REGULAMENT din 2 februarie 2006privind procedura de urmat pentru examinarea intervenţiilor cu posibil impact transfrontier*)
EMITENT
  • ACT INTERNAŢIONAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 366 bis din 26 aprilie 2006    --------- Notă *) Aprobat de Hotărârea nr. 454 din 5 aprilie 2006, publicată în Monitorul Oficial nr. 366 din 26 aprilie 2006, reprodusă şi în Monitorul Oficial nr. 366 bis din 26 aprilie 2006.Baza legală a Regulamentului  +  Articolul 1Elaborarea Regulamentului are la bază:- prevederile cuprinse în art. 6, alin. 5 şi art. 11, alin. 7 al Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003 şi intrat în vigoare la 17 mai 2004 (denumit în continuare Acord),- hotărârile cuprinse în punctul B,2.4. al Protocolului Sesiunii a XVI-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare (denumită în continuare Comisie).Domeniul de aplicare a Regulamentului  +  Articolul 2a). Domeniul de aplicare al prezentului Regulament se extinde conform art. 5 alineatul 2 al Acordului asupra intervenţiilor aflate în execuţie cât şi asupra celor proiectate, care pot schimba starea apelor, mediului acvatic şi a lumii vii în măsura în care au efect transfrontier.b). Noţiunile "impact transfrontier" şi "intervenţii" trebuie înţelese conform definiţiilor de la art. 2, punctele 1.b şi 1.c ale Acordului.Procedura  +  Articolul 3a). Comisia elaborează, la fiecare Sesiune, pe baza art. 11(7) al Acordului lista acelor intervenţii ale căror proiecte (documentaţii) urmează să fie prezentate spre a fi analizate.b). Proiectele (documentaţiile) intervenţiilor selectate se vor transmite reciproc Părţilor contractante în termen de 30 de zile,c). În măsura în care perioada dintre două Sesiuni, oricare Parte primeşte informaţii pe baza propriei legislaţii în legătură cu o intervenţie care nu se află pe lista întocmită, conform art. 3.a), al prezentului Regulament, aceasta va transmite proiectul (documentaţia) intervenţiei în termen de 30 de zile Părţii celeilalte spre examinare.d). Proiectele (documentaţiile) ce fac obiectul art. 3.b). şi 3.c)- vor fi trimise de către Împuterniciţi.e). Partea care primeşte proiectele (documentaţiile) îşi formulează punctul de vedere în termen de 90 de zile de la primirea acestora. Partea care examinează va avea în vedere art. 5 (2), alin. a, b, d şi e ale Acordului, cât şi de art. 9 (5) şi (6) cât şi multe alte puncte de vedere.f). În măsura în care este necesar, Partea examinatoare poate cere date suplimentare, de la cealaltă Parte, care să completeze proiectul (documentaţia). În acest caz timpul pentru formularea punctului de vedere se prelungeşte cu 60 zile.g). Scrisorile care conţin punctele de vedere, respectiv cele pentru solicitarea datelor suplimentare, vor fi semnate de Împuterniciţi.h). Punctele de vedere primite în termen vor fi luate în considerare de Părţi, potrivit reglementărilor proprii privind autorizarea.i). Comisia elaborează şi trece în revistă, la fiecare Sesiune, lista intervenţiilor pentru punctele de vedere. Constată dacă pentru fiecare proiect (documentaţie) examinarea s-a încheiat sau este în curs, dacă poate fi avizată sau dacă Partea examinatoare are observaţii în legătură cu intervenţia.j). Soluţionarea eventualelor puncte de vedere diferite se va realiza conform art. 18 al Acordului.k). Prezentul Regulament funcţionează de sine stătător până când Comisia va hotărî modificarea şi integrarea acestuia în Regulamentul privind procedura aplicabilă proiectelor de natură a provoca impact transfrontier.Dispoziţii finale  +  Articolul 4a). Prezentul Regulament poate fi modificat sau completat pe baza hotărârii Comisiei la cererea oricăruia dintre împuterniciţi. Intrarea în vigoare a modificărilor sau completărilor se va face pe baza articolelor privind intrarea în vigoare a acestui Regulament.b). Prezentul Regulament a fost întocmit în câte două exemplare originale, în limba română şi limba maghiară, ambele texte fiind egal autentice.c). Prezentul Regulament intră în vigoare după aprobarea Protocolului Sesiunii a. XVII-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, conform sistemului juridic intern.__________