LEGE nr. 255 din 23 iunie 2006privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 186/2003 privind promovarea culturii scrise
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 28 iunie 2006  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța Guvernului nr. 24/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 186/2003 privind promovarea culturii scrise, adoptată în temeiul art. 1 pct. VII.5 din Legea nr. 404/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 85 din 30 ianuarie 2006, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul I punctul 19, alineatul (2) al articolului 13^1 va avea următorul cuprins:(2) Ministerul Culturii și Cultelor și, după caz, Institutul Cultural Român pot încredința, în condițiile legii, organizarea manifestărilor prevăzute la alin. (1) în țară, respectiv în străinătate, unor organizații profesionale ale editorilor și difuzorilor, precum și uniunilor de creatori recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, acordând în acest scop sprijinul financiar necesar.2. La articolul I, după punctul 30 se introduce punctul 30^1 cu următorul cuprins:30^1. Alineatele (3) și (4) ale articolului 28 vor avea următorul cuprins:(3) Contravențiilor prevăzute la alin. (1) li se aplică regimul general prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.(4) Sumele încasate se constituie ca venit la bugetul Fondului Cultural Național pentru finanțarea nerambursabilă a editării de lucrări din categoria celor prevăzute la alin. (2) al art. 1.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  BOGDAN OLTEANU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  București, 23 iunie 2006.Nr. 255.-------------