ORDIN nr. 99 din 26 aprilie 2006pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind controlul pestei porcine africane
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALA SANITARĂ VETERINARA ŞI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 17 mai 2006    Vazand Referatul de aprobare nr. 22.564 din 7 aprilie 2006, întocmit de Direcţia generală sanitară veterinara din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia,preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Norma sanitară veterinara privind controlul pestei porcine africane, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.------------ Notă *) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 426 bis în afară abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, Sos. Panduri nr. 1  +  Articolul 2Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor, institutele veterinare centrale şi direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3 (1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 22/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileşte prevederi specifice pentru controlul pestei porcine africane şi modifica Norma sanitară veterinara privind măsurile generale pentru controlul unor boli ale animalelor şi măsurile specifice referitoare la boala veziculoasa a porcului, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 188/2002, în ceea ce priveşte pesta porcina africana, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 197 şi 197 bis din 2 martie 2006. (2) De la data intrării în vigoare a prezentului ordin, referirile făcute la ordinul menţionat la alin. (1) se vor considera ca fiind referiri la prezentul ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin constituie transpunerea Directivei Consiliului 2002/60/CE care stabileşte prevederi specifice pentru controlul pestei porcine africane şi modifica Directiva 92/119/CEE privitoare la boala Teschen şi pesta porcina africana, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 192 din 20 iulie 2002, p. 27.  +  Articolul 5 (1) Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Prevederile art. 15 alin. (1), alin. (2) lit. a) pct. (iii), ale art. 16, art. 20 şi ale art. 21 alin. (4), (5), (6) şi (7) din norma sanitară veterinara se vor aplica de la data aderării României la Uniunea Europeană.Preşedintele Autorităţii NaţionaleSanitare Veterinare şi pentruSiguranţa Alimentelor,Ion AgafiteiBucureşti, 26 aprilie 2006.Nr. 99.  +  AnexăNORMA 26/04/2006