LEGE nr. 199 din 22 mai 2006privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 24 mai 2006  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 4 din 9 februarie 2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 137 din 14 februarie 2006, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul I punctul 1, litera h) a alineatului (1) al articolului 4 va avea următorul cuprins:h) comasarea terenurilor cu destinație agricolă, în numele statului, din domeniul public sau privat al statului, în vederea concesionării sau arendării acestora, pentru realizarea de exploatații agricole de tip ferme familiale. Concesionarea și arendarea către ferme familiale se vor face prin metodele prevăzute de lege și aprobate de Consiliul de administrație al Agenției Domeniilor Statului.2. La articolul I punctul 3, alineatul (1) al articolului 5 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) Agenția Domeniilor Statului este condusă de un consiliu de administrație format din 9 membri, dintre care un președinte.3. La articolul I punctul 4, alineatele (1^1) și (1^2) ale articolului 5 vor avea următorul cuprins:(1^1) Președintele, vicepreședintele și membrii consiliului de administrație sunt numiți pe criterii de competență profesională și revocați din funcție, pentru motive întemeiate, pe baza unei analize a eficienței activității pe perioada în care și-au desfășurat activitate, prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale.(1^2) Președintele consiliului de administrație îndeplinește funcția de președinte al Agenției Domeniilor Statului, în condițiile alin. (1^1), și exercită împreună cu vicepreședintele conducerea executivă a Agenției Domeniilor Statului.4. La articolul I, după punctul 4 se introduc două noi puncte, punctele 5 și 6, cu următorul cuprins:5. La articolul 6, după alineatul (1) se introduc patru noi alineate, alineatele (1^1)-(1^4), cu următorul cuprins:(1^1) Viramentele către bugetul de stat și către datoria publică se fac conform prevederilor din bugetul aprobat pe anul în curs, cu defalcarea trimestrială.(1^2) Excedentele anuale rezultate din execuția bugetului de venituri și cheltuieli ale activităților finanțate integral din venituri proprii se reportează în anul următor.(1^3) La sfârșitul exercițiului bugetar anual se va calcula diferența dintre veniturile realizate din activități pe care le desfășoară conform atribuțiilor stabilite prin acte normative și cheltuieli efective, cât și a valorii contractelor de derulare multianuală, iar diferența astfel calculată se face venit la bugetul de stat, respectiv datoria publică, până la data de 25 ianuarie a anului următor.(1^4) Prevederile alin. (1^1)-(1^3) se aplică și exercițiului bugetar al anului 2005.6. La articolul 6, alineatul (4) va avea următorul cuprins:(4) Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale și Agenția Domeniilor Statului vor proceda la compensarea debitelor rezultate din contracte de concesiune, arendă și alte contracte de exploatare eficientă a terenurilor, precum și a debitelor rezultate din exploatarea fără titlu valabil a terenurilor cu destinație agricolă aflate în administrarea Agenției Domeniilor Statului, datorate și neachitate la termen cu sumele cuvenite acestora cu titlu de susținere financiară a agriculturii de către stat, prevăzute anual cu această destinație în bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  MIRON TUDOR MITREA
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  București, 22 mai 2006.Nr. 199.------------