LEGE nr. 291 din 7 iulie 2006pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 598 din 11 iulie 2006    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea învăţământului nr. 84/1995, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 10 decembrie 1999, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 167, după litera c) a alineatului (5) se introduc două noi litere, literele d) şi e), cu următorul cuprins:"d) cheltuieli pentru transportul elevilor; e) cheltuieli pentru navetă, respectiv cele 6 călătorii pe calea ferată prevăzute de lege, pentru cadrele didactice de predare şi didactice auxiliare."2. La articolul 167, literele e) şi f) ale alineatului (6) se abrogă.3. La articolul 176, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1 ) şi (1^2 ), cu următorul cuprins:"(1^1 ) Elevilor care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu li se decontează cheltuielile de transport din bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, prin unităţile de învăţământ la care sunt şcolarizaţi, pe bază de abonament, în limita a 50 km.(1^2 ) Pentru distanţe mai mari de 50 km se asigură decontarea sumei reprezentând contravaloarea a 8 călătorii dus-întors pe semestru."  +  Articolul IIPrevederile prezentei legi se aplică începând cu semestrul II al anului şcolar 2006-2007.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 7 iulie 2006.Nr. 291.----