ORDIN nr. 146 din 9 iunie 2006pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind ajutorul de stat sub forma compensărilor acordate anumitor întreprinderi cărora le-a fost încredinţată prestarea unor servicii de interes economic general
EMITENT
  • CONSILIUL CONCURENŢEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 26 iunie 2006    În baza Decretului nr. 57/2004 pentru numirea membrilor Plenului Consiliului Concurenţei şi a prevederilor art. 30 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, republicată,având în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ,preşedintele Consiliului Concurenţei emite următorul ordin:  +  Articolul 1În urma adoptării în plenul Consiliului Concurenţei, se pune în aplicare Regulamentul privind ajutorul de stat sub forma compensărilor acordate anumitor întreprinderi cărora le-a fost încredinţată prestarea unor servicii de interes economic general, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurenţei vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin şi regulamentul menţionat la art. 1 vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Preşedintele Consiliului Concurenţei,Constantin CiutacuBucureşti, 9 iunie 2006.Nr. 146.  +  Anexa REGULAMENTprivind ajutorul de stat sub forma compensărilor acordate anumitorîntreprinderi cărora le-a fost încredinţată prestarea unor servicii de interes economic generalÎn temeiul art. 27 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, şi al art. 30 alin. (1) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, republicată,Consiliul Concurenţei adoptă prezentul regulament.IntroducereElaborarea unui cadru juridic care reglementează materia ajutorului de stat reprezintă continuarea armonizării legislaţiei româneşti cu legislaţia europeană, parte a procesului de aderare a României la Uniunea Europeană.Scopul notificării şi autorizării ajutoarelor de stat acordate de autorităţile publice sau de organismele care administrează surse ale statului este de a urmări măsura în care un ajutor de stat este compatibil cu un mediu concurenţial normal, într-o economie de piaţă în care preţurile produselor şi tarifele serviciilor sunt reglate de cerere şi ofertă.Orice intenţie de a acorda un nou ajutor de stat sau de a modifica un ajutor existent trebuie să fie notificată Consiliului Concurenţei. Fără autorizarea Consiliului Concurenţei nu poate fi acordat niciun ajutor de stat. Fără a se aduce atingere prevederilor art. 2 din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, republicată, şi recunoscând importanţa pe care o au serviciile de interes economic general în cadrul valorilor împărtăşite de Uniunea Europeană, precum şi în vederea promovării rolului acestora în cadrul coeziunii sociale şi teritoriale, aceste servicii de interes economic general trebuie să opereze având la bază respectarea principiilor şi condiţiilor pentru care au fost înfiinţate.Pentru anumite servicii de interes economic general, în scopul operării în condiţiile pentru care au fost înfiinţate, este necesar suportul financiar din partea statului în vederea acoperirii parţiale sau totale a costurilor rezultate din îndeplinirea obligaţiilor de serviciu public.Este lipsit de importanţă dacă aceste servicii de interes economic general sunt operate de o întreprindere publică sau privată.Consiliul Concurenţei poate autoriza ajutorul de stat sub forma compensărilor, ca fiind compatibil cu prevederile Legii nr. 143/1999, republicată, dacă furnizorul şi iniţiatorul ajutorului de stat demonstrează: necesitatea acordării acestuia pentru operarea serviciului de interes economic general, îndeplinirea condiţiilor din prezentul regulament şi faptul că prin acordarea sa nu este afectat în mod nejustificat comerţul dintre România şi statele membre ale Uniunii Europene.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Secţiunea 1 Domeniul de aplicare  +  Articolul 1 (1) Prezentul regulament se aplică ajutorului de stat sub forma compensărilor acordate întreprinderilor cărora le-a fost încredinţată prestarea unor servicii de interes economic general, în sensul prevederilor art. 11 din Legea nr. 143/1999, republicată, în măsura în care aplicarea regulamentului nu obstrucţionează performanţa, în drept sau în fapt, a îndeplinirii obligaţiilor care le-au fost încredinţate acestor întreprinderi. (2) Prezentul regulament se aplică întreprinderilor care desfăşoară servicii de interes economic general şi care se încadrează în una dintre următoarele categorii: a) compensarea pentru serviciul de interes economic general, acordată agenţilor economici care îndeplinesc cumulativ următoarele două condiţii:- au valoarea medie a cifrei de afaceri anuale, aferentă celor două exerciţii financiare anterioare anului în care a fost încredinţată prestarea serviciului de interes economic general, mai mică decât echivalentul în lei a 100 milioane euro; cifra de afaceri anuală avută în vedere este cea dinainte de plată obligaţiilor către stat şi trebuie să fie raportată la toate activităţile desfăşurate de agentul economic căruia i-a fost încredinţată obligaţia prestării serviciului de interes economic general; în cazul societăţilor bancare, instituţiilor de credit sau financiare şi societăţilor financiare, pragul valorii medii a cifrei de afaceri anuale va fi înlocuit de pragul valorii medii a bilanţului anual consolidat, aferent celor două exerciţii financiare anterioare anului în care a fost încredinţată prestarea serviciului de interes economic general; această valoare medie va fi mai mică decât echivalentul în lei a 800 milioane euro; şi- valoarea medie a compensării anuale, aferentă unei perioade de 5 ani sau perioadei calculate de la data încredinţării serviciului de interes public general, este mai mică decât echivalentul în lei a 30 milioane euro; b) compensarea pentru serviciul de interes economic general, acordată spitalelor şi agenţilor economici care au în administrare adăposturi sociale; c) compensarea pentru serviciul de interes economic general, acordată aeroporturilor şi porturilor la care traficul mediu anual pentru perioada celor 2 ani anteriori încredinţării obligaţiei de prestare a serviciului de interes economic general nu depăşeşte 1.000.000 de pasageri, în cazul aeroporturilor, şi 300.000 de pasageri, în cazul porturilor. (3) În scopul determinării pragurilor menţionate la alin. (2) lit. a), echivalentul în lei se calculează la cursul de schimb mediu anual, comunicat de Banca Naţională a României, valabil pentru fiecare exerciţiu financiar relevant. (4) Prevederile prezentului regulament se aplică fără a contraveni legislaţiei în vigoare în domeniul achiziţiilor publice şi concurenţei.  +  Secţiunea a 2-a Exceptări  +  Articolul 2Prevederile prezentului regulament nu se aplică ajutoarelor de stat pentru agricultură, piscicultură, radiodifuziune şi transporturi terestre, inclusiv cele realizate pe căile navigabile interne.  +  Secţiunea a 3-a Prestarea serviciului de interes economic general  +  Articolul 3 (1) În vederea aplicării prevederilor prezentului regulament, obligaţiile ce rezultă din îndeplinirea serviciului de interes economic general trebuie să fie prevăzute într-un act normativ sau administrativ. (2) Aceste acte normative sau administrative trebuie să conţină în mod explicit următoarele elemente: a) natura şi întinderea obligaţiilor prestării serviciului public; b) întreprinderea şi teritoriul implicat; c) natura drepturilor speciale sau exclusive acordate întreprinderii în cauză; d) parametrii pentru calcularea, controlul şi revizuirea oricărei compensări; e) modalităţile de evitare şi recuperare a supracompensărilor.  +  Secţiunea a 4-a Condiţiile în care compensarea serviciilor de interes economic general nu constituie ajutor de stat  +  Articolul 4Compensările acordate pentru îndeplinirea serviciilor de interes economic general nu constituie ajutor de stat, potrivit dispoziţiilor art. 2 din Legea nr. 143/1999, republicată, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: a) prestarea serviciului de interes economic general să fie încredinţată beneficiarului sprijinului financiar printr-un act normativ sau administrativ, de către stat, prin acesta înţelegându-se: autorităţile centrale, locale sau regionale. Obligaţiile pe care întreprinderea beneficiară de sprijin financiar trebuie să le îndeplinească în vederea prestării serviciului de interes economic general trebuie să fie clar definite prin acte normative sau administrative; b) parametrii pe baza cărora compensarea este calculată trebuie să fie stabiliţi ex-ante, într-o manieră obiectivă şi transparentă, în vederea evitării conferirii unui avantaj economic beneficiarului. Sprijinul financiar acordat în vederea compensării pierderilor înregistrate de întreprindere, fără stabilirea parametrilor ex-ante, dovedindu-se ulterior că operarea anumitor servicii legate de îndeplinirea obligaţiilor serviciului de interes economic general nu a fost viabilă economic, constituie ajutor de stat; c) compensarea nu trebuie să depăşească suma necesară acoperirii totale sau parţiale a costurilor înregistrate de întreprindere, luându-se în considerare veniturile relevante, precum şi un profit rezonabil; d) în cazul în care întreprinderea însărcinată cu prestarea serviciului de interes economic general nu a fost aleasă printr-o licitaţie publică deschisă, care ar fi permis selectarea unui ofertant capabil să îndeplinească acest serviciu public la cele mai mici costuri, nivelul compensaţiei trebuie să fie determinat avându-se la bază o analiză comparativă a costurilor unei întreprinderi bine manageriate, profitabile şi care să îndeplinească toate condiţiile impuse de îndeplinirea serviciului public respectiv şi luându-se în considerare atât veniturile relevante, cât şi un profit rezonabil ca urmare a îndeplinirii obligaţiilor serviciului de interes economic general.  +  Secţiunea a 5-a Ajutorul de stat compatibil  +  Articolul 5 (1) În cazul în care nu sunt îndeplinite cumulativ condiţiile prevăzute la art. 4, compensările acordate în vederea prestării serviciului de interes economic general pot constitui ajutor de stat compatibil cu mediul concurenţial normal, fiind supus obligaţiei notificării Consiliului Concurenţei, cu demonstrarea următoarelor aspecte: a) ajutorul de stat este necesar în vederea operării serviciului de interes economic general; b) ajutorul de stat nu afectează în mod nejustificat comerţul dintre România şi statele membre ale Uniunii Europene. (2) Elementele prevăzute la art. 3 alin. (2) trebuie respectate, iar cuantumul compensării trebuie să fie calculat potrivit dispoziţiilor art. 6.  +  Secţiunea a 6-a Cuantumul compensării  +  PARAGRAFUL 1 - Calculul compensării  +  Articolul 6 (1) Cuantumul compensării nu trebuie să depăşească suma necesară acoperirii totale sau parţiale a costurilor înregistrate cu prestarea obligaţiilor serviciului de interes economic general, luându-se în considerare atât veniturile relevante, cât şi un profit rezonabil pentru îndeplinirea obligaţiilor serviciului. (2) Cuantumul compensării include toate avantajele acordate de stat din resurse ale statului, ale unităţilor administrativ-teritoriale sau ale altor organisme care administrează surse ale statului ori ale colectivităţilor locale. (3) Parametrii calculului şi acordării compensării trebuie să fie transparenţi. Totodată aceştia trebuie să fie identici pentru toate întreprinderile care îndeplinesc aceleaşi obligaţii de serviciu.  +  PARAGRAFUL 2 - Costurile necesare pentru îndeplinirea serviciului de interes economic general  +  Articolul 7 (1) Costurile avute în vedere includ toate costurile care sunt asociate cu prestarea serviciului de interes economic general. (2) Costurile alocate pentru îndeplinirea serviciului de interes economic general trebuie să acopere toate costurile variabile implicate în prestarea serviciului de interes economic general, o contribuţie adecvată la costurile fixe şi un profit rezonabil. (3) Costurile asociate cu orice altă activitate care nu este legată de îndeplinirea serviciului de interes economic general trebuie să acopere toate costurile variabile, o contribuţie adecvată la costurile fixe comune şi un profit rezonabil. Aceste costuri nu pot fi atribuite îndeplinirii serviciului de interes economic general, iar calculul lor trebuie să se bazeze pe principiile generale de contabilitate, precum şi pe următoarele criterii: a) acolo unde activităţile pe care le desfăşoară întreprinderea în cauză se limitează la prestarea serviciului de interes economic general, toate costurile aferente acestuia trebuie luate în considerare; b) acolo unde întreprinderea îndeplineşte şi alte activităţi în afara sferei serviciului de interes economic general, vor fi luate în considerare doar costurile asociate serviciului în cauză; c) costurile alocate prestării serviciului de interes economic general trebuie să acopere toate costurile variabile necesare furnizării acestui serviciu de interes economic general, o contribuţie proporţională la costurile fixe, comune atât serviciului de interes economic general, cât şi altor activităţi, şi un profit rezonabil; d) costurile legate de investiţii, mai ales cele care privesc infrastructura, pot fi luate în considerare dacă sunt necesare prestării serviciului de interes economic general.  +  PARAGRAFUL 3 - Veniturile relevante  +  Articolul 8 (1) Veniturile de luat în considerare la calculul cuantumului compensării trebuie să includă cel puţin întregul venit obţinut din îndeplinirea serviciului de interes economic general.Dacă întreprinderea în cauză deţine drepturi speciale sau exclusive, aşa cum sunt definite în art. 12 din Legea nr. 143/1999, republicată, strâns legate de îndeplinirea unui alt serviciu de interes economic general, care generează un profit mai mare decât cel rezonabil, sau dacă beneficiază de alte avantaje acordate de stat, acestea trebuie să fie luate în considerare, analizate potrivit legii ajutorului de stat şi adăugate la calculul venitului. (2) Furnizorul şi iniţiatorul ajutorului de stat pot decide dacă profitul obţinut din desfăşurarea altor activităţi, în afara serviciului de interes economic general, va fi adăugat în totalitate sau parţial la calculul veniturilor totale necesare prestării serviciului.  +  PARAGRAFUL 4 - Profitul rezonabil  +  Articolul 9 (1) Profit rezonabil înseamnă un profit la al cărui calcul trebuie să fie luat în considerare şi un posibil risc pentru întreprindere sau absenţa acestuia în virtutea intervenţiei statului, mai ales dacă acesta acordă drepturi exclusive sau speciale, potrivit dispoziţiilor art. 12 din Legea nr. 143/1999, republicată. Rata profitului rezonabil nu trebuie să excedeze în mod normal nivelul ratei medii din anii precedenţi pentru sectorul în cauză. (2) La calculul profitului rezonabil se va ţine seama de creşterea productivităţii înregistrată de întreprinderea respectivă pe parcursul unei perioade determinate, fără ca nivelul calitativ al prestării serviciului de interes economic general încredinţat să scadă, sau numai de o parte din această creştere. (3) În sectoarele în care nu există o altă întreprindere care să fie comparată cu întreprinderea ce desfăşoară serviciul de interes economic general, comparaţia poate fi realizată cu o altă întreprindere din statele membre ale Uniunii Europene sau, dacă este necesar, din alte sectoare de activitate, cu condiţia să se ţină seama de caracteristicile specifice fiecărui sector. În vederea determinării unui profit rezonabil, furnizorul şi iniţiatorul ajutorului de stat pot introduce criterii stimulatoare legate, în special, de calitatea serviciului în cauză şi de creşterea productivităţii. (4) În cazul în care o întreprindere prestează mai multe servicii de interes economic general, aceasta trebuie să demonstreze prin intermediul conturilor interne, pentru fiecare serviciu public în cauză, că nu există supracompensare.  +  Secţiunea a 7-a Ajutorul de stat incompatibil  +  Articolul 10 (1) Cuantumul compensării trebuie să includă toate avantajele acordate de stat din resurse de stat. Acestea trebuie să fie în mod efectiv folosite de către întreprinderea în cauză în vederea operării serviciului de interes economic general pentru care au fost acordate. (2) Sprijinul financiar acordat pentru finanţarea serviciului de interes economic general, care este folosit în vederea intervenţiei pe alte pieţe în afara scopului serviciului de interes economic general, constituie ajutor de stat incompatibil.  +  Secţiunea a 8-a Supracompensare  +  Articolul 11 (1) Ajutorul de stat sub forma compensării care depăşeşte costurile necesare îndeplinirii serviciului de interes economic general reprezintă supracompensare şi este incompatibil cu mediul concurenţial normal. (2) În cazul unei supracompensări, ajutorul de stat va fi recuperat conform prevederilor legale în vigoare, iar parametrii care au stat la baza calculării compensării vor fi actualizaţi. (3) Dacă supracompensarea nu depăşeşte 10% din valoarea compensării anuale primite de întreprinderea în cauză, aceasta poate fi reportată pentru anul următor şi dedusă din cuantumul compensării care ar putea fi, în mod normal, acordată în anul următor. (4) În cazul serviciilor de interes economic general la care costurile variază în mod semnificativ de la an la an, supracompensarea mai mare de 10% într-o perioadă de 3 ani poate fi considerată necesară pentru operarea serviciilor publice în cauză. (5) În anumite cazuri, în mod excepţional, o supracompensare de peste 10% se poate dovedi ca fiind necesară pentru prestarea serviciului de interes economic general. Situaţia specifică care poate justifica o supracompensare cu peste 10% trebuie să fie motivată în notificarea către Consiliul Concurenţei. Această situaţie trebuie totuşi urmărită la anumite intervale de timp determinate în funcţie de specificul fiecărui sector şi care nu trebuie să depăşească 4 ani. Orice altă supracompensare descoperită la finalul acestei perioade trebuie să fie recuperată. (6) Supracompensarea legată de prestarea unui serviciu de interes economic general poate fi folosită de către respectiva întreprindere pentru finanţarea prestării unui alt serviciu de interes economic general care i-a fost încredinţat, dacă un astfel de transfer este demonstrat în conturile întreprinderii respective. (7) În cazul în care se constată o supracompensare în vederea îndeplinirii serviciului public de interes economic general, Consiliul Concurenţei va solicita întreprinderilor în cauză rambursarea acesteia, precum şi reanalizarea şi actualizarea parametrilor care au stat la baza calculării compensaţiei. (8) În cazul întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general, furnizorii şi iniţiatorii de ajutor de stat vor efectua controale periodice sau se vor asigura că astfel de controale sunt efectuate la nivelul fiecărei întreprinderi pentru a se garanta că aceasta nu a beneficiat de supracompensare. (9) În cazul agenţilor economici care au în administrare adăposturi sociale, orice supracompensare de până la 20% din valoarea anuală a compensării poate fi reportată pentru perioada următoare, cu condiţia ca întreprinderea în cauză să realizeze numai servicii de interes economic general. (10) Suma reprezentând supracompensare pentru îndeplinirea serviciului de interes economic general nu poate rămâne la dispoziţia întreprinderii care prestează serviciul în cauză, pe considerentul că aceasta ar reprezenta ajutor de stat compatibil cu prevederile legale în domeniu, de exemplu ajutor de stat pentru protecţia mediului, crearea de noi locuri de muncă etc. (11) În cazul în care furnizorul, de comun acord cu iniţiatorul ajutorului de stat, intenţionează să acorde un astfel de ajutor, atunci trebuie respectată procedura notificării prealabile a ajutoarelor de stat. Numai după obţinerea autorizării din partea Consiliului Concurenţei, ajutorul de stat poate fi acordat.  +  Secţiunea a 9-a Transparenţa  +  Articolul 12În cazul întreprinderilor care primesc ajutor de stat sub forma compensărilor pentru îndeplinirea serviciului de interes economic general şi care desfăşoară şi alte activităţi în afara acestui serviciu, trebuie să se întocmească registre de evidenţă separate care să cuprindă atât costurile şi veniturile legate de îndeplinirea serviciului de interes economic general, cât şi costurile şi veniturile legate de îndeplinirea altor activităţi.  +  Secţiunea a 10-a Necesitatea informaţiilor  +  Articolul 13 (1) Furnizorul şi iniţiatorul ajutorului de stat trebuie să transmită Consiliului Concurenţei toate elementele necesare pentru a se stabili dacă ajutorul de stat acordat sub forma compensărilor este compatibil cu prevederile prezentului regulament. (2) Furnizorul, iniţiatorul şi beneficiarul ajutorului de stat au obligaţia ca pentru o perioadă de cel puţin 5 ani să păstreze toate documentele şi informaţiile care au stat la baza acordării ajutorului de stat. (3) Furnizorul şi iniţiatorul ajutorului de stat vor transmite Consiliului Concurenţei, la solicitarea scrisă a acestuia, în termen de 20 de zile lucrătoare de la primire, dacă un alt termen nu este prevăzut în solicitare, toate informaţiile pe care Consiliul Concurenţei le consideră necesare pentru a evalua dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de prezentul regulament. (4) Furnizorii şi iniţiatorii de ajutor de stat au obligaţia să actualizeze schemele de ajutor de stat existente în conformitate cu prevederile prezentului regulament într-un termen de 18 luni de la data publicării acestuia.  +  Capitolul II Dispoziţii finale  +  Articolul 14 (1) Dispoziţiile prezentului regulament se aplică în conformitate cu Regulamentul privind forma, conţinutul şi alte detalii ale notificării unui ajutor de stat şi cu Regulamentul privind pragul minim al ajutorului de stat care nu cade sub incidenţa obligaţiei de notificare, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 27/2000, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 125 din 24 martie 2000, cu modificările ulterioare, precum şi cu Regulamentul privind transparenţa relaţiilor financiare dintre autorităţile publice şi întreprinderile publice, precum şi transparenţa financiară în cadrul anumitor întreprinderi, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 120/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 525 din 10 iunie 2004, cu modificările ulterioare. (2) Prezentul regulament se aplică ajutoarelor de stat acordate sub forma compensărilor, pentru îndeplinirea serviciilor de interes economic general notificate, după intrarea în vigoare a acestuia, precum şi ajutoarelor de stat notificate înainte de intrarea acestuia în vigoare, dar pentru care decizia Consiliului Concurenţei este ulterioară acestei date. (3) La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă Regulamentul privind ajutorul de stat sub forma compensărilor acordate anumitor întreprinderi cărora le-a fost încredinţată prestarea serviciilor de interes economic general, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 483/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.048 din 12 noiembrie 2004.Prezentul regulament transpune Decizia Comisiei Europene 2005/842/CE privind aplicarea prevederilor art. 86 alin. (2) din Tratatul CE, ajutorului de stat sub forma compensării serviciului public realizat de către anumite întreprinderi cărora le-a fost încredinţată operarea de servicii de interes economic general, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 312 din 29 noiembrie 2005, precum şi Încadrarea comunitară privind ajutorul de stat sub forma compensării serviciului public, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. C 297 din 29 noiembrie 2005.-------