LEGEA nr. 7 din 31 iulie 1990pentru aderarea României la Convenţia privind Organizaţia europeană de telecomunicaţii prin satelit "EUTELSAT"
EMITENT
  • PARLAMENT
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 93 - 94 din 1 august 1990    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1România adera la Convenţia privind Organizaţia europeană de telecomunicaţii prin satelit "EUTELSAT", încheiată la Paris la 15 iulie 1982.  +  Articolul 2Ministerul Comunicaţiilor va semna Acordul de exploatare privind Organizaţia europeană de telecomunicaţii prin satelit "EUTELSAT", intrat în vigoare la 1 septembrie 1985, şi va participa la activitatea economico-financiară a acestei organizaţii, cu reflectarea încasărilor şi plăţilor în activitatea proprie a prestaţiilor de servicii internaţionale de posta şi telecomunicaţii.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa sa din ziua de 26 iulie 1990.PREŞEDINTELE SENATULUIacademician ALEXANDRU BÎRLĂDEANUAceastă lege a fost adoptată de Adunarea Deputaţilor în şedinţa sa din ziua de 28 iulie 1990.PREŞEDINTELE ADUNĂRII DEPUTAŢILORMARŢIAN DANÎn temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului şi a Preşedintelui României,promulgăm Legea pentru aderarea României la Convenţia privind Organizaţia europeană de telecomunicaţii prin satelit "EUTELSAT" şi dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial.PREŞEDINTELE ROMÂNIEIION ILIESCUCONVENŢIEprivind crearea Organizaţiei europene de telecomunicaţii prin satelit "EUTELSAT"*)--------------------- Notă *) Traducere.PREAMBULStatele părţi ale prezentei convenţii,subliniind importanţa telecomunicatiilor prin satelit pentru dezvoltarea relaţiilor între popoarele şi economiile respective, ca şi dorinţa lor de a întări cooperarea în acest domeniu,luînd act de faptul ca Organizaţia europeană provizorie de telecomunicaţii prin satelit "EUTELSAT INTERIMAR" a fost creata în scopul de a exploata segmentele spatiale din sistemele europene de telecomunicaţii prin satelit,avînd în vedere dispoziţiile pertinente din cadrul Tratatului privind principiile aflate la baza activităţii statelor în materie de exploatare şi utilizare a spaţiului extraatmosferic, cuprinzindu-se Luna şi alte corpuri ceresti, încheiat la Londra, Moscova şi Washington la 27 ianuarie 1967,dorind sa continue punerea în funcţiune a sistemelor de telecomunicaţii prin satelit care să facă parte dintr-o reţea europeană perfectionata de telecomunicaţii, spre a oferi tuturor statelor participante servicii de telecomunicaţii mai largi, fără ca totuşi să se repuna în discuţie drepturile şi obligaţiile statelor participante la Acordul privind Organizaţia internationala de telecomunicaţii prin satelit "INTELSAT" încheiat la Washington la 20 august 1971, sau la Convenţia privind crearea Organizaţiei internaţionale de telecomunicaţii maritime prin satelit "INMARSAT", încheiată la Londra la 3 septembrie 1976,hotărîte sa furnizeze, în acest scop, prin intermediul celor mai potrivite tehnici de telecomunicaţii spatiale de care dispun, mijloacele cele mai eficace şi cele mai economice, în orice măsură compatibile cu utilizarea cea mai eficienta şi cea mai echitabila a spectrului frecventelor radioelectrice ca şi a spaţiului orbital,au convenit cele ce urmează:  +  Articolul 1DefiniţiiÎn cadrul prezentei convenţii: a) termenul "convenţie" desemnează Convenţia privind crearea Organizaţiei europene de telecomunicaţii prin satelit "EUTELSAT", inclusiv preambulul şi anexele sale, deschisă spre semnare de diferite guverne, la Paris, la 15 iulie 1982; b) expresia "acord de exploatare" desemnează Acordul de exploatare privind Organizaţia europeană de telecomunicaţii prin satelit "EUTELSAT", inclusiv preambulul şi anexele sale, deschise semnării, la Paris, la 15 iulie 1982; c) expresia "acord provizoriu" desemnează Acordul privind constituirea unei organizaţii europene provizorii de telecomunicaţii prin satelit "EUTELSAT INTERIMAR", încheiat la Paris la 13 mai 1977 între administraţiile de exploatare private recunoscute, competente şi depus pe lîngă administraţia franceza; d) expresia "acord ECS" desemnează Acordul adiţional la Acordul provizoriu privind segmentul spatial al sistemului de telecomunicaţii prin satelit al serviciului fix (ECS), încheiat la Paris la 10 martie 1978; e) termenul "parte" desemnează un stat pentru care Convenţia a intrat în vigoare sau îi este aplicată cu titlu provizoriu; f) termenul "semnatar" desemnează organismul de telecomunicaţii sau partea care a semnat Acordul de exploatare şi pentru care acesta din urma a intrat în vigoare sau îi este aplicat cu titlu provizoriu; g) expresia "segment spatial" desemnează un ansamblu de sateliti de telecomunicaţii precum şi instalaţiile de urmărire, telemasura, telecomanda, control, supraveghere şi alte echipamente asociate, necesare funcţionarii acestor sateliti; h) expresia "segment spatial" al EUTELSAT desemnează segmentul spatial din proprietatea EUTELSAT sau închiriat de acesta în scopul realizării obiectivelor citate la paragrafele a), b), c) şi e) din articolul III al convenţiei; i) expresia "sistem de telecomunicaţii prin satelit" desemnează ansamblul constituit de un segment spatial şi de staţiile de sol care au acces la acest segment spatial; j) termenul "telecomunicaţii" desemnează orice transmisie, emisie sau recepţie de semne, semnale, scrieri, imagini, sunete sau informaţii de orice natura, prin fir, radioelectricitate, optica sau alte sisteme electromagnetice; k) expresia "servicii publice de telecomunicaţii" desemnează serviciile de telecomunicaţii fixe sau mobile care pot fi asigurate prin satelit şi la care poate avea acces publicul, cum sînt telefonul, telegraful, telexul, facsimilul, transmiterea de date, videotex-ul, transmiterea de programe de radio şi televiziune între staţii de sol aprobate pentru a avea acces la segmentul spatial al EUTELSAT, în vederea transmiterii ulterioare către public; transmisiile de servicii multiple precum şi circuitele închiriate pentru oricare din aceste servicii; e) expresia "servicii specializate de telecomunicaţii" desemnează serviciile de telecomunicaţii, altele decît cele definite la paragraful k) din prezentul articol, care pot fi asigurate prin satelit, inclusiv, fără ca aceasta lista să fie limitativa, serviciile de radionavigatie, de radiodifuziune prin satelit, de cercetare spatiala, de meteorologie şi de teledetectia resurselor terestre.  +  Articolul 2Crearea "EUTELSAT" a) Prin prezenta convenţie părţile creează Organizaţia europeană de telecomunicaţii prin satelit "EUTELSAT", denumita în continuare "EUTELSAT". b) Fiecare parte desemnează un organism de telecomunicaţii public sau privat asupra jurisdicţiei sale pentru a semna Acordul de exploatare, dacă aceasta parte nu îl semnează ea însăşi. c) Administraţiile şi organismele de telecomunicaţii pot, sub rezerva aplicării dreptului lor naţional, sa negocieze şi sa încheie direct acordurile de trafic privind utilizarea pe care o vor da mijloacelor de telecomunicaţii furnizate în virtutea convenţiei şi Acordului de exploatare, precum şi serviciile destinate publicului, instalaţiile, repartizarea încasărilor şi dispoziţiile comerciale convenite. d) Dispoziţiile pertinente din anexa A a convenţiei au scopul de a asigura continuitatea între activităţile EUTELSAT INTERIMAR şi cele ale EUTELSAT-ului.  +  Articolul 3Domeniul activităţilor EUTELSAT a) EUTELSAT are drept misiune principala conceperea, punerea la punct, construirea, instalarea, exploatarea şi întreţinerea segmentului spatial al sistemului sau al sistemelor europene de telecomunicaţii prin satelit. În acest cadru, EUTELSAT are ca prim obiectiv oferirea segmentului spatial necesar serviciilor de telecomunicaţii publice internaţionale în Europa. b) Segmentul spatial al EUTELSAT poate fi folosit pe aceeaşi baza ca pentru serviciile publice de telecomunicaţii internaţionale, pentru servicii publice de telecomunicaţii naţionale în Europa, legind fie regiuni separate de teritorii care nu ţin de jurisdicţia unei singure părţi, fie regiuni care intră în jurisdicţia aceleiaşi părţi dar care sînt separate de ocean. c) În măsura în care faptul nu impieteaza asupra îndeplinirii primului obiectiv al EUTELSAT, segmentul spatial al EUTELSAT poate fi folosit şi pentru alte servicii publice de telecomunicaţii naţionale sau internaţionale. d) În desfăşurarea activităţilor sale, EUTELSAT respecta principiul nediscriminarii între semnatari. e) La cerere şi conform unor modalităţi adecvate, segmentul spatial al EUTELSAT existent sau în curs de punere în funcţiune în momentul unei astfel de solicitări poate fi utilizat în Europa pentru servicii specializate de telecomunicaţii internaţionale sau naţionale, asa cum sînt ele definite la paragraful 1) al art. I al convenţiei, dar nu în scopuri militare, sub rezerva ca: i) oferirea de servicii publice de telecomunicaţii sa nu suporte prin aceasta efecte defavorabile;îi) dispoziţiile adoptate să fie acceptabile din punct de vedere tehnic şi economic. f) EUTELSAT poate furniza la cerere şi conform unor modalităţi adecvate, sateliti şi echipamente conexe distincte de cele ale segmentului spatial al EUTELSAT pentru: i) servicii publice de telecomunicaţii naţionale;îi) servicii publice de telecomunicaţii internaţionale;iii) servicii specializate de telecomunicaţii, altele decît cele în scopuri militare, cu condiţia ca exploatarea eficienta şi economică a segmentului spatial al EUTELSAT sa nu fie, în nici un caz, influentata defavorabil. g) EUTELSAT poate întreprinde orice cercetări şi experimentari în domeniile legate direct de obiectivele sale.  +  Articolul 4Personalitate juridică a) EUTELSAT are personalitate juridică. b) EUTELSAT are capacitate deplina de a-şi exercită funcţiile şi de a-şi atinge obiectivele putind în mod special: i) sa încheie contracte;îi) sa primească, sa închirieze, să deţină şi sa cedeze bunuri mobile şi imobile;iii) sa cheme în judecata; iv) sa încheie acorduri cu state sau organizaţii internaţionale.  +  Articolul 5Principii financiare a) EUTELSAT este proprietarul sau chiriaşul segmentului spatial al EUTELSAT şi proprietar al oricărui alt bun dobîndit de EUTELSAT. Semnatarii au responsabilitatea finanţării EUTELSAT. b) EUTELSAT este fondat pe o baza economică şi financiară sanatoasa, conform principiilor unanim acceptate în materie comercială. c) În EUTELSAT fiecare semnatar are un cistig financiar proporţional cu partea sa de investiţie, aceasta corespunzind procentajului propriu din utilizarea totală a segmentului spatial al EUTELSAT de către toţi semnatarii, determinat conform dispoziţiilor Acordului de exploatare. Totodată, nici un semnatar, chiar dacă utilizarea sa proprie a segmentului spatial al EUTELSAT este nulă, nu poate avea o parte de investiţie inferioară unei cote minime de investiţii fixată de Acordul de exploatare. d) Fiecare semnatar contribuie la necesităţile de capital al EUTELSAT şi primeşte cote de amortizare şi de beneficiu conform Acordului de exploatare. e) Toţi utilizatorii segmentului spatial al EUTELSAT plătesc taxe de utilizare stabilite potrivit dispoziţiilor convenţiei şi Acordului de exploatare. i) Pentru fiecare tip de utilizare, taxele de utilizare sînt identice pentru toate organismele de telecomunicaţii publice sau private care, pentru teritoriile aflate sub jurisdicţia părţilor, solicita o capacitate de segment spatial necesară respectivului tip de utilizare.îi) Pentru organismele de telecomunicaţii publice sau private care sînt autorizate sa utilizeze segmentul spatial al EUTELSAT conform dispoziţiilor art. 16 din Acordul de exploatare pentru teritorii care nu ţin de jurisdicţia unei părţi, Consiliul semnatarilor poate fixa sume diferite de cele vizate la alineatul i) de mai sus, dar aceeaşi suma este aplicabilă acestor organisme pentru o aceeaşi categorie de utilizare. f) Satelitii şi echipamentele conexe distincte vizate la paragraful f) din art. III al convenţiei pot, prin decizia unanima a Consiliului semnatarilor, să fie finanţate de către EUTELSAT. Dacă nu, ele sînt finanţate de cei ce fac o asemenea cerere conform modalităţilor fixate de Consiliul semnatarilor, astfel încît sa acopere cel puţin toate cheltuielile suportate pentru aceasta de EUTELSAT; aceste cheltuieli nu sînt considerate ca făcînd parte din necesităţile de capital al EUTELSAT, asa cum sînt ele definite în paragraful b) din art. 4 al Acordului de exploatare. Aceşti sateliti şi echipamentele conexe nu fac parte din segmentul spatial al EUTELSAT, în sensul paragrafului h) din art. I din convenţie.  +  Articolul 6Structura EUTELSAT a) EUTELSAT cuprinde următoarele organe: i) Adunarea părţilorîi) Consiliul semnatariloriii) Un organ executiv condus de un director general. b) Fiecare organ acţionează în limita atribuţiilor ce i-au fost conferite de convenţie sau de Acordul de exploatare. Nici un organ nu acţionează în asa fel încît sa lezeze un alt organ în privinta atribuţiilor ce i-au fost conferite de convenţie sau de Acordul de exploatare.  +  Articolul 7Adunarea părţilor - compoziţie şi reuniuni a) Adunarea părţilor se compune din toate părţile. b) O parte poate insarcina o altă parte sa o reprezinte la o reuniune a Adunării părţilor, dar nici una din părţi nu poate reprezenta mai mult de alte doua părţi. c) Prima reuniune ordinară a Adunării părţilor este convocată de directorul general şi are loc în anul care urmează datei de intrare în vigoare a convenţiei. Adunările ordinare se ţin apoi din doi în doi ani, excepţind situaţia în care Adunarea părţilor hotărăşte în cadrul unei adunări ordinare ca următoare adunare ordinară va avea loc la un alt interval. d) Adunarea părţilor poate să ţină şi reuniuni extraordinare la cererea uneia sau mai multor părţi, sub rezerva de a fi acceptate de cel puţin o treime din părţi, sau la cererea Consiliului semnatarilor. Orice cerere de reuniune extraordinară trebuie să fie motivată. e) Fiecare parte îşi acoperă propriile sale cheltuieli de reprezentare în timpul reuniunilor Adunării părţilor. Cheltuielile legate de reuniunile Adunării părţilor sînt considerate ca făcînd parte din cheltuielile administrative ale EUTELSAT în limitele aplicării art. 9 din Acordul de exploatare.  +  Articolul 8Adunarea părţilor - procedura a) Fiecare parte dispune de un vot în Adunarea părţilor. Părţile care se abtin în cursul unei votari sînt considerate ca şi cum nu au votat. b) Deciziile privind problemele de fond sînt luate în urma unui vot afirmativ emis de cel puţin două treimi din părţile prezente sau reprezentate, care au votat. O parte care reprezintă una sau alte doua părţi, aplicind dispoziţiile paragrafului b) din art. 7 al convenţiei, poate vota separat pentru fiecare parte pe care o reprezintă. c) Hotărîrile privind probleme de procedura se adoptă printr-un vot afirmativ emis de majoritatea simpla a părţilor prezente care votează, fiecare dispunind de un singur vot. d) Pentru orice reuniune a Adunării părţilor, cvorumul este constituit din reprezentanţii majorităţii simple a tuturor părţilor, cu condiţia ca cel puţin o treime din totalul părţilor să fie prezente. e) Adunarea părţilor adopta propriul sau regulament interior care trebuie să fie conform dispoziţiilor convenţiei şi care să prevadă expres: i) modul de alegere a preşedintelui şi a celorlalţi membri ai biroului;îi) procedura de convocare a reuniunilor sale;iii) dispoziţiile privind reprezentarea şi acreditarea; iv) procedurile de vot.  +  Articolul 9Adunarea părţilor - funcţii a) Adunarea părţilor poate fi sesizată pentru toate problemele referitoare la EUTELSAT ce privesc interesele părţilor şi exercită următoarele funcţii: i) ia în consideraţie politica generală şi obiectivele pe termen lung ale EUTELSAT care sînt compatibile cu principiile, obiectivele şi domeniul de activitate al EUTELSAT prevăzute de convenţie şi îşi exprima punctul de vedere sau adopta recomandări pentru Consiliul semnatarilor;îi) recomanda Consiliului semnatarilor măsurile necesare pentru a evita ca activităţile EUTELSAT să între în conflict cu orice convenţie multilaterala generală compatibila cu convenţia şi la care a aderat cel puţin majoritatea simpla a părţilor;iii) eliberează pe bază de reglementare generală sau prin decizie specifică, la recomandarea Consiliului semnatarilor, autorizaţii privitoare la:A) utilizarea segmentului spatial EUTELSAT pentru servicii specializate de telecomunicaţii conform paragrafului e) din art. III al convenţiei;B) oferirea de sateliti şi de echipamente conexe, distincte de cele ale segmentului spatial al EUTELSAT, pentru servicii specializate de telecomunicaţii, conform alineatului iii) din paragraful f) al art. III din convenţie;C) oferirea de sateliti şi de echipamente conexe, distincte de cele ale segmentului spatial al EUTELSAT, pentru servicii publice de telecomunicaţii conform alin. i) şi îi) din paragraful f) al art. III din convenţie, statelor care nu sînt părţi şi oricărui organism aflat sub jurisdicţia lor; iv) adopta hotărîri pe care le reclama alte recomandări ale Consiliului semnatarilor şi îşi exprima punctele de vedere privind rapoartele ce îi sînt prezentate de Consiliul semnatarilor; v) aplicind dispoziţiile paragrafului a) din art. XVI al convenţiei, îşi exprima punctele de vedere privind amplasarea, achiziţionarea sau utilizarea echipamentelor din segmentul spatial, altele decît cele ale segmentului spatial al EUTELSAT; vi) hotărăşte în problemele legate de raporturile oficiale dintre EUTELSAT şi state, indiferent dacă ele sînt sau nu părţi, sau organizaţiile internaţionale şi, în special, aproba acordul de sediu menţionat la paragraful c) al art. XVII din convenţie;vii) examinează reclamaţiile ce îi sînt prezentate de către părţi;viii) în virtutea dispoziţiilor paragrafului b) al art. XVIII din convenţie, adopta hotărîrile privind retragerea unei părţi din EUTELSAT; ix) hotărăşte în legătură cu orice propunere de amendament la convenţie, conform dispoziţiilor art. XIX din convenţie, ţinînd cont de punctele de vedere şi de recomandările Consiliului semnatarilor; potrivit art. 22 din Acordul de exploatare, propune amendamente la Acordul de exploatare, îşi exprima punctele sale de vedere şi formulează recomandări privind amendamentele la Acordul de exploatare propuse pe alta cale; x) hotărăşte în legătură cu orice cerere de aderare prezentată conform dispoziţiilor paragrafului e) din art. XXIII al convenţiei. b) Adunarea părţilor îşi exercită întreaga competenţa necesară urmăririi obiectivelor EUTELSAT şi care nu este atribuită în mod direct de către convenţie unui alt organ. c) În exercitarea funcţiilor sale, Adunarea părţilor tine cont de toate recomandărilor pertinente ale Consiliului semnatarilor.  +  Articolul 10Consiliul semnatarilor - compoziţie a) Consiliul semnatarilor este alcătuit din consilieri.Fiecare semnatar este reprezentat în Consiliul semnatarilor printr-un consilier. b) Un semnatar poate desemna pe un alt semnatar sa-l reprezinte la o reuniune a Consiliului semnatarilor, dar nici un consilier nu poate reprezenta mai mult de alţi doi semnatari.  +  Articolul 11Consiliul semnatarilor - procedura a) Fiecare semnatar dispune de un vot ponderat corespunzător părţii sale de investiţie, sub rezerva aplicării dispoziţiilor paragrafelor b), c) şi d) din prezentul articol.Semnatarii care se abtin în cursul unei votari sînt consideraţi ca şi cum ar fi votat. b) Pînă la prima determinarea a părţilor de investiţii bazată pe utilizarea precizată la paragraful d) din art. 6 al Acordului de exploatare, partea de investiţie căreia îi corespunde votul ponderat al unui semnatar este determinata potrivit anexei B din Acordul de exploatare. După prima determinare a părţilor de investiţii bazată pe utilizarea citata anterior, partea de investiţie căreia îi corespunde votul ponderat al unui semnatar este calculată în funcţie de utilizarea segmentului spatial al EUTELSAT de către respectivul semnatar, pentru serviciile publice de telecomunicaţii internaţionale şi naţionale în afară excepţiilor specificate la paragrafele c) şi d) din prezentul articol. c) Nici un semnatar nu dispune de mai mult de 20% din totalul voturilor ponderate din EUTELSAT. Totodată, dacă creşterea părţii de investiţii decisa în mod voluntar de unul din semnatari pînă la darea în exploatare a extinderii menţionate la paragraful d) din art. 4 al Acordului de exploatare măreşte în toată această perioadă votul sau cu maximum 5% limita de 20% prevăzută în prezentul paragraf, nu se ia în consideraţie.În măsura în care votul ponderat al unui semnatar depăşeşte ponderea de vot maxima autorizata, excedentul este repartizat în mod egal între ceilalţi semnatari. d) În scopul aplicării paragrafului b) al prezentului articol, în cazul în care un semnatar beneficiază de o reducere sau de o creştere a părţii sale de investiţie conform paragrafului h) din art. 6 al Acordului de exploatare, reducerea sau creşterea se aplică proporţional la toate tipurile de utilizare. e) Ponderea votului fiecărui semnatar, definită la paragraful a) de mai sus, este calculată în funcţie de partea de investiţie determinata conform art. 6 din Acordul de exploatare. Orice nou calcul al ponderii votului sau se aplică de la data efectuării unei noi determinări a părţilor de investiţii conform paragrafului e) din art. 6 al Acordului de exploatare. f) La orice reuniune a Consiliului semnatarilor, cvorumul este constituit, fie din consilieri care reprezintă majoritatea simpla a semnatarilor cu drept de vot, cu condiţia ca aceasta majoritate sa dispună de cel puţin două treimi din totalul ponderilor de vot ale tuturor semnatarilor care au drept de vot, fie din consilierii care reprezintă totalitatea semnatarilor cu drept de vot mai puţin trei, indiferent de totalul ponderilor de vot de care dispun aceştia din urma. g) Consiliul semnatarilor se straduieste sa ia hotărîrile în unanimitate. În lipsa acordului unanim, hotărîrile sînt luate în felul următor: i) fără prejudicierea dispoziţiilor speciale prevăzute în alineatele îi) şi iii) din prezentul paragraf, orice decizie privind o problemă de fond se adoptă:- fie prin votul afirmativ al consilierilor care reprezintă cel puţin patru semnatari dispunind de minimum două treimi din totalul voturilor ponderate ale tuturor semnatarilor cu drept de vot;- fie prin votul afirmativ emis de totalitatea semnatarilor prezenţi sau reprezentaţi mai puţin trei, indiferent de totalul voturilor ponderate de care dispun aceştia din urma;îi) orice hotărîre privind creşterea limitei capitalului necesar pentru atingerea obiectivelor enunţate la paragrafele a) şi b) din art. III al convenţiei este luată prin votul afirmativ emis de cel puţin majoritatea simpla a semnatarilor prezenţi sau reprezentaţi şi dispunind de minimum două treimi din totalul voturilor ponderate;iii) orice hotărîre privind creşterea limitei capitalului necesar infaptuirii unor programe noi care implica investiţii de capital necesare satisfacerii unor obiective diferite de cele specificate la paragrafele a) şi b) ale art. III din convenţie este luată printr-un vot afirmativ emis de minimum două treimi din semnatarii prezenţi sau reprezentaţi şi care dispun de cel puţin două treimi din totalul voturilor ponderate; iv) orice hotărîre privind o problemă de procedura este luată în urma votului afirmativ emis de majoritatea simpla a consilierilor prezenţi şi care votează, fiecare dispunind de un vot; v) în afară de cazul hotărîrilor luate conform dispoziţiilor din alineatul iv) din prezentul paragraf, un consilier care reprezintă încă unul sau doi semnatari, conform dispoziţiilor paragrafului b) din art. X al convenţiei poate vota separat pentru fiecare semnatar pe care îl reprezintă. h) Consiliul semnatarilor îşi adopta regulamentul sau intern, care trebuie să fie conform prevederilor convenţiei şi care trebuie să se refere în mod expres în dispoziţiile sale la: i) alegerea preşedintelui şi a altor membri ai biroului;îi) convocarea reuniunilor;iii) reprezentarea şi acreditarea; iv) procedurile de votare. i) Consiliul semnatarilor poate crea comitetele consultative care să-l ajute să-şi îndeplinească funcţiile. j) Prima reuniune a Consiliului semnatarilor este convocată conform paragrafului 1 din anexa A a Acordului de exploatare. Consiliul se reuneste ori de cîte ori este necesar, dar nu mai puţin de trei ori pe an.  +  Articolul 12Consiliul semnatarilor - funcţii a) Consiliul semnatarilor este însărcinat cu conceperea, punerea la punct, construirea, amplasarea, achiziţionarea prin cumpărare sau închiriere, exploatarea şi întreţinerea segmentului spatial al EUTELSAT şi a tuturor celorlalte activităţi pe care EUTELSAT este autorizat să le întreprindă. b) Consiliul semnatarilor îşi exercită funcţiile necesare îndeplinirii responsabilităţilor care îi revin în virtutea paragrafului a) din prezentul articol, dar mai ales: i) adopta politica, planurile, programele şi procedurile necesare conceperii, punerii la punct, construirii, amplasarii, achiziţionării, exploatării şi întreţinerii segmentului spatial al EUTELSAT şi pentru toate celelalte activităţi pe care EUTELSAT este autorizat să le întreprindă;îi) adopta procedurile şi reglementările care guvernează încheierea tranzacţiilor ca şi clauzele şi condiţiile acestor tranzacţii şi le aproba pe acestea;iii) adopta şi pune în aplicare dispoziţiile referitoare la gestiune, în baza cărora directorul general va trebui sa încheie contracte pentru exercitarea funcţiilor tehnice şi de exploatare sau a oricărei alte funcţii atunci cînd prin aceasta EUTELSAT poate avea un avantaj; iv) adopta principiile generale şi procedurile aflate la baza achiziţionării, protejării şi autorizării exploatării drepturilor referitoare la proprietatea intelectuală, conform dispoziţiilor art. 18 din Acordul de exploatare; v) adopta politica ce trebuie urmată în materie de finanţe şi regulamentul financiar, aproba bugetele şi statele financiare anuale, precum şi regulile generale şi hotărîrile specifice privind determinarea periodică a taxelor de folosire a segmentului spatial al EUTELSAT, conform dispoziţiilor art. V din convenţie şi art. 8 din Acordul de exploatare; ia hotărîri referitoare la orice alte probleme financiare, potrivit dispoziţiilor convenţiei şi Acordului de exploatare; vi) adopta criteriile şi procedurile de aprobare a statiilor de sol standardizate, pentru acces la segmentul spatial al EUTELSAT, pentru verificarea şi controlul caracteristicilor de funcţionare ale acestor staţii de sol şi pentru coordonarea accesului la segmentul spatial al EUTELSAT şi a utilizării sale de către aceste staţii de sol;vii) aproba staţiile de sol nestandard care pot avea acces la segmentul spatial al EUTELSAT;viii) adopta condiţiile care determina atribuirea capacităţii segmentului spatial al EUTELSAT; ix) determina condiţiile de acces la segmentul spatial al EUTELSAT, aplicabile organismelor de telecomunicaţii care nu sînt sub jurisdicţia vreunei părţi, conform dispoziţiilor din art. III al convenţiei; x) ia hotărîri în legătură cu încheierea acordurilor privind plăţile fără acoperire şi împrumuturile, conform dispoziţiilor art. 11 din Acordul de exploatare; xi) fixează regulile interne generale şi ia hotărîri care, conform Regulamentului radiocomunicatiilor al Uniunii Internaţionale a Telecomunicatiilor cu privire la gestiunea spectrului de frecvente radioelectrice şi la utilizarea eficienta şi economică a spaţiului orbital, dau asigurarea ca exploatarea segmentului spatial al EUTELSAT sau a altor sateliti şi echipamente conexe furnizate de EUTELSAT, în sensul dispoziţiilor paragrafului f) din art. III al convenţiei, se face potrivit prevederilor Regulamentului radiocomunicatiilor;xii) supune Adunării părţilor orice recomandare privind autorizaţiile vizate la alin. iii) paragraful a) al art. ix) din convenţie;xiii) exprima avizul sau Adunării părţilor, conform paragrafului a) din art. XVI din convenţie, în legătură cu amplasarea, achiziţionarea sau utilizarea echipamentelor din segmentul spatial, distincte de cele ale segmentului spatial al EUTELSAT;xiv) fixează regulile interne generale şi ia hotărîri privind coordonarea segmentului spatial al EUTELSAT cu segmentele spatiale ale INTELSAT şi INMARSAT, conform dispoziţiilor acordurilor referitoare la aceste organizaţii; xv) adopta măsurile prevăzute la art. XVIII din convenţie şi la art. 21 din Acordul de exploatare, privind retragerile şi suspendarile;xvi) numeşte directorul general şi îl poate revoca din funcţie; determina, la recomandarea directorului general, efectivele statului şi condiţiile de folosire a întregului personal al organului executiv, conform paragrafului e) din art. XIII al convenţiei şi aproba numirea de către directorul general a inaltilor funcţionari care depind direct de autoritatea sa;xvii) desemnează un înalt funcţionar al organului executiv care va acţiona în calitate de director general interimar, atunci cînd directorul general este absent sau cînd nu-şi poate exercita responsabilităţile, ori cînd postul de director general este vacant;xviii) conduce negocierile cu partea pe al cărui teritoriu este situat sediul EUTELSAT în vederea încheierii unui acord de sediu care comporta privilegiile, scutirile şi imunităţile prevăzute la paragraful c) al art. XVII din convenţie şi supune acel acord, spre aprobare, Adunării părţilor;xix) supune Adunării părţilor rapoartele periodice privind activităţile EUTELSAT; xx) furnizează orice fel de informaţie cerută de una din părţi sau de unul din semnatari pentru a-i permite să se achite de obligaţiile ce îi revin în virtutea convenţiei sau a Acordului de exploatare;xxi) desemnează arbitrul EUTELSAT atunci cînd acesta este parte într-un arbitraj;xxii) îşi exprima punctul de vedere şi face recomandări Adunării părţilor cu privire la propunerile de amendamente la convenţie, conform paragrafului a) din art. XIX al convenţiei;xxiii) ia hotărîri, conform art. 22 din Acordul de exploatare, asupra propunerilor de amendamente la Acordul de exploatare care sînt compatibile cu convenţia;xxiv) examinează cererile de aderare şi formulează recomandări către Adunarea părţilor, conform paragrafului d) din art. XXIII al convenţiei. c) În exercitarea funcţiilor sale, Consiliul semnatarilor are în vedere recomandările şi punctele de vedere care îi sînt transmise de Adunarea părţilor, prin aplicarea art. IX din convenţie.  +  Articolul 13Organul executiv a) Organul executiv este condus de un director general numit de Consiliul semnatarilor, sub rezerva de a fi confirmat de părţi.Depozitarul notifica imediat părţilor numirea directorului general. Numirea este confirmată într-un interval de 60 de zile de la notificare, cu excepţia situaţiei în care mai mult de o treime din părţi informează în scris ca ele se opun. Directorul general îşi poate prelua funcţiile după numirea sa, la data fixată de Consiliul semnatarilor şi aşteptînd ca numirea sa să fie confirmată. b) Durata mandatului directorului general este de şase ani, numai dacă Consiliul semnatarilor nu hotărăşte altfel. c) Consiliul semnatarilor poate dispune încetarea funcţiunilor directorului general printr-o hotărîre motivată, înaintea încheierii mandatului sau şi trebuie să prezinte în faţa Adunării părţilor motivele care au determinat hotărîrea sa. d) Directorul general este funcţionarul cu gradul cel mai înalt şi reprezentantul legal al EUTELSAT; el acţionează sub autoritatea Consiliului semnatarilor şi este direct răspunzător în faţa acestuia pentru îndeplinirea tuturor funcţiunilor încredinţate de organul executiv. e) Directorul general supune spre aprobare Consiliului semnatarilor propunerile sale referitoare la structura, efectivele şi condiţiile de folosire a personalului organului executiv, ca şi pe cele referitoare la condiţiile de întrebuinţare a consultantilor şi a altor consilieri pe care i-a angajat. f) Directorul general are capacitatea de a numi întreg personalul organului executiv. Numirea inaltilor funcţionari care depind direct de autoritatea directorului general trebuie să fie totuşi aprobată de Consiliul semnatarilor, conform dispoziţiilor alin. xvi) paragraful b) al art. XII din convenţie. g) În cazul în care postul de director general este vacant, sau atunci cînd acesta este absent sau nu-şi poate exercita responsabilităţile, directorul general interimar desemnat în mod legal conform alin. xvii) paragraful b) din art. XII al convenţiei, dispune de puterile conferite directorului general prin convenţie şi Acordul de exploatare. h) Considerentul dominant în numirea directorului general şi a altor funcţionari din organul executiv trebuie să fie necesitatea de a atinge cele mai înalte niveluri ale integrităţii, competentei şi eficientei. i) Directorul general şi personalul organului executiv se vor abţine de la orice act incompatibil cu responsabilităţile lor faţă de EUTELSAT.  +  Articolul 14Încheierea tranzacţiilor a) Politica EUTELSAT în materie de tranzacţii este de natura sa încurajeze, în interesul organizaţiei, a părţilor şi semnatarilor, o concurenta cît mai mare în furnizarea bunurilor şi serviciilor, aceasta fiind aplicată conform prevederilor art. 17 şi 18 din Acordul de exploatare. b) În afară cazurilor prevăzute la art. 17 din Acordul de exploatare, bunurile şi prestările de servicii necesare EUTELSAT-ului sînt obţinute prin atribuirea de contracte, ca urmare a cererilor de oferte publice internaţionale. c) Contractele sînt atribuite cu maximum de foloase pentru EUTELSAT, licitatorilor care oferă cea mai buna combinaţie de calitate, preţ, termen de livrare şi alte criterii importante pentru EUTELSAT, fiind înţeles ca, atunci cînd mai multe oferte prezintă o combinaţie asemănătoare a criteriilor menţionate mai sus, contractele sînt atribuite luindu-se în consideraţie interesele generale şi industriale ale părţilor.  +  Articolul 15Drepturi şi obligaţii a) Părţile şi semnatarii îşi asuma drepturile şi obligaţiile prevăzute de convenţie, respectînd pe deplin şi promovind principiile şi dispoziţiile convenţiei. b) Toate părţile şi toţi semnatarii pot participa la toate conferinţele şi reuniunile la care sînt în drept să fie reprezentaţi conform dispoziţiilor convenţiei şi Acordului de exploatare, precum şi la orice alta reuniune organizată de EUTELSAT sau ţinuta sub auspiciile sale, conform prevederilor EUTELSAT în legătură cu aceste reuniuni, indiferent de locul unde se ţin. c) Înaintea oricărei conferinţe sau reuniuni ţinuta în afară statului unde se afla sediul, organul executiv urmăreşte ca hotărîrile luate de partea sau semnatarul care face invitaţia pentru o astfel de conferinţa sau reuniune sa comporte o clauza referitoare la admiterea şi şederea în statul unde se tine respectiva conferinţa sau reuniune, pe toată durata acesteia, a reprezentanţilor tuturor părţilor şi tuturor semnatarilor în drept sa participe. d) Dacă este cazul, toate părţile iau măsurile ce le stau în putere pentru a împiedica utilizarea segmentului spatial EUTELSAT de către staţii de sol care nu sînt conforme cu dispoziţiile art. 15 din Acordul de exploatare.  +  Articolul 16Alte segmente spatiale a) Oricare parte sau oricare semnatar care îşi propune, sau care este informat ca o persoană aflată sub jurisdicţia acestei părţi îşi propune, individual sau colectiv, sa instaleze, sa achizitioneze sau sa utilizeze echipamentele segmentului spatial diferite de cele ale segmentului spatial al EUTELSAT pentru a răspunde nevoilor sale în materie de servicii publice de telecomunicaţii internaţionale în interiorul zonei de serviciu a segmentului spatial al EUTELSAT, asa cum este ea definită la paragrafele a) şi b) din art. III al convenţiei, trebuie ca, înainte de instalarea, achiziţionarea sau utilizarea unor astfel de echipamente, sa furnizeze toate informaţiile de baza Adunării părţilor prin intermediul Consiliului semnatarilor care decide dacă exista sau nu posibilitatea unui prejudiciu economic considerabil care ar putea dăuna EUTELSAT-ului. Consiliul semnatarilor supune raportul şi concluziile sale Adunării părţilor.Adunarea părţilor îşi prezintă punctul sau de vedere într-o perioadă de 6 luni începînd cu data la care s-a instituit procedura prevăzută la paragraful anterior. Adunarea părţilor poate fi convocată într-o sesiune extraordinară în acest scop. b) Consiliul semnatarilor redactează cu prioritate şi supune Adunării părţilor liniile directoare ce trebuie avute în vedere de orice parte şi de oricare semnatar care îşi propune, sau care este informat ca o persoană aflată sub jurisdicţia acestei părţi îşi propune individual sau în asociaţie, sa pună în funcţiune echipamente de segment spatial distincte de cele ale segmentului spatial al EUTELSAT, pentru a răspunde necesităţilor sale în materie de servicii publice de telecomunicaţii naţionale sau internaţionale sau de servicii de telecomunicaţii specializate, în scopul de a asigura compatibilitatea tehnica a acelor echipamente şi a exploatării lor cu utilizarea de către EUTELSAT a spectrului de frecvente radioelectrice şi a spaţiului orbital pentru segmentul sau spatial existent sau planificat. c) Prezentul articol nu se aplică instalării, achiziţionării sau utilizării echipamentelor aparţinînd unui segment spatial distinct de cele făcînd parte din segmentul spatial EUTELSAT, adică cele: i) care fac parte sau care trebuie să facă parte din segmentul spatial al INTELSAT sau din segmentul spatial al INMARSAT asa cum sînt definite în Acordul INTELSAT şi respectiv Convenţia INMARSAT;îi) care sînt instalate numai în scopuri de securitate naţionala.  +  Articolul 17Sediul EUTELSAT, privilegii, scutiri şi imunităţi a) Sediul EUTELSAT se afla la Paris. b) În cadrul activităţilor autorizate de Convenţia EUTELSAT, bunurile sale sînt scutite pe teritoriul tuturor părţilor de orice impozit pe venituri, de impozit direct asupra bunurilor, precum şi de toate drepturile vamale asupra satelitilor de telecomunicaţii, asupra pieselor componente ale satelitilor respectivi şi asupra tuturor echipamentelor utilizate în segmentul spatial al EUTELSAT. c) Conform protocolului prevăzut în prezentul paragraf, fiecare parte acorda privilegii, scutiri şi imunităţi necesare EUTELSAT, inaltilor săi funcţionari şi altor categorii de personal specificate în respectivul protocol, părţilor şi reprezentanţilor părţilor, semnatarilor şi reprezentanţilor semnatarilor, ca şi persoanelor care participa la procedurile de arbitraj. Cu deosebire, fiecare parte acorda persoanelor menţionate mai sus, în limita şi în cazurile care vor fi prevăzute de protocolul vizat în prezentul paragraf, imunitate şi jurisdicţie pentru actele infaptuite, scrierile sau cuvintarile emise în cadrul exercitării funcţiilor lor şi în limitele atribuţiilor lor. Partea pe teritoriul căreia se afla sediul EUTELSAT încheie de îndată un acord de sediu cu EUTELSAT cu privire la privilegii, scutiri şi imunităţi.Respectivul acord va cuprinde o prevedere privind scutirea de orice impozit pe venit asupra sumelor vărsate de EUTELSAT, pe teritoriul acelei părţi, semnatarilor care acţionează în aceasta calitate, cu excepţia semnatarului desemnat de partea pe teritoriul căreia se afla EUTELSAT. Şi celelalte părţi trebuie să încheie îndată ce este posibil un protocol referitor la privilegii, scutiri şi imunităţi. Acordul de reşedinţa şi protocolul prevăd, fiecare în parte, condiţiile în care ele încetează sa mai existe; ele sînt independente de convenţie.  +  Articolul 18Retragere şi suspendare a) i) Oricare parte şi oricare semnatar se poate retrage voluntar, în orice moment, din EUTELSAT;îi) Partea care se retrage notifica în scris hotărîrea sa depozitarului. Atunci cînd o parte se retrage din EUTELSAT, oricare semnatar, desemnat de acesta conform paragrafului b) din art. II al convenţiei, este considerat retras de la Acordul de exploatare la data la care intră în vigoare retragerea părţii;iii) Hotărîrea de retragere a unui semnatar este notificată în scris directorului general de către partea care l-a desemnat şi notificarea comporta acceptarea de către parte a hotărîrii de retragere a semnatarului. Atunci cînd un semnatar se retrage din EUTELSAT, partea care a desemnat semnatarul respectiv îşi asuma ea însăşi, de la data retragerii, calitatea de semnatar, cu excepţia situaţiei în care ea desemnează un nou semnatar sau se retrage din EUTELSAT; iv) Orice retragere voluntara din EUTELSAT cu aplicarea alin. i), îi), iii) din prezentul paragraf intră în vigoare la trei luni după data primirii notificării arătată anterior de către depozitar sau de către directorul general, după caz. b) i) Dacă exista indicii ca una din părţi nu-şi îndeplineşte una din obligaţiile care îi revin în termenii formulati de convenţie, Adunarea părţilor, în urma sesizarilor sau actionind din proprie iniţiativă şi după ce a examinat toate explicaţiile părţii în cauza, poate hotărî, dacă va constata neîndeplinirea unei obligaţii, ca partea respectiva să fie considerată retrasă din EUTELSAT. Începînd cu data unei astfel de hotărîri, convenţia încetează a mai fi în vigoare faţă de partea în cauza. Adunarea părţilor poate fi convocată în sesiune extraordinară în acest scop. Atunci cînd o parte este considerată ca fiind retrasă din EUTELSAT, conform dispoziţiilor prezentului alineat, orice semnatar desemnat de ea, conform paragrafului b) din art. II al convenţiei, este considerat retras de la Acordul de exploatare, la data la care retragerea părţii produce efecte.îi) A) Dacă un semnatar, actionind ca atare, nu-şi îndeplineşte una din obligaţiile care îi revin conform convenţiei sau Acordului de exploatare, alta decît cea vizata la paragraful a) din art. 4 al Acordului de exploatare, şi dacă nu şi-a îndeplinit acea obligaţie în trei luni de la notificarea scrisă ce i-a fost facuta de către organul executiv printr-o rezoluţie a Consiliului semnatarilor care a luat nota de acea neîndeplinire, drepturile recunoscute semnatarului prin convenţia şi Acordul de exploatare sînt automat suspendate la sfîrşitul respectivei perioade de trei luni. În timpul unei astfel de suspendări a drepturilor sale, semnatarul continua să-şi asume toate obligaţiile şi responsabilităţile care revin unui semnatar în virtutea convenţiei şi Acordului de exploatare.B) După examinarea observaţiilor prezentate de semnatar sau de partea care l-a desemnat, Consiliul semnatarilor poate hotărî ca semnatarul respectiv să fie considerat retras din EUTELSAT şi ca, la data hotărîrii sale, Acordul de exploatare încetează sa mai fie în vigoare pentru semnatarul în cauza.Atunci cînd un semnatar este considerat retras din EUTELSAT, partea care l-a desemnat îşi asuma ea însăşi, de la data retragerii, calitatea de semnatar, cu excepţia situaţiei în care desemnează un nou semnatar sau se retrage din EUTELSAT.iii) A) Dacă un semnatar nu achită suma pe care o datorează, în aplicarea paragrafului a) din art. 4 al Acordului de exploatare, după trei luni care urmează scadentei, drepturile recunoscute semnatarului prin convenţia şi Acordul de exploatare sînt automat suspendate. În perioada unei astfel de suspendări a drepturilor sale, semnatarul continua să-şi asume toate obligaţiile şi responsabilităţile care revin unui semnatar în virtutea convenţiei şi Acordului de exploatare.B) Dacă, în cele trei luni care urmează suspendării nu au fost vărsate toate sumele datorate, Consiliul semnatarilor, după examinarea tuturor explicatiilor prezentate de semnatar sau de partea care l-a desemnat, poate decide ca respectivul semnatar să fie considerat retras din EUTELSAT şi ca, pe data deciziei, Acordul de exploatare încetează sa mai fie în vigoare faţă de semnatarul în cauza.Atunci cînd un semnatar este considerat retras din EUTELSAT, partea care l-a desemnat îşi asuma ea însăşi la data retragerii, calitatea de semnatar, cu excepţia situaţiei în care a desemnat un nou semnatar sau se retrage din EUTELSAT. c) Dacă, din orice fel de motiv, o parte doreşte să se substituie semnatarului pe care l-a desemnat, sau sa desemneze un nou semnatar, ea trebuie să notifice în scris depozitarului hotărîrea sa;Convenţia şi Acordul de exploatare intră în vigoare faţă de noul semnatar şi încetează sa mai fie în vigoare faţă de semnatarul precedent de îndată ce noul semnatar îşi asuma toate obligaţiile neindeplinite de semnatarul precedent şi semnează Acordul de exploatare. d) Partea care s-a retras sau este considerată retrasă din EUTELSAT încetează sa mai aibă vreun drept de reprezentare în Adunarea părţilor şi nu îşi mai asuma nici o obligaţie sau responsabilitate după data retragerii efective, sub rezerva obligaţiilor ce decurg din faptele sau omisiunile care au precedat această dată. e) i) Semnatarul care s-a retras sau care este considerat retras din Acordul de exploatare pierde orice drept de reprezentare în Consiliul semnatarilor şi nu îşi mai asuma nici o obligaţie sau responsabilitate după data retragerii sale efective sub rezerva obligaţiei, în cazul în care Consiliul semnatarilor nu decide altfel, de a vărsa partea sa de contribuţii la capital pentru a face faţa angajamentelor contractuale autorizate în mod expres înaintea datei de retragere şi a obligaţiilor care decurg din fapte sau omisiuni care au precedat această dată.îi) Reglementarea situaţiei financiare în momentul retragerii unui semnatar din EUTELSAT se efectuează conform dispoziţiilor art. 21 din Acordul de exploatare. f) Orice notificare de retragere sau orice hotărîre de excludere trebuie comunicată imediat de către depozitar sau de către directorul general, după caz, tuturor părţilor şi tuturor semnatarilor. g) Nici una din dispoziţiile prezentului articol nu au ca efect lezarea vreunui drept dobîndit în calitate de parte sau semnatar, care este păstrat după data retragerii efective şi pentru care nu s-a primit nici o compensaţie conform prezentului articol.  +  Articolul 19Amendamente a) Oricare parte poate propune amendamente la convenţie. Proiectele de amendament sînt transmise directorului general care difuzează textul în timp optim tuturor semnatarilor. Trebuie sa treacă un preaviz de trei luni înainte ca proiectul de amendament să fie examinat de Consiliul semnatarilor, care comunică Adunării părţilor punctele sale de vedere şi recomandările sale într-o perioadă de şase luni de la data difuzării proiectului de amendament. Adunarea părţilor nu studiază proiectul de amendament, decît după şase luni de la primirea sa, ţinînd cont de opiniile şi recomandările exprimate de Consiliul semnatarilor. Adunarea părţilor poate, într-un caz deosebit, sa reducă durata acestei perioade printr-o decizie luată conform procedurii prevăzute pentru problemele de fond. b) Dacă este adoptat de Adunarea părţilor, amendamentul intră în vigoare la una suta douăzeci de zile de la primirea de către depozitar a notificării de acceptare a acestui amendament din partea a două treimi din statele care, la data adoptării sale de către Adunarea părţilor, se constituie părţi şi pe care semnatarii le reprezentau cu cel puţin două treimi din totalul părţilor de investiţii. Cînd intră în vigoare, amendamentul devine obligatoriu pentru toate părţile şi pentru toţi semnatarii. c) Nici un amendament nu intră în vigoare la mai puţin de opt luni de la data adoptării sale de către Adunarea părţilor. Un amendament care nu a intrat în vigoare conform dispoziţiilor paragrafului b) al prezentului articol, după 18 luni de la data adoptării sale de către Adunarea părţilor este considerat nul.  +  Articolul 20Reglementarea diferendelor a) Orice diferend dintre părţi sau dintre EUTELSAT şi una sau mai multe părţi, referitor la interpretarea sau la aplicarea convenţiei din paragraful c) al art. 15 sau din paragraful c) al art. 16 din Acordul de exploatare, este supus arbitrajului conform dispoziţiilor anexei B din convenţie, dacă el nu a putut fi rezolvat în alt mod într-o perioadă de un an începînd cu data la care una din părţile diferendului a notificat celeilalte părţi intenţia sa de a rezolva acel diferend prin buna înţelegere. Orice diferend similar referitor la interpretarea sau aplicarea prezentei convenţii sau a Acordului de exploatare între una sau mai multe părţi, de o parte şi unul sau mai mulţi semnatari, de cealaltă parte, poate fi supusă arbitrajului conform dispoziţiilor anexei B din convenţie, dacă partea sau părţile şi semnatarul sau semnatarii în litigiu consimt aceasta. b) Orice diferend referitor la interpretarea şi aplicarea convenţiei, din paragraful c) al art. 15 sau din paragraful c) al art. 16 din Acordul de exploatare, care apare între o parte şi un stat care a încetat sa mai fie parte, sau între EUTELSAT şi un stat care a încetat sa mai fie parte, după momentul în care acel stat a încetat sa mai fie parte, este supus arbitrajului conform dispoziţiilor anexei B din convenţie, dacă nu a putut fi rezolvat în alt mod în rastimp de un an socotit de la data la care o parte a diferendului a notificat celeilalte părţi intenţia sa de a rezolva un astfel de diferend prin buna înţelegere, sub rezerva ca statul care a încetat sa mai fie parte sa consimtă acest lucru.Dacă un stat încetează sa mai fie parte, sau dacă un stat sau un organism de telecomunicaţii încetează sa mai fie semnatar după supunerea la arbitraj a unui diferend la care participa conform paragrafului a) al prezentului articol, procedura de arbitraj continua pînă la soluţia finala. c) Rezolvarea oricărui diferend referitor la interpretarea sau la aplicarea acordurilor între EUTELSAT şi oricare din părţi, altele decît convenţia sau Acordul de exploatare, se face conform dispoziţiilor prevăzute în acordul de baza. În absenta unor astfel de dispoziţii, un asemenea diferend, în cazul în care nu a fost rezolvat în alt mod, poate fi supus arbitrajului conform dispoziţiilor din anexa B din convenţie, dacă părţile diferendului consimt aceasta.  +  Articolul 21Semnarea - rezerve a) Orice stat a cărui administraţie de telecomunicaţii sau de exploatare particulară recunoscută este sau are dreptul sa devină parte semnatara a Acordului provizoriu poate deveni parte a convenţiei prin: i) semnare fără ca aceasta să fie sub rezerva ratificării, acceptării sau aprobării, sauîi) semnare sub rezerva ratificării, acceptării sau aprobării, urmată de ratificare, acceptare sau aprobare, sauiii) aderare. b) Convenţia este deschisă semnării la Paris, de la 15 iulie 1982 pînă la data intrării sale în vigoare; ea rămîne în continuare deschisă aderării. c) Nici un stat nu devine parte la convenţie, înainte ca Acordul de exploatare să fie semnat de organismul de telecomunicaţii pe care el l-a desemnat sau pînă cînd nu semnează el însuşi acordul respectiv. d) Nu poate fi formulată nici o rezervă faţă de convenţie sau faţă de Acordul de exploatare.  +  Articolul 22Intrarea în vigoare a) Convenţia intră în vigoare după 60 de zile de la data la care două treimi din statele care, la data deschiderii spre semnare a convenţiei, cu jurisdicţie asupra părţilor semnatare ale Acordului provizoriu, au semnat-o, conform paragrafului a) alin. i) din articolul XXI, au ratificat-o, au acceptat-o sau au aprobat-o, cu condiţia ca: i) aceste părţi semnatare sau semnatarii desemnaţi de ele potrivit Acordului ECS să deţină cel puţin două treimi din cotele părţi din finanţare în baza Acordului ECS, şiîi) Acordul de exploatare să fie semnat conform paragrafului b) din art. II al convenţiei. b) Convenţia nu poate intră în vigoare în mai puţin de 8 luni după data la care a fost deschisă spre semnare. Convenţia nu intră în vigoare dacă nu a putut face obiectul semnării, ratificării, acceptării sau aprobării cerute de dispoziţiile paragrafului a) din prezentul articol, în 18 luni de la data cînd a fost deschisă spre semnare. c) Atunci cînd un instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare este depus de un stat după data intrării în vigoare a convenţiei, convenţia intră în vigoare pentru respectivul stat la data depunerii instrumentului respectiv. d) Încă de la intrarea sa în vigoare, convenţia este aplicată cu titlu provizoriu fiecărui stat care a semnat-o sub rezerva ratificării, acceptării sau aprobării şi care a făcut cererea în momentul semnării sau în orice moment dinaintea intrării ei în vigoare. Aplicarea cu titlu provizoriu încetează: i) fie în momentul depunerii unui instrument de ratificare, de acceptare sau de aprobare de către acel stat;îi) fie la expirarea perioadei de doi ani care urmează după data intrării în vigoare a convenţiei, dacă aceasta nu a fost ratificată, acceptată sau aprobată de acel stat;iii) fie încă de la notificarea de către acel stat, înaintea expirării perioadei menţionate la alin. îi) al prezentului paragraf, a deciziei sale de a nu ratifica, accepta sau aproba convenţia.Dacă aplicarea cu titlu provizoriu încetează în virtutea alin. îi) sau iii) al prezentului paragraf, prevederile paragrafelor d), e) şi g) din art. XVIII al convenţiei determina drepturile şi obligaţiile părţii şi semnatarului pe care ea l-a desemnat. e) Contrar oricărei alte prevederi din prezentul articol, convenţia nu intră în vigoare faţă de nici un stat şi nu se aplică cu titlu provizoriu faţă de nici un stat, atita timp cît condiţiile cerute de paragraful c) al art. XXI al convenţiei nu au fost îndeplinite. f) În momentul intrării sale în vigoare, convenţia substituie şi pune capăt Acordului provizoriu.Totodată, nici o dispoziţie a convenţiei sau a Acordului de exploatare nu afectează drepturile sau obligaţiile pe care o parte sau un semnatar le-a acumulat anterior în calitate de parte semnatara a Acordului provizoriu sau în calitate de semnatar al Acordului ECS.  +  Articolul 23Aderarea a) Oricare stat a cărui administraţie de telecomunicaţii sau exploatare privată recunoscută era, sau avea dreptul sa devină, la data la care convenţia a fost deschisă pentru semnare, parte semnatara a Acordului provizoriu, poate adera la convenţie începînd cu data la care aceasta a încetat sa mai fie deschisă spre semnare, pînă la expirarea unei perioade de doi ani după intrarea în vigoare a convenţiei. b) Dispoziţiile paragrafelor c) şi e) ale prezentului articol se aplică cererilor de aderare care provin de la următoarele state: i) un stat a cărui administraţie de telecomunicaţii sau exploatare privată recunoscută era sau avea dreptul sa devină, la data la care convenţia a fost deschisă spre semnare, parte semnatara a Acordului provizoriu, dar care nu a devenit parte a convenţiei conform dispoziţiilor din alineatele i) sau îi) din paragraful a) al art. XXI din convenţie sau din paragraful a) al prezentului articol;îi) orice alt stat european membru al Uniunii Internaţionale a Telecomunicatiilor, care doreşte sa adere la convenţie după intrarea sa în vigoare. c) Orice stat care doreşte sa adere la convenţie în condiţiile menţionate în paragraful b) al prezentului articol (denumit în continuare stat solicitant) înştiinţează în scris pe directorul general şi îi trimite acestuia toate informaţiile pe care Consiliul semnatarilor le-ar putea cere în legătură cu modul în care îşi propune sa utilizeze segmentul spatial al EUTELSAT. d) Consiliul semnatarilor examinează din punct de vedere tehnic, financiar şi din punctul de vedere al exploatării, compatibilitatea cererii de aderare a statului solicitant cu interesele EUTELSAT şi cu cele ale Semnatarilor în domeniul de activităţi ale EUTELSAT şi prezintă Adunării părţilor o recomandare în legătură cu aceasta. e) Avînd în vedere recomandarea respectiva, Adunarea părţilor ia o hotărîre privind cererea statului solicitant în următoarele şase luni de la data la care Consiliul semnatarilor a decis ca deţine toate informaţiile cerute în virtutea paragrafului c) din prezentul articol.Decizia Consiliului semnatarilor este comunicată fără întîrziere Adunării părţilor. Hotărîrea Adunării părţilor se ia prin vot secret, conform procedurii referitoare la hotărîrile privind problemele de fond. În acest scop poate fi convocată o sesiune extraordinară a Adunării părţilor. f) Directorul general notifica statului solicitant condiţiile de aderare stabilite de Adunarea părţilor. Aceste condiţii de aderare fac obiectul unui protocol anexa la instrumentul de aderare pe care statul în cauza îl depune la depozitar.  +  Articolul 24ResponsabilităţiNici o parte nu-şi atrage responsabilităţi individuale pentru actele şi obligaţiile EUTELSAT, cu excepţia situaţiei în care obligaţia respectiva rezultă dintr-un tratat în care o anumită parte şi statul care cere despăgubiri sînt părţi. În acest caz EUTELSAT despagubeste partea în cauza cu sumele pe care ea le-a achitat, cu excepţia cazului în care partea respectiva s-a angajat special să-şi asume singura o astfel de responsabilitate.  +  Articolul 25Dispoziţii diverse a) Limbile oficiale de lucru în cadrul EUTELSAT sînt franceza şi engleza. b) EUTELSAT colaborează ţinînd cont de directivele generale ale Adunării părţilor în probleme de interes comun cu Organizaţia Naţiunilor Unite şi cu instituţiile sale specializate, în mod special cu Uniunea Internationala a Telecomunicatiilor, cît şi cu alte organizaţii internaţionale. c) Conform dispoziţiilor Rezoluţiei 1721 (XVI) a Adunării generale a Naţiunilor Unite, EUTELSAT adresează cu titlu informativ Secretarului general al Naţiunilor Unite şi instituţiilor specializate interesate, un raport anual privind activităţile sale.  +  Articolul 26Depozitarul a) Guvernul Republicii Franceze este depozitarul convenţiei pe lîngă care sînt depuse instrumentele de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, cererile de aplicare cu titlu provizoriu, ca şi notificările de ratificare, de acceptare sau de aprobare a amendamentelor, a hotărîrilor de retragere din EUTELSAT sau a hotărîrilor de încetare a aplicării cu titlu provizoriu a convenţiei. b) Convenţia este depusa în arhivele depozitarului. Acesta transmite copii autentificate conform cu textul convenţiei tuturor statelor care au semnat-o sau care şi-au depus instrumentele de aderare, ca şi Uniunii Internaţionale a Telecomunicatiilor. c) Depozitarul informează cît mai curînd toate statele care au semnat convenţia sau care au aderat la ea, toţi semnatarii, precum şi, dacă este necesar, Uniunea Internationala a Telecomunicatiilor: i) despre orice semnare a convenţiei;îi) despre depunerea oricărui instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare;iii) despre începerea perioadei de 60 de zile menţionată la paragraful a) al art. XXII din convenţie; iv) despre intrarea în vigoare a convenţiei; v) despre orice cerere de aplicare provizorie conform paragrafului d) al art. XXII din convenţie; vi) despre numirea directorului general, despre orice obiectie aferentă acesteia, precum şi despre confirmarea numirii sale prevăzută la paragraful a) din art. XIII al convenţiei;vii) despre adoptarea şi intrarea în vigoare a oricărui amendament la convenţie;viii) despre orice notificare de retragere; ix) despre orice hotărîre a Adunării părţilor menţionată la paragraful b) din art. XVIII al convenţiei atunci cînd o parte este considerată retrasă din EUTELSAT; x) despre orice hotărîre a Consiliului semnatarilor conform paragrafului b) din art. XVIII al convenţiei atunci cînd un semnatar este considerat retras din EUTELSAT; xi) despre orice substituire de semnatar efectuată conform paragrafelor b) şi c) ale art. XVIII din convenţie;xii) despre orice suspendare şi despre orice restabilire a drepturilor;xiii) despre alte notificări şi comunicări avînd legătură cu convenţia. d) În momentul intrării în vigoare a convenţiei, depozitarul transmite o copie autentificată conformă cu convenţia şi cu Acordul de exploatare la Secretariatul Organizaţiei Naţiunilor Unite, pentru înregistrare şi publicare, conform dispoziţiilor art. 102 din Carta Naţiunilor Unite.Drept pentru care, în deplina cunoştinţa de cauza, subsemnaţii, reprezentanţi împuterniciţi corespunzător în acest scop de guvernele respective, au semnat prezenta convenţie. State membre la EUTELSAT: R.F.G., Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Spania, Finlanda, Franţa, Grecia, Islanda, Italia, Lichtenstein, Luxemburg, Malta, Monaco, Norvegia, Olanda, Portugalia, Anglia, San-Marino, Suedia, Elvetia, Turcia, Vatican, Iugoslavia.Deschisă spre semnare la Paris, într-un singur exemplar, în a cinsprezecea zi a lunii iulie 1982, în limbile engleza şi franceza, ambele texte fiind autentic egale.  +  Anexa A Dispoziţii tranzitorii1. Continuitatea activităţilor a) Orice acord trecut prin EUTELSAT INTERIMAR în virtutea Acordului provizoriu sau a Acordului ECS şi care este în vigoare la data cînd ultimele doua acorduri sus-menţionate au luat sfîrşit rămîne în vigoare, cu excepţia cazului şi pînă în momentul în care este modificat sau anulat conform dispoziţiilor acelui acord. Orice hotărîre luată de EUTELSAT INTERIMAR în virtutea Acordului provizoriu sau a Acordului ECS şi care este în vigoare la data cînd ultimele doua acorduri sus-menţionate au luat sfîrşit rămîne în vigoare, excepţind cazul şi pînă în momentul în care aceasta hotărîre este modificată sau anulată de către convenţie sau Acordul de exploatare sau ca urmare a aplicării lor. b) Dacă, la momentul în care Acordul provizoriu şi Acordul ECS iau sfîrşit, un organ al EUTELSAT INTERIMAR a angajat dar nu a finalizat o acţiune care a făcut obiectul unei autorizari sau care este cerută în baza Acordului provizoriu sau a Acordului ECS, Consiliul semnatarilor se substituie acestui organ în scopul de a duce la bun sfîrşit aceasta acţiune.2. Gestiunea a) Începînd de la data intrării în vigoare a convenţiei, întregul personal al secretariatului general permanent instituit conform art. 9 al Acordului provizoriu are dreptul de a fi transferat la organul executiv al EUTELSAT, sub rezerva dispoziţiilor paragrafului f) din art. XIII al convenţiei. b) Conform dispoziţiilor paragrafului 1 al prezentei anexe, condiţiile de folosire a personalului care erau în vigoare în cadrul Acordului provizoriu, continua să fie aplicate pînă cînd Consiliul semnatarilor va determina noile condiţii de folosire. c) Secretarul general al EUTELSAT INTERIMAR îşi asuma atribuţiile primului director general pînă la intrarea acestuia în funcţie.3. Transferul la EUTELSAT a funcţiilor administraţiei împuternicite a) Socotind de la începutul perioadei de 60 de zile, menţionată în paragraful a) din art. XXII al convenţiei, secretarul general al EUTELSAT INTERIMAR informează administraţia imputernicita despre data la care intră în vigoare convenţia şi îşi încetează existenta Acordul provizoriu. b) Secretarul general al EUTELSAT INTERIMAR ia toate măsurile pentru a asigura la momentul potrivit transferul la EUTELSAT al tuturor drepturilor şi obligaţiilor asumate de administraţia imputernicita în calitatea sa de reprezentant legal al EUTELSAT INTERIMAR.  +  Anexa B Procedura de arbitraj1. Un tribunal de arbitraj se instituie potrivit dispoziţiilor din paragrafele următoare, pentru a hotărî în legătură cu orice diferend prevăzut în art. XX al convenţiei sau la art. 20 din Acordul de exploatare.2. Orice parte a convenţiei poate să se asocieze uneia sau alteia dintre părţile diferendului în cadrul arbitrajului.3. Tribunalul de arbitraj se compune din trei membri. Fiecare parte a diferendului desemnează un arbitru, în termen de doua luni de la data primirii cererii emisă de una din părţi, de a supune diferendul arbitrajului. Atunci cînd art. XX din convenţie şi art. 20 din Acordul de exploatare cer, acordul părţilor pentru ca diferendul să fie supus arbitrajului, termenul de doua luni se calculează începînd cu data acelui acord. Primii doi arbitri desemnează într-un termen de doua luni de la data desemnării celui de-al doilea arbitru, pe al treilea arbitru care prezidează tribunalul de arbitraj. Dacă unul din cei doi arbitri nu a fost desemnat în perioada cerută, el este desemnat, la cererea uneia sau alteia din părţi, de către preşedintele Curţii Internaţionale de Justiţie, sau în caz de dezacord între părţi, de către secretarul general al Curţii permanente de arbitraj. Aceeaşi procedura se aplică dacă preşedintele tribunalului de arbitraj nu a fost desemnat în termenul prevăzut.4. Tribunalul de arbitraj îşi alege sediul şi îşi stabileşte regulamentul sau interior.5. Fiecare parte ia în sarcina sa cheltuielile arbitrului pe care l-a desemnat, precum şi cheltuielile de reprezentare în faţa tribunalului. Cheltuielile preşedintelui tribunalului de arbitraj sînt împărţite în mod egal între părţile diferendului.6. Sentinta tribunalului de arbitraj este data de majoritatea membrilor, care nu se pot abţine de la vot.Respectiva sentinta este definitivă şi obligatorie pentru părţile diferendului. Hotărîrea nu este susceptibilă de recurs. Părţile se conformează neîntîrziat hotărîrii arbitrale. În caz de diferend privind semnificatia sau aria de aplicare a hotărîrii, tribunalul de arbitraj o interpretează la cererea oricăreia dintre părţile diferendului.AMENDAMENTUL NR. 1 LA CONVENŢIA "EUTELSAT"Conferinţa interguvernamentală - PARIS, 15 decembrie 1983Statele semnatare ale convenţiei, fondatoare ale Organizaţiei europene de telecomunicaţii prin satelit (EUTELSAT),luînd în considerare Convenţia de constituire a Organizaţiei europene de telecomunicaţii prin satelit (EUTELSAT), deschisă prin semnarea la Paris la 15 iulie 1982, şi în special prevederile art. XXII din aceasta convenţie,constatind ca semnăturile, ratificarile, acceptarile sau aprobările cerute pentru intrarea în vigoare a convenţiei risca sa nu poată fi întrunite înaintea expirării intervalului de 18 luni la sfîrşitul căruia, potrivit dispoziţiilor art. XXII paragraful b), convenţia nu intră în vigoare,dorind ca intrarea în vigoare a convenţiei să poată avea loc cît mai repede cu putinta,au convenit cele ce urmează:  +  Articolul 1În a 12-a fraza a paragrafului b) al art. XXII al convenţiei, cuvintele "18 luni" sînt înlocuite prin cuvintele "36 luni".  +  Articolul 2Prezentul amendament al convenţiei intră în vigoare la data intrării în vigoare a convenţiei.Întocmit la Paris la 15 decembrie 1983, în limbile franceza şi engleza, ambele texte sînt echivalente şi formează un singur original.------------------------