ridicata (cu excepția autovehiculelor și motocicletelor); grupa 511 Activități de intermediere în comerțul cu ridicata (import-export); clasa 5111 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și semiproduse(import-export); clasa 5112 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minerale și produse chimice pentru industrie - servicii de intermediere în vânzarea îngrășămintelor(import-export); grupa 512 Comerțul cu ridicata al produselor agricole brute și al animalelor vii (import-export); clasa 5121 Comerțul cu ridicata al cerealelor, semințelor și furajelor (import-export); clasa 5122 Comerțul cu ridicata al florilor și al plantelor(import-export); grupa 513 Comerț cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor și al tutunului(import-export); clasa 5131 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor(import-export); grupa 515 Comerț cu ridicata al produselor intermediare neagricole și al deșeurilor(import-export); clasa 5155 Comerț cu ridicata al produselor chimice(import-export); grupa 518 Comerț cu ridicata al mașinilor, echipamentelor și furniturilor(import-export); clasa 5188 Comerț cu ridicata al mașinilor, accesoriilor și uneltelor agricole, inclusiv al tractoarelor(import-export); grupa 519 Comerț cu ridicata al altor produse(import-export); clasa 5190 Comerț cu ridicata al altor produse(import-export);h) Diviziunea 52 Comerț cu amănuntul (cu excepția autovehiculelor și motocicletelor); repararea bunurilor personale și gospodărești; grupa 521 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate; clasa 5211 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun; grupa 522 Comerț cu amănuntul în magazine specializate; clasa 5221 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete; clasa 5227 Comerț cu amănuntul în magazine specializate al produselor alimentare; grupa 524 Comerț cu amănuntul în magazine specializate al altor produse n.c.a.; clasa 5248 Comerț cu amănuntul neefectuat prin magazine; clasa 5262 Comerț cu amănuntul prin standuri și piețe; clasa 5263 Comerț cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine;i) Diviziunea 55 Hoteluri și restaurante; grupa 552 Campinguri și alte facilități pentru cazare de scurtă durată; clasa 5523 Alte mijloace de cazare; grupa 555 Cantine și alte unități de preparare a hranei; clasa 5551 Cantine;j) Diviziunea 60 Transporturi terestre; transporturi prin conducte; grupa 602 Alte transporturi terestre; clasa 6024 Transporturi rutiere de mărfuri;k) Diviziunea 63 Activități anexe și auxiliare de transport; activități ale agențiilor de turism; grupa 631 Manipulări și depozitări; clasa 6312 Depozitări;l) Diviziunea 70 Tranzacții imobiliare; grupa 702 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare, proprii sau închiriate; grupa 7020 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare, proprii sau închiriate.m) Diviziunea 71 închirierea mașinilor și echipamentelor fără operator și a bunurilor personale și gospodărești; grupa 712 închirierea altor mijloace de transport; clasa 7121 închirierea altor mijloace de transport terestru; grupa 713 închirierea mașinilor și echipamentelor; clasa 7131 închirierea mașinilor și echipamentelor agricole;n) Diviziunea 72 Informatică și activități conexe; grupa 722 Consultanță și furnizare de programe informatice (software); clasa 7222 Consultanță și furnizare de alte programe software; grupa 724 Activități legate de băncile de date; clasa 7240 Activități legate de bazele de date;o) Diviziunea 74 Alte activități de servicii prestate în principal întreprinderilor; grupa 741 Activități juridice, de contabilitate și revizie contabilă, consultanță în domeniul fiscal; activități de studii de piață și de sondaj, consultanță pentru afaceri și management; clasa 7412 Activități de contabilitate, revizie contabilă, consultantă în domeniul fiscal; clasa 7413 Activități de studiere a pieței și de sondaj; clasa 7414 Activități de consultanță pentru afaceri și management; grupa 743 Activități de testări și analize tehnice; clasa 7430 Activități de testări și analize tehnice; grupa 748 Alte activități de servicii prestate în principal întreprinderilor; clasa 7481 Activități fotografice; clasa 7482 Activități de ambalare;p) Diviziunea 80 învățământ; grupa 804 Alte forme de învățământ; clasa 8042 Alte forme de învățământ;r) Diviziunea 91 Activități asociative diverse; grupa 911 Activități ale organizațiilor economice, patronale și profesionale; clasa 9111 Activități ale organizațiilor economice și patronale; clasa 9112 Activități ale organizațiilor profesionale;s) Relații științifice internaționale, relații de cooperare și de comerț interior și exterior cu diferite instituții, organizații și agenți economici.3. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultura Ișalnița preia toate drepturile și toate obligațiile Stațiunii de Cercetare și Producție Legumicolă Ișalnița.3.1. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultura Ișalnița se substituie în toate litigiile în curs ale Stațiunii de Cercetare și Producție Legumicolă Ișalnița.4. Personalul Stațiunii de Cercetare și Producție Legumicolă Ișalnița se preia de către Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultura Ișalnița.5. Regulamentul de organizare și funcționare și structura organizatorică a Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultura Ișalnița, se aprobă de consiliul de administrație și se validează prin decizia președintelui Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești". Directorul instituției îndeplinește atribuțiile ordonatorului terțiar de credite potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare.6. Conducerea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultura Ișalnita este asigurată de:a) consiliul de administrație format din 7 membri;b) director.6.1. Din componența consiliului de administrație fac parte un reprezentant al Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice, un reprezentant al Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești", președintele consiliului științific și directorul unității, care este și președintele consiliului de administrație.6.2. Conducerea executivă este asigurată de director, numit prin decizia președintelui Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești" pentru o perioadă de 4 ani, pe baza rezultatelor concursului de selecție, organizat conform legislației în vigoare. La expirarea acestui termen, în funcție de performanțele realizate, numirea directorului poate fi prelungită pentru o perioadă de cel mult 4 ani.6.3. Atribuțiile conducerii sunt prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare al Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultura Ișalnita.7. Valoarea totală a patrimoniului, cuprins în anexele nr. 1.a) și nr. 1.b), care se preia în administrare de către Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultura Ișalnita, nou înființată, de la Stațiunea de Cercetare și Producție Legumicolă Ișalnita, care se desființează, potrivit prevederilor art. 2 din prezenta hotărâre, este de 1.271.149 lei RON.
   +  Anexa nr. 2
  Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultura Iernut
  1. Se înființează Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Legumicultura Iernut, instituție publică cu personalitate juridică, finanțată din venituri proprii, cu sediul social în localitatea Iernut, strada Energeticianului, nr.1/A, județul Mureș, în subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești" prin reorganizarea Stațiunii de Cercetare și Producție Legumicolă Iernut, care se desființează.2. Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Legumicultura Iernut are ca obiect de activitate, următoarele activități, codificate conform clasificării CAEN:a) Diviziunea 73 Cercetare-dezvoltare; grupa 731 Cercetare-dezvoltare în științe fizice și naturale; clasa 7310 Cercetare-dezvoltare în științe fizice și naturale;b) Diviziunea 01 Agricultură, vânătoare, silvicultură; grupa 011 Cultivarea plantelor, grădinăritul destinat pieței, horticultura; clasa 0111 Cultivarea cerealelor, porumbului și a altor plante n.c.a.; clasa 0112 Cultivarea legumelor, a specialităților horticole și a produselor de seră; clasa 0113 Cultivarea fructelor, nucilor, a plantelor pentru băuturi și mirodenii; grupa 012 Creșterea animalelor; clasa 0121 Creșterea animalelor, activitatea fermelor pentru obținerea laptelui; clasa 0123 Creșterea porcinelor; clasa 0125 Creșterea altor animale; grupa 014 Activității de servicii anexe agriculturii; clasa 0141 Activități de servicii anexe agriculturii, grădinărit peisagistic, arhitectură peisagistică;c) Diviziunea 15 Industria alimentară și a băuturilor; grupa 153 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor; clasa 1533 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor; grupa 158 Fabricarea altor produse alimentare; clasa 1587 Fabricarea condimentelor;d) Diviziunea 22 Edituri, poligrafie și reproducerea pe suporți a înregistrărilor; grupa 221 Activitatea editurilor; clasa 2211 Editura cărților, broșurilor, pliantelor și materialelor similare, inclusiv editarea hărților și a schemelor; grupa 222 Tipărirea și activități anexe; clasa 2222 Alte activități de tipărire n.c.a;e) Diviziunea 24 Fabricarea substanțelor și a produselor chimice; grupa 242 Fabricarea pesticidelor și a altor produse agrochimice; clasa 2420 Fabricarea pesticidelor și a altor produse agrochimice;f) Diviziunea 45 Construcții; grupa 451 Organizarea de șantiere și pregătirea terenului; clasa 4511 Demolare construcții; grupa 452 Construcții de clădiri sau părți ale acestora; clasa 4521 Construcții de clădiri; clasa 4522 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții; grupa 453 Lucrări de instalații pentru clădiri; clasa 4531 Lucrări de instalații electrice; clasa 4534 Alte lucrări de instalații; grupa 454 Lucrări de finisare; clasa 4541 Lucrări de ipsoserie; clasa 4542 Lucrări de tâmplărie și dulgherie; clasa 4543 Lucrări de pardosire și placare pereți; clasa 4544 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli, montare geamuri;g) Diviziunea 51, Comerț cu ridicata și servicii de intermediere în comerțul cu ridicata (cu excepția autovehiculelor și motocicletelor); grupa 511 Activități de intermediere în comerțul cu ridicata (import-export); clasa 5111 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și semiproduse (import-export); clasa 5112 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minerale și produse chimice pentru industrie - servicii de intermediere în vânzarea îngrășămintelor (import-export); grupa 512 Comerțul cu ridicata al produselor agricole brute și al animalelor vii (import-export); clasa 5121 Comerțul cu ridicata al cerealelor, semințelor și furajelor (import-export); clasa 5122 Comerțul cu ridicata al florilor și al plantelor (import-export); grupa 513 Comerț cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor și al tutunului (import-export); clasa 5131 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor (import-export); grupa 515 Comerț cu ridicata al produselor intermediare neagricole și al deșeurilor (import-export); clasa 5155 Comerț cu ridicata al produselor chimice (import-export); grupa 518 Comerț cu ridicata al mașinilor, echipamentelor și furniturilor (import-export); clasa 5188 Comerț cu ridicata al mașinilor, accesoriilor și uneltelor agricole, inclusiv al tractoarelor (import-export); grupa 519 Comerț cu ridicata al altor produse (import-export); clasa 5190 Comerț cu ridicata al altor produse(import-export);h) Diviziunea 52 Comerț cu amănuntul (cu excepția autovehiculelor și motocicletelor); repararea bunurilor personale și gospodărești; grupa 521 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate; clasa 5211 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun; grupa 522 Comerț cu amănuntul în magazine specializate; clasa 5221 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete; clasa 5227 Comerț cu amănuntul în magazine specializate al produselor alimentare; grupa 524 Comerț cu amănuntul în magazine specializate al altor produse n.c.a.; clasa 5248 Comerț cu amănuntul neefectuat prin magazine; clasa 5262 Comerț cu amănuntul prin standuri și piețe; clasa 5263 Comerț cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine;i) Diviziunea 55 Hoteluri și restaurante; grupa 552, Campinguri și alte facilități pentru cazare de scurtă durată; clasa 5523 Alte mijloace de cazare; grupa 555 Cantine și alte unități de preparare a hranei; clasa 5551 Cantine;j) Diviziunea 60 Transporturi terestre; transporturi prin conducte; grupa 602 Alte transporturi terestre; clasa 6024 Transporturi rutiere de mărfuri;k) Diviziunea 63 Activități anexe și auxiliare de transport; activități ale agențiilor de turism; grupa 631 Manipulări și depozitări; clasa 6312 Depozitări;l) Diviziunea 70 Tranzacții imobiliare; grupa 702 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare, proprii sau închiriate; grupa 7020 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare, proprii sau închiriate;m) Diviziunea 71 închirierea mașinilor și echipamentelor fără operator și a bunurilor personale și gospodărești; grupa 712 închirierea altor mijloace de transport; clasa 7121 închirierea altor mijloace de transport terestru; grupa 713 închirierea mașinilor și echipamentelor; clasa 7131 închirierea mașinilor și echipamentelor agricole;n) Diviziunea 72 Informatică și activități conexe; grupa 722 Consultanță și furnizare de programe informatice (software); clasa 7222 Consultanță și furnizare de alte programe software; grupa 724 Activități legate de băncile de date; clasa 7240 Activități legate de bazele de date;o) Diviziunea 74 Alte activități de servicii prestate în principal întreprinderilor; grupa 741 Activități juridice, de contabilitate și revizie contabilă, consultanță în domeniul fiscal; activități de studii de piață și de sondaj, consultanță pentru afaceri și management; clasa 7412 Activități de contabilitate, revizie contabilă, consultantă în domeniul fiscal; clasa 7413 Activități de studiere a pieței și de sondaj; clasa 7414 Activități de consultanță pentru afaceri și management; grupa 743 Activități de testări și analize tehnice; clasa 7430 Activități de testări și analize tehnice; grupa 748 Alte activități de servicii prestate în principal întreprinderilor; clasa 7481 Activități fotografice; clasa 7482 Activități de ambalare;p) Diviziunea 80 Învățământ; grupa 804 Alte forme de învățământ; clasa 8042 Alte forme de învățământ;r) Diviziunea 91 Activități asociative diverse; grupa 911 Activități ale organizațiilor economice, patronale și profesionale; clasa 9111 Activități ale organizațiilor economice și patronale; clasa 9112 Activități ale organizațiilor profesionale;s) Relații științifice internaționale, relații de cooperare și de comerț interior și exterior cu diferite instituții, organizații și agenți economici.3. Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Legumicultura Iernut preia toate drepturile și toate obligațiile Stațiunii de Cercetare și Producție Legumicolă Iernut.3.1. Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Legumicultura Iernut se substituie în toate litigiile în curs ale Stațiunii de Cercetare și Producție Legumicolă Iernut.4. Personalul Stațiunii de Cercetare și Producție Legumicolă Iernut se preia de către Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Legumicultura Iernut.5. Regulamentul de organizare și funcționare și structura organizatorică a Stațiunii de Cercetare Dezvoltare pentru Legumicultura Iernut, se aprobă de consiliul de administrație și se validează prin decizia președintelui Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești". Directorul instituției îndeplinește atribuțiile ordonatorului de credite potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare.6. Conducerea Stațiunii de Cercetare Dezvoltare pentru Legumicultura Iernut este asigurată de :a) consiliul de administrație format din 7 membri;b) director.6.1. Din componența consiliului de administrație fac parte un reprezentant al Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice, un reprezentant al Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești", președintele consiliului științific și directorul unității, care este și președintele consiliului de administrație.6.2. Conducerea executivă este asigurată de director numit prin decizia președintelui Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești" pentru o perioadă de 4 ani, pe baza rezultatelor concursului de selecție, organizat conform legislației în vigoare. La expirarea acestui termen, în funcție de performanțele realizate, numirea directorului poate fi prelungită pentru o perioadă de cel mult 4 ani.6.3. Atribuțiile conducerii sunt prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare al Stațiunii de Cercetare Dezvoltare pentru Legumicultura Iernut.7. Valoarea totală a patrimoniului, cuprins în anexa nr. 2a), care se preia în administrare de către Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultura Iernut, nou înființată, de la Stațiunea de Cercetare și Producție Legumicolă Iernut, care se desființează, potrivit prevederilor art. 2 din prezenta hotărâre, este de 4.381.744 lei RON.
   +  Anexa nr. 1.a)
  BUNURILE
  din domeniul public al statului, bunurile proprietate privată a statului și bunurile proprii ale Stațiunii de Cercetare și Producție
  Legumicolă Ișalnița care trec în administrarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultura Ișalnița
  1. Bunurile din domeniu public al statului
  Nr. M.F. Cod de clasificare Denumire Date de identificare Anul doâandirii/dării în folosință Valoarea deinventar (în lei RON) Situația juridicăSituația juridica actuala Concesiune/ Închiriat/ Dat cu titlu gratuit Tip bun
  Descriere tehnica (pe scurt)Vecinătăți(după caz, Adresa Baza legala În administrare/ concesiune
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  1173888.28.06.Remiza ingrasaminte P;198 mp Incinta unitatii Țara: România Județul Dolj Comuna Ișalnița 1970 950PV receptie 1970 HG 509/993 În administrare imobil
  1173898.29.06.Cladire statie miceliu P;540 mp Incinta unității Tara: România Județul Dolj Comuna Isalnita 1984 21.050PV receptie 1970 HG 5091993 În administrare imobil
  1173938.29.06.Cladire cantina P;297 mp Incinta unității Țara: România Județul Dolj Comuna Ișalnița 1965 25.030PV receptie HG 569/1968 În administrare imobil
  1173978.29.06.Depozit carburanti Conducte, beton P;43 mp Incinta unității Țara: România Județul Dolj Comuna Ișalnița 1966 5.010PV receptie HG 569/1968 În administrare imobil
  1174038.29.06.Modern. Sist. Irigatii Conducte beton Incinta unității Țara: România Județul Dolj Comuna Ișalnița 1981 15.040PV receptie 1980 HG 509/1993 În administrare imobil
  1174048.29.06.Modern. Sist. Irigatii Conducte beton Incinta unității Țara: România Județul Dolj Comuna Ișalnița 1988 20.520PV receptie 1980 HG 509/1993 În administrare imobil
  1174168.29.06.Remiza masini P;198 mp Incinta unității Țara: România Județul Dolj Comuna Ișalnița 1954 1.020PV R HG 659/1968 În administrare imobil
  1174208.29.06.Cladire laboratorP+1;700 mpIncinta unității Țara: România Județul Dolj Comuna Ișalnița 1961 350.020PV receptie 1961 HG 509/1993 În administrare imobil
  1174248.29.06.Cladire caramida P;200 mp Incinta unității Țara: România Județul Dolj Comuna Ișalnița 1962 21.050PV receptie HG 576/1971 În administrare imobil
  1174268.29.06.Cladire caramida P;200 mp Incinta unității Țara: România Județul Dolj Comuna Ișalnița 1962 21.050PV receptie HG 576/1971 În administrare imobil
  1174308.29.06.Magazie ferma P;582 mp Incinta unității Țara: România Județul Dolj Comuna Ișalnița 1962 50.030PV receptie HG 569/1968 În administrare imobil
  1174348.29.06.Mag. cond seminte P;540 mp Incinta unității Țara: România Județul Dolj Comuna Ișalnița 1971 50.030PV receptie HG 576/1971 În administrare imobil
  1174378.29.06.Magazie cereale P;532 mp Incinta unității Țara: România Județul Dolj Comuna Ișalnița 1962 60.020PV receptie HG 576/1971 În administrare imobil
  1174408.29.06.Cladire magazie P;244 mp Incinta unității Țara: România Județul Dolj Comuna Ișalnița 1950 25.010PV receptie HG 569/1968 În administrare imobil
  1174528.29.06.Cladire caramida P;316 mp Incinta unității Țara: România Județul Dolj Comuna Ișalnița 1962 21.050PV receptie 1970 HG În administrare imobil
  1174558.29.06.Magazie sortat rosii P;154 mp Incinta unității Țara: România Județul Dolj Comuna Ișalnița 1967 10.020PV receptie 1970 HG În administrare imobil
  1174738.29.06.Atelier mecanic P;432 mp Incinta unității Țara: România Județul Dolj Comuna Ișalnița 1967 60.040PV receptie HG 569/1968 În administrare imobil
  1174748.29.06.Cladire caramida P;316 mp Incinta unității Țara: România Județul Dolj Comuna Ișalnița 1961 21.020PV receptie HG 569/1968 În administrare imobil
  Total 777.960
  2. Bunurile din proprietatea privată a statului - Nu este cazul.3. Bunurile proprii
  Nr. crt.GrupaDenumirea Valoarea d inventar - lei RONSituația juridică
  1.1.Construcții 67.236 În proprietate
  2.2.Echipamente tehnologice 51.265 În proprietate
  3.3.Aparate și instalații de măsurare, control și reglare4.300 În proprietate
  4.4.Mijloace de transport 448În proprietate
  5.5.Animale și plantații --
  6.6.Mobilier, aparatură de birotică și alte active corporale1.166 În proprietate
  TOTAL124.415
   +  Anexa nr. 2.a)
  BUNURILE
  din domeniul public al statului, bunurile proprietate privată a statului și bunurile proprii ale Stațiunii de Cercetare și Producție
  Legumicolă - Iernut, care trec în patrimoniul Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură-Iernut
  1. Bunurile din domeniul public al statului
  Grupa 8(Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
  Nr. M.F.Cod de clasificareDenumireDate de identificare Anul doândirii/dării în folosințăValoarea deinventar (în lei RON)Situația juridicăSituația juridica actuala Concesiune/ Închiriat/ Dat cu titlu gratuitTip bun
  Descriere tehnica (pe scurt)Vecinătăți(după caz,AdresaBaza legalaÎn administrare/ concesiune
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  1052058.29.06 Sistem irigatii câmp experimental 180 ml, conducte otel, diametru 219 mm, hidranti N-V raul Mures,E-V teren părți-culareTara: RomâniaJudețulMures, Or. Iernut nr:Cuci1987 67.429PVR 1632/Iunie 1987, HG 509/ 1993 În administrare imobil
  1052178.29.06 Cladiri locuinta 23 mp caramida acoperis tigla în incinta stațiunii Tara: RomâniaJudețulMures, Or. Iernut nr:Cuci1901 1.737Decret 167/1980,PV preluare În administrare imobil
  1061338.29.06 Cladire statie pompare beton S=36 mp în incinta stațiuniiTara: RomâniaJudețulMures, Or. Iernut nr:Cuci1990 41.516Decret 167/1980,PV preluare În administrare imobil
  1061398.29.06 Cladire locuinta 23 mp caramida acoperis tigla în incinta stațiuniiTara: RomâniaJudețulMures, Or. Iernut nr:Cuci1901 1.737Decret 167/1980,PV preluare În administrare imobil
  1061578.29.06 Drenaj sol irigatii Tuburi azboci- ment în incinta stațiuniiTara: RomâniaJudețulMures, Or. Iernut nr:Cuci1990 517PVR 1632/Iunie 1987, HG 509/ 1993 În administrare imobil
  1061608.29.06 Terasamente Amenajari în terase în incinta stațiuniiTara: RomâniaJudețulMures, Or. Iernut nr:Cuci1987 3.218PVR 1632/Iunie 1987, HG 509/ 1993 În administrare imobil
  1061628.29.06 Dormitor comun 40 mp caramida acoperis tigla în incinta stațiuniiTara: RomâniaJudețulMures, Or. Iernut nr:Cuci1901 2.132Decret 167/1980,PV preluare În administrare imobil
  1061658.29.06 Cladire locuinta 89 mp caramida acoperis tigla în incinta stațiuniiTara: RomâniaJudețulMures, Or. Iernut nr:Cuci1901 2.116Decret 167/1980,PV preluare În administrare imobil
  1061688.29.06 Cladire locuinta 172mp caramida acoperis tigla în incinta stațiuniiTara: RomâniaJudețulMures, Or. Iernut nr:Cuci1901 2.043Decret 167/1980,PV preluare În administrare imobil
  1061718.29.06 Cladire locuinta 32 mp caramida acoperis tigla în incinta stațiuniiTara: RomâniaJudețulMures, Or. Iernut nr:Cuci1901 1.737Decret 167/1980,PV preluare În administrare imobil
  1061758.29.06 Cladire locuinta 83 mp caramida acoperis tigla în incinta stațiuniiTara: RomâniaJudețulMures, Or. Iernut nr:Cuci1901 1.968Decret 167/1980,PV preluare În administrare imobil
  1061788.29.06 Cladire locuit 47 mp caramida acoperis tigla în incinta stațiuniiTara: RomâniaJudețulMures, Or. Iernut nr:Cuci1901 2.022Decret 167/1980,PV preluare În administrare imobil
  1061808.29.06 Cladire locuinta 23 mp caramida acoperis tigla în incinta stațiuniiTara: RomâniaJudețulMures, Or. Iernut nr:Cuci1901 2.133Decret 167/1980,PV preluare În administrare imobil
  1062168.29.06 Cladire locuinta 212mp caramida acoperis tigla în incinta stațiuniiTara: RomâniaJudețulMures, Or. Iernut nr:Cuci1901 4.223Decret 167/1980,PV preluare În administrare imobil
  1062178.29.06 Canal colector drenaj 300 ml, aerian în incinta stațiuniiTara: RomâniaJudețulMures, Or. Iernut nr:Cuci1987 1.821PVR 1632/Iunie 1987, HG 509/ 1993 În administrare imobil
  1062218.29.06 Birou ferma 55 mp în incinta stațiuniiTara: RomâniaJudețulMures, Or. Iernut nr:Cuci1901 2.893Decret 167/1980,PVR 2/ iunie În administrare imobil
  1062248.29.06 Cladire locuinta 28 mp caramida acoperis tigla în incinta stațiuniiTara: RomâniaJudețulMures, Or. Iernut nr:Cuci1901 2.134Decret 167/1980,PVR 2/ iunie În administrare imobil
  1062548.29.06 Drenaj coloana principala 500 ml, aerian cu dale din beton în incinta stațiuniiTara: RomâniaJudețulMures, Or. Iernut nr:Cuci1986 3.336PVR 1632/Iunie 1987, HG 509/ 1993 În administrare imobil
  1062618.29.06 Retele distributie irigatii 2000 ml, teava oteldiam. 219,hidranti în incinta stațiuniiTara: RomâniaJudețulMures, Or. Iernut nr:Cuci1990 31.967Decret 167/1980,PVR 12 iunie În administrare imobil
  1062628.29.06 Garaj 30 mp în incinta stațiuniiTara: RomâniaJudețulMures, Or. Iernut nr:Cuci1901 1.989Decret 167/1980,PV preluare În administrare imobil
  1062638.29.06 Baraca caramida 18 mp în incinta stațiuniiTara: RomâniaJudețulMures, Or. Iernut nr: Iernut 1980 3.297Decret 167/1980,PVR 12 iunie În administrare imobil
  1062648.29.06 Adapost animale 60 mp în incinta stațiuniiTara: RomâniaJudețulMures, Or. Iernut nr: Iernut 1980 3.718Decret 167/1980,PVR 12 iunie În administrare imobil
  1062688.29.06 Pivnita butasi Depozit pt. semin-te butasi cu camere de lucru S=163 mp N SereE Pro-tan Tara: RomâniaJudețulMures, Or. Iernut nr: Iernut 1980 88.278Decret 167/1980,HG 509/ 1993 În administrare imobil
  1062718.29.06 Pivnita beton S=100 mp din beton în incinta stațiuniiTara: RomâniaJudețulMures, Or. Iernut nr:Cuci1987 1.079Decret 167/1980,PV preluare În administrare imobil
  1062858.29.06 Castel apa S=4mp caramida în incinta stațiuniiTara: RomâniaJudețulMures, Or. Iernut nr:Cuci1987 623Decret 167/1980,PV preluare În administrare imobil
  1062878.29.06 Magazie seminte S=50mp caramida cu acope- ris tigla în incinta stațiuniiTara: RomâniaJudețulMures, Or. Iernut nr:Cuci1990 1.133Decret 167/1980,PV preluare În administrare imobil
  1062988.29.06 Drenaje irigatii în incinta stațiuniiTara: RomâniaJudețulMures, Or. Iernut nr:Cuci1987 2.855Decret 167/1980,PVR 1632/ iunie În administrare imobil
  1063038.29.06 Statie pompare 79 mp în incinta stațiuniiTara: RomâniaJudețulMures, Or. Iernut nr: Iernut 1998 71.693Decret 167/1980,PVR 12/1990 În administrare imobil
  1063078.29.06 Cladire pompa apa S=4 mp în incinta stațiuniiTara: RomâniaJudețulMures, Or. Iernut nr: Cuci 1980 718Decret 167/1980,PVR 12 iunie În administrare imobil
  1063098.29.06 Atelier mecanic S=70mp în incinta stațiuniiTara: RomâniaJudețulMures, Or. Iernut nr: Cuci 1901 4.067Decret 167/1980,PV preluare În administrare imobil
  1063158.29.06 Cladire grup electric S=6 mp în incinta stațiuniiTara: RomâniaJudețulMures, Or. Iernut nr: Cuci 1980 912Decret 167/1980,PV preluare În administrare imobil
  1063198.29.06 Cantina sala mese S=20mp în incinta stațiuniiTara: RomâniaJudețulMures, Or. Iernut nr: Cuci 1901 1.268Decret 167/1980,PV preluare În administrare imobil
  1063208.29.06 Birou administratie S=15mp în incinta stațiuniiTara: RomâniaJudețulMures, Or. Iernut nr: Cuci 1901 1.425Decret 167/1980,PV preluare În administrare imobil
  1063248.29.06 Cladire locuinta S=43mp în incinta stațiuniiTara: RomâniaJudețulMures, Or. Iernut nr: Cuci 1901 2.270Decret 167/1980,PV preluare În administrare imobil
  1063268.29.06 Grajd cabaline S=50mp în incinta stațiuniiTara: RomâniaJudețulMures, Or. Iernut nr: Cuci 1901 1.107Decret 167/1980,PV preluare În administrare imobil
  1063308.29.06 Magazie cereale S=60mp în incinta stațiuniiTara: RomâniaJudețulMures, Or. Iernut nr: Cuci 1901 5.931Decret 167/1980,PV preluare În administrare imobil
  1063318.29.06 Depozit carburanti rezervor tabla în incinta stațiuniiTara: RomâniaJudețulMures, Or. Iernut nr: Cuci 1980 1.668Decret 167/1980,PV preluare În administrare imobil
  1063338.29.06 Platforma betonata S=800 mp în incinta stațiuniiTara: RomâniaJudețulMures, Or. Iernut nr: Iernut 1987 21.086Decret 167/1980,PVR 2050/iulie În administrare imobil
  1063498.29.06 Platforma tehnologica seminte S=350 mp în incinta stațiuniiTara: RomâniaJudețulMures, Or. Iernut nr: Iernut 1990 8.868Decret 167/1980,PVR nr.1/dec.În administrare imobil
  1063568.29.06 Atelier fierarie Caramida, S=40 mp în incinta statiunii Tara: RomâniaJudețulMures, Or. Iernut nr: Cuci 1901 1.035Decret 167/1980,PVR nr.1/dec.În administrare imobil
  1063608.29.06 Tunele solaria S=1600 mp în incinta stațiuniiTara: RomâniaJudețulMures, Or. Iernut nr: Iernut 1963 4.199Decret 167/1980,PVR nr.1/dec.În administrare imobil
  Total405.898
  2. Bunurile din proprietatea privată a statului
  Nr. crt.GrupaDenumirea Valoarea de inventar - lei RONSituația juridică
  1.1.Construcții 2.332.413 În proprietate
  2.2.Echipamente tehnologice 1.791 În proprietate
  3.3.Aparate și instalații de măsurare580 În proprietate
  4.4.Mijloace de transport 2.179În proprietate
  5.5.Animale și plantații --
  6.6.Mobilier, aparatură de birotică - În proprietate
  TOTAL2.336.963
  3. Bunurile proprii
  Nr. crt.GrupaDenumirea Valoarea de inventar - lei RONSituația juridică
  1.1.Construcții - În proprietate
  2.2.Echipamente tehnologice (mașini, utilaje șiInstalații de lucru)16.978 În proprietate
  3.4.Mijloace de transport 16.560În proprietate
  4.6.Mobilier, aparatură de birotică și alteactive corporale1.814-
  5.Obiecte de inventor în folosință9.969În proprietate
  TOTAL45.321
   +  Anexa nr. 1.b)
  Bunurile
  din domeniul public al statului și administrarea Stațiunii de Cercetare și Producție Legumicolă Ișalnița
  care trec în domeniul privat al statului și administrarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultura Ișalnița
  Nr. M.F. Cod de clasificare Denumire Date de identificare Anul dobândirii/dării în folosință Valoareade inventar (în lei RON) Situația juridică Situația juridica actuala Concesiune/ Închiriat/ Dat cu titlu gratuit Tip bun
  Descriere tehnica (pe scurt)Vecinatati(după caz, Adresa Baza legală În administrare/ concesiune
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  1174008.29.06.Modern. Sist. Irigatii Conducte beton Incinta unității Tara: RomâniaJudețulDolj Comuna Ișalnița 1980 15.020PV receptie 1980 HG 509/1993 În administrare imobil
  1174078.29.06.Statie pomp. cladire Caramida Incinta unității Tara: RomâniaJudețul Dolj Comuna Ișalnița 1974 5.020PV receptie 1980 HG 509/1993 În administrare imobil
  1174098.29.06.Centrala termica Schel. Met+sticlă P;363 mp Incinta unității Tara: RomâniaJudețul Dolj Comuna Ișalnița 1962 2.020PV receptie HG 509/1993 În administrare imobil
  1174128.29.06.Cladire dormitor P;94 mp Incinta unității Tara: RomâniaJudețul Dolj Comuna Ișalnița 1900 5.010Protocol predare primire SCPL Isalnita În administrare imobil
  1174148.29.06.Casa birou P;46 mp Incinta unității Tara: RomâniaJudețul Dolj Comuna Ișalnița 1930 3.060Protocol predare primire SCPL Isalnita În administrare imobil
  1174218.29.06.Anexe gospodăresti P;54 mp Incinta unității Tara: RomâniaJudețul Dolj Comuna Ișalnița 1968 1.010PV receptie HG 569/ 1968 În administrare imobil
  1174328.29.06.Magazie ferma P;314 mp Incinta unității Tara: RomâniaJudețul Dolj Comuna Ișalnița 1950 65.040PV receptie HG 569/ 1968 În administrare imobil
  1174488.29.06.Cladire magazie P;132 mp Incinta unității Tara: RomâniaJudețul Dolj Comuna Ișalnița 1957 920PV R 1970 HG În administrare imobil
  1174498.29.06.Cladire magazie P;440 mp Incinta unității Tara: RomâniaJudețul Dolj Comuna Ișalnița 1955 80.030PV receptie 1970 HG În administrare imobil
  1174588.29.06.Bloc 8 apartamente P+1; 614mpIncinta unității Tara: RomâniaJudețul Dolj Comuna Ișalnița 1961 160.050PV R 1970 HG În administrare imobil
  1174638.29.06.Remiza ingrășăminte P; 127 mp Incinta unității Tara: RomâniaJudețul Dolj Comuna Ișalnița 1970 950PV receptie 1970 HG 509/ 1993 În administrare imobil
  1174648.29.06.Platformatehn. P; 325 mp Incinta unității Tara: RomâniaJudețul Dolj Comuna Ișalnița 1988 8.020PV receptie 1988 HG 509/ 1993 În administrare imobil
  1174678.29.06.Platformatehnica P; 325 mp Incinta unității Tara: RomâniaJudețul Dolj Comuna Ișalnița 1988 8.020PV receptie 1988 HG 509/ 1993 În administrare imobil
  1174708.29.06.Platformatehnica P; 325 mp Incinta unității Tara: RomâniaJudețul Dolj Comuna Ișalnița 1988 8.020PV receptie 1988 HG 509/ 1993 În administrare imobil
  1174718.29.06.Cladire caramida P; 120 mp Incinta unității Tara: RomâniaJudețul Dolj Comuna Ișalnița 1948 6.120PV receptie HG 569/ 1968 În administrare imobil
  TOTAL 368.310
   +  Anexa nr. 1.c)
  Date de identificare a suprafețelor de teren din domeniul public al statului care se
  dau în administrarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultura Ișalnița
  Locul unde este situat terenulCaracteristicile tehnice ale terenului
  TarlaParcelăCategoria de folosințăSuprafața - ha -
  Municipiul Craiova949Arabil0,80
  951/1Arabil4,39
  732Arabil1,99
  1053Arabil1,05
  1264Arabil9,74
  1266Arabil2,87
  1268Arabil4,70
  1369Arabil2,44
  1371Arabil2,94
  1373Arabil3,95
  1376Arabil2,95
  1379Arabil0,90
  1381Arabil1,54
  1382Arabil0,50
  1384Arabil0,54
  1386Arabil0,58
  1388Arabil0,75
  1389Arabil0,81
  1391Arabil0,25
  1392Arabil0,70
  1393Arabil0,87
  1396Arabil0,68
  1398Arabil1,34
  13100Arabil3,06
  13101Arabil0,25
  13103Arabil0,19
  13105Arabil0,30
  Municipiul Craiova13106Arabil0,35
  13108Arabil0,39
  13110Arabil0,18
  13112Arabil0,15
  13115Arabil0,15
  13116Arabil0,36
  13117Arabil1,47
  14123Arabil3,99
  15127Arabil15,04
  17134Arabil5,05
  32268Arabil16,36
  33271Arabil20,21
  36282Arabil17,19
  TotalArabil131,97
  Comuna Almaj65901Arabil1,30
  66906Arabil17,85
  67908Arabil5,88
  68912Arabil11,20
  69914Arabil25,60
  TotalArabil61,83
  Municipiul Craiova948Pășuni0,39
  17135Pășuni2,48
  17139Pășuni0,37
  17141Pășuni0,25
  17143Pășuni0,50
  TotalPășuni3,99
  Municipiul Craiova742Perdele0,39
  1054Perdele0,41
  TotalPerdele0,80
  Municipiul Craiova15127/1Ape2,00
  TotalApe2,00
  Comuna Almaj68910Ape0,56
  TotalApe0,56
  Municipiul Craiova738Drumuri0,05
  739Drumuri0,05
  740Drumuri0,06
  950Drumuri0,04
  951/2Drumuri0,62
  1059Drumuri0,33
  1060Drumuri0,08
  1162Drumuri0,52
  1265Drumuri0,11
  1267Drumuri0,05
  1378Drumuri0,08
  1385Drumuri0,11
  1387Drumuri0,15
  1394Drumuri0,04
  1395Drumuri0,05
  1397Drumuri0,06
  1399Drumuri0,07
  13104Drumuri0,19
  Municipiul Craiova13107Drumuri0,02
  13109Drumuri0,02
  13111Drumuri0,02
  13113Drumuri0,02
  13114Drumuri0,17
  13119Drumuri0,06
  13121Drumuri0,16
  14126Drumuri0,21
  15133Drumuri0,71
  32266Drumuri0,11
  32270Drumuri0,18
  33273Drumuri0,19
  36283Drumuri0,15
  TotalDrumuri4,68
  Comuna Almaj65905Drumuri0,21
  67907Drumuri0,12
  68909Drumuri0,38
  68911Drumuri0,37
  68913Drumuri0,20
  69915Drumuri0,38
  TotalDrumuri1,66
  Municipiul Craiova731Curți construcții0,50
  936Curți construcții0,35
  952Curți construcții0,05
  1370Curți construcții0,06
  1372Curți construcții0,11
  1374Curți construcții0,13
  1375Curți construcții0,55
  1377Curți construcții0,11
  1380Curți construcții0,03
  1383Curți construcții0,60
  13102Curți construcții0,15
  13118Curți construcții0,06
  13120Curți construcții0,13
  13122Curți construcții0,07
  14124Curți construcții0,18
  Municipiul Craiova14125Curți construcții0,19
  15128Curți construcții0,11
  17137Curți construcții0,11
  17138Curți construcții0,70
  17140Curți construcții0,23
  17142Curți construcții2,23
  32265Curți construcții0,27
  32269Curți construcții1,10
  33272Curți construcții0,45
  36281Curți construcții0,32
  TotalCurți construcții8,79
  Comuna Almaj65902Curți construcții0,05
  903Curți construcții4,44
  70916Curți construcții0,56
  73938Curți construcții1,32
  939Curți construcții0,50
  TotalCurți construcții6,87
  Comuna Șimnic1421925/4Curți construcții0,87
  1461938/1Curți construcții0,35
  TotalCurți construcții1,22
  TOTAL GENERAL224,37*)
  *) Suprafață înregistrată la Ministerul Finanțelor Publice cu nr. MF 117475.
   +  Anexa nr. 2.c)
  Date de identificare a suprafețelor de teren din domeniul public al statului care se
  dau în administrarea Stațiunii de Cercetare Dezvoltare pentru Legumicultura
  - Iernut
  Locul unde este situat terenulCaracteristicile tehnice ale terenului
  Tarla, parcelăCategoria de folosințăSuprafața - ha -
  Comuna Cuci - Mureș317/1/1arabil9,70
  317/1Arabil7,96
  313/1Arabil0,49
  323Arabil0,40
  325Arabil10,98
  331Arabil6,69
  337/1Arabil1,20
  337/2Arabil1,89
  340Arabil6,67
  342Arabil0,56
  353Arabil0,92
  361/1Arabil0,32
  356Arabil0,28
  TotalArabil48,06
  Iernut Mureș1396/1Arabil6,31
  1492/1Arabil1,05
  1495Arabil8,60
  1496Arabil6,44
  1497Arabil3,01
  1396/2Arabil3,69
  1396/3Arabil0,50
  1444Arabil10,45
  1446Arabil5,67
  TotalArabil45,72
  Comuna Cuci - Mureș306Fânețe1,08
  393/1Fânețe1,97
  393/2Fânețe0,02
  336Fânețe0,20
  394Fânețe0,99
  357Fânețe0,05
  Total CuciFânețe4,31
  TOTALAGRICOL98,09
  Cuci Mureș330Pădure0,68
  358Pădure0,06
  Pădure0,74
  324ape, bălți0,25
  347ape, bălți0,02
  TotalApe, bălți0,27
  Cuci Mureș316/1Drumuri0,28
  315Drumuri0,08
  391Drumuri0,34
  332Drumuri0,22
  339Drumuri0,06
  341Drumuri0,12
  354Drumuri0,02
  TotalDrumuri1,12
  Iernut - Mureș1448Drumuri0,15
  1493Drumuri0,06
  1494Drumuri0,10
  TotalDrumuri0,31
  Cuci Mureș326Neproductiv0,10
  TotalNeproductiv0,10
  Cuci Mureș322curți, constr.1,45
  327curți, constr.0,04
  329curți, constr.0,13
  333curți, constr.0,33
  334curți, constr.0,17
  338curți, constr0,21
  Totalcurți, constr.2,33
  Iernut - Mureș1397curți, constr.0,04
  1489curți, constr.0,10
  1490curți, constr.0,02
  1491curți, constr.0,53
  1395/4curți, constr.1,5
  1492/2curți, constr.0,92
  TotalCurți, construcții3,11
  TOTALNEAGRICOL7,98
  TOTAL GENERAL106,07*)
  *) Suprafață înregistrată la Ministerul Finanțelor Publice cu nr. MF 106364.
   +  Anexa nr. 2.d)
  Date de identificare a suprafețelor de teren din domeniul privat al statului, care trec în
  domeniul public al statului și în administrarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru
  Legumicultura Iernut
  Locul unde este situat terenulCaracteristicile tehnice ale terenului
  Tarla, parcelăCategoria de folosințăSuprafața- ha -
  Iernut - Mureș1297arabil0,50
  1299arabil0,50
  1301arabil0,50
  1303arabil0,50
  1305arabil0,50
  1307arabil0,50
  1309arabil0,75
  1311arabil0,75
  1313arabil0,75
  1315arabil0,75
  1317arabil0,75
  1319arabil0,75
  1321arabil0,75
  1323arabil0,75
  1325arabil0,75
  1327arabil0,75
  1329arabil0,75
  1331arabil0,75
  1333arabil0,75
  1335arabil0,75
  1337arabil0,75
  1339arabil0,75
  1341arabil0,75
  1343arabil0,75
  1345arabil0,75
  1347arabil0,75
  1349arabil0,75
  1351arabil0,75
  Iernut - Mureș1353arabil0,75
  1355arabil0,75
  1357arabil0,50
  1359arabil0,50
  1361arabil0,50
  1363arabil0,50
  1365arabil0,50
  1367arabil0,50
  TotalArabil24,00
  1369/3fâneață0,56
  TotalFâneață0,56
  TOTALAGRICOL24,56
  1296drumuri0,31
  1298drumuri0,05
  1300drumuri0,05
  1302drumuri0,05
  1304drumuri0,05
  1306drumuri0,05
  1308drumuri0,27
  1310drumuri0,07
  1312drumuri0,07
  1314drumuri0,07
  1316drumuri0,07
  1318drumuri0,07
  1320drumuri0,07
  1322drumuri0,07
  1324drumuri0,07
  1326drumuri0,07
  1328drumuri0,07
  1330drumuri0,07
  1332drumuri0,78
  1334drumuri0,07
  1336drumuri0,07
  1338drumuri0,07
  1340drumuri0,07
  1342drumuri0,07
  1344drumuri0,07
  1346drumuri0,07
  1348drumuri0,07
  Iernut - Mureș1350drumuri0,07
  1352drumuri0,07
  1354drumuri0,07
  1356drumuri1,30
  1358drumuri0,05
  1360drumuri0,05
  1362drumuri0,05
  1364drumuri0,05
  1366drumuri0,05
  TotalDrumuri4,70
  Cipău - Mureș2162Curți, construcții0,87
  Iernut - Mureș1295curți, constr.3,32
  1332/1Curți, constr.0,78
  1368curți, constr.2,73
  TotalCurți, construcții7,70
  Totalneagricol12,40
  TOTAL GENERAL36,96
   +  Anexa nr. 1.e)
  Date de identificare a suprafețelor de teren aflate în domeniul public al statului și în
  administrarea Agenției Domeniilor Statului care trec în domeniul privat al statului și se
  transmit comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
  Locul unde este situat terenulComisia locală la care se predă terenulCaracteristicile tehnice ale terenului
  Tarla, parcelăCategoria de folosințăSuprafața - ha -
  SCDL Ișalnița - Com. ȘimnicComuna Șimnic1421930Arabil17,54
  1431931Arabil34,13
  14441932Arabil15,90
  1421925/3Arabil4,19
  1541957/2Arabil2,43
  1461939/1Arabil1,44
  1461939/2Arabil0,90
  1491948Arabil2,45
  15127Arabil0,53
  1491929Drumuri0,48
  1491349Perdele0,39
  Total80,38*)
  Notă *) Suprafață înregistrată la Ministerul Finanțelor Publice cu nr. MF 117475
  ------------
  -----