NORME METODOLOGICE din 19 mai 2006privind întocmirea, semnarea, depunerea, componenţa şi modul de completare a situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice în anul 2006, precum şi modelele acestora
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 498 din 8 iunie 2006  1. Întocmirea situaţiilor financiare trimestrialePotrivit prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991 republicată, pentru instituţiile publice, documentul oficial de prezentare a situaţiei patrimoniului aflat în administrarea statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale şi a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli îl reprezintă situaţia financiară.Situaţiile financiare trimestriale cuprind: bilanţul, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie, conturile de execuţie bugetară şi alte anexe.Situaţiile financiare se întocmesc în moneda naţională, respectiv în lei, tară subdiviziunile leului.Pentru necesităţi proprii de informare şi la solicitarea unor organisme internaţionale, se pot întocmi situaţii financiare şi într-o altă monedă.Activitatea desfăşurată în străinătate de unităţile fară personalitate juridică, subordonate instituţiilor publice din România, se include în situaţiile financiare ale persoanei juridice române şi se raportează pe teritoriul României.Instituţiile publice vor înscrie pe prima pagină a bilanţului, datele de identificare (instituţia, adresa, codul poştal, telefonul, codul de înregistrare fiscală, codul activităţii CAEN), citeţ, fără a se folosi prescurtări sau iniţiale.În conformitate cu prevederile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 656/1997 privind aprobarea Clasificării activităţilor din economia naţională- CAEN, organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale şi instituţiile publice subordonate au obligaţia încadrării activităţii desfăşurate potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională, actualizată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 601/2002.2. Semnarea şi depunerea situaţiilor financiareSituaţiile financiare se semnează de conducătorul instituţiei şi de conducătorul compartimentului financiar-contabil sau de alte persoane împuternicite să îndeplinească aceste funcţii.Instituţiile publice ai căror conducători au calitatea de ordonatori de credite secundari sau terţiari, depun un exemplar din situaţiile financiare trimestriale şi anuale la organul ierarhic superior, la termenele stabilite de acesta.Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, alte autorităţi publice, instituţii autonome şi unităţile administrativ-teritoriale, ai căror conducători au calitatea de ordonatori principali de credite, depun la Ministerul Finanţelor Publice sau direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, după caz, un exemplar din situaţiile financiare trimestriale potrivit normelor şi la termenele stabilite de acesta.Potrivit prevederilor art. 13 alin. (2) din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, se recomandă ca situaţiile financiare anuale proprii ale ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, ale altor autorităţi publice, instituţiilor publice autonome şi ale instituţiilor publice subordonate să fie însoţite de un raport privind auditarea bilanţului şi a contului de execuţie bugetară, întocmit în condiţiile legii.Situaţiile financiare centralizate se depun la Ministerul Finanţelor Publice de conducătorii compartimentelor financiar-contabile sau de persoane cu atribuţii în activitatea de analiză şi centralizare a acestora care să poată oferi informaţiile necesare în legătură cu situaţiile financiare prezentate.Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, alte autorităţi publice, instituţiile publice autonome au obligaţia să se prezinte la Direcţia generală a tehnologiei informaţiei din cadrul Ministerului Finanţelor Publice pentru a primi gratuit discheta cu programul informatic de centralizare a situaţiilor financiare pentru instituţii publice, în vederea depunerii situaţiei financiare centralizate la Ministerul Finanţelor Publice şi pe suport magnetic.Deoarece informaţiile din situaţiile financiare trimestriale şi anuale ale instituţiilor publice stau la baza unor raportări la Institutul European de Statistică (EUROSTAT) de către Banca Naţională a României şi Institutul Naţional de Statistică, Ministerul Finanţelor Publice trebuie să transmită instituţiilor raportoare datele centralizate în 15 zile de la expirarea termenului de depunere a situaţiilor financiare de către instituţiile publice, astfel încât orice întârziere periclitează programul stabilit de raportare.Nerespectarea reglementărilor emise de Ministerul Finanţelor Publice cu privire la întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare periodice stabilite potrivit legii constituie contravenţie, conform prevederilor art. 41 pct. 2 lit. e) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, şi se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 3000 lei (RON), dacă perioada de întârziere pentru întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare periodice este cuprinsă între 15 şi 30 de zile lucrătoare, şi de la 1500 lei la 4500 lei (RON), dacă perioada de întârziere depăşeşte 30 de zile lucrătoare, potrivit art. 42 alin. (2), şi se suportă de persoanele vinovate, potrivit alin. (5) al aceluiaşi articolContravenţiilor prevăzute la art. 41 din legea mai sus menţionată le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.În vederea implementării în bune condiţiuni a prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1917/2005 şi ale prezentului ordin, termenul de predare la Ministerul Finanţelor Publice - Direcţia generală a contabilităţii publice şi a sistemului de decontări în sectorul public 'ad a situaţiilor financiare la finele trimestrului I este 15 iunie 2006. Pentru trimestrele II şi III termenul este 15 august, respectiv 15 noiembrie 2006.3. Componentele situaţiilor financiareSituaţiile financiare care se întocmesc de instituţiile publice la finele trimestrelor I, II, şi III din anul 2006 se compun din următoarele formulare ale căror modele sunt prezentate în anexe la prezentele norme:     Anexa 1 Bilanţ    Anexa 2 Contul de rezultat patrimonial    Anexa 3 şi 4 Situaţia fluxurilor de trezorerie    Anexa 5 Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice -                  Venituri    Anexa 6 Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice -                  Cheltuieli    Anexa 7 Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice -                  Cheltuieli    Anexa 8 Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice şi                  activităţilor finanţate integral din venituri proprii                  (de subordonare locală) - Venituri    Anexa 9 Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice                  finanţate din venituri proprii şi subvenţii (de                  subordonare locală) - Venituri    Anexa 10 Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice şi                  activităţilor finanţate integral din venituri proprii                  (de subordonare locală) - Cheltuieli    Anexa 11 Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice                  finanţate din venituri proprii şi subvenţii (de                  subordonare locală) - Cheltuieli    Anexa 12 Contul de execuţie a bugetului local - Venituri    Anexa 13 Contul de execuţie a bugetului local - Cheltuieli    Anexa 14a Disponibil din mijloace cu destinaţie specială    Anexa 14b Disponibil din mijloace cu destinaţie specială    Anexa 15 Contul de execuţie a bugetului creditelor externe-                  Cheltuieli    Anexa 16 Contul de execuţie a bugetului creditelor interne-                  Cheltuieli    Anexa 17 Contul de execuţie a bugetului fondurilor externe                  nerambursabile - Venituri    Anexa 18 Contul de execuţie a bugetului fondurilor externe                  nerambursabile - Cheltuieli    Anexa 19 Contul de execuţie a veniturilor şi cheltuielilor                  evidenţiate în afara bugetului local - Venituri    Anexa 20 Contul de execuţie a veniturilor şi cheltuielilor                  evidenţiate în afara bugetului local - Cheltuieli    Anexa 24 Situaţia privind execuţia veniturilor şi cheltuielilor                  bugetelor locale pe unităţi administrativ- teritoriale    Anexa 30 Plăţi restante    Anexa 31 Situaţia acţiunilor deţinute de instituţiile publice în                  numele statului român, la societăţi comerciale,                  societăţi/companii naţionale precum şi în capitalul unor                  organisme internaţionale    Anexa 32 Situaţia sumelor evidenţiate în conturi în afara                  bilanţului rezultate din operaţiuni ce decurg din                  administrarea veniturilor bugetului general consolidat    Anexa 33 Situaţia unor indicatori referitori la protecţia                  copilului şi a persoanelor cu handicap    Anexa 40a Situaţia activelor şi datoriilor instituţiilor publice                  din administraţia centrală    Anexa 40b Situaţia activelor şi datoriilor instituţiilor publice                  din administraţia locală    Anexa 40c Situaţia activelor şi datoriilor instituţiilor publice                  din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj,                  sănătate).    Anexele 1-13, 14a, 14b, 15 - 20, 24, 30 - 33, 40a, 40b şi 40c fac    parte integrantă din prezentele norme metodologice.MODUL DE COMPLETARE A SITUAŢIILOR FINANCIARE  +  Anexa 1BILANŢBilanţul este documentul contabil de sinteză prin care se prezintă elementele de active, datorii şi capitaluri proprii ale instituţiei publice la sfârşitul perioadei de raportare, precum şi în alte situaţii prevăzute de lege. Prin diferenţa dintre total active şi total datorii se determină indicatorul active nete, care trebuie să fie egal cu capitalurile proprii.Pentru fiecare element de bilanţ trebuie prezentată valoarea aferentă elementului respectiv pentru exerciţiul financiar precedent.Dacă valorile prezentate anterior nu sunt comparabile, absenţa comparabilităţii trebuie prezentată în notele explicative.Un element de bilanţ pentru care nu există valoare nu trebuie prezentat, cu excepţia cazului în care exista un element corespondent pentru exerciţiul financiar precedent.Bilanţul se întocmeşte pe baza ultimei balanţe de verificare a conturilor sintetice, puse de acord cu balanţa conturilor analitice, încheiată după înregistrarea tuturor documentelor în care au fost consemnate operaţiunile economico-financiare aferente perioadei raportate.Pentru completarea formularului, pe rânduri, se fac următoarele precizări:01 - se completează cu valoarea activelor fixe necorporale şi activelor fixe necorporale în curs de execuţie rezultată din însumarea soldurilor debitoare ale conturilor de active fixe necorporale, diminuată cu valoarea amortizărilor şi ajustărilor de depreciere aferente (ct. 203+205+206+208+233-280-290-293*);02 - se completează cu valoarea activelor fixe corporale şi activelor fixe corporale în curs de execuţie rezultată din însumarea soldurilor debitoare ale conturilor de active fixe corporale, diminuată cu valoarea amortizărilor şi ajustărilor de depreciere aferente (ct. 213+214+231-281 -291-293*);03 - se înscrie valoarea activelor fixe corporale de natura terenurilor şi clădirilor şi activelor fixe corporale în curs de execuţie rezultată din însumarea soldurilor debitoare ale conturilor de active fixe corporale diminuată cu valoarea amortizărilor şi ajustărilor de depreciere aferente (ct. 211+212+231-281-291-293*);04 - se completează cu valoarea altor active ale statului din soldul debitor al contului 215;05 -se completează cu valoarea activelor financiare necurente (investiţii pe termen lung) sub formă de acţiuni, obligaţiuni şi alte creanţe imobilizate rezultată din însumarea soldurilor debitoare ale conturilor de active financiare, diminuată cu valoarea ajustărilor pentru pierderea de valoare aferente (ct.260+265+267-296);06 - se completează cu valoarea creanţelor necurente ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (conform legii sau contractului), rezultată din însumarea soldurilor debitoare ale conturilor corespunzătoare diminuată cu valoarea ajustărilor de depreciere aferente (ct. 4112+4612-4912-4962);07- se completează cu valoarea totală a activelor necurente rezultată din însumarea rândurilor: 01+02+03+04+05+06;08 - se completează cu valoarea stocurilor existente rezultată din însumarea soldurilor debitoare ale conturilor de stocuri, ajustată cu valoarea diferentelor de preţ şi diminuată cu valoarea ajustărilor de depreciere aferente (ct.301+302+303+304+305+307+309+331+332+341+345+346+ 347+349+351+354+356+357+358+359+361+371+381+/-348+/-378-391-392+393-394-395-396-397-398);10 - se completează cu valoarea creanţelor curente provenind din operaţiuni comerciale şi avansuri ce urmează a fi încasate pe o perioadă mai mică de un an, rezultată din însumarea soldurilor debitoare ale conturilor corespunzătoare diminuată cu valoarea ajustărilor pentru depreciere aferente (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+4611+473**+481 +482+483-4911-4961+5187);Referitor la conturile 481 şi 482 se va avea în vedere eliminarea acestora din activele şi datoriile bilanţului centralizat.11- se completează cu valoarea creanţelor bugetare deţinute de instituţie ce urmează a fi încasate pe o perioadă mai mică de un an, rezultată din însumarea soldurilor debitoare ale conturilor corespunzătoare diminuată cu valoarea ajustărilor pentru depreciere aferente (ct.431**+437**+4424+4428**+444**+446**+4482+463+464+465 +4664+4665+4681+4682+4684+4687+469-497);Referitor la conturile 4424 şi 4423 se va avea în vedere consolidarea acestora în bilanţul centralizat12- se completează cu valoarea creanţelor din operaţiuni cu Comunitatea Europeană, rezultată din însumarea soldurilor debitoare ale conturilor corespunzătoare (ct.4501+4511+4531+4541+4551+456+457+458);13 - se completează cu valoarea investiţiilor pe termen scurt (obligaţiuni emise şi răscumpărate) diminuată cu valoarea ajustărilor pentru pierderea de valoare aferente (ct. 505-595);14- se completează cu valoarea totală a disponibilităţilor aflate în conturile de la trezorerie şi bănci, precum şi din casă, rezultată din însumarea rândurilor: 15+17;15 - se completează cu valoarea lichidităţilor existente în casă în conturile de la trezorerie, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153+5161+5171+520+5211 +5212+5221+5222+523+524+5251+5252+5253+526+527+528+5291 +5292+5299+531+532+542+550+551+552+553+554+555+556+557 +558+5601+5602+561+562+5711+5712+5713+5714+5741+5742+5743+5744);16 - se completează cu valoarea lichidităţilor existente în conturile de la trezorerie, constituite în depozite (ct. 5153+5222+5602+5714+5744);17 - se completează cu valoarea lichidităţilor existente în conturile de la băncile comerciale (ct. 5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+5142 +5151+5152+5153+5161+5162+5172+5314+5411+5412+550+558+560)18 - se completează cu valoarea lichidităţilor existente în conturile de la băncile comerciale, constituite în depozite (ct. 5153);19 - se completează cu valoarea cheltuielilor înregistrate în avans preluate din soldul debitor al contului 471;20 - se completează cu valoarea activelor curente rezultată din însumarea rândurilor: 08+09+13+14+19;21- se completează cu valoarea totală a activelor necurente şi curente rezultată din însumarea rândurilor 07+20;24 - se completează cu valoarea datoriilor necurente rezultată din însumarea soldurilor creditoare ale conturilor de decontări cu furnizorii de active fixe, creditorii şi vărsăminte de efectuat pentru active financiare şi investiţii financiare, ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an conform legii sau contractului (ct. 4042+269+4622+509);25 - se completează cu valoarea rezultată din însumarea soldurilor creditoare ale conturilor de împrumuturi ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an, conform legii sau contractului (ct. 1612+1622+1632+1642+1652+166+1672+168-169);26 - se completează cu valoarea provizioanelor constituite pe termen lung pentru litigii, garanţii acordate clienţilor, etc, preluate din soldul creditor al contului 151;27 - se completează cu totalul datoriilor necurente rezultate din însumarea rândurilor: 24+25+26;29 - se completează cu valoarea datoriilor curente rezultată din însumarea soldurilor creditoare ale conturilor de datorii comerciale şi avansuri ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+483+269);Referitor la conturile 481 şi 482 se va avea în vedere eliminarea acestora din activele şi datoriile bilanţului centralizat.30 - se completează cu valoarea datoriilor către bugetul de stat, bugete locale etc. rezultată din însumarea soldurilor creditoare ale conturilor de datorii (ct.440+441+4423+4428+444+446+4481+4671+4672+4673 +4674+4675);Referitor la conturile 4424 şi 4423 se va avea în vedere consolidarea acestora în bilanţul centralizat.31 - se completează cu valoarea rezultată din însumarea soldurilor creditoare ale conturilor de datorii către Comunitatea Europeană (ct.4502+4512+452+4532+4542+4552);32 - se completează cu valoarea împrumuturilor pe termen scurt ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an, rezultată din însumarea soldurilor creditoare ale conturilor de împrumuturi pe termen scurt (ct.5186+5191+5192+5194+5195+5196+5197+5198);33 - se completează cu valoarea împrumuturilor pe termen lung - sume ce trebuie plătite în cursul exerciţiului curent- rezultată din însumarea soldurilor creditoare ale conturilor de împrumuturi pe termen lung (ct. 1611+1621+1631+1641+1651+1671+168-169);34 - se completează cu valoarea datoriilor către salariaţi şi contribuţiile aferente rezultată din însumarea soldurilor creditoare ale conturilor de salarii şi contribuţii sociale (ct. 421+423+426+427+4281+431+437+438);35 'ad se completează cu valoarea datoriilor reprezentând alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizaţii de şomaj, burse) rezultată din însumarea soldurilor creditoare ale conturilor de datorii (ct.422+424+429);36 - se completează cu valoarea veniturilor înregistrate în avans, preluate din soldul creditor al contului 472;37 - se completează cu valoarea datoriilor reprezentând provizioane constituite pe termen scurt pentru litigii, garanţii acordate clienţilor, etc., preluate din soldul creditor al contului 151;38 - se completează cu totalul datoriilor curente rezultate din însumarea rândurilor: 28+32+33+34+35+36+37;39 - se completează cu totalul datoriilor curente şi necurente rezultate din însumarea rândurilor: 27+38;40 - se completează cu valoarea indicatorului "Active nete", determinată ca diferenţa între total active şi total datorii, (rd. 21-39) valoare care trebuie să fie egală cu cea a capitalurilor proprii (rd. 47);42 - se completează cu valoarea rezervelor şi fondurilor constituite,rezultate din însumarea soldurilor creditoare ale conturilor de rezerve şi fonduri:(ct. 100+101+102+103+104+105+106+131+132+133+134+135+136+137+139);43 - se completează cu soldul creditor al contului 117;44 - se completează cu soldul debitor al contului 117;45 - se completează cu soldul creditor al contului 121;46 - se completează cu soldul debitor al contului 121;47 - se completează cu valoarea capitalurilor proprii rezultată din însumarea soldurilor creditoare ale conturilor de rezerve şi fonduri, rezultat reportat şi rezultat patrimonial. Soldurile debitoare ale conturilor reprezentând rezultatul reportat şi rezultatul patrimonial (deficit), se scad (rd.42+43-44+45-46).____________ Notă *) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. Notă **) Solduri debitoare ale conturilor respective.  +  Anexa 2CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIALContul de rezultat patrimonial prezintă situaţia veniturilor, finanţărilor şi cheltuielilor din cursul exerciţiului curent.Veniturile şi finanţările sunt prezentate pe feluri de venituri după natura sau sursa lor, indiferent dacă au fost încasate sau nu.Cheltuielile sunt prezentate pe feluri de cheltuieli, după natura sau destinaţia lor, indiferent dacă au fost plătite sau nu.În Contul de rezultat patrimonial sunt prezentate şi veniturile calculate (ex. venituri din reluarea provizioanelor şi ajustărilor de valoare) care nu implică o încasare a acestora, precum şi cheltuielile calculate (ex. cheltuieli cu amortizările, provizioanele şi ajustările de valoare) care nu implică o plată a acestora.Pentru fiecare indicator din Contul de rezultat patrimonial trebuie prezentată atât valoarea indicatorului din anul curent cât şi valoarea aferentă pentru exerciţiul financiar precedent.Prin excepţie, în anul 2006 coloana "An precedent" nu se completează.Rezultatul patrimonial este un rezultat economic care exprimă performanţa financiară a instituţiei publice, respectiv excedent sau deficit patrimonial. Acest rezultat se determină pe fiecare sursă de finanţare în parte: buget (de stat, local, asigurări sociale, şomaj, sănătate), fonduri externe nerambursabile, venituri proprii sau venituri proprii şi subvenţii.Formularul prezintă totalitatea veniturilor realizate şi a finanţărilor, precum şi a cheltuielilor efectuate grupate pe activităţi, astfel: operaţionale, financiare şi extraordinare.Datele se preiau din soldurile conturilor de venituri şi finanţări şi din soldurile conturilor de cheltuieli, cumulate de la începutul anului, înainte de închidere.Pentru completarea formularului, pe rânduri se fac următoarele precizări:02 - se completează cu sumele reprezentând venituri din impozite, taxe, contribuţii de asigurări, precum şi alte venituri ale bugetelor preluate din soldurile creditoare ale conturilor de venituri, înainte de închidere (ct. 730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751);03 - se completează cu sumele reprezentând venituri din activităţi economice preluate din soldurile creditoare ale conturilor de venituri, înainte de închidere (ct. 701+702+703+704+705+706+707+708+/-709);04 - se completează cu sumele reprezentând venituri din finanţări de la buget sau de la alte entităţi, subvenţii, transferuri, alocaţii bugetare cu destinaţie specială, preluate din soldurile creditoare ale conturilor de venituri, înainte de închidere (ct.770+771+772+773+774+776+778+779);În Contul de rezultat patrimonial al bugetului local nu se va înscrie soldul creditor al contului 770. Acesta se va înscrie numai în Contul de rezultat patrimonial al activităţii proprii a unităţii administrativ-teritoriale şi în Contul de rezultat patrimonial al instituţiilor publice finanţate din bugetele locale.05 - se completează cu sumele reprezentând alte venituri operaţionale preluate din soldurile creditoare ale conturilor de venituri, înainte de închidere (ct.714+719+721+722+781);06 - se completează cu totalul veniturilor operaţionale rezultate din însumarea rândurilor: 02+03+04+05;08 - se completează cu sumele reprezentând cheltuielile cu salariile şi alte beneficii acordate salariaţilor şi altor categorii de personal, precum şi contribuţiile sociale aferente salariilor angajaţilor, preluate din soldurile debitoare ale conturilor de cheltuieli, înainte de închidere (ct. 641+642+645+646+647);09 'ad se completează cu sumele reprezentând subvenţiile şi transferurile curente şi de capital între unităţile administraţiei publice, ajutoare sociale şi alte cheltuieli, preluate din soldurile debitoare ale conturilor de cheltuieli, înainte de închidere (ct.670+671+672+673+674+676+677+679);10 - se completează cu sumele reprezentând valoarea consumului de materii prime, materiale consumabile, energie, apă şi alte cheltuieli materiale preluate din soldurile debitoare ale conturilor de cheltuieli, înainte de închidere (ct.601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629);11 'ad se completează cu sumele reprezentând valoarea cheltuielilor de capital, amortizările şi provizioanele preluate din soldurile debitoare ale conturilor de cheltuieli, înainte de închidere (681+682+689);12 - se completează cu sumele reprezentând valoarea altor cheltuieli operaţionale preluate din soldurile debitoare ale conturilor de cheltuieli, înainte de închidere (ct. 635+654+658);13 - se completează cu sumele reprezentând totalul cheltuielilor operaţionale rezultată din însumarea rândurilor: 08+09+10+11+12;15 'ad se completează cu rezultatul favorabil obţinut din activitatea operaţională excedent- determinat ca diferenţa între rândul 06 "Total venituri operaţionale" şi rândul 13 "Total cheltuieli operaţionale";16 - se completează cu rezultatul nefavorabil din activitatea operaţională - deficit - determinat ca diferenţa între rândul 13 'Total cheltuieli operaţionale" şi rândul 06 "Total venituri operaţionale;17 - se completează cu sumele reprezentând venituri financiare preluate din soldurile creditoare ale conturilor de venituri, înainte de închidere (ct.763+764+765+766+767+768+769+786);18 - se completează cu sumele reprezentând cheltuieli financiare, care se preiau din soldurile debitoare ale conturilor de cheltuieli, înainte de închidere (ct. 663+664+665+666+667+668+669+686);20 - se completează cu rezultatul favorabil obţinut din activitatea financiară - excedent - determinat ca diferenţa între rândul 17 "Venituri financiare" şi rândul 18 "Cheltuieli financiare";21 - se completează cu rezultatul nefavorabil obţinut din activitatea financiară - deficit - determinat ca diferenţa între rândul 18 "Cheltuieli financiare" şi rândul 17 "Venituri financiare";23 - se completează cu rezultatul din activitatea curentă - excedent - determinat astfel: (rd. 15+20-16-21);24 - se completează cu rezultatul din activitatea curentă - deficit - determinat asfel: (rd. 16+21-15-20);25 - se completează cu sumele reprezentând venituri extraordinare preluate din soldurile creditoare ale conturilor de venituri, înainte de închidere (ct.790+791);26 - se completează cu sumele reprezentând cheltuielile extraordinare preluate din soldurile debitoare al conturilor de cheltuieli, înainte de închidere (ct. 690+691);28 - se completează cu rezultatul favorabil obţinut din activitatea extraordinară - excedent - determinat ca diferenţa între rândul 25 "Venituri extraordinare" şi rândul 26 "Cheltuieli extraordinare";29 - se completează cu rezultatul nefavorabil obţinut din activitatea extraordinară 'ad deficit - determinat ca diferenţa între rândul 26 "Cheltuieli extraordinare" şi rândul 25 "Venituri extraordinare;31 - se completează cu rezultatul patrimonial al exerciţiului - excedent - determinat astfel: (rd. 23+28-24-29);32 - se completează cu rezultatul patrimonial al exerciţiului - deficit - determinat astfel: (rd.24+29-23-28).NOTĂ:1. Instituţiile publice de subordonare locală care primesc mijloace băneşti în contul 50.26 "Disponibil din finanţarea din alte bugete " nu întocmesc formularul Cod 02 "Contul de rezultat patrimonial", dar întocmesc "Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice - Cheltuieli" (Anexa 6 şi Anexa 7) care vor sta la baza întocmirii conturilor de execuţie respective de către instituţia publică care i-a transmis mijloacele băneşti.2. În vederea întocmirii bilanţului pentru activitatea proprie, unităţile administrativ-teritoriale vor închide conturile de venituri realizate din activitatea de administrare a bugetului local (în calitate de creditor bugetar) prin înregistrarea 7xx=121.02, înainte de efectuarea operaţiunilor de preluare a cheltuielilor şi veniturilor realizate de instituţiile publice finanţate din bugetul local (inclusiv activitatea proprie).Cheltuielile ce se raportează în contul de rezultat patrimonial respectiv în conturile de execuţie bugetară (pe coloana cheltuieli efective) sunt cele preluate de la instituţiile publice finanţate din bugetul local (inclusiv activitatea proprie) prin înregistrarea 6xx=5211.  +  Anexa 3 şi Anexa 4SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIESituaţia Fluxurilor de trezorerie prezintă existenţa şi mişcările de numerar aflate în conturile de disponibilităţi din trezoreria statului, bănci comerciale şi casieria instituţiilor publice prezentate în următoarea structură:- Fluxuri de trezorerie din activitatea operaţională, prezintă mişcările de numerar (încasări şi plăţi) rezultate din activitatea curentă. Fluxurile de trezorerie din activitatea operaţională se corelează cu codurile din clasificaţia bugetară a veniturilor şi cheltuielilor, altele decât cele menţionate pentru activitatea de investiţii şi activitatea de finanţare.- Fluxuri de trezorerie din activitatea de investiţii, prezintă mişcările de numerar (încasări şi plăţi) rezultate din achiziţiile ori vânzările de active fixe. Fluxurile de trezorerie din activitatea de finanţare se corelează cu clasificaţia bugetară astfel:- încasările se corelează cu codul 39 "Venituri din valorificarea unor bunuri";- plăţile se corelează cu codurile 71 "Active nefinanciare" şi 72 "Active financiare".- Fluxuri de trezorerie din activitatea de finanţare, prezintă mişcările de numerar (încasări şi plăţi) rezultate din împrumuturi primite, rambursate, acordate, ori alte surse financiare. Fluxurile de trezorerie din activitatea de finanţare se corelează cu clasificaţia bugetară astfel:- încasările se corelează cu codul 40 "Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate" şi codul 31 "Venituri din dobânzi" (numai pentru dobânzile încasate la împrumuturile acordate);- plăţile se corelează cu codurile 80 "Împrumuturi", 81 "Rambursări de credite" şi 30 "Dobânzi".Formularul se întocmeşte distinct pentru conturile de disponibil deschise în trezoreria statului şi pentru contul "Casa în lei" (cod 03), precum şi pentru conturile de disponibil deschise la băncile comerciale în lei şi valută şi pentru contul "Casa în valută" (cod 04).Formularul se completează cu informaţiile privind încasările şi plăţi efectuate, preluate din rulajele fiecărui cont de numerar.În formularul "Situaţia fluxurilor de trezorerie" (cod 03) coloanele se completează astfel:- Coloana 1 se completează cu totalul numerarului în lei aflat în casieria instituţiei şi în conturile de disponibilităţi deschise la trezoreria statului;- Coloana 2 se completează cu numerarul aflat în casieria instituţiei evidenţiat în contul 5311 "Casa în lei".- Coloana 3 şi următoarele coloane care se introduc în funcţie de necesităţi, se completează pentru fiecare cont de finanţare bugetară (ct. 7701, 7702, 7703, 7704 şi 7705), respectiv pentru fiecare cont de disponibil deschis la trezoreria statului (560, 561, 562, 550 etc.).Conturile de finanţare bugetară nu se includ în totalul de la coloana 1. Soldul pentru aceste conturi se stabileşte ca diferenţa între plăţi efectuate şi încasări (sume recuperate din finanţarea anului curent reprezentând reconstituirea creditelor bugetare) şi reflectă totalul plăţilor nete de casă.La rd. 15 se raportează plăţile nete de casă, precum şi soldul fiecărui cont de disponibil care trebuie să coincidă cu soldurile conturilor deschise în trezorerie.În formularul întocmit pentru conturile de disponibil deschise la trezoreria statului rândul 15 "Numerar şi echivalent de numerar la sfârşitul perioadei" se va detalia astfel:din care:- rd. 16 - depozite - cu suma disponibilităţilor constituite în depozite la trezoreria statului potrivit legii (din fondul de rulment, din disponibilul instituţiei publice finanţate integral din venituri proprii, etc.).Instituţiile publice au obligaţia să prezinte la unităţile de trezorerie a statului la care au deschise conturile, "Situaţia fluxurilor de trezorerie" (cod 03) pentru obţinerea vizei privind exactitatea plăţilor de casă şi a soldurilor conturilor de disponibilităţi, după caz, pentru asigurarea concordanţei datelor din contabilitatea instituţiei publice cu cele din contabilitatea unităţilor de trezorerie a statului.Datele înscrise în "Situaţia fluxurilor de trezorerie" trebuie să corespundă cu datele din evidenţa trezoreriei statului altfel, aceasta va restitui instituţiei publice respective pentru a introduce corecturile corespunzătoare.Viza trezoreriei statului se acordă pentru datele înscrise pe rândurile 14, 15 şi 16 coloana 3 şi următoarele ce se vor înscrie de instituţia publică.În formularul "Situaţia fluxurilor de trezorerie" (cod 04) coloanele se completează astfel:- Coloana 1 se completează cu totalul echivalentului în lei a numerarului în valută aflat în casieria instituţiei şi conturile de disponibilităţi în lei şi în valută deschise la unităţile bancare.- Coloana 2 se completează cu contravaloarea în lei a numerarului în valută aflat în casieria instituţiei.- Coloana 3 şi următoarele coloane care se introduc în funcţie de necesităţi se completează pentru fiecare cont de disponibil deschis în lei şi în valută la unităţile bancare.În formularul întocmit pentru conturile de disponibil deschise la bănci comerciale, rândul 15 "Numerar şi echivalent de numerar la sfârşitul perioadei" se va detalia şi se va completa astfel:- rd. 16 - depozite bancare - cu suma disponibilităţilor constituite în depozite la bănci comerciale în lei şi în valută, potrivit legii;- rd. 17 - disponibil la bănci în străinătate - cu disponibilităţile în valută aflate în conturi, la bănci în străinătate, potrivit legii, ale misiunilor în străinătate ale Ministerului Apărării Naţionale , Ministerului Afacerilor Externe, etc;- rd. 18 - cu diferenţele din reevaluarea disponibilităţilor în valută favorabile şi nefavorabile, după caz, determinate la finele perioadei de raportare.CONTURILE DE EXECUŢIE BUGETARAConturile de execuţie bugetară prezintă toate operaţiunile efectuate în exerciţiul financiar curent, respectiv încasările realizate şi plăţile efectuate, în structura în care a fost aprobat bugetul, precum şi alte informaţii necesare unei bune administrări a bugetului astfel: a) informaţii privind veniturile:- prevederi bugetare iniţiale, prevederi bugetaretrimestriale/definitive- drepturi constatate, total,din care: - ani precedenţi- anul curent- încasări realizate- stingeri pe alte căi decât încasări- drepturi constatate de încasat b) informaţii privind cheltuielile:- credite bugetare iniţiale, credite bugetare trimestriale/definitive- angajamente bugetare- angajamente legale- plăţi efectuate- angajamente legale de plătit- cheltuieli efective (costuri, consumuri sau utilizări de resurse). c) informaţii privind rezultatul execuţiei bugetare (încasări realizate minus plăţi efectuate).NOTĂ:La trimestrele I-III, în conturile de execuţie bugetară, coloanele 1 şi 2 se vor completa cu: a) la venituri: - prevederi bugetare aprobate la fineleperioadei de raportare;- prevederi bugetare trimestriale cumulate; b) la cheltuieli: - credite bugetare aprobate la fineleperioadei de raportare;- credite bugetare trimestriale cumulate.Pentru intocmirea Conturilor de execuţie bugetară aleînstituţiilor publice se fac următoarele precizări:Conturile de execuţie bugetară se întocmesc pe baza datelor preluate din rulajele debitoare şi creditoare ale conturilor de finanţare bugetară şi de disponibil, care trebuie să corespundă cu cele din conturile deschise în trezorerie sau la bănci, după caz.1. La instituţiile publice finanţate din bugetul de stat, plăţile se preiau din soldul creditor al contului 7701 "Finanţarea de la bugetul de stat" - reprezentând plăţi nete de casă, pe structura bugetului aprobat. Informaţiile trebuie să corespundă cu cele din contul de trezorerie 23 "Cheltuielile bugetului de stat;Ministerul Finanţelor Publice raportează veniturile încasate la bugetul de stat pe baza datelor din contul 520 "Disponibil al bugetului de stat pe structura bugetului aprobat. Informaţiile trebuie să corespundă cu cele din contul de trezorerie 20 "Veniturile bugetului de stat".2. La unităţile administraţiv-teritoriale veniturile încasate se preiau din contul 5211 "Disponibil al bugetului local", pe structura bugetului aprobat. Informaţiile trebuie să corespundă cu cele din contul de trezorerie 21 "Veniturile bugetelor locale".La instituţiile publice finanţate din bugetul local, plăţile se preiau din soldul creditor al contului 7702 "Finanţarea de la bugetele locale" - reprezentând plăţi nete de casă, pe structura bugetului aprobat. Informaţiile trebuie să corespundă cu cele din contul de trezorerie 24 "Cheltuielile bugetelor locale";3. La instituţiile publice finanţate integral din bugetul asigurărilor sociale de stat, veniturile încasate se preiau din contul 5251 "Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat, pe structura bugetului aprobat. Informaţiile trebuie să corespundă cu cele din contul de trezorerie 22 "Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat".Din soldul creditor al contului 7703 "Finanţarea de la bugetul asigurărilor sociale de stat - se preiau plăţile nete de casă, pe structura bugetului aprobat. Informaţiile trebuie să corespundă cu cele din contul de trezorerie 25 "Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat";4. La instituţiile publice finanţate integral din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, veniturile încasate se preiau din contul 5711 "Disponibil din veniturile curente ale Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate", pe structura bugetului aprobat. Informaţiile trebuie să corespundă cu cele din contul de trezorerie 26 "Veniturile bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate".Din soldul creditor al contului 7705 "Finanţarea din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" - se preiau plăţile nete de casă, pe structura bugetului aprobat. Informaţiile trebuie să corespundă cu cele din contul de trezorerie 27 "Cheltuielile bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate";5. La instituţiile publice finanţate integral din bugetul asigurărilor pentru şomaj, veniturile încasate se preiau din contul 5741 "Disponibil din veniturile curente ale bugetului asigurărilor pentru şomaj", pe structura bugetului aprobat. Informaţiile trebuie să corespundă cu cele din contul de trezorerie 28 "Veniturile bugetului asigurărilor pentru şomaj".Din rulajul creditor al contului 7704 "Finanţarea din bugetul asigurărilor pentru şomaj" - se preiau plăţile nete de casă, pe structura bugetului aprobat. Informaţiile trebuie să corespundă cu cele din contul de trezorerie 29 "Cheltuielile bugetului asigurărilor pentru şomaj".6. La instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii, contul de execuţie se întocmeşte pe baza datelor preluate din contul 560 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii", pe structura bugetului aprobat. Informaţiile trebuie să corespundă cu cele din conturile deschise în trezorerie.7. La instituţiile publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii, contul de execuţie se întocmeşte pe baza datelor preluate din contul 561 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii", pe structura bugetului aprobat. Informaţiile trebuie să corespundă cu cele din conturile deschise în trezorerie.8. Pentru activităţile finanţate din venituri proprii, contul de execuţie se întocmeşte pe baza datelor preluate din contul 562 "Disponibil al activităţilor finanţate din venituri proprii", pe structura bugetului aprobat. Informaţiile trebuie să corespundă cu cele din conturile deschise în trezorerie.9. Pentru alte surse de finanţare ca de exemplu: fonduri externe nerambursabile, indiferent dacă sunt derulate prin conturi de disponibil ale instituţiei sau ale agenţiilor de implementare, credite externe şi credite interne, indiferent dacă plăţile se efectuează din conturi de disponibil sau de împrumut, venituri evidenţiate în afara bugetelor locale, etc., contul de execuţie se întocmeşte pe baza datelor preluate din conturile de disponibil, care trebuie să corespundă cu cele din conturile deschise în trezorerie sau bănci comerciale.10. Cu privire la raportarea informaţiilor privind drepturile constatate se vor avea în vedere următoarele:- preluarea datelor din soldurile din anii precedenţi şi rulajele curente ale conturilor de creanţe purtătoare de venituri ale bugetului general consolidat (ct. 463, 464, 411, 461, etc.,) după caz;- pentru veniturile încasate fără evidenţierea anticipată a drepturilor constatate (fără debit), urmare nedeclarării şi neînregistrării în contabilitate a creanţelor potrivit legii, coloana de drepturi constatate (total şi an curent) se completează cu sume la nivelul încasărilor realizate; coloana se completează astfel şi pentru sumele încasate necuvenit, care urmează a fi restituite;- stingerea debitelor pe alte căi decât încasarea, are în vedere anularea sau prescripţia, conversia în acţiuni, etc., precum şi diminuarea încasărilor urmare restituirii sumelor încasate necuvenit şi alte diminuări de disponibilităţi în condiţiile legii;- drepturile constatate de încasat se determină ca diferenţă între totalul drepturilor încasate şi drepturile stinse şi trebuie să corespundă cu soldurile conturilor de creanţe de la sfârşitul perioadei de raportare.Instituţiile publice întocmesc următoarele conturi de execuţie şi situaţii:1. Anexa 5 "Contul de execuţie a bugetului înstituţiei publice - Venituri" se întocmeşte de către instituţiile publice care au calitatea de creditori bugetari ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, precum şi instituţiile publice finanţate din fonduri externe nerambursabile şi instituţiile publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii/activităţi finanţate integral din venituri proprii (altele decât cele de subordonare locală) cu informaţii privind veniturile realizate potrivit bugetului aprobat (clasificaţia funcţională).2. Anexa 6 "Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice - Cheltuieli" se întocmeşte de către instituţiile publice finanţate din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile, venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii (altele decât cele de subordonare locală) cu înformaţii privind cheltuielile realizate pe structura bugetului aprobat (clasificaţia funcţională).Detalierea cheltuielilor pe clasificaţia economică se realizează pe capitole, articole şi alineate, în Anexa 7.3. Anexa 7 "Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice - Cheltuieli" se intocmeşte de instituţiile publice indiferent de subordonare şi sursa de finanţare a cheltuielilor pe structura bugetului aprobat, cu detaliere pe naturi de cheltuieli. Se întocmeşte distinct pe fiecare capitol de cheltuieli, pe articole şi alineate (clasificaţia economică).4. Anexa 8 "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii (de subordonare locală)-Venituri" se întocmeşte de instituţiile publice şi activităţile finanţate integral din venituri proprii, de subordonare locală, cu informaţii privind veniturile realizate, pe structura bugetului aprobat (clasificaţia funcţională).5. Anexa 9 "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii (de subordonare locală) - Venituri" se întocmeşte de către instituţiile publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local, cu informaţii privind veniturile realizate şi subvenţiile primite de la bugetul local, pe structura bugetului aprobat (clasificaţia funcţională).6. Anexa 10 "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii (de subordonare locală) - Cheltuieli" se întocmeşte de către instituţii publice şi activităţi finanţate integral din venituri proprii, de subordonare locală, cu informaţii privind cheltuielile realizate, pe structura bugetului aprobat (clasificaţia funcţională). Detalierea cheltuielilor pe clasificaţia economică se realizează pe capitole, articole şi alineate în Anexa 7.7. Anexa 11 "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii (de subordonare locală) - Cheltuieli" se întocmeşte de către instituţii publice şi activităţi finanţate integral din venituri proprii, de subordonare locală, cu informaţii privind cheltuielile realizate, pe structura bugetului aprobat (clasificaţia funcţională). Detalierea cheltuielilor pe clasificaţia economica se realizează pe capitole, articole şi, alineate în Anexa 7.8. Anexa 12 "Contul de execuţie a bugetului local - Venituri" se întocmeşte de către unităţile administrativ- teritoriale (comune, oraşe, municipii, judeţe), creditori bugetari ai bugetelor locale, cu informaţii privind veniturile, pe structura bugetelor aprobate (clasificaţia funcţională).9. Anexa 13 "Contul de execuţie a bugetului local - Cheltuieli" se întocmeşte de către unităţile administrativ-teritoriale (comune, oraşe, municipii, judeţe), şi instituţiile subordonate finanţate din bugetul local cu informaţii privind cheltuielile, pe structura bugetelor aprobate (clasificaţia funcţională). Detalierea cheltuielilor pe clasificaţia economică se realizează pe capitole, articole şi alineate, în Anexa 7.10. Anexa 14a "Disponibil din mijloace cu destinaţie specială" se completează de către instituţiile publice de subordonare centrală.11. Anexa 14b "Disponibil din mijloace cu destinaţie specială" se completează de către instituţiile publice de subordonare locală.12. Anexa 15 "Contul de execuţie a bugetului creditelor externe-Cheltuieli" se întocmeşte de unităţile administrativ-teritoriale şi instituţiile subordonate care efectuează cheltuieli din credite externe pe structura bugetului aprobat (clasificaţia funcţională). Detalierea cheltuielilor pe clasificaţia economică se realizează pe capitole, articole şi alineate în Anexa 7.13. Anexa 16 "Contul de execuţie a bugetului creditelor interne-Cheltuieli" se întocmeşte de unităţile administrativ-teritoriale şi instituţiile subordonate care efectuează cheltuieli din credite interne pe structura bugetului aprobat (clasificaţia funcţională). Detalierea cheltuielilor pe clasificaţia economică se realizează pe capitole, articole şi alineate în Anexa 7.14. Anexa 17 "Contul de execuţie a bugetului fondurilor externe nerambursabile - Venituri" se întocmeşte de unităţile administrativ-teritoriale şi instituţiile subordonate cu informaţii privind veniturile realizate din fonduri externe nerambursabile, pe structura bugetului aprobat (clasificaţia funcţională).15. Anexa 18 "Contul de execuţie a bugetului fondurilor externe nerambursabile -Cheltuieli" se întocmeşte de unităţile administrativ-teritoriale şi instituţiile subordonate cu informaţii privind cheltuielile efectuate din fonduri externe nerambursabile pe structura bugetului aprobat (clasificaţia funcţională). Detalierea cheltuielilor pe clasificaţia economică se realizează pe capitole, articole şi alineate în Anexa 7.16. Anexa 19 "Contul de execuţie a veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local -Venituri" se întocmeşte de unităţile administrativ-teritoriale şi instituţiile subordonate cu informaţii privind veniturile realizate din operaţiuni în afara bugetelor locale (taxe speciale, amortizare active fixe, fondul de rulment, etc.) pe structura bugetului aprobat (clasificaţia funcţională).17. Anexa 20 "Contul de execuţie a veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local-Cheltuieli" se întocmeşte de unităţile administrativ-teritoriale şi instituţiile subordonate cu informaţii privind cheltuielile efectuate din operaţiuni în afara bugetelor locale (taxe speciale, amortizare active fixe, fondul de rulment, etc.) pe structura bugetului aprobat (clasificaţia funcţională). Detalierea cheltuielilor pe clasificaţia economică se realizează pe capitole, articole şi alineate în Anexa 7.18. Anexa 24 "Situaţia privind execuţia veniturilor şi cheltuielilor bugetelor locale pe unităţi administrativ-teritoriale"Nu se completează de către ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale. Se obţine ca rezultat al prelucrării automate a datelor la direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a Municipiului Bucureşti.19. Anexa 30 "Plăţi restante" se completează de către toate instituţiile publice indiferent de subordonare şi modul de finanţare a cheltuielilor cu sumele reprezentând plăţi restante din: bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile, ale instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venturi proprii/activităţi finanţate integral din venituri proprii. Se va completa un formular distinct pentru fiecare cod înscris în subsolul acestuia.20. Anexa 31 "Situaţia acţiunilor deţinute de instituţiile publice în numele statului român, la societăţi comerciale, societăţi/companii naţionale precum şi în capitalul unor organisme internaţionale" se întocmeşte de către instituţiile publice care deţin în numele statului român acţiuni la societăţi comerciale, societăţi/companii naţionale precum şi în capitalul unor organisme internaţionale.Se va raporta separat valoarea acţiunilor cotate şi a celor necotate. La raportările trimestriale din cursul anului 2006 acţiunile se vor înscrie la valoarea contabilă (nominală) iar la finele exerciţiului se vor raporta la valoarea de piaţă, valoare care se va determina pe baza unor reglementări speciale elaborate de Ministerul Finanţelor Publice.21. Anexa 32 "Situaţia sumelor evidenţiate în conturi în afara bilanţului rezultate din operaţiuni ce decurg din administrarea veniturilor bugetului general consolidat" se întocmeşte de către creditorii bugetari (Ministerul Finanţelor Publice, Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate) care, potrivit legii, gestionează veniturile bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru şomaj, bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, în vederea raportării prin situaţiile financiare a bunurilor sechestrate ca măsură asiguratorie dispusă prin procedură administrativă şi ca modalitate de executare silită, a garanţiilor depuse de contribuabili pentru înlesnirile acordate, etc.Această anexă se completează cu soldurile conturilor în afara bilanţului specifice operaţiunilor respective.22. Anexa 33 "Situaţia unor indicatori referitori la protecţia copilului şi a persoanelor cu handicap"Se întocmeşte de unităţile administrativ-teritoriale.23. - Anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor instituţiilor publice din administraţia centrală "Se completează de ministere şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, alte autorităţi publice, instituţii publice autonome şi instituţii publice de subordonare centrală, indiferent de sursa de finanţare a cheltuielilor.24. - Anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor instituţiilor publice din administraţia locală"Se completează de unităţile administrativ-teritoriale şi instituţiile publice de subordonare locală, indiferent de sursa de finanţare a cheltuielilor.25. - Anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate)"Se completează de instituţii şi autorităţi publice finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.NOTĂ:Indicatorii pentru care nu sunt nominalizate conturile contabile nu se completează de către instituţiile publice.Situaţiile 40a, 40b şi 40c sunt necesare pentru furnizarea de către Banca Naţională a României a indicatorilor privind conturile financiare trimestriale ale administraţiei publice la Uniunea Europeană.NOTĂ:Conturile de execuţie bugetară ale instituţiilor publice de subordonare centrală trebuie să fie însoţite de liste cu instituţiile care au fost incluse în aceste anexe.ALTE ANEXE LA SITUAŢIILE FINANCIARE: POLITICICONTABILE ŞI NOTE EXPLICATIVEPOLITICI CONTABILEConducerea fiecărei instituţii publice trebuie să stabilească un set de proceduri pentru toate operaţiunile derulate, pornind de la întocmirea documentelor justificative până la întocmirea situaţiei financiare trimestriale şi anuale.Aceste proceduri trebuie elaborate de către specialişti în domeniul economic şi tehnic, cunoscători ai specificului activităţii desfăşurate şi ai strategiei adoptate de instituţie.La elaborarea politicilor contabile trebuie respectate principiile de bază ale contabilităţii de angajamente.Politicile contabile trebuie elaborate astfel încât să se asigure furnizarea, prin situaţiile financiare, a unor informaţii care să fie relevante pentru nevoile utilizatorilor în luarea deciziilor economice şi credibile, în sensul că reprezintă fidel rezultatul patrimonial şi poziţia financiară a instituţiei publice, sunt neutre, sunt prudente, sunt complete sub toate aspectele semnificative.Modificările politicilor contabile sunt permise doar dacă sunt cerute de lege sau au ca rezultat informaţii mai relevante sau mai credibile referitoare la operaţiunile instituţiei publice. Acest lucru trebuie menţionat în notele explicative.NOTE EXPLICATIVENotele explicative la situaţiile financiare conţin informaţii referitoare la metodele de evaluare a activelor, precum şi orice informaţii suplimentare care sunt relevante pentru necesităţile utilizatorilor în ceea ce priveşte poziţia financiară şi rezultatele obţinute.Notele explicative se prezintă sistematic. Pentru fiecare element semnificativ din bilanţ trebuie să existe informaţii în notele explicative. Notele explicative la situaţiile financiare trebuie să includă cel puţin informaţiile cerute cu privire la posturile importante din bilanţul contabil. Se va menţiona totodată dacă situaţiile financiare au fost întocmite în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile cuprinse în alte reglementări.Referitor la active fixe corporale, notele explicative trebuie să prezinte, pentru fiecare grupă de active corporale, următoarele informaţii: a) valorile corespunzătoare care privesc acest element, la începutul şi la încheierea exerciţiului financiar; şi b) mişcările privind acest element, ocazionate de:- modificările valorii în cursul exerciţiului financiar;- intrări de active în cursul exerciţiului financiar;- ieşiri de active în timpul exerciţiului financiar respectiv;- transferurile de active către şi din acel element, efectuate în timpul exerciţiului financiar.La finele anului se va întocmi o anexă cu indicatori specifici, în structura stabilită de Ministerul Finanţelor Publice.Referitor la stocuri, notele explicative prezintă structura stocurilor existente, metodele de evaluare la intrarea şi ieşirea din gestiune, precum şi metodele de evidenţă a stocurilor, costul de achiziţie sau costul de producţie al stocurilor evidenţiate în bilanţ.Dacă în situaţii excepţionale, se decide să se schimbe metoda de evaluare şi de evidenţa pentru un anumit element de stocuri, trebuie prezentate următoarele informaţii:- motivul schimbării metodei;- efectul financiar asupra rezultatului exerciţiului.Referitor la creanţe, notele explicative trebuie să prezinte suma totală a creanţelor, valoarea creanţelor în valută, valoarea creanţelor care devin scadente după mai mult de un an de la data încheierii exerciţiului financiar, suma probabilă a creanţelor care nu vor mai fi încasate, etc.Referitor la datorii, notele explicative trebuie să prezinte valoarea totală a datoriilor, valoarea datoriilor în valută, a datoriilor care au termen de plată după cinci ani de la data încheierii exerciţiului financiar, valoarea plăţilor restante şi cauzele care le-au determinat, etc.Referitor la execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli notele explicative trebuie să cuprindă: a) pentru venituri: analiza prevederilor bugetare, drepturilor constatate, stingerilor de debite pe diverse căi, drepturilor constatate de încasat; b) pentru cheltuieli: analiza creditelor bugetare, angajamentelor bugetare şi legale, plăţilor efectuate şi angajamentelor legale de plătit.CORELAŢII ÎN CADRUL FORMULARELORBILANŢ (Cod 01)Rd. 07 col. 1 şi 2 = Rd. 01 la 06 col. 1 şi 2Rd. 09 col. 1 şi 2 = Rd. 10+11+12 col. 1 şi 2Rd. 14 col. 1 şi 2 = Rd. 15+17 col. 1 şi 2.Rd. 20 col. 1 şi 2 = Rd. 08+09+13+14+19 col. 1 şi 2Rd. 21 col. 1 şi 2 = Rd. 07+20 col. 1 şi 2Rd. 27 col. 1 şi 2 = Rd. 24+25+26 col 1 şi 2Rd. 28 col. 1 şi 2 = Rd. 29+30+31 col 1 şi 2Rd. 38 col. 1 şi 2 = Rd. 28+32+33+34+35+36+37 col. 1 şi 2Rd. 39 col. 1 şi 2 = Rd. 27+38 col. 1 şi 2Rd. 40 col. 1 şi 2 = Rd. 21-39 = Rd. 47 col. 1 şi 2Rd. 47 col. 1 şi 2 = Rd. 42+43-44+45-46 col. 1 şi 2CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL (Cod. 02)Rd. 06 col. 2 = Rd. 02 la 05 col. 2Rd. 13 col. 2 = Rd. 08 la 12 col. 2Rd. 15 col. 2 = Rd. 06-13 col. 2Rd. 16 col. 2 = Rd. 13-06 col. 2Rd. 20 col. 2 = Rd. 17-18 col. 2Rd. 21 col. 2 = Rd. 18-17 col. 2Rd. 23 col. 2 = Rd. 15+20-16-21 col. 2Rd. 24 col. 2 = Rd. 16+21-15-20 col. 2Rd. 28 col. 2 = Rd. 25-26 col. 2Rd. 29 col. 2 = Rd. 26-25 col. 2Rd. 31 col. 2 = Rd. 23+28-24-29 col. 2Rd. 32 col. 2 = Rd. 24+29-23-28 col. 2SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE (Cod 03/04)Rd. 04 = Rd. 02-03 col. 1, 2, 3 ....nRd. 08 = Rd. 06'ad07 col. 1, 2, 3 ....nRd. 12 = Rd. 10-11 col. 1,2,3 ....nRd. 13 = Rd. 04+08+12Rd. 15 = Rd. 13+14Col. 1 (TOTAL)= col. 2+3+4+5+....nConturile de finanţare bugetară nu se includ în totalul de la coloana 1. Soldul pentru aceste conturi se stabileşte ca diferenţă între plăţi, efectuate şi încasări (sume recuperate din finanţarea anului curent reprezentând reconstituirea creditelor bugetare) şi reflecta totalul plăţilor nete de casă.CORELAŢII ÎNTRE FORMULARE- Rd. 45 col. 2 din formularul BILANŢ (Cod 01) = Rd. 31 col. 2 din formularul CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL (Cod.02);- Rd. 46 col. 2 din formularul BILANŢ (Cod 01) = Rd. 32 col. 2 din formularul CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL (Cod.02);- Rd. 15 col. 1 (mai puţin alte valori, avansuri de trezorerie, sume în curs de decontare şi casa în valută) din formularul BILANŢ (Cod 01) = Rd. 14 col. 1 Total din formularul SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE (Cod 03);- Rd. 15 col. 2 (mai puţin alte valori, avansuri de trezorerie, sume în curs de decontare şi casa în valută) din formularul BILANŢ (Cod 01) = Rd. 15 col. 1 Total (mai puţin finanţarea bugetară) din formularul SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE (Cod 03);- Rd. 16 col. 2 din formularul BILANŢ (Cod 01) = Rd. 16 col. 1 Total din formularul SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE (Cod 03);- Rd. 17 col. 1 (mai puţin sume în curs de decontare şi cecuri de încasat) din formularul BILANŢ (Cod 01) = Rd. 14 col. 1 Total din formularul SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE (Cod 04);- Rd. 17 col. 2 (mai puţin sume în curs de decontare şi cecuri de încasat) din formularul BILANŢ (Cod 01) = Rd. 15 col. 1 Total din formularul SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE (Cod 04);- Rd. 18 col. 2 din formularul (Cod 01) = Rd. 16 col. 1 Total dm formularul SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE (Cod 04);  +  Anexa 1BILANTla data de .............
               
    cod 01- lei -
    NR. CRT.DENUMIREA INDICATORILORCod rândSold la începutul anuluiSold la sfârşitul perioadei
    ABC12
    A.ACTIVE      
      ACTIVE NECURENTE      
    1.Active fixe necorporale (ct. 203+205+206+208+233-280-290-293*)01    
    2.Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale, plantaţii, mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale (ct. 213+214+231-281-291-293*)02    
    3.Terenuri şi clădiri (ct. 211+212+231-281-291-293*)03    
    4.Alte active nefinanciare (ct. 215)04    
    5.Active financiare necurente (investiţii pe termen lung) peste un an (ct. 260+265+267-296)05    
    6.Creanţe necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4112+4612-4912-4962)06    
    7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd. 01+02+03+04+05+06)07    
      ACTIVE CURENTE      
    1.Stocuri (ct. 301+302+303+304+305+307+309+331+332+341+345+346+347+349+ 351+354+356+357+358+359+361+371+381+/-348+/-378-391-392-393- 394-395-396-397-398)08    
    2.Creanţe curente - sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an - Total (rd. 10+11+12), din care:09    
      Creanţe din operaţiuni comerciale şi avansuri (ct. 232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+4611+473**+481+482+ 483-4911-4961+5187)10    
      Creanţe bugetare (ct. 431**+437**+4424+4428**+444**+446**+4482+463+464+465+4664+ 4665+4681+4682+4684+4687+469-497)11    
      Creanţe din operaţiuni cu Comunitatea Europeană (ct. 4501+4511+4531+4541+4551+456+457+458)12    
    3.Investiţii pe termen scurt (ct. 505-595)13    
    4.Conturi la trezorerie şi bănci (rd. 15+17) din care:14    
      Conturi la trezorerie, casă, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 510+5121+5125+5131+5141+5151+5153+5161+5171+520+5211+5212+ 5221+5222+523+524+5251+5252+5253+526+527+528+5291+5292+5299+531 +532+542+550+551+552+553+554+555+556+557+558+5601+5602+561+562+ 5711+5712+5713+5714+5741+5742+5743+5744)15    
      din care: depozite (ct. 5153+5222+5602+5714+5744)16    
      Conturi la bănci comerciale (ct. 5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+5152+5153+ 5161+5162+5172+5314+5411+5412+550+558+560)17    
      din care: depozite (ct. 5153)18    
    5.Cheltuieli în avans (ct. 471) TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 08+09+13+14+19)19 20    
      TOTAL ACTIVE (rd. 07+20)21    
    B.DATORII22    
      DATORII NECURENTE - sume ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an23    
    1.Sume necurente de plată (ct. 4042+269+4622+509)24    
    2.Împrumuturi pe termen lung (ct. 1612+1622+1632+1642+1652+166+1672+168-169)25    
    3.Provizioane (cont 151)26    
      TOTAL DATORII NECURENTE (rd. 24+25+26)27    
    1.DATORII CURENTE - sume ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an - Total (rd. 29+30+31), din care:28    
      Datorii comerciale şi avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+483+269)29    
      Datorii către bugete (ct. 440+441+4423+4428+444+446+4481+4671+4672+4673+4674+4675)30    
      Datorii către Comunitatea Europeană (ct. 4502+4512+452+4532+4542+4552)31    
    2.Împrumuturi pe termen scurt - sume ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an (ct. 5186+5191+5192+5194+5195+5196+5197+5198)32    
    3.Împrumuturi pe termen lung - sume ce trebuie plătite în cursul exerciţiului curent (ct. 1611+1621+1631+1641+1651+1671+168-169)33    
    4.Salariile angajaţilor şi contribuţiile aferente (ct. 421+423+426+427+4281+431+437+438)34    
    5.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizaţii de şomaj, burse) (ct. 422+424+429)35    
    6.Venituri în avans (ct. 472)36    
    7.Provizioane (ct. 151)37    
      TOTAL DATORII CURENTE (rd. 28+32+33+34+35+36+37)38    
      TOTAL DATORII (rd. 27+38)39    
      ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd. 40 = rd. 21-39 = rd. 47)40    
    C.CAPITALURI PROPRII41    
    1.Rezerve, fonduri (ct. 100+101+102+103+104+105+106+131+132+133+ 134+135+136+137+139)42    
    2.Rezultatul reportat (ct. 117 - sold creditor)43    
    3.Rezultatul reportat (ct. 117 - sold debitor)44    
    4.Rezultatul patrimonial al exerciţiului (ct. 121 - sold creditor)45    
    5.Rezultatul patrimonial al exerciţiului (ct. 121 - sold debitor)46    
      TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 42+43-44+45-46)47    
          Conducătorul instituţiei                 Conducătorul compartimentului                      financiar- contabil
   +  Anexa 2CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIALla data de ........
               
    cod 02- lei -
    Nr. crt.DENUMIREA INDICATORULUICod rândAn precedentAn curent
    ABC12
    I.VENITURI OPERAŢIONALE01    
    1.Venituri din impozite, taxe, contribuţii de asigurări şi alte venituri ale bugetelor (ct. 730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)02    
    2.Venituri din activităţi economice (ct. 701+702+703+704+705+706+707+708+/-709)03    
    3.Finanţări, subvenţii, transferuri, alocaţii bugetare cu destinaţie specială (ct. 770+771+772+773+774+776+778 +779)04    
    4.Alte venituri operaţionale (ct. 714+719+721+722+781)05    
      TOTAL VENITURI OPERAŢIONALE (rd. 02+03+04+05)06    
    II.CHELTUIELI OPERAŢIONALE07    
    1.Salariile şi contribuţiile sociale aferente angajaţilor (ct. 641+642+645+646+647)08    
    2.Subvenţii şi transferuri (ct. 670+671+672+673+674+676+ 677+679)09    
    3.Stocuri, consumabile, lucrări şi servicii executate de terţi (ct. 601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+ 622+623+624+626+627+628+629)10    
    4.Cheltuieli de capital, amortizări şi provizioane (ct. 681+682+689)11    
    5.Alte cheltuieli operaţionale (ct. 635+654+658)12    
      TOTAL CHELTUIELI OPERAŢIONALE (rd. 08+09+10+11+12)13    
    III.REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAŢIONALĂ14    
      - EXCEDENT (rd. 06-rd. 13)15    
      - DEFICIT (rd. 13-rd. 06)16    
    IV.VENITURI FINANCIARE (ct. 763+764+765+766+767+768+769+786)17    
    V.CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 663+664+665+666+667+668+669+686)18    
    VI.REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ19    
      - EXCEDENT (rd. 17-rd. 18)20    
      - DEFICIT (rd. 18-rd. 17)21    
    VII.REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ22    
      - EXCEDENT (rd. 15+20-16-21)23    
      - DEFICIT (rd. 16+21-15-20)24    
    VIII.VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 790+791)25    
    IX.CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 690+691)26    
    X.REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ27    
      - EXCEDENT (rd. 25-rd. 26)28    
      - DEFICIT (rd. 26-rd. 25)29    
    XI.REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIŢIULUI30    
      - EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)31    
      - DEFICIT (rd. 24+29-23-28)32    
                  Conducătorul instituţiei                                      Conducătorul compartimentului                                          financiar-contabil
   +  Anexa 3SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIEla data de ........
   cod 03 -lei-
  DENUMIMEA INDICATORULUI Cod rând
  A B 1 2 3
  I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAŢIONALĂ 01
  l. Încasări 02
  2. Plaţi 03
  3. Numerar net din activitatea operaţionala (rd. 02-rd.03) 04
  II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIŢII 05
  1. Încasări 06
  2. Plati 07
  3. Numerar net din activitatea de investiţii (rd 06-07) 08
  III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANŢARE 09
  1. Încasări 10
  2. Plaţi 11
  3. Numerar net din activitatea de finanţare (rd.10-rd.11) 12
  IV. CREŞTEREA (DESCREŞTEREA) NETA DE NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) 13
  V. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI 14
  VI. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRŞITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care: 15
  Depozite 16
                   Conducătorul instituţiei
            Conducătorul compartimentului Viza trezorerie
                   financiar-contabil
   +  Anexa 4SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIEla data de ......
   cod 04 -lei-
  DENUMIMEA INDICATORULUI Cod rând
  A B 1 2 3
  I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAŢIONALĂ 01
  1. Încasări 02
  2. Plaţi 03
  3. Numerar net din activitatea operaţionala (rd. 02- rd.03) 04
  II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIŢII 05
  1. Încasări 06
  2. Plaţi. 07
  3. Numerar net din activitatea de investiţii (rd.06-07) 08
  III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANŢARE 09
  1. Încasări 10
  2. Plati 11
  3. Numerar net din activitatea de finanţare (rd.10-rd.11) 12
  IV. CREŞTEREA (DESCREŞTEREA) NETA DE NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) 13
  V. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI 14
  VI. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRŞITUL ANULUI (rd.13+rd.l4), din care: 15
  1. Depozite 16
  2. Disponibilitati la bănci în străinătate 17
  3. Diferente din reevaluare 18
            Conducătorul instituţiei
                          Conducătorul compartimentului
                                financiar-contabil
   +  Anexa 5CONTUL DE EXECUŢIEA BUGETULUI INSTITUŢIEI PUBLICE - VENITURIla data de ...............................
                         
    cod 20- lei -
    Denumirea indicatorilor*)CodPrevederi bugetare iniţialePrevederi bugetare trimestriale /definitiveDrepturi constatateÎncasări realizateStingeri pe alte căi decât încasăriDrepturi constatate de încasat
    Total, din care:din anii precedenţidin anul curent
    AB123=4+545678=3-6-7
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
  __________    *) Se înscriu denumirea şi simbolul capitolelor şi subcapitolelor din       bugetul aprobat pe structura clasificaţiei funcţionale -bugetul de stat,       bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj,       bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, fonduri       externe nerambursabile şi instituţii publice finanţate integral sau parţial       din venituri proprii/activităţi finanţate integral din venituri proprii       (altele decât cele de subordonare locala).           Conducătorul înstituţiei                                    Conducătorul compartimentului                                         financiar-contabil
   +  Anexa 6CONTUL DE EXECUŢIEA BUGETULUI INSTITUŢIEI PUBLICE - CHELTUIELIla data de .............................
                       
    cod 21- lei -
    Denumirea indicatorilor*)CodCredite bugetareAngajamente bugetareAngajamente legalePlăţi efectuateAngajamente legale de plătitCheltuieli efective
    iniţialetrimestriale/ definitive
    AB123456=4-57
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
  __________    *) Se înscriu denumirea şi simbolul capitolelor şi subcapitolelor din       bugetul aprobat pe structura clasificaţiei funcţionale-bugetul de stat,       bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul       asigurărilor pentru şomaj, bugetul Fondului naţional unic de asigurări       sociale de sănătate, credite externe, credite interne, fonduri externe       nerambursabile şi venituri proprii/venituri proprii şi subventii-(altele       decât cele de subordonare locala).    Notă: Se detaliază pe clasificatia economica (Anexa 7)            Conducătorul instituţiei                          Conducătorul compartimentului                                financiar-contabil
   +  Anexa 7CONTUL DE EXECUŢIEA BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuielila data de ........................
                       
    cod 21Capitol ............... Subcapitol ...................- lei -
    DENUMIREA INDICATORILOR*)Cod indica- torCredite bugetareAngajamente bugetareAngajamente legalePlăţi efectuateAngajamente legale de plătitCheltuieli efective
    iniţialetrimestriale /definitive
    AB123456=4-57
    TOTAL CHELTUIELI (01+70+79)                
    CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)01              
    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)10              
    Cheltuieli salariale în bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)10.01              
    Salarii de bază10.01.01              
    Salarii de merit10.01.02              
    Indemnizaţie de conducere10.01.03              
    Spor de vechime10.01.04              
    Sporuri pentru condiţii de muncă10.01.05              
    Alte sporuri10.01.06              
    Ore suplimentare10.01.07              
    Fond de premii10.01.08              
    Primă de vacanţă10.01.09              
    Fond pentru posturi ocupate prin cumul10.01.10              
    Fond aferent plăţii cu ora10.01.11              
    Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii10.01.12              
    Indemnizaţii de delegare10.01.13              
    Indemnizaţii de detaşare10.01.14              
    Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă10.01.15              
    Alocaţii pentru locuinţe10.01.16              
    Alte drepturi salariale în bani10.01.30              
    Cheltuieli salariale în natură (cod 10.02.01 la 10.02.30)10.02              
    Tichete de masă10.02.01              
    Norme de hrană10.02.02              
    Uniforme şi echipament obligatoriu10.02.03              
    Locuinţă de serviciu folosită de salariat şi familia sa10.02.04              
    Transportul la şi de la locul de muncă10.02.05              
    Alte drepturi salariale în natură10.02.30              
    Contribuţii (cod 10.03.01 la 10.03.06)10.03              
    Contribuţii de asigurări sociale de stat10.03.01              
    Contribuţii de asigurări de şomaj10.03.02              
    Contribuţii de asigurări sociale de sănătate10.03.03              
    Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale10.03.04              
    Prime de asigurare viaţă plătite de angajator pentru angajaţi10.03.05              
    Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii10.03.06              
    TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)20              
    Bunuri şi servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)20.01              
    Furnituri de birou20.01.01              
    Materiale pentru curăţenie20.01.02              
    Încălzit, iluminat şi forţă motrică20.01.03              
    Apă, canal şi salubritate20.01.04              
    Carburanţi şi lubrifianţi20.01.05              
    Piese de schimb20.01.06              
    Transport20.01.07              
    Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet20.01.08              
    Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional20.01.09              
    Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare20.01.30              
    Reparaţii curente20.02              
    Hrană (cod 20.03.01+20.03.02)20.03              
    Hrană pentru oameni20.03.01              
    Hrană pentru animale20.03.02              
    Medicamente şi materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)20.04              
    Medicamente20.04.01              
    Materiale sanitare20.04.02              
    Reactivi20.04.03              
    Dezinfectanţi20.04.04              
    Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)20.05              
    Uniforme şi echipament20.05.01              
    Lenjerie şi accesorii de pat20.05.03              
    Alte obiecte de inventar20.05.30              
    Deplasări, detaşări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)20.06              
    Deplasări interne, detaşări, transferări20.06.01              
    Deplasări în străinătate20.06.02              
    Materiale de laborator20.09              
    Cercetare-dezvoltare20.10              
    Cărţi, publicaţii şi materiale documentare20.11              
    Consultanţă şi expertiză20.12              
    Pregătire profesională20.13              
    Protecţia muncii20.14              
    Muniţie, furnituri şi armament de natura activelor fixe pentru armată20.15              
    Studii şi cercetări20.16              
    Plăţi pentru finanţarea patrimoniului genetic al animalelor20.18              
    Contribuţii ale administraţiei publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii de interes public local, în baza unor convenţii sau contracte de asociere20.19              
    Reabilitare infrastructură program inundaţii pentru autorităţi publice locale20.20              
    Meteorologie20.21              
    Finanţarea acţiunilor din domeniul apelor20.22              
    Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi îngheţurilor20.23              
    Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)20.24              
    Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor externe20.24.01              
    Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor interne20.24.02              
    Stabilirea riscului de ţară20.24.03              
    Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale20.25              
    Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)20.30              
    Reclamă şi publicitate20.30.01              
    Protocol şi reprezentare20.30.02              
    Prime de asigurare non-viaţă20.30.03              
    Chirii20.30.04              
    Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor20.30.06              
    Fondul Preşedintelui/Fondul conducătorului instituţiei publice20.30.07              
    Fondul Primului ministru20.30.08              
    Executarea silită a creanţelor bugetare20.30.09              
    Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii20.30.30              
    TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01+30.02+30.03)30              
    Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)30.01              
    Dobânzi aferente datoriei publice interne directe30.01.01              
    Dobânzi aferente creditelor interne garantate30.01.02              
    Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.05)30.02              
    Dobânzi, aferente datoriei publice externe directe30.02.01              
    Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite30.02.02              
    Dobânzi aferente creditelor externe garantate şi/sau directe subîmprumutate30.02.03              
    Dobânzi aferente datoriei publice externe locale30.02.05              
    Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)30.03              
    Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur30.03.01              
    Dobânda datorată trezoreriei statului30.03.02              
    Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului30.03.03              
    Dobânzi la depozite şi disponibilităţi păstrate în contul trezoreriei statului30.03.04              
    Dobânzi la operaţiunile de leasing30.03.05              
    TITLUL IV SUBVENŢII (cod 40.01 la 40.30)40              
    Subvenţii pe produse40.01              
    Subvenţii pe activităţi40.02              
    Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif40.03              
    Subvenţii pentru susţinerea transportului feroviar public de călători40.04              
    Subvenţii pentru transportul de călători cu metroul40.05              
    Acţiuni de ecologizare40.06              
    Valorificarea cenuşilor de pirită40.07              
    Subvenţii pentru dobânzi la credite bancare40.08              
    Plăţi către angajatori pentru formarea profesională a angajaţilor40.09              
    Fonduri nerambursabile pentru crearea de noi locuri de muncă40.10              
    Prime acordate producătorilor agricoli40.11              
    Subvenţii pentru completarea primelor de asigurare pentru factorii de risc din agricultură40.12              
    Stimularea exporturilor40.13              
    Susţinerea infrastructurii de transport40.14              
    Sprijinirea producătorilor agricoli40.15              
    Programe de conservare sau de închidere a minelor40.16              
    Programe de protecţie socială şi integrare socio-profesională a persoanelor cu handicap40.17              
    Protecţie socială în sectorul minier40.18              
    Plăţi pentru stimularea creării de locuri de muncă40.19              
    Alte subvenţii40.30              
    TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ (cod 50.01 la 50.04)50              
    Fond de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului50.01              
    Fond de intervenţie la dispoziţia Guvernului50.02              
    Fond de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale50.04              
    TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)51              
    Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.26)51.01              
    Transferuri către instituţii publice51.01.01              
    Finanţarea de bază a învăţământului superior51.01.02              
    Acţiuni de sănătate51.01.03              
    Finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap51.01.04              
    Finanţarea aeroporturilor de interes local51.01.05              
    Transferuri din Fondul de intervenţie51.01.06              
    Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat51.01.07              
    Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor pentru şomaj51.01.08              
    Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoane care satisfac serviciul militar în termen51.01.09              
    Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoane care execută pedepse private de libertate sau arest preventiv51.01.10              
    Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate51.01.11              
    Contribuţia persoanelor asigurate pentru finanţarea ocrotirii sănătăţii51.01.12              
    Transferuri pentru lucrările de cadastru imobiliar51.01.13              
    Transferuri din bugetele consiliilor judeţene pentru finanţarea centrelor de zi pentru protecţia copilului51.01.14              
    Transferuri din bugetele locale pentru instituţiile de asistenţă socială pentru persoanele cu handicap51.01.15              
    Transferuri din bugetul asigurărilor sociale de stat către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate51.01.16              
    Transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetul asigurărilor sociale de stat51.01.17              
    Transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetele locale pentru finanţarea programelor pentru ocuparea temporară a forţei de muncă51.01.18              
    Transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate51.01.19              
    Transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetul asigurărilor sociale de stat reprezentând asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale pentru şomeri pe durata practicii profesionale51.01.20              
    Transferuri din bugetul asigurărilor sociale de stat către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuţia persoanelor aflate în concediu medical din cauză de accident de muncă sau boală profesională51.01.21              
    Transferuri reprezentând cota-parte din tarifele de utilizare a spectrului51.01.22              
    Vărsăminte efectuate către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate din valorificarea creanţelor bugetare51.01.23              
    Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate51.01.24              
    Programe pentru sănătate51.01.25              
    Transferuri privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului51.01.26              
    Transferuri de capital (cod 51.02.01 la 51.02.11)51.02              
    Finanţarea străzilor care se vor amenaja în perimetrele destinate construcţiilor de cvartale de locuinţe noi51.02.01              
    Finanţarea investiţiilor finanţate parţial din împrumuturi externe51.02.02              
    Programul pentru pietruirea drumurilor şi alimentarea cu apă a satelor51.02.03              
    Programul pentru construcţii de locuinţe şi săli de sport51.02.04              
    Finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale de urbanism51.02.05              
    Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare51.02.06              
    Finanţarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD51.02.07              
    Aparatură medicală şi echipamente de comunicaţii în urgenţă51.02.08              
    Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente cu destinaţie de locuinţă51.02.09              
    Plăţi din contul creditelor garantate şi/sau subîmprumutate51.02.10              
    Transferuri pentru reparaţii capitale la spitale51.02.11              
    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02+55.03)55              
    A. Transferuri interne (cod 55.01.01 la 55.01.18)55.01              
    Restructurarea industriei de apărare55.01.01              
    Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic Român55.01.02              
    Programe cu finanţare rambursabilă55.01.03              
    Fondul de garantare a împrumuturilor acordate întreprinderilor mici şi mijlocii55.01.04              
    Programul de realizare a sistemului naţional antigrindină55.01.05              
    Sprijinirea proprietarilor de păduri55.01.06              
    Programe comunitare55.01.07              
    Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă55.01.08              
    Programe ISPA55.01.09              
    Programe SAPARD55.01.10              
    Cofinanţarea asistenţei financiare nerambursabile post aderare de la Comunitatea Europeană55.01.11              
    Investiţii ale regiilor autonome şi societăţilor comerciale cu capital de stat55.01.12              
    Programe de dezvoltare55.01.13              
    Fond Naţional de Preaderare55.01.14              
    Fond Român de Dezvoltare Socială55.01.15              
    Sprijinirea înfiinţării de noi întreprinderi şi susţinerea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii55.01.16              
    Transferuri pentru programe şi proiecte de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale55.01.17              
    Alte transferuri curente interne55.01.18              
    B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale) (cod 55.02.01 la 55.02.04)55.02              
    Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale55.02.01              
    Cooperare economică internaţională55.02.02              
    Alte transferuri curente în străinătate55.02.04              
    C. Contribuţia României la bugetul U.E. (cod 55.03.01 la 55.03.10)55.03              
    Contribuţii din taxe vamale55.03.01              
    Contribuţii din resursă bazată pe TVA55.03.02              
    Contribuţii din resursă bazată pe VNB55.03.03              
    Alte contribuţii55.03.10              
    TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ (cod 57.01+57.02)57              
    Asigurări sociale57.01              
    Ajutoare sociale (cod 57.02.01+57.02.02)57.02              
    Ajutoare sociale în numerar57.02.01              
    Ajutoare sociale în natură57.02.02              
    TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.24)59              
    Burse59.01              
    Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale59.02              
    Finanţarea partidelor politice59.03              
    Sprijinirea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale altele decât cele care primesc subvenţii de la bugetul de stat potrivit legii59.04              
    Finanţarea unor programe şi proiecte interetnice şi combatere a intoleranţei59.05              
    Producerea şi distribuirea filmelor59.06              
    Sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora59.07              
    Programe pentru tineret59.08              
    Despăgubiri acordate producătorilor agricoli în caz de calamităţi naturale în agricultură59.09              
    Fond la dispoziţia primului-ministru pentru sprijinirea comunităţilor româneşti de pretutindeni59.10              
    Asociaţii şi fundaţii59.11              
    Susţinerea cultelor59.12              
    Contribuţia statului, pentru sprijinirea Bisericii Ortodoxe Române din afara graniţelor59.13              
    Contribuţia statutul la salarizarea personalului de cult59.14              
    Contribuţii la salarizarea personalului neclerical59.15              
    Promovarea imaginii şi intereselor româneşti peste hotare59.16              
    Despăgubiri civile59.17              
    Despăgubiri pentru animale sacrificate În vederea prevenirii şi combaterii epizootiilor59.18              
    Indemnizaţia de merit59.19              
    Sume destinate finanţării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat59.20              
    Comenzi de stat pentru cărţi şi publicaţii53.21              
    Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social-cultural59.22              
    Finanţarea Ansamblului "Memorialul victimelor comunismului şi al rezistenţei Sighet"59.23              
    Finanţarea ansamblului "Memorialul revoluţiei - Decembrie 1989" din municipiul Timişoara59.24              
    CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)70              
    TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02)71              
    Active fixe (inclusiv reparaţii capitale) (cod 71.01.01 la 71.01.30)71.01              
    Construcţii71.01.01              
    Maşini, echipamente şi mijloace de transport71.01.02              
    Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale71.01.03              
    Alte active fixe (iunclusiv reparaţii capitale)71.01.30              
    Stocuri (cod 71.02.01)71.02              
    Rezerve de stat şi de mobilizare71.02.01              
    TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)72              
    Active financiare (cod 72.01.01)72.01              
    Participare la capitalul social al societăţilor comerciale72.01.01              
    OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 80+81)79              
    TITLUL XII ÎMPRUMUTURI (cod 80.01 la 80.30)80              
    Împrumuturi acordate pentru obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi interguvernamentale80.01              
    Împrumuturi pentru persoane cu statut de refugiat80.02              
    Împrumuturi pentru instituţii şi servicii publice sau activităţi finanţate integral din venituri proprii80.03              
    Împrumuturi din bugetul asigurărilor pentru şomaj80.04              
    Împrumuturi acordate pentru construirea, cumpărarea, reabilitarea, consolidarea şi extinderea unor locuinţe80.05              
    Microcredite acordate persoanelor fizice care desfăşoară activităţi pe cont propriu, aducătoare de venituri, în vederea întreţinerii materiale80.06              
    Împrumuturi acordate pentru protejarea monumentelor istorice80.07              
    Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casă80.08              
    Împrumuturi acordate de agenţiile guvernamentale şi administrate prin agenţii de credit80.09              
    Alte împrumuturi80.30              
    TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)81              
    Rambursări de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)81.01              
    Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite81.01.01              
    Rambursări de credite externe garantate şi directe subîmprumutate81.01.02              
    Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale81.01.05              
    Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe81.01.06              
    Rambursări de credite interne (cod 81.02.01 la 81.02.05)81.02              
    Rambursări de credite interne garantate81.02.01              
    Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne81.02.02              
    Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale81.02.05              
    TITLUL XIV REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT90              
    Rezerve91.01              
    Excedent92.01              
    Deficit93.01              
  ___________*) Se inscriu denumirea şi simbolul capitolelor din bugetul aprobat,   detaliate pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificaţiei   economice (bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale   de stat, bugetul asigurarilor pentru şomaj, bugetul Fondului naţional unic   de asigurări sociale de sănătate, credite externe, credite interne, fonduri   externe nerambursabile, venituri proprii, venituri proprii şi subventii)         Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului                                                                   financiar-contabil
   +  Anexa 8CONTUL DE EXECUŢIEA BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE ŞIACTIVITĂŢILOR FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII(DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURIla data de ......................
                         
    cod 20- lei -
    Denumirea indicatorilorCod indicatorPrevederi bugetare iniţialePrevederi bugetare trimestriale /definitiveDrepturi constatateÎncasări realizateStingeri pe alte căi decât încasăriDrepturi constatate de încasat
    Total, din care:din anii precedenţidin anul curent
    AB123=4+545678=3-6-7
    TOTAL VENITURI000115                
    I. VENITURI CURENTE                  
    Taxe pe servicii specifice (cod 15.15.01)15.15                
    Impozit pe spectacole15.15.01                
    C. VENITURI NEFISCALE                  
    C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.15)                  
    Venituri din proprietate (cod 30.15.05 la 30.15.50)30.15                
    Venituri din concesiuni şi închirieri30.15.05                
    Venituri din utilizarea păşunilor comunale30.15.09                
    Alte venituri din proprietate30.15.50                
    C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII (cod 33.15+34.15+35.15+36.15+37.15)                  
    Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi (cod 33.15.05 la 33.15.50)33.15                
    Taxe şi alte venituri în învăţământ33.15.05                
    Venituri din prestări de servicii33.15.08                
    Contribuţia de întreţinere a persoanelor asistate33.15.13                
    Contribuţia elevilor şi studenţilor pentru internate, cămine şi cantine33.15.14                
    Venituri din valorificarea produselor obţinute din activitatea proprie sau anexă33.15.16                
    Venituri din organizarea de cursuri de calificare şi conversie profesională, specializare şi perfecţionare33.15.17                
    Venituri din serbări şi spectacole, manifestări culturale, artistice şi sportive33.15.19                
    Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate33.15.21                
    Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi33.15.50                
    Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.15.50)34.15                
    Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise34.15.50                
    Amenzi, penalităţi şi confiscări (cod 35.15.50)35.15                
    Alte amenzi, penalităţi şi confiscări35.15.50                
    Diverse venituri (cod 36.15.50)36.15                
    Alte venituri36.15.50                
    Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile (cod 37.15.01+37.15.50)37.15                
    Donaţii şi sponsorizări37.15.01                
    Alte transferuri voluntare37.15.50                
    II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.15)                  
    Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.15.01+39.15.50)39.15                
    Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice39.15.01                
    Alte venituri din valoarea unor bunuri39.15.50                
           Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului                                                                                     financiar-contabil
   +  Anexa 9CONTUL DE EXECUŢIEA BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DINVENITURI PROPRII ŞI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURIla data de ................................
                         
    cod 20- lei -
    Denumirea indicatorilorCod indicatorPrevederi bugetare iniţialePrevederi bugetare trimestriale /definitiveDrepturi constatateÎncasări realizateStingeri pe alte căi decât încasăriDrepturi constatate de încasat
    Total, din care:din anii precedenţidin anul curent
    AB123=4+545678=3-6-7
    TOTAL VENITURI000110                
    I. VENITURI CURENTE                  
    Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01)15.10                
    Impozit pe spectacole15.10.01                
    C. VENITURI NEFISCALE                  
    C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)                  
    Venituri din proprietate (cod 30.10.05 la 30.10.50)30.10                
    Venituri din concesiuni şi închirieri30.10.05                
    Venituri din utilizarea păşunilor comunale30.10.09                
    Alte venituri din proprietate30.10.50                
    C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10)                  
    Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi (cod 33.10.05 la 33.10.50)33.10                
    Taxe şi alte venituri în învăţământ33.10.05                
    Venituri din prestări de servicii33.10.08                
    Contribuţia de întreţinere a persoanelor asistate33.10.13                
    Contribuţia elevilor şi studenţilor pentru internate, cămine şi cantine33.10.14                
    Venituri din valorificarea produselor obţinute din activitatea proprie sau anexă33.10.16                
    Venituri din organizarea de cursuri de calificare şi conversie profesională, specializare şi perfecţionare33.10.17                
    Venituri din serbări şi spectacole, manifestări culturale, artistice şi sportive33.10.19                
    Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate33.10.21                
    Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi33.10.50                
    Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.10.50)34.10                
    Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise34.10.50                
    Amenzi, penalităţi şi confiscări (cod 35.10.50)35.10                
    Alte amenzi, penalităţi şi confiscări35.10.50                
    Diverse venituri (cod 36.10.50)36.10                
    Alte venituri36.10.50                
    Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile (cod 37.10.01+37.10.50)37.10                
    Donaţii şi sponsorizări37.10.01                
    Alte transferuri voluntare37.10.50                
    II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)                  
    Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)39.10                
    Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice39.10.01                
    Alte venituri din valoarea unor bunuri39.10.50                
    IV. SUBVENŢII (cod 43.10)                  
    SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII (cod 43.10.09)43.10                
    Subvenţii pentru instituţii publice43.10.09                
           Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului                                                                           financiar-contabil
   +  Anexa 10CONTUL DE EXECUŢIEA BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANTATE INTEGRALDIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELIla data de ............................
                       
    cod 21- lei -
    Denumirea indicatorilorCod indicatorCredite bugetareAngajamente bugetareAngajamente legalePlăţi efectuateAngajamente legale de plătitCheltuieli efective
    iniţialetrimestriale /definitive
    AB123456=4-57
    TOTAL CHELTUIELI (cod 54.15+61.15+65.15+66.15+67.15+68.15+70.15+ 80.15+83.15+84.15+87.15)50.15              
    Alte servicii publice generale (cod 54.15.10)54.15              
    Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor54.15.10              
    Ordine publică şi siguranţă naţională (cod 61.10.03)61.15              
    Ordine publică (cod 61.15.03.04)61.15.03              
    Poliţia comunitară61.15.03.04              
    Învăţământ (cod 65.15.03+65.15.04+65.15.05+65.15.07+ 65.15.11+65.15.50)65.15              
    Învăţământ preşcolar şi primar (cod 65.15.03.01+65.15.03.02)65.15.03              
    Învăţământ preşcolar65.15.03.01              
    Învăţământ primar65.15.03.02              
    Învăţământ secundar (cod 65.15.04.01 la 65.15.04.03)65.15.04              
    Învăţământ secundar inferior65.15.04.01              
    Învăţământ secundar superior65.15.04.02              
    Învăţământ profesional65.15.04.03              
    Învăţământ postliceal65.15.05              
    Învăţământ nedefinibil prin nivel (cod 65.15.07.04)65.15.07              
    Învăţământ special65.15.07.04              
    Servicii auxiliare pentru educaţie (cod 65.15.11.03+65.15.11.30)65.15.11              
    Internate şi cantine pentru elevi65.15.11.03              
    Alte servicii auxiliare65.15.11.30              
    Alte cheltuieli în domeniul învăţământului65.15.50              
    Sănătate (cod 66.15.50)66.15              
    Alte cheltuieli în domeniul sănătăţii (cod 66.15.50.50)66.15.50              
    Alte instituţii şi acţiuni sanitare66.15.50.50              
    Cultură, recreere şi religie (cod 67.15.03+67.15.05+67.15.50)67.15              
    Servicii culturale (cod 67.15.03.03 la 67.15.03.30)67.15.03              
    Muzee67.15.03.03              
    Instituţii publice de spectacole şi concerte67.15.03.04              
    Şcoli populare de artă şi meserii67.15.03.05              
    Case de cultură67.15.03.06              
    Cămine culturale67.15.03.07              
    Universităţi populare67.15.03.09              
    Presă67.15.03.10              
    Edituri67.15.03.11              
    Alte servicii culturale67.15.03.30              
    Servicii recreative şi sportive (cod 67.15.05.01)67.15.05              
    Sport67.15.05.01              
    Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei67.15.50              
    Asigurări şi asistenţă socială (cod 68.15.04+68.15.05+68.15.50)68.15              
    Asistenţă acordată persoanelor în vârstă68.15.04              
    Asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi (cod 68.15.05.02)68.15.05              
    Asistenţă socială în caz de invaliditate68.15.05.02              
    Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale68.15.50              
    Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică (cod 70.15.03+70.15.04+70.15.50)70.15              
    Locuinţe (cod 70.15.03.01)70.15.03              
    Dezvoltarea sistemului de locuinţe70.15.03.01              
    Servicii şi dezvoltare publică70.15.04              
    Alte servicii în domeniul locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale70.15.50              
    Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă (cod 80.15.01)80.15              
    Acţiuni generale economice şi comerciale (cod 80.15.01.30)80.15.01              
    Alte cheltuieli pentru acţiuni generale economice şi comerciale80.15.01.30              
    Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare (cod 83.15.03.30)83.15              
    Alte cheltuieli în domeniul agriculturii83.15.03.30              
    Transporturi (cod 84.15.50)84.15              
    Alte cheltuieli în domeniul transporturilor84.15.50              
    Alte acţiuni economice (cod 87.15.04+87.15.50)87.15              
    Turism87.15.04              
    Alte acţiuni economice87.15.50              
    Excedent98.15              
    Deficit99.15              
           Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului                                                                                      financiar-contabil    Notă: Se detaliaza pe structura clasificaţiei economice (Anexa 7)
   +  Anexa 11CONTUL DE EXECUŢIEA BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRIIŞI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELIla data de .......................
                       
    cod 21- lei -
    Denumirea indicatorilorCod indicatorCredite bugetareAngajamente bugetareAngajamente legalePlăţi efectuateAngajamente legale de plătitCheltuieli efective
    iniţialetrimestriale /definitive
    AB123456=4-57
    TOTAL CHELTUIELI (cod 54.10+61.10+65.10+66.10+67.10+68.10+70.10+ +80.10+83.10+84.10+87.10)50.10              
    Alte servicii publice generale (cod 54.10.10)54.10              
    Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor54.10.10              
    Ordine publică şi siguranţă naţională (cod 61.10.03)61.10              
    Ordine publică (cod 61.10.03.04)61.10.03              
    Poliţia comunitară61.10.03.04              
    Învăţământ (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+ +65.10.11+65.10.50)65.10              
    Învăţământ preşcolar şi primar (cod 65.10.03.01+65.10.03.02)65.10.03              
    Învăţământ preşcolar65.10.03.01              
    Învăţământ primar65.10.03.02              
    Învăţământ secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)65.10.04              
    Învăţământ secundar inferior65.10.04.01              
    Învăţământ secundar superior65.10.04.02              
    Învăţământ profesional65.10.04.03              
    Învăţământ postliceal65.10.05              
    Învăţământ nedefinibil prin nivel (cod 65.10.07.04)65.10.07              
    Învăţământ special65.10.07.04              
    Servicii auxiliare pentru educaţie (cod 65.10.11.03+65.10.11.30)65.10.11              
    Internate şi cantine pentru elevi65.10.11.03              
    Alte servicii auxiliare65.10.11.30              
    Alte cheltuieli în domeniul învăţământului65.10.50              
    Sănătate (cod 66.10.50)66.10              
    Alte cheltuieli în domeniul sănătăţii (cod 66.10.50.50)66.10.50              
    Alte instituţii şi acţiuni sanitare66.10.50.50              
    Cultură, recreere şi religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)67.10              
    Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.30)67.10.03              
    Muzee67.10.03.03              
    Instituţii publice de spectacole şi concerte67.10.03.04              
    Şcoli populare de artă şi meserii67.10.03.05              
    Case de cultură67.10.03.06              
    Cămine culturale67.10.03.07              
    Centre pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale67.10.03.08              
    Universităţi populare67.10.03.09              
    Presă67.10.03.10              
    Edituri67.10.03.11              
    Alte servicii culturale67.10.03.30              
    Servicii recreative şi sportive (cod 67.10.05.01)67.10.05              
    Sport67.10.05.01              
    Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei67.10.50              
    Asigurări şi asistenţă socială (cod 68.10.04+68.10.05+68.10.50)68.10              
    Asistenţă acordată persoanelor în vârstă68.10.04              
    Asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi (cod 68.10.05.02)68.10.05              
    Asistenţă socială în caz de invaliditate68.10.05.02              
    Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale68.10.50              
    Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)70.10              
    Locuinţe (cod 70.10.03.01)70.10.03              
    Dezvoltarea sistemului de locuinţe70.10.03.01              
    Servicii şi dezvoltare publică70.10.04              
    Alte servicii în domeniul locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale70.10.50              
    Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă (cod 80.10.01)80.10              
    Acţiuni generale economice şi comerciale (cod 80.10.01.30)80.10.01              
    Alte cheltuieli pentru acţiuni generale economice şi comerciale80.10.01.30              
    Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare (cod 83.10.03.30)83.10              
    Alte cheltuieli în domeniul agriculturii83.10.03.30              
    Transporturi (cod 84.10.50)84.10              
    Alte cheltuieli în domeniul transporturilor84.10.50              
    Alte acţiuni economice (cod 87.10.04+87.10.50)87.10              
    Turism87.10.04              
    Alte acţiuni economice87.10.50              
    Excedent98.10              
    Deficit99.10              
      Notă: Se detaliaza pe structura clasificaţiei economice (Anexa 7)            Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului                                                                                       financiar-contabil
   +  Anexa 12CONTUL DE EXECUŢIEA BUGETULUI LOCAL - VENITURIla data de ...............
                         
    cod 20- lei -
    Denumirea indicatorilorCod indicatorPrevederi bugetare iniţialePrevederi bugetare trimestriale/ definitiveDrepturi constatateÎncasări realizateStingeri pe alte căi decât încasăriDrepturi constatate de încasat
    Total, din care:din anii precedenţidin anul curent
    AB123=4+545678=3-6-7
    VENITURI - TOTAL00.01.02                
    VENITURI PROPRII                  
    1. VENITURI CURENTE                  
    A. VENITURI FISCALE                  
    A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL                  
    A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE                  
    Impozit pe profit01.02                
    Impozit pe profit de la agenţii economici01.02.01                
    A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 04.02)                  
    Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)04.02                
    Cote defalcate din impozitul pe venit04.02.01                
    Sume alocate de consiliul judeţean pentru echilibrarea bugetelor locale04.02.04                
    ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)                  
    Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoane fizice (cod 05.02.50)05.02                
    Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital05.02.50                
    A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL (cod 06.02)                  
    Impozit pe salarii (cod 06.02.02)06.02                
    Cote defalcate din impozitul pe salarii06.02.02                
    A3. IMPOZITE ŞI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)                  
    Impozite şi taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)07.02                
    Impozitul pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)07.02.01                
    Impozitul pe clădiri de la persoane fizice07.02.01.01                
    Impozitul pe clădiri de la persoane juridice07.02.01.02                
    Impozit pe terenuri (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)07.02.02                
    Impozitul pe terenuri de la persoane fizice07.02.02.01                
    Impozitul pe terenuri de la persoane juridice07.02.02.02                
    Impozitul pe terenul extravilan07.02.02.03                
    Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notarială şi alte taxe de timbru07.02.03                
    Alte impozite şi taxe pe proprietate07.02.50                
    A4.IMPOZITE ŞI TAXE PE BUNURI ŞI SERVICII (cod 11.02)                  
    Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01 la 11.02.06)11.02                
    Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor şi Municipiului Bucureşti11.02.01                
    Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor Municipiului Bucureşti11.02.02                
    Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru subvenţionarea energiei termice livrate populaţiei11.02.03                
    Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru sistemele centralizate de producere şi distribuţie a energiei termice11.02.04                
    Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri11.02.05                
    Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale11.02.06                
    Alte impozite şi taxe generale pe bunuri şi servicii (cod 12.02.07)12.02                
    Taxe hoteliere12.02.07                
    Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)15.02                
    Impozit pe spectacole15.02.01                
    Alte taxe pe servicii specifice15.02.50                
    Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)16.02                
    Taxă asupra mijloacelor de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)16.02.02                
    Taxă asupra mijloacelor de transport deţinute de persoane fizice*)16.02.02.01                
    Taxă asupra mijloacelor de transport deţinute de persoane juridice*)16.02.02.02                
    Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare16.02.03                
    Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurare de activităţi16.02.50                
    A6. ALTE IMPOZITE ŞI TAXE FISCALE                  
    Alte impozite şi taxe fiscale (cod 18.02.50)18.02                
    Alte impozite şi taxe18.02.50                
    C. VENITURI NEFISCALE                  
    C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)                  
    Venituri din proprietate (cod 30.02.01 la 30.02.50)30.02                
    Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale30.02.01                
    Restituiri de fonduri din finanţarea bugetară a anilor precedenţi30.02.03                
    Venituri din concesiuni şi închideri30.02.05                
    Venituri din dividente30.02.08                
    Alte venituri din proprietate30.02.50                
    Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)31.02                
    Alte venituri din dobânzi31.02.03                
    C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)                  
    Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi (cod 33.02.08 la 33.02.50)33.02                
    Venituri din prestări de servicii33.02.08                
    Contribuţia părinţilor sau susţinătorilor legali pentru întreţinerea copiilor în creşe33.02.10                
    Contribuţia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social33.02.12                
    Taxe din activităţi cadastrale şi agricultură33.02.24                
    Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în unităţile de protecţie socială33.02.27                
    Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputaţii şi despăgubiri33.02.28                
    Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi33.02.50                
    Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)34.02                
    Taxe extrajudiciare de timbru34.02.02                
    Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise34.02.50                
    Amenzi, penalităţi şi confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.50)35.02                
    Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor legale35.02.01                
    Penalităţi pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere declaraţiei de impozite şi taxe35.02.02                
    Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate şi alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii35.02.03                
    Alte amenzi, penalităţi şi confiscări35.02.50                
    Diverse venituri (cod 36.02.05 la 36.02.50)36.02                
    Vărsăminte din veniturile şi/sau disponibilităţile instituţiilor publice36.02.05                
    Venituri din ajutoare de stat recuperate36.02.11                
    Alte venituri36.02.50                
    Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile (cod 37.02.01+37.02.50)37.02                
    Donaţii şi sponsorizări37.02.01                
    Alte transferuri voluntare37.02.50                
    II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)                  
    Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01 la 39.02.07)39.02                
    Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice39.02.01                
    Venituri din vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului39.02.03                
    Venituri din privatizare39.02.04                
    Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat al statului39.02.07                
    III. OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 40.02)                  
    Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06 la 40.02.50)40.02                
    Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice de interes local sau a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii40.02.06                
    Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice şi juridice40.02.07                
    Împrumuturi temporare din trezoreria statului*)40.02.10                
    Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casă*)40.02.11                
    Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate40.02.50                
    IV. SUBVENŢII (cod 42.02+43.02)                  
    SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE                  
    Subvenţii de la bugetul de stat42.02                
    A. De capital (cod 42.02.01 la 42.02.10)                  
    Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare42.02.01                
    Investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe42.02.03                
    Aeroporturi de interes local42.02.04                
    Planuri şi regulamente de urbanism42.02.05                
    Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcţiilor de cvartale de locuinţe noi42.02.06                
    Finanţarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD42.02.07                
    Finanţarea programului de pietruire a drumurilor comunale şi alimentare cu apă a satelor42.02.09                
    Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente cu destinaţie de locuinţă42.02.10                
    B. CURENTE (cod 42.02.21 la 42.02.29)                  
    Finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap42.02.21                
    Subvenţii primite din Fondul de Intervenţie42.02.28                
    Finanţarea lucrărilor de cadastru imobiliar42.02.29                
    Subvenţii de la alte administraţii (cod 43.02.01 la 43.02.08)43.02                
    Subvenţii primite de la bugetele consiliilor judeţene pentru protecţia copilului43.02.01                
    Subvenţii de la bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetele locale, pentru finanţarea programelor pentru ocuparea temporară a forţei de muncă43.02.04                
    Subvenţii primite de la alte bugete locale pentru instituţiile de asistenţă socială pentru persoanele cu handicap43.02.07                
    Subvenţii primite de la bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru ajutoare în situaţii de extremă dificultate43.02.08                
            Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului                                                                                              financiar-contabil
   +  Anexa 13CONTUL DE EXECUŢIEA BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELIla data de ..................
                       
    cod 21- lei -
    Denumirea indicatorilorCod indicatorCredite bugetareAngajamente bugetareAngajamente legalePlăţi efectuateAngajamente legale de plătitCheltuieli efective
    iniţialetrimestriale/ definitive
    AB1234567
    TOTAL CHELTUIELI (cod 51.02+54.02+55.02+56.02+60.02+61.02+ +65.02+66.02+67.02+68.02+70.02+74.02+80.02+ +81.02+83.02+84.02+87.02+97.02)50.02              
    Autorităţi publice şi acţiuni externe (cod 51.02.01)51.02              
    Autorităţi executive şi legislative (cod 51.02.01.03)51.02.01              
    Autorităţi executive51.02.01.03              
    Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.50)54.02              
    Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale54.02.05              
    Fond pentru garantarea împrumuturilor externe,54.02.06              
    Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contracte/garantate de administraţie publice locale54.02.07              
    Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor54.02.10              
    Alte servicii publice generale54.02.50              
    Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi55.02              
    Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administraţiei (cod 56.02.06+56.02.07)56.02              
    Transferuri din bugetele consiliilor judeţene pentru finanţarea centrelor de protecţia copilului56.02.06              
    Transferuri din bugetele locale pentru instituţiile de asistenţă socială pentru persoanele cu handicap56.02.07              
    Apărare (cod 60.02.02)60.02              
    Apărare naţională60.02.02              
    Ordine publică şi siguranţa naţională (cod 61.02.03 la 61.02.50)61.02              
    Ordine publică (cod 61.02.03.04)61.02.03              
    Poliţie comunitară61.02.03.04              
    Protecţie civilă şi protecţia contra incendiilor (protecţie civilă nonmilitară)61.02.05              
    Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale61.02.50              
    Învăţământ (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05+65.02.07+ +65.02.11+65.02.50)65.02              
    Învăţământ preşcolar şi primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)65.02.03              
    Învăţământ preşcolar65.02.03.01              
    Învăţământ primar65.02.03.02              
    Învăţământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)65.02.04              
    Învăţământ secundar inferior65.02.04.01              
    Învăţământ secundar superior65.02.04.02              
    Învăţământ profesional65.02.04.03              
    Învăţământ postliceal65.02.05              
    Învăţământ nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)65.02.07              
    Învăţământ special65.02.07.04              
    Servicii auxiliare pentru educaţie (cod 65.02.11.03 la 65.02.11.30)65.02.11              
    Internate şi cantine pentru elevi65.02.11.03              
    Alte servicii auxiliare65.02.11.30              
    Alte cheltuieli în domeniul învăţământului65.02.50              
    Sănătate (cod 66.02.06+66.02.50)66.02              
    Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01)66.02.06              
    Spitale generale66.02.06.01              
    Alte cheltuieli în domeniul sănătăţii (cod 66.02.50.50)66.02.50              
    Alte instituţii şi acţiuni sanitare66.02.50.50              
    Cultură, recreere şi religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)67.02              
    Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.30)67.02.03              
    Biblioteci publice comunale, orăşeneşti, municipale67.02.03.02              
    Muzee67.02.03.03              
    Instituţii publice de spectacole şi concerte67.02.03.04              
    Şcoli populare de artă şi meserii67.02.03.05              
    Case de cultură67.02.03.06              
    Cămine culturale67.02.03.07              
    Centre de conservarea şi promovarea culturii tradiţionale67.02.03.08              
    Consolidarea şi restaurarea monumentelor istorice67.02.03.12              
    Alte servicii culturale67.02.03.30              
    Servicii recreative şi sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)67.02.05              
    Sport67.02.05.01              
    Tineret67.02.05.02              
    Întreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive şi de agrement67.02.05.03              
    Servicii religioase67.02.06              
    Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei67.02.50              
    Asigurări şi asistenţă socială (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+ +68.02.11+68.02.15+68.02.50)68.02              
    Asistenţă acordată persoanelor în vârstă68.02.04              
    Asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi (cod 68.02.05.02)68.02.05              
    Asistenţă socială în caz de invaliditate