HOTĂRÂRE nr. 769 din 14 iunie 2006privind aprobarea Planului de implementare a Sistemului Informatic Naţional de Semnalari
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 21 iunie 2006  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 13 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 128/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului Informatic Naţional de Semnalari, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 345/2005,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Planul de implementare a Sistemului Informatic Naţional de Semnalari, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2 (1) Ministerul Administraţiei şi Internelor este responsabil de realizarea Planului de implementare a Sistemului Informatic Naţional de Semnalari. (2) Ministerul Administraţiei şi Internelor este autorizat sa dispună măsurile necesare pentru încheierea contractelor comerciale de achiziţii necesare implementarii Sistemului Informatic Naţional de Semnalari. (3) Sumele necesare contractării serviciilor de consultanţa pentru proiectarea şi auditarea implementarii Sistemului Informatic Naţional de Semnalari se asigura prin bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor, în limita sumelor aprobate prin legile bugetare anuale.  +  Articolul 3Prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor se aproba Planul detaliat de dezvoltare a soluţiei de implementare a Sistemului Informatic Naţional de Semnalari.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul comunicaţiilorşi tehnologiei informatiei,Zsolt Nagyp. Ministrul finanţelor publice,Doina-Elena Dascalu,secretar de statBucureşti, 14 iunie 2006.Nr. 769.  +  Anexa PLAN DE IMPLEMENTAREa Sistemului Informatic Naţional de Semnalari
  *Font 7*
  Etape Denumirea activităţii Termen Rezultat Observaţii
  1. Adoptarea hotărârii Guvernului pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 128/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 345/2005 septembrie 2006 Înfiinţarea Comitetului de coordonare strategica şi a Comitetului tehnic şi stabilirea atribuţiilor acestor organisme
  2. Definirea cadrului organizatoric al Sistemului Informatic Naţional de Semnalari (SINS) care are drept scop defalcarea optimala a responsabilităţilor structurilor Ministerului Administraţiei şi Internelor (MAI) în implementarea şi exploatarea SINS decembrie 2006 Stabilirea schemei optimale a structurii responsabile din partea MAI pentru SINS Încadrarea cu personal se va face eşalonat, potrivit etapelor proiectului, până la completarea schemei*1).
  3. Pregătirea personalului structurii responsabile cu SINS: - pregătire continua - pregătire specifică permanent Asigurarea unui personal calificat care să fie capabil să asigure mentenanta şi exploatarea SINS În baza acquis-ului Schengen se stabilesc metodologia de lucru şi transpunerea în practica instituţională din România.
  4. Contractarea serviciilor de consultanţa necesare proiectării şi pentru auditarea implementarii SINS trimestrul III 2006 Documentaţie de proiectare legal prevăzută şi auditarea implementarii SINS: - studiul de fezabilitate - proiectul tehnic - caietul de sarcini - Aceasta activitate este dependenta de asigurarea fondurilor bugetare. - Contractul de consultanţa are derulare multianuala; începe în 2006 şi se termina la implementarea SINS. - Studiul de fezabilitate trebuie să fie finalizat până la sfârşitul lunii octombrie 2006.
  5. Elaborarea şi emiterea ordinului ministrului administraţiei şi internelor pentru aprobarea Planului detaliat de dezvoltare a soluţiei de implementare a SINS (Master Plan) trimestrul II 2007 Stabilirea în detaliu a activităţilor ce se vor întreprinde pentru operationalizarea SINS Pentru stabilirea soluţiei optimale se va cere aviz consultativ din partea Comisiei Europene pentru soluţiile propuse de proiectant (minimum doua).
  6. Efectuarea demersurilor pentru asigurarea finanţării soluţiei aprobate 2006 - Atragerea de fonduri Phare - Atragerea de fonduri din Schengen Facility - Asigurarea de alocaţii bugetare în cursul anului 2007 Se vor alege una sau mai multe soluţii în funcţie de disponibilitati şi oportunitati.
  7. Demersuri pentru contractarea soluţiei aprobate 2007 - Contract semnat - Un grafic de implementare a SINS garantat prin răspundere contractuală Acest grafic de implementare va conţine şi faza-pilot a SINS.
  8. Derularea contractului de achiziţii conform graficului stabilit între părţi 2009 Darea în exploatare a SINS Statul român beneficiază de răspunderea contractuală care revine firmei de consultanţa. Aceasta faza va conţine şi interfetele, conversia datelor şi migrarea acestora de la sistemele din structurile MAI care vor furniza/consulta datele în/din SINS.
  -----------
      *1) Cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobate Ministerului Administraţiei şi Internelor prin legile bugetare anuale
  -------------