HOTĂRÎRE Nr. 807 din 13 octombrie 1995pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 417/1991 privind constituirea Comitetului Roman pentru Probleme de Migrari
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 239 din 19 octombrie 1995    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Hotărârea Guvernului nr. 417/1991 privind constituirea Comitetului Roman pentru Probleme de Migrari, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 149 din 18 iulie 1991, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 58/1992, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"ART. 2. - Activitatea Comitetului Roman pentru Probleme de Migrari este coordonata de ministrul de interne."2. După articolul 6 se introduc articolele 6^1 şi 6^2, care vor avea următorul cuprins:"ART. 6^1.- Activitatea Comitetului Roman pentru Probleme de Migrari, legată de primirea solicitărilor privind statutul de refugiat, intervievarea solicitanţilor, pregătirea dosarelor pentru comisia de decizie, este asigurata de către Direcţia generală de paşapoarte, străini şi a poliţiei de frontieră din cadrul Ministerului de Interne.Art. 6^2. - Activitatea de evaluare a cererilor solicitanţilor statutului de refugiat în România este asigurata de o comisie de decizie, din care fac parte reprezentanţi desemnaţi ai Direcţiei generale de paşapoarte, străini şi a poliţiei de frontieră din cadrul Ministerului de Interne, ai Ministerului Afacerilor Externe şi ai Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale."3. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"ART. 7. - (1) Fondurile băneşti pentru cazarea şi asigurarea hranei zilnice şi a refugiatilor care primesc ajutor temporar din partea statului român se asigura din bugetul Secretariatului General al Guvernului şi vor fi alocate prin intermediul prefecturilor. (2) Azilantii şi refugiatii beneficiază de masa şi cazare în limita sumelor de 5.100 lei şi, respectiv, 1.600 lei de persoana pe zi, cu încadrarea în creditele bugetare aprobate cu aceasta destinaţie pentru Secretariatul General al Guvernului. (3) Drepturile prevăzute la alin. (1) se asigura pentru azilanti pe cel mult 6 luni, iar pentru refugiati pe cel mult 9 luni. În cazuri excepţionale, pentru refugiati se poate aproba plata cazarii şi peste termenul de 9 luni, în limita bugetului anual alocat cu aceasta destinaţie. (4) Perioada de acordare a drepturilor prevăzute la alin. (1), în limitele prevăzute la alin. (2) şi (3), se stabileşte de către Comitetul Roman pentru Probleme de Migrari, cu avizul Secretariatului General al Guvernului. (5) Ministrul de Interne va recupera de la refugiatii care au beneficiat de cazare peste termenul limita de 9 luni, în condiţiile prevederilor alin. (3) şi (4), cheltuielile efectuate cu cazarea peste limita respectiva, din veniturile realizate ulterior de către aceştia."4. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"ART. 10. - Modul de aducere la îndeplinire a atribuţiilor ce revin Comitetului Roman pentru Probleme de Migrari şi comitetele locale, potrivit specificului activităţii fiecărei instituţii reprezentate, se stabileşte prin regulament aprobat de Ministerul de Interne."5. Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 417/1991, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 58/1992, se modifica şi va avea cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 15 zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul 3Hotărârea Guvernului nr. 417/1991, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 58/1992 şi prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, inlocuindu-se, în articolul 6, denumirea Ministerului Economiei şi Finanţelor cu denumirea Ministerul Finanţelor şi dîndu-se articolelor o noua numerotare.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Ministru de interne,Doru Ioan TaracilaMinistru de stat,ministrul muncii şi protecţiei sociale,Dan Mircea Popescu p. Ministru de stat,ministrul afacerilor externe,Marcel Dinu,secretar de statMinistru de stat, ministrul finanţelor,Florin Georgescu  +  AnexăCOMPONENTAComitetului Roman pentru Probleme de MigrariDelegaţi din partea:- Ministerului de Interne;- Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale;- Ministerului Afacerilor Externe;- Ministerului Finanţelor;- Ministerului Învăţământului;- Ministerului Sănătăţii;- Ministerului Justiţiei;- Departamentului pentru Administraţie Publică Locală.----------------