HOTĂRÎRE Nr. 802 din 10 octombrie 1995cu privire la indexarea pensiilor de asigurări sociale de stat, militare, I.O.V.R., ale agricultorilor şi a altor venituri ale populaţiei, începând cu 1 octombrie 1995
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 236 din 16 octombrie 1995  Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Începând cu 1 octombrie 1995 se indexează cu 5% următoarele venituri ale populaţiei: a) pensiile de asigurări sociale de stat, militare, I.O.V.R., cele stabilite potrivit Legii nr. 42/1990, cu modificările ulterioare, şi pensiile agricultorilor; b) pensiile suplimentare din sistemul asigurărilor sociale de stat şi pensiile suplimentare pentru pensionării militari; c) indemnizaţiile de îngrijire acordate pensionarilor încadraţi în gradul I de invaliditate; d) ajutoarele sociale stabilite pe baza legislaţiei de pensii; e) suma lunară acordată mamelor eroilor-martiri, potrivit Legii nr. 42/1990, cu modificările ulterioare; f) indemnizaţiile şi sporurile ce se acordă invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război în temeiul Legii nr. 49/1991, cu modificările aduse prin Legea nr. 55/1992 şi prin Legea nr. 44/1994; g) alocaţiile de întreţinere pentru minorii dati în plasament familial sau încredinţaţi, potrivit legii, unor familii ori persoane; h) ajutoarele băneşti lunare stabilite conform art. 14 din Legea nr. 23/1969; i) indemnizaţiile lunare acordate pe baza Decretului-lege nr. 118/1990, cu modificările ulterioare; j) indemnizaţia lunară acordată în baza Legii nr. 51/1993.  +  Articolul 2Nivelurile de venituri nete lunare până la care se acordă ajutorul social, potrivit art. 3 alin. (1) din Legea nr. 67/1995, sunt următoarele: a) 85.100 lei pentru familiile formate din 2 persoane; b) 118.700 lei pentru familiile formate din 3 persoane; c) 149.100 lei pentru familiile formate din 4 persoane; d) 177.500 lei pentru familiile formate din 5 persoane; e) cîte 26.300 lei pentru fiecare altă persoană care face parte din familie în condiţiile Legii nr. 67/1995.  +  Articolul 3Nivelul veniturilor nete lunare prevăzut la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 67/1995 este de 47.300 lei.  +  Articolul 4Suma prevăzută la art. 3 alin. (3), la art. 4 alin. (2) şi la art. 12 alin. (2) din Legea nr. 67/1995 devine 5.300 lei.  +  Articolul 5Cuantumul ajutoarelor sociale stabilit în funcţie de nivelurile de venituri prevăzute în Legea nr. 67/1995, pe baza cererilor înregistrate şi a actelor doveditoare depuse până la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, se indexează cu 5% .  +  Articolul 6Cuantumul ajutorului care se acordă sotiilor celor care satisfac serviciul militar obligatoriu, potrivit art. 18 alin. (3) din Legea nr. 67/1995, este de 11.400 lei lunar.  +  Articolul 7Cuantumul indemnizaţiei care se acordă mamelor începând cu cea de-a doua naştere, reglementat prin art. 19 alin. (1) din Legea nr. 67/1995, este de 105.000 lei pentru fiecare copil născut.  +  Articolul 8Alocaţia de stat pentru copii, reglementată prin Legea nr. 61/1993, se stabileşte la 9.000 lei lunar pentru fiecare copil.  +  Articolul 9Ajutorul care se acordă, potrivit legii, în cazul decesului salariatului sau al pensionarului de asigurări sociale de stat, militar şi I.O.V.R. se stabileşte la 80.000 lei, iar în cazul decesului unui membru din aceste familii ori al unei persoane dependente social, la 63.000 lei.  +  Articolul 10 (1) Alocaţiile de hrana pentru consumurile colective din unităţile sociale de stat, rezultate în urma indexării potrivit prezentei hotărâri, sunt cele prevăzute în anexa nr. 1. (2) Drepturile acordate donatorilor onorifici de singe potrivit legii se stabilesc la 18.000 lei pentru alocaţiile de hrana sau bon valoric pentru produse alimentare acordate la fiecare donare de singe şi la 45.000 lei pentru recompensele sub forma de bonuri valorice acordate la fiecare a cincea donare, în condiţiile art. 10 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 4/1995.  +  Articolul 11Premiile, primele şi alte drepturi de aceasta natura prevăzute în Normele privind reglementarea unor probleme financiare în activitatea sportiva, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 280/1994, cu modificările ulterioare, se indexează cu 5% .  +  Articolul 12Sumele alocate pentru asigurarea drepturilor copiilor din leagane, case de copii şi instituţii de învăţământ special, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 56/1994, aprobată şi modificată prin Legea nr. 146/1994, se indexează cu 4% . Nivelurile absolute ale acestor drepturi vor fi stabilite de către Ministerul Învăţământului şi, respectiv, de către Ministerul Sănătăţii.  +  Articolul 13Drepturile cuvenite persoanelor care la data indexării sau în continuare se afla în incapacitate temporară de muncă, în concediu de maternitate, concediu pentru îngrijirea copilului în vârsta de până la un an sau în alte situaţii în care drepturile se stabilesc, conform legii, în funcţie de salariul de baza, se vor determina în continuare în raport cu noul cuantum al salariului de baza indexat.  +  Articolul 14 (1) Sumele rezultate în urma indexării se includ, începând cu data de 1 octombrie 1995, în drepturile la care se referă, obţinându-se astfel noile cuantumuri ale acestora. (2) Sumele reprezentind rezultatele indexării se suporta din aceleaşi fonduri ca şi drepturile la care se aplică. (3) Sumele reprezentind rezultatele indexării nu se includ în calculul veniturilor în funcţie de care se acordă sau se stabilesc chiriile pentru locuinţe din fondul de stat, contribuţiile datorate de sustinatorii legali ai persoanelor internate în instituţii de asistenţa socială, reducerile care se acordă salariaţilor şi pensionarilor pentru procurarea de proteze şi produse ortopedice. (4) Costul mesei calde şi indemnizaţia de hrana care se acordă, potrivit reglementărilor în vigoare, salariaţilor din unele regii autonome şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, care se suporta din cheltuielile de exploatare, pot fi majorate în limita de 4% . Cu coeficientul de 4% pot fi majorate şi costul mesei calde şi indemnizaţia de hrana care se acordă, potrivit legii, salariaţilor din alte unităţi bugetare. (5) Plafoanele reglementate prin Hotărârea Guvernului nr. 360/1991, în raport cu care se stabileşte contribuţia părinţilor la întreţinerea copiilor în crese şi grădiniţe, sunt prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 15Se recomanda societăţilor comerciale cu capital majoritar privat şi organizaţiilor cooperatiste şi obşteşti, sistemelor de asigurări sociale - altele decît cel de stat - să aplice măsurile de protecţie socială prevăzute în prezenta hotărâre.  +  Articolul 16Prezenta hotărâre se aplică începând cu data de 1 octombrie 1995.  +  Articolul 17Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:----------------Ministru de stat,ministrul muncii şi protecţiei sociale,Dan Mircea PopescuMinistru de stat, ministrul finanţelor,Florin Georgescu  +  Anexa 1 ALOCAŢIA ZILNICA DE HRANApentru consumurile colective din unităţile sociale de stat
       
    - lei/zi -
    Învăţământ  
    Copii din case de copii preşcolari şi grădiniţe speciale2.080
    Elevi şi tineri din casele de copii, din unităţile de ocrotire şi învăţământ special2.270
    Sănătate  
    Bolnavi adulţi internaţi în unităţi sanitare2.210
    Bolnavi internaţi în staţionare de zi1.140
    Copii nou-născuţi prematur, în maternităţi, secţii sau compartimente*)340
    Copii 0-3 ani, internaţi în unităţi sanitare1.060
    Copii 3-16 ani, internaţi în unităţi sanitare1.910
    Copii în creşe cu program zilnic1.100
    Copii în creşe cu program săptămânal1.710
    Copii în leagăne de copii1.830
    Bolnavi arşi, internaţi în unităţi sanitare2.890
    Bolnavi în leprozerii3.700
    Însoţitori ai bolnavilor internaţi în unităţi sanitare2.120
    Alocaţie pentru o raţie de 0,500 l lapte la bucătăriile de lapte200
    Bolnavi străini internaţi la Institutul Naţional de Gerontologie şi Geriatrie7.210
    Asistenţă socială  
    Cămine de bătrâni şi pensionari1.790
    Cămine-spital pentru adulţi2.080
    Cămine pentru copii minori cu deficienţe şi centre de primire minori1.910
    Cantine de ajutor social1.700
  Notă *) În cazul alimentaţiei naturale, de alimentaţia nou-nascutului poate beneficia mama copilului.Activitatea sportivaI. Activitatea sportiva de performanţă
         
    - lei/zi -
    AcţiuneaPlafoane maxime
    La cantine (exclusiv regia)La restaurante (inclusiv regia)
    a) Competiţii sportive interne:    
    - etapa pe localitatepână la 7.070-
    - etapa judeţeanăpână la 9.690până la 16.290
    - etapa de zonă şi divizia Bpână la 11.150până la 18.760
    - etapa finală, cupe, competiţii cu etape direct finale, divizia A, superligapână la 12.540până la 22.000
    b) Cantonamente, semicantonamente şi tabere:    
    - organizate de direcţiile pentru tineret şi sport judeţene şi a municipiului Bucureşti, cluburi şi asociaţii sportive cu sportivii din secţiile acestorapână la 12.650până la 22.840
    - organizate de Ministerul Tineretului şi Sportului, Comitetul Olimpic Român, Ministerul Învăţământului, federaţii, alte instituţii centrale, de direcţiile pentru tineret şi sport judeţene şi a municipiului Bucureşti, de cluburi şi asociaţii sportive cu sportivii din loturile olimpice şi naţionalepână la 13.930până la 24.590
    c) Competiţii şi acţiuni sportive internaţionale:    
    - organizate de cluburi şi asociaţii sportivepână la 15.210până la 27.890
    - organizate de Ministerul Tineretului şi Sportului, Comitetul Olimpic Român, Ministerul Învăţământului, federaţii, direcţiile pentru tineret şi sport judeţene şi a municipiului Bucureşti, alte instituţii centralepână la 16.610până la 29.540
    Plafoane maxime
    - lei -
    II. Acţiuni sportive, altele decât cele de performanţă:  
    - competiţii sportive interne3.050
    - cantonamente, semicantonamente şi tabere3.220
    - competiţii sportive internaţionale3.970
    III. Drepturile stabilite la pct. 19 lit. i), k), l) şi m), precum şi cele pentru alimentaţia de efort prevăzute în Normele privind reglementarea unor probleme financiare în activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 280/1994, cu modificările ulterioare, pot fi indexate de către Ministerul Tineretului şi Sportului cu 4%
  Transporturi
       
    - lei/zi -
    1. Nave maritime de transport mărfuri şi călători, nave maritime de cercetare, tancuri petroliere de transport fluvial, platforme de foraj şi extracţie maritimă, nave de pescuit maritim, nave fluviale cu propulsie de transport mărfuri şi călători, tancuri propulsate de bunkeraj, drăgi fluviale şi maritime, şalande, macarale autopropulsate şi nepropulsate, şlepuri, ceamuri, remorchere portuare şi pilotine3.320
    2. Restul navelor şi corpurilor plutitoare nespecificate la pct. 1, nave de orice categorie pe timpul cât sunt în conservare, pe timpul iernatului, pe timpul construcţiei şi reconstrucţiei, în ţară3.040
    3. Scafandri3.600
  NOTĂ:Nivelul alocaţiilor de hrana cuprinse în prezenta anexa poate fi depăşit, la solicitarea persoanelor fizice beneficiare, cu suportarea cheltuielilor de către acestea.
   +  Anexa 2 PLAFOANELEîn raport cu care se stabileşte contribuţia părinţilor la întreţinerea copiilor în crese şi grădiniţe
       
    - lei/lună -
    Plafoanele prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 360/1991Plafoanele indexate de la 1 octombrie 1995
    până la 12.000până la 176.400
    12.001 - 20.000176.401 - 256.000
    peste 20.000peste 256.000
  -------