LEGE nr. 257 din 23 iunie 2006pentru înfiinţarea comunei Bărbuleşti, judeţul Ialomiţa, prin reorganizarea comunei Armăşeşti
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 27 iunie 2006    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează comuna Bărbuleşti, judeţul Ialomiţa, având în componenţă satul Bărbuleşti, prin reorganizarea comunei Armăşeşti. (2) Reşedinţa comunei Bărbuleşti se stabileşte în satul Bărbuleşti.  +  Articolul 2 (1) În urma reorganizării prevăzute la art. 1, comuna Armăşeşti are în componenţă satele Armăşeşti, Malu Roşu şi Nenişori. (2) Reşedinţa comunei Armăşeşti rămâne în satul Armăşeşti.  +  Articolul 3 (1) Până la constituirea, potrivit legii, a autorităţilor publice locale în comuna Bărbuleşti, rezolvarea problemelor curente se asigură de către doi delegaţi numiţi prin ordin al prefectului, cu atribuţii de primar şi viceprimar, precum şi de un secretar numit de prefect, în condiţiile legii, care vor reprezenta autorităţile locale. (2) Salarizarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se face, potrivit reglementărilor în vigoare, din bugetul comunei Bărbuleşti.  +  Articolul 4 (1) Consiliul Judeţean Ialomiţa şi delegaţii împuterniciţi conform prevederilor art. 3 alin. (1), împreună cu Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Ialomiţa şi Consiliul Local al Comunei Armăşeşti, repartizează veniturile şi cheltuielile bugetului pe anul 2006, respectiv patrimoniul actual al comunei Armăşeşti, între comunele prevăzute la art. 1 şi 2. (2) Veniturile şi cheltuielile care, în condiţiile legii, revin de drept comunei Bărbuleşti, se administrează şi se gestionează prin autorităţile administraţiei publice locale ale acestei noi comune, iar echilibrarea bugetului local se realizează pe seama sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, în limita prevederilor aprobate pentru anul 2006 pe ansamblul judeţului Ialomiţa. (3) Bugetul comunei Bărbuleşti pe anul 2006 se elaborează de către delegaţii prevăzuţi la art. 3 alin. (1), cu avizul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Ialomiţa. (4) Operaţiunile de predare-preluare se fac pe bază de protocol, încheiat între primarul comunei Armăşeşti şi delegatul desemnat prin ordin al prefectului, cu atribuţii de primar, al comunei Bărbuleşti.  +  Articolul 5Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificările ce decurg din aplicarea prezentei legi în bugetul de stat pe anul 2006 şi în bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor.  +  Articolul 6Alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale în comuna nou-înfiinţată potrivit art. 1 se organizează în termen de cel mult 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 7Până la noile alegeri locale, autorităţile administraţiei publice locale din comuna Armăşeşti funcţionează în componenţa avută la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 8Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUp. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TĂRĂCILĂBucureşti, 23 iunie 2006.Nr. 257.----