REGULAMENT din 2 februarie 2006privind decontarea cheltuielilor pentru transferul de apă şi pompări de ape interne*)
EMITENT
  • ACT INTERNAŢIONAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 366 bis din 26 aprilie 2006    --------- Notă *) Aprobat de Hotărârea nr. 454 din 5 aprilie 2006, publicată în Monitorul Oficial nr. 366 din 26 aprilie 2006, reprodusă şi în Monitorul Oficial nr. 366 bis din 26 aprilie 2006.Principiile de bază ale Regulamentului  +  Articolul 1Prezentul Regulament are la bază art. 9 pararagraful 4, alin. b şi c, art. 11, par. 6, respectiv art. 16 paragraful 5 din "Acordul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor de frontieră" (în continuare Acord), încheiat la Budapesta pe 15 septembrie 2003 şi intrat în vigoare la 17 mai 2004.Domeniul de aplicare al Regulamentului  +  Articolul 2 a) Regulamentul se aplică pentru decontarea costurilor activităţilor (pompări de ape interne, respectiv pomparea şi transferul apelor pentru diferite utilităţi prevăzute în art. 9, paragraful 4, alin. b. şi c. din Acord. b) Potrivit caracterului lor, activităţile prevăzute la paragraful a se împart în:I. Transfer de apă;II. Pompări de ape interne.iar Regulamentul se diferenţiază în acelaşi mod.I. TRANSFERUL DE APĂTransferul volumelor de apă  +  Articolul 3 a) Potrivit celor prevăzute la art. 9, paragraful 4, alin. c din Acord, transferul apelor pentru diferite utilităţi (alimentarea cu apă şi evacuarea apelor la sistemele de irigaţii, la pescării şi la unităţile industriale, pentru satisfacerea nevoilor de ape ecologice şi ale nevoilor de apă tehnologică ale activităţilor de înlăturare ale pagubelor ecologice) se va face cu avizul Comisiei hidrotehnice româno-ungare, denumit în continuare Comisie.Părţile consideră că transferul de apă pentru diferite utilităţi efectuat între Părţi conform Acordului, potrivit prevederilor Directivei Cadru a Apei şi cu respectarea legislaţiei în vigoare a celor două Părţi, nu este activitate comercială, apa din sursă prin definiţie nefiind produs comercial.Transferul de apă trebuie să se efectueze astfel încât această activitate să nu împiedice evacuarea apelor interne, să nu producă efecte păgubitoare transfrontiere şi în cazul canalelor prevăzute în Regulamentul de apărare împotriva inundaţiilor produse de ape interne, din domeniul de aplicare al Acordului, să nu depăşească parametrii reglementaţi ale evacuării de ape. b) Pentru utilităţile de apă din zona Mez'f6hegyes, avizate anterior de Comisie, transferul de apă are loc de pe teritoriul român pentru teritoriul ungar prin canalul Ier de pe teritoriul român şi canalul Szarazer pe teritoriul ungar.Partea româna asigură, prelevează apă din râul Mureş la staţia de pompare Arad, şi dirijează debitele prin canalul Mureşel, canalul Legator, iar prin intermediul staţiei de pompare Turnu în canalul Ier.Partea ungară preia apele canalului Ier în secţiunea de frontieră şi le dirijează, prin canalul Szarazκr în zona Mez'f6hegyes.Decontarea pentru transferul volumului de apă  +  Articolul 4 a) Decontarea pentru transferul volumului de apă are loc pe bază de contract încheiat între Părţi. Contractul intră în vigoare după avizarea de către organul de gospodărirea apelor competent. b) Contractul va cuprinde următoarele condiţii pentru transferul de apă:- modul de solicitare şi modul de îndeplinire a transferului de apă;- debitul şi volumul apei solicitate de una din Părţi pentru transfer;- locul şi modalităţile determinării calităţii şi cantităţii apei transferate;- regularitatea şi modalităţile verificărilor prevăzute în procedura de transfer a apei;- modalităţile şi termenele de decontare;- tarifele aplicate pentru transferul de apă;- modul de achitare al deconturilor;- alte condiţii speciale, respectiv procedura de urmat în cazul apariţiei unei probleme litigioase. c) Părţile implicate în transferul de apă se străduiesc ca decontările să se facă armonizat cu tarifele aplicate pentru pomparea apelor interne şi să fie exprimate la 1000 mc în valută EUR.Îmbunătăţirea calităţii livrărilor de apă  +  Articolul 5 a) Părţile se străduiesc pentru îndeplinirea obiectivelor prevăzute în art. 3 al Acordului privind transferul de apă. b) În vederea realizării celor prevăzute în paragraful a, Părţile contractante, funcţie de posibilităţile de care dispun, se străduiesc să realizeze dezvoltarea sistemelor proprii.II. POMPAREA APELOR INTERNENecesitatea pompărilor de ape interne  +  Articolul 6 a) Pomparea apelor interne, conform prevederilor Regulamentului de apărare împotriva inundaţiilor din ape interne, începe din momentul în care nu mai sunt condiţii pentru evacuarea gravitaţională în emisar, nici de reţinere în acumulări a acestor ape, iar la staţiile de pompare nivelul de apă în bazinul de aspiraţie a atins cota de pornire a staţiei. Partea care efectuează pomparea, va informa Partea beneficiară despre necesităţile de pompare cu 12 ore înainte de începerea activităţii prin fax sau e-mail. b) Partea beneficiară a prestării poate renunţa în termen de 12 ore la pomparea apelor interne provenite de pe propriul teritoriu, comunicând aceasta prin fax sau e-mail, ca urmare a reţinerii acestor ape interne cu ajutorul stăvilarelor existente în secţiunea de frontieră şi a evacuării lor în emisar pe teritoriul propriu. c) În cazul că Partea care beneficiază de pomparea apelor interne în termen de 12 ore nu adoptă poziţie, prestarea de servicii prin pompare se consideră începută, şi aceasta se continuă până ce nu se renunţă la efectuarea sa, respectiv nu încetează evacuarea de apă. d) În cazul în care Partea română nu are posibilitatea reţinerii ori dirijării apelor interne prin stăvilarele de pe teritoriul propriu, poate solicita de la Partea ungară închiderea lucrărilor hidrotehnice de frontieră, inclusiv ale stăvilarelor din digurile de localizare. Această activitate poate fi efectuată doar până când nivelul apelor din canale se menţine sub cotele prevăzute în Regulamentul de apărare împotriva inundaţiilor produse de ape interne. e) În cazul evacuării prin secţiunea de frontieră a debitelor ce depăşesc prevederile Regulamentului de apărare împotriva inundaţiilor produse de ape interne şi în cazul când aceste debite depăşesc capacitatea staţiilor de pompare existente, cheltuielile amplasării şi funcţionării staţiilor de pompare provizorii pentru evacuarea acestor ape vor fi suportate de Partea care intenţionează să evacueze peste frontieră debitele de apă ce depăşesc debitul reglementat.Modul de comunicare a activităţii de pompare  +  Articolul 7 a) Organul de gospodărirea apelor competent al Părţii care efectuează prestarea de serviciu transmite organului/unităţii competente a celeilalte Părţi, prevăzut în anexa 1 a Regulamentului de apărare împotriva inundaţiilor produse de ape interne, prin telefax ori prin E-mail, următoarele date caracteristice:- data (ziua şi ora) deschiderii şi închiderii stăvilarelor de la staţiile de pompare;- data (ziua şi ora) începerii şi opririi pompării;- cotele apelor la mirele hidrometrice amplasate pe canal şi pe râu la staţiile de pompare;- zilnic datele debitelor şi ale volumelor de apă evacuate peste frontieră în ziua precedentă;- volumele de apă reţinute în acumulările stabilite în Regulamentul de apărare împotriva inundaţiilor produse de ape interne, respectiv începerea şi terminarea reţinerii apelor interne evacuate de pe teritoriul român. b) Organul de gospodărirea apelor competent al Părţii care beneficiază de prestările de serviciu, informează prin fax ori prin e-mail începerea şi terminarea evacuării peste frontieră a apelor interne (luna, ziua şi ora).Anunţul va fi comunicat de organele/unităţile competente prevăzute în anexa 1 a Regulamentului de apărare împotriva inundaţiilor produse de ape interne.Stabilirea volumului de apă pompat în vederea decontării  +  Articolul 8Volumele de apă pompate în vederea decontării sunt acele volume de apă, micşorate cu volumele de apă reţinute în acumulările specificate în Regulamentul de apărare împotriva inundaţiilor produse de ape interne, care au fost evacuate prin secţiunile de frontieră ale canalelor aferente staţiei de pompare în perioada când nu au existat la respectiva staţie de pompare condiţii de evacuare gravitaţională a apelor în emisar.Modalităţile măsurătorilor necesare în vederea determinării volumelor de apă pompate şi verificarea acestora  +  Articolul 9În vederea concordării măsurătorilor de debite, experţii Părţilor vor proceda la concordarea şi la corectarea periodică a cheilor limnimetrice ale aparatelor de măsurare a debitelor, amplasate pe ambele sectoare ale canalelor transfrontieră aferente staţiilor de pompare respective.Pe durata efectuării pompărilor, organele locale de gospodărirea apelor ale Părţilor, în paralel cu transmiterea datelor prevăzute în Regulamentul de apărare împotriva inundaţiilor produse de ape interne prin fax sau prin e-mail, transmit reciproc datele prevăzute în art. 7. În caz că abaterile dintre datele comunicate reciproc de Părţi nu depăşesc 20%, atunci baza decontării se consideră media aritmetică a datelor comunicate.În caz că abaterile dintre debitele de apă comunicate reciproc de Părţi depăşesc 20%, în următoarele 24 de ore vor fi executate măsurători comune.Dacă măsurătorile comune în termen de 24 de ore nu au loc din vina celui care efectuează prestare de serviciu, la decontare se iau în considerare datele prezentate de cel care beneficiază de pomparea apelor interne.Verificarea comună a datelor ce stau la baza decontării  +  Articolul 10Verificarea comună a volumului de apă pompat se efectuează de experţii organelor locale de gospodărirea apelor ale celor două Părţi la staţiile de pompare situate pe teritoriul ambelor Părţi şi la sediul organului de gospodărirea apelor care a efectuat prestarea de serviciu, verificând următoarele date:- datele de închidere şi deschidere a stăvilarelor de la gura de vărsare în emisar;- cotele apelor la mirele hidrometrice de pe canale şi pe râul emisar, amplasate la staţiile de pompare;- perioadele de funcţionare ale fiecărui agregat de pompare;- confruntarea perioadelor de funcţionare ale staţiilor de pompare cu conţinutul comunicărilor transmise celeilalte Părţi, cu perioadele de evacuare ale apelor interne şi cu rezultatele măsurătorilor de debite efectuate în secţiunea de frontieră.Tariful pompărilor de ape interne  +  Articolul 11Părţile vor conveni în fiecare an până la data de 15 februarie, în cadrul unei întâlniri de experţi tariful de pompare aplicat în anul respectiv.Stabilirea tarifului de pompare se face pe baza aceloraşi principii unitare pentru cele două Părţi, se determină pentru fiecare pompare şi pentru cate 1000 mc, exprimându-se în valută EUR.Întocmirea şi transmiterea decontului privind pomparea de ape interne  +  Articolul 12Decontul este întocmit anual de două ori de către Partea care a efectuat pomparea.Decontul va cuprinde următoarele:- denumirea staţiei de pompare;- perioada de pompare;- volumul de apă măsurat în secţiunea de frontieră;- volumul de apă acumulat;- tariful convenit;- suma facturată.Întocmirea şi verificarea decontărilor sunt hotărâte de Părţi în fiecare an cu ocazia întâlnirii de experţi prevăzute la art. 11 al prezentului Regulament.Deconturile se întocmesc în şase exemplare, din care trei exemplare se transmit celeilalte Părţi în termen de 30 de zile după terminarea semestrului respectiv.Achitarea sumelor decontate  +  Articolul 13În termen de 30 de zile de la primirea decontului, Partea obligată la plată va efectua verificarea acestuia şi va comunică celeilalte Părţi acceptul sau obiecţiile în legătură cu decontul. Decontul respins în totalitate sau parţial va fi verificat în comun în termen de 30 de zile de la primirea obiecţiilor.Transferul sumelor datorate urmare prestărilor de servicii confirmate se va efectua în termen de 15 zile de la primirea decontului sau de la verificarea ulterioară comună a acestuia, pe bază de factură.Anual Părţile întocmesc lista centralizatoare a decontărilor îndeplinite în anul anterior ce va fi supus aprobării la următoarea Sesiune ordinară a Comisiei.Rezolvarea problemelor litigioase  +  Articolul 14Problemele litigioase ce se ivesc în cursul aplicării prezentului Regulament vor fi rezolvate la următoarea Sesiune a Comisiei.Dispoziţii finale  +  Articolul 15 a) Prezentul Regulament poate fi modificat sau completat pe baza hotărârii Comisiei hidrotehnice la cererea oricăruia dintre Împuterniciţi. Intrarea în vigoare a modificărilor sau completărilor se va face pe baza articolelor privind intrarea în vigoare a acestui Regulament. b) Prezentul Regulament a fost întocmit în câte două exemplare originale, în limba română şi limba maghiară, ambele texte fiind egal autentice. c) Prezentul Regulament intră în vigoare după aprobarea Protocolului Sesiunii a XVII-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, conform sistemului juridic intern. d) Odată cu intrarea în vigoare a prezentului Regulament, anexa 5 a Protocolului Sesiunii a VII-a a Comisiei, intitulat "Regulament privind decontarea cheltuielilor pentru livrări de apă şi pompări de ape interne" îşi pierde valabilitatea.----