HOTĂRÂRE nr. 352 din 10 mai 2006pentru modificarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti
EMITENT
 • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 7 iunie 2006  În temeiul dispoziţiilor art. 133 alin. (5) şi (7) din Constituţia României, republicată, ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,având în vedere art. 139 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată,Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:  +  Articolul IRegulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 958 din 28 octombrie 2005, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 10 alineatul (1), teza a doua a literei ţ) va avea următorul cuprins:"Atribuţiile specifice de ordonator secundar de credite pot fi delegate vicepreşedintelui sau, după caz, unuia dintre vicepreşedinţi ori managerului economic;"2. La articolul 12 alineatul (1), teza a doua a literei m) va avea următorul cuprins:"Atribuţiile specifice de ordonator terţiar de credite pot fi delegate vicepreşedintelui sau, după caz, unuia dintre vicepreşedinţi ori managerului economic;"3. Alineatul (6) al articolului 25 va avea următorul cuprins:"(6) În funcţie de problemele supuse dezbaterii, la şedinţele colegiilor de conducere ale curţilor de apel, tribunalelor şi tribunalelor specializate pot fi invitaţi şi judecători de la alte instanţe, care nu au drept de vot. În aceleaşi condiţii, la şedinţele colegiilor de conducere ale curţilor de apel, tribunalelor, tribunalelor specializate şi judecătoriilor pot fi invitaţi şi reprezentanţi ai organizaţiilor sindicale din cadrul acestor instanţe."4. La articolul 54 alineatul (1), litera e) va avea următorul cuprins:"e) completează condica şedinţelor de judecată, în care se trec dosarele din şedinţa respectivă, în ordinea înscrisă în lista cauzelor, cu următoarele menţiuni: numărul curent, numele sau denumirea părţilor, numărul dosarului şi obiectul cauzei, termenul acordat, cu indicarea motivului amânării cauzei; în cazul amânării pronunţării, se va indica data acesteia;"5. La articolul 78, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Desemnarea unui judecător să conducă biroul de informare şi relaţii publice se poate face numai cu acordul prealabil al acestuia. În funcţie de volumul de activitate al judecătorului desemnat să conducă biroul de informare şi relaţii publice, preşedintele instanţei, cu avizul colegiului de conducere, poate dispune degrevarea parţială sau totală a acestuia de atribuţiile ce îi revin ca judecător."6. La articolul 78, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) Preşedintele instanţei poate dispune ca un alt judecător sau, după caz, unul dintre consilierii prevăzuţi la alin. (2) să-l înlocuiască pe purtătorul de cuvânt în situaţia în care acesta lipseşte din instanţă sau este antrenat în alte activităţi."7. Alineatul (2) al articolului 87 va avea următorul cuprins:"(2) Pentru depunerea cererilor şi actelor sau obţinerea de informaţii, persoanele interesate se pot adresa, după caz, preşedintelui instanţei sau înlocuitorului acestuia, preşedintelui de secţie, judecătorului de serviciu, biroului de informare şi relaţii publice sau personalului de la registratură şi arhivă. În interesul înfăptuirii justiţiei, avocaţii au prioritate."8. Alineatele (2) şi (5) ale articolului 92 vor avea următorul cuprins:"(2) Dosarele şi evidenţele instanţei privitoare la activitatea de judecată pot fi consultate de persoanele care justifică un interes legitim, cu respectarea ordinii de solicitare şi a măsurilor de asigurare a integrităţii documentelor. Cererea, cu datele de identificare ale solicitantului, se aprobă de persoana care coordonează activitatea compartimentului arhivă. Cererile formulate de ziarişti se aprobă de purtătorul de cuvânt sau, în lipsa acestuia, de persoana care coordonează activitatea compartimentului arhivă................................................................... (5) Au prioritate la consultarea dosarului cauzei, în următoarea ordine: avocaţii, părţile sau reprezentanţii părţilor, experţii şi interpreţii desemnaţi în cauză."9. După alineatul (2) al articolului 92 se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) Cererile prevăzute la alin. (2) se depun în dosarul cauzei."10. După articolul 96 se introduce un nou articol, articolul 96^1, cu următorul cuprins:"Art. 96^1. - (1) Cererile accesorii referitoare la un dosar repartizat aleatoriu se judecă de acelaşi complet. (2) Cererile privind măsurile asiguratorii care se pot dispune şi fără a fi pe rol o judecată asupra fondului se repartizează aleatoriu."11. La articolul 97, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) În situaţia în care judecătorii prevăzuţi la alin. (1) se află în imposibilitate să ia măsurile necesare pregătirii judecăţii, astfel încât să se asigure soluţionarea cu celeritate a cauzelor, acestea vor fi dispuse de preşedintele instanţei ori al secţiei sau de judecătorul de serviciu."12. Alineatul (3) al articolului 98 va avea următorul cuprins:"(3) Dacă în urma soluţionării incidentelor procedurale prevăzute la alin. (2) se constată că, din motive prevăzute de lege, completul căruia i-a fost repartizată aleatoriu cauza nu este în măsură să judece, dosarul se repartizează completului următor celui care a soluţionat incidentul procedural sau, dacă nu există un asemenea complet, cauza va fi judecată de completul care a soluţionat incidentul procedural."13. Alineatul (1) al articolului 99 va avea următorul cuprins:"Art. 99. - (1) Incidentele procedurale, altele decât cele prevăzute în art. 98 alin. (2)-(4) şi alin. (6), ivite în cursul procesului vor fi soluţionate cu respectarea continuităţii completului de judecată, în condiţiile legii, precum şi a normelor privind repartizarea aleatorie în cazul în care nu se poate aplica principiul continuităţii. În aceleaşi condiţii se soluţionează şi declaraţiile de abţinere sau cererile de recuzare a procurorului, magistratului-asistent sau grefierului de şedinţă."14. După articolul 99 se introduc patru noi articole, articolele 99^1-99^4, cu următorul cuprins:"Art. 99^1. - (1) Pentru toate cererile de recurs formulate împotriva hotărârilor pronunţate de judecătorul-sindic în cadrul procedurii deschise împotriva unui debitor se constituie un singur dosar. (2) Cererile de recurs ulterioare, formulate împotriva altor hotărâri care vizează acelaşi debitor, vor primi coperţi inscripţionate cu acelaşi număr unic de dosar, atribuit prin repartizarea aleatorie a primului recurs. Pentru soluţionarea fiecărui recurs, completul astfel învestit poate pronunţa câte o decizie.Art. 99^2. - (1) Începând cu 1 iulie 2006 se generalizează sistemul ECRIS al numărului unic de dosar la toate instanţele. Numărul unic al dosarului este format din: numărul din registrul general electronic/numărul identificator al instanţei/anul înregistrării dosarului. (2) Numărul din registrul general electronic reprezintă numărul dosarului în cadrul registrului electronic pentru întreaga instanţă. Acest număr începe de la valoarea 1 pentru primul dosar din anul curent şi continuă incremental pentru fiecare nou dosar creat. (3) Numărul identificator al instanţei reprezintă un număr unic de identificare a instanţei de judecată. Lista numerelor de identificare a instanţelor de judecată este prevăzută în anexa la prezentul regulament. (4) Numărul unic dat de instanţa de fond se păstrează fără modificări, pe tot parcursul soluţionării dosarului, până la executarea hotărârii. (5) La data intrării în utilizare a aplicaţiei ECRIS, numerele unice emise anterior în instanţă se preiau în sistemul informatic, odată cu introducerea dosarelor aflate pe rol.Art. 99^3. - (1) În caz de avarie, instanţele care folosesc sistemul ECRIS vor proceda la atribuirea numărului unic de dosar prin alocarea unei plaje de numere care să pornească de la un număr mai mare decât ultimul număr atribuit electronic. Fiecare dosar înregistrat se notează în registrul de avarie. (2) După ce avaria dispare, grefierii care au gestionat registrul de avarie au obligaţia de a înregistra toate dosarele din acest registru în sistemul ECRIS, pentru a deveni numere unice de dosare. (3) Înregistrarea de noi dosare în sistemul ECRIS se realizează numai după preluarea în sistemul electronic a tuturor numerelor din registrul de avarie.Art. 99^4. - (1) Instanţele judecătoreşti care în prezent nu folosesc sistemul ECRIS vor trece la utilizarea acestui program până cel mai târziu la 31 decembrie 2006. (2) Instanţele judecătoreşti care utilizează sistemul ECRIS vor lua măsuri pentru completarea tuturor câmpurilor aplicaţiei ECRIS cu date complete şi corecte, conform instrucţiunilor de utilizare."15. Alineatul (1) al articolului 105 va avea următorul cuprins:"Art. 105. - (1) Rezultatul deliberării se consemnează într-o minută care va fi scrisă pe cererea de chemare în judecată, pe cererea de apel sau de recurs ori pe ultima încheiere. Transcrierea minutei, integral sau în extras, în condica şedinţelor de judecată se face de preşedintele completului ori de un alt judecător, membru al acestuia."16. Alineatul (3) al articolului 110 va avea următorul cuprins:"(3) Hotărârile tehnoredactate vor purta, pe ultima pagină, următoarele menţiuni: data tehnoredactării, iniţialele redactorului şi ale tehnoredactorului şi numărul exemplarelor, iar la instanţele de control judiciar se va trece numele judecătorilor care au pronunţat hotărârile supuse controlului. Hotărârile se vor redacta în numărul de exemplare necesar, spre a se asigura comunicarea acestora tuturor persoanelor pentru care legea prevede că hotărârea se comunică integral. Două exemplare de pe fiecare hotărâre vor fi semnate de membrii completului de judecată şi de grefierul de şedinţă."17. După articolul 160 se introduce anexa la regulament, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul IIRegulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicat dându-se textelor o nouă numerotare.Preşedintele ConsiliuluiSuperior al Magistraturii,judecător Iulian GîlcăBucureşti, 10 mai 2006.Nr. 352.  +  Anexa -----(Anexă la regulament)---------------------LISTA numerelor de identificare ale instanţelor de judecată
    Numărul de identificare al instanţei de judecatăInstanţa de judecată
    1Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
    2Curtea de Apel Bucureşti
    3Tribunalul Bucureşti
    4Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti
    30Tribunalul Timiş
    32Curtea de Apel Bacău
    33Curtea de Apel Cluj
    35Curtea de Apel Oradea
    36Curtea de Apel Constanţa
    39Curtea de Apel Suceava
    40Tribunalul Botoşani
    42Curtea de Apel Ploieşti
    43Curtea de Apel Târgu Mureş
    44Curtea de Apel Galaţi
    45Curtea de Apel Iaşi
    46Curtea de Apel Piteşti
    54Curtea de Apel Craiova
    55Judecătoria Arad
    57Curtea de Apel Alba Iulia
    59Curtea de Apel Timişoara
    62Tribunalul Braşov
    63Tribunalul Dolj
    64Curtea de Apel Braşov
    81Curtea Militară de Apel Bucureşti
    83Tribunalul Satu Mare
    84Tribunalul Sălaj
    85Tribunalul Sibiu
    86Tribunalul Suceava
    87Tribunalul Teleorman
    88Tribunalul Tulcea
    89Tribunalul Vaslui
    90Tribunalul Vâlcea
    91Tribunalul Vrancea
    92Tribunalul Militar Bucureşti
    93Tribunalul Ilfov
    94Judecătoria Buftea
    95Tribunalul Gorj
    96Tribunalul Harghita
    97Tribunalul Hunedoara
    98Tribunalul Ialomiţa
    99Tribunalul Iaşi
    100Tribunalul Maramureş
    101Tribunalul Mehedinţi
    102Tribunalul Mureş
    103Tribunalul Neamţ
    104Tribunalul Olt
    105Tribunalul Prahova
    107Tribunalul Alba
    108Tribunalul Arad
    109Tribunalul Argeş
    110Tribunalul Bacău
    111Tribunalul Bihor
    112Tribunalul Bistriţa-Năsăud
    113Tribunalul Brăila
    114Tribunalul Buzău
    115Tribunalul Caraş-Severin
    116Tribunalul Călăraşi
    117Tribunalul Cluj
    118Tribunalul Constanţa
    119Tribunalul Covasna
    120Tribunalul Dâmboviţa
    121Tribunalul Galaţi
    122Tribunalul Giurgiu
    173Judecătoria Adjud
    174Judecătoria Agnita
    175Judecătoria Aiud
    176Judecătoria Alba Iulia
    177Judecătoria Aleşd
    179Judecătoria Babadag
    180Judecătoria Bacău
    181Judecătoria Baia de Aramă
    182Judecătoria Baia Mare
    183Judecătoria Băileşti
    184Judecătoria Balş
    185Judecătoria Bălceşti
    186Judecătoria Beclean
    187Judecătoria Beiuş
    188Judecătoria Bicaz
    189Judecătoria Bârlad
    190Judecătoria Bistriţa
    191Judecătoria Blaj
    192Judecătoria Bolintin-Vale
    193Judecătoria Botoşani
    194Judecătoria Bozovici
    195Judecătoria Brad
    196Judecătoria Brăila
    197Judecătoria Braşov
    198Judecătoria Brezoi
    199Judecătoria Buhuşi
    200Judecătoria Buzău
    201Judecătoria Calafat
    202Judecătoria Călăraşi
    203Judecătoria Câmpeni
    204Judecătoria Câmpina
    205Judecătoria Câmpulung
    206Judecătoria Câmpulung Moldovenesc
    207Judecătoria Caracal
    208Judecătoria Caransebeş
    210Judecătoria Chişineu-Criş
    211Judecătoria Cluj-Napoca
    212Judecătoria Constanţa
    213Judecătoria Corabia
    214Judecătoria Costeşti
    215Judecătoria Craiova
    216Judecătoria Curtea de Argeş
    217Judecătoria Darabani
    218Judecătoria Carei
    219Judecătoria Dej
    220Judecătoria Deta
    221Judecătoria Deva
    222Judecătoria Dorohoi
    223Judecătoria Drăgăşani
    224Judecătoria Dragomireşti
    225Judecătoria Drobeta-Turnu Severin
    226Judecătoria Făgăraş
    227Judecătoria Fălticeni
    228Judecătoria Făurei
    229Judecătoria Feteşti
    230Judecătoria Filiaşi
    231Judecătoria Focşani
    232Judecătoria Găeşti
    233Judecătoria Galaţi
    234Judecătoria Gheorgheni
    235Judecătoria Gherla
    236Judecătoria Giurgiu
    237Judecătoria Gura Humorului
    238Judecătoria Gurahonţ
    239Judecătoria Hârlău
    240Judecătoria Haţeg
    241Judecătoria Horezu
    242Judecătoria Huedin
    243Judecătoria Hunedoara
    244Judecătoria Huşi
    245Judecătoria Iaşi
    246Judecătoria Ineu
    247Judecătoria Însurăţei
    248Judecătoria Întorsura Buzăului
    249Judecătoria Lehliu-Gară
    250Judecătoria Lipova
    251Judecătoria Luduş
    252Judecătoria Lugoj
    253Judecătoria Măcin
    254Judecătoria Mangalia
    255Judecătoria Marghita
    256Judecătoria Medgidia
    257Judecătoria Mediaş
    258Judecătoria Miercurea-Ciuc
    259Judecătoria Mizil
    260Judecătoria Moineşti
    261Judecătoria Moldova Nouă
    262Judecătoria Moreni
    263Judecătoria Motru
    264Judecătoria Murgeni
    265Judecătoria Năsăud
    266Judecătoria Negreşti-Oaş
    267Judecătoria Novaci
    268Judecătoria Odorheiu Secuiesc
    269Judecătoria Olteniţa
    270Judecătoria Oneşti
    271Judecătoria Oradea
    272Judecătoria Orăştie
    273Judecătoria Gravita
    274Judecătoria Orşova
    275Judecătoria Panciu
    277Judecătoria Pătârlagele
    278Judecătoria Petroşani
    279Judecătoria Piatra Neamţ
    280Judecătoria Piteşti
    281Judecătoria Ploieşti
    282Judecătoria Pogoanele
    283Judecătoria Pucioasa
    284Judecătoria Răcari
    285Judecătoria Rădăuţi
    286Judecătoria Răducăneni
    287Judecătoria Râmnicu Sărat
    288Judecătoria Râmnicu Vâlcea
    289Judecătoria Reghin
    290Judecătoria Reşiţa
    291Judecătoria Roman
    292Judecătoria Roşiori de Vede
    293Judecătoria Rupea
    294Judecătoria Sălişte
    295Judecătoria Sânnicolau Mare
    296Judecătoria Satu Mare
    297Judecătoria Săveni
    298Judecătoria Sebeş
    299Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti
    300Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti
    301Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti
    302Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti
    303Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti
    304Judecătoria Segarcea
    305Judecătoria Sfântu Gheorghe
    306Judecătoria Sibiu
    307Judecătoria Sighetu Marmaţiei
    308Judecătoria Sighişoara
    309Judecătoria Şimleu Silvaniei
    310Judecătoria Sinaia
    311Judecătoria Slatina
    312Judecătoria Slobozia
    313Judecătoria Strehaia
    314Judecătoria Suceava
    315Judecătoria Târgovişte
    316Judecătoria Târgu Bujor
    317Judecătoria Târgu Cărbuneşti
    318Judecătoria Târgu Jiu
    319Judecătoria Târgu Lăpuş
    320Judecătoria Târgu Mureş
    321Judecătoria Târgu Neamţ
    322Judecătoria Târgu Secuiesc
    323Judecătoria Târnăveni
    324Judecătoria Tecuci
    325Judecătoria Timişoara
    326Judecătoria Topliţa
    327Judecătoria Tulcea
    328Judecătoria Turda
    329Judecătoria Turnu Măgurele
    330Judecătoria Urziceni
    331Judecătoria Vălenii de Munte
    332Judecătoria Vânju Mare
    333Judecătoria Vaslui
    334Judecătoria Vatra Dornei
    335Judecătoria Videle
    336Judecătoria Vişeu de Sus
    337Judecătoria Zalău
    338Judecătoria Zărneşti
    339Judecătoria Zimnicea
    739Tribunalul Militar Iaşi
    740Judecătoria Alexandria
    751Tribunalul Militar Timişoara
    752Tribunalul Militar Cluj-Napoca
    753Tribunalul Militar Teritorial Bucureşti
    787Judecătoria Avrig
    828Judecătoria Topoloveni
    829Judecătoria Podu Turcului
    832Judecătoria Făget
    833Judecătoria Salonta
    838Judecătoria Lieşti
    842Judecătoria Hârşova
    847Judecătoria Şomcuta Mare
    866Judecătoria Paşcani
    867Judecătoria Sângeorgiu de Pădure
    868Judecătoria Scorniceşti
    1.259Tribunalul Comercial Argeş
    1.285Tribunalul Comercial Cluj
    1.371Tribunalul Comercial Mureş
    1.372Tribunalul pentru minori şi familie Braşov
  -------