HOTĂRÂRE nr. 628 din 18 mai 2006pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protecţie a plantelor în vederea plasării pe piaţă şi a utilizării lor pe teritoriul României
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 25 mai 2006  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 1.559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protecţie a plantelor în vederea plasării pe piaţă şi a utilizării lor pe teritoriul României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 955 din 19 octombrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Alineatul (1) al articolului 36 va avea următorul cuprins:"Art. 36. - (1) Tarifele privind omologarea produselor de protecţie a plantelor, precum şi cuantumul acestora sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Cuantumul tarifelor poate varia în funcţie de tipul produselor, de volumul expertizei şi de complexitatea modificărilor."2. După articolul 36 se introduc două noi articole, articolele 36^1 şi 36^2, cu următorul cuprins:"Art. 36^1. - (1) Tarifele privind omologarea produselor de protecţie a plantelor reprezintă sumele de bani care se achită pentru fiecare etapă a procesului de omologare a produselor de protecţie a plantelor. (2) Tarifele privind omologarea produselor de protecţie a plantelor se achită astfel: a) către Comisia Naţională pentru Omologarea Produselor de Protecţie a Plantelor într-un cont special deschis de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. Sumele astfel încasate se fac venit la bugetul de stat; b) către instituţiile implicate în evaluarea dosarelor substanţelor active şi ale produselor de protecţie a plantelor din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, Ministerului Sănătăţii, precum şi din cadrul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice «Gheorghe Ionescu-Şişeşti». Aceste sume se încasează în conturi special deschise de fiecare dintre instituţiile implicate şi se utilizează conform prevederilor legale în vigoare. (3) Odată cu confirmarea integralităţii administrative şi ştiinţifice a dosarelor, Secretariatul Comisiei Naţionale de Omologare a Produselor de Protecţie a Plantelor va comunică solicitantului şi denumirea instituţiilor implicate în evaluarea dosarelor respective.Art. 36^2. - (1) Tarifele privind omologarea produselor de protecţie a plantelor se achită în maximum 3 zile de la data emiterii facturii. (2) Modificările ulterioare ale tarifelor privind omologarea produselor de protecţie a plantelor vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului."3. Hotărârea se completează cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul IIPrezenta hotărâre intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────Ministrul agriculturii,pădurilor şi dezvoltării rurale,Gheorghe FluturMinistrul mediului şi gospodăririi apelor,Sulfina Barbup. Ministrul sănătăţii,Virgil Păunescu,secretar de statp. Ministrul integrării europene,Adrian Ciocănea,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 18 mai 2006.Nr. 628.  +  Anexa TARIFELEprivind omologarea produselor de protecţie a plantelor, precum şi cuantumul acestora
  Nr. crt. SUBIECT TARIF (lei)
  A. TARIFE ACTIVITATE SECRETARIAT
  1. Primirea, înregistrarea şi verificarea cererii de omologare şi a integralităţii dosarelor 911
  2. Reanalizarea cererii de omologare în cazul în care aceasta nu a fost corect completată 364
  3. Primirea, înregistrarea şi verificarea cererii de prelungire a omologării 437
  4. Primirea, înregistrarea şi verificarea cererii de extindere a omologării unui produs deja omologat şi a integralităţii dosarelor 364
  5. Primirea, înregistrarea şi verificarea dosarelor în cazul unor modificări minore în compoziţia unui produs deja omologat 364
  6. Primirea, înregistrarea şi verificarea dosarelor şi cererii în cazul unui produs de protecţie a plantelor deja omologat în alt Stat Membru (recunoaşterea reciprocă a omologărilor) 1822
  7. Pregătirea documentului de decizie 73
  B. TARIFE PENTRU INCLUDEREA UNEI SUBSTANŢE ACTIVE ÎN LISTA SUBSTANŢELOR ACTIVE AUTORIZATE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ
  1. Primirea, înregistrarea şi verificarea integralităţii dosarelor 1822
  2. Coordonarea examinării dosarului şi editarea monografului 12027
  3. Evaluarea proprietăţilor fizico-chimice şi a metodelor analitice 12027
  4. Evaluarea profilului reziduurilor 24054
  5. Evaluarea comportării în mediu 24054
  6. Evaluarea profilului ecotoxicologic 24054
  7. Evaluarea profilului toxicologic 29156
  8. Peer review şi procesul de evaluare de către Statele Membre 54668
  9. Tarif total pentru includerea unei substanţe active în Lista substanţelor active autorizate în Uniunea Europeană (pe dosar) - România ca Stat Membru Raportor 181862
  10. Tarif total pentru includerea unei substanţe active în Lista substanţelor active autorizate în Uniunea Europeană (pe dosar) - România ca Stat Membru CoRaportor 36445
  C. TARIFE PENTRU EVALUAREA ŞTIINŢIFICĂ A DOSARELOR
  I. SUBSTANŢE ACTIVE - SUBSTANŢE CHIMICE
  1. a) Evaluarea proprietăţilor fizice şi chimice şi a metodelor analitice pentru analiza substanţei active tehnice*) b) Evaluarea metodelor analitice pentru determinarea reziduurilor*) 1822
  2. Evaluarea profilului reziduurilor (reziduuri în sau pe produsele tratate, produsele alimentare şi furaje, evaluarea riscului pentru consumator)* 5467
  3. Evaluarea comportării în mediu* 6378
  4. Evaluarea profilului ecotoxicologic (studii ecotoxicologice)* 5321
  5. Evaluarea profilului toxicologic* 6287
  6. Evaluarea propunerilor şi justificării pentru clasificarea şi etichetarea substanţei active*) 1093
  TOTAL EVALUARE DOSAR/S.A. SUBSTANŢĂ CHIMICĂ 26368
  II. SUBSTANŢE ACTIVE - MICROORGANISME ŞI VIRUŞI
  1. a) Evaluarea proprietăţilor fizice şi chimice şi a metodelor analitice pentru analiza microorganismului obţinut în producţie* b) Evaluarea metodelor analitice pentru determinarea calitativă şi cantitativă a reziduurilor viabile şi neviabile* 1822
  2. Evaluarea profilului reziduurilor (reziduuri în sau pe produsele tratate, produsele alimentare şi furaje)* 5467
  3. Evaluarea comportării în mediu* 6378
  4. Evaluarea profilului ecotoxicologic (studii ecotoxicologice)* 5321
  5. Evaluarea profilului toxicologic* 6287
  TOTAL EVALUARE DOSAR/S.A. MICROORGANISME ŞI VIRUŞI 25275
  III. PRODUS DE PROTECŢIE A PLANTELOR - PREPARAT CHIMIC
  1. a) Evaluarea proprietăţilor fizice şi chimice şi a metodelor analitice pentru analiza a preparatului b) Evaluarea metodelor analitice pentru determinarea reziduurilor 1822
  2. Evaluarea profilului reziduurilor (reziduuri în sau pe produsele tratate, produsele alimentare şi furaje, evaluarea riscului pentru consumator) 5467
  3. Evaluarea comportării în mediu 5303
  4. Evaluarea profilului ecotoxicologic (studii ecotoxicologice) 7800
  5. Evaluarea profilului toxicologic 7198
  6. Evaluarea propunerilor şi justificării pentru clasificarea şi etichetarea produsului de protecţie a plantelor 1093
  7. Evaluarea datelor privind eficacitatea produsului de protecţie a plantelor 3645
  TOTAL EVALUARE DOSAR/PPP PREPARAT CHIMIC 32328
  IV. PRODUS DE PROTECŢIE A PLANTELOR 'ad MICROORGANISME ŞI VIRUSI
  1. a) Evaluarea proprietăţilor fizice şi chimice şi a metodelor analitice pentru analiza a preparatului b) Evaluarea metodelor analitice pentru determinarea reziduurilor 1822
  2. Evaluarea profilului reziduurilor (reziduuri în sau pe produsele tratate, produsele alimentare şi furaje, evaluarea riscului pentru consumator) 5467
  3. Evaluarea comportării în mediu 5303
  4. Evaluarea profilului ecotoxicologic (studii ecotoxicologice) 7800
  5. Evaluarea profilului toxicologic 7198
  6. Evaluarea propunerilor şi justificării pentru clasificarea şi etichetarea produsului de protecţie a plantelor 1093
  7. Evaluarea datelor privind eficacitatea produsului de protecţie a plantelor 3645
  TOTAL EVALUARE DOSAR /PPP MICROORGANISME ŞI VIRUŞI 32328
  D. TARIFE PENTRU EVALUAREA SUPLIMENTARA ÎN CAZUL EXTINDERII DOMENIULUI DE UTILIZARE A UNUI PRODUS DE PROTECŢIE A PLANTELOR
  1. Evaluarea proprietăţilor fizice şi chimice 146
  2. Evaluarea datelor privind eficacitatea produsului de protecţie a plantelor 3645
  3. Evaluarea profilului toxicologic/riscuri pentru operator 2916
  4. Evaluarea comportării în mediu 182
  TOTAL 6889
  E. TARIFE PENTRU EVALUAREA SUPLIMENTARA IN CAZUL UNOR MODIFICĂRI MINORE ÎN COMPOZIŢIA PRODUSULUI DE PROTECŢIE A PLANTELOR
  1. Evaluarea proprietăţilor fizice şi chimice 146
  2. Evaluarea studiilor privind fitotoxicitatea 729
  TOTAL 875
  _________ Notă *) În cazul în care evaluatorii dosarelor accesează Proiectul de Raport de Evaluare (Draft Assesment Report 'ad DAR) întocmit de statul membru raportor se percep 10% din sumele înscrise în tabel__________