DECIZIE nr. 455 din 30 mai 2006referitoare la excepţia de neconstitutionalitate a dispoziţiilor art. 82 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor şi procurorilor
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 539 din 22 iunie 2006    Ioan Vida - presedinteNicolae Cochinescu - judecatorAspazia Cojocaru - judecatorKozsokar Gabor - judecatorAcsinte Gaspar - judecatorPetre Ninosu - judecatorIon Predescu - judecatorSerban Viorel Stanoiu - judecatorIon Tiuca - procurorPatricia Marilena Ionea - magistrat-asistentPe rol se afla solutionarea excepţiei de neconstitutionalitate a dispoziţiilor art. 82 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor şi procurorilor, excepţie ridicata de Aurelia Motoarca în Dosarul nr. 8.245/2005 al Tribunalului Cluj - Sectia litigii de muncă, asigurări sociale şi contencios administrativ.La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal indeplinita.Cauza este în stare de judecată.Reprezentantul Ministerului Public solicita respingerea excepţiei ca inadmisibila, intrucat autorul excepţiei solicita completarea textului de lege criticat, aspect ce este atributul exclusiv al legiuitorului, iar nu al instanţei de contencios constituţional.CURTEA,având în vedere actele şi lucrarile dosarului, constata urmatoarele:Prin Incheierea din 20 februarie 2006, pronunţată în Dosarul nr. 8.245/2005, Tribunalul Cluj - Sectia litigii de muncă, asigurări sociale şi contencios administrativ a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstitutionalitate a dispoziţiilor art. 82 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor şi procurorilor, excepţie ridicata de Aurelia Motoarca în cauza ce are ca obiect cererea de obligare a Consiliului Superior al Magistraturii de a da avizul necesar pentru obtinerea pensiei de serviciu.În motivarea excepţiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine ca dispozitiile art. 82 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 încalcă principiul egalitatii în drepturi consacrat de art. 16 alin. (1) din Constitutie, intrucat, în mod discriminatoriu, fac diferentiere între profesia de avocat şi celelalte profesii de specialitate juridica prevăzute de art. 86 din aceeasi lege ca activităţi care constituie vechime în magistratura.Tribunalul Cluj - Sectia litigii de muncă, asigurări sociale şi contencios administrativ apreciaza ca excepţia ridicata este intemeiata. Astfel, considera ca textul de lege criticat instituie un regim discriminatoriu între diferite categorii de magistraţi, în sensul că are în vedere doar vechimea dobandita în anumite activităţi juridice, iar nu şi vechimea din alte activităţi de aceeasi specialitate.În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstitutionalitate.Guvernul apreciaza ca excepţia de neconstitutionalitate nu este intemeiata. În acest sens, arata ca legiuitorul este singurul în măsura sa determine condiţiile în care judecatorul sau procurorul beneficiaza de pensie de serviciu, inclusiv vechimea care se valorifica la acordarea acestui drept. De asemenea, având în vedere situaţia obiectiv diferita în care se afla judecatorul, avocatul, notarul sau alte categorii profesionale datorita situaţiei juridice, statutului şi activităţii diferite, se justifica instituirea tratamentului juridic diferentiat.Avocatul Poporului considera ca dispozitiile legale criticate sunt constitutionale. Astfel, arata ca, potrivit dispoziţiilor art. 47 alin. (2) din Constitutie, legiuitorul este în drept ca pentru diferite categorii socio-profesionale, având în vedere situaţia diferita a acestora, sa stabileasca condiţii, criterii şi un mod de calcul al pensiei diferentiate. În acelasi timp, considera ca criticile formulate de autorul excepţiei nu privesc aspecte de constituţionalitate, ci o omisiune a textului de lege invocat, aspect ce aparţine competentei exclusive a organului legislativ, iar nu a Curtii Constitutionale.Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstitutionalitate ridicate.CURTEA,examinand incheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:Curtea Constituţională a fost legal sesizata şi este competenţa, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constitutia României, ale art. 1 alin. (2), art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze excepţia de neconstitutionalitate.Obiectul excepţiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 82 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor şi procurorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 din 13 septembrie 2005, dispozitii potrivit cărora: "Judecatorii şi procurorii sunt pensionati la cerere înainte de implinirea varstei prevăzute de lege şi beneficiaza de pensia prevăzută la alin. (1), dacă au o vechime de cel puţin 25 de ani numai în aceste functii. La calcularea acestei vechimi se iau în considerare şi perioadele în care judecatorul sau procurorul a exercitat profesia de avocat, fără ca ponderea acestora să poată fi mai mare de 10 ani."În opinia autorului excepţiei, textul de lege criticat încalcă principiul egalitatii în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminari, consacrat de art. 16 alin. (1) din Constitutie.Curtea constata ca, ulterior sesizarii sale, prevederile art. 82 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 au fost modificate prin articolul unic al Legii nr. 29/2006 pentru completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor şi procurorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 198 din 2 martie 2006, având în prezent urmatorul continut: "Judecatorii, procurorii, precum şi judecatorii financiari şi procurorii financiari care au exercitat aceste functii la Curtea de Conturi a României sunt pensionati, la cerere, înainte de implinirea varstei prevăzute de lege şi beneficiaza de pensia prevăzută la alin. (1), dacă au o vechime de cel puţin 25 de ani numai în aceste functii. La calcularea acestei vechimi se iau în considerare şi perioadele în care judecatorul sau procurorul a exercitat profesia de avocat, fără ca acestea să poată fi mai mari de 10 ani." Noua redactare a acestui text de lege nu inlatura solutia legislativa criticata ca fiind neconstitutionala.Examinand excepţia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca pensia de serviciu a magistratilor reprezinta o categorie de pensie speciala, justificata de specificul exercitarii functiilor de judecator şi de procuror, de restrictiile şi incompatibilităţile legale stabilite pentru aceste functii. La acordarea acestui tip de pensie, potrivit dispoziţiilor art. 82 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 303/2004 se are în vedere întreaga vechime realizata în magistratura, conform definitiei date de art. 86 din aceeasi lege, respectiv, activitatea desfăşurată în exercitarea cvasitotalitatii profesiilor de specialitate juridica. În ceea ce priveste pensia anticipata de serviciu, aceasta se acordă celor care au realizat vechimea prevăzută numai în functiile de judecator şi de procuror, dar se pot include în aceasta vechime şi cel mult 10 ani de activitate în exercitarea profesiei de avocat.Faţa de criticile formulate de autorul excepţiei în legătură cu aceasta din urma reglementare, Curtea retine ca, potrivit prevederilor art. 47 alin. (2) din Constitutie, condiţiile de exercitare a dreptului la pensie şi a celorlalte drepturi de asigurări sociale, precum şi a altor forme de asistenţa sociala sunt stabilite de lege. Astfel, legiuitorul este în drept sa stabileasca şi sa modifice, ori de cate ori apare aceasta necesitate, condiţiile şi criteriile de acordare a pensiilor, modul de calcul şi cuantumul acestora. De asemenea, în considerarea situaţiei specifice deosebite a unor categorii socio-profesionale, legiuitorul poate institui tratamente juridice diferentiate prin condiţii şi criterii de acordare derogatorii, precum şi printr-un mod de calcul şi cuantum diferite ale pensiilor.Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,CURTEA CONSTITUTIONALAÎn numele legiiDECIDE:Respinge excepţia de neconstitutionalitate a dispoziţiilor art. 82 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor şi procurorilor, excepţie ridicata de Aurelia Motoarca în Dosarul nr. 8.245/2005 al Tribunalului Cluj - Sectia litigii de muncă, asigurări sociale şi contencios administrativ.Definitivă şi general obligatorie.Pronunţată în sedinta publică din data de 30 mai 2006.PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,prof. univ. dr. IOAN VIDAMagistrat-asistent,Patricia Marilena Ionea----