ORDIN nr. 213 din 9 mai 2006privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 60/32/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Nr. 526 din 16 mai 2006
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Nr. 213 din 9 mai 2006
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 24 mai 2006  Având în vedere Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, şi Referatul de aprobare al Ministerului Sănătăţii şi al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. E.N. 10.284/D.G. 1.467/2006,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul INormele de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 60/32/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 147 din 16 februarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 77 va avea următorul cuprins:"Art. 77. - (1) Sumele reprezentând indemnizaţii plătite de către angajatori asiguraţilor, care depăşesc suma contribuţiilor datorate de aceştia în luna respectivă, se recuperează din contribuţiile datorate pentru lunile următoare sau din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate din creditele bugetare prevăzute cu această destinaţie. (2) Pentru recuperarea sumelor reprezentând indemnizaţii achitate care depăşesc obligaţia lunară de plată a contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii, angajatorul depune la registratura casei de asigurări de sănătate solicitarea scrisă conform modelului prevăzut în anexa nr. 12, la care se ataşează Declaraţia privind obligaţiile de plată prevăzută la art. 1, precum şi, după caz, dovada achitării contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii, pentru perioada anterioară pentru care se solicită restituirea. (3) Cererea va fi analizată de compartimentul de specialitate din cadrul casei de asigurări de sănătate, care va întocmi referatul de propunere spre aprobare a cererii de restituire sau, după caz, de respingere cu motivarea acesteia, referat avizat de personalul împuternicit să exercite viza CFP. (4) Referatul prevăzut la alin. (3), semnat de directorul executiv al Direcţiei management şi economică, va fi supus aprobării preşedintelui-director general, conform modelului prevăzut în anexa nr. 13. (5) Pe baza referatului aprobat se întocmesc: ordonanţarea de plată, ordinul de plată, borderoul ordinelor de plată prevăzut în anexa nr. 14 sau, după caz, comunicarea de respingere a plăţii prevăzută în anexa nr. 15, care va fi transmisă solicitantului în termen de 15 zile. (6) După efectuarea plăţii, dosarul se arhivează la compartimentul de specialitate."2. Articolul 97 va avea următorul cuprins:"Art. 97. - Anexele nr. 1-15 fac parte integrantă din prezentele norme."3. După anexa nr. 11 se introduc patru noi anexe, anexele nr. 12-15, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 1-4 care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Gheorghe Eugen NicolăescuPreşedintele Casei Naţionalede Asigurări de Sănătate,Cristian Vlădescu  +  Anexa 1 -------(Anexa nr. 12 la norme)-----------------------   UNITATEA   ..................................................   Str. ..... nr....., bl. ...., sc. ...., et. .....,   ap. ....., sectorul/judeţul ......................   Codul fiscal .....................................   Contul ...........................................   Trezoreria .......................................   Nr. ............../ ..............................           Către Casa de Asigurări de Sănătate ......................    Unitatea ................................, cod fiscal .........., cu sediulîn localitatea ..............., str. ............. nr. ...., bl. ...., sc. ...,et. ...., ap. ....., sectorul/judeţul ......................., cont ..........,deschis la Trezoreria ............................., vă rugăm a ne vira suma de................... (......................) lei, reprezentând diferenţa dintresuma indemnizaţiilor cuvenite (tip indemnizaţii):    ● .....................................................................    ● .....................................................................    ● .....................................................................    ● .....................................................................    ● .....................................................................şi contribuţia de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătatedatorată de angajator pe luna/ perioada................................., dupăcum urmează:    - totalul cuantumului prestaţiilor de suportat din bugetul Fonduluinaţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru concedii şi indemnizaţiiplătite pe luna/perioada .............................., suma: ........... lei;    - totalul contribuţiilor pentru concedii şi indemnizaţii datorat deangajator pe luna/perioada ........................., suma: .............. lei;    - totalul sumei de recuperat de la Fondul naţional unic de asigurărisociale de sănătate pentru concedii şi indemnizaţii pe luna/perioada .........,suma: ..................... lei.    Ne asumăm răspunderea pentru realitatea datelor prezentate mai sus şipentru corectitudinea determinării drepturilor de indemnizaţii sociale desănătate.    Anexa: Declaraţia/Declaraţiile privind evidenţa obligaţiilor de plată cătrebugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru concediişi indemnizaţii pe luna/perioada ................................ .                 Director, Director economic,               (Administrator) ............................            ....................  +  Anexa 2 -------(Anexa nr. 13 la norme)-----------------------CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATECasa de Asigurări de Sănătate .....................Str. ............................. nr. ............Sectorul/judeţul ..................................Aprobat-------Preşedinte-director general,............................REFERATÎn baza prevederilor art. 38 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, ale art. 77 din Normele de aprobare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 60/32/2006, analizând documentele justificative depuse la Casa de Asigurări de Sănătate............ sub nr. .........../.........., propunem aprobarea/respingerea plăţii sumei de ................. lei reprezentând diferenţa dintre "Totalul cuantumului prestaţiilor de suportat din bugetul FNUASS pentru concedii şi indemnizaţii" plătite salariaţilor proprii şi "Totalul contribuţiilor pentru concedii şi indemnizaţii datorat de angajator" pe luna/perioada .................... către Unitatea ....................... din localitatea ........................... .Motivele respingerii cererii .........................................................................................................................    Direcţia management şi economică          Director executiv,    ............................ Şeful compartimentului de specialitate,                                         ....................................                                                                      Întocmit                                                                      --------  +  Anexa 3 -------(Anexa nr. 14 la norme)-----------------------CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATECasa de Asigurări de Sănătate .......................Str. ................................ nr. ...........Sectorul/judeţul ....................................BORDEROU ANEXĂLa ordonanţarea de plată nr. ........../................. a sumei reprezentând diferenţa dintre indemnizaţiile sociale de sănătate plătite salariaţilor proprii, care se suportă din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, şi contribuţia angajatorului pentru concedii şi indemnizaţii la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.
  Nr. crt. Denumirea unităţii/codul fiscal Numărul referatului aprobat Suma în lei
  TOTAL SUME X
                      Şeful compartimentului de specialitate,
                      .......................................
                                                                    Întocmit
                                                                    --------
   +  Anexa 4 -------(Anexa nr. 15 la norme)-----------------------CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATECasa de Asigurări de Sănătate ...................Str. .......................... nr. .............Sectorul/judeţul ................................Către Unitatea .....................,localitatea ............, str. ......... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. .., ap......, sectorul/judeţul .............Prin prezenta vă facem cunoscut că nu s-a aprobat virarea sumei de ..... lei, reprezentând diferenţa dintre indemnizaţiile sociale de sănătate plătite salariaţilor proprii, care se suportă din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, şi contribuţia angajatorului pentru concedii şi indemnizaţii la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, datorată pentru luna/perioada ........................ .                                      Şeful compartimentului de specialitate,                                        ...................................                                                                   Întocmit                                                                   -----------------