HOTĂRÎRE Nr. 775 din 29 septembrie 1995privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Facultatea de Ştiinţe Economice Cluj-Napoca, judeţul Cluj"
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 230 din 6 octombrie 1995    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Facultatea de Ştiinţe Economice Cluj-Napoca, judeţul Cluj", prevăzuţi în anexa*) la prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face din fondurile bugetului de stat şi din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinaţie, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:-----------------Ministrul învăţământului,Liviu Maiorp. Ministru de stat,ministrul finanţelor,Nicolae Constantinescu,secretar de statMinistrul lucrărilor publiceşi amenajării teritoriului,Marin Cristea Notă *) Anexa se comunică numai beneficiarului de investiţie.--------------------