ORDIN nr. 752 din 11 mai 2006privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 450 din 24 mai 2006    În baza prevederilor art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, ale art. 109^1 şi art. 196 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere necesitatea aplicării unitare a procedurii privind eliberarea certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, precum şi necesitatea aplicării unitare a prevederilor legale privind eliberarea certificatului de obligaţii bugetare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:  +  Capitolul I Certificatul de atestare fiscalăA. Procedura de eliberare a certificatelor de atestare fiscală pentru persoane juridice  +  Articolul 1Organul fiscal competent pentru administrarea contribuabililor, conform legii, are obligaţia de a elibera certificatul care atestă modul de îndeplinire a obligaţiilor de plată la buget a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor venituri, denumit în continuare certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice, în următoarele situaţii: a) la solicitarea contribuabililor persoane juridice, care vor completa şi vor depune cererea de eliberare a unui certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice; b) în situaţia în care contribuabilul îşi schimbă domiciliul fiscal, conform procedurii prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.  +  Articolul 2Certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice se eliberează de organul fiscal competent pentru administrarea contribuabililor, conform legii, şi va fi semnat de către conducătorul acestuia.  +  Articolul 3Certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice poate fi utilizat pe o perioadă de 30 de zile de la data eliberării acestuia.  +  Articolul 4În perioada de utilizare prevăzută la art. 3 contribuabilii pot folosi certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice ori de câte ori este nevoie, în copii legalizate, în condiţiile legii.  +  Articolul 5Eliberarea certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice este supusă taxelor de timbru, conform reglementărilor legale în vigoare.  +  Articolul 6 (1) În vederea eliberării certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice, organul fiscal competent pentru administrarea contribuabililor va consulta: a) dosarul fiscal al contribuabilului; b) fişa pentru evidenţa analitică pe plătitori a contribuabilului. (2) Certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice se eliberează pe baza datelor cuprinse în evidenţa pe plătitor a organului fiscal competent şi cuprinde creanţele fiscale exigibile, existente în sold în ultima zi a lunii anterioare depunerii cererii, denumită lună de referinţă, şi neachitate până la data eliberării certificatului de atestare fiscală. (3) În primele 5 zile lucrătoare ale lunii se emit certificate de atestare fiscală pentru persoane juridice, în care se menţionează creanţele fiscale exigibile, existente în sold la sfârşitul lunii anterioare lunii de referinţă şi neachitate până la data eliberării certificatului de atestare fiscală.  +  Articolul 7 (1) Certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice va cuprinde două secţiuni, respectiv: a) secţiunea A "Obligaţii de plată"; b) secţiunea B "Alte menţiuni". (2) La secţiunea A se vor menţiona: a) obligaţiile de plată restante pe fiecare tip de impozit, taxă, contribuţie şi alte venituri bugetare; b) obligaţii fiscale accesorii. (3) În sensul prezentului ordin, prin obligaţii de plată restante se înţelege obligaţii de plată exigibile şi neachitate până la data eliberării certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice. (4) Nu se înscriu la secţiunea A "Obligaţii de plată" sumele reprezentând creanţe fiscale stabilite prin acte administrative fiscale a căror executare este suspendată în condiţiile art. 184 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 14-15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare, precum şi sumele reprezentând amenzi contravenţionale pentru care s-au formulat plângeri în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (5) La secţiunea B se vor face alte menţiuni, după cum urmează: a) actul prin care s-au acordat înlesniri la plată, după caz, precum şi cuantumul sumelor ce fac obiectul acestora; b) planul de reorganizare judiciară aprobat de către judecătorul-sindic, precum şi cuantumul obligaţiilor cu termene de plată viitoare stabilite prin acest plan de reorganizare judiciară; c) actul prin care s-a dispus suspendarea executării actului administrativ fiscal şi/sau a procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, după caz, precum şi cuantumul sumelor ce fac obiectul acestuia; d) decontul de TVA cu sume negative şi opţiune de rambursare, precum şi cuantumul sumelor ce fac obiectul acestuia; e) cereri de compensare atipice, precum şi cuantumul sumelor ce au făcut obiectul acestora; f) alte acte care generează suspendarea obligaţiilor de plată, precum şi cuantumul sumelor ce au făcut obiectul acestora; g) alte menţiuni. (6) Cererile de restituire şi de compensare se vor soluţiona de organul fiscal înainte de eliberarea certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice.  +  Articolul 8Cererile de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice se vor soluţiona în maximum 5 zile lucrătoare de la înregistrare, cu excepţia celor formulate de contribuabilii care au sedii secundare înregistrate la alte organe fiscale, care se vor soluţiona în maximum 10 zile lucrătoare de la înregistrare.  +  Articolul 9Certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice va avea înscrise în mod obligatoriu numărul de înregistrare, data eliberării, perioada de utilizare şi numele şi semnătura persoanei împuternicite a organului fiscal.  +  Articolul 10Certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice se întocmeşte în 3 exemplare, din care: a) două exemplare originale se vor transmite contribuabilului sau persoanelor împuternicite de acesta, în baza cererii depuse la organul fiscal; b) al treilea exemplar original se păstrează la organul fiscal emitent şi se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.  +  Articolul 11Se aprobă modelul şi conţinutul formularului "Certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice", cod M.F.P.-A.N.A.F. 14.13.21.99/j, prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin.  +  Articolul 12Se aprobă caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare ale formularului "Certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice", cod M.F.P.-A.N.A.F. 14.13.21.99/j, prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul ordin.  +  Articolul 13Se aprobă modelul şi conţinutul formularului "Cerere de eliberare a unui certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice", cod M.F.P. 14.13.25.99/j, prevăzute în anexa nr. 3 la prezentul ordin.  +  Articolul 14Se aprobă caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare ale formularului "Cerere de eliberare a unui certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice", cod M.F.P. 14.13.25.99/j, prevăzute în anexa nr. 4 la prezentul ordin.B. Procedura de eliberare a certificatelor de atestare fiscală pentru persoane fizice  +  Articolul 15Certificatul care atestă îndeplinirea obligaţiilor de plată la buget a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor venituri, denumit în continuare certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice, se eliberează de organul fiscal competent pentru administrarea contribuabililor, potrivit legii, în următoarele situaţii: a) la solicitarea contribuabililor persoane fizice, pe baza cererii de eliberare a unui certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice; b) în situaţia în care contribuabilul îşi schimbă domiciliul fiscal.  +  Articolul 16Prin organ fiscal competent se înţelege organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul îşi are domiciliul fiscal, pentru persoanele fizice cu domiciliul fiscal în România, sau organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru persoanele fizice fără domiciliul fiscal în România.  +  Articolul 17Certificatul de atestare fiscală pentru persoane fizice poate fi utilizat pe o perioadă de 90 de zile de la data eliberării acestuia.  +  Articolul 18Contribuabilii pot folosi certificatul de atestare fiscală pentru persoane fizice ori de câte ori este nevoie, în copii legalizate, în condiţiile legii.  +  Articolul 19Eliberarea certificatului de atestare fiscală pentru persoane fizice este supusă taxelor de timbru, conform reglementărilor legale în vigoare.  +  Articolul 20 (1) Eliberarea certificatului de atestare fiscală pentru persoane fizice se face de organul fiscal pe baza datelor din evidenţa fiscală a organului fiscal competent şi cuprinde creanţele fiscale exigibile, existente în sold în ultima zi a lunii anterioare depunerii cererii, denumită lună de referinţă, şi neachitate până la data eliberării certificatului de atestare fiscală. În primele 5 zile lucrătoare ale lunii se emit certificate de atestare fiscală pentru persoane fizice, în care se menţionează creanţele fiscale exigibile, existente în sold la sfârşitul lunii anterioare lunii de referinţă şi neachitate până la data eliberării certificatului de atestare fiscală. (2) Se va urmări depunerea la zi a tuturor documentelor şi informaţiilor la care contribuabilul este obligat, potrivit legii. (3) De asemenea, se vor urmări deciziile de impunere pentru plăţi anticipate şi se va consulta fişa analitică pe plătitor a contribuabililor (emisă atât de aplicaţia GOTICA, cât şi de aplicaţia SIAC, după caz, pentru contribuabilii care sunt înregistraţi ca plătitori de salarii şi/sau TVA).  +  Articolul 21Certificatul de atestare fiscală pentru persoane fizice va cuprinde două secţiuni, respectiv: a) secţiunea A "Obligaţii de plată pe categorii de venituri realizate sau estimate, după caz"; b) secţiunea B "Alte menţiuni".  +  Articolul 22 (1) La secţiunea A se vor menţiona: a) obligaţiile de plată restante pe fiecare tip de impozit, taxă, contribuţie şi alte venituri bugetare; b) obligaţii fiscale accesorii. (2) Nu se înscriu la secţiunea A sumele reprezentând creanţe fiscale stabilite prin acte administrative fiscale a căror executare este suspendată în condiţiile art. 184 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 14-15 din Legea nr. 554/2004, cu modificările ulterioare, precum şi sumele reprezentând amenzi contravenţionale pentru care s-au formulat plângeri în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 23 (1) La secţiunea B se vor face alte menţiuni, după cum urmează: a) actul prin care s-au acordat înlesniri la plată, după caz, precum şi cuantumul sumelor ce fac obiectul acestora; b) actul prin care s-a dispus suspendarea actului administrativ fiscal şi/sau a procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, după caz, precum şi cuantumul sumelor ce fac obiectul acestuia; c) decontul de TVA cu sume negative şi opţiune de rambursare, precum şi cuantumul sumelor ce fac obiectul acestuia; d) alte acte care generează suspendarea obligaţiilor de plată, precum şi cuantumul sumelor ce au făcut obiectul acestora; e) alte menţiuni. (2) Cererile de restituire şi de compensare se vor soluţiona de organul fiscal înainte de eliberarea certificatului de atestare fiscală pentru persoane fizice.  +  Articolul 24Cererea de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane fizice se soluţionează în maximum 5 zile lucrătoare de la înregistrare.  +  Articolul 25Certificatul de atestare fiscală pentru persoane fizice va avea înscrise în mod obligatoriu numărul de înregistrare, data eliberării, perioada de utilizare şi numele şi semnătura persoanei împuternicite a organului fiscal.  +  Articolul 26Certificatul de atestare fiscală pentru persoane fizice se întocmeşte în 3 exemplare, din care: a) două exemplare originale se vor transmite contribuabilului sau persoanelor împuternicite de acesta, în baza cererii depuse la organul fiscal; b) al treilea exemplar original se păstrează la organul fiscal emitent.  +  Articolul 27Se aprobă modelul şi conţinutul formularului "Certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice", cod M.F.P.-A.N.A.F. 14.13.21.99, prevăzute în anexa nr. 5 la prezentul ordin.  +  Articolul 28Se aprobă caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare ale formularului "Certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice", cod M.F.P.-A.N.A.F. 14.13.21.99, prevăzute în anexa nr. 6 la prezentul ordin.  +  Articolul 29Se aprobă modelul şi conţinutul formularului "Cerere de eliberare a unui certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice", cod M.F.P.-A.N.A.F. 14.13.25.99, prevăzute în anexa nr. 7 la prezentul ordin.  +  Articolul 30Se aprobă caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare ale formularului "Cerere de eliberare a unui certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice", cod M.F.P.-A.N.A.F. 14.13.25.99, prevăzute în anexa nr. 8 la prezentul ordin.  +  Capitolul II Certificatul de obligaţii bugetare Procedura de eliberare a certificatului de obligaţii bugetare  +  Articolul 31Organul fiscal competent pentru administrarea contribuabililor, conform legii, la solicitarea instituţiei publice implicate în procesul de privatizare, are obligaţia de a elibera certificatul care atestă modul de îndeplinire a obligaţiilor de plată la buget a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor venituri, denumit în continuare certificat de obligaţii bugetare, în următoarele situaţii: a) pentru completarea documentaţiei necesare procesului de privatizare, conform reglementărilor legale în vigoare; b) pentru acordarea de înlesniri la plata obligaţiilor bugetare restante, conform reglementărilor legale în vigoare; c) pentru alte situaţii prevăzute de lege.  +  Articolul 32Certificatul de obligaţii bugetare se eliberează de organul fiscal competent pentru administrarea contribuabililor persoane juridice, conform legii, şi va fi semnat de către conducătorul acestuia.  +  Articolul 33Eliberarea certificatului de obligaţii bugetare nu este supusă taxelor.  +  Articolul 34Certificatele de obligaţii bugetare se vor elibera pe baza raportului de inspecţie fiscală, efectuat de organele fiscale teritoriale cu atribuţii de control.  +  Articolul 35 (1) Certificatul de obligaţii bugetare va cuprinde 3 secţiuni, respectiv: a) secţiunea A "Obligaţii de plată restante care vor face obiectul înlesnirilor la plată sau obligaţii de plată restante la data eliberării certificatului de obligaţii bugetare, după caz"; b) secţiunea B "Obligaţii de plată restante care constituie condiţie de menţinere a valabilităţii înlesnirii la plată ce urmează a se acordă, după caz"; c) secţiunea C "Alte menţiuni". (2) La secţiunea A se vor menţiona: a) obligaţiile de plată restante pe fiecare tip de impozit, taxă, contribuţie şi alte venituri bugetare; b) dobânzile şi penalităţile de întârziere calculate pentru neplata la termenele stabilite de lege a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor venituri bugetare; c) majorări de întârziere calculate şi datorate după 1 ianuarie 2006; d) orice alte obligaţii datorate conform reglementărilor legale specifice (de exemplu: penalităţi). (3) Nu se înscriu la secţiunea A obligaţiile de plată care au făcut deja obiectul unor înlesniri la plată şi pentru care contribuabilii îşi respectă condiţiile de menţinere a valabilităţii înlesnirilor la plată ce s-au aprobat, conform legii. (4) La secţiunea B se vor menţiona: a) obligaţiile de plată restante pe fiecare tip de impozit, taxă, contribuţie şi alte venituri bugetare; b) obligaţii fiscale accesorii. (5) La secţiunea C se vor face alte menţiuni, după caz, astfel: a) actul prin care s-au acordat înlesnirile la plată, după caz, şi modul acestora de respectare; b) cuantumul obligaţiilor de plată la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, administrate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, comunicate organului fiscal de către aceasta. Răspunderea privind cuantumul acestor obligaţii revine Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului.  +  Articolul 36Certificatele de obligaţii bugetare se vor elibera în termen de 30 de zile lucrătoare de la data solicitării instituţiei publice implicate în procesul de privatizare.  +  Articolul 37Certificatul de obligaţii bugetare va avea înscrise în mod obligatoriu numărul de înregistrare, data eliberării, scopul eliberării, precum şi numele şi semnătura persoanei împuternicite a organului fiscal.  +  Articolul 38Certificatul de obligaţii bugetare se întocmeşte în 3 exemplare, după cum urmează: a) un exemplar original se va transmite instituţiei publice implicate în procesul de privatizare; b) un exemplar original se va transmite Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, respectiv direcţiei cu atribuţii în domeniul reglementării înlesnirilor la plată; c) un exemplar original se va păstra la dosarul fiscal al contribuabilului.  +  Articolul 39Se aprobă modelul şi conţinutul formularului "Certificat de obligaţii bugetare", cod M.F.P.-A.N.A.F. 14.13.21.99/o, prevăzute în anexa nr. 9 la prezentul ordin.  +  Articolul 40Se aprobă caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare ale formularului "Certificat de obligaţii bugetare", cod M.F.P.-A.N.A.F. 14.13.21.99/o, prevăzute în anexa nr. 10 la prezentul ordin.  +  Articolul 41La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:- Ordinul ministrului finanţelor nr. 448/1999 privind certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 449 din 15 septembrie 1999;- dispoziţiile referitoare la Certificatul fiscal, cod 14.13.21.99, prevăzut în anexa nr. 6 la Ordinul ministrului finanţelor nr. 2.541/1998 pentru aprobarea modelelor unor formulare tipizate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 58 din 10 februarie 1999;- dispoziţiile referitoare la Cererea de eliberare a unui certificat fiscal, cod 14.13.25.99, prevăzute la pct. 47 din anexa nr. 1a) la Ordinul ministrului finanţelor nr. 1.801/1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 20 noiembrie 1995, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 42Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 43Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 11 mai 2006.Nr. 752.  +  Anexa 1    (Sigla)                    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE              AGENŢIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA  DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE A JUDEŢULUI........./  Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili           Administraţia Finanţelor Publice a ................           Str. ........... nr. ........ Localitatea .........────────────────────────────────────────────────────────────────────────               Nr. ........ Data eliberării .............                 CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA*)                     pentru persoane juridice                                     ____________ __________            Ca urmare a cererii nr. │____________│ din data de │__________│                se certifica prin prezenta ca persoana juridica:             _________________________________________________________________ Denumire │_________________________________________________________________│ Judet │_______________________________│ ______ ___ Localitate │_______________________________│ Cod postal │______│ Sector │___│ Strada │_______________________________│ Numar │______│ Bloc │____│ Scara __│__│ Etaj │______│ Apartament │______│ ___ Telefon │____│ Fax │_____│ Inregistrat la registrul comerţului la nr. │___│                              _________ Cod de identificare fiscala │_________│    A. Obligaţii de plată    figurează în evidente cu urmatoarele obligaţii de plată către buget                            la data de ..........                                                              - lei noi -┌────┬─────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │Denumirea obligaţiei │ Obligaţia de plată ││crt.│de plată*1) ├───────────────┬─────────┬────────────────────────┤│ │ │Total din care:│restanta │ obligaţii fiscale ││ │ │ │ │ accesorii │├────┼─────────────────────┼───────────────┼─────────┼────────────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2=3+4 │ 3 │ 4 │├────┼─────────────────────┼───────────────┼─────────┼────────────────────────┤├────┼─────────────────────┼───────────────┼─────────┼────────────────────────┤├────┼─────────────────────┼───────────────┼─────────┼────────────────────────┤└────┴─────────────────────┴───────────────┴─────────┴────────────────────────┘______    *1) inclusiv amenzi    B Alte menţiuni ..............                                                               - lei noi -┌────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐│Nr. │Denumirea actului/nr. şi data│ Cuantumul sumelor ce fac obiectul ││crt.│ │ acestora │├────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │├────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤├────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤├────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤└────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┘    Prezentul certificat se poate utiliza 30 de zile de la data eliberării.                Conducătorul unităţii fiscale,          Numele şi prenumele .........................          Semnătura şi ştampila unităţii ..............───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    *) Se utilizeaza şi în cazul entitatilor fără personalitate juridica       prevăzute la art. 69 alin. (1) lit (a) din Ordonanţa Guvernului       nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscala, republicată,       cu modificările şi completările ulterioare    M.F.P. - A.N.A.F. cod 14.13.21.99/j  +  Anexa 21. Denumire: Certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice2. Cod: 14.13.21.99/j3. Format: A4/t14. Caracteristici de tipărire:- file;- se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare, cu adaptări adecvate situaţiei contribuabilului.5. Se utilizează la: atestarea obligaţiilor bugetare de plată ale persoanelor juridice6. Se întocmeşte în: 3 exemplare de: organul fiscal competent pentru administrarea contribuabililor, conform legii7. Circulă:doua exemplare originale- la contribuabil, cu posibilitatea de a fi multiplicat prin copii legalizate, în condiţiile legii.sau, după caz,- la organul fiscal în a cărui raza teritoriala contribuabilul îşi înregistrează domiciliul fiscalal treilea exemplar original - la organul fiscal competent pentru administrarea contribuabililor, conform legii8. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.  +  Anexa 3    Nr. de înregistrare la organul fiscal ........./..............                                CERERE*;               de eliberare a unui certificat de atestare fiscala                     pentru persoane juridice┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Datele de identificare a persoanei juridice │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Cod de identificare fiscala │ │ ││ └────────────────────────┴───────────────────────┤│Denumire ┌───────────────────────────────┬──────────────────────────────────┤│Judet ├───────────────────────────────┤ ┌──────┐ ┌───┤│Localitate ├───────────────────────────────┤ Cod postal ├──────┤ Sector └───┤│Strada ├────┬─────────┬──┬──────┬──────┤ Numar ├──────┤ ││Bloc ├────┤ Scara┌──┴──┤ Etaj └──────┤ Apartament └──────┘ ┌──┤│Telefon │ │ Fax │ │ Inregistrata la registrul comerţului la nr. │ │└───────────┴────┴──────┴─────┴─────────────────────────────────────────────┴──┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Reprezentata│ │ ││ prin └────────────────────────────────────┘ ││Cod de identificare fiscala │ │ ││ └────────────────────────┘ ││Domiciliat│în ├───────────────────────────────┤│Judet ├───────────────────────────────┤ ┌──────┐ ┌────┤│Localitate ├───────────────────────────────┤ Cod postal ├──────┤ Sector └────┤│Strada ├───┬───────────┬──┬──────┬─────┤ Numar ├──────┤ ││Bloc └───┘ Scara └──┘ Etaj └─────┤ Apartament └──────┴─────────────┤│ ││Posesorul documentului ┌────┐ ┌────┐ ┌─────────────────┤│de identitate seria │ │ nr. │ │eliberat/de │ │└────────────────────────────┴────┴─────┴────┴───────────────┴─────────────────┘                     Numele şi prenumele ....................                     Semnătura şi ştampila ..................                     Funcţia ........................________    *) Se utilizează şi în cazul entităţilor fără personalitate juridica───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    M.F.P cod 14.13.25.99/j  +  Anexa 41. Denumire: Cerere de eliberare a unui certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice2. Cod: 14.13.25.99/j3. Format: A4/t14. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă.5. Se difuzează: gratuit6. Se utilizează la: eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentrupersoane juridice7. Se întocmeşte în: 2 exemplare, de contribuabil;8. Circulă: - un exemplar original la organul fiscal competent pentru administrarea contribuabililor, conform legii;- un exemplar original la contribuabil;9. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.  +  Anexa 5    (Sigla)                      MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE               AGENŢIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA           DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE A JUDEŢULUI ..........               ADMINISTRAŢIA FINANTELOR PUBLICE ........................                     Sediul: ....................───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────            Nr. ..... Data eliberarii ...............                    CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA*)                        pentru persoane fizice                                     ____________ __________            Ca urmare a cererii nr. │____________│ din data de │__________│                se certifica prin prezenta ca persoana fizica:              ________________________________________________________________ Denumire/ │________________________________________________________________│ Nume,Prenume│________________________________________________________________│ Judet │_______________________________│ ______ ___ Localitate │_______________________________│ Cod postal │______│ Sector │___│ Strada │_______________________________│ Numar │______│ Bloc │____│ Scara __│__│ Etaj │______│ Apartament │______│ Telefon │____│ Fax │_____│ Inregistrat la registrul                                 comerţului la nr. ___________                                                   │___________│                              _________ Cod de identificare fiscala │_________│    A. Obligaţii da plata pe categorii de venituri realizate sau                 estimate după caz    figurează în evidenţa fiscala cu următoarele obligaţii de plată datorate    bugetului de stat la data de .........................                                                              - lei noi -┌────┬─────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │Denumirea obligaţiei │ Obligaţia de plată ││crt.│de plată**) ├───────────────┬─────────┬────────────────────────┤│ │ │Total din care:│restanta │ obligaţii fiscale ││ │ │ │ │ accesorii │├────┼─────────────────────┼───────────────┼─────────┼────────────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2=3+4 │ 3 │ 4 │├────┼─────────────────────┼───────────────┼─────────┼────────────────────────┤├────┼─────────────────────┼───────────────┼─────────┼────────────────────────┤├────┼─────────────────────┼───────────────┼─────────┼────────────────────────┤└────┴─────────────────────┴───────────────┴─────────┴────────────────────────┘______    **) inclusiv amenzi    B. Alte menţiuni: ......................                                                               - lei noi -┌────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐│Nr. │Denumirea actului/nr. şi data│ Cuantumul sumelor ce fac obiectul ││crt.│ │ acestora │├────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │├────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤├────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤├────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤└────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┘    Prezentul certificat se poate utiliza 90 de zile de la data eliberării,                 Conducatorul unităţii fiscale,             Numele şi prenumele ................             Semnătura şi ştampila unităţii ..........──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    *) Se utilizeaza şi în cazul asocierilor fără personalitate juridica       constituite între persoane fizice.    M.F.P. - A.N.A.F. cod 14.13.21.99  +  Anexa 61. Denumire: Certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice2. Cod: 14.13.21.993. Format: A4/t14. Caracteristici de tipărire:- file;- se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare, cu adaptări adecvate situaţiei contribuabilului.5. Se utilizează la: atestarea obligaţiilor de plată datorate bugetului de stat ale persoanelor fizice6. Se întocmeşte în: 3 exemplare de: organul fiscal competent pentru administrarea contribuabililor, conform legii7. Circulă:doua exemplare originale - la contribuabil, cu posibilitatea de a fi multiplicat prin copii legalizate, în condiţiile legii.sau, după caz,- la organul fiscal în a cărui raza teritoriala contribuabilul îşi înregistrează domiciliul fiscalal treilea exemplar original - la organul fiscal competent pentru administrarea contribuabililor, conform legii8. Se arhivează: la organul fiscal emitent.  +  Anexa 7           Nr. ................../...................          CERERE DE ELIBERARE A UNUI CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA*                               pentru persoane fizice┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Datele de identificare a persoanei fizice │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Denumire/Numele şi prenumele persoanei fizice │_______________________________││ ││ Cod de identificare fiscala │ │ ││ └────────────────────────┴───────────────────────┤│ │ │ ││Judet ├───────────────────────────────┤ ┌──────┐ ┌───┤│Localitate ├───────────────────────────────┤ Cod postal ├──────┤ Sector └───┤│Strada ├────┬─────────┬──┬──────┬──────┤ Numar ├──────┤ ││Bloc ├────┤ Scara┌──┴──┤ Etaj └──────┤ Apartament └──────┘ ┌──┤│Telefon │ │ Fax │ │ Inregistrata la registrul comerţului la nr. │ │└───────────┴────┴──────┴─────┴─────────────────────────────────────────────┴──┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Reprezentata│ │ ││ prin └────────────────────────────────────┘ ││ ││Cod de identificare fiscala │ │ ││ └────────────────────────┘ ││Domiciliat │ │ ││în ├───────────────────────────────┤ ││Judet ├───────────────────────────────┤ ┌──────┐ ┌────┤│Localitate ├───────────────────────────────┤ Cod postal ├──────┤ Sector └────┤│Strada ├───┬───────────┬──┬──────┬─────┤ Numar ├──────┤ ││Bloc └───┘ Scara └──┘ Etaj └─────┤ Apartament └──────┴─────────────┤│ ││Posesorul documentului ┌────┐ ┌────┐ ┌─────────────────┤│de identitate seria │ │ nr. │ │eliberat/de │ │└────────────────────────────┴────┴─────┴────┴───────────────┴─────────────────┘                     Numele şi prenumele ....................                     Semnătura şi ştampila ..................                     Funcţia ........................───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────________    *) Se utilizează şi în cazul asocierilor fără personalitate juridica       constituite între persoane fizice.    M.F.P - A.N.A.F. cod 14.13.25.99  +  Anexa 81. Denumirea: Cerere de eliberare a unui certificat de atestare fiscala pentru persoane fizice2. Codul: 14.13.25.993. Formatul: A4/t14. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă.5. Se difuzează: gratuit6. Se utilizează: la solicitarea eliberării unui certificat de atestare fiscala pentru persoane fizice.7. Se întocmeşte în: 2 exemplare, de contribuabil;8. Circulă: - un exemplar original la organul fiscal competent pentru administrarea contribuabililor, conform legii;- un exemplar original la contribuabil;9. Se arhivează: la organul fiscal competent.  +  Anexa 9    (Sigla)                     MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE              AGENŢIA NAŢIONALA DF ADMINISTRARE FISCALA         DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE A JUDEŢULUI .........../           Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili           Administraţia Finanţelor Publice a ............    Str. ............. nr. .......... Localitatea ..............──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────              Nr. ........ Data eliberării .....................                     CERTIFICAT DE OBLIGATII BUGETARE                                     _______ _______ ______            Ca urmare a cererii nr. │_______│ din data de │_______│ a │______│                se certifica prin prezenta ca persoana fizica:              ________________________________________________________________ Denumire │________________________________________________________________│ Judet │_______________________________│ ______ ___ Localitate │_______________________________│ Cod postal │______│ Sector │___│ Strada │_______________________________│ Numar │______│ Bloc │____│ Scara __│__│ Etaj │______│ Apartament │______│ Telefon │____│ Fax │_____│ Inregistrat la registrul                                 comerţului la nr. ___________                                                   │___________│                              _________ Cod de identificare fiscala │_________│    A. Obligaţii de plată restante care vor face obiectul inlesnirilor la    plata sau obligaţii de plată restante la data eliberarii prezentului    certificat, după caz:    figurează în evidenţe cu următoarele obligaţii de plată către    bugetul ........ la data de ....., cu accesoriile calculate până la    data de ..................┌────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │Denumirea │ Obligaţia de plată ││crt.│obligaţiei├─────────┬────────┬───────┬──────────┬────────┬──────────────┤│ │de plată*)│Total,din│restanta│Dobanzi│Penalităţi│Majorări│ Penalităţi ││ │ │ care: │ │ │ de │ │ ││ │ │ │ │ │intarziere│ │ │├────┼──────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┼──────────────┤│ 0 │ 1 │ 2=3+4 │ 3 │ │ │ │ │├────┼──────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┼──────────────┤├────┼──────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┼──────────────┤├────┼──────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┼──────────────┤└────┴──────────┴─────────┴────────┴───────┴──────────┴────────┴──────────────┘_______    *) inclusiv amenzi    B. Obligaţii de plată restante care constituie condiţie de menţinere a       valabilităţii înlesnirii la plata ce urmează a se acordă    figurează în evidenţe cu următoarele obligaţii de plată către buget         la data de ....................                                                              - lei noi -┌────┬─────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │Denumirea obligaţiei │ Obligaţia de plată ││crt.│de plată**) ├───────────────┬─────────┬────────────────────────┤│ │ │Total din care │restanta │ obligaţii fiscale ││ │ │ │ │ accesorii │├────┼─────────────────────┼───────────────┼─────────┼────────────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2=3+4 │ 3 │ 4 │├────┼─────────────────────┼───────────────┼─────────┼────────────────────────┤├────┼─────────────────────┼───────────────┼─────────┼────────────────────────┤├────┼─────────────────────┼───────────────┼─────────┼────────────────────────┤└────┴─────────────────────┴───────────────┴─────────┴────────────────────────┘______    **) inclusiv amenzi    C. Alte menţiuni: ............................    S-a eliberat prezentul certificat de obligaţii bugetare pentru a-i servi: __│ │- pentru completarea documentatiei necesară procesului de privatizare,│ │ conform prevederilor .............│__│- pentru acordarea de înlesniri la plata obligaţiilor bugetare restante,│ │ conform prevederilor .............│__│- pentru alte situaţii prevăzute de lege.                     Conducătorul unităţii fiscale.          Numele şi prenumele ...........................          Semnătura şi stampila unităţii ................    M.F.P - A.N.A.F. cod 14.13.21.99/o  +  Anexa 101. Denumire: Certificat de obligaţii bugetare2. Cod: 14.13.21.99/o3. Format: A4/t14. Caracteristici de tipărire: file5. Se difuzează: gratuit6. Se utilizează la: atestarea obligaţiilor bugetare de plată7. Se întocmeşte în: 3 exemplare de către la organul fiscal competent pentru administrarea contribuabililor, conform legii8. Circulă:- un exemplar original: la instituţia publică implicata în procesul de privatizare- un exemplar original: la Agenţia Naţionala de Administrare Fiscala- un exemplar original: la organul fiscal competent pentru administrarea contribuabililor, conform legii9. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.___________