LEGE nr. 150 din 15 mai 2006privind modificarea şi completarea art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 79/2004 pentru înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Transplant
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 18 mai 2006    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICArticolul 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 79/2004 pentru înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Transplant, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 791 din 27 august 2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 588/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.232 din 21 decembrie 2004, se modifică şi se completează după cum urmează:1. După alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Agenţia Naţională de Transplant funcţionează cu un număr maxim de 50 de posturi, asigurate prin redistribuire din cadrul unităţilor subordonate Ministerului Sănătăţii şi finanţate integral de la bugetul de stat."2. Alineatele (2) şi (4) vor avea următorul cuprins:"(2) Agenţia Naţională de Transplant este condusă de către un director executiv numit pe bază de concurs, prin ordin al ministrului sănătăţii...................................................................... (4) Oficiul regional de transplant este condus în mod onorific de către persoana cu cea mai mare experienţă clinică, organizatorică şi ştiinţifică dovedită în domeniul transplantului, din zonă, şi numită prin ordin al ministrului sănătăţii."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 15 mai 2006.Nr. 150.---------