ORDIN nr. 1.483/C din 15 iunie 2006pentru aprobarea Regulamentului privind răspunderea disciplinară a personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul Ministerului Justiţiei şi al Institutului Naţional de Criminologie
EMITENT
  • MINISTERUL JUSTIŢIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 23 iunie 2006    Având în vedere dispoziţiile art. 87 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul justiţiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind răspunderea disciplinară a personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul Ministerului Justiţiei şi al Institutului Naţional de Criminologie, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3Direcţia pentru resurse umane şi relaţii cu Consiliul Superior al Magistraturii şi Corpul de inspecţie al ministrului justiţiei vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.Ministrul justiţiei,Monica Luisa MacoveiBucureşti, 15 iunie 2006.Nr. 1.483/C.  +  Anexa REGULAMENTprivind răspunderea disciplinară a personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul Ministerului Justiţiei şi al Institutului Naţional de Criminologie  +  Articolul 1Încălcarea cu vinovăţie de către personalul asimilat judecătorilor şi procurorilor a îndatoririlor de serviciu constituie abatere disciplinară şi atrage răspunderea disciplinară a acestuia.  +  Articolul 2Constituie abateri disciplinare următoarele fapte: a) încălcarea prevederilor referitoare la îndatoriri, declaraţii de avere, declaraţii de interese, incompatibilităţi şi interdicţii, stabilite prin lege sau acte interne pentru personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor; b) intervenţiile pentru soluţionarea unor cereri, pretinderea sau acceptarea rezolvării intereselor personale sau ale membrilor familiei ori ale altor persoane altfel decât în limita cadrului legal reglementat pentru toţi cetăţenii; c) desfăşurarea de activităţi publice cu caracter politic sau manifestarea convingerilor politice în exercitarea atribuţiilor de serviciu; d) nerespectarea nejustificată a termenelor prevăzute pentru soluţionarea lucrărilor; e) grava neglijenţă în întocmirea şi rezolvarea lucrărilor, în măsura în care fapta săvârşită nu întruneşte elemente constitutive ale unei infracţiuni; f) nerespectarea secretului profesional sau a confidenţialităţii lucrărilor cu acest caracter; g) refuzul nejustificat de a îndeplini o îndatorire de serviciu; h) absenţe nemotivate de la serviciu, în mod repetat; i) atitudine ireverenţioasă în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu faţă de colegi sau faţă de petenţi; j) participarea directă sau prin persoane interpuse la jocurile de tip piramidal, jocuri de noroc sau sisteme de investiţii pentru care nu este asigurată transparenţa fondurilor, în condiţiile legii; k) stabilirea de relaţii directe cu caracter personal cu petenţii în vederea soluţionării favorabile a cererilor acestora; l) neîndeplinirea obligaţiei privind transferarea normei de bază la Ministerul Justiţiei sau, după caz, la Institutul Naţional de Criminologie.  +  Articolul 3Sancţiunile disciplinare care se pot aplica personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, proporţional cu gravitatea abaterilor, sunt: a) avertismentul; b) diminuarea indemnizaţiei de încadrare lunare brute cu până la 15% pe o perioadă de la o lună la 3 luni; c) mutarea disciplinară pentru o perioadă de la o lună la 3 luni la un alt compartiment din cadrul Ministerului Justiţiei; d) eliberarea din funcţie.  +  Articolul 4 (1) Sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 3 se aplică de către ministrul justiţiei, la propunerea Comisiei de disciplină. (2) Comisia de disciplină este constituită din 7 membri, după cum urmează: a) 2 inspectori din cadrul Corpului de inspecţie al ministrului justiţiei; b) 2 persoane desemnate de ministrul justiţiei din rândul personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul Ministerului Justiţiei sau al Institutului Naţional de Criminologie; c) 3 reprezentanţi ai personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul Ministerului Justiţiei şi al Institutului Naţional de Criminologie, desemnaţi prin vot secret, cu majoritate simplă, de adunarea generală comună a acestui personal. (3) Din Comisia de disciplină mai face parte un număr egal de membri supleanţi, numiţi după aceleaşi reguli şi criterii ca şi membrii Comisiei de disciplină. (4) Membrii Comisiei de disciplină sunt numiţi pentru o perioadă de doi ani, prin ordin al ministrului justiţiei, cu posibilitatea reînnoirii mandatului doar o singură dată. (5) Preşedintele Comisiei de disciplină este desemnat prin vot secret, cu majoritate simplă, din rândul membrilor comisiei. (6) Direcţia pentru resurse umane şi relaţii cu Consiliul Superior al Magistraturii asigură organizarea şi desfăşurarea adunării comune a personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din Ministerul Justiţiei şi Institutul Naţional de Criminologie, în vederea alegerii reprezentanţilor prevăzuţi la alin. (2) lit. c).  +  Articolul 5Din Comisia de disciplină nu pot face parte: a) soţi, rude sau afini până la gradul al IV-lea inclusiv, în timpul aceluiaşi mandat; b) persoane care a fost sancţionate disciplinar în ultimii 3 ani.  +  Articolul 6 (1) Mandatul de membru al Comisiei de disciplină se suspendă în situaţia în care persoana în cauză este cercetată pentru săvârşirea uneia dintre abaterile disciplinare prevăzute de prezentul ordin. (2) Comisia de disciplină va consemna într-un raport suspendarea calităţii de membru al acesteia şi îl va înainta de îndată ministrului justiţiei. (3) Suspendarea calităţii de membru al Comisiei de disciplină durează până la pronunţarea unei hotărâri definitive în urma cercetării disciplinare; dacă prin hotărâre persoana în cauză a fost sancţionată disciplinar, încetează calitatea acesteia de membru al Comisiei de disciplină. (4) Pe durata suspendării calităţii de membru al Comisiei de disciplină, preşedintele acesteia va lua măsurile necesare pentru înlocuirea membrului Comisiei de disciplină suspendat cu unul dintre supleanţi, în termen de 5 zile de la data constatării situaţiei care a determinat-o.  +  Articolul 7În cazul în care membrul Comisiei de disciplină este soţ, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu persoana cercetată ori în cazul în care s-a pronunţat anterior cu privire la cauza cercetată, acesta nu participă la soluţionarea respectivei cauze şi este înlocuit pentru soluţionarea respectivei cauze cu unul dintre membrii supleanţi, în mod corespunzător.  +  Articolul 8 (1) Mandatul de membru al Comisiei de disciplină încetează în una dintre următoarele situaţii: a) la cerere, pentru motive întemeiate; b) la expirarea termenului pentru care a fost numit; c) în cazul eliberării din funcţie; d) în cazul pierderii calităţii de inspector sau, după caz, de personal de specialitate asimilat judecătorilor şi procurorilor; e) în cazul aplicării unei sancţiuni disciplinare membrului Comisiei de disciplină. (2) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a), c), d) şi e), este numit un nou membru al Comisiei de disciplină din rândul membrilor supleanţi, în mod corespunzător, pentru timpul rămas până la expirarea mandatului. (3) Membrii Comisiei de disciplină îşi continuă mandatul până la emiterea ordinului ministrului justiţiei de constituire a noii comisii.  +  Articolul 9 (1) Secretariatul Comisiei de disciplină este asigurat de Corpul de inspecţie al ministrului justiţiei. (2) Secretariatul Comisiei de disciplină are următoarele atribuţii principale: a) înregistrează şi ţine evidenţa tuturor sesizărilor înaintate Comisiei de disciplină; b) efectuează lucrările necesare desfăşurării cercetării disciplinare şi a acţiunii în faţa Comisiei de disciplină; c) convoacă membrii Comisiei de disciplină, persoana a cărei faptă formează obiectul dosarului, persoana care a făcut sesizarea şi persoanele a căror audiere este necesară pentru soluţionarea cauzei; d) asigură redactarea actelor Comisiei de disciplină, inclusiv a deciziei motivate a acesteia, prin care se propune aplicarea sancţiunii disciplinare, şi le înaintează conducătorului instituţiei.  +  Articolul 10 (1) Sesizarea Comisiei de disciplină se poate face de către: a) ministrul justiţiei; b) secretarul de stat coordonator, secretarul general sau secretarul general adjunct; c) conducătorul compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea persoana cercetată; d) persoana vătămată prin fapta consilierului juridic asimilat judecătorilor sau procurorilor. (2) Pentru abaterile disciplinare prevăzute la art. 2 lit. e) şi g), sesizarea Comisiei de disciplină se poate face doar de către persoanele prevăzute la alin. (1) lit. a), b) şi c).  +  Articolul 11 (1) Sesizarea Comisiei de disciplină se poate face în termen de maximum 30 de zile de la data la care s-a luat la cunoştinţă săvârşirea faptei care constituie abatere disciplinară, dar nu mai târziu de 3 luni de la data săvârşirii acesteia. (2) Nerespectarea termenelor menţionate atrage clasarea sesizării.  +  Articolul 12 (1) Sesizarea va cuprinde următoarele menţiuni: a) numele, prenumele, domiciliul persoanei care formulează sesizarea, precum şi, dacă este cazul, funcţia deţinută; b) numele, prenumele, funcţia deţinută şi compartimentul în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea persoana împotriva căreia este formulată sesizarea; c) descrierea faptei ce constituie obiectul sesizării; d) temeiul legal al sesizării, respectiv încadrarea faptei; e) indicarea, cel puţin cu aproximaţie, a datei la care fapta a fost săvârşită; f) arătarea dovezilor pe care se sprijină sesizarea; g) data şi semnătura persoanei ce formulează sesizarea. (2) Sesizarea se formulează în scris şi va fi însoţită, în măsura în care este posibil, de înscrisurile care o susţin. (3) Sesizarea va fi clasată dacă nu cuprinde menţiunile prevăzute la alin. (1) lit. a), b), c), d), f) şi g). (4) Dacă sesizarea se face în condiţiile art. 10 alin. (1) lit. d), în măsura în care sesizarea nu conţine toate informaţiile menţionate la alin. (1), va fi contactată persoana care a formulat sesizarea, în vederea completării acesteia.  +  Articolul 13 (1) Pentru exercitarea acţiunii disciplinare este obligatorie efectuarea cercetării prealabile. (2) Cercetarea prealabilă va fi efectuată de două persoane desemnate de ministrul justiţiei din cadrul Ministerului Justiţiei. (3) În cadrul cercetării prealabile se vor stabili faptele şi urmările acestora, împrejurările în care au fost săvârşite, precum şi orice alte date concludente ce pot fi avute în vedere pentru calificarea faptelor drept abateri disciplinare şi pentru aprecierea vinovăţiei sau a nevinovăţiei persoanei cercetate. (4) Persoanei cercetate i se va înainta o copie de pe sesizarea adresată Comisiei de disciplină, sub sancţiunea nulităţii. (5) Citarea şi ascultarea persoanei cercetate, precum şi verificarea apărărilor acesteia sunt obligatorii. Audierea acesteia trebuie consemnată în scris, sub sancţiunea nulităţii. (6) Refuzul persoanei în cauză de a se prezenta la cercetări sau de a face declaraţii se consemnează într-un proces-verbal şi nu va împiedica finalizarea cercetării prealabile. (7) Rezultatul cercetării prealabile este consemnat într-un raport care se înaintează Comisiei de disciplină în termen de 30 de zile de la începerea cercetării.  +  Articolul 14În măsura în care Comisia de disciplină consideră că este necesară completarea cercetării prealabile, va dispune efectuarea de verificări suplimentare.  +  Articolul 15Comisia de disciplină, după primirea raportului şi efectuarea eventualelor verificări suplimentare, poate: a) să dispună motivat clasarea, în cazul în care se consideră că exercitarea acţiunii disciplinare nu se justifică; b) să judece acţiunea disciplinară.  +  Articolul 16 (1) Şedinţele Comisiei de disciplină sunt de regulă publice, cu excepţia cazurilor în care: a) persoana cercetată solicită în scris, motivat, ca acestea să nu fie publice; b) preşedintele Comisiei de disciplină hotărăşte, datorită unor motive temeinic justificate, ca acestea să nu fie publice. (2) În faţa Comisiei de disciplină, citarea persoanei în cauză este obligatorie. Persoana cercetată poate fi asistată sau reprezentată de un avocat ori de o altă persoană de specialitate juridică asimilată judecătorilor sau procurorilor. (3) Poate fi citată persoana care a înaintat sesizarea Comisiei de disciplină, precum şi orice altă persoană ale cărei declaraţii pot fi avute în vedere la rezolvarea cauzei. Decizia citării acestor persoane aparţine Comisiei de disciplină. (4) Persoana cercetată ori, după caz, reprezentantul sau apărătorul său are dreptul să ia cunoştinţă de toate actele dosarului şi poate solicita administrarea de probe în apărare. Se administrează şi probele descoperite după faza cercetării prealabile. (5) Lucrările Comisiei de disciplină se consemnează într-un proces-verbal care va fi semnat de toţi membrii acesteia. În procesul-verbal se consemnează dacă persoana cercetată nu s-a prezentat în faţa Comisiei de disciplină. (6) În cazul în care Comisia de disciplină constată că fapta săvârşită nu constituie abatere disciplinară sau că persoana cercetată nu este vinovată, va dispune respingerea acţiunii disciplinare. (7) În cazul în care Comisia de disciplină constată că acţiunea disciplinară este întemeiată, va propune ministrului justiţiei, printr-o decizie motivată, aplicarea unei sancţiuni disciplinare, în raport cu gravitatea abaterii disciplinare săvârşite şi urmările acesteia, cauzele care au determinat săvârşirea acesteia, cu împrejurările concrete în care abaterea a fost săvârşită, cu gradul de vinovăţie, cu circumstanţele personale ale celui cercetat, comportarea generală în timpul serviciului şi existenţa în antecedentele celui cercetat a altor sancţiuni disciplinare care nu au fost radiate din dosarul profesional. (8) În cazul în care Comisia de disciplină are indicii că fapta săvârşită de persoana cercetată poate fi considerată infracţiune, aceasta propune ministrului justiţiei sesizarea organelor de urmărire penală. (9) Deciziile Comisiei de disciplină se adoptă în prezenţa a cel puţin 5 membri şi cu votul majorităţii membrilor acesteia.  +  Articolul 17 (1) Ordinul ministrului justiţiei de aplicare a sancţiunii disciplinare se redactează în termen de maximum 20 de zile de la data emiterii deciziei prevăzute la art. 16 alin. (7). (2) Sancţiunea disciplinară aplicată de ministrul justiţiei nu poate fi mai gravă decât cea propusă de Comisia de disciplină. Ministrul justiţiei va putea aplica o sancţiune disciplinară mai uşoară decât cea propusă de Comisia de disciplină. (3) Sub sancţiunea nulităţii absolute, ordinul ministrului justiţiei va cuprinde în mod obligatoriu următoarele menţiuni: a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară; b) precizarea prevederilor din actele normative în vigoare care au fost încălcate de cel sancţionat; c) temeiul de drept în baza căruia se aplică sancţiunea disciplinară; d) sancţiunea ce va fi aplicată; e) termenul în care hotărârea poate fi atacată. (4) Ordinul prevăzut la alin. (1) se comunică în scris, conform dispoziţiilor legale, în termen de maximum 10 zile de la data emiterii lui. (5) Ordinul ministrului justiţiei de aplicare a sancţiunii disciplinare poate fi atacat în termen de 30 de zile de la comunicare, la instanţa de contencios administrativ şi fiscal competentă. (6) Sancţiunea disciplinară se aplică în maximum 10 zile de la comunicarea ordinului ministrului justiţiei persoanei sancţionate, dar nu mai târziu de un an de la data săvârşirii abaterii disciplinare. (7) Răspunderea penală sau contravenţională nu înlătură răspunderea disciplinară pentru fapta săvârşită, în măsura în care prin aceasta s-au încălcat îndatoriri de serviciu.  +  Articolul 18 (1) În cazul aplicării unei sancţiuni disciplinare persoanei care îndeplineşte o funcţie de conducere, ministrul justiţiei poate dispune şi revocarea din funcţia de conducere. (2) Persoana care a fost revocată dintr-o funcţie de conducere nu mai poate fi promovată într-o asemenea funcţie pe o perioadă de 3 ani.  +  Articolul 19 (1) Sancţiunile disciplinare se radiază de drept din dosarul profesional, după cum urmează: a) în termen de 6 luni de la aplicare, sancţiunea disciplinară prevăzută la art. 3 lit. a); b) în termen de un an de la expirarea termenului pentru care au fost aplicate, sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 3 lit. b) şi c); c) în termen de 3 ani de la aplicare, sancţiunea disciplinară prevăzută la art. 3 lit. d). (2) Radierea sancţiunilor disciplinare se constată prin ordin al ministrului justiţiei.___________