REGULAMENT din 2 februarie 2006privind schimbul de informaţii şi efectuarea pe bază de reciprocitate a zborurilor de observare vizuală de către organele de gospodărirea apelor din România şi Republica Ungară în cazuri de pericol extraordinar de inundaţii din râuri şi ape interne, precum şi în situaţii de poluări accidentale cu efect transfrontier*)
EMITENT
  • ACT INTERNAŢIONAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 366 bis din 26 aprilie 2006    --------- Notă *) Aprobat de Hotărârea nr. 454 din 5 aprilie 2006, publicată în Monitorul Oficial nr. 366 din 26 aprilie 2006, reprodusă şi în Monitorul Oficial nr. 366 bis din 26 aprilie 2006.Prezentul Regulament a fost elaborat pe baza Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003 şi intrat în vigoare la 17 mai 2004.  +  Articolul 1În perioada de pericol extraordinar de inundaţii din râuri şi ape interne, precum şi în situaţii de poluări accidentale cu efect transfrontier, fiecare Parte va efectua după necesităţi, zboruri de observare vizuală cu aeronavele sale, în imediata apropiere a frontierei comune, deasupra cursurilor de apă, lucrărilor hidrotehnice şi zonelor inundate de pe teritoriul propriu, informând cealaltă Parte asupra constatărilor efectuate.  +  Articolul 2În cazul zborurilor prevăzute deasupra teritoriului propriii, în apropierea şi de-a lungul frontierei de stat în scopul arătat la art. 1, organul de dirijare a zborurilor al Părţii care efectuează zborul va informa despre Programul de zbor, organul similar al celeilalte Părţi, înainte de începerea zborului,  +  Articolul 3În situaţii cu totul deosebite de pericol de inundaţii din râuri şi ape interne, precum şi în situaţii de poluări accidentale cu efect transfrontier pe teritoriul uneia din Părţi, organul central de gospodărire a apelor al Părţii respective poate executa, cu acordul organului competent al celeilalte Părţi, în condiţiile prevăzute de prezentul Regulament, zboruri de observare vizuală, cu aeronave civile sau militare deasupra cursurilor de apă, lucrărilor hidrotehnice şi a zonelor inundate de pe teritoriul celeilalte Părţi.  +  Articolul 4Zborurile de observare vizuală deasupra teritoriului celeilalte Părţi se vor executa la înălţimi de cel mult 600 m deasupra reliefului, pe o adâncime de la frontieră ce se stabileşte de la caz la caz, de organele hidrotehnice ale Părţilor.  +  Articolul 5Cererile de autorizare a survolurilor se vor face prin conducătorii organelor centrale de gospodărire a apelor ale Părţilor, în cazul când zborurile de observare vizuală se efectuează cu aeronave civile şi se vor transmite organului competent de aprobare a zborurilor al fiecărei Părţi.  +  Articolul 6Autorizarea şi efectuarea survolului pentru aeronavele civile se va face în conformitate cu procedurile prevăzute de Acordurile internaţionale relevante la care cele două state sunt Părţi şi de legislaţia naţională specifică în vigoare.  +  Articolul 7Organul central de gospodărire a apelor al Părţii care efectuează survolul pe teritoriul statului celeilalte Părţi are dreptul să ţină legătura prin radio cu aeronava sa, cu condiţia ca aceasta să nu stingherească legătura radio permanentă cu organele de dirijare a zborurilor celeilalte Părţi,  +  Articolul 8Dacă zborurile se efectuează cu aeronave militare, cererile de autorizare a survolului se vor face direct între statele majore generale ale forţelor armate ale Părţilor, după ce în prealabil au fost anunţate organele centrale de gospodărire a apelor aparţinând celor două Părţi şi după ce s-a procedat la coordonarea datelor zborurilor.  +  Articolul 9În cazul zborurilor cu aeronave militare, cererile de autorizare a survolurilor, programările şi efectuarea zborurilor se vor face potrivit reglementărilor stabilite între statele majore generale ale forţelor armate ale celor două Părţi.  +  Articolul 10Organul central de gospodărire a apelor al fiecărei Părţi, după perfectarea formelor de survol, va informa organele competente cu atribuţii la frontieră ale Părţii sale din sectorul respectiv, despre începerea şi terminarea zborurilor peste frontiera de stat.  +  Articolul 11În cazul unor evenimente excepţionale de zbor se vor aplica prevederile relevante ale Acordurilor internaţionale la care cele două state sunt Părţi şi ale legislaţiei naţionale specifice în vigoare.  +  Articolul 12Eventualele cheltuieli, efectuate de către o Parte pentru cealaltă Parte, legate de executarea zborurilor prevăzute la art. 3 (combustibil, reparaţii etc.) se vor deconta potrivit reglementărilor existente în domeniul aviaţiei civile sau, după caz, a aviaţiei militare.  +  Articolul 13Zborurile de observare vizuală se vor efectua de regulă, folosind pentru decolare şi aterizare numai aerodromurile de pe teritoriul statului propriu, în cazurile în care va fi necesar să se folosească şi aerodromurile statului celeilalte Părţi, se vor aplica reglementările practicate de aceasta pentru zborurile internaţionale (control vamal, grăniceresc, sanitar, fito-sanitar, etc).  +  Articolul 14a). Prezentul Regulament poate fi modificat sau completat pe baza hotărârii Comisiei hidrotehnice la cererea oricăruia dintre împuterniciţi. Intrarea în vigoare a modificărilor sau completărilor se va face pe baza articolelor privind intrarea în vigoare a acestui Regulament.b). Prezentul Regulament a fost întocmit în câte două exemplare originale, în limba română şi limba maghiară, ambele texte fiind egal autentice.c). Prezentul Regulament intră în vigoare după aprobarea Protocolului Sesiunii a XVII-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, conform sistemului juridic intern.d). Odată cu intrarea în vigoare a prezentului Regulament, anexa 8 a Protocolului Sesiunii a XV-a a Comisiei, intitulat "Regulament privind schimbul de informaţii şi efectuarea pe bază de reciprocitate a zborurilor de observare vizuale de către organele de gospodărirea apelor din România şi Republica Ungară în cazul de pericol extraordinar de inundaţii din râuri şi ape interne" îşi pierde valabilitatea._________