HOTĂRÎRE Nr. 639 din 18 august 1995 *** Republicatăprivind transmiterea unor bunuri din şi în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 214 din 10 septembrie 1996  Notă *) Republicată în temeiul art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 651 din 9 august 1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 202 din 29 august 1996, dîndu-se articolelor o noua numerotare.Hotărârea Guvernului nr. 639 din 18 august 1995 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 20 septembrie 1995 şi a mai fost modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 64 din 8 februarie 1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 58 din 19 martie 1996.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă transmiterea, fără plata, a bunurilor prevăzute în anexa nr. 1, din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", în patrimoniul Societăţii Comerciale "Neptun-Olimp" - S.A. (2) Se aprobă transmiterea, fără plata, a bunurilor prevăzute în anexa nr. 2, din administrarea Centrului European de Cultura Sinaia, subordonat Ministerului Culturii, în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" de sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului. (3) Se aprobă transmiterea, fără plata, a bunurilor prevăzute în anexa nr. 3, din patrimoniul unor societăţi comerciale, în proprietatea publică a statului şi în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat".  +  Articolul 2 (1) Se aprobă comasarea prin absorbţie a societăţilor comerciale "Cumpatul-Furnica" - S.A. Sinaia, "Togapi" - S.A. Bucureşti şi "Agroindcom" - S.A. Chitila cu Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" de sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului. (2) Unităţile absorbite îşi încetează activitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (3) Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" dobîndeşte drepturile şi este ţinuta de obligaţiile persoanelor juridice prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 3 (1) Personalul preluat de Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" ca urmare a aplicării prevederilor art. 1 şi 2 din prezenta hotărâre se considera transferat şi beneficiază de drepturile prevăzute de lege. (2) Numărul maxim de personal şi fondul de salarii admisibil al Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" se modifica în mod corespunzător potrivit art. 1 şi 2.  +  Articolul 4 (1) Imobilele care trec, ca efect al prevederilor prezentei hotărâri, în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" vor fi folosite pentru asigurarea cerinţelor de reprezentare şi protocol ale Senatului, Camerei Deputaţilor, Presedentiei, Guvernului, Curţii Supreme de Justiţie, Curţii Constituţionale, Curţii de Conturi, ministerelor, partidelor politice parlamentare, prefecturilor şi autorităţilor administraţiei publice locale. (2) În vederea asigurării surselor financiare necesare acoperirii cheltuielilor de administrare, funcţionare şi exploatare a bazei materiale preluate, în perioadele în care baza materială nu este folosită pentru activitatea de reprezentare şi protocol, aceasta va fi utilizata, după caz, şi pentru alţi beneficiari, în conformitate cu obiectul de activitate al Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat".  +  Articolul 5Constituirea drepturilor de proprietate asupra terenurilor care se predau sau se preiau se va face în condiţiile legii.  +  Articolul 6La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se înfiinţează, în cadrul Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", Sucursala de reprezentare şi protocol Sinaia şi, respectiv, Predeal, prin reorganizarea Sucursalei de reprezentare şi protocol "Valea Prahovei", care se desfiinţează, precum şi Sucursala agroindustriala "Pipera" Bucureşti.  +  Articolul 7 (1) Capitalul social al societăţilor comerciale, prevăzute în anexa nr. 3, se micşorează cu valoarea de inventar a bunurilor transmise în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", fără diminuarea capitalului social al Fondului Proprietăţii Private IV - Muntenia, al Fondului Proprietăţii Private III - Transilvania şi al Fondului Proprietăţii Private II - Moldova. (2) Patrimoniul Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" se diminuează cu valoarea bunurilor prevăzute la art. 1 alin. (1) şi se majorează cu valoarea bunurilor prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) şi art. 2 din prezenta hotărâre.  +  Articolul 8Obiectul de activitate al Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" prevăzut la art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 567/1993, cu modificările ulterioare, precum şi în regulamentul de organizare şi funcţionare a acesteia, cuprins în anexa la aceeaşi hotărâre, se completează cu activitatea prestaţii de turism.  +  Articolul 9Până la data de 30 septembrie 1995 se va efectua transmiterea patrimoniului societăţilor comerciale "Cumpatul-Furnica" - S.A. Sinaia, "Togapi" - S.A. Bucureşti şi "Agroindcom" - S.A. Chitila, supuse comasarii, precum şi a bunurilor prevăzute în anexele nr. 1, 2 şi 3, prin protocol de predare-preluare, la valorile actualizate conform Hotărârii Guvernului nr. 500/1994, pe baza bilanţului încheiat la 30 iunie 1995.  +  Articolul 10La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pct. 3 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.226/1990 şi pct. 1 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 645/1992 se abroga.  +  Articolul 11Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Anexa 1 LISTAbunurilor care se predau, fără plata, din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în patrimoniul Societăţii Comerciale "Neptun-Olimp" - S.A.
         
    Nr. crt.Denumirea imobilului, a terenurilor şi a bunurilor care se predauUnitatea care predă
    1.Service auto, cu bunurile şi terenul aferent, în suprafaţă de 10.903 m2, situat în localitatea Neptun, judeţul ConstanţaRegia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
    - Sucursala de transporturi "Bucureştii Noi"
   +  Anexa 2 LISTAcu bunurile mobile şi imobile - proprietate publică a statului - care se transmit, fără plata, din administrarea Centrului European de Cultura Sinaia, din subordinea Ministerului Culturii, în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
           
    Nr. crt.Denumirea şi adresa imobilelor, a terenurilor şi a bunurilor care se preiauInstituţia publică de la care se preiauSucursala Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" care le preia în administrare
    1234
    1.Vila nr. 1 "Economat", cu bunurile şi terenul aferent, în suprafaţă de 9.052,64 m2, din Sinaia, judeţul PrahovaCentrul European de Cultură SinaiaSucursala de reprezentare şi protocol Sinaia
    2.Vila "Şipot", cu bunurile şi terenul aferent, în suprafaţă de 1.261,49 m2, din Sinaia, judeţul Prahova-,,--,,-
    3.Vila "Casa Cavalerilor", cu bunurile şi terenul aferent, în suprafaţă de 13.038,67 m2, din Sinaia, judeţul Prahova-,,--,,-
    4.Complexul "Casa Ceramicii" (hotel-bar, magazin, săli de conferinţe, casă poartă şi chioşc intrare Peleş), cu bunurile şi terenurile aferente, în suprafaţă de 6.576,71 m2, din Sinaia, judeţul Prahova-,,--,,-
    5.Imobil "Uzina electrică", cu bunurile şi terenul aferent, în suprafaţă de 4.240,04 m2, din Sinaia, judeţul Prahova-,,--,,-
    6.Hotelul-restaurant "Economat" (corpurile A+B+C), cu bunurile şi terenul aferent, în suprafaţă de 77.110,45 m2, din Sinaia, judeţul Prahova-,,--,,-
   +  Anexa 3 LISTAbunurilor mobile şi imobile - proprietate publică a statului - care se transmit în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
           
    Nr. crt.Denumirea şi adresa imobilelor, (spaţiilor)Unitatea de la care se preiauSucursala Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" care le preia în administrare
    0123
    1.Complexul "Astoria-Nord" (hotel-restaurant), cu anexe: cabinet medical, cămin personal, atelier întreţinere, garaj auto, cinematograf de vară, Anexa 1 Mai şi terenuri de tenis, cu bunurile şi terenul aferent, în suprafaţă de 6.188 m2, din Eforie Nord, judeţul ConstanţaSocietatea Comercială "Neptun-Olimp" - S.A., judeţul ConstanţaSucursala de reprezentare şi protocol Neptun
    2.Hotelul "Pescăruş", cu bunurile şi terenul aferent, în suprafaţă de 770 m2, din Eforie Nord, judeţul Constanţa-,,--,,-
    3.Vila "Blank" şi "V.2", cu bunurile şi terenul aferent, în suprafaţă de 4.979 m2, din Eforie Nord, judeţul Constanţa-,,--,,-
    4.Vilele "V.3", "V.4" şi "V.5", cu bunurile şi terenul aferent, în suprafaţă de 664,50 m2, din Eforie Nord, judeţul Constanţa-,,--,,-
    5.Vilele "Verde" şi "Pălăgeanu", cu bunurile şi terenul aferent, în suprafaţă de 2.498 m2, din Eforie Nord, judeţul Constanţa-,,--,,-
    6.Vilele "Plajă" şi "Someş", cu amenajări de plajă, cu suprafaţa aferentă în folosinţă, din Eforie Nord, judeţul Constanţa-,,--,,-
    7.Vila "Cireşul" A + B, cu bunurile şi terenul aferent, în suprafaţă de 4.833,56 m2, din Neptun, judeţul Constanţa-,,--,,-
    8.Vilele cu 8 apartamente, nr. 2 şi 3, cu bunurile şi terenul aferent, în suprafaţă de 755 m2, din Neptun, judeţul Constanţa-,,--,,-
    9.Restaurantul "Ambasador", cu bunurile şi terenul aferent, în suprafaţă de 8.454,78 m2, din Neptun, judeţul Constanţa-,,--,,-
    10.Grup gospodăresc din zona II cu supraetajare (inclusiv spaţiile de cazare) şi braserie "Turist", cu bunurile şi terenul aferent, în suprafaţă de 11.662,92 m2, din Neptun, judeţul Constanţa-,,--,,-
    11.Vila "Părul" A + B, cu bunurile şi terenul aferent, din Neptun, judeţul Constanţa-,,--,,-
    12.Vila "Nucul" A + B, cu bunurile şi terenul aferent, din Neptun, judeţul Constanţa-,,--,,-
    13.Vila "Violeta", cu bunurile şi terenul aferent, din Neptun, judeţul Constanţa-,,--,,-
    14.Vila "Bujorul", cu bunurile şi terenul aferent, din Neptun, judeţul Constanţa-,,--,,-
    15.Vila "Crinul", cu bunurile şi terenul aferent, din Neptun, judeţul Constanţa-,,--,,-
    16.Vila "Salcia", cu bunurile şi terenul aferent, din Neptun, judeţul Constanţa-,,--,,-
    17.Vila "Bradul" A+B, cu bunurile şi terenul aferent, din Neptun, judeţul Constanţa-,,--,,-
    18.Complexul "Crişana", cu bunurile, utilităţile şi terenul aferent, în suprafaţă de 6.382 m2, din staţiunea Olimp, judeţul Constanţa-,,--,,-
    19.Vila "Redevenţa", cu bunurile şi terenul aferent, în suprafaţă de 1.228,0 m2, din Predeal, judeţul BraşovSocietatea Comercială "Robinson" - S.A. Predeal, judeţul BraşovSucursala de reprezentare şi protocol Predeal
    20.Vila "Boicescu", cu bunurile şi terenul aferent, în suprafaţă de 1.335,0 m2, din Predeal, judeţul Braşov-,,--,,-
    21.Vila "Albina", cu bunurile şi terenul aferent, în suprafaţă de 4.863,11 m2, din Predeal, judeţul Braşov-,,--,,-
    22.Vila "Narcisa", cu bunurile şi terenul aferent, în suprafaţă de 5.907,78 m2, din Predeal, judeţul Braşov-,,--,,-
    23.Vila "Violetelor", cu bunurile şi terenul aferent, în suprafaţă de 5.134,93 m2, din Predeal, judeţul Braşov-,,--,,-
    24.Vila "Ghiocelul", cu bunurile şi terenul aferent, în suprafaţă de 1.119,63 m2, din Predeal, judeţul Braşov-,,--,,-
    25.Vila "Victoria", investiţie în curs, cu terenul aferent, în suprafaţă de 1.304,04 m2, din Predeal, judeţul Braşov-,,--,,-
    26.Vila "Melinte", cu bunurile şi terenul aferent, în suprafaţă de 4.550 m2, din Predeal, judeţul Braşov-,,--,,-
    27.Vila "Nufărul", cu bunurile şi terenul aferent, în suprafaţă de 1.550 m2, din Predeal, judeţul Braşov-,,--,,-
    28.Vila "Beraru", cu bunurile şi terenul aferent, în suprafaţă de 2.449,61 m2, din Predeal, judeţul Braşov-,,--,,-
    29.Vila "Sandoza", cu bunurile şi terenul aferent, în suprafaţă de 2.049,82 m2, din Predeal, judeţul Braşov-,,--,,-
    30.Vila "Nasta", cu bunurile şi terenul aferent, în suprafaţă de 8.800,0 m2, din Predeal, judeţul Braşov-,,--,,-
    31.Vila "Porumbelul", cu bunurile şi terenul aferent, în suprafaţă de 4.263,13 m2, din Predeal, judeţul Braşov-,,--,,-
    32.Vila "Rândunica", cu bunurile şi terenul aferent, în suprafaţă de 8.889,38 m2, din Predeal, judeţul Braşov-,,--,,-
    33.Vila "Crinul", cu bunurile şi terenul aferent, în suprafaţă de 2.278,90 m2, din Predeal, judeţul Braşov-,,--,,-
    34.Vila "Ghica", cu bunurile şi terenul aferent, în suprafaţă de 1.335,14 m2, din Predeal, judeţul Braşov-,,--,,-
    35.Vila "Vânătorul", cu bunurile şi terenul aferent, în suprafaţă de 1.986,23 m2, din Predeal, judeţul Braşov-,,--,,-
    36.Vila "Crivăţul" şi anexa "Cicoarea", cu bunurile şi terenul aferent, în suprafaţă de 1.945,17 m2, din Predeal, judeţul Braşov-,,--,,-
    37.Vila "Viforul", cu bunurile şi terenul aferent, în suprafaţă de 1.014,43 m2, din Predeal, judeţul Braşov-,,--,,-
    38.Hotelul şi Restaurantul "Robinson", cu bunurile şi terenul aferent, în suprafaţă de 19.291,25 m2, din Predeal, judeţul Braşov-,,--,,-
    39.Grupul gospodăresc "Pietrosul", vila "Pietrosul" şi vila "Cerceluşul", cu anexele, spaţiile de depozitare, bunurile şi terenul aferent, în suprafaţă de 8.052,95 m2, din Predeal, judeţul Braşov-,,--,,-
    40.Vila "Pajura" + bar şi popicărie, cu bunurile şi terenul aferent, în suprafaţă de 4.354 m2, din Poiana Braşov, judeţul BraşovSocietatea Comercială "Poiana" - S.A. Braşov, judeţul Braşov-,,-
    41.Vile din comuna Hărman, judeţul Braşov, heleştee şi fâneţe, cu bunurile şi terenul aferent, în suprafaţă de 191.900 m2Societatea Comercială "Fortuna" - S.A. Braşov-,,-
    42.Casa de oaspeţi "Foişor 37", cu bunurile, anexele şi terenul aferent, în suprafaţă de 2.914 m2, din Staţiunea Tuşnad, judeţul HarghitaSocietatea Comercială "Băile Tuşnad" - S.A. Tuşnad, judeţul Harghita-,,-
    43.Complexul "Parc", cu bunurile, utilităţile şi terenul aferent, în suprafaţă de 3.098 m2, din Târgu Mureş, str. Primăverii nr. 2, judeţul MureşConsiliul Judeţean Mureş-,,-
    44.Complexul "Lăpuşna", cu bunurile, anexele şi terenul aferent, în suprafaţă de 40.627 m2, din comuna Lăpuşna, judeţul Mureş-,,--,,-
    45.Complexul "Ambasador", cu bunurile, anexele şi terenul aferent, în suprafaţă de 52.701 m2, din Târgu Mureş, Platoul Corneşti, judeţul Mureş-,,--,,-
    46.Hotelul şi Restaurantul "Predeal", cu bunurile, utilităţile şi terenul aferent, din staţiunea Predeal, judeţul BraşovSocietatea Comercială "Robinson" - S.A. PredealSucursala de reprezentare şi protocol Predeal, judeţul Braşov
    47.Fosta fabrică de conserve din domeniul Ştirbei Vodă, cu terenul şi anexele aferente, în suprafaţă de 3.880 m2, din Buftea, judeţul IlfovSocietatea Comercială "Frigotehnica" - S.A. BucureştiRegia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
    48.Centrul Internaţional de Conferinţe Sinaia (fostul Cazinou "Palas" Sinaia), cu bunurile şi terenul aferent, în suprafaţă de 9.086,0 m2, judeţul PrahovaSocietatea Comercială "Palace" - S.A. Sinaia, judeţul PrahovaSucursala de reprezentare şi protocol Sinaia
    49.Hotelul şi Restaurantul "Parc", cu bunurile şi terenul aferent, în suprafaţă de 4.182,96 m2, din Botoşani, str. Unirii nr. 16, judeţul BotoşaniSocietatea Comercială "Unirea" - S.A.Sucursala de reprezentare şi protocol Suceava
    50.Casă de reprezentare şi protocol, compusă din 1 apartament, 6 camere şi săli de protocol, fără dotare, cu terenul aferent, în suprafaţă de 2.631,0 m2, din Botoşani, str. Unirii nr. 16, judeţul Botoşani-,,--,,-
    51.Garaj, ateliere şi service auto, cu bunurile şi terenul aferent, în suprafaţă de 4.694,06 m2, din Botoşani, str. Unirii nr. 13, judeţul Botoşani-,,--,,-
    52.Complexul balnear "Bradul" (hotel-restaurant-bază de tratament), cu bunurile, terenul şi anexele aferente, din Covasna, judeţul CovasnaSocietatea Comercială "Favorit Bradul Covasna" - S.A. Covasna, judeţul CovasnaSucursala de reprezentare şi protocol Predeal
    53.Complexul "Crişana" din Băile Felix, Oradea, judeţul Bihor, cuprinzând: - Hotel "Crişana" - Restaurantul "Crişana" - Microbaza de tratament "Crişana", împreună cu terenurile, bunurile şi anexele aferenteSocietatea Comercială şi de Turism "Felix" - S.A. Oradea, judeţul BihorSucursala de reprezentare şi protocol "Victoria", Cluj-Napoca
    54.Vila nr. 9, cu bunurile, anexele şi terenul aferent, în suprafaţă de 2.418 m2, din staţiunea Băile Felix, judeţul BihorSocietatea Comercială "Băile Felix" - S.A., judeţul Bihor-,,-
    55.Vila nr. 3 "Mariana", cu bunurile, anexele şi terenul aferent, în suprafaţă de 2.000 m2, din staţiunea Stâna de Vale, judeţul BihorSocietatea Comercială "Iadolina" S.A. Stâna de Vale, judeţul Bihor-,,-
    56.Vila nr. 1, cu bunurile, anexele şi terenul aferent, în suprafaţă de 296,1 m2, din parcul staţiunii Sângeorz-Băi, judeţul Bistriţa-NăsăudSocietatea Comercială "Hebe" - S.A. Sângeorz-Băi, judeţul Bistriţa-Năsăud-,,-
    57.Vila nr. 2, cu bunurile, anexele şi terenul aferent, în suprafaţă de 322 m2, din parcul staţiunii Sângeorz-Băi, judeţul Bistriţa-Năsăud-,,--,,-
    58.Hotelul "Faleza", împreună cu terenul, bunurile şi anexele aferente, din Galaţi, judeţul GalaţiSocietatea Comercială "Dunărea" - S.A. GalaţiSucursala de reprezentare şi protocol Neptun
    59.Nava de pasageri "Lebăda", împreună cu bunurile şi anexele aferenteUniversitatea "Dunărea de Jos" Galaţi-,,-
    60.Complexul "Hanul dintre vii" din Focşani, judeţul Vrancea, cuprinzând: - Restaurant-conac - Sector service, împreună cu terenul în suprafaţă de 22.964 m2, cu bunurile şi anexele aferenteSocietatea Comercială "Vinicola" - S.A. Focşani, judeţul VranceaSucursala de reprezentare şi protocol "Triumf" Bucureşti
    61.Şalupa de agrement "Danubius"Prefectura Judeţului MehedinţiSucursala de reprezentare şi protocol Olăneşti
    62.Complexul "Rojiştea", cu bunurile, anexele şi terenul aferent, în suprafaţă de 123.160 m2, din satul Rojiştea, judeţul DoljServiciul Român de Informaţii (R.A. "Rasirom" Craiova)-,,-
    63.Complexul "Banatul", cu bunurile, anexele şi terenul aferent, în suprafaţă de 2.414 m2, din Timişoara, judeţul TimişServiciul Român de Informaţii-,,-
    64.Complexul "Cetate", cu bunurile, anexele şi terenul aferent, în suprafaţă de 51.980 m2, din comuna Cetatea, judeţul DoljConsiliul Judeţean Dolj-,,-
    65.Complexul "Vâlcea", cu bunurile, utilităţile şi terenul aferent, în suprafaţă de 6.126,4 m2, din Călimăneşti, judeţul VâlceaSocietatea Comercială "Călimăneşti Căciulata" - S.A. Călimăneşti judeţul Vâlcea-,,-
    66.Vila "Cozia", cu bunurile, anexele şi terenul aferent, în suprafaţă de 2.045,35 m2, din Călimăneşti, judeţul Vâlcea-,,--,,-
    67.Vila nr. 1 "Crinul", cu bunurile, anexele şi terenul aferent, în suprafaţă de 3.360 m2, din staţiunea Moneasa, judeţul AradSocietatea Comercială "Moneasa" - S.A. Arad, judeţul Arad-,,-
    68.Vila "Pietricica", cu bunurile, anexele şi terenul aferent, în suprafaţă de 8.017 m2, din localitatea Secu, municipiul Reşiţa, judeţul Caraş-SeverinSocietatea Comercială "Turist-Semenic" - S.A. Reşiţa, judeţul Caraş-Severin-,,-
    69.Garaj auto, cu bunurile, utilităţile şi terenul aferent, în suprafaţă de 545 m2, din Reşiţa, str. Valea Domanului, judeţul Caraş-SeverinSocietatea Comercială "Servostar" - S.A. Reşiţa, judeţul Caraş-Severin-,,-
    70.Vila "Belvedere", cu bunurile, anexele şi terenul aferent, în suprafaţă de 5.156 m2, din Băile Herculane, str. Nicolae Stoica de Haţeg nr. 7, judeţul Caraş-SeverinSocietatea Comercială "Hercules" - S.A. Băile Herculane, judeţul Caraş-SeverinSucursala de reprezentare şi protocol "Olăneşti"
    71.Complexul "Cindrelul", cu bunurile, utilităţile şi terenul aferent, în suprafaţă de 1.522,34 m2, din Păltiniş, judeţul SibiuSocietatea Comercială "Păltiniş" S.A. Sibiu, judeţul Sibiu-,,-
    72.Imobilul situat în municipiul Timişoara, Calea Lipovei nr. 36, împreună cu utilităţile, mijloacele fixe şi terenul aferent, în suprafaţă de 3.756 m2, judeţul TimişSocietatea Comercială "Electromotor" - S.A. Timişoara, judeţul Timiş-,,-
    73.Spaţiile comerciale din Bucureşti: Calea Victoriei nr. 68-70, sectorul 1, în suprafaţă de 203 m2; str. Câmpineanu nr. 27, bloc 7, sectorul 1, în suprafaţă de 151,20 m2; str. Câmpineanu nr. 26, bloc 8, sectorul 1, în suprafaţă de 123,23 m2Consiliul General al Municipiului Bucureşti - Departamentul administraţiei fondului imobiliar Societatea Comercială "Herăstrău Nord" - S.A.Sucursala "Sala Palatului"
    74.Garaj în suprafaţă de 439 m2, cu terenul aferent, din Bucureşti, bd. Gh. Magheru nr. 28-30, sectorul 1Societatea Comercială "Prestări Servicii" S.A. - BucureştiSucursala pentru administrarea imobilelor de protocol şi a sediilor autorităţilor publice Bucureşti
    75.Imobilul situat în Bucureşti, str. Constantin Mille nr. 12, sectorul 1, cu anexele şi terenul aferentConsiliul General al Municipiului Bucureşti-,,-
    76.Imobilul situat în Bucureşti, calea Moşilor nr. 128, sectorul 2, cu terenul în suprafaţă de 1.379,54 m2Consiliul General al Municipiului Bucureşti - Departamentul administraţiei fondului imobiliar Societatea Comercială "Foişor" - S.A.-,,-
    77.Imobilul situat în Bucureşti, str. Batiştei nr. 14, sectorul 1, cu terenul aferentUniversitatea Populară a Municipiului Bucureşti Consiliul General al Municipiului Bucureşti-,,-
    78.Terenul în suprafaţă de 62.000 m2, delimitat de: calea Floreasca, bd. Mircea Eliade, Clubul "Dacia" şi Lacul Floreasca, şi terenul în suprafaţă de 25.000 m2, delimitat de str. Ţărmului, Baza Sportivă "Voinţa" şi Lacul FloreascaConsiliul General al Municipiului Bucureşti-,,-
  -------