ORDIN nr. 1.312 din 22 mai 2006pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi autorizare privind prevenirea şi stingerea incendiilor
EMITENT
  • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 29 mai 2006    Având în vedere necesitatea conformării activităţii de avizare şi autorizare privind prevenirea şi stingerea incendiilor cu modificările apărute în plan legislativ, cu referire la simplificarea de către autorităţile competente a procedurilor de emitere a avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor specifice, precum şi ca urmare a înfiinţării şi operaţionalizării serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă din structura Ministerului Administraţiei şi Internelor, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 212/1997,în temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul administraţiei şi internelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de avizare şi autorizare privind prevenirea şi stingerea incendiilor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, prin inspectoratele judeţene sau al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă, va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor prezentului ordin.  +  Articolul 3Nerespectarea prevederilor normelor metodologice prevăzute la art. 1 atrage răspunderea juridică, potrivit legii.  +  Articolul 4 (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării. (2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului de interne nr. 791/1998 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi autorizare privind prevenirea şi stingerea incendiilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 384 din 9 octombrie 1998, precum şi orice alte dispoziţii contrare.Ministrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaBucureşti, 22 mai 2006.Nr. 1.312.  +  AnexăNORME METODOLOGICE