REGULAMENT din 12 august 1993de organizare şi functionare a Autorităţii Aeronautice Civile Române
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 207 din 27 august 1993     +  Capitolul 1 Dispozitii generale  +  Articolul 1Autoritatea Aeronautica Civila Română este persoana juridica română, funcţionează ca regie autonoma, pe bază de gestiune economica şi autonomie financiară, şi îşi desfăşoară activitatea conform prezentului regulament şi legilor în vigoare.Sediul Autorităţii Aeronautice Civile Române este în municipiul Bucureşti, sos. Bucureşti-Ploiesti km 16,5.  +  Capitolul 2 Obiectul de activitate  +  Articolul 2Autoritatea Aeronautica Civila Română indeplineste atribuţiile ce decurg din lege sau din reglementarile aeronautice naţionale, precum şi din conventiile şi acordurile aeronautice internationale la care România este parte.Reglementarile, normele, procedurile şi instrucţiunile pentru aeronautica civila, decurgind din prevederile Convenţiei aviaţiei civile internationale, precum şi din alte înţelegeri şi acorduri aeronautice internationale, recunoscute de statul român, sunt obligatorii pentru instituţiile publice, agentii economici şi cetatenii de pe intreg teritoriul României.Proiectantii, constructorii, reparatorii şi operatorii de tehnica aeronautica cu destinatie civila din România, precum şi aeroporturile şi aerodromurile civile şi organele de dirijare a traficului aerian sunt obligate să se supuna supravegherii exercitate de Autoritatea Aeronautica Civila Română în ceea ce priveste respectarea reglementarilor în domeniul sau de activitate.  +  Articolul 3Autoritatea Aeronautica Civila Română realizează, pe principii economice, obiectul sau de activitate care consta în asigurarea aplicarii reglementarilor aeronautice naţionale şi supravegherea respectarii lor de către persoanele juridice şi fizice, române sau straine, care desfăşoară activităţi aeronautice civile ori proiecteaza sau executa produse şi servicii pentru aviatia civila, pe teritoriul României, precum şi în executarea prevederilor înţelegerilor şi acordurilor aeronautice internationale la care statul român este parte.  +  Articolul 4În realizarea obiectului sau de activitate, Autoritatea Aeronautica Civila Română are urmatoarele atribuţii:4.1. stabileste norme, proceduri şi instrucţiuni de aplicare a reglementarilor naţionale în domeniul aeronauticii civile, în concordanta cu cele internationale, privind proiectarea, certificarea, construirea, întreţinerea, exploatarea şi repararea tehnicii de aviatie pentru asigurarea navigabilitatii, privind activităţile de zbor şi navigatie aeriana, de dirijare şi control al traficului aerian, informare aeronautica şi meteorologica, precum şi privind sistemele de protecţie a navigatiei aeriene, activităţile aeroportuare, operationale şi comerciale specifice operatorilor aerieni; supraveghează aplicarea lor;4.2. aproba documentaţia de exploatare tehnica a aeronavelor, supraveghează respectarea acesteia şi stabileste măsuri privind navigabilitatea, inclusiv măsuri de suspendare a autorizatiei de functionare; executa verificarea proiectelor şi a documentatiei pentru prototipurile de aeronave civile, de motoare şi de echipamente ale acestora; efectueaza certificarea de tip a tehnicii de aviatie şi valideaza certificatele de tip emise de alte autorităţi; certifica individual navigabilitatea aeronavelor; prelungeste valabilitatea certificatului de navigabilitate şi valideaza, pentru aeronavele importate, certificatele de navigabilitate individuale de export emise de autorităţile competente straine;4.3. avizeaza studiile privind realizarea în tara sau pentru procurarea din import a tehnicii de aviatie civila şi asigura autorizarea şi supravegherea tehnica a unităţilor care proiecteaza, construiesc, exploateaza, intretin, repara şi opereaza tehnica de aviatie, inclusiv pentru cele care stocheaza şi distribuie produse de aviatie;4.4. elibereaza, valideaza, suspenda sau retrage certificatele de navigabilitate şi de inmatriculare emise aeronavelor civile şi alte documente similare şi aproba programul de întreţinere a aeronavelor şi documentele asociate, inclusiv cele privind resursele tehnice şi duratele de functionare;4.5. completeaza Registrul de evidenta a navigabilitatii aeronavelor civile din România, Registrul unic de inmatriculare a aeronavelor civile în România, Registrul foilor de sarcini, Registrul de evidenta a operatorilor aerieni şi Registrul de evidenta a autorizarilor tehnice pentru executanţii de servicii/produse destinate aeronauticii civile; aproba manualele de prezentare şi documentele asociate aferente operatorilor aerieni şi/sau agentilor economici din domeniul aeronautic; evalueaza stadiul de indeplinire a prevederilor acestor documente în scopul emiterii certificatului de autorizare/operare şi asigura eliberarea acestor documente, supraveghind menţinerea condiţiilor în vederea prelungirii valabilităţii autorizarii;4.6. (1) emite directive de navigabilitate privind tehnica de aviatie, aproba formularistica pentru evidenta obligatorie în exploatarea aeronavelor, aproba dispozitiile pentru aplicarea buletinelor/scrisorilor de serviciu, analizeaza rapoartele privind defectele tehnice ale aeronavelor şi neregularitatile de zbor, elaborind documente cu continut informational tehnic obligatoriu, verificind, totodata, evidenta şi aplicarea acestora; (2) stabileste proceduri specifice de supraveghere a activităţilor metrologice, a instalaţiilor sub presiune şi de ridicat utilizate în activitatea aeronautica civila şi efectueaza aceasta supraveghere;4.7. aproba manualele de zbor, listele de control al cabinei şi documentele obligatorii de bord, la bord şi de aeronava, procedurile de apropiere instrumentala şi valorile inaltimilor/altitudinilor minime de trecere deasupra obstacolelor, conţinutul şi aplicabilitatea normelor de exploatare a aeroporturilor, precum şi minimele meteorologice operationale propuse de operatorii aerieni din România, procedurile de coordonare a zborurilor dintre organele de trafic limitrofe, precum şi dintre organele de trafic civile şi militare privind dirijarea, controlul şi coordonarea zborurilor, alarmarea organelor de cautare şi salvare a aeronavelor aflate în dificultate;4.8. stabileste cerinţele operationale minime pentru echipamentele destinate navigatiei aeriene, comunicatiilor aeriene şi controlului circulaţiei, pentru mijloacele de dirijare şi control al traficului aerian şi de informare aeronautica şi meteorologica, aproba conţinutul informational al publicaţiei A.I.P. - România, asigura informarea aeronautica internationala;4.9. stabileste condiţiile impuse terenurilor de aeronautica civila - aeroporturi, aerodromuri, helioporturi, terenuri de lucru, indiferent de detinator, precum şi procedurile de interventie în cazul producerii de incendii la aeronave, în vederea aplicarii prevederilor actelor normative naţionale specifice şi a reglementarilor aeronautice internationale recunoscute de tara noastra;4.10. aproba reglementarile de exploatare a terenurilor de aeronautica civila şi participa în comisiile de omologare, receptie şi punere în functiune a acestora şi a mijloacelor PNA-Tc de ruta şi zona de aeroport, precum şi la zborurile de deschidere a unor noi cai aeriene;4.11. gestioneaza frecventele de telecomunicatii alocate de organismele interne şi internationale de telecomunicatii Ministerului Transporturilor pentru activitatea de aviatie civila;4.12. verifica şi autorizeaza utilizarea terenurilor de aeronautica civila, a platformelor de compensare, precum şi a mijloacelor de protecţie a navigatiei aeriene; executa verificarea periodica din zbor a funcţionarii echipamentelor şi instalaţiilor de protecţie a navigatiei aeriene şi asigura efectuarea intretinerii echipamentelor specifice aeronavei-laborator;4.13. aplica prevederile legale privind închiderea, deschiderea, redeschiderea sau exploatarea terenurilor de aeronautica civila şi avizeaza, potrivit normelor legale în vigoare, amplasarea construcţiilor şi amenajarilor de orice fel în vecinatatea terenurilor de aeronautica civila sau a mijloacelor de protecţie a navigatiei aeriene;4.14. stabileste auditorii experti şi coordonează activitatea de auditare a sistemelor de asigurare a securitatii de zbor în aviatia civila şi la agentii economici cu profil aeronautic civil;4.15. stabileste reglementari specifice, conform recomandarilor internationale, privind planul tematic minimal de pregatire, examinare teoretica şi practica, precum şi pentru atestarea personalului aeronautic civil navigant, tehnic, de dirijare şi control al traficului, de protecţie a navigatiei aeriene, telecomunicatii şi meteorologie aeronautice, în scopul atestării initiale şi al calificarilor superioare sau de tip;4.16. stabileste programele minimale necesare cursurilor de pregatire în domeniul calităţii, navigabilitatii şi securitatii zborurilor în aeronautica civila, metodologiile de control în zbor al personalului navigant, exercita controlul în zbor al acestui personal şi asigura, prin conventii cu operatorii aerieni, menţinerea antrenamentului personalului de inspecţie propriu al autorităţii;4.17. organizeaza examinarea periodica, teoretica şi practica, după caz, a personalului aeronautic şi asigura eliberarea, potrivit reglementarilor interne şi internationale, a brevetelor şi documentelor de calificare a personalului atestat, prelungeste valabilitatea acestor documente şi tine evidenta personalului aeronautic atestat; echivaleaza şi valideaza documentele nominale de calificare emise de autorităţile aeronautice ale altor state, efectueaza autorizarea persoanelor pentru procese speciale, încercări nedistructive în domeniul aeronautic şi a persoanelor care conduc activitatea de asigurare a calităţii la unitatile autorizate;4.18. stabileste norme specifice personalului din aeronautica civila privind regimul de muncă şi repaus, în scopul asigurarii securitatii zborurilor;4.19. la solicitarea Ministerului Transporturilor, participa la cercetarea evenimentelor de zbor produse pe teritoriul României sau în afara acestui teritoriu;4.20. constata abaterile de la normele şi reglementarile aeronautice privind securitatea zborului şi aplica sancţiuni contraventionale, potrivit competentelor stabilite conform legislaţiei în vigoare;4.21. elaboreaza, potrivit reglementarilor interne şi internationale, norme pentru asigurarea medicală a zborurilor şi pentru asistenţa medicală de urgenta şi controlează, împreună cu organele de specialitate din Ministerul Transporturilor şi Ministerul Sănătăţii, aceste activităţi;4.22. propune Ministerului Transporturilor tarifele în lei şi valuta pentru activităţile şi prestaţiile ce le executa, în vederea aprobării acestora potrivit legii;4.23. urmareste aplicarea reglementarilor internationale cu privire la activitatea operationala şi comerciala specifică aeronauticii civile şi propune măsuri corespunzătoare;4.24. aproba orarele şi frecventele curselor aeriene în conformitate cu acordurile aeriene bilaterale şi conventiile internationale la care România este parte;4.25. colaboreaza, potrivit legii, cu organele Ministerului Apararii Naţionale pentru organizarea spatiului aerian al României;4.26. realizează actiunile de cooperare cu autorităţi aeronautice similare ale altor state şi, pe baza mandatului dat de Ministerul Transporturilor, cu organismele de aviatie civila internationala;4.27. analizeaza şi face propuneri Ministerului Transporturilor cu privire la cererile de autorizare a operatorilor aerieni, precum şi cu privire la retragerea autorizarii; aproba drepturi de trafic operatorilor aerieni români pentru noi linii aeriene; aproba cererile de survol al teritoriului României, potrivit legii;4.28. executa activităţi de statistica aeronautica, de prognoza, organizare, dezvoltare şi dotare a sistemului aeronautic civil naţional.  +  Capitolul 3 Patrimoniul  +  Articolul 5Patrimoniul Autorităţii Aeronautice Civile Române este de 17.289.641 lei, reevaluat şi definitivat, în conformitate cu prevederile legale, prin protocoalele incheiate cu Ministerul Transporturilor şi Regia Autonoma "Administratia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - Romatsa".CAP 4Structura Autorităţii Aeronautice Civile Române  +  Articolul 6Structura organizatorica a Autorităţii Aeronautice Civile Române poate cuprinde compartimente, birouri, servicii, direcţii şi inspecţii şi se stabileste potrivit legii.  +  Capitolul 5 Organele de conducere  +  Articolul 7 (1) Conducerea Autorităţii Aeronautice Civile Române este asigurata de consiliul de administratie şi de directorul general. (2) Consiliul de administratie se numeste prin ordin al ministrului transporturilor.  +  Articolul 8 (1) Consiliul de administratie se constituie cu un numar de 11 membri. (2) În componenta sa, consiliul de administratie cuprinde, pe linga specialisti din domeniul aeronauticii civile, un reprezentant al Ministerului Transporturilor şi un reprezentant al Ministerului Finanţelor. (3) Consiliul de administratie îşi desfăşoară activitatea potrivit regulamentului propriu de organizare şi functionare. (4) Consiliul de administratie numeste directorul general cu avizul ministrului transporturilor. (5) Directorul general reprezinta Autoritatea Aeronautica Civila Română în relatiile oficiale, conduce activitatea curenta şi angajează sau concediaza personalul de execuţie al acesteia.  +  Capitolul 6 Bugetul de venituri şi cheltuieli  +  Articolul 9 (1) Autoritatea Aeronautica Civila Română stabileste şi aproba anual bugetul de venituri şi cheltuieli. (2) Veniturile Autorităţii Aeronautice Civile Române provin din tarifele în lei şi valuta percepute de la persoane fizice şi juridice, române sau straine, pentru servicii prestate acestora. (3) Cheltuielile directe şi indirecte legate de pregătirea aeronavelor, mijloacelor şi tehnicii de aviatie în vederea efectuării zborurilor tehnice sau a altor verificări specifice, precum şi orice alte cheltuieli aferente acestor activităţi, necuprinse în cuantumul tarifelor ce se percep, vor fi suportate de beneficiarii serviciilor. (4) Cheltuielile de deplasare şi cazare ale personalului de inspecţie şi control din Autoritatea Aeronautica Civila Română, neincluse în tarife, efectuate pentru prestarea unor servicii sau indeplinirea unor activităţi solicitate de către agentii economici, institutii publice sau organe de specialitate ale administraţiei publice, vor fi suportate de către acestia.  +  Articolul 10Controlul financiar de gestiune se realizează de organele proprii, în conformitate cu prevederile legale.  +  Capitolul 7 Dispozitii finale  +  Articolul 11Prezentul regulament de organizare şi functionare se completeaza cu celelalte reglementari legale care se referă la activitatea regiilor autonome.--------------