REGULAMENT din 2 februarie 2006pentru urmărirea calităţii apelor pe râurile care formează sau traversează frontiera româno-ungară*)
EMITENT
 • ACT INTERNAŢIONAL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 366 bis din 26 aprilie 2006  --------- Notă *) Aprobat de Hotărârea nr. 454 din 5 aprilie 2006, publicată în Monitorul Oficial nr. 366 din 26 aprilie 2006, reprodusă şi în Monitorul Oficial nr. 366 bis din 26 aprilie 2006.  +  Articolul 1Temeiul legal al RegulamentuluiPrezentul Regulament are la bază prevederile "Acordului între Guvernul Republicii Ungare şi Guvernul României privind colaborarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor de frontieră", semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003 şi intrat în vigoare la 17 mai 2004.  +  Articolul 2Scopul RegulamentuluiScopul Regulamentului este definirea metodologiei de evaluare a calităţii apei şi a tendinţei de evoluţie a acesteia, pe cursurile de apă care formează sau traversează frontiera şi sunt enumerate în art. 4.  +  Articolul 3Organele care efectuează analizeleAdresele, numerele de telefon, telefax şl adresele E-mail ale organelor şi organizaţiilor abilitate sunt cuprinse în anexa 1 la prezentul Regulament. Organele locale abilitate au obligaţia ca orice modificare în datele anexelor să le opereze anual, până la data de 1 decembrie. Aceste modificări vor fi comunicate reciproc de către Părţi, anual, până la 31 decembrie.  +  Articolul 4Locuri de prelevare a probelorProbele de apă se prelevează de către organele care efectuează analizele pe următoarele râuri: Tur, Someş, Crasna, Barcău, Ier, Crişul Repede, Crişul Negru, Crişul Alb şi Mureş. Prelevările de probe se efectuează în secţiunile stabilite în anexa 2 la prezentul Regulament, în apropiere de frontieră, pe teritoriul propriu al fiecărei Părţi. Concomitent cu aceste prelevări se vor efectua şi determinări de debit. Secţiunile de determinare a debitului sunt stabilite tot în anexa 2 la prezentul Regulament.  +  Articolul 5Datele şi frecvenţa prelevării probelor de apă a) Prelevările de probe de apă şi analizele fizico-chimice, biologice, microbiologice se vor efectua lunar, de către fiecare Parte pe teritoriul propriu (în secţiunile precizate în anexa 2 la prezentul Regulament), Partea ungară în prima săptămână din lună şi Partea română în a treia săptămână a lunii. b) În cadrul acestui program, de două ori pe an, prelevarea probelor de apă şi analizele de calitate se vor efectua în comun, alternativ, pe teritoriul român, respectiv pe teritoriul ungar, conform celor ce se vor stabili de Subcomisia de experţi pentru calitatea apelor. Rezultatele analizelor precum şi celelalte date vor fi consemnate în Buletinul de analiză prezentat în anexa 3 la prezentul Regulament.Cu această ocazie, reprezentanţii organelor teritoriale vor corela rezultatele măsurătorilor efectuate în perioada anterioară. c) În cazul în care prelevările de probe de apă nu pot începe la datele stabilite, din cauza unor condiţii deosebite, organul teritorial anunţă cu minim 48 de ore înainte de data stabilită, organul corespondent al celeilalte Părţi asupra amânării şi cauzei acesteia şi totodată se convine asupra unei noi date. d) În scopul intercalibrării, experţii laboratoarelor implicate, ungare şi române, se întâlnesc anual, la unul dintre locurile stabilite în anexa 1 la prezentul Regulament alternativ pe teritoriul român şi ungar, conform celor ce se vor stabili de Subcomisia de experţi pentru calitatea apelor. Experţii prelevează în comun proba de apă în secţiunea stabilită a cursului de apă desemnat, primesc probele sintetice de intercalibrare, transportă probele şi efectuează analizele independent, în laboratoarele proprii. Rezultatele vor fi transmise în decurs de trei săptămâni la o instituţie independentă, acreditată, care asigură şi probele sintetice. După o lună de zile de la efectuarea analizei experţii laboratoarelor se vor întâlni, pentru compararea şi aprecierea rezultatelor. Concluziile rezultatelor, propunerile privind data şi locul acţiunilor de prelevare/analiză comună anuală şi de intercalibrare, se consemnează într-un proces verbal.  +  Articolul 6Indicatorii de calitate a apelor care se analizează, frecvenţa analiticăIndicatorii de calitate a apei analizaţi în apă sunt cuprinşi în anexa 4 la prezentul Regulament în următoarea grupare:A Indicatorii regimului de oxigenB Indicatorii regimului de nutrienţiC Indicatori de salinitateD Indicatori complementariE Indicatori micropoluanţi anorganiciF Indicatori micropoluanţi organiciG Indicatori micropoluanţi organici specificiH Indicatori biologiciI Indicatori microbiologiciJ Indicatori radiologieiK Debitul cursului de apă  +  Articolul 7Modul de prelevare, conservare, pregătirePrelevarea, conservarea, transportul şi depozitarea probelor se efectuează conform prevederilor setului de standarde SR ISO 5667 şi cu respectarea metodologiilor şi normativelor de prelevare a probelor biologice în vigoare.  +  Articolul 8Metodologia analizelorPentru indicatorii de calitate ai apei, stabiliţi în anexa 4 la prezentul Regulament unităţile de măsură, standardele corespunzătoare, rotunjirea rezultatelor şi abaterea admisă sunt cuprinse în anexa 5 la prezentul Regulament.  +  Articolul 9Evaluarea rezultatelorPentru evaluarea calităţii apelor se utilizează cele 24 de rezultate ale analizelor fizico-chimice, biologice şi bacteriologice, care se efectuează anual, câte 12 de fiecare Parte, care se vor înscrie, în buletine centralizatoare pe fiecare râu şi care vor fi transmise reciproc după cum urmează:- pentru primul semestru, până la 15 septembrie;- pentru al doilea semestru, până la 15 februarie.Pentru evaluarea rezultatelor se utilizează următoarele valori statistice: valoarea minimă, valoarea medie, valoarea maximă, valoarea cu asigurare (în general de 90% percentile). În cazul oxigenului dizolvat se va considera valoarea cu asigurare de 10% percentile, în cazul pH-ului ambele. Amănuntele sunt cuprinse în anexa 6 la prezentul Regulament. Valorile indicatorilor substanţelor organice specifice, măsurate în apă vor fi prezentate în formă tabelară.Tabelul centralizator cu datele anuale pentru fiecare curs de apă, va fi transmis reciproc de către Părţi, pe cale electronică, în primul trimestru al anului următor celui analizat.  +  Articolul 10Sistemul de valori limită utilizatValorile limită, ale sistemului de clasificare în cinci clase conform Directivei Cadru, sunt cuprinse în anexa 7 la prezentul Regulament. Denumirea claselor de calitate este următoarea:I. foarte bunăII. bunăIII. moderatăIV. slabăV. proastăSistemul de clasificare are în vedere cerinţele generale cu privire la calitatea apelor, la prezenţa şi reproducerea speciilor de peşti existente, la utilizarea apelor de suprafaţa în scop potabil precum şi propunerile elaborate în cadrul activităţii conform monitoringului internaţional (TNMN) ICPDR.Sistemul de valori limită poate fi modificat pe baza experienţei internaţionale dobândite în timpul implementării Directivei Cadru. De asemenea, după o utilizare pe o perioadă de cinci ani, sistemul de valori se va reanaliza.  +  Articolul 11Încadrare în claseClasificarea calităţii apelor are la bază valorile statistice stabilite conform art. 9 pentru indicatorii de calitate ai apei cuprinşi în anexa 7 la prezentul Regulament. Rezultatele vor fi înscrise în ultimul rând al anexei 6 la prezentul Regulament. Pentru o viziune de ansamblu, încadrarea cea mai defavorabilă a indicatorilor din fiecare grupă, în fiecare secţiune în parte, este prezentată într-un tabel sintetic care se găseşte în anexa 8 la prezentul Regulament.  +  Articolul 12Evaluarea tendinţelor de evoluţie a calităţii apelorEvaluarea tendinţelor de evoluţie a calităţii apelor va fi efectuată de Subcomisie, prin compararea valorilor medii ale anului analizat şi - pentru durată de cinci ani elaborate în prealabil - a valorilor medii pe două perioade a câte cinci ani (anexa 9 a-c la prezentul Regulament).Evaluarea se efectuează pentru indicatorii la care există date analitice pentru o perioadă de cel puţin cinci ani. Pentru evaluarea tendinţelor de evoluţie a stării, din cinci în cinci ani trebuie efectuat calculul tendinţei de evoluţie pentru şirurile de date referitoare la ultimii zece ani.  +  Articolul 13Rapoarte de evaluateRapoartele de evaluare vor fi înaintate de către Subcomisie, la Sesiunea următoare a Comisiei hidrotehnice româno-ungare. După o perioadă mai lungă (5 ani), Subcomisia va întocmi un raport de evaluare care va cuprinde starea calităţii apei pe perioada anterioară şi evaluarea tendinţelor de evoluţie a calităţii apelor.  +  Articolul 14Dispoziţii finalea). Prezentul Regulament poate fi modificat sau completat pe baza hotărârii Comisiei hidrotehnice la cererea oricăruia dintre Împuterniciţi. Intrarea în vigoare a modificărilor sau completărilor se va face pe baza articolelor privind intrarea în vigoare a acestui Regulament.b). Anexele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 şi 9 la prezentul Regulament reprezintă parte integrantă din acesta.c). Prezentul Regulament a fost întocmit în câte două exemplare originale, în limba română şi limba maghiară, ambele texte fiind egal autentice.d). Prezentul Regulament intră în vigoare după aprobarea Protocolului Sesiunii a XVlI-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, conform sistemului juridic intern.e). Odată cu intrarea în vigoare a prezentului Regulament, anexa 1 a Protocolului Sesiunii a XIII-a Comisiei, intitulat "Regulament pentru urmărirea calităţii apelor pe râurile care formează sau traversează frontiera româno-ungară" îşi pierde valabilitatea.  +  Anexa 1 Lista instituţiilor care execută prelevărilede probe şi analizele de calitatePe teritoriul român:ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ "APELE ROMÂNE"DIRECŢIA APELOR CRIŞURI - ORADEAStr. Ion Bogdan nr. 35, Oradea, 410125, România- Telefon 40 - 259 - 443892- Fax 40 - 259 'ad 444237- E-mail dispecerat@dac.rowater.roADMINISTRAŢIA NAŢIONALA "APELE ROMÂNE"DIRECŢIA APELOR SOMEŞ-TISA - CLUJStr. Vânătorului nr. 17, Cluj Napoca, România- Telefon 40 - 264 'ad 43302840 - 788 - 23575840 - 788 - 235759- Fax: 40 - 264 - 433026- Telefon Dispecerat: 40 - 264 'ad 433021- E-mail: apecj@dast.rowater.roADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ "APELE ROMÂNE"DIRECŢIA APELOR SOMEŞ-TISA - CLUJSISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR SATU MAREStr. Mircea cel Bătrân nr. 8a, Satu Mare, România- Telefon 40 - 261 - 77017740 - 261 'ad 770175- Dispecerat Tel/Fax: 40 - 261 - 768302- E-mail: sgasm@dast.rowater.roADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ "APELE ROMÂNE"DIRECŢIA APELOR MUREŞ - TG. MUREŞStr. Samuel Koteles nr. 33, Tg. Mureş, România- Telefon: 40 - 265 - 26130340 - 265 - 260289- Fax: 40 - 265 - 267955- E-mail: apems@dam.rowater.roADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ "APELE ROMÂNE"DIRECŢIA APELOR MUREŞSISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR ARADB-dul. Dragalina nr. 16, Arad, România- Telefon 40 - 257 - 281949- Fax 40 - 257 - 280812- E-mail sgape@arad.roPe teritoriul ungar:FELSO-TISZA-VIDEKI KORNYEZETVEDELMI TERMESZETVEDELMI ES VIZUGYIFELUGYELOSEG (FTV-KTVF)H-4401 Nyiregyhaza, Kolcsey u. 12-14.Telefon: 36 'ad 42 - 598 931 (kozpont)36 - 42 - 504 971 (laboratorium)Telefax: 36 - 42 - 598 94136 - 42 - 504 970 (laboratorium)E-mail: felsotiszavideki@zoldhatosag.huftvkvftitkarsag@ftvktvf.kvvm.huftvktvf_labor@ftvktvf.kvvm.hu (laboratorium)vizrajz@fetikovizig.huTISZANTULI KORNYEZETVEDELMI, TERMESZETVEDELMI ES VIZUGYIFELUGYELOSEG (TT-KTVF)H-4025 Debrecen, Hatvan u. 16.Telefon: 36 - 52 - 511 000Telefax: 36 - 52 - 511 04036 - 52 - 511 050E-mail: tiszantuli@zoldhatosaq.hutikofe@tktvf.kvvm.hutiktvf_labor@tktvf.kvvm.huvizrajz@tik0vizig.huKOROS-VIDEKI KORNYEZETVEDELMI, TERMESZETVEDELMI ES VlZUGYIFELUGYELOSEG (KV'adKTVF)H-5700 Gyula, Megyehaz u. 5-7.Telefon: 36 - 66 - 362 94436 'ad 66 - 463 04536 - 66 - 463 04336 'ad 30 ~ 2194 108 (ugyelet)Telefax: 36-66-361 755E-mail: korosvideki@zoldhatosag.hukorosvidekikofe@kvktvf.kvvm.hu (kozpont)kvktvf_labor@kvktvf.kvvm.hu (labor)vizrajz@korkovizig.huALSO-TISZA-VIDEKI KORNYEZETVEDELMI, TERMESZETVEDELMI ES VIZUGYIFELUGYELOSEG (ATV'adKTVF)H-6721 Szeged, Felso-Tisza part 17.Telefon: 36 - 62 - 553 033 (kozpont)36 - 30 - 9382 389 (ugyelet)Telefax: 36 - 62 - 553 038E-mail: alsotiszavideki@zoldhatosag.huatvktvftitk@atvktvf.kvvm.huatvktvflabor@atvktvf.kvvm.hu (laboratorium)vizrajz@atikovizig.hu  +  Anexa 2 Secţiunile de prelevare a probelor de apă şide măsurare a debitului de apă┌──────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │ Secţiunile pentru ││ Râul ├───────────────────────────────┬───────────────────────────────┤│ │ prelevări de probe │ măsurători de debit │├──────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │├──────────────┴───────────────────────────────┴───────────────────────────────┤│ 1. Pe teritoriul român │├──────────────┬───────────────────────────────┬───────────────────────────────┤│Tur │La Micula │La Turulung │├──────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Someş │La Dara, la cca. 2 km de │La postul hidrometric Satu Mare││ │frontieră, pe malul drept │la cca. 16 km de frontieră │├──────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Crasna │La Berveni, la cca. 3 km de │În dreptul podului rutier de ││ │frontieră, amonte pod rutier │lângă localitatea Berveni, la ││ │ │cca. 3 km │├──────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Barcău │La Parhida, la cca. 1,5 km de │La postul hidrometric Salard, ││ │frontieră, pe malul stâng │la cca. 13 km de frontieră │├──────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Ier │La Diosig │La Ianca │├──────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Crişul Repede │La Cheresig, la cca. 3 km de │Determinarea debitului prin ││ │frontieră, la postul │măsurători şi calcul ││ │hidrometric │ │├──────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Crişul Negru │La Zerind, la cca. 7 km de │La postul hidrometric Zerind, ││ │frontiera, la postul │la cca. 7 km de frontieră ││ │hidrometric │ │├──────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Crişul Alb │La Vârşand, la cca. 2 km de │La postul hidrometric ││ │frontieră, în aval de │Chişineu Criş, la cca. 26 km ││ │confluenţa cu canalul Morilor │de frontieră │├──────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Mureş │La Nadlac, la cca. 2 km de │La postul hidrometric Nadlac ││ │frontieră, mal drept │ │├──────────────┴───────────────────────────────┴───────────────────────────────┤│ 2. Pe teritoriul ungar │├──────────────┬───────────────────────────────┬───────────────────────────────┤│Tur │Kishodos, │Garbolc, ││ │pod rutier, secţiunea km 23,7 │miră, secţiunea km 27,7 │├──────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Someş │Csenger, │Csenger, ││ │miră, secţiunea km 43,6 │miră, secţiunea km 49,4 │├──────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Crasna │Merk, │Agerdomajor, ││ │pod rutier, secţiunea km 42,2 │miră, secţiunea km 44,9 │├──────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Barcău │Kismarja, │Kismarja, ││ │pod rutier, secţiunea km 72,7 │miră, secţiunea km 71,3 │├──────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Ier │Zsinordulo, │Zsinordulo, ││ │pod rutier, secţiunea km 6,8 │pod rutier, secţiunea km 6,8 │├──────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Crişul Repede │Korosszakal │Korosszakal, ││ │frontieră, secţiunea km 56,4 │miră, secţiunea km 54,4 │├──────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Crişul Negru │Sarkad, │Sarkad-Malomfok, ││ │frontieră, secţiunea km 15,6 │miră, secţiunea km 15,3 │├──────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Crişul Alb │Gyulavari, │Gyula, ││ │frontieră, secţiunea km 8,1 │miră, secţiunea km 4,7 │├──────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│Mureş │Nagylak, │Mako, ││ │frontieră, secţiunea km 49,5 │miră, secţiunea km 24,5 │└──────────────┴───────────────────────────────┴───────────────────────────────┘  +  Anexa 3 BULETIN DE ANALIZĂ - VIZSGALATI ADATLAP1. Râul-Folyo ............................................................2. Data şi ora începerii prelevării probelor de apă -Vizimintavetel kezdetenek napja es oraja ..............................3. Secţiunea de prelevare a A vizimintavetel szelvenyeprobelor de apa................................ ............................................................ ............................................................ ............................................................ ............................4. Data măsurării debitului........ A vizhozammeres kelte .......5. Secţiunea de măsurare a debitului A vizhozammeres szelvenye................................ ............................................................ ............................................................ ............................................................ ............................6. Data completării buletinuluiAz adatlap kitoltesenek kelte ........................................7. Condiţii meteorologice: /nebulozitate, timp ploios, vânt/.............Meteorologial viszonyok: /felhozet, esos ido, szel/...................Temperatura aerului:..................................................A levego homerseklete ................................................Fenomene de îngheţ:...................................................Jegviszonyok .........................................................Culoare: .............................................................Szin: ................................................................Miros: ...............................................................Szag .................................................................Peliculă: ............................................................Hartya ...............................................................Corpuri plutitoare vizibile: .........................................Lathato uszadekok ....................................................8. Rezultatele obţinute - A kapott eredmenyek
  Indicator Mutato Unitate de măsură Mertekegyseg Probă momentană Pontminta Probă medie Atlagminta
  DO mg/l
  Oxygen sat. %
  BOD5 mg/l
  COD/KMnO4 mg/l
  COD/K2Cr2O7 mg/l
  NH4 - N mg/l
  NO2 - N mg/l
  NO3 - N mg/l
  N org mg/l
  N tot mg/l
  0 - PO4 - P mg/l
  P - tot mg/l
  Ca mg/l
  Mg mg/l
  Na mg/l
  K mg/l
  Cl mg/l
  SO4 mg/l
  CO3 mg/l
  HCO3 mg/l
  TSS mg/l
  Conductivity æS/cm
  Hardness (CaO) mg/l
  TW °C
  TDS mg/l
  pH -
  Alcalinity mmol/l
  Fe(dis) mg/l
  Fe(tot) mg/l
  Mn(dis) mg/l
  Mn(tot) mg/l
  Zn(dis) æg/l
  Zn(tot) æg/l
  Cu(dis) æg/l
  Cu(tot) æg/l
  Cr total(dis) æg/l
  Cr total(tot) æg/l
  Pb(dis) æg/l
  Pb(tot) æg/l
  Cd(dis) æg/l
  Cd(tot) æg/l
  Hg(tot) æg/l
  Ni(dis) æg/l
  Ni(tot) æg/l
  As(dis) æg/l
  As(tot) æg/l
  CN æg/l
  Phenol index æg/l
  ANA det æg/l
  Petroleum hidrocarbons (UV) æg/l
  Chlorophyl-a æg/l
  Total Coliform i/m l
  Discherge (Q) mc/s
  9. Alte observaţii: .............................................................................................................................Egyeb megjegyzesek: ..........................................................................................................................10. Responsabilii efectuării analizelor: .................................A vizsgalatokert felelos szemelyek: ..................................11. Responsabilul măsurării debitului: ...................................A vizhozammeresert felelos szemely ........................................................................../Numele şi semnătura / Nev es alairas/
   +  Anexa 4 Tabel nr. 1Indicatorii de determinat din apele de frontierâ (Someş, Crasna, Tur)┌────────────────────────┬──────────┬──────────┬───────────────┬───────────────┐│ │ │ │ 2006 │ 2007 ││ Indicator de calitate │ UM │ Probe/an ├───────┬───────┼───────┬───────┤│ │ │ │ M │ R │ M │ R │├────────────────────────┴──────────┴──────────┴───────┴───────┴───────┴───────┤│ A Indicatorii regimului de oxigen │├────────────────────────┬──────────┬──────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤│Oxigen dizolvat │ mg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Saturaţie de oxigen │ % │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│CBO5 │ mg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│CCO-Mn │ mg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│CCO-Cr │ mg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┴──────────┴──────────┴───────┴───────┴───────┴───────┤│ B Indicatorii regimului de nutrienţi │├────────────────────────┬──────────┬──────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤│Amoniu-N │ mg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Nitrit-N │ mg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Nitrat-N │ mg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Azot organic │ mg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Azot total │ mg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Ortofosfat-P │ mg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Fosfor total │ mg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┴──────────┴──────────┴───────┴───────┴───────┴───────┤│ C Indicatori de salinitate │├────────────────────────┬──────────┬──────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤│Calciu │ mg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Magneziu │ mg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Sodiu │ mg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Potasiu │ mg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Cloruri │ mg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Sulfaţi │ mg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Carbonaţi │ mg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Bicarbonaţi │ mg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Suspensii totale │ mg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Conductivitate │ æS/cm │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Duritate (CaO) │ mg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┴──────────┴──────────┴───────┴───────┴───────┴───────┤│ D Indicatori complementari │├────────────────────────┬──────────┬──────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤│Temperatură apă │ °C │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Reziduu fix │ mg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│pH │ - │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Alcalinitate │ mmol/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┴──────────┴──────────┴───────┴───────┴───────┴───────┤│ E Indicatori micropoluanţi anorganici │├────────────────────────┬──────────┬──────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤│Fier (dizolvat) │ mg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Fier (total) │ mg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Mangan (dizolvat) │ mg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Mangan (total) │ mg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Zinc (dizolvat) │ æg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Zinc (total) │ æg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Cupru (dizolvat) │ æg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Cupru (total) │ æg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Crom Total (dizolvat) │ æg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Crom total (total) │ æg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Plumb (dizolvat) │ æg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Plumb (total) │ æg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Cadmiu (dizolvat) │ æg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Cadmiu (total) │ æg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Mercur (total) │ æg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Nichel (dizolvat) │ æg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Nichel (total) │ æg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Arsen (dizolvat) │ æg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Arsen (total) │ æg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Cianuri totale │ æg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┴──────────┴──────────┴───────┴───────┴───────┴───────┤│ F Indicatori micropoluanţi organici │├────────────────────────┬──────────┬──────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤│Index fenolic │ æg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Detergenţi anionactivi │ æg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Hidrocarburi petroliere │ æg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X ││(UV) │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│AOX *1) │ æg/l │ 6 │ │ │ │ │├────────────────────────┴──────────┴──────────┴───────┴───────┴───────┴───────┤│ G Indicatori micropoluanţi organici specifici *2) │├────────────────────────┬──────────┬──────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤│Alaclor │ æg/l │ 3 │ │ │ X │ │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Atrazin │ æg/l │ 3 │ │ │ X │ │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Benzen │ æg/l │ 3 │ │ │ X │ │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Difenileteri bromuraţi │ æg/l │ 3 │ │ │ │ │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│C(10-13) cloralcani │ æg/l │ 3 │ │ │ │ │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Clorfenvinfos │ æg/l │ 3 │ │ │ │ │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Clorpirifos │ æg/l │ 3 │ │ │ X │ │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│1,2-dicloretan │ æg/l │ 3 │ X │ │ X │ │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Diclormetan │ æg/l │ 3 │ X │ │ X │ │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│2-etil-hexil-diftalat │ æg/l │ 3 │ │ │ │ │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Diuron │ æg/l │ 3 │ │ │ X │ │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Endosulfan (alfa- │ │ │ │ │ │ ││endosulfan) │ æg/l │ 3 │ │ │ │ │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Hexaclor-benzen │ æg/l │ 3 │ │ │ │ │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Hexaclor-butadiena │ æg/l │ 3 │ │ │ │ │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Hexaclor-ciclohexan │ æg/l │ 3 │ │ │ │ ││(lindan) │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Izoproturon │ æg/l │ 3 │ │ │ │ │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Naftalina │ æg/l │ 3 │ │ │ │ │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Pentaclor-benzen │ æg/l │ 3 │ │ │ │ │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Pentaclor-fenol │ æg/l │ 3 │ │ │ │ │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Simazin │ æg/l │ 3 │ │ │ X │ │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Compuşi tributil-stanici│ æg/l │ 3 │ │ │ │ ││(cation Tributil-staniu)│ │ │ │ │ │ │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Triclorbenzeni │ æg/l │ 3 │ │ │ │ ││(1,2,4 triclorbenzen) │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Triclormetan (clorofom) │ æg/l │ 3 │ │ │ X │ │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Trifluralin │ æg/l │ 3 │ │ │ │ │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Tricloretilena │ æg/l │ 3 │ │ │ X │ │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Tetracloretilena │ æg/l │ 3 │ │ │ X │ │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Tetraclormetan │ æg/l │ 3 │ │ │ X │ │├────────────────────────┴──────────┴──────────┴───────┴───────┴───────┴───────┤│ H Indicatori biologici │├────────────────────────┬──────────┬──────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤│Clorofila-a │ æg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Fitoplancton *3) │ i/m l │ 6 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Fitobentos *4) │ - │ 1 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Macrofite *5) │ - │ 1 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Macronevertebrate │ - │ 2 │ X │ X │ X │ X ││acvatice *6) │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Peşti *7) │ - │ 1/3 ani │ │ X │ │ X │├────────────────────────┴──────────┴──────────┴───────┴───────┴───────┴───────┤│ I Indicatori microbiologici │├────────────────────────┬──────────┬──────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤│Bacterii coliforme │ i/m l │ 12 │ X │ X │ X │ X ││totale │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────┴──────────┴──────────┴───────┴───────┴───────┴───────┤│ J Indicatori radiologici │├────────────────────────┬──────────┬──────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤│Activitate â-globală *8)│ Bq/l │ 12 │ X │ │ X │ │├────────────────────────┴──────────┴──────────┴───────┴───────┴───────┴───────┤│ K Cantitate de apă │├────────────────────────┬──────────┬──────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤│Debit (Q) │ mc/s │ 12 │ X │ X │ X │ X │└────────────────────────┴──────────┴──────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘--------*1) Analiza se va efectua după dotarea laboratoarelor cu aparatura necesară.*2) Indicatorii de calitate din această grupă se vor analiza începând cu anul 2007, cu frecvenţă mică odată la câţiva ani şi numai după efectuarea unui screening pentru detectarea acestora, cu excepţia indicatorilor marcaţi în tabel şi care vor fi determinaţi de unele laboratoare ale Părţii ungare.(Pentru determinarea acestora este necesară o dotare specifică, corespunzătoare, de care actualmente nu dispun toate laboratoarele implicate ale Părţilor)*3) Pe baza componenţei de specii şi date cantitative, în perioada de vegetaţie, aprilie-septembrie.*4) Pe baza diatomeelor, speciilor componente şi datelor cantitative stabilite în prealabil, precum şi a indexului saprobic, primăvara, după perioada de ape mari, în regim hidrologic constant, cu debite mici şi uniforme.*5) Pe baza speciilor componente, a datelor cantitative stabilite în prealabil, în perioada de vară.*6) Pe baza speciilor componente şi a datelor cantitative, primăvara şi toamna.*7) Pe baza speciilor componente şi a datelor cantitative, în situaţia în care vor fi realizate condiţiile tehnice şi aprobările necesare.*8) Introducerea măsurătorilor se va realiza în funcţie de rezultatul demersurilor Părţii române către Departamentul Mediu al MMGA.Tabel nr. 2Indicatorii de determinat din apele de frontieră (Barcău, Ier)┌────────────────────────┬──────────┬──────────┬───────────────┬───────────────┐│ │ │ │ 2006 │ 2007 ││ Indicator de calitate │ UM │ Probe/an ├───────┬───────┼───────┬───────┤│ │ │ │ M │ R │ M │ R │├────────────────────────┴──────────┴──────────┴───────┴───────┴───────┴───────┤│ A Indicatorii regimului de oxigen │├────────────────────────┬──────────┬──────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤│Oxigen dizolvat │ mg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Saturaţie de oxigen │ % │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│CBO5 │ mg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│CCO-Mn │ mg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│CCO-Cr │ mg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┴──────────┴──────────┴───────┴───────┴───────┴───────┤│ B Indicatorii regimului de nutrienţi │├────────────────────────┬──────────┬──────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤│Amoniu-N │ mg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Nitrit-N │ mg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Nitrat-N │ mg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Azot organic │ mg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Azot total │ mg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Ortofosfat-P │ mg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Fosfor total │ mg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┴──────────┴──────────┴───────┴───────┴───────┴───────┤│ C Indicatori de salinitate │├────────────────────────┬──────────┬──────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤│Calciu │ mg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Magneziu │ mg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Sodiu │ mg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Potasiu │ mg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Cloruri │ mg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Sulfaţi │ mg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Carbonaţi │ mg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Bicarbonaţi │ mg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Suspensii totale │ mg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Conductivitate │ æS/cm │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Duritate (CaO) │ mg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┴──────────┴──────────┴───────┴───────┴───────┴───────┤│ D Indicatori complementari │├────────────────────────┬──────────┬──────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤│Temperatură apă │ °C │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Reziduu fix │ mg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│pH │ - │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Alcalinitate │ mmol/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┴──────────┴──────────┴───────┴───────┴───────┴───────┤│ E Indicatori micropoluanţi anorganici │├────────────────────────┬──────────┬──────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤│Fier (dizolvat) │ mg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Fier (total) │ mg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Mangan (dizolvat) │ mg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Mangan (total) │ mg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Zinc (dizolvat) │ æg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Zinc (total) │ æg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Cupru (dizolvat) │ æg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Cupru (total) │ æg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Crom Total (dizolvat) │ æg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Crom total (total) │ æg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Plumb (dizolvat) │ æg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Plumb (total) │ æg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Cadmiu (dizolvat) │ æg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Cadmiu (total) │ æg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Mercur (total) │ æg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Nichel (dizolvat) │ æg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Nichel (total) │ æg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Arsen (dizolvat) │ æg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Arsen (total) │ æg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Cianuri totale │ æg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┴──────────┴──────────┴───────┴───────┴───────┴───────┤│ F Indicatori micropoluanţi organici │├────────────────────────┬──────────┬──────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤│Index fenolic │ æg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Detergenţi anionactivi │ æg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Hidrocarburi petroliere │ æg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X ││(UV) │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│AOX *1) │ æg/l │ 6 │ │ │ │ │├────────────────────────┴──────────┴──────────┴───────┴───────┴───────┴───────┤│ G Indicatori micropoluanţi organici specifici *2) │├────────────────────────┬──────────┬──────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤│Alaclor │ æg/l │ 3 │ │ │ X │ │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Atrazin │ æg/l │ 3 │ X │ │ X │ │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Benzen │ æg/l │ 3 │ X │ │ X │ │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Difenileteri bromuraţi │ æg/l │ 3 │ │ │ │ │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│C(10-13) cloralcani │ æg/l │ 3 │ │ │ │ │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Clorfenvinfos │ æg/l │ 3 │ │ │ │ │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Clorpirifos │ æg/l │ 3 │ │ │ X │ │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│1,2-dicloretan │ æg/l │ 3 │ X │ │ X │ │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Diclormetan │ æg/l │ 3 │ X │ │ X │ │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│2-etil-hexil-diftalat │ æg/l │ 3 │ │ │ X │ │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Diuron │ æg/l │ 3 │ │ │ │ │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Endosulfan (alfa- │ │ │ │ │ │ ││endosulfan) │ æg/l │ 3 │ X │ │ X │ │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Hexaclor-benzen │ æg/l │ 3 │ X │ │ X │ │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Hexaclor-butadiena │ æg/l │ 3 │ │ │ │ │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Hexaclor-ciclohexan │ æg/l │ 3 │ X │ │ X │ ││(lindan) │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Izoproturon │ æg/l │ 3 │ │ │ │ │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Naftalina │ æg/l │ 3 │ X │ │ X │ │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Pentaclor-benzen │ æg/l │ 3 │ X │ │ X │ │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Pentaclor-fenol │ æg/l │ 3 │ │ │ │ │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Simazin │ æg/l │ 3 │ X │ │ X │ │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Compuşi tributil-stanici│ æg/l │ 3 │ │ │ │ ││(cation Tributil-staniu)│ │ │ │ │ │ │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Triclorbenzeni │ æg/l │ 3 │ X │ │ X │ ││(1,2,4 triclorbenzen) │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Triclormetan (clorofom) │ æg/l │ 3 │ X │ │ X │ │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Trifluralin │ æg/l │ 3 │ │ │ X │ │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Tricloretilena │ æg/l │ 3 │ X │ │ X │ │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Tetracloretilena │ æg/l │ 3 │ X │ │ X │ │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Tetraclormetan │ æg/l │ 3 │ X │ │ X │ │├────────────────────────┴──────────┴──────────┴───────┴───────┴───────┴───────┤│ H Indicatori biologici │├────────────────────────┬──────────┬──────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤│Clorofila-a │ æg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Fitoplancton *3) │ i/m l │ 6 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Fitobentos *4) │ - │ 1 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Macrofite *5) │ - │ 1 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Macronevertebrate │ - │ 2 │ X │ X │ X │ X ││acvatice *6) │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Peşti *7) │ - │ 1/3 ani │ │ X │ │ X │├────────────────────────┴──────────┴──────────┴───────┴───────┴───────┴───────┤│ I Indicatori microbiologici │├────────────────────────┬──────────┬──────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤│Bacterii coliforme │ i/m l │ 12 │ X │ X │ X │ X ││totale │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────┴──────────┴──────────┴───────┴───────┴───────┴───────┤│ J Indicatori radiologici │├────────────────────────┬──────────┬──────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤│Activitate â-globală *8)│ Bq/l │ 12 │ X │ │ X │ │├────────────────────────┴──────────┴──────────┴───────┴───────┴───────┴───────┤│ K Cantitate de apă │├────────────────────────┬──────────┬──────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤│Debit (Q) │ mc/s │ 12 │ X │ X │ X │ X │└────────────────────────┴──────────┴──────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘--------*1) Analiza se va efectua după dotarea laboratoarelor cu aparatura necesară.*2) Indicatorii de calitate din această grupă se vor analiza începând cu anul 2007, cu frecvenţă mică odată la câţiva ani şi numai după efectuarea unui screening pentru detectarea acestora, cu excepţia indicatorilor marcaţi în tabel şi care vor fi determinaţi de unele laboratoare ale Părţii ungare.(Pentru determinarea acestora este necesară o dotare specifică, corespunzătoare, de care actualmente nu dispun toate laboratoarele implicate ale Părţilor)*3) Pe baza componenţei de specii şi date cantitative, în perioada de vegetaţie, aprilie-septembrie.*4) Pe baza diatomeelor, speciilor componente şi datelor cantitative stabilite în prealabil, precum şi a indexului saprobic, primăvara, după perioada de ape mari, în regim hidrologic constant, cu debite mici şi uniforme.*5) Pe baza speciilor componente, a datelor cantitative stabilite în prealabil, în perioada de vară.*6) Pe baza speciilor componente şi a datelor cantitative, primăvara şi toamna.*7) Pe baza speciilor componente şi a datelor cantitative, în situaţia în care vor fi realizate condiţiile tehnice şi aprobările necesare.*8) Introducerea măsurătorilor se va realiza în funcţie de rezultatul demersurilor Părţii române către Departamentul Mediu al MMGA.Tabel nr. 3Indicatorii de determinat din apele de frontieră(Crişul Alb, Crişul Negru, Crişul Repede)┌────────────────────────┬──────────┬──────────┬───────────────┬───────────────┐│ │ │ │ 2006 │ 2007 ││ Indicator de calitate │ UM │ Probe/an ├───────┬───────┼───────┬───────┤│ │ │ │ M │ R │ M │ R │├────────────────────────┴──────────┴──────────┴───────┴───────┴───────┴───────┤│ A Indicatorii regimului de oxigen │├────────────────────────┬──────────┬──────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤│Oxigen dizolvat │ mg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Saturaţie de oxigen │ % │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│CBO5 │ mg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│CCO-Mn │ mg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│CCO-Cr │ mg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┴──────────┴──────────┴───────┴───────┴───────┴───────┤│ B Indicatorii regimului de nutrienţi │├────────────────────────┬──────────┬──────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤│Amoniu-N │ mg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Nitrit-N │ mg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Nitrat-N │ mg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Azot organic │ mg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Azot total │ mg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Ortofosfat-P │ mg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Fosfor total │ mg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┴──────────┴──────────┴───────┴───────┴───────┴───────┤│ C Indicatori de salinitate │├────────────────────────┬──────────┬──────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤│Calciu │ mg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Magneziu │ mg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Sodiu │ mg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Potasiu │ mg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Cloruri │ mg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Sulfaţi │ mg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Carbonaţi │ mg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Bicarbonaţi │ mg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Suspensii totale │ mg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Conductivitate │ æS/cm │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Duritate (CaO) │ mg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┴──────────┴──────────┴───────┴───────┴───────┴───────┤│ D Indicatori complementari │├────────────────────────┬──────────┬──────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤│Temperatură apă │ °C │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Reziduu fix │ mg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│pH │ - │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Alcalinitate │ mmol/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┴──────────┴──────────┴───────┴───────┴───────┴───────┤│ E Indicatori micropoluanţi anorganici │├────────────────────────┬──────────┬──────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤│Fier (dizolvat) │ mg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Fier (total) │ mg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Mangan (dizolvat) │ mg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Mangan (total) │ mg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Zinc (dizolvat) │ æg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Zinc (total) │ æg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Cupru (dizolvat) │ æg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Cupru (total) │ æg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Crom Total (dizolvat) │ æg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Crom total (total) │ æg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Plumb (dizolvat) │ æg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Plumb (total) │ æg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Cadmiu (dizolvat) │ æg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Cadmiu (total) │ æg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Mercur (total) │ æg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Nichel (dizolvat) │ æg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Nichel (total) │ æg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Arsen (dizolvat) │ æg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Arsen (total) │ æg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Cianuri totale │ æg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┴──────────┴──────────┴───────┴───────┴───────┴───────┤│ F Indicatori micropoluanţi organici │├────────────────────────┬──────────┬──────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤│Index fenolic │ æg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Detergenţi anionactivi │ æg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Hidrocarburi petroliere │ æg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X ││(UV) │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│AOX *1) │ æg/l │ 6 │ │ │ │ │├────────────────────────┴──────────┴──────────┴───────┴───────┴───────┴───────┤│ G Indicatori micropoluanţi organici specifici *2) │├────────────────────────┬──────────┬──────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤│Alaclor │ æg/l │ 3 │ │ │ │ │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Atrazin │ æg/l │ 3 │ │ │ │ │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Benzen │ æg/l │ 3 │ │ │ │ │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Difenileteri bromuraţi │ æg/l │ 3 │ │ │ │ │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│C(10-13) cloralcani │ æg/l │ 3 │ │ │ │ │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Clorfenvinfos │ æg/l │ 3 │ │ │ │ │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Clorpirifos │ æg/l │ 3 │ │ │ │ │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│1,2-dicloretan │ æg/l │ 3 │ │ │ │ │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Diclormetan │ æg/l │ 3 │ │ │ │ │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│2-etil-hexil-diftalat │ æg/l │ 3 │ │ │ │ │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Diuron │ æg/l │ 3 │ │ │ │ │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Endosulfan (alfa- │ │ │ │ │ │ ││endosulfan) │ æg/l │ 3 │ │ │ │ │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Hexaclor-benzen │ æg/l │ 3 │ │ │ │ │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Hexaclor-butadiena │ æg/l │ 3 │ │ │ │ │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Hexaclor-ciclohexan │ æg/l │ 3 │ X │ │ X │ ││(lindan) │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Izoproturon │ æg/l │ 3 │ │ │ │ │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Naftalina │ æg/l │ 3 │ │ │ │ │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Pentaclor-benzen │ æg/l │ 3 │ │ │ │ │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Pentaclor-fenol │ æg/l │ 3 │ │ │ │ │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Simazin │ æg/l │ 3 │ │ │ │ │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Compuşi tributil-stanici│ æg/l │ 3 │ │ │ │ ││(cation Tributil-staniu)│ │ │ │ │ │ │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Triclorbenzeni │ æg/l │ 3 │ │ │ │ ││(1,2,4 triclorbenzen) │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Triclormetan (clorofom) │ æg/l │ 3 │ X │ │ X │ │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Trifluralin │ æg/l │ 3 │ │ │ │ │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Tricloretilena │ æg/l │ 3 │ X │ │ X │ │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Tetracloretilena │ æg/l │ 3 │ X │ │ X │ │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Tetraclormetan │ æg/l │ 3 │ X │ │ X │ │├────────────────────────┴──────────┴──────────┴───────┴───────┴───────┴───────┤│ H Indicatori biologici │├────────────────────────┬──────────┬──────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤│Clorofila-a │ æg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Fitoplancton *3) │ i/m l │ 6 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Fitobentos *4) │ - │ 1 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Macrofite *5) │ - │ 1 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Macronevertebrate │ - │ 2 │ X │ X │ X │ X ││acvatice *6) │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Peşti *7) │ - │ 1/3 ani │ │ X │ │ X │├────────────────────────┴──────────┴──────────┴───────┴───────┴───────┴───────┤│ I Indicatori microbiologici │├────────────────────────┬──────────┬──────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤│Bacterii coliforme │ i/m l │ 12 │ X │ X │ X │ X ││totale │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────┴──────────┴──────────┴───────┴───────┴───────┴───────┤│ J Indicatori radiologici │├────────────────────────┬──────────┬──────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤│Activitate â-globală *8)│ Bq/l │ 12 │ X │ │ X │ │├────────────────────────┴──────────┴──────────┴───────┴───────┴───────┴───────┤│ K Cantitate de apă │├────────────────────────┬──────────┬──────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤│Debit (Q) │ mc/s │ 12 │ X │ X │ X │ X │└────────────────────────┴──────────┴──────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘--------*1) Analiza se va efectua după dotarea laboratoarelor cu aparatura necesară.*2) Indicatorii de calitate din această grupă se vor analiza începând cu anul 2007, cu frecvenţă mică odată la câţiva ani şi numai după efectuarea unui screening pentru detectarea acestora, cu excepţia indicatorilor marcaţi în tabel şi care vor fi determinaţi de unele laboratoare ale Părţii ungare.(Pentru determinarea acestora este necesară o dotare specifică, corespunzătoare, de care actualmente nu dispun toate laboratoarele implicate ale Părţilor)*3) Pe baza componenţei de specii şi date cantitative, în perioada de vegetaţie, aprilie-septembrie.*4) Pe baza diatomeelor, speciilor componente şi datelor cantitative stabilite în prealabil, precum şi a indexului saprobic, primăvara, după perioada de ape mari, în regim hidrologic constant, cu debite mici şi uniforme.*5) Pe baza speciilor componente, a datelor cantitative stabilite în prealabil, în perioada de vară.*6) Pe baza speciilor componente şi a datelor cantitative, primăvara şi toamna.*7) Pe baza speciilor componente şi a datelor cantitative, în situaţia în care vor fi realizate condiţiile tehnice şi aprobările necesare.*8) Introducerea măsurătorilor se va realiza în funcţie de rezultatul demersurilor Părţii române către Departamentul Mediu al MMGA.Tabel nr. 4Indicatorii de determinat din apele de frontieră (Mureş)┌────────────────────────┬──────────┬──────────┬───────────────┬───────────────┐│ │ │ │ 2006 │ 2007 ││ Indicator de calitate │ UM │ Probe/an ├───────┬───────┼───────┬───────┤│ │ │ │ M │ R │ M │ R │├────────────────────────┴──────────┴──────────┴───────┴───────┴───────┴───────┤│ A Indicatorii regimului de oxigen │├────────────────────────┬──────────┬──────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤│Oxigen dizolvat │ mg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Saturaţie de oxigen │ % │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│CBO5 │ mg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│CCO-Mn │ mg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│CCO-Cr │ mg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┴──────────┴──────────┴───────┴───────┴───────┴───────┤│ B Indicatorii regimului de nutrienţi │├────────────────────────┬──────────┬──────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤│Amoniu-N │ mg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Nitrit-N │ mg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Nitrat-N │ mg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Azot organic │ mg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Azot total │ mg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Ortofosfat-P │ mg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Fosfor total │ mg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┴──────────┴──────────┴───────┴───────┴───────┴───────┤│ C Indicatori de salinitate │├────────────────────────┬──────────┬──────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤│Calciu │ mg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Magneziu │ mg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Sodiu │ mg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Potasiu │ mg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Cloruri │ mg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Sulfaţi │ mg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Carbonaţi │ mg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Bicarbonaţi │ mg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Suspensii totale │ mg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Conductivitate │ æS/cm │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Duritate (CaO) │ mg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┴──────────┴──────────┴───────┴───────┴───────┴───────┤│ D Indicatori complementari │├────────────────────────┬──────────┬──────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤│Temperatură apă │ °C │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Reziduu fix │ mg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│pH │ - │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Alcalinitate │ mmol/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┴──────────┴──────────┴───────┴───────┴───────┴───────┤│ E Indicatori micropoluanţi anorganici │├────────────────────────┬──────────┬──────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤│Fier (dizolvat) │ mg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Fier (total) │ mg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Mangan (dizolvat) │ mg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Mangan (total) │ mg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Zinc (dizolvat) │ æg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Zinc (total) │ æg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Cupru (dizolvat) │ æg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Cupru (total) │ æg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Crom Total (dizolvat) │ æg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Crom total (total) │ æg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Plumb (dizolvat) │ æg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Plumb (total) │ æg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Cadmiu (dizolvat) │ æg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Cadmiu (total) │ æg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Mercur (total) │ æg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Nichel (dizolvat) │ æg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Nichel (total) │ æg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Arsen (dizolvat) │ æg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Arsen (total) │ æg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Cianuri totale │ æg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┴──────────┴──────────┴───────┴───────┴───────┴───────┤│ F Indicatori micropoluanţi organici │├────────────────────────┬──────────┬──────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤│Index fenolic │ æg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Detergenţi anionactivi │ æg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Hidrocarburi petroliere │ æg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X ││(UV) │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│AOX *1) │ æg/l │ 6 │ │ │ │ │├────────────────────────┴──────────┴──────────┴───────┴───────┴───────┴───────┤│ G Indicatori micropoluanţi organici specifici *2) │├────────────────────────┬──────────┬──────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤│Alaclor │ æg/l │ 3 │ │ │ X │ │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Atrazin │ æg/l │ 3 │ │ │ X │ │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Benzen │ æg/l │ 3 │ X │ │ X │ │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Difenileteri bromuraţi │ æg/l │ 3 │ │ │ │ │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│C(10-13) cloralcani │ æg/l │ 3 │ │ │ │ │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Clorfenvinfos │ æg/l │ 3 │ │ │ X │ │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Clorpirifos │ æg/l │ 3 │ │ │ X │ │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│1,2-dicloretan │ æg/l │ 3 │ X │ │ X │ │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Diclormetan │ æg/l │ 3 │ │ │ X │ │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│2-etil-hexil-diftalat │ æg/l │ 3 │ │ │ X │ │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Diuron │ æg/l │ 3 │ │ │ │ │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Endosulfan (alfa- │ │ │ │ │ │ ││endosulfan) │ æg/l │ 3 │ X │ │ X │ │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Hexaclor-benzen │ æg/l │ 3 │ │ │ X │ │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Hexaclor-butadiena │ æg/l │ 3 │ X │ │ X │ │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Hexaclor-ciclohexan │ æg/l │ 3 │ X │ │ X │ ││(lindan) │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Izoproturon │ æg/l │ 3 │ │ │ │ │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Naftalina │ æg/l │ 3 │ X │ │ X │ │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Pentaclor-benzen │ æg/l │ 3 │ │ │ X │ │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Pentaclor-fenol │ æg/l │ 3 │ │ │ X │ │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Simazin │ æg/l │ 3 │ │ │ X │ │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Compuşi tributil-stanici│ æg/l │ 3 │ │ │ │ ││(cation Tributil-staniu)│ │ │ │ │ │ │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Triclorbenzeni │ æg/l │ 3 │ X │ │ X │ ││(1,2,4 triclorbenzen) │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Triclormetan (clorofom) │ æg/l │ 3 │ X │ │ X │ │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Trifluralin │ æg/l │ 3 │ │ │ X │ │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Tricloretilena │ æg/l │ 3 │ X │ │ X │ │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Tetracloretilena │ æg/l │ 3 │ X │ │ X │ │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Tetraclormetan │ æg/l │ 3 │ X │ │ X │ │├────────────────────────┴──────────┴──────────┴───────┴───────┴───────┴───────┤│ H Indicatori biologici │├────────────────────────┬──────────┬──────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤│Clorofila-a │ æg/l │ 12 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Fitoplancton *3) │ i/m l │ 6 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Fitobentos *4) │ - │ 1 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Macrofite *5) │ - │ 1 │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Macronevertebrate │ - │ 2 │ X │ X │ X │ X ││acvatice *6) │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Peşti *7) │ - │ 1/3 ani │ │ X │ │ X │├────────────────────────┴──────────┴──────────┴───────┴───────┴───────┴───────┤│ I Indicatori microbiologici │├────────────────────────┬──────────┬──────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤│Bacterii coliforme │ i/m l │ 12 │ X │ X │ X │ X ││totale │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────┴──────────┴──────────┴───────┴───────┴───────┴───────┤│ J Indicatori radiologici │├────────────────────────┬──────────┬──────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤│Activitate â-globală *8)│ Bq/l │ 12 │ X │ │ X │ │├────────────────────────┴──────────┴──────────┴───────┴───────┴───────┴───────┤│ K Cantitate de apă │├────────────────────────┬──────────┬──────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤│Debit (Q) │ mc/s │ 12 │ X │ X │ X │ X │└────────────────────────┴──────────┴──────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘--------*1) Analiza se va efectua după dotarea laboratoarelor cu aparatura necesară.*2) Indicatorii de calitate din această grupă se vor analiza începând cu anul 2007, cu frecvenţă mică odată la câţiva ani şi numai după efectuarea unui screening pentru detectarea acestora, cu excepţia indicatorilor marcaţi în tabel şi care vor fi determinaţi de unele laboratoare ale Părţii ungare.(Pentru determinarea acestora este necesară o dotare specifică, corespunzătoare, de care actualmente nu dispun toate laboratoarele implicate ale Părţilor)*3) Pe baza componenţei de specii şi date cantitative, în perioada de vegetaţie, aprilie-septembrie.*4) Pe baza diatomeelor, speciilor componente şi datelor cantitative stabilite în prealabil, precum şi a indexului saprobic, primăvara, după perioada de ape mari, în regim hidrologic constant, cu debite mici şi uniforme.*5) Pe baza speciilor componente, a datelor cantitative stabilite în prealabil, în perioada de vară.*6) Pe baza speciilor componente şi a datelor cantitative, primăvara şi toamna.*7) Pe baza speciilor componente şi a datelor cantitative, în situaţia în care vor fi realizate condiţiile tehnice şi aprobările necesare.*8) Introducerea măsurătorilor se va realiza în funcţie de rezultatul demersurilor Părţii române către Departamentul Mediu al MMGA.  +  Anexa 5 Metode analitice utilizate (standard, principiu de determinare,limită de detecţie şi abatere admisă)
  *Font 8*
  Indicator de calitatea apei UM Standard (Român) Standard (maghiar) Exprimare rezultat Nr.zecimale /precizie Abatere admisă
  A Indicatorii regimului de oxigen
  Oxigen dizolvat mg/l SR EN 25813/2000 SR EN 25814/1999 MSZ ISO 5813:1993 MSZ EN 25814:1999 1 / 0,1 ± 0,5 mg/l
  Oxigen dizolvat % Calcul Calcul
  CBO5 Mg/l SR EN 1899-1/2000 SR EN 1899-2/2002 MSZ EN 1899-1:2000 MSZ EN 1899-2:2000 1 / 0,1 ± 20 %
  CCO-Mn mg/l SR EN ISO 8467/1998 MSZ EN ISO 8467:1998 1 / 0,1 ± 15 %
  CCO-Cr mg/l SR ISO 6060/1996 MSZ ISO 6060:1991 ± 10 %
  MSZ 12750-21:1971 ± 15 %
  B Indicatorii regimului de nutrienţi
  Amoniu-N mg/l SR ISO 7150/1/2001 MSZ ISO 7150-1:1992 2 / 0,01 ± 15 %
  Nitrit-N mg/l SR EN 26777/2002 MSZ EN 26777:1998 2 / 0,01 ± 15 %
  Nitrat-N mg/l SR ISO 7890-3/2000 MSZ 12750-18:1974 MSZ 448-12:1982 (2.2) 2 / 0,01 ± 10 %
  Azot organic mg/l SR EN 25663/2000 MSZ EN 25663:1998 2 / 0,01
  Azot total mg/l SR EN 25663-00 MSZ EN 25663:1998 2 / 0,01 ± 15 %
  Ortofosfat-P mg/l EN ISO 6878 MSZ EN ISO 6878:2004 2 / 0,01 ± 20 %
  Fosfor total mg/l EN ISO 6878 MSZ EN ISO 6878:2004 2 / 0,01 ± 20 %
  C Indicatori de salinitate
  Calciu mg/l SR ISO 7980/1997 MSZ EN ISO 7980:2000 1 / 0,1 ± 10 %
  Magneziu mg/l SR ISO 7980/1997 MSZ EN ISO 7980:2000 1 / 0,1 ± 15 %
  Sodiu mg/l ISO 9964-3/1993 MSZ 448-10:1977 1 / 0,1 ± 10 %
  Potasiu mg/l ISO 9964-3/1993 MSZ 448-10:1977 1 / 0,1 ± 15 %
  Cloruri mg/l SR ISO 9297/2001 MSZ ISO 9297:2003 1 / 0,1 ± 10 %
  Sulfaţi mg/l STAS 8601/1970 MSZ 448-13:1983 1 / 0,1 ± 15 %
  Carbonaţi mg/l SR ISO 9963-1/1997 MSZ EN ISO 9963-1:1998 1 / 0,1 ± 10 %
  Bicarbonaţi mg/l SR ISO 9963-1/1997 MSZ EN ISO 9963-1:1998 1 / 0,1 ± 10 %
  Suspensii totale mg/l STAS 9187/1984 MSZ 448-19:1986 - / - ± 10 %
  Conductivitate æS/cm SR EN 27888/1997 MSZ EN 27888:1998 - / - ± 10 %
  Duritate (CaO) mg/l STAS 3026/1976 MSZ 448-21:1986 1 / 0,1 ± 10 %
  D Indicatori complementari
  Temperatură °C STAS 6324/1961 MSZ 448-2:1967 1 / 0,1 0,4 °C
  Suspensii totale mg/l STAS 6953/1981 MSZ 12750-6:1971 - / - ± 10 %
  pH - SR ISO 10523/1997 MSZ ISO 10523:2003 1 / 0,1 ± 10 %
  Alcalinitate mmol/l SR ISO 9963-1/1997 SR ISO 9963-2/1997 MSZ EN ISO 9963-1:1998 MSZ EN ISO 9963-2:1998 1 / 0,1 ± 0,2
  E Indicatori micropoluanţi anorganici
  Fier (dizolvat) mg/l SR 13315/1996 SR ISO 6332/1996 MSZ 1484-3:1998 2 / 0,01 ± 15 %
  Fier (total) mg/l SR 13315/1996 SR ISO 6332/1996 MSZ 1484-3:1998 2 / 0,01 ± 15 %
  Mangan (dizolvat) mg/l SR 8662-2/1997 SR ISO 6333/1997 MSZ 1484-3:1993 2 / 0,01 ± 15 %
  Mangan (total) mg/l SR 8662-2/1996 SR ISO 6333/1997 MSZ 1484-3:1998 2 / 0,01 ± 15 %
  Zinc (dizolvat) æg/l SR ISO 8288/2001 MSZ 1484-3:1998 MSZ ISO 8288:2003 - / - ± 20 %
  Zinc (total) æg/l SR ISO 8288/2001 MSZ 1484-3:1998 MSZ ISO 8288:2003 - / - ± 20 %
  Cupru (dizolvat) æg/l SR ISO 8288/2001 ISO 15586/2003 MSZ 1484-3:1998 MSZ EN ISO 15586:2003 - / - ± 20 %
  Cupru (total) æg/l SR ISO 8288/2001 ISO 15586/2003 MSZ 1484-3:1998 MSZ EN ISO 15586:2003 - / - ± 20 %
  Crom total (dizolvat) æg/l SR ISO 9174/1998 ISO 15586/2003 MSZ 1484-3:1998 MSZ EN ISO 15586:2003 - / - ± 20 %
  Crom total (total) æg/l SR ISO 9174/1998 ISO 15586/2003 MSZ 1484-3:1998 MSZ EN ISO 15586:2003 - / - ± 20 %
  Plumb (dizolvat) æg/l SR ISO 8288/2001 ISO 15586/2003 MSZ 1484-3:1998 MSZ EN ISO 15586:2003 - / - ± 20 %
  Plumb (total) æg/l SR ISO 8288/2001 ISO 15586/2003 MSZ 1484-3:1998 MSZ EN ISO 15586:2003 - / - ± 20 %
  Cadmiu (dizolvat) æg/l SR ISO 5961/2002 ISO 15586/2003 MSZ 1484-3:1998 MSZ EN ISO 15586:2003 2 / 0,01 ± 20 %
  Cadmiu (total) æg/l SR ISO 5961/2002 ISO 15586/2003 MSZ 1484-3:1998 MSZ EN ISO 15586:2003 2 / 0,01 ± 20 %
  Mercur (total) æg/l SR EN 1483/2003 ISO 5666/1999 MSZ 1484-3:1998 MSZ EN 1483:1998 2 / 0,01 ± 20 % ± 20 %
  Nichel (dizolvat) æg/l SR ISO 8288/2001 ISO 15586/2003 MSZ 1484-3:1998 MSZ EN ISO 15586:2003 2 / 0,01 ± 20 %
  Nichel (total) æg/l SR ISO 8288/2001 ISO 15586/2003 MSZ 1484-3:1998 MSZ EN ISO 15586:2003 2 / 0,01 ± 20 %
  Arsen (dizolvat) æg/l ISO 11969/1996 SR ISO 10566/2001 MSZ EN ISO 11969:1998 2 / 0,01 ± 20 %
  Arsen (total) æg/l ISO 11969/1996 SR ISO 10566/2001 MSZ EN ISO 11969:1998 2 / 0,01 ± 20 %
  Cianuri æg/l SR ISO 6703-1/1998 MSZ 260-30:1992 MSZ 260-30:1992 - / - ± 15 %
  F Indicatori micropoluanţi organici
  Index fenolic æg/l SR ISO 6439/2001 MSZ ISO 6439:2003 - / - ± 20 %
  Detergenţi anionactivi æg/l SR ISO 7875/1996 SR EN 903/2003 MSZ ISO 6439:2003 - / - ± 15 %
  Hidrocarburi petroliere (UV) æg/l metodă VITUKI metodă VITUKI - / - ± 20 %
  AOX æg/l EN 1485 MSZ EN 1485:1998 - / - ± 20 %
  G Indicatori micropoluanţi organici specifici
  Alaclor æg/l SR EN ISO 6468/2000 MSZ EN ISO 6468:1998 - / - ± 30 %
  Atrazin æg/l SR ISO 6439/2001 MSZ EN ISO 10695:2000 - / - ± 30 %
  Benzen æg/l SR ISO11423-1,2/2000 MSZ 1484-4:1998 - / - ± 30 %
  Difenileteri bromuraţi æg/l VITUKI - / - ± 30 %
  C(10-13) cloralcani æg/l
  Clorfenvinfos æg/l SR EN 12918/2002 MSZ EN ISO 6468:1998 - / - ± 30 %
  Clorpirifos æg/l SR EN 12918/2002 MSZ EN ISO 6468:1998 - / - ± 30 %
  1,2-dicloretan æg/l EN ISO 10301/1997 MSZ EN ISO 10301:1999 - / - ± 30 %
  Diclormetan æg/l EN ISO 10301/1997 MSZ EN ISO 10301:1999 - / - ± 30 %
  2-etil-hexil-diftalat æg/l ISO/CD 18856 MSZ EN ISO 10301:1999 - / - ± 30 %
  Diuron æg/l EN ISO 11369/2004 MSZ EN ISO 11369:1999 - / - ± 30 %
  Endosulfan (alfa- endosulfan) æg/l SR EN ISO 6468/2000 MSZ EN ISO 6468:1998 - / - ± 30 %
  Hexaclor-benzen æg/l ISO/DIS 17993 MSZ EN ISO 6468:1998 - / - ± 30 %
  Hexaclor-butadiena æg/l ISO 10301/1997 MSZ EN ISO 6468:1998 - / - ± 30 %
  Hexaclor-ciclohexan (lindan) æg/l SR EN ISO 6468/2000 MSZ EN ISO 6468:1998 - / - ± 30 %
  Izoproturon æg/l EN ISO 11369 MSZ EN ISO 11369:1999 - / - ± 30 %
  Naftalina æg/l ISO/DIS 17993 MSZ EN ISO 17993:2004 - / - ± 30 %
  Pentaclor-benzen æg/l SR EN ISO 6468/2000 ISO 11423-2:1997 - / - ± 30 %
  Pentaclor-fenol æg/l SR EN ISO 6468/2000 MSZ EN ISO 6468:1998 - / - ± 30 %
  Simazin æg/l SR EN ISO 10695/2002 MSZ EN ISO 11369:1999 - / - ± 30 %
  Compuşi tributil-stanici æg/l ISO/CD 17353 ISO 11423-2:1997 - / - ± 30 %
  1,2,4-triclor-benzen æg/l SR EN ISO 6468/2000 MSZ EN ISO 10301:1999 - / - ± 30 %
  Triclor-metan(cloroform) æg/l EN ISO 10301/1997 MSZ EN ISO 6468:1998 - / - ± 30 %
  Trifluralin æg/l SR EN ISO 10695/2002 MSZ EN ISO 10301:1999 - / - ± 30 %
  Tricloretilen æg/l MSZ EN ISO 10301:1999 - / - ± 30 %
  Tetracloretilen æg/l MSZ EN ISO 10301:1999 - / - ± 30 %
  Tetraclormetan æg/l MSZ EN ISO 10301:1999 - / - ± 30 %
  H Indicatori biologici
  Clorofila-a æg/l SR ISO 10260/1996 MSZ ISO 10260:1993 1 / 0,1 ± 10 %
  Fitoplancton i/m l Indr. Met. CNA 1984 Felfoldy L.: Biologiai vizminosites
  Fitobentos - Indr. Met. ICIM 2002 EN 13946 EN 14407 MSZ EN 13946:2003 MSZ EN 14407:2004
  Macrofite - Metoda Kohler - Janauer EN 14184 MSZ EN 14184:2004
  Macronevertebrate acvatice - Metoda Pantle-Buck (modif) SR EN 27828/2000 SR EN 28265/2001 SR EN 9391/2000 MSZ EN 27828:1998 MSZ EN 28265:1998 MSZ EN ISO 9391:2000
  Peşti - Pescuit electric reversibil - Clasi- ficarea Banarescu 64 EN 14011 MSZ EN 14011:2003
  I Indicatori microbiologici
  Bacterii coliforme totale i/m l STAS 3001/1991 MSZ ISO 9308-1:1993 ± 20 %
  J Indicatori radiologici
  Activitate â-globală *8) Bq/l MSZ 19376:1977 3 / 0,001 ± 25 %
  K Cantitate de apă
  Debit (Q) mc/s Explorarea câmpului vitezelor în sec- ţiunea de recoltare Determinarea de de- bit prin citirea nivelului mirei Meressel,vagy vizhozam gorberol torteno meghatarozassal
   +  Anexa 6 Râul ............Folyo .............EVALUAREA REZULTATELOR ANALIZELOR EFECTUATE ÎN ZONA DE FRONTIERĂ ÎN ANUL.........A HATAR KOZELEBEN ......... EVBEN VEGZETT VIZSGALATOK EREDMENYEINEKERTEKELESE
  Indicatori / Komponensek
  Nr Exe Date DO mg/l Oxygen Sat. % BOD5 mg/l COD/ KMnO4 mg/l COD/ K2Cr2O7 mg/l NH4-N mg/l NO2-N mg/l NO3-N mg/l N org mg/l N tot mg/l
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  Minima/ Minimum
  Maxima/ Maximum
  Media/ Atlag
  Abatere std/ Szoras
  Valoarea cu frecvenţa 90% 10% ptr. O2/ 90%-os rela- tiv gyakori- sag, O2-nel 10%-os
  Nr. valori măsurate/ Mert erterek szama
  Încadrare calitativă/ Minosites
  Râul ................Folyo ...............EVALUAREA REZULTATELOR ANALIZELOR EFECTUATE ÎN ZONA DE FRONTIERA ÎN ANUL.............A HATAR KOZELEBEN .......... EVBEN VEGZETT VIZSGALATOK EREDMENYEINEKERTEKELESE
  Indicatori / Komponensek
  Nr Exe Date o-PO4-P mg/l P-tot mg/l Ca mg/l Mg mg/l Na mg/l K mg/l Cl mg/l SO4 mg/l CO3 mg/l HCO3 mg/l
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  Minima/ Minimum
  Maxima/ Maximum
  Media/ Atlag
  Abatere std/ Szoras
  Valoarea cu frecvenţa 90% 10% ptr. O2/ 90%-os rela- tiv gyakori- sag, O2-nel 10%-os
  Nr. valori măsurate/ Mert erterek szama
  Încadrare calitativă/ Minosites
  Râul ..............Folyo .............EVALUAREA REZULTATELOR ANALIZELOR EFECTUATE ÎN ZONA DE FRONTIERA ÎN ANUL............A HATAR KOZELEBEN ........ EVBEN VEGZETT VIZSGALATOK EREDMENYEINEKERTEKELESE
  Indicatori / Komponensek
  Nr Exe Date TSS mg/l Cond. æS/cm Hard- ness (CaO) mg/l TW °C TDS mg/l pH - Alca. mmol/l Fe (dis) Fe (tot) Mn (dis) Mn (tot)
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  Minima/ Minimum
  Maxima/ Maximum
  Media/ Atlag
  Abatere std/ Szoras
  Valoarea cu frecvenţa 90% 10% ptr. O2/ 90%-os rela- tiv gyakori- sag, O2-nel 10%-os
  Nr. valori măsurate/ Mert erterek szama
  Încadrare calitativă/ Minosites
  Râul ..............Folyo .............EVALUAREA REZULTATELOR ANALIZELOR EFECTUATE ÎN ZONA DE FRONTIERA ÎN ANUL............A HATAR KOZELEBEN ........ EVBEN VEGZETT VIZSGALATOK EREDMENYEINEKERTEKELESE
  Indicatori / Komponensek
  Nr Exe Date Zn (dis) æg/l Zn (tot) æg/l Cu (dis) æg/l Cu (tot) æg/l Cr tot (dis) æg/l Cr tot (tot) æg/l Pb (dis) æg/l Pb (tot) æg/l Cd (dis) æg/l Cd (tot) æg/l Hg (tot) æg/l
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  Minima/ Minimum
  Maxima/ Maximum
  Media/ Atlag
  Abatere std/ Szoras
  Valoarea cu frecvenţa 90% 10% ptr. O2/ 90%-os rela- tiv gyakori- sag, O2-nel 10%-os
  Nr. valori măsurate/ Mert erterek szama
  Încadrare calitativă/ Minosites
  Râul ..............Folyo .............EVALUAREA REZULTATELOR ANALIZELOR EFECTUATE ÎN ZONA DE FRONTIERA ÎN ANUL............A HATAR KOZELEBEN ........ EVBEN VEGZETT VIZSGALATOK EREDMENYEINEKERTEKELESE
  Indicatori / Komponensek
  Nr Exe Date Ni (dis) æg/l Ni (tot) æg/l As (dis) æg/l As (tot) æg/l CN æg/l Phe- nol index æg/l ANA det æg/l Pe- trol. hidro carb. (UV) æg/l Clo- ro- phy- l-a æg/l Total Coli- form i/m l Dis- ch. (Q) mc/s
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  Minima/ Minimum
  Maxima/ Maximum
  Media/ Atlag
  Abatere std/ Szoras
  Valoarea cu frecvenţa 90% 10% ptr. O2/ 90%-os rela- tiv gyakori- sag, O2-nel 10%-os
  Nr. valori măsurate/ Mert erterek szama
  Încadrare calitativă/ Minosites
   +  Anexa 7 Sistemul de valori limită, utilizat la evaluare*┌────────────────────────┬──────────┬──────────────────────────────────────────┐│ │ │ Valori limită ││Indicator de calitatea │ UM ├──────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤│ apei │ │ I. │ II. │ III. │ IV. │ V. │├────────────────────────┴──────────┴──────────┴───────┴───────┴───────┴───────┤│ A Indicatorii regimului de oxigen │├────────────────────────┬──────────┬──────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤│Oxigen dizolvat │ mg/l │ > 7.0 │ 6.0 │ 4.0 │ 3.0 │ < 3.0 │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│CBO5 │ mg/l │ < 3.0 │ 5.0 │ 10.0 │ 25.0 │ >25.0 │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│CCO-Mn │ mg/l │ < 5.0 │ 10.0 │ 20.0 │ 50.0 │ >50.0 │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│CCO-Cr │ mg/l │ < 10.0 │ 25.0 │ 50.0 │ 125.0 │ >125.0│├────────────────────────┴──────────┴──────────┴───────┴───────┴───────┴───────┤│ B Indicatorii regimului de nutrienţi │├────────────────────────┬──────────┬──────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤│Amoniu-N │ mg/l │ < 0.20 │ 0.30 │ 0.60 │ 2.00 │ >2.00 │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Nitrit-N │ mg/l │ < 0.01 │ 0.06 │ 0.12 │ 0.3 │ >0.30 │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Nitrat-N │ mg/l │ < 1.00 │ 3.00 │ 6.00 │ 20.0 │ >20.0 │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Azot total │ mg/l │ < 1.50 │ 4.00 │ 8.00 │ 25.0 │ >25.0 │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Ortofosfat-P │ mg/l │ < 0.05 │ 0.10 │ 0.20 │ 0.50 │ >0.50 │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Fosfor total │ mg/l │ < 0.10 │ 0.20 │ 0.40 │ 1.00 │ >1.00 │├────────────────────────┴──────────┴──────────┴───────┴───────┴───────┴───────┤│ C Indicatori de salinitate │├────────────────────────┬──────────┬──────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤│Calciu │ mg/l │ < 75 │ 150 │ 200 │ 300 │ >300 │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Magneziu │ mg/l │ < 25 │ 50 │ 100 │ 200 │ >200 │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Sodiu │ mg/l │ < 25 │ 50 │ 100 │ 200 │ >200 │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Cloruri │ mg/l │ < 50 │ 100 │ 250 │ 300 │ >300 │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Sulfaţi │ mg/l │ < 80 │ 150 │ 250 │ 300 │ >300 │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Reziduu fix │ mg/l │ < 300 │ 500 │ 800 │ 1000 │ >1000 │├────────────────────────┴──────────┴──────────┴───────┴───────┴───────┴───────┤│ D Indicatori complementari │├────────────────────────┬──────────┬──────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤│pH │ - │ 7.0-7.9 │6.5-6.9│6.0-6.4│5.5-5.9│ < 5.5 ││ │ │ │8.0-8.4│8.5-8.9│9.0-9.4│ ≥ 9.5 │├────────────────────────┴──────────┴──────────┴───────┴───────┴───────┴───────┤│ E Indicatori micropoluanţi anorganici │├────────────────────────┬──────────┬──────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤│Fier (dizolvat) │ mg/l │ < 0.10 │ 0.20 │ 0.50 │ 1.00 │ > 1.00│├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Mangan (dizolvat) │ mg/l │ < 0.05 │ 0.10 │ 0.20 │ 0.50 │ > 0.50│├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Zinc (dizolvat) │ æg/l │ < 2.5 │ 5.0 │ 10.0 │ 25.0 │ > 25.0│├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Zinc (total) │ æg/l │ < 50 │ 100 │ 200 │ 500 │ > 500 │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Cupru (dizolvat) │ æg/l │ < 1.0 │ 2.0 │ 4.0 │ 8.0 │ > 8.0 │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Cupru (total) │ æg/l │ < 10 │ 20 │ 40 │ 100 │ > 100 │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Crom Total (dizolvat) │ æg/l │ < 1.0 │ 2.0 │ 4.0 │ 10.0 │ > 10.0│├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Crom total (total) │ æg/l │ < 25 │ 50 │ 100 │ 250 │ > 250 │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Plumb (dizolvat) │ æg/l │ < 0.5 │ 1.0 │ 2.0 │ 5.0 │ > 5.0 │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Plumb (total) │ æg/l │ < 2.5 │ 5.0 │ 10.0 │ 25.0 │ > 25 │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Cadmiu (dizolvat) │ æg/l │ < 0.05 │ 0.10 │ 0.20 │ 0.50 │ > 0.50│├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Cadmiu (total) │ æg/l │ < 0.5 │ 1.0 │ 2.0 │ 5.0 │ > 5.0 │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Mercur (dizolvat) │ æg/l │ < 0.05 │ 0.10 │ 0.15 │ 0.30 │ > 0.30│├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Mercur (total) │ æg/l │ < 0.05 │ 0.10 │ 0.15 │ 0.30 │ > 0.30│├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Nichel (dizolvat) │ æg/l │ < 0.5 │ 1.0 │ 2.0 │ 5.0 │ > 5.0 │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Nichel (total) │ æg/l │ < 25 │ 50 │ 100 │ 250 │ > 250 │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Arsen (dizolvat) │ æg/l │ < 0.5 │ 1.0 │ 2.0 │ 5.0 │ > 5.0 │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Arsen (total) │ æg/l │ < 2.5 │ 5.0 │ 10.0 │ 25.0 │ > 25.0│├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Cianuri │ æg/l │ < 10 │ 20 │ 50 │ 100 │ > 100 │├────────────────────────┴──────────┴──────────┴───────┴───────┴───────┴───────┤│ F Indicatori micropoluanţi organici │├────────────────────────┬──────────┬──────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤│Index fenolic │ æg/l │ < 2 │ 5 │ 10 │ 20 │ > 20 │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Detergenţi anionactivi │ æg/l │ < 100 │ 200 │ 300 │ 500 │ > 500 │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Hidrocarburi petroliere │ æg/l │ < 25 │ 50 │ 100 │ 250 │ > 250 ││(UV) │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│AOX │ æg/l │ < 10 │ 50 │ 100 │ 250 │ > 250 │├────────────────────────┴──────────┴──────────┴───────┴───────┴───────┴───────┤│ H Indicatori biologici │├────────────────────────┬──────────┬──────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤│Index saprobic (MZB) │ - │ < 1.80 │ 2.30 │ 2.70 │ 3.20 │ > 3.20│├────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Clorofila-a │ æg/l │ < 25 │ 50 │ 100 │ 250 │ > 250 │├────────────────────────┴──────────┴──────────┴───────┴───────┴───────┴───────┤│ I Indicatori microbiologici │├────────────────────────┬──────────┬──────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤│Bacterii coliforme │ i/m l │ < 1 │ 10 │ 100 │ 1000 │> 1000 ││totale │ │ │ │ │ │ │└────────────────────────┴──────────┴──────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘---------(*) La încadrarea în clasele de calitate se vor lua în considerare valorile statistice conform art. 9 pentru clasificare.  +  Anexa 8 Tabel general clasa de calitate pe cursuri de apă pe grupe de indicatori
  Clasa de calitate
  Curs de apă A Indi- catorii regimu- lui de oxigen B Indi- catorii regimu- lui de nutri- enţi C Indi- catori de sali- nitate D Indi- catori comple- mentari E Indi- catori micro- poluanţi anorga- nici F Indi- catori micro- polu- anţi orga- nici H Indi- catori biolo- gici I Indi- catori micro- biolo- gici
  Tur
  Someş
  Crasna
  Barcău
  Ier
  Crişul Repede
  Crişul Negru
  Crişul Alb
  Mureş
   +  Anexa 9a Evaluarea evoluţiei calităţii cursurilor de apă, pe baza valorilor mediianuale 1996-2000, 2001-2005 şi 2006*┌───────────────┬────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┐│ │ │ Tur │ Someş │ Crasna ││Indicator de │ ├─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┤│calitatea apei │ UM │1996-│2001-│2006 │1996-│2001-│2006 │1996-│2001-│2006 ││ │ │2000 │2005 │ │2000 │2005 │ │2000 │2005 │ │├───────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┴────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┤│ A Indicatorii regimului de oxigen │├───────────────┬────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤│Oxigen dizolvat│ mg/l │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│CBO5 │ mg/l │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│CCO-Mn │ mg/l │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┴────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┤│ B Indicatorii regimului de nutrienţi │├───────────────┬────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤│Amoniu-N │ mg/l │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│Nitrit-N │ mg/l │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│Nitrat-N │ mg/l │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│Ortofosfat-P │ mg/l │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┴────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┤│ C Indicatori de salinitate │├───────────────┬────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤│Calciu │ mg/l │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│Magneziu │ mg/l │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│Sodiu │ mg/l │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│Potasiu │ mg/l │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│Cloruri │ mg/l │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│Sulfaţi │ mg/l │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│Reziduu fix │ mg/l │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│Conductivitate │ æS/cm │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┴────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┤│ D Indicatori complementari │├───────────────┬────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤│Temperatură apă│ °C │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│pH │ - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┴────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┤│ E Indicatori micropoluanţi anorganici │├───────────────┬────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤│Fier (total) │ mg/l │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││(dizolvat) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│Mangan (total) │ mg/l │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││(dizolvat) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│Zinc (dizolvat)│ æg/l │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│Cupru(dizolvat)│ æg/l │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│Crom total │ æg/l │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││(dizolvat) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│Plumb │ æg/l │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││(dizolvat) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┴────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┤│ F Indicatori micropoluanţi organici │├───────────────┬────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤│Index fenolic │ æg/l │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│DAA │ æg/l │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│Hidrocarburi │ æg/l │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││petroliere (UV)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┴────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┤│ H Indicator biologic │├───────────────┬────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤│Clorofila-a │ æg/l │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┴────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┤│ I Indicator microbiologic │├───────────────┬────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤│Bacterii coli- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││forme totale │ i/ml │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┴────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┤│ K Indicator de cantitatea apei │├───────────────┬────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤│Debit (Q) │ mc/s │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└───────────────┴────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘---------* Anii care figurează în tabel presupun intrarea în vigoare a Regulamentului în anul 2006.  +  Anexa 9b Evaluarea evoluţiei calităţii cursurilor de apă, pe baza valorilor mediianuale 1996-2000, 2001-2005 şi 2006*┌───────────────┬────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┐│ │ │ Barcău │ Ier │ Crişul Repede ││Indicator de │ ├─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┤│calitatea apei │ UM │1996-│2001-│2006 │1996-│2001-│2006 │1996-│2001-│2006 ││ │ │2000 │2005 │ │2000 │2005 │ │2000 │2005 │ │├───────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┴────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┤│ A Indicatorii regimului de oxigen │├───────────────┬────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤│Oxigen dizolvat│ mg/l │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│CBO5 │ mg/l │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│CCO-Mn │ mg/l │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┴────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┤│ B Indicatorii regimului de nutrienţi │├───────────────┬────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤│Amoniu-N │ mg/l │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│Nitrit-N │ mg/l │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│Nitrat-N │ mg/l │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│Ortofosfat-P │ mg/l │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┴────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┤│ C Indicatori de salinitate │├───────────────┬────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤│Calciu │ mg/l │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│Magneziu │ mg/l │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│Sodiu │ mg/l │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│Potasiu │ mg/l │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│Cloruri │ mg/l │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│Sulfaţi │ mg/l │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│Reziduu fix │ mg/l │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│Conductivitate │ æS/cm │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┴────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┤│ D Indicatori complementari │├───────────────┬────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤│Temperatură apă│ °C │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│pH │ - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┴────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┤│ E Indicatori micropoluanţi anorganici │├───────────────┬────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤│Fier (total) │ mg/l │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││(dizolvat) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│Mangan (total) │ mg/l │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││(dizolvat) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│Zinc (dizolvat)│ æg/l │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│Cupru(dizolvat)│ æg/l │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│Crom total │ æg/l │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││(dizolvat) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│Plumb │ æg/l │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││(dizolvat) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┴────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┤│ F Indicatori micropoluanţi organici │├───────────────┬────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤│Index fenolic │ æg/l │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│DAA │ æg/l │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│Hidrocarburi │ æg/l │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││petroliere (UV)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┴────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┤│ H Indicator biologic │├───────────────┬────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤│Clorofila-a │ æg/l │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┴────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┤│ I Indicator microbiologic │├───────────────┬────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤│Bacterii coli- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││forme totale │ i/ml │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┴────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┤│ K Indicator de cantitatea apei │├───────────────┬────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤│Debit (Q) │ mc/s │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└───────────────┴────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘---------* Anii care figurează în tabel presupun intrarea în vigoare a Regulamentului în anul 2006.  +  Anexa 9c Evaluarea evoluţiei calităţii cursurilor de apă, pe baza valorilor mediianuale 1996-2000, 2001-2005 şi 2006*┌───────────────┬────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┐│ │ │ Crişul Negru │ Crişul Alb │ Mureş ││Indicator de │ ├─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┤│calitatea apei │ UM │1996-│2001-│2006 │1996-│2001-│2006 │1996-│2001-│2006 ││ │ │2000 │2005 │ │2000 │2005 │ │2000 │2005 │ │├───────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┴────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┤│ A Indicatorii regimului de oxigen │├───────────────┬────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤│Oxigen dizolvat│ mg/l │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│CBO5 │ mg/l │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│CCO-Mn │ mg/l │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┴────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┤│ B Indicatorii regimului de nutrienţi │├───────────────┬────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤│Amoniu-N │ mg/l │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│Nitrit-N │ mg/l │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│Nitrat-N │ mg/l │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│Ortofosfat-P │ mg/l │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┴────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┤│ C Indicatori de salinitate │├───────────────┬────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤│Calciu │ mg/l │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│Magneziu │ mg/l │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│Sodiu │ mg/l │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│Potasiu │ mg/l │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│Cloruri │ mg/l │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│Sulfaţi │ mg/l │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│Reziduu fix │ mg/l │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│Conductivitate │ æS/cm │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┴────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┤│ D Indicatori complementari │├───────────────┬────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤│Temperatură apă│ °C │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│pH │ - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┴────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┤│ E Indicatori micropoluanţi anorganici │├───────────────┬────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤│Fier (total) │ mg/l │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││(dizolvat) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│Mangan (total) │ mg/l │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││(dizolvat) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│Zinc (dizolvat)│ æg/l │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│Cupru(dizolvat)│ æg/l │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│Crom total │ æg/l │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││(dizolvat) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│Plumb │ æg/l │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││(dizolvat) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┴────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┤│ F Indicatori micropoluanţi organici │├───────────────┬────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤│Index fenolic │ æg/l │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│DAA │ æg/l │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│Hidrocarburi │ æg/l │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││petroliere (UV)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┴────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┤│ H Indicator biologic │├───────────────┬────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤│Clorofila-a │ æg/l │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┴────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┤│ I Indicator microbiologic │├───────────────┬────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤│Bacterii coli- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││forme totale │ i/ml │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┴────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┤│ K Indicator de cantitatea apei │├───────────────┬────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤│Debit (Q) │ mc/s │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└───────────────┴────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘---------* Anii care figurează în tabel presupun intrarea în vigoare a Regulamentului în anul 2006.----------