ORDIN nr. 632 din 1 iunie 2006pentru aprobarea modelului declaraţiei de interese, al declaraţiei referitoare la incompatibilităţi şi al declaraţiei de avere
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 502 din 9 iunie 2006  Având în vedere Referatul de aprobare al Serviciului juridic nr. E.N. 142/2006,în conformitate cu prevederile art. 187 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,în temeiul dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii publice emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă modelul declaraţiei de interese pe care au obligaţia de a o depune persoanele din conducerea spitalului public, respectiv managerul, membrii comitetului director, şefii de secţie, de laborator sau de servicii, precum şi membrii consiliului consultativ, prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă modelul declaraţiei referitoare la incompatibilităţi, pe care au obligaţia de a o depune persoanele din conducerea spitalului public, respectiv managerul, membrii comitetului director, şefii de secţie, de laborator sau de servicii, precum şi membrii consiliului consultativ, prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Se aprobă modelul declaraţiei de avere pe care au obligaţia de a o depune persoanele din conducerea spitalului public, respectiv managerul, membrii comitetului director, şefii de secţie, de laborator sau de servicii, precum şi membrii consiliului consultativ, prevăzut în anexa nr. 3.  +  Articolul 4Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen NicolăescuBucureşti, 1 iunie 2006.Nr. 632.  +  Anexa 1 UNITATEA SANITARĂ ........................DECLARAŢIE DE INTERESE A MANAGERULUI Numele ..................................................................................... Prenumele .................................................................................. Funcţia .................................................................................... Adresa profesională Locul de muncă ............................................................................. Adresa ..................................................................................... Str. ...................................... nr. ............................................ Codul poştal ............................. Localitatea ..................................... Numărul de telefon (serviciu) ................, numărul de telefon (acasă) ................,numărul de telefon (mobil) .........................., numărul de fax ........................,adresa de e-mail .............................................................................. A. Interese personale Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţile producătoare, distribuitoare sauimportatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatură medicală, precum şi cureprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare sauimportatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatură medicală. 1. Participare financiară la capitalul unei societăţi din categoriile menţionate mai sus: [ ] niciuna ............................................ ........................................... ............................................ ........................................... ............................................ ........................................... (Denumirea societăţii ...................... (Natura participării financiare) (deţinere de acţiuni) 2. Activitate/activităţi care conduce/conduc la o remunerare personală 2.1. Legătură/legături durabilă/durabile sau permanentă/permanente (LD) (contract de muncăcu remunerare regulată) [ ] niciuna ............................................ .......................................... ............................................ .......................................... ............................................ .......................................... (Denumirea societăţii) (Natura legăturii durabile sau permanente) 2.2. Intervenţie/intervenţii punctuală/punctuale (IP): conferinţe şi alte acţiuni de formare [ ] niciuna ............................................ .......................................... ............................................ .......................................... ............................................ .......................................... (Denumirea societăţii) (Subiectul conferinţelor sau acţiunilor de formare) 2.3. Altele [ ] niciuna ............................................ .......................................... ............................................ .......................................... ............................................ .......................................... (Denumirea societăţii) (Natura activităţii) 3. Altă/alte legătură/legături (fără remunerare) (FR) [ ] niciuna ............................................ .......................................... ............................................ .......................................... ............................................ .......................................... (Denumirea societăţii) (Natura activităţii) 4. Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţi comerciale, indiferent de profilulacestora: producţie, prestări de servicii, distribuţie, import în orice domeniu de activitate,precum şi cu reprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoaresau exportatoare. ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ B. Interese ale soţului/soţiei Numele şi prenumele ........................................................................ Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţile producătoare, distribuitoare sauimportatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatură medicală, precum şi cureprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare sauimportatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatură medicală. 1. Participare financiară la capitalul unei societăţi din categoriile menţionate mai sus: [ ] niciuna ............................................ .......................................... ............................................ .......................................... ............................................ .......................................... (Denumirea societăţii .....................) (Natura participării financiare) (deţinere de acţiuni) 2. Activitate/activităţi care conduce/conduc la o remunerare personală 2.1. Legătură/legături durabilă/durabile sau permanentă/permanente (LD) (contract de muncăcu remunerare regulată) [ ] niciuna ............................................ .......................................... ............................................ .......................................... ............................................ .......................................... (Denumirea societăţii) (Natura legăturii durabile sau permanente) 2.2. Intervenţie/intervenţii punctuală/punctuale (IP): conferinţe şi alte acţiuni de formare [ ] niciuna ............................................ .......................................... ............................................ .......................................... ............................................ .......................................... (Denumirea societăţii) (Subiectul conferinţelor sau acţiunilor de formare) 2.3. Altele [ ] niciuna ............................................ .......................................... ............................................ .......................................... ............................................ .......................................... (Denumirea societăţii) (Natura activităţii) 3. Altă/alte legătură/legături (fără remunerare) (FR) [ ] niciuna ............................................ .......................................... ............................................ .......................................... ............................................ .......................................... (Denumirea societăţii) (Natura activităţii) 4. Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţi comerciale, indiferent de profilulacestora: producţie, prestări de servicii, distribuţie, import în orice domeniu de activitate,precum şi cu reprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoaresau exportatoare. ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ C. Interese ale rudelor de gradul I (părinţi, copii, fraţi) Numele, prenumele şi tipul de rudenie ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţile producătoare, distribuitoare sauimportatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatură medicală, precum şi cureprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare sauimportatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatură medicală. 1. Participare financiară la capitalul unei societăţi din categoriile menţionate mai sus: [ ] niciuna ............................................ .......................................... ............................................ .......................................... ............................................ .......................................... (Denumirea societăţii .....................) (Natura participării financiare) (deţinere de acţiuni) 2. Activitate/activităţi care conduce/conduc la o remunerare personală 2.1. Legătură/legături durabilă/durabile sau permanentă/permanente (LD) (contract de muncăcu remunerare regulată) [ ] niciuna ............................................ .......................................... ............................................ .......................................... ............................................ .......................................... (Denumirea societăţii) (Natura legăturii durabile sau permanente) 2.2. Intervenţie/intervenţii punctuală/punctuale (IP): studii clinice şi lucrări ştiinţifice [ ] niciuna ............................................ .......................................... ............................................ .......................................... ............................................ .......................................... (Denumirea societăţii) (Natura studiilor sau lucrărilor ştiinţifice) 2.3. Intervenţie/intervenţii punctuală/punctuale (IP): rapoarte de expertiză [ ] niciuna ............................................ .......................................... ............................................ .......................................... ............................................ .......................................... (Denumirea societăţii) (Denumirea produsului pentru care s-a întocmit raportul de expertiză) 2.4. Intervenţie/intervenţii punctuală/punctuale (IP): activităţi de consiliere [ ] niciuna ............................................ .......................................... ............................................ .......................................... ............................................ .......................................... (Denumirea societăţii) (Natura activităţii de consiliere) 2.5. Intervenţie/intervenţii punctuală/punctuale (IP): conferinţe şi alte acţiuni de formare [ ] niciuna ............................................ .......................................... ............................................ .......................................... ............................................ .......................................... (Denumirea societăţii) (Subiectul conferinţelor sau acţiunilor de formare) 2.6. Altele [ ] niciuna ............................................ .......................................... ............................................ .......................................... ............................................ .......................................... (Denumirea societăţii) (Natura activităţii) 3. Altă/alte legătură/legături (fără remunerare) (FR) [ ] niciuna ............................................ .......................................... ............................................ .......................................... ............................................ .......................................... (Denumirea societăţii) (Natura activităţii) 4. Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţi comerciale, indiferent de profilulacestora: producţie, prestări de servicii, distribuţie, import în orice domeniu de activitate,precum şi cu reprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoaresau exportatoare. ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ D. Interese ale persoanelor aflate în întreţinere Numele şi prenumele ............................................ .......................................... ............................................ .......................................... ............................................ .......................................... Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţile producătoare, distribuitoare sauimportatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatură medicală, precum şi cureprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare sauimportatoare de medicamente, materiale sanitare, aparatură medicală. 1. Participare financiară la capitalul unei societăţi din categoriile menţionate mai sus: [ ] niciuna ............................................ .......................................... ............................................ .......................................... ............................................ .......................................... (Denumirea societăţii .....................) (Natura participării financiare) (deţinere de acţiuni) 2. Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţi comerciale, indiferent de profilulacestora: producţie, prestări de servicii, distribuţie, import în orice domeniu de activitate,precum şi cu reprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoaresau exportatoare. ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ Subsemnatul/Subsemnata ....................................................................,declar prin prezenta, pe propria răspundere, că toate interesele directe sau indirectesusceptibile de a aduce atingere obiectivităţii de care trebuie să fac dovadă în cadrulmandatului meu sunt enumerate mai sus. Mă angajez să declar imediat orice modificare apărută în legătură cu cele menţionate maisus. Data ...................... Semnătura ......................  +  Anexa 2 UNITATEA SANITARĂ ........................DECLARAŢIE a managerului persoană fizică, a membrilor comitetului director, a şefilor de secţie, de laborator sau de serviciu, referitoare la incompatibilităţiSubsemnatul/Subsemnata .....................................,Domiciliat/domiciliată în .....................................,Adresa profesională .............................................,Declar prin prezenta, pe propria răspundere, că nu mă aflu în niciuna dintre situaţiile de incompatibilitate de mai jos:1. Nu exercit nicio altă funcţie salarizată, nesalarizată sau/şi indemnizată, inclusiv în cadrul vreunei autorităţi executive, legislative ori judecătoreşti.2. Nu exercit nicio altă activitate sau funcţie de manager, inclusiv neremunerată.3. Nu exercit nicio activitate sau funcţie în structurile de conducere ale unei alte unităţi spitaliceşti.4. Nu exercit nicio funcţie în cadrul organizaţiilor sindicale sau patronale de profil.Dau prezenta declaraţie cunoscând dispoziţiile art. 292 din Codul penal referitoare la infracţiunea de fals în declaraţii.Mă angajez să declar imediat orice modificare apărută în legătură cu cele menţionate mai sus.Semnătura ....................Data .........................  +  Anexa 3                               DECLARAŢIE DE AVERE                a managerului, a membrilor comitetului director,               a şefilor de secţie, de laborator sau de serviciu    Subsemnatul/Subsemnata ............................., având funcţiade ............................... la ........................, declar pepropria răspundere că împreună cu familia*1) deţin următoarele active şidatorii:    I. Bunuri imobile    1. Terenuri    NOTĂ: Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.
    AdresaCategoria*)Anul dobândiriiSuprafaţaCota-parteValoarea de impozitareModul de dobândireTitularul
     
     
     
  --------    *) Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan;(4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri extravilane, dacă suntîn circuitul civil.    2. Clădiri    NOTĂ: Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.
    AdresaCategoria*)Anul dobândiriiSuprafaţaCota-parteValoarea de impozitareModul de dobândireTitularul2)
     
     
     
  -------*) Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit;(3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de producţie.II. Bunuri mobile1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturişi alte mijloace de transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii.
    NaturaMarcaNumăr de bucăţiAnul de fabricaţieModul de dobândire
     
     
     
  2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şide cult, colecţii de artă şi numismatică, obiecte care fac parte dinpatrimoniul cultural naţional ori universal sau altele asemenea, a cărorvaloare însumată depăşeşte 5.000 de euro.NOTĂ: Se vor declara toate bunurile aflate în proprietate, indiferentdacă ele se află sau nu pe teritoriul României la momentul declarării.
  Descriere sumarăAnul dobândiriiValoarea estimată
     
     
  III. Bunuri mobile a căror valoare depăşeşte 1.000 de euro fiecare şi bunuriimobile înstrăinate în ultimele 12 luni
    Natura bunului înstrăinatData înstrăinăriiPersoana către care s-a înstrăinatForma înstrăinăriiValoarea
     
     
  IV. Active financiare1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente deeconomisire şi investire, dacă valoarea însumată a acestora depăşeşte5.000 de euro.NOTĂ: Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţiifinanciare din străinătate.
    Instituţia care administrează şi adresa acesteiaTipul*)ValutaDeschis în anulSold/Valoarea la zi
     
     
  ------------    *) Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusivcard); (2) depozit bancar sau echivalente; (3) fonduri de investiţii sauechivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare.    2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoareade piaţă însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro.    NOTĂ: Se vor declara investiţiile şi participările în străinătate.
    Emitentul titlului/Societatea în care persoana este totală la zi acţionar sau asociat/beneficiar de împrumutTipul*)Număr de titluri/ cota de participareValoarea
     
     
  -----------*) Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluride stat, certificate, obligaţiuni); (2) acţiuni sau părţi sociale în societăţicomerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşescechivalentul a 5.000 de euro pe an.NOTĂ: Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.............................................................................................................................................V. DatoriiDebite (inclusiv taxe neachitate), ipoteci, garanţii emise în beneficiulunui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte asemenea bunuri,dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro.NOTĂ: Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.
    CreditorContractat în anulScadent laValoare
     
     
  VI. CadouriServicii sau avantaje primite gratuit ori subvenţionate faţă de valoareade piaţă din partea unei persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regiiautonome, companii/societăţi naţionale sau instituţii publice româneşti oristrăine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli saualtele asemenea, a căror valoare individuală depăşeşte 1.000 de euro.*)
    Cine a realizat venitulSursa venitului: numele şi adresaServiciul prestat/Obiectul generator de venitVenitul anual încasat
    1.1. Titular
     
    1.2. Soţ/soţie
     
    1.3. Copii
  ---------*) Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primitedin partea rudelor de gradul I şi II.VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizateîn ultimul an fiscal încheiat (potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privindCodul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)NOTĂ: Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.
    Cine a realizat venitulSursa venitului: numele şi adresaServiciul prestat/Obiectul generator de venitVenitul anual încasat
    1. Venituri din salarii
    1.1. Titular
     
     
     
     
    2. Venituri din activităţi independente
    2.1. Titular
     
     
    2.2. Soţ/soţie
     
     
    3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
    3.1. Titular
     
     
    3.2. Soţ/soţie
     
     
    4. Venituri din investiţii
    4.1. Titular
     
     
    4.2. Soţ/soţie
     
     
    5. Venituri din pensii
    5.1. Titular
     
     
    5.2. Soţ/soţie
     
     
    6. Venituri din activităţi agricole
    6.1. Titular
     
     
    6.2. Soţ/soţie
     
     
    7. Venituri din premii şi jocuri de noroc
    7.1. Titular
     
     
    7.2. Soţ/soţie
     
     
    7.3. Copii
     
     
    8. Venituri din alte surse
    8.1. Titular
     
     
    8.2. Soţ/soţie
     
     
    8.3. Copii
     
     
  ------------*1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinereaacestora.*2) La "titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numeleproprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul bunurilor încoproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, potrivit legiipenale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate.Data completării .............. Semnătura ..................-------