HOTĂRÂRE nr. 494 din 12 aprilie 2006privind echipamentul maritim
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 12 mai 2006    Având în vedere prevederile art. 69 şi 70 din Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunitatile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (2) din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, republicată,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Prevederile prezentei hotărâri se aplică echipamentelor maritime prevăzute în anexa A.1, destinate a fi montate la bordul navelor noi care arboreaza pavilionul român. (2) Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică echipamentelor prevăzute în anexa A.1, care, la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, erau deja montate la bordul unei nave care arboreaza pavilionul român. (3) Echipamentele maritime prevăzute în anexa A.2, pentru care, potrivit convenţiilor internaţionale, se prevede necesitatea aprobării de tip, dar pentru care nu exista standarde internaţionale de încercări, continua să fie supuse aprobării de tip Autorităţii Navale Române, conform normelor tehnice aprobate de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului. (4) Echipamentele maritime destinate a fi montate la bordul navelor existente: a) echipamente care nu se găseau la bord anterior; sau b) echipamente care se găseau anterior la bord şi care sunt înlocuite, cu excepţia cazurilor în care convenţiile internaţionale permit altfel, sunt supuse prevederilor prezentei hotărâri, fie ca nava se afla sau nu în România în momentul instalării echipamentelor. (5) Fără a contraveni faptului ca echipamentele prevăzute la alin. (1) pot intra sub incidenţa altor acte normative, în special a Hotărârii Guvernului nr. 497/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţa şi de funcţionare a aparatelor electrice şi electronice din punct de vedere al compatibilitatii electromagnetice, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune Directiva Consiliului 89/336/CEE , şi a Legii protecţiei muncii nr. 90/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune Directiva Consiliului 89/686/CEE , aceste echipamente fac doar obiectul prezentei hotărâri.  +  Articolul 2 (1) În înţelesul prezentei hotărâri, termenii utilizaţi se definesc după cum urmează: a) aprobare de tip - procedurile de evaluare a echipamentului produs în conformitate cu standardele de încercări aplicabile şi de eliberare a certificatelor corespunzătoare; b) Autoritatea Navala Română - organul tehnic de specialitate din subordinea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, care verifica respectarea prevederilor prezentei hotărâri şi este responsabil pentru supravegherea pieţei; c) certificate de siguranţă - certificatele eliberate de administraţiile statelor de pavilion sau de organizaţii recunoscute, în numele acestora, în conformitate cu convenţiile internaţionale; d) convenţii internaţionale:1. Convenţia internationala asupra liniilor de încărcare, încheiată la Londra la 5 aprilie 1966 (LL 66), la care România a aderat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 80/1971;2. Convenţia referitoare la Regulamentul internaţional din 1972 pentru prevenirea abordajelor pe mare, încheiată la Londra la 20 octombrie 1972, la care România a aderat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 239/1974;3. Convenţia internationala din 1973 pentru prevenirea poluarii de către nave, modificată prin Protocolul încheiat la Londra la data de 17 februarie 1978 (MARPOL 73/78), la care România a aderat prin Legea nr. 6/1993;4. Convenţia internationala din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, încheiată la Londra la 1 noiembrie 1974 (SOLAS 74), la care România a aderat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 80/1979, împreună cu protocoalele şi amendamentele la acestea, în versiunile lor actualizate; e) echipament montat la bord - echipamentul plasat sau instalat permanent la bordul unei nave; f) echipamente - echipamentele maritime cuprinse în anexele A.1 şi A.2, care se monteaza la bordul navelor pentru a fi utilizate conform prevederilor reglementărilor internaţionale sau care se monteaza în mod voluntar în vederea utilizării şi pentru care este necesară aprobarea administraţiei statului de pavilion conform instrumentelor internaţionale; g) echipamente de radiocomunicatii - echipamentele prevăzute în cap. IV din Convenţia SOLAS 1974, în versiunea sa actualizată, şi aparatele radiotelefonice UIF (VHF) de emisie-recepţie de pe ambarcatiunile de salvare, prevăzute la Regula III/6.2.1 a acestei convenţii; h) instrumente internaţionale - convenţiile internaţionale, rezoluţiile şi circularele relevante ale Organizaţiei Maritime Internaţionale (IMO), precum şi standardele internaţionale de încercări relevante; i) marcaj - simbolul prevăzut în art. 8 şi în anexa D; j) nava - orice nava care intra sub incidenţa convenţiilor internaţionale; nu sunt incluse navele militare; k) nava existenta - o nava care nu este noua; l) nava noua - o nava a carei chila a fost pusă sau care se găseşte într-un stadiu similar de construcţie la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri sau ulterior acestei date. În scopul aplicării acestei definiţii, prin stadiu similar de construcţie se va înţelege ca:1. stadiul construcţiei este identificabil ca fiind specific inceputului construcţiei; şi2. asamblarea respectivei nave este realizată la un nivel reprezentând cel puţin 50 t de material sau 1% din masa estimată a tuturor materialelor pentru corpul şi structurile sale, luându-se în considerare valoarea cea mai mica; m) organism notificat - laborator de încercări, organism de certificare sau de inspecţie, persoana juridică cu sediul în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, care a fost desemnat şi notificat de către o autoritate competentă ori, respectiv, de către un stat membru, pentru a realiza evaluarea conformitatii într-un domeniu reglementat şi care este cuprins în lista organismelor notificate, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene; n) proceduri de evaluare a conformitatii - procedurile prevăzute în art. 6 şi în anexa B; o) standarde de încercări - standardele în versiunea lor actualizată, aplicabile pentru definirea metodelor de încercare şi a rezultatelor testelor, dar numai în forma în care se face referire în anexele A.1 şi A.2, care sunt stabilite în concordanta cu cerinţele convenţiilor internaţionale, ale rezolutiilor şi circularelor IMO corespunzătoare de către:1. Organizaţia Maritima Internationala (IMO);2. Organizaţia Internationala de Standardizare (ISO);3. Comisia Electrotehnica Internationala (CEI);4. Comitetul European de Standardizare (CEN);5. Comitetul European de Standardizare Electrotehnica (CENELEC);6. Institutul European de Standardizare pentru Telecomunicaţii (ETSI). (2) Termenii definiţi la alin. (1) se completează cu termenii de specialitate definiţi la art. 4 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, republicată.  +  Capitolul II Libera circulaţie  +  Articolul 3 (1) Echipamentele enumerate în anexa A.1 trebuie să fie conforme cu prevederile aplicabile ale instrumentelor internaţionale indicate în aceasta anexa. (2) Conformitatea echipamentelor cu prevederile aplicabile ale convenţiilor internaţionale, ale rezolutiilor şi circularelor Organizaţiei Maritime Internaţionale se demonstreaza numai pe baza standardelor de încercări corespunzătoare şi a procedurilor de evaluare a conformitatii prevăzute în anexa A.1. Pentru toate echipamentele enumerate în anexa A.1, pentru care sunt indicate atât standarde de încercări CEI, cat şi ETSI, aceste standarde constituie doua optiuni posibile şi producătorul sau reprezentantul sau autorizat în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene poate stabili pe care din cele doua sa o utilizeze.  +  Articolul 4 (1) Introducerea pe piaţa sau montarea la bordul navelor a echipamentelor prevăzute în anexa A.1, care poarta marcajul ori sunt conforme din alte motive cu prevederile prezentei hotărâri, nu poate fi interzisă, restrânsă sau împiedicată şi nu poate fi refuzată eliberarea ori reînnoirea certificatelor de siguranţă corespunzătoare. (2) Autoritatea competenţa trebuie să elibereze o licenta radio conform reglementărilor internaţionale privind radiocomunicatiile, înainte de eliberarea certificatului de siguranţă corespunzător.  +  Articolul 5 (1) În cazul unei nave noi care, indiferent de pavilionul sau, nu este înmatriculată într-un stat membru al Uniunii Europene şi care solicită înmatricularea în România, proprietarul trebuie să prezinte Autorităţii Navale Române lista echipamentelor maritime care poarta marcajul şi a celor pentru care solicită echivalarea. Autoritatea Navala Română va supune nava unei inspecţii pentru a verifica dacă starea reală a echipamentelor sale corespunde cu certificatele de siguranţă sau cu prezenta hotărâre, dacă acestea au aplicat marcajul corespunzător sau dacă sunt echivalente cu aprobarea de tip a echipamentelor, conform prezentei hotărâri. (2) Cu excepţia cazurilor în care echipamentele poarta marcajul sau sunt considerate echivalente de Autoritatea Navala Română, acestea trebuie înlocuite. (3) Pentru echipamentele considerate echivalente conform prezentului articol, Autoritatea Navala Română eliberează un certificat, care trebuie să însoţească permanent echipamentul şi care conţine autorizarea de a instala acele echipamente la bordul navei şi impune eventualele restrictii sau dispoziţii relative la utilizarea lor. (4) În ceea ce priveşte echipamentele de radiocomunicatii, acestea nu trebuie să influenteze în mod necorespunzător cerinţele spectrului de radiofrecvente.  +  Capitolul III Conformitatea  +  Articolul 6 (1) Procedura de evaluare a conformitatii, definită în detaliu în anexa B, consta din: a) o examinare EC de tip (modulul B) şi, înaintea introducerii pe piaţa a echipamentului şi ca urmare a alegerii producătorului sau reprezentantului sau autorizat stabilit în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene dintre posibilităţile indicate în anexa A.1, toate echipamentele trebuie supuse declaraţiei de conformitate cu tipul (modulul C) sau declaraţiei de conformitate cu tipul (asigurarea calităţii producţiei) (modulul D), sau declaraţiei de conformitate cu tipul (asigurarea calităţii produselor) (modulul E), sau declaraţiei de conformitate cu tipul (verificarea produselor) (modulul F); sau b) asigurarea EC totală a calităţii (modulul H). (2) Declaraţia de conformitate cu tipul se face în scris şi conţine informaţiile indicate în anexa B. (3) În cazul în care echipamentele sunt produse ca unicate sau în serii mici şi nu în serie mare sau număr mare, procedura de evaluare a conformitatii poate consta într-o verificare EC a unităţii de produs (modulul G).  +  Articolul 7 (1) Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului notifica Comisiei Europene şi statelor membre ale Uniunii Europene organismele desemnate pentru realizarea procedurilor de evaluare a conformitatii prevăzute la art. 6, împreună cu sarcinile specifice pe care aceste organisme sunt desemnate să le îndeplinească, precum şi numerele de identificare alocate în prealabil de Comisia Europeană. (2) Evaluarea organismelor prevăzute la alin. (1) se realizează de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, avându-se în vedere criteriile minime din anexa C, pe baza unei metodologii de evaluare care se aproba prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (3) Cel puţin la fiecare 2 ani, Autoritatea Navala Română trebuie să efectueze un audit al organismelor notificate de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului. Acest audit trebuie să asigure ca fiecare organism notificat continua sa satisfacă criteriile prevăzute în anexa C. (4) Atunci când Autoritatea Navala Română constata ca un organism notificat nu mai întruneşte criteriile minime prevăzute în anexa C, informează imediat Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului. Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului retrage desemnarea organismului şi informează de îndată Comisia Europeană şi statele membre ale Uniunii Europene cu privire la decizia adoptată.  +  Articolul 8 (1) Echipamentele prevăzute în anexa A.1, care sunt conforme cu instrumentele internaţionale corepunzatoare şi care sunt fabricate conform procedurilor de evaluare a conformitatii, trebuie să poarte marcajul aplicat de producător sau de reprezentantul sau autorizat stabilit în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene. (2) Marcajul trebuie să fie însoţit de numărul de identificare al organismului notificat care a executat procedura de evaluare a conformitatii atunci când acest organism a intervenit în faza de control al producţiei, precum şi de ultimele doua cifre ale anului în cursul căruia a fost aplicat marcajul. Numărul de identificare al organismului notificat trebuie să fie aplicat, sub responsabilitatea acestuia, fie de însuşi organismul notificat, fie de producător sau reprezentantul sau autorizat stabilit în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene. (3) Grafica marcajului utilizat este prevăzută în anexa D. (4) Marcajul se aplică pe echipament sau pe placa indicatoare astfel încât sa rămână vizibil, lizibil şi sa nu poată fi sters de-a lungul întregii durate de viaţa utile previzibile a echipamentului. Totuşi, atunci când natura echipamentului nu permite sau nu se justifica, marcajul se aplică pe ambalaj, pe o eticheta sau pe o brosura insotitoare. (5) Se interzice aplicarea oricărui alt marcaj sau inscripţii susceptibile de a induce în eroare terţi asupra semnificatiei şi graficii marcajului din prezenta hotărâre. (6) Marcajul trebuie aplicat la sfârşitul fazei de producţie.  +  Capitolul IV Controlul  +  Articolul 9 (1) Fără a contraveni art. 4, Autoritatea Navala Română poate proceda la verificări prin sondaj ale echipamentelor care poarta marcajul, care se afla pe piaţa şi nu au fost încă montate la bordul navelor, pentru a verifica conformitatea cu prevederile prezentei hotărâri. Resursele necesare pentru efectuarea verificărilor prin sondaj care nu sunt prevăzute în modulele de evaluare a conformitatii din anexa B se suporta conform art. 28 alin. (2) din Legea nr. 608/2001, republicată. (2) Fără a contraveni art. 4, după montarea la bordul unei nave care arboreaza pavilion român a unui echipament care satisface prevederile acestei hotărâri şi atunci când sunt cerute probe de funcţionare la bord de către instrumentele internaţionale pentru motive de siguranţă şi/sau prevenirea poluarii, sub rezerva ca aceste probe nu dublează procedurile de evaluare a conformitatii deja efectuate, acestea se vor realiza în prezenta unui inspector al Autorităţii Navale Române. Autoritatea Navala Română poate solicita producătorului acestui echipament, reprezentantului sau autorizat stabilit în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene sau persoanei responsabile pentru comercializarea în România ori în Uniunea Europeană sa îi pună la dispoziţie rapoartele de inspecţie sau de probe.  +  Articolul 10La eliberarea sau reînnoirea certificatelor de siguranţă corespunzătoare, Autoritatea Navala Română trebuie să verifice, la nevoie prin sondaj, dacă echipamentele montate la bordul navelor sunt conforme cu cerinţele prezentei hotărâri. Pentru toate echipamentele care poarta marcaj exista prezumţia de conformitate cu aceste cerinţe, sub rezerva unor eventuale încercări care se efectuează conform art. 9 alin. (2). Declaraţia de conformitate cu tipul trebuie să însoţească echipamentul.  +  Articolul 11 (1) În cazul în care Autoritatea Navala Română constata, în timpul unei inspecţii sau în alt mod, ca un echipament prevăzut în anexa A.1, care poarta marcajul, deşi este corect instalat, întreţinut şi utilizat în conformitate cu destinaţia lui, pune în pericol sănătatea şi/sau siguranţa echipajului, pasagerilor sau, după caz, a altor persoane ori polueaza mediul marin, aceasta trebuie să adopte toate măsurile provizorii corespunzătoare care pot fi, după caz, fie retragerea de pe piaţa a echipamentului respectiv, fie interzicerea sau restrictionarea introducerii acestuia pe piaţa ori utilizarea lui la bordul navelor pentru care a eliberat certificate de siguranţă. (2) Autoritatea Navala Română trebuie să informeze în scris Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului asupra măsurilor adoptate, indicând motivele care au stat la baza acestei decizii şi, în special, dacă neconformitatea se datorează: a) nerespectării prevederilor art. 3 alin. (1) şi (2); b) aplicării incorecte a standardelor de încercări prevăzute la art. 3 alin. (1) şi (2); c) deficienţelor din cuprinsul standardelor de încercări. (3) Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului va informa Comisia Europeană şi statele membre ale Uniunii Europene cu privire la măsurile luate, potrivit prevederilor alin. (2). (4) În cazul în care Autoritatea Navala Română constata ca un echipament care poarta marcajul nu este conform prevederilor prezentei hotărâri, ia măsuri împotriva celui care a aplicat marcajul şi informează Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului despre decizia sa. (5) Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului informează Comisia Europeană şi statele membre ale Uniunii Europene cu privire la măsurile luate potrivit prevederilor alin. (4).  +  Capitolul V Dispoziţii speciale  +  Articolul 12 (1) Fără a contraveni prevederilor art. 3, în cazuri speciale de inovaţie tehnica, Autoritatea Navala Română poate autoriza montarea la bordul navelor care arboreaza pavilionul român a unui echipament care nu este în conformitate cu procedurile de evaluare a conformitatii prevăzute în prezenta hotărâre, dacă s-a stabilit prin intermediul încercărilor sau prin alt mijloc agreat de Autoritatea Navala Română ca echipamentul respectiv este cel puţin la fel de eficient precum un echipament care respecta procedurile de evaluare a conformitatii. Echipamentele de radiocomunicatii nu trebuie să influenteze în mod necorespunzător cerinţele spectrului de radiofrecvente. (2) Aceste proceduri de încercări nu fac distincţie între echipamentele produse în România şi cele care sunt produse în alte state. (3) Pentru echipamentele la care se referă prezentul articol, Autoritatea Navala Română va elibera un certificat care trebuie să însoţească permanent echipamentul şi care conţine autorizaţia data pentru instalarea echipamentului la bordul navelor care arboreaza pavilionul român, precum şi eventualele restrictii sau dispoziţii relative la utilizarea sa. (4) În cazul în care Autoritatea Navala Română autorizeaza instalarea pe o nava care arboreaza pavilionul român a unui echipament la care se referă prezentul articol, aceasta trebuie să informeze fără întârziere Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, care va comunică Comisiei Europene şi statelor membre ale Uniunii Europene datele aferente acestei autorizari, precum şi rapoartele referitoare la ansamblul încercărilor, evaluărilor şi procedurilor de evaluare a conformitatii. (5) Atunci când o nava care arboreaza pavilionul unui stat membru al Uniunii Europene, având la bord echipamentele prevăzute la alin. (1), este înmatriculată în România, Autoritatea Navala Română poate lua măsurile necesare, care pot include încercări şi demonstratii practice, în vederea asigurării ca acele echipamente sunt cel puţin la fel de eficiente ca acelea care sunt conforme procedurilor de evaluare a conformitatii.  +  Articolul 13 (1) Fără a contraveni prevederilor art. 3, în scopul incercarii şi evaluării echipamentelor şi numai atunci când condiţiile următoare sunt îndeplinite, Autoritatea Navala Română poate autoriza montarea la bordul navelor care arboreaza pavilionul român a unui echipament care nu este în conformitate cu procedurile de evaluare a conformitatii prevăzute în prezenta hotărâre şi care nu intra sub incidenţa art. 12 dacă: a) echipamentul are un certificat eliberat de Autoritatea Navala Română, care trebuie să însoţească permanent echipamentul şi care conţine autorizaţia de instalare a acestui echipament pe nava, precum şi eventualele restrictii sau dispoziţii referitoare la utilizarea lui; b) autorizarea este limitată la o perioadă scurta; c) echipamentul nu este utilizat în locul unui echipament care satisface cerinţele prezentei hotărâri şi nu înlocuieşte un astfel de echipament, care trebuie să fie la bordul navei în stare buna şi gata de a fi utilizat imediat. (2) Echipamentele de radiocomunicatii nu trebuie să influenteze în mod necorespunzător cerinţele spectrului de radiofrecvente.  +  Articolul 14 (1) Atunci când un echipament trebuie înlocuit într-un port aflat în afară României sau Uniunii Europene şi în cazuri speciale, care trebuie deplin justificate Autorităţii Navale Române, în care instalarea unui echipament care are aprobarea EC de tip nu este posibila din motive de lipsa de timp, de întârziere sau costuri, se poate instala un echipament diferit urmând procedura: a) echipamentul este însoţit de un document eliberat de un organism recunoscut echivalent unui organism notificat, în cazul unui acord încheiat între Comunitatea Europeană sau România şi respectivul stat terţ privind recunoaşterea mutuala a unei organizaţii de acest tip; b) în cazul în care se dovedeşte imposibil a se respecta dispoziţiile prevăzute la lit. a), un echipament, însoţit de o documentaţie eliberata de un stat membru al Organizaţiei Maritime Internaţionale, care este parte la convenţiile pertinente şi care certifica conformitatea cu dispoziţiile pertinente ale Organizaţiei Maritime Internaţionale, poate fi instalat, sub rezerva prevederilor alin. (2) şi (3). (2) Autoritatea Navala Română trebuie informată imediat asupra naturii şi caracteristicilor echipamentului prevăzut la alin. (1). (3) Autoritatea Navala Română se va asigura cu prima ocazie ca echipamentul prevăzut la alin. (1), precum şi documentaţia referitoare la încercările acestui echipament sunt conforme cerinţelor aplicabile ale instrumentelor internaţionale şi ale prezentei hotărâri. (4) Echipamentele de radiocomunicatii nu trebuie să afecteze cerinţele spectrului de radiofrecvente.  +  Capitolul VI Sancţiuni  +  Articolul 15 (1) Constituie contravenţii următoarele fapte: a) nerespectarea prevederilor art. 3; b) nerespectarea prevederilor art. 6; c) nerespectarea prevederilor art. 8 şi 16; d) nerespectarea prevederilor art. 18. (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează după cum urmează: a) cu amendă de la 5.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON), retragerea de pe piaţa şi/sau interzicerea montarii la bord şi a introducerii pe piaţa a echipamentelor neconforme faptele prevăzute la alin. (1) lit. a); b) cu amendă de la 2.500 lei (RON) la 5.000 lei (RON) şi interzicerea comercializării până la o dată stabilită de Autoritatea Navala Română împreună cu producătorul, reprezentantul autorizat al acestuia sau cu importatorul, după caz, pentru eliminarea neconformitatilor faptele prevăzute la alin. (1) lit. b); c) cu amendă de la 2.500 lei (RON) la 5.000 lei (RON), retragerea de pe piaţa şi/sau interzicerea introducerii pe piaţa a echipamentelor nemarcate sau marcate incorect faptele prevăzute la alin. (1) lit. c); d) cu amendă de la 5.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON) şi retragerea de pe piaţa a echipamentelor cu marcaj CS faptele prevăzute la alin. (1) lit. d). (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se fac de către personalul împuternicit al Autorităţii Navale Române. (4) Dispoziţiilor referitoare la contravenţii prevăzute în prezentul articol le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Capitolul VII Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 16 (1) Fără a contraveni prevederilor art. 1 alin. (1), până la data aderării României la Uniunea Europeană se admite introducerea pe piaţa şi/sau montarea la bordul navelor care arboreaza pavilionul român a echipamentelor maritime cuprinse în anexa A.1, care sunt aprobate de Autoritatea Navala Română conform procedurilor existente înainte de intrarea în vigoare a prezentei hotărâri. (2) Până la data prevăzută la alin. (1) se admit introducerea pe piaţa şi/sau montarea la bordul navelor care arboreaza pavilionul român a echipamentelor maritime cuprinse în anexa A.1 cu marcajul naţional de conformitate CS, denumit în continuare marcaj CS, prevăzut în anexa nr. 2 la Legea nr. 608/2001, republicată. (3) În condiţiile prevăzute de prezenta hotărâre, se interzice aplicarea pe echipamentele maritime cuprinse în anexa A.1, concomitent, a marcajului definit la art. 2 alin. (1) lit. i) şi a marcajului CS. (4) Marcajul CS prevăzut la alin. (2) se aplică de producător sau de reprezentantul sau autorizat stabilit în România. (5) Marcajul CS este urmat de numărul de identificare al organismului înregistrat în Registrul organismelor recunoscute, care a evaluat conformitatea, conform prevederilor prezentei hotărâri, precum şi de ultimele doua cifre ale anului în cursul căruia a fost aplicat marcajul CS. (6) Înainte de introducerea pe piaţa şi/sau montarea la bordul navelor care arboreaza pavilionul român a echipamentelor maritime cuprinse în anexa A.1 cu marcaj CS, producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia are obligaţia de a asigură realizarea cerinţelor prevăzute la art. 3 şi marcarea produselor în conformitate cu prevederile art. 8.  +  Articolul 17 (1) Până la data aderării României la Uniunea Europeană Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului întocmeşte lista cuprinzând organismele aprobate să execute procedurile prevăzute la art. 6, indicând sarcinile specifice pe care respectivele organisme trebuie să le îndeplinească, precum şi numărul de identificare atribuit. (2) Lista cuprinzând organismele prevăzute la alin. (1) se aproba prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (3) Ordinul prevăzut la alin. (2) se modifica şi se completează ori de câte ori se actualizează lista cuprinzând organismele aprobate. (4) Anterior emiterii ordinului prevăzut la alin. (2), Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului solicita înscrierea organismelor recunoscute în Registrul organismelor recunoscute şi atribuirea numărului de identificare. (5) Organismele cuprinse în lista aprobată a organismelor recunoscute acţionează, conform prevederilor prezentei hotărâri, de la data intrării în vigoare a ordinului prevăzut la alin. (2).  +  Articolul 18 (1) De la data aderării României la Uniunea Europeană, echipamentele maritime cuprinse în anexa A.1 se admit a fi introduse pe piaţa şi/sau montate la bordul navelor care arboreaza pavilionul român numai cu marcajul definit la art. 2 alin. (1) lit. i). (2) De la data aderării României la Uniunea Europeană se interzice distribuirea, contra cost sau gratuit, a echipamentelor maritime cuprinse în anexa A.1, marcate cu marcajul CS.  +  Articolul 19 (1) La data aderării României la Uniunea Europeană, ordinul prevăzut la art. 17 alin. (2) se abroga. (2) La termenul prevăzut la alin. (1), organismele cuprinse în lista aprobată a organismelor recunoscute pot fi desemnate şi notificate de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului conform prevederilor art. 7.  +  Articolul 20Anexele A.1, A.2, B, C şi D*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.-------- Notă *) Anexele A.1, A.2, B, C şi D se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 414 bis abonament, care se poate achizitiona şi de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, sos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 21Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 582/2003 pentru aprobarea Normelor tehnice privind aprobarea de tip a echipamentelor şi produselor pentru nave maritime, prevăzute de convenţiile internaţionale la care România este parte, cod MLPTL.ANR-EM-2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 400 din 9 iunie 2003.Prezenta hotărâre transpune Directiva Consiliului nr. 96/98/CE privind echipamentul maritim, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 46 din 17 februarie 1997, amendata prin Directiva Comisiei Europene nr. 98/85/CE , publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 315 din 25 noiembrie 1998, prin Directiva Comisiei Europene nr. 2001/53/CE , publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 204 din 28 iulie 2001, prin Directiva Comisiei Europene nr. 2002/75/CE , publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 254 din 23 septembrie 2002, şi prin Directiva Comisiei Europene nr. 2002/84/CE , publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 324 din 29 noiembrie 2002.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:Ministrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Gheorghe DobreMinistrul economiei şi comerţului,Codruţ Ioan SereşMinistrul integrării europene,Anca Daniela Boagiup. Ministrul finanţelor publice,Claudiu Doltu,secretar de statBucureşti, 12 aprilie 2006.Nr. 494.  +  Anexa A.1Echipamente pentru care exista standarde de încercări detaliateîn instrumentele internaţionaleNote aplicabile întregii Anexe A.1Generalitati - Suplimentar faţă de standardele de încercări menţionate în mod special, mai exista un număr de prevederi care trebuie să fie verificate în timpul examinării de tip (aprobarea de tip), asa cum se menţionează la modulele privind evaluarea conformitatii din Anexa B, şi care se găsesc în cerinţele aplicabile din convenţiile internaţionale şi rezoluţiile şi circularele relevante ale IMO.Coloana 5 - Acolo unde sunt menţionate Rezoluţii IMO, sunt aplicabile numai standardele de încercări din părţile relevante ale Anexelor la rezoluţii şi se exclud prevederile din rezoluţiile în sine.Coloana 5 - În sensul identificarii corecte a standardelor relevante, în rapoartele de încercare şi certificatele de aprobare de tip corespunzătoare trebuie să fie specificate standardele specifice de încercări aplicate şi versiunile lor, asa cum sunt identificate în coloana 5.Coloana 5 - Acolo unde sunt indicate doua grupuri de standarde de încercări (separate prin ";" sau prin cuvântul "sau"), fiecare grup respecta toate cerinţele de încercare pentru a corespunde Standardelor de performanţe IMO. De aceea este suficienta încercarea cu un singur grup pentru a demonstra conformitatea cu cerinţele instrumentelor internaţionale relevante.Coloana 6 - Acolo unde este indicat modulul H, prin acesta se înţelege modulul H plus certificatul de examinare EC de proiect.1. Mijloace de salvareNote aplicabile secţiunii 1 - Mijloace de salvareColoanele 3 şi 4 - Acolo unde aceste coloane sunt împărţite în doua niveluri pentru un anumit punct ce desemnează un echipament, nivelul superior se referă, dacă este cazul, la navele construite conform Codului HSC înainte de 1 iulie 2002, iar nivelul inferior se referă, dacă este cazul, la navele care operează conform Codului HSC la 1 iulie 2002 sau ulterior acestei date.*Font 7*┌────────┬──────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────┬────────────────────────┐│ │ │ │ │ │ Module aplicabile ││ Nr. │ Denumirea │Reguli din Solas 74, asa│ Reguli aplicabile din Solas │ Standarde │ privind procedurile de ││ crt. │ echipamentelor │ cum a fost modificată, │ 74, asa cum a fost │ de încercări │evaluare a conformitatii││ │ │ prin care se cere │ modificată, şi rezoluţii şi │ ├───┬───┬───┬───┬───┬────┤│ │ │ aprobare de tip │ circulare relevante ale IMO │ │B+C│B+D│B+E│B+F│ G │ H │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┴───┴───┴───┴───┴────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┬───┬───┬───┬───┬────┤│A.1/1.1 │Colaci de salvare │Regula III/4, Regula X/3│Regula III/7.1 şi III/34, │Rezoluţia MSC.81(70) │ │ x │ x │ x │ │ ││ │ │ │Rezoluţia MSC.48(66), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia MSC.36(63) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │8.1.3, 8.3 (Cod HSC 1994) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├────────────────────────┼─────────────────────────────┤ ├───┼───┼───┼───┼───┼────┤│ │ │Regula III/4, Regula X/3│Regula III/7.1 şi III/34, │ │ │ x │ x │ x │ │ ││ │ │ │Rezoluţia MSC.48(66), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia MSC.97(73) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │8.1.3, 8.3 (Cod HSC 2000) │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.1/1.2 │Lumini de indicare a │Regula III/4, Regula X/3│Regula III/7.1.3, III/22.1.2,│Rezoluţia MSC.81(70) │ │ x │ x │ x │ │ ││ │poziţiei pentru mijloacele│ │III/22.3.1, III/32.1, │cu excepţia cerinţelor│ │ │ │ │ │ ││ │de salvare: │ │III/32.2 şi III/34, │pentru baterii, asa │ │ │ │ │ │ ││ │(a) pentru barci de │ │Rezoluţia MSC.48(66), │cum s-a specificat în │ │ │ │ │ │ ││ │ salvare şi barci de │ │Rezoluţia MSC.36(63) │EN 394 (1993) care se │ │ │ │ │ │ ││ │ urgenta │ │8.1, 8.3 şi 8.10 (Cod HSC │aplica numai luminilor│ │ │ │ │ │ ││ │(b) pentru colaci de │ │1994), │vestelor de salvare │ │ │ │ │ │ ││ │ salvare │ │Circ. MSC.885 │ │ │ │ │ │ │ ││ │(c) pentru veste de ├────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ││ │ salvare │Regula III/4, Regula X/3│Regula III/7.1.3, III/22.1.2,│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │III/22.3.1, III/32.1, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │III/32.2 şi III/34, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia MSC.48(66), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia MSC.97(73) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │8.1, 8.3 şi 8.10 (Cod HSC │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │2000), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Circ. MSC.885 │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.1/1.3 │Semnale fumigene cu │Regula III/4, Regula X/3│Regula III/7.1.3 şi III/34; │Rezoluţia MSC.81(70) │ │ x │ x │ x │ │ ││ │declansare automată pentru│ │Rezoluţia MSC.48(66), │ │ │ │ │ │ │ ││ │colaci de salvare │ │Rezoluţia MSC.36(63) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │8.1, 8.3 (Cod HSC 1994) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Regula III/4, Regula X/3│Regula III/7.1.3 şi III/34, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia MSC.48(66), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia MSC.97(73) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │8.1, 8.3 (Cod HSC 2000) │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.1/1.4 │Veste de salvare │Regula III/4, Regula X/3│Regula III/7.2 şi III/34, │Rezoluţia MSC.81(70) │ │ x │ x │ x │ │ ││ │ │ │Rezoluţia MSC.48(66), │cu excepţia cerinţelor│ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia MSC.36(63) │pentru baterii, asa │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │8.1, 8.3 (Cod HSC 1994) │cum s-a specificat în │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │EN 394 (1993) care se │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │aplica numai luminilor│ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │vestelor de salvare │ │ │ │ │ │ ││ │ ├────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Regula III/4, Regula X/3│Regula III/7.2 şi III/34, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia MSC.48(66), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia MSC.97(73) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │8.1, 8.3 (Cod HSC 2000) │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.1/1.5 │Costume de imersiune şi de│Regula III/4, Regula X/3│Regula III/7.3, III/22.4, │Rezoluţia MSC.81(70) │ │ x │ x │ x │ │ ││ │protecţie │ │III/32.3 şi III/34, │ │ │ │ │ │ │ ││ │- izolate sau neizolate │ │Rezoluţia MSC.48(66), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia MSC.36(63) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │8.1, 8.3 (Cod HSC 1994) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Regula III/4, Regula X/3│Regula III/7.3, III/22.4, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │III/32.3 şi III/34, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia MSC.48(66), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia MSC.97(73) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │8.1, 8.3 (Cod HSC 2000) │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.1/1.6 │Costume de imersiune şi de│Regula III/4, Regula X/3│Regula III/7.3, III/22.4, │Rezoluţia MSC.81(70) │ │ x │ x │ x │ │ ││ │protecţie clasificate ca │ │III/32.3 şi III/34, │ │ │ │ │ │ │ ││ │veste de salvare │ │Rezoluţia MSC.48(66), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia MSC.36(63) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │8.1, 8.3 (Cod HSC 1994) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Regula III/4, Regula X/3│Regula III/7.3, III/22.4, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │III/32.3 şi III/34, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia MSC.48(66), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia MSC.97(73) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │8.1, 8.3 (Cod HSC 2000) │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.1/1.7 │Mijloace de protecţie │Regula III/4 │Regula III/7.3, III/22.4, │Rezoluţia MSC.81(70) │ │ x │ x │ x │ │ ││ │termica │ │III/32.3 şi III/34, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia MSC.48(66) │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.1/1.8 │Rachete parasuta luminoase│Regula III/4, Regula X/3│Regula III/6.3 şi III/34, │Rezoluţia MSC.81(70) │ │ x │ │ x │ │ ││ │(pirotehnice) │ │Rezoluţia MSC.48(66), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia MSC.36(63) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │8.1, 8.2 (Cod HSC 1994) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Regula III/4, Regula X/3│Regula III/6.3 şi III/34, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia MSC.48(66), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia MSC.97(73) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │8.1, 8.2 (Cod HSC 2000) │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.1/1.9 │Facle de mana │Regula III/4 │Regula III/34, │Rezoluţia MSC.81(70) │ │ x │ │ x │ │ ││ │(pirotehnice) │ │Rezoluţia MSC.48(66) │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.1/1.10│Semnale fumigene │Regula III/4 │Regula III/34, │Rezoluţia MSC.81(70) │ │ x │ │ x │ │ ││ │plutitoare │ │Rezoluţia MSC.48(66) │ │ │ │ │ │ │ ││ │(pirotehnice) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.1/1.11│Aparate de lansare a │Regula III/4, Regula X/3│Regula III/18 şi III/34, │Rezoluţia MSC.81(70) │ │ x │ │ x │ │ ││ │bandulei │ │Rezoluţia MSC.48(66), │ │ │ │ │ │ │ ││ │(pirotehnice) │ │Rezoluţia MSC.36(63) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │8.1, 8.8 (Cod HSC 1994) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Regula III/4, Regula X/3│Regula III/18 şi III/34, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia MSC.48(66), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia MSC.97(73) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │8.1, 8.8 (Cod HSC 2000) │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.1/1.12│Plute de salvare │Regula III/4, Regula X/3│Regula III/21.1, III/31.1 şi │Rezoluţia MSC.81(70) │ │ x │ │ │ │ ││ │gonflabile │ │III/34, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia MSC.48(66), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Circ. MSC.811, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia MSC.36(63) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │8.1, 8.5, 8.6, 8.7 şi 8.10 │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │(Cod HSC 1994) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Regula III/4, Regula X/3│Regula III/21.1, III/31.1 şi │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │III/34, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia MSC.48(66), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Circ. MSC.811, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia MSC.97(73) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │8.1, 8.5, 8.6, 8.7 şi 8.10 │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │(Cod HSC 2000) │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.1/1.13│Plute de salvare rigide │Regula III/4, Regula X/3│Regula III/21.1, III/31.1.1.2│Rezoluţia MSC.81(70) │ │ x │ │ │ │ ││ │ │ │şi III/34, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia MSC.48(66), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Circ. MSC.811, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia MSC.36(63) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │8.1, 8.5, 8.6, 8.7 şi 8.10 │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │(Cod HSC 1994) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Regula III/4, Regula X/3│Regula III/21.1, III/31.1.1.2│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │şi III/34, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia MSC.48(66), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Circ. MSC.811, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia MSC.97(73) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │8.1, 8.5, 8.6, 8.7 şi 8.10 │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │(Cod HSC 2000) │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.1/1.14│Plute de salvare cu │Regula III/4, Regula X/3│Regula III/26.2.4 şi III/34, │Rezoluţia MSC.81(70) │ │ x │ │ │ │ ││ │redresare automată │ │Rezoluţia MSC.48(66), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Circ. MSC.811, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Circ, MSC.809*1), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia MSC.36(63) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │8.1, 8.5, 8.6, 8.7 şi 8.10 │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │(Cod HSC 1994) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Regula III/4, Regula X/3│Regula III/26.2.4 şi III/34, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia MSC.48(66), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Circ. MSC.811, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Circ. MSC.809*1), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia MSC.97(73) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │8.1, 8.5, 8.6, 8.7 şi 8.10 │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │(Cod HSC 2000) │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.1/1.15│Plute de salvare închise, │Regula III/4, Regula X/3│Regula III/26.2.4 şi III/34, │Rezoluţia MSC.81(70) │ │ x │ │ │ │ ││ │reversibile │ │Rezoluţia MSC.48(66), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Circ. MSC.809*1), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Circ. MSC.811, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia MSC.36(63) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │8.1, 8.5, 8.6, 8.7 şi 8.10 │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │(Cod HSC 1994) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Regula III/4, Regula X/3│Regula III/26.2.4 şi III/34 │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia MSC.48(66), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Circ. MSC.809*1), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Circ. MSC.811, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia MSC.97(73) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │8.1, 8.5, 8.6, 8.7 şi 8.10 │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │(Cod HSC 2000) │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.1/1.16│Dispozitive de degajare │Regula III/4, Regula X/3│Regula III/13.4.2, III/26.2.2│Rezoluţia MSC.81(70) │ │ x │ x │ x │ │ ││ │libera a plutelor de │ │şi III/34, │ │ │ │ │ │ │ ││ │salvare (dispozitive │ │Rezoluţia MSC.48(66), │ │ │ │ │ │ │ ││ │hidrostatice de │ │Circ. MSC.811, │ │ │ │ │ │ │ ││ │declansare) │ │Rezoluţia MSC.36(63) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │8.1 şi 8.6 (Cod HSC 1994) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Regula III/4, Regula X/3│Regula III/13.4.2, III/26.2.2│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │şi III/34, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia MSC.48(66), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Circ. MSC.811, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia MSC.97(73) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │8.1 şi 8.6 (Cod HSC 2000) │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.1/1.17│Barci de salvare │Regula III/4, Regula X/3│Regula III/21.1, │Rezoluţia MSC.81(70) │ │ x │ │ │ x │ ││ │ │ │III/31.1.1.1, III/31.1.2.1, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │III/31.1.6, III/31.1.7 şi │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │III/34, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia MSC.48(66) │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.1/1.18│Barci de urgenta rigide │Regula III/4, Regula X/3│Regula III/21.2, III/31.2 şi │Rezoluţia MSC.81(70) │ │ x │ │ │ x │ ││ │ │ │III/34, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia MSC.48(66), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia MSC.36(63) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │8.1, 8.10 (Cod HSC 1994) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Regula III/4, Regula X/3│Regula III/21.2, III/31.2 şi │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │III/34, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia MSC.48(66), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia MSC.97(73) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │8.1, 8.10 (Cod HSC 2000) │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.1/1.19│Barci de urgenta gonflate │Regula III/4, Regula X/3│Regula III/21.2, III/31.2 şi │Rezoluţia MSC.81(70) │ │ x │ │ │ x │ ││ │ │ │III/34, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia MSC.48(66), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia MSC.36(63) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │8.1, 8.5, 8.6, 8.7 şi 8.10 │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │(Cod HSC 1994) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Regula III/4, Regula X/3│Regula III/21.2, III/31.2 şi │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │III/34, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia MSC.48(66), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia MSC.97(73), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │8.1, 8.5, 8.6, 8.7 şi 8.10 │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │(Cod HSC 2000) │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.1/1.20│Barci de urgenta rapide │Regula III/4, Regula X/3│Regula III/26.3 şi III/34, │Rezoluţia MSC.81(70) │ │ x │ │ │ x │ ││ │ │ │Rezoluţia MSC.48(66), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia MSC.36(63) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │8.1 (Cod HSC 1994), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Circ. MSC.809*1) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Regula III/4, Regula X/3│Regula III/26.3 şi III/34, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia MSC.48(66), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia MSC.97(73) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │8.1 (Cod HSC 2000), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Circ. MSC.809*1) │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.1/1.21│Instalaţii de salvare care│Regula III/4, Regula X/3│Regula III/23, III/33 şi │Rezoluţia MSC.81(70) │ │ x │ x │ x │ x │ ││ │folosesc curenţi şi │ │III/34, │ │ │ │ │ │ │ ││ │vinciuri (gruie) │ │Rezoluţia MSC.48(66), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia MSC.36(63) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │8.1, 8.5, 8.6 şi 8.7 │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │(Cod HSC 1994) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Regula III/4, Regula X/3│Regula III/23, III/33 şi │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │III/34, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia MSC.48(66), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia MSC.97(73) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │8.1, 8.5, 8.6 şi 8.7 │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │(Cod HSC 2000) │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴────┤│A.1/1.22│Instalaţii de lansare la │Punctul a fost mutat la Anexa A.2 ││ │apa prin degajare libera a│ ││ │ambarcatiunilor de salvare│ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬────┤│A.1/1.23│Mijloace de lansare la apa│Regula III/4, Regula X/3│Regula III/33 şi III/34, │Rezoluţia MSC.81(70) │ │ │ │ │ x │ ││ │prin cadere libera a │ │Rezoluţia MSC.48(66), │ │ │ │ │ │ │ ││ │barcilor de salvare │ │Rezoluţia MSC.36(63) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │8.1, 8.5 şi 8.7 │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │(Cod HSC 1994) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Regula III/4, Regula X/3│Regula III/33 şi III/34, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia MSC.48 (66), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia MSC.97(73) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │8.1, 8.5 şi 8.7 │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │(Cod HSC 2000) │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.1/1.24│Mijloace de lansare la apa│Regula III/4, Regula X/3│Regula III/34, │Rezoluţia MSC.81(70) │ │ x │ x │ x │ x │ ││ │a plutelor de salvare │ │Rezoluţia MSC.48(66), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia MSC.36(63) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │8.1, 8.5, 8.6 şi 8.7 │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │(Cod HSC 1994) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Regula III/4, Regula X/3│Regula III/34, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia MSC.48(66), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia MSC.97(73) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │8.1, 8.5, 8.6 şi 8.7 │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │(Cod HSC 2000) │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.1/1.25│Mijloace de lansare la apa│Regula III/4, Regula X/3│Regula III/26.3.2 şi III/34, │Rezoluţia MSC.81(70) │ │ x │ x │ x │ │ ││ │a barcilor de urgenta │ │Rezoluţia MSC.48(66), │ │ │ │ │ │ │ ││ │rapide │ │Rezoluţia MSC.36(63) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │8.1 (Cod HSC 1994) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Circ. MSC.809*1) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Regula III/4, Regula X/3│Regula III/26.3.2 şi III/34, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia MSC.48(66), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia MSC.97(73) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │8.1 (Cod HSC 2000), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Circ. MSC.809*1) │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.1/1.26│Mecanisme de declansare a:│Regula III/4, Regula X/3│Regula III/34, │Rezoluţia MSC.81(70) │ │ x │ x │ x │ │ ││ │a) barcilor de salvare şi │ │Rezoluţia MSC.48(66), │ │ │ │ │ │ │ ││ │a barcilor de urgenta │ │Rezoluţia MSC.36(63) │ │ │ │ │ │ │ ││ │b) plutelor de salvare │ │8.1 şi 8.5 (Cod HSC 1994) │ │ │ │ │ │ │ ││ │lansate prin folosirea ├────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ││ │unui curent sau a │Regula III/4, Regula X/3│Regula III/34, │ │ │ │ │ │ │ ││ │curentilor │ │Rezoluţia MSC.48(66), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia MSC.97(73) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │8.1 şi 8.5 (Cod HSC 2000) │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.1/1.27│Instalaţii de evacuare la │Regula III/4, Regula X/3│Regula III/15, III/26.2.1, │Rezoluţia MSC.81(70) │ │ x │ │ │ x │ ││ │apa │ │III/34, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia MSC.48(66), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia MSC.36(63) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │8.1, 8.7 şi 8.10 │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │(Cod HSC 1994) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Regula III/4, Regula X/3│Regula III/15, III/26.2.1, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │III/34, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia MSC.48(66), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia MSC.97(73) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │8.1, 8.7 şi 8.10 │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │(Cod HSC 2000) │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.1/1.28│Mijloace de salvare │Regula III/4, Regula X/3│Regula III/26.4 şi III/34, │Rezoluţia MSC.81(70) │ │ x │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia MSC.48(66), │Circ. MSC.810 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Circ. MSC.810*2), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia MSC.36(63) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │8.1, 8.5 şi 8.10 │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │(Cod HSC 1994) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Regula III/4, Regula X/3│Regula III/26.4 şi III/34, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia MSC.48(66), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Circ. MSC.810*2), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia MSC.97(73) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │8.1, 8.5 şi 8.10 │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │(Cod HSC 2000) │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴────┤│A.1/1.29│Scări de îmbarcare │Punctul a fost mutat la A.2/1.4 │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬────┤│A.1/1.30│Materiale reflectorizante │Regula III/4 │Regula III/34, │Rezoluţia A.658(16) │ │ x │ x │ x │ │ ││ │ │ │Rezoluţia MSC.48(66) │Anexa 2 │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴────┤│A.1/1.31│Aparat radiotelefonic UIF │Punctul fost mutat la A.1/5.17 şi A.1/5.18 ││ │de emisie-recepţie pentru │ ││ │ambarcatiunile de salvare │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│A.1/1.32│Transponder SAR în 9 GHz │Punctul a fost mutat la │.1/4.18 ││ │(SART) │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┬──────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬────┤│A.1/1.33│Reflector radar pentru │Regula III/4, Regula X/3│Regula III/34, │Rezoluţia A.384(XX), │ │ x │ x │ x │ x │ ││ │barci de salvare şi barci │ │Rezoluţia MSC.48(66) │EN/ISO 8729 (1998); │ │ │ │ │ │ ││ │de urgenta │ │ │Rezoluţia A.384(X), │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴────┤│A.1/1.34│Compas pentru barci de │Punctul a fost mutat la A.1/4.23 ││ │salvare şi barci de │ ││ │urgenta │ │├────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│A.1/1.35│Echipament portabil de │Punctul a fost mutat la A.1/3.38 ││ │stingere a incendiului │ ││ │pentru barcile de salvare │ ││ │şi barcile de urgenta │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬────┤│A.1/1.36│Motoare de propulsie │Regula III/4 │Regula III/34, │Rezoluţia MSC.81(70) │ │ x │ x │ x │ │ ││ │pentru barci de salvare │ │Rezoluţia MSC.48(66) │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.1/1.37│Motoare exterioare de │Regula III/4 │Regula III/34, │Rezoluţia MSC.81(70) │ │ x │ x │ x │ │ ││ │propulsie pentru barci de │ │Rezoluţia MSC.48(66) │ │ │ │ │ │ │ ││ │urgenta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.1/1.38│Proiectoare pentru │Regula III/4, Regula X/3│Regula III/34, │Rezoluţia MSC.81(70) │ │ x │ x │ x │ │ ││ │folosire la barcile de │ │Rezoluţia MSC.48(66) │ │ │ │ │ │ │ ││ │salvare şi barcile de │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │urgenta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.1/1.39│Plute de salvare │Regula III/4, Regula X/3│Rezoluţia MSC.36(63) │Rezoluţia MSC.36(63) │ │ x │ │ │ │ ││ │reversibile deschise │ │8.1, 8.5, 8.7 şi 8.10 │Anexa 10 (Cod HSC │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │(Cod HSC 1994) │1994) │ │ │ │ │ │ ││ │ ├────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┤ │ │ │ │ │ ││ │ │Regula III/4, Regula X/3│Rezoluţia MSC.97(73) │Rezoluţia MSC.97(73) │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │8.1, 8.5, 8.6, 8.7 şi 8.10 │Anexa 11 (Cod HSC │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │(Cod HSC 2000) │2000) │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.1/1.40│Instalatie mecanică de │Regula V/17(b) │Regula V/17(f), │ISO 799(1 986) │ │ x │ x │ x │ │ ││ fost │ridicare a pilotului │ │Rezoluţia A.889(21), │ │ │ │ │ │ │ ││A.1/4.17│ │ │Circ. MSC.773 │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Regula V/23 │Regula V/23.6, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia A.889(21), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Circ. MSC.773 │ │ │ │ │ │ │ │└────────┴──────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴────┘  *1) Circ. MSC.809 se aplică doar dacă echipamentul va fi montat pe navele ro-ro pasager.  *2) Circ. MSC.810 se aplică doar dacă echipamentul va fi montat pe navele ro-ro pasager.    2. Prevenirea poluarii maritime┌────────┬──────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────┬────────────────────────┐│ │ │ Reguli MARPOL 73/78 │ Reguli MARPOL 73/78 care se │ │ Module privind ││ Nr. │ Denumirea │ prin care se cere │ aplica, asa cum au fost │ Standarde de │ evaluarea ││ crt. │ echipamentelor │ aprobare de tip, asa │ modificate, rezoluţiile şi │ încercări │ conformitatii ││ │ │ cum au fost modificate │circularele relevante ale IMO│ ├───┬───┬───┬───┬───┬────┤│ │ │ │ │ │B+C│B+D│B+E│B+F│ G │ H │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┴───┴───┴───┴───┴────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │├────────┼──────────────────────────┴────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┬───┬───┬───┬───┬────┤│A.1/2.1 │Echipamentul de filtrare a│Anexa I, Regula 16(4) │Anexa I, Regula 16(1) şi (2) │Rezoluţia MEPC.60(33) │ │ x │ x │ x │ │ ││ │hidrocarburilor (când │şi (5) │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │conţinutul de hidrocarburi│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │al efluentului nu │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │depăşeşte 15 părţi per │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │milion) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.1/2.2 │Detectoare de suprafaţa de│Anexa I, Regula 15(3)(b)│Anexa I, Regula 15(3)(b) │Rezoluţia MEPC.5(XIII)│ │ x │ x │ x │ │ ││ │separaţie hidrocarburi/apa│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.1/2.3 │Aparat de măsura a │Anexa I, Regula 16(4) şi│Anexa I, Regula 16(1) şi (2) │Rezoluţia MEPC.60(33) │ │ x │ x │ x │ │ ││ │conţinutului de │(5) │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │hidrocarburi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴────┤│A.1/2.4 │Elemente de procesare │Punctul a fost anulat. ││ │destinate atasarii la │ ││ │echipamentul de separaţie │ ││ │apa/hidrocarburi existent │ ││ │(când conţinutul de │ ││ │hidrocarburi al │ ││ │efluentului nu depăşeşte │ ││ │15 părţi per milion) │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬────┤│A.1/2.5 │Instalatie de supraveghere│Anexa I, Regula 15(3)(a)│Anexa I, Regula 15(3) │Rezoluţia A.586(14) │ │ x │ x │ x │ │ ││ │şi control a deversarilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de hidrocarburi pentru un │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │petrolier │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.1/2.6 │Instalaţii de tratare a │Anexa IV, Regula 8(1)(b)│Anexa IV, Regula 8(1)(b) │Rezoluţia MEPC.2(VI) │ │ x │ x │ x │ x │ ││ │apelor uzate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.1/2.7 │Incineratoare de la bordul│Anexa VI, Regula │Anexa VI, Regula 16(2)(a) │Rezoluţia MEPC.76(40) │ │ x │ x │ x │ x │ ││ │navelor │16(2)(a) │ │ │ │ │ │ │ │ │┴────────┴──────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴────┘3. Protecţia împotriva incendiilorNote aplicabile secţiunii 3: Protecţia împotriva incendiilorColoanele 3 şi 4: Acolo unde aceste coloane sunt împărţite în doua niveluri pentru un anumit punct ce desemnează un echipament, nivelul superior se referă la regulile aplicabile navelor construite înainte de 1 iulie 2002, iar nivelul inferior se referă la navele construite la 1 iulie 2002 sau după această dată (dar se pot aplica şi navelor construite înainte de 1 iulie 2002).Coloana 5: În coloana 5, mai multe puncte au menţionate mai multe standarde de încercări. Este la latitudinea autorităţii care efectuează încercarea să se asigure ca standardul de încercări corespunzător se aplică punctului astfel încât să se respecte cerinţele internaţionale din convenţie.*Font 7*┌────────┬──────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────┬────────────────────────┐│ │ │Reguli din Solas 74, asa│ Reguli aplicabile din Solas │ │ Module aplicabile ││ Nr. │ │ cum a fost modificată, │ 74, asa cum a fost │ │ privind procedurile de ││ crt. │ Denumirea echipamentelor │ prin care se cere │ modificată, şi rezoluţii şi │Standarde de încercări│evaluare a conformitatii││ │ │ aprobare de tip │ circulare relevante ale IMO │ ├───┬───┬───┬───┬───┬────┤│ │ │ │ │ │B+C│B+D│B+E│B+F│ G │ H │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┴───┴───┴───┴───┴────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┬───┬───┬───┬───┬────┤│A.1/3.1 │Invelisul nedemontabil al │Regula II-2/34.8, │Regula II-2/34.8 │Rezoluţia MSC. 61 (67)│ │ x │ │ │ │ ││ │puntii │Regula II-2/49.3 │Regula II-2/49.3 │Anexa 1, părţile 2 şi │ │ │ │ │ │ ││ │ ├────────────────────────┼─────────────────────────────┤6, şi Anexa 2 │ │ │ │ │ │ ││ │ │Regula II-2/4.4.4, │Regula II-2/4.4.4, │Circ. MSC 1004 │ │ │ │ │ │ ││ │ │Regula II-2/6.3 │Regula II-2/6.3 │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.1/3.2 │Stingatoare portabile de │Regula II-2/6.1, │Regula II-2/6, │EN 3-1 (1996), │ │ x │ x │ x │ │ ││ │incendiu │Regula X/3 │Rezoluţia A.602(15), │ 3-2 (1996), │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia MSC.36(63) │ 3-3 (1994), │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │7.7.7 şi 7.8.4.1.3 │ 3-4 (1996), │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │(Cod HSC 1994) │ 3-5 (1996) + │ │ │ │ │ │ ││ │ ├────────────────────────┼─────────────────────────────┤ AC (1997), │ │ │ │ │ │ ││ │ │Regula II-2/10.3.1, │Regula II-2/10.3, │ 3-6 (1995) + │ │ │ │ │ │ ││ │ │Regula X/3, │Rezoluţia A.602(15), │ A1: (1999) │ │ │ │ │ │ ││ │ │Rezoluţia MSC.98(73), │Rezoluţia MSC.97(73) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Capitolul 4.1.2 │7.7.4, 7.8.4.1.3, 7.17.3.7 │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │(Cod FSS) │(Cod HSC 2000) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia MSC.98(73), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Capitolul 4.1.2, 4.2.1 │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │(Cod FSS) │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.1/3.3 │Echipament pentru │Regula II-2/17.1.1.1, │Regula II-2/17.1.1.1, │EN 469 (1995), │ │ x │ │ │ │ ││ │pompieri: îmbrăcămintea │Regula X/3 │Rezoluţia MSC.36(63) │EN 531 (1995) + │ │ │ │ │ │ ││ │de protecţie (echipament │ │7.10.3.1.1 (Cod HSC 1994), │A1 (1998), │ │ │ │ │ │ ││ │individual) │ │Circ. MSC.847 │EN 1486 (1996), │ │ │ │ │ │ ││ │ ├────────────────────────┼─────────────────────────────┤ISO 15538 (2001) │ │ │ │ │ │ ││ │ │Regula II-2/10.10.1, │Regula II-2/10.10.1, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Regula X/3, │Rezoluţia MSC.97(73) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Rezoluţia MSC.98(73), │7.10.3.1.1 (Cod HSC 2000) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Capitolul 3.2.1.1.1 │Rezoluţia MSC.98(73), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │(Cod FSS) │Capitolul 3.2.1.1.1 (Cod FSS)│ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.1/3.4 │Echipament pentru │Regula II-2/17.1.1.2, │Regula II-2/17.1.1.2, │EN 344 (1992) + │ │ x │ │ │ │ ││ │pompieri: bocanci │Regula X/3 │Rezoluţia MSC.36(63) │AC (1993) + A1 (1997),│ │ │ │ │ │ ││ │ │ │7.10.3.1.2 (Cod HSC 1994) │EN 344 - 2 (1996), │ │ │ │ │ │ ││ │ ├────────────────────────┼─────────────────────────────┤EN 345 (1992) + │ │ │ │ │ │ ││ │ │Regula II-2/10.10.1, │Regula II-2/10.10.1 │A1 (1997), │ │ │ │ │ │ ││ │ │Regula X/3, │Rezoluţia MSC.97(73) │EN 345 - 2 (1996) │ │ │ │ │ │ ││ │ │Rezoluţia MSC.98(73), │7.10.3.1.2 (Cod HSC 2000), │clasa 2, │ │ │ │ │ │ ││ │ │Capitolul 3.2.1.1.2 │Rezoluţia MSC.98(73), │CEI 60903 (1993) │ │ │ │ │ │ ││ │ │(Cod FSS) │Capitolul 3.2.1.1.2 (Cod FSS)│ │ │ │ │ │ │ ││────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.1/3.5 │Echipament pentru │Regula II-2/17.1.1.2, │Regula II-2/17.1.1.2, │EN 659 (1996) │ │ x │ │ │ │ ││ │pompieri: manusi │Regula X/3 │Rezoluţia MSC.36(63) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │7.10.3.1.2 (Cod HSC 1994) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Circ. MSC. 847 │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Regula II-2/10.10.1, │Regula II-2/10.10.1, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Regula X/3, │Rezoluţia MSC.97(73) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Rezoluţia MSC.98(73), │7.10.3.1.2 (Cod HSC 2000), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Capitolul 3.2.1.1.1 │Rezoluţia MSC.98(73), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │(Cod FSS) │Capitolul 3.2.1.1.1 (Cod FSS)│ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────││A.1/3.6 │Echipament pentru │Regula II-2/17.1.1.3, │Regula II-2/17.1.1.3, │EN 443 (1997) │ │ x │ │ │ │ ││ │pompieri: casca │Regula X/3 │Rezoluţia MSC.36(63) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │7.10.3.1.3 (Cod HSC 1994) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Regula II-2/10.10.1, │Regula II-2/10.10.1, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Regula X/3, │Rezoluţia MSC.97(73) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Rezoluţia MSC.98(73), │7.10.3.1.3 (Cod HSC 2000), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Capitolul 3.2.1.1.3 │Rezoluţia MSC.98(73), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │(Cod FSS) │Capitolul 3.2.1.1.3 (Cod FSS)│ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.1/3.7 │Aparat de respiratie │Regula II-2/17.1.2, │Regula II-2/17.1.2.2, │EN 137 (1993), │ │ x │ │ │ │ ││ │autonom acţionat cu │Regula X/3 │Regula II-2/17.2, │EN 136 (1998) │ │ │ │ │ │ ││ │aer comprimat*1) │ │Regula II-2/54.2.6.2, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia MSC.36(63) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │7.10.3.2.2, 7.10.3.2.3 │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │(Cod HSC 1994) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Regula II-2/10.10.1, │Regula II-2/10.10.1, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Regula X/3, │ II-2/19.3.6.2, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Rezoluţia MSC.98(73), │Rezoluţia MSC.97(73) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Capitolul 3.2.1, 3.2.1.2│7.10.3.2.2 (Cod HSC 2000), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │(Cod FSS) │Rezoluţia MSC.98(73), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Capitolul 3.2.1.2, 3.2.1.3 │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │(Cod FSS) │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.1/3.8 │Aparat de respiratie prin │Regula II-2/17.1.2, │Regula II-2/17.1.2.1, │EN 138 (1994) │ │ x │ │ │ │ ││ │alimentare cu aer pentru │Regula X/3 │Rezoluţia MSC.36(63) │ │ │ │ │ │ │ ││ │utilizare cu o casca sau │ │7.10.3.2.1 (Cod HSC 1994) │ │ │ │ │ │ │ ││ │o masca pentru fum*1) ├────────────────────────┴─────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Note*) │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┬─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.1/3.9 │Componente ale │Regula II-2/36.1.2 │Regula II-2/12, │Rezoluţia A.800(19) │ │ x │ │ │ x │ ││ │instalaţiilor cu │Regula II-2/36.2, │Regula II-2/36.1.2, │ │ │ │ │ │ │ ││ │sprinklere pentru │Regula II-2/41-2.5, │Regula II-2/36.2, │ │ │ │ │ │ │ ││ │încăperile de locuit, de │Regula II-2/52.2 │Regula II-2/41-2.5, │ │ │ │ │ │ │ ││ │serviciu şi posturile de │ │Regula II-2/42.5,2, │ │ │ │ │ │ │ ││ │comanda, echivalente cu │ │Regula II-2/52.2 │ │ │ │ │ │ │ ││ │cele prevăzute în SOLAS 74├────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ││ │regula II-2/12 │Regula II-2/7.5.3.2, │Regula II-2/7.5.3.2, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Regula II-2/7.5.5.2, │Regula II-2/7.5.5.2, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Regula II-2/10.6.1.1, │Regula II-2/10.6.1.1, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Regula II-2/10.6.1.2, │Regula II-2/10.6.1.2, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Regula II-2/10.6.2, │Regula II-2/10.6.2, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Rezoluţia MSC.98(73) │Rezoluţia MSC.98(73), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Capitolul 8.1 (Cod FSS) │Capitolul 8.1 (Cod FSS) │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴────┤│A.1/3.10│Ajutaje pentru │Punctul a fost mutat la A.2/3.1.1 ││ │instalaţiile fixe de │ ││ │stingere a incendiului cu │ ││ │apa pulverizata sub │ ││ │presiune, în încăperile de│ ││ │maşini │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬────┤│A.1/3.11│Construcţii de tip "A" şi │Regula II-2/3.3.5, │Regula II-2/3.3.5, │Rezoluţia A.754(18) │ │ x │ x │ x │ │ ││ │"B" rezistente la foc │Regula II-2/3.4.4 │Regula II-2/3.4.4, II-2/16.11│Rezoluţia MSC.61(67) │ │ │ │ │ │ ││ │(a) construcţii de tip "A"├────────────────────────┼─────────────────────────────┤Anexa 1, partea 3 şi │ │ │ │ │ │ ││ │(b) construcţii de tip "B"│Regula II-2/3.2.5, │Regula II-2/3.2.5, │Anexa 2 (cod FTP), │ │ │ │ │ │ ││ │ │Regula II-2/3.4.4 │Regula II-2/3.4.4 │Circulara MSC.916, │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │Circulara MSC.1004, │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │Circulara MSC.1005 │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.1/3.12│Dispozitive pentru │Regula II-2/59.1.5, │Regula II-2/59.1.5, │Circulara MSC.677, │ │ x │ x │ x │ │ ││ │prevenirea trecerii │II-2/59.1.9.4, II-2/59.2│II-2/59.1.9.4, II-2/59.2 │Circulara MSC.1009 │ │ │ │ │ │ ││ │flacarii în tancurile de ├────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ││ │marfa de la petroliere │Regula II-2/4.5.3.3, │Regula II-2/4.5.3.3, │ │ │ │ │ │ │ ││ │(numai valvulele de mare │II-2/4.5.3.4.1.4, │II-2/4.5.3.4.1.4, │ │ │ │ │ │ │ ││ │viteza) │II-2/4.5.6,1, │II-2/4.5.6.1, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │II-2/16.3.2.2.3 │II-2/16.3.2.2.3 │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.1/3.13│Materiale incombustibile │Regula II-2/3.1, │Regula II-2/3.1, │Rezoluţia A.799(19), │ │ x │ x │ x │ │ ││ │ │Regula X/3 │Rezoluţia MSC.36(63) │Rezoluţia MSC.61(67) │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │7.2.4 (Cod HSC 1994) │Anexa 1, partea 1 şi │ │ │ │ │ │ ││ │ ├────────────────────────┼─────────────────────────────┤Anexa 2 │ │ │ │ │ │ ││ │ │Regula II-2/3.33, │Regula II-2/3.33, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Regula X/3 │Rezoluţia MSC.97(73) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │7.2.3 (Cod HSC 2000) │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.1/3.14│Materiale, altele decât │Regula II-2/18.2.1 │Regula II-2/18.2.1 │Rezoluţia A.753(18), │ │ x │ x │ x │ │ ││ │otelul, destinate │ │ │Rezoluţia A.754(18), │ │ │ │ │ │ ││ │tubulaturilor care ├────────────────────────┼─────────────────────────────┤Rezoluţia MSC.61(67) │ │ │ │ │ │ ││ │traverseaza construcţii de│Regula II-2/9.3.1, │Regula II-2/9.3.1, │Anexa 1, partea 3 │ │ │ │ │ │ ││ │tip "A" sau "B" │ II-2/9.3.2 │ II-2/9.3.2 │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.1/3.15│Materiale, altele decât │Regula II-2/15.2.8, │Regula II-2/15.2.8, │Rezoluţia A. 753(18), │ │ x │ x │ x │ │ ││ │otelul, destinate │ II-2/18.2.2 │ II-2/18.2.2, │ISO 15540 (1999), │ │ │ │ │ │ ││ │tubulaturilor de ulei sau │Regula X/3 │Rezoluţia MSC.36(63) │ISO 15541 (1999) │ │ │ │ │ │ ││ │combustibil: │ │7.5.4 (Cod HSC 1994) │ │ │ │ │ │ │ ││ │a) ţevi şi armături ├────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ││ │b) valvule │Regula II-2/4.2.2.5.1, │Regula II-2/4.2.2.5.1, │ │ │ │ │ │ │ ││ │c) ansambluri de ţevi │ II-2/4.2.2.5.6 │II-2/4.2.2.5.6, │ │ │ │ │ │ │ ││ │flexibile │Regula X/3 │Rezoluţia MSC.97(73) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │7.5.4 (Cod HSC 2000) │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.1/3.16│Uşi antifoc │Regula II-2/30.2, │Regula II-2/30.2, │Rezoluţia A.754(18), │ │ x │ x │ x │ │ ││ │ │II-2/31.1.1 şi II-2/47 │II-2/31.1.1, II-2/47 │Rezoluţia MSC.61(67) │ │ │ │ │ │ ││ │ ├────────────────────────┼─────────────────────────────┤Anexa 1, partea 3 │ │ │ │ │ │ ││ │ │Regula II-2/9.4.1.1.2, │Regula II-2/9.4.1.1.2, │Circulara MSC.916, │ │ │ │ │ │ ││ │ │ II-2/9.4.1.2.1 │II-2/9.4.1.2.1, II-2/9.4.2 │Circulara MSC.1004 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ II-2/9.4.2 │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.1/3.17│Sisteme de comanda a │Regula II-2/30.4.15, │Regula II-2/30.4.15, │Rezoluţia MSC.61(67) │ │ x │ x │ x │ │ ││ │uşilor antifoc*3) │Regula X/3 │Rezoluţia MSC.36(63) │Anexa 1, partea 4 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │7.9.3.3. (Cod HSC 1994) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Regula II-2/9.4.1.1.4.15│Regula II-2/9.4.1.1.4.15, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Regula X/3 │Rezoluţia MSC.97(73), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │7.9.3.3. (Cod HSC 2000) │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.1/3.18│Materiale de finisare şi │Regula II-2/3.8, │Regula II-2/3.8, │Rezoluţia A.653(16), │ │ x │ x │ x │ │ ││ │acoperiri ale pardoselilor│ II-2/34.3, │II-2/3.23.4, II-2/3.23.5, │Rezoluţia MSC.61(67) │ │ │ │ │ │ ││ │cu caracteristici de │ II-2/34.7, │II-2/16.1.1, II-2/32.1.4.3.1,│Anexa 1, părţile 2 │ │ │ │ │ │ ││ │putere lenta de propagare │ II-2/49.1, │II-2/34.2, II-2/34.3, │şi 5, şi Anexa 2, │ │ │ │ │ │ ││ │a flacarii*4) │ II-2/49.2 │II-2/49.1, II-2/49.2, │ISO 1716 (1973)*5) │ │ │ │ │ │ ││ │a) furniruri decorative │Regula X/3 │II-2/50.3.1, II-2/34.7, │Circ. MSC.916 │ │ │ │ │ │ ││ │b) sisteme de vopsire │ │Rezoluţia MSC.36(63) │amendata prin │ │ │ │ │ │ ││ │c) acoperiri ale │ │7.4.3.4, 7.4.3.5 şi 7.4.3.6 │Circ. MSC. 1008, │ │ │ │ │ │ ││ │pardoselilor │ │(Cod HSC 1994) │Circ. MSC. 1004 │ │ │ │ │ │ ││ │d) acoperirile de izolare ├────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ││ │a tevilor │Regula II-2/3.29, │Regula II-2/3.29, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ II-2/5.3.2.4, │II-2/3.40.4, II-2/3.40.5, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ II-2/6.2, │II-2/9.7.1.1.1, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Regula X/3 │II-2/9.7.4.4.3.1, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │II-2/5.3.1.1, II-2/5.3.2.4, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │II-2/6.2, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia MSC.97(73) 7.4.3.4,│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │7.4.3.5 şi 7.4.3.6 │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │(Cod HSC 2000) │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.1/3.19│Draperii, perdele, voaluri│Regula II-2/3.23.3, │Regula II-2/3.23.3, │Rezoluţia MSC.61(67) │ │ x │ x │ x │ │ ││ │şi alte materiale textile │Regula X/3 │Rezoluţia MSC.36(63) │Anexa 1, partea 7 │ │ │ │ │ │ ││ │suspendate │ │7.4.3.3.3 (Cod HSC 1994) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Regula II-2/3.40.3, │Regula II-2/3.40.3, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ II-2/9.2.2.3.2, │II-2/9.2.2.3.2, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Regula X/3 │Rezoluţia MSC.97(73) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │7.4.3.3.3 (Cod HSC 2000) │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.1/3.20│Mobilier tapitat │Regula II-2/3.23.6, │Regula II-2/3.23.6, │Rezoluţia A.652(16), │ │ x │ x │ x │ │ ││ │ │Regula X/3 │ II-2/34.6, │Rezoluţia MSC.61(67) │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia MSC.36(63) │Anexa 1, partea 8 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │7.4.3.3.4 (Cod HSC 1994) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Regula II-2/3.40.6, │Regula II-2/3.40.6, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ II-2/9.2.2.3.2, │II-2/9.2.2.3.2, II-2/5.3.3 │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Regula X/3 │Rezoluţia MSC.97(73) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │7.4.3.3.4 (Cod HSC 2000) │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.1/3.21│Cazarmament │Regula II-2/3.23.7 │Regula II-2/3.23.7, │Rezoluţia A.688(17), │ │ x │ x │ x │ │ ││ │ │ II-2/26.2, │ II-2/26.2, │Rezoluţia MSC.61(67) │ │ │ │ │ │ ││ │ │Regula X/3 │Rezoluţia MSC.36(63) │Anexa 1, partea 9 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │7.4.3.3.5 (Cod HSC 1994) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Regula II-2/3.40.7, │Regula II-2/3.40.7, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ II-2/9.2.2.3.2, │II-2/9.2.2.3.2, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Regula X/3 │Rezoluţia MSC.97(73) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │7.4.3.3.5 (Cod HSC 2000) │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.1/3.22│Clapete antifoc │Regula II-2/16.11.1 │Regula II-2/16, │Rezoluţia A.754(18) │ │ x │ x │ x │ │ ││ │ │ │II-2/32, II-2/48 │Rezoluţia MSC.61(67) │ │ │ │ │ │ ││ │ ├────────────────────────┼─────────────────────────────┤Anexa 1, partea 3 │ │ │ │ │ │ ││ │ │Regula II-2/9.7.1.2 │Regula II-2/9.7.1.1 │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴────┤│A.1/3.23│Treceri incombustibile de │Punctul a fost mutat la A.1/3.26 ││ │conducte prin construcţii │ ││ │de tip "A" │ │├────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│A.1/3.24│Treceri de cabluri │Punctul a fost mutat la A.1/3.26 ││ │electrice prin construcţii│ ││ │de tip "A" │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬────┤│A.1/3.25│Ferestre şi hublouri │Regula II-2/33 │Regula II-2/33, │Rezoluţia A.754(18), │ │ x │ x │ x │ │ ││ │ │ │Circ. MSC.847 │Rezoluţia MSC.61(67) │ │ │ │ │ │ ││ │ ├────────────────────────┼─────────────────────────────┤Anexa 1 partea 3, ISO │ │ │ │ │ │ ││ │ │Regula II-2/9.4.1.3 │Regula II-2/9.4.1.3, │614 (1989), ISO 1095 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Circ. MSC.847 │(1989), ISO 1751 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │(1993), ISO 3254 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │(1989), ISO 3903 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │(1993), ISO 3904 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │(1994), │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │Circ. MSC.1004 │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.1/3.26│Treceri prin construcţii │Regula II-2/18.1.1 │Regula II-2/18.1.1 │Rezoluţia A.754(18) │ │ x │ x │ x │ │ ││ │de tip "A": │ │ │Rezoluţia MSC.61(67) │ │ │ │ │ │ ││ │a) treceri de cabluri ├────────────────────────┼─────────────────────────────┤Anexa 1, partea 3 │ │ │ │ │ │ ││ │electrice │Regula II-2/9.3.1 │Regula II-2/9.3.1 │ │ │ │ │ │ │ ││ │b) treceri de ţevi, │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │conducte, puţuri, etc. │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.1/3.27│Treceri prin construcţii │Regula II-2/18.1.2 │Regula II-2/18.1.2 │Rezoluţia A.754(18) │ │ x │ x │ x │ │ ││ │de tip "B": │ │ │Rezoluţia MSC.61(67) │ │ │ │ │ │ ││ │a) treceri de cabluri │ │ │Anexa 1, partea 3 │ │ │ │ │ │ ││ │electrice ├────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ││ │b) treceri de ţevi, │Regula II-2/9.3.2 │Regula II-2/9.3.2 │ │ │ │ │ │ │ ││ │conducte, puţuri, etc. │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.1/3.28│Instalaţii cu sprinklere │Regula II-2/12.3, │Regula II-2/12, II-2/36.1.2, │EN 12259-1 (1999), │ │ x │ x │ x │ │ ││ │(limitate la capetele │ II-2/36.1.2, │II-2/36.2, II-2/41-2.5 şi │EN 12259-2 (1999), │ │ │ │ │ │ ││ │sprinklerelor şi la metoda│ II-2/36.2, │II-2/52.2 │EN 12259-3 (2000), │ │ │ │ │ │ ││ │de stropire şi semnalizare│ II-2/41-2.5 şi │ │EN 12259-4 (2000), │ │ │ │ │ │ ││ │automată, de exemplu │ II-2/52.2 │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │întrerupătoare de flux, ├────────────────────────┼─────────────────────────────┤EN 12259-5, │ │ │ │ │ │ ││ │panouri de alarma) │Regula II-2/10.6.1.2, │Regula II-2/10.6.1.2, │ISO 6182-1 (1993), │ │ │ │ │ │ ││ │ │ II-2/10.6.1.1, │II-2/10.6.1.1, II-2/10.6.2, │ISO 6182-2 (1993), │ │ │ │ │ │ ││ │ │ II-2/10.6.2, │Rezoluţia MSC.98(73), │ISO 6182-3 (1993), │ │ │ │ │ │ ││ │ │Rezoluţia MSC 98(73), │Capitolul 8.1, Capitolul │ISO 6182-4 (1993), │ │ │ │ │ │ ││ │ │Capitolul 8.1, Capitolul│8.2.5.2.3 (Cod FSS) │ISO 6182-5 (1995) │ │ │ │ │ │ ││ │ │8.2.5.2.3 (Cod FSS) │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.1/3.29│Furtunuri de incendiu │Regula II-2/4.7.1, │Regula II-2/4.7.1, │EN 671-2 (2001), │ │ x │ x │ x │ │ ││ │ │Regula X/3 │Rezoluţia MSC.36(63) 7.7.8.5 │EN ISO 15540 (2001), │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │(Codul HSC 1994) │EN ISO 15541 (2001), │ │ │ │ │ │ ││ │ ├────────────────────────┼─────────────────────────────┤ISO 15540 (1999), │ │ │ │ │ │ ││ │ │Regula II-2/10.2.3.1.1, │Regula II-2/10.2.3.1.1, │ISO 15541 (1999) │ │ │ │ │ │ ││ │ │Regula X/3 │Rezoluţia MSC.97(73) 7.7.5.5 │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │(Codul HSC 2000) │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.1/3.30│Echipamentul pentru │Regula VI/3.1 │Regula II-2/59.5, │EN 50104 (1999) │ │ x │ x │ x │ │ ││ │analiza oxigenului şi │ │II-2/59.4.4.1, II-2/62.17, │Oxigen, │ │ │ │ │ │ ││ │gazelor │ │II-2/59.5, │EN 50054 (1991), │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Regula VI/3.1, Circ. MSC.774 │EN 50057 (1999) │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │(Instalaţii fixe) │gaze inflamabile │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├─────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Regula II-2/4.5.7.1, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │II-2/4.5.7.2.1, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │II-2/4.5.7.2.2, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia MSC.98(73) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Capitolul 15.2.4.2.4 │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │(Cod FSS) │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.1/3.31│Componente ale │Regula X/3 │Rezoluţia MSC.36(63) 7.13.1 │Rezoluţia MSC.44(65), │ │ x │ x │ x │ x │ ││ │instalaţiilor fixe cu │ │(Cod HSC 1994), │Rezoluţia A.800(19) │ │ │ │ │ │ ││ │sprinklere pentru │ │Circ. MSC.912 │ │ │ │ │ │ │ ││ │ambarcatiuni de mare │ ├─────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ││ │viteza │ │Rezoluţia MSC.97(73) 7.13.1 │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │(Cod HSC 2000), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Circ. MSC.912 │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.1/3.32│Materiale contra │Regula X/3 │Rezoluţia MSC.36(63) │Rezoluţia MSC.40(64), │ │ x │ x │ x │ │ ││ │incendiului (cu excepţia │ │7.2.2 (Cod HSC 1994) │Rezoluţia MSC.90(71) │ │ │ │ │ │ ││ │mobilierului) pentru │ ├─────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ││ │ambarcatiunile de mare │ │Rezoluţia MSC.97(73) │ │ │ │ │ │ │ ││ │viteza │ │7.2.2 (Cod HSC 2000) │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.1/3.33│Materiale contra │Regula X/3 │Rezoluţia MSC.36(63) │Rezoluţia MSC.40(64), │ │ x │ x │ x │ │ ││ │incendiului pentru │ │7.2.2 (Cod HSC 1994) │Rezoluţia MSC.90(71) │ │ │ │ │ │ ││ │mobilierul ambarcatiunilor│ ├─────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ││ │de mare viteza │ │Rezoluţia MSC.97(73) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │7.2.2 (Cod HSC 2000) │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.1/3.34│Construcţii rezistente la │Regula X/3 │Rezoluţia MSC.36(63) │Rezoluţia MSC.45(65) │ │ x │ x │ x │ │ ││ │foc pentru ambarcatiunile │ │7.2.1 (Cod HSC 1994) │ │ │ │ │ │ │ ││ │de mare viteza │ ├─────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia MSC.97(73) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │7.2.1 (Cod HSC 2000) │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.1/3.35│Uşi antifoc la navele de │Regula X/3 │Rezoluţia MSC.36(63) │Rezoluţia MSC.45(65) │ │ x │ x │ x │ │ ││ │mare viteza │ │7.2.1, 7.4.2.6 (Cod HSC 1994)│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├─────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia MSC.97(73) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │7.2.1, 7.4.2.6 (Cod HSC 2000)│ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.1/3.36│Clapele antifoc la navele │Regula X/3 │Rezoluţia MSC.36(63) │Rezoluţia MSC.45(65) │ │ x │ x │ x │ │ ││ │de mare viteza │ │7.6.4 (Cod HSC 1994) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├─────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia MSC.97(73) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │7.6.4 (Cod HSC 2000) │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.1/3.37│Treceri prin construcţii │Regula X/3 │Rezoluţia MSC.36(63) │Rezoluţia MSC.45(65) │ │ x │ x │ x │ │ ││ │rezistente la foc la │ │7.4.2.6 (Cod HSC 1994) │ │ │ │ │ │ │ ││ │navele de mare viteza: │ ├─────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ││ │a) treceri de cabluri │ │Rezoluţia MSC.97(73) │ │ │ │ │ │ │ ││ │electrice │ │7.4.2.6 (Cod HSC 2000) │ │ │ │ │ │ │ ││ │b) treceri de ţevi, │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │conducte, puţuri etc. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.1/3.38│Echipament portabil de │Regula III/4, │Regula III/34, │EN 3-1 (1996), │ │ x │ x │ x │ │ ││ fost │stingere a incendiului │Regula X/3 │Rezoluţia MSC.48(66), │3-2 (1996), │ │ │ │ │ │ ││A.1/1.35│pentru barcile de salvare │ │Rezoluţia A.602(15), │3-3 (1994), │ │ │ │ │ │ ││ │şi barcile de urgenta │ │Rezoluţia MSC.36(63) │3-4 (1996), │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │8.1.2 (Cod HSC 1994) │3-5 (1996) + AC (1997)│ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├─────────────────────────────┤3-6 (1995) + A1 (1999)│ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Regula III/34, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia MSC.97(73) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │8.1.2 (Cod HSC 2000) │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.1/3.39│Dispozitive alternative │Regula II-2/10.1, │Regula II-2/10.1, II-2/63.1.3│Circ. MSC.668, │ │ x │ x │ x │ │ ││ │pentru componentele │ II-2/63.1.3 │ │Circ. MSC.728 │ │ │ │ │ │ ││ │instalaţiilor cu halon de ├────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ││ │stingere a incendiului în │Regula II-2/10.4.1.1.3, │Regula II-2/10.4.1.1.3, │ │ │ │ │ │ │ ││ │încăperile de maşini şi │ II-2/10.9.1 │II-2/10.9.1, II-2/10.9.3, │ │ │ │ │ │ │ ││ │compartimentele pompelor │ │Rezoluţia MSC.98(73), │ │ │ │ │ │ │ ││ │componente echivalente │ │Capitolul 7.2.2 (Cod FSS) │ │ │ │ │ │ │ ││ │pentru instalaţiile de │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │stingere a incendiului cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │apa │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.1/3.40│Instalaţii de iluminat │Regula II-2/28.1.10, │Regula II-2/28.1.10, │Rezoluţia A.752(18) │ │ x │ x │ x │ x │ ││ │amplasate la nivel jos │ II-2/28.1.11, │II-2/28.1.11, II-2/41-2.4.7 │sau ISO 15370 (2001) │ │ │ │ │ │ ││ │(doar componente) │ II-2/41-2.4.7 │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(Punct nou) ├────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Regula II-2/13.3.2.5.1, │Regula II-2/13.3.2.5.1, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ II-2/13.3.2.5.2 │II-2/13.3.2.5.2, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Rezoluţia MSC.98(73) │Rezoluţia MSC.98(73), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Capitolul 11 (Cod FSS) │Capitolul 11 (Cod FSS) │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┴─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.1/3.41│Aparate de respiratie │*6) │EN 400 (1993), │ │ x │ x │ x │ │ ││ │pentru evacuarea în caz de├────────────────────────┬─────────────────────────────┤EN 401 (1993), │ │ │ │ │ │ ││ │urgenta (EEBD) (Punct nou)│Regula II-2/1.2.2.2, │Regula II-2/1.2.2.2, │EN 402 (1993), │ │ │ │ │ │ ││ │ │ II-2/13.3.4, │II-2/13.3.4, II-2/13.4.3, │EN 1146 (1997), │ │ │ │ │ │ ││ │ │ II-2/13.4.3 │Rezoluţia MSC.98(73), │EN 1061 (1996) │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Capitolul 3.2.2 (Cod FSS), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Circ. MSC.849 │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.1/3.42│Componente ale │Regula II-2/62.1 │Regula II-2/62, │Circ. MSC. 1009, 677, │ │ x │ x │ x │ x │ ││ │instalaţiilor cu gaz inert│ │Circ. MSC.847 │485, 450/Rev. 1, 387, │ │ │ │ │ │ ││ │(Punct nou) ├────────────────────────┼─────────────────────────────┤353 şi 282, │ │ │ │ │ │ ││ │ │Regula II-2/4.5.5 │Regula II-2/4.5.5, │Rezoluţia A.567(14) şi│ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia MSC.98(73), │Cor. 1 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Capitolul 15 (Cod FSS) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Circ. MSC.847 │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┴─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.1/3.43│Componente ale │*7) ││SO 15371 (2000), │ │ x │ x │ x │ x │ ││ │instalaţiilor de stingere ├────────────────────────┬─────────────────────────────┤ISO 6182-1 (1993) │ │ │ │ │ │ ││ │a incendiului la │Regula II-2/1.2.2.3, │Regula II-2/1.2.2.3, │ │ │ │ │ │ │ ││ │echipamentul pentru gătit │ II-2/10.6.4, │II-2/10.6.4.2-5, │ │ │ │ │ │ │ ││ │cu grasime (de tip manual │Regula X/3 │Rezoluţia MSC.97(73) 7.7.6 │ │ │ │ │ │ │ ││ │sau automat) (Punct nou) │ │(Cod HSC 2000) │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.1/3.44│Echipament pentru │Regula II-2/17.2, │Regula II-2/17.2, │Rezoluţia MSC.98(73) │ │ x │ x │ x │ │ ││ │pompieri - saula │Regula X/3 │Rezoluţia MSC.36(63) 7.10.3.3│Capitolul 3.2.1.3 │ │ │ │ │ │ ││ │(Punct nou) │ │(Cod HSC 1994) │(Cod FSS)*8) │ │ │ │ │ │ ││ │ ├────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Regula II-2/10.1, │Regula II-2/10.1, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Regula X/3 │Rezoluţia MSC.97(73) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │7.10.3.3 (Cod HSC 2000), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia MSC.98(73), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Capitolul 3.2.1.3 (Cod FSS) │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.1/3.45│Componente ale │Regula II-2/7.1.1, │Regula II-2/7.1.1, II-2/63, │Circ. MSC.848 │ │ x │ x │ x │ │ ││ │instalaţiilor echivalente │ II-2/63, │Rezoluţia MSC.36(63) │ │ │ │ │ │ │ ││ │fixe pentru stingerea │Regula X/3 │7.7.4 (Cod HSC 1994) │ │ │ │ │ │ │ ││ │incendiilor cu gaz în ├────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ││ │încăperile de maşini şi │Regula II-2/10.4.1.1.1, │Regula II-2/10.4.1.1.1, │ │ │ │ │ │ │ ││ │compartimentele pompelor │ II-2/10.9.1, │II-2/10.9.1, │ │ │ │ │ │ │ ││ │de marfa (Punct nou) │Regula X/3, │Rezoluţia MSC.97(73) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Rezoluţia MSC.98(73), │7.7.3.1 (Cod HSC 2000), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Capitolul 5.2.5 │Rezoluţia MSC.98(73), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │(Cod FSS) │Capitolul 5.2.5 (Cod FSS) │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.1/3.46│Componente ale │Regula II-2/7.1.1 │Regula II-2/7.1.1, │Circ. MSC. 1007 │ │ x │ x │ x │ │ ││ │instalaţiilor echivalente │Regula X/3 │Rezoluţia MSC. 36(63) │ │ │ │ │ │ │ ││ │fixe pentru stingerea │ │7.7.4 (Cod HSC 1994) │ │ │ │ │ │ │ ││ │incendiilor cu gaz în ├────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ││ │încăperile de maşini │Regula II-2/10.4.1.1.1, │Regula II-2/10.4.1.1.1, │ │ │ │ │ │ │ ││ │(instalaţii aerosol) │Regula X/3, │Rezoluţia MSC.97(73) │ │ │ │ │ │ │ ││ │(Punct nou) │Rezoluţia MSC.98(73), │7.7.3.1 (Cod HSC 2000), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Capitolul 5.2.5 │Rezoluţia MSC.98(73), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │(Cod FSS) │Capitolul 5.2.5 (Cod FSS) │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.1/3.47│Concentrat pentru │Regula II-2/9 │Regula II-2/9 │Circ. MSC.670 │ │ x │ x │ x │ x │ ││ │instalaţiile fixe de ├────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ││ │stingere a incendiului, cu│Regula II-2/10.4.1.1.2 │Regula II-2/10.4.1.1.2, │ │ │ │ │ │ │ ││ │spuma cu coeficient mare │ │Rezoluţia MSC.98(73), │ │ │ │ │ │ │ ││ │de expandare din │ │Capitolul 6.2.2 (Cod FSS) │ │ │ │ │ │ │ ││ │încăperile de maşini şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │compartimentele pompelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de marfa*9) (Punct nou) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┴─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.1/3.48│Componente ale │*10) │Circ. MSC.913 │ │ x │ x │ x │ x │ ││ │instalaţiilor fixe de ├────────────────────────┬─────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ││ │stingere a incendiilor │Regula II-2/1.2.2.4, │Regula II-2/1.2.2.4, │ │ │ │ │ │ │ ││ │pentru utilizare locală de│ II-2/10.5.6, │II-2/10.5.6, │ │ │ │ │ │ │ ││ │apa în încăperile de │Regula X/3 │Rezoluţia MSC.97(73) │ │ │ │ │ │ │ ││ │maşini de categoria A │ │7.7.3.2.1 (Cod HSC 2000) │ │ │ │ │ │ │ ││ │(Punct nou) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.1/3.49│Ajutaje pentru │Regula II-2/37.1.3, │Regula II-2/37.1.3, │Rezoluţia A.123(V) │ │ x │ x │ x │ │ ││ │instalaţiile fixe de │ II-2/54.2.9, │II-2/38.2.2, II-2/38-1.2, │(Funcţionare), │ │ │ │ │ │ ││ │stingere a incendiului │Regula X/3 │II-2/38-1/3, II-2/53.2.2.1.4,│Circ. MSC.914 │ │ │ │ │ │ ││ │prin pulverizarea apei │ │II-2/53.2.2, II-2/54.2.9, │ │ │ │ │ │ │ ││ │sub presiune în │ │Rezoluţia MSC 36(63) │ │ │ │ │ │ │ ││ │încăperile de categorie │ │7.8.2 (Cod HSC 1994) │ │ │ │ │ │ │ ││ │specială, încăperile de ├────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ││ │marfa ro-ro, încăperi │Regula II-2/19.3.1.3, │Regula II-2/19.3.1.3, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ro-ro şi încăperi pentru │ II-2/19.3.9, │II-2/19.3.9, II-2/20.6.1.1.3,│ │ │ │ │ │ │ ││ │autovehicule (Punct nou) │ II-2/20.6.1.2, │II-2/20.6.1.2, II-2/20.6.1.3,│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Regula X/3, │II-2/20.6.1.4, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Rezoluţia MSC.98(73), │Rezoluţia MSC.97(73) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Capitolul 7 (Cod FSS) │7.8.2 (Cod HSC 2000), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia MSC.98(73), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Capitolul 7 (Cod FSS) │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.1/3.50│Îmbrăcăminte de protecţie │Regula II-2/54.2.6.1 │Regula II-2/54.2.6.1 │EN 368 (1992), │ │ x │ x │ x │ │ ││ │rezistenta la acţiunea ├────────────────────────┼─────────────────────────────┤ (1993), │ │ │ │ │ │ ││ │substanţelor chimice │Regula II-2/19.3.6.1 │Regula II-2/19.3.6.1 │EN 463 (1994), │ │ │ │ │ │ ││ │(Punct nou) │ │ │EN 943-2 (2001) │ │ │ │ │ │ │└────────┴──────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴────┘*1) În caz de accidente care implica mărfuri periculoase se cere utilizarea unei masti de tip cu suprapresiune.*2) Nu a fost inclus în Regulile noului Capitol II-2 (Rezoluţia MSC.99(73)) sau Codul FSS (Rezoluţia MSC.98(73)).*3) Acolo unde în coloana 2 se foloseşte expresia "componente ale instalaţiei", aceasta ar putea insemna ca o singura componenta, un grup de componente sau întreaga instalatie necesita încercare pentru asigurarea ca cerinţele internaţionale sunt respectate.*4) Suprafeţele menţionate la Regulile II-2/34.3, 34.7, 49.1 şi 49.2 din coloanele 3 şi 4 sunt cele ale pereţilor, puntilor, acoperitor podelei, captuselile plafoanelor şi pereţilor, după caz. Cerinţele prezentate în cadrul acestor reguli nu se aplică tevilor din material plastic, cablurilor electrice şi mobilierului (ref. Circ. MSC.965).*5) Dacă materialul de suprafaţa se cere să aibă o anumită valoare calorica maxima, aceasta va fi masurata conform ISO 1716.*6) Navele construite înainte de 1 iulie 2002 trebuie să corespundă Regulilor II-2/1.2.2 şi II-2/13.4.3 (Rezoluţia MSC.99(73)) cel mai târziu la data primei inspecţii efectuate după 1 iulie 2002.*7) Navele construite înainte de 1 iulie 2002 trebuie să corespundă Regulilor II-2/1.2.2.3 şi II-2/10.6.4 (Rezoluţia MSC.99(73)) doar pentru noile instalaţii.*8) Acest standard se aplică doar navelor construite la 1 iulie 2002 sau după această dată.*9) Instalatia fixa de stingere a incendiului cu spuma cu coeficient mare de spumare în încăperile de maşini şi compartimentele pompelor de marfa trebuie să fie incercata cu substanţa aprobată şi să fie considerată satisfăcătoare de către ANR.*10) Navele de pasageri cu un tonaj brut de 2000 şi peste, cu excepţia navelor de pasageri de mare viteza, construite înainte de 1 iulie 2002 trebuie să corespundă Regulilor II-2/1.2.2.4 şi II-2/10.5.6 (Rezoluţia MSC.99(73)) cel mai târziu la 1 octombrie 2005.4. Echipament de navigaţieNote aplicabile secţiunii 4: NavigaţieColoanele 3 şi 4: Acolo unde aceste coloane sunt împărţite în doua niveluri pentru un anumit punct ce desemnează un echipament, nivelul superior se referă la regulile aplicabile navelor construite înainte de 1 iulie 2002, iar nivelul inferior se referă la navele construite la 1 iulie 2002 sau după această dată (dar se pot aplica şi navelor construite înainte de 1 iulie 2002).Coloana 4: Recomandările ITU menţionate sunt aceleaşi cu cele menţionate în convenţiile internaţionale şi rezoluţiile şi circularele IMO relevante.Coloana 5: Ori de câte ori se face referire la EN/CEI 61162, standardele de încercări pentru produsul respectiv trebuie verificate pentru delimitarea părţii aplicabile din EN/CEI 61162.*Font 7*┌────────┬──────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────┬────────────────────────┐│ │ │ │ │ │ Module aplicabile ││ │ │Reguli din Solas 74, asa│ Reguli aplicabile din Solas │ │ privind procedurile de ││ Nr. │ Denumirea echipamentelor │ cum a fost modificată, │ 74, asa cum a fost │Standarde de încercări│evaluare a conformitatii││ crt. │ │ prin care se cere │ modificată, şi rezoluţii şi │ ├───┬───┬───┬───┬───┬────┤│ │ │ aprobare de tip │ circulare relevante ale IMO │ │B+C│B+D│B+E│B+F│ G │ H ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┴───┴───┴───┴───┴────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┬───┬───┬───┬───┬────┤│A.1/4.1 │Compas magnetic │Regula V/12(r) │Regula V/12 (b), │EN ISO 449 (1999), │ │ x │ x │ x │ x │ ││ │ │ │Rezoluţia A.382(X) │EN ISO 694 (2001), │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia A.694(17) │ISO 1069 (1973), │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ISO 2269 (1992), │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │EN 60945 (1997); │ │ │ │ │ │ ││ │ ├────────────────────────┼─────────────────────────────┤ISO 449 (1997), │ │ │ │ │ │ ││ │ │Regula V/18.1 │Regula V/19.2.1.1, │ISO 694 (2000), │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia A.382(X), │ISO 1069 (1973), │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia A.694(17) │ISO 2269 (1992), │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CEI 60945 (1996) │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.1/4.2 │Dispozitiv pentru │Regula V/12(r), │Regula V/12(b), │EN ISO 11606 (2001), │ │ x │ x │ x │ x │ ││ │transmiterea informatiei │Regula X/3, │Rezoluţia MSC.36(63) │EN 60945 (1997), │ │ │ │ │ │ ││ │de drum (anterior - compas│Rezoluţia MSC.36(63) │13.2.5 (Cod HSC 1994), │EN 61162; │ │ │ │ │ │ ││ │electromagnetic) │13.13.1 (Cod HSC 1994) │Rezoluţia MSC.86(70) Anexa 2,│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia A.694(17) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Regula V/18.1 │Regula V/19.2.3.5, │ISO 11606 (2000), │ │ │ │ │ │ ││ │ │Regula X/3, │Rezoluţia MSC.97(73) │CEI 60945 (1996), │ │ │ │ │ │ ││ │ │Rezoluţia MSC.97(73) │13.2.5, (Cod HSC 2000), │CEI 61162 │ │ │ │ │ │ ││ │ │13.17.1 (Cod HSC 2000) │Rezoluţia MSC.86(70) Anexa 2,│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia A.694(17) │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.1/4.3 │Giro compas │Regula V/12(r) │Regula V/12(d), │EN ISO 8728 (1998), │ │ x │ x │ x │ x │ ││ │ │ │Rezoluţia A.424(XI), │EN 60945 (1997), EN │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia A.694(17) │61162; │ │ │ │ │ │ ││ │ ├────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Regula V/18.1 │Regula V/19.2.5.1, │ISO 8728 (1997), │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia A.424(XI), │CEI 60945 (1996) │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia A.694(17) │CEI 61162 │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴────┤│A.1/4.4 │Echipament radar │Punctul a fost mutat la A.1/4.34, A.1/4.35 şi A.1/4.36 │├────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│A.1/4.5 │Dispozitiv automat de │Punctul a fost mutat la A.1/4.34 ││ │trasare radar (ARPA) │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬────┤│A.1/4.6 │Sonda ultrason │Regula V/12(r) │Regula V/12(k), │EN ISO 9875 (1997), │ │ x │ x │ x │ x │ ││ │ │Regula X/3, │Rezoluţia MSC.36(63) │EN 60945 (1997), │ │ │ │ │ │ ││ │ │Rezoluţia MSC.36(63) │13.4 (Cod HSC 1994), │EN 61162; │ │ │ │ │ │ ││ │ │13.13.1 (Cod HSC 1994) │Rezoluţia A.224(VII) asa cum │ISO 9875 (2000), │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │a fost modificată prin │CEI 60945 (1996), │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia MSC.74(69) Anexa 4,│CEI 61162 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia A.694(17) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Regula V/18.1, │Regula V/19.2.3.1, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Regula X/3, │Rezoluţia MSC.97(73) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Rezoluţia MSC.97(73) │13.4.1 (Cod HSC 2000), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │13.17.1 (Cod HSC 2000) │Rezoluţia A.224(VII) asa cum │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │a fost modificată prin │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia MSC.74(69) Anexa 4,│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia A.694(17) │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.1/4.7 │Echipament pentru │Regula V/12(r), │Regula V/12(l), │EN 61023 (1999), │ │ x │ x │ x │ x │ ││ │măsurarea vitezei şi a │Regula X/3, │Rezoluţia A.824(19), │EN 60945 (1997), │ │ │ │ │ │ ││ │distantei (SDME) │Rezoluţia MSC.36(63) │asa cum a fost amendata prin │EN 61162; │ │ │ │ │ │ ││ │ │13.13.1 (Cod HSC 1994) │Rezoluţia MSC.96(72), │CEI 61023 (1999), │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia MSC.36(63) │CEI 60945 (1996), │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │13.3 (Cod HSC 1994), │CEI 61162 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia A.694(17) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Regula V/18.1, │Regula V/19.2.3.4, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Regula X/3, │Rezoluţia A.824(19), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Rezoluţia MSC.97(73) │asa cum a fost amendata prin │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │13.17.1 (Cod HSC 2000) │Rezoluţia MSC.96(72), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia MSC.97(73) 13.3 │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │(Cod HSC 2000), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia A.694(17) │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┴──────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴────┤│A.1/4.8 │Indicatorul unghiului │Punctul a fost împărţit │n trei. Punctul a fost mutat la A.1/4.20-21-22 ││ │carmei, al sensului de │ │ ││ │rotaţie a elicei, al │ │ ││ │pasului elicei │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┬──────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬────┤│A.1/4.9 │Indicatorul vitezei de │Regula V/12(r), │Regula V/12(n), │Rezoluţia A.526(13), │ │ x │ x │ x │ x │ ││ │giratie │Regula X/3, │Rezoluţia MSC.36(63) │EN 60945 (1997), │ │ │ │ │ │ ││ │ │Rezoluţia MSC.36(63) │13.7.1 (Cod HSC 1994), │EN 61162; │ │ │ │ │ │ ││ │ │13.13.1 (Cod HSC 1994) │Rezoluţia A.526(13), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia A.694(17) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Regula V/18.1, │Regula V/19.2.9.1, │Rezoluţia A.526(13), │ │ │ │ │ │ ││ │ │Regula X/3, │Rezoluţia MSC.97(73) │CEI 60945 (1996), │ │ │ │ │ │ ││ │ │Rezoluţia MSC.97(73) │13.7.1 (Cod HSC 2000), │CEI 61162 │ │ │ │ │ │ ││ │ │13.17.1 (Cod HSC 2000) │Rezoluţia A.526(13) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia A.694(17) │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴────┤│A.1/4.10│Radiogoniometru │Punct anulat. │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬────┤│A.1/4.11│Echipament Loran-C │Regula V/12(r), │Regula V/12(p), │EN 61075 (1993), │ │ x │ x │ x │ x │ ││ │ │Regula X/3, │Rezoluţia MSC.36(63) │EN 60945 (1997), │ │ │ │ │ │ ││ │ │Rezoluţia MSC.36(63) │13.6 (Cod HSC 1994), │EN 61162; │ │ │ │ │ │ ││ │ │13.13.1 (Cod HSC 1994) │Rezoluţia A.694(17), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia A.818(19) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Regula V/18.1 │Regula V/19.2.1.6, │CEI 61075 (1991), │ │ │ │ │ │ ││ │ │Regula X/3 │Rezoluţia MSC.97(73) │CEI 60945 (1996), │ │ │ │ │ │ ││ │ │Rezoluţia MSC.97(73) │13.6 (Cod HSC 2000), │CEI 61162 │ │ │ │ │ │ ││ │ │13.17.1 (Cod HSC 2000) │Rezoluţia A.694(17), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia A.818(19) │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.1/4.12│Echipament Chayka │Regula V/12(r), │Regula V/12 (p), │EN 61075 (1993), │ │ x │ x │ x │ x │ ││ │ │Regula X/3, │Rezoluţia MSC.36(63) │EN 60945 (1997), │ │ │ │ │ │ ││ │ │Rezoluţia MSC.36(63) │13.6 (Cod HSC 1994) │EN 61162; │ │ │ │ │ │ ││ │ │13.13.1 (Cod HSC 1994) │Rezoluţia A.694(17), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia A.818(19) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Regula V/18.1, │Regula V/19.2.1.6, │CEI 61075 (1991), │ │ │ │ │ │ ││ │ │Regula X/3, │Rezoluţia MSC.97(73) │CEI 60945 (1996), │ │ │ │ │ │ ││ │ │Rezoluţia MSC.97(73) │13.6 (Cod HSC 2000), │CEI 61162 │ │ │ │ │ │ ││ │ │13.17.1 (Cod HSC 2000) │Rezoluţia A.694(17), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia A.818(19) │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴────┤│A.1/4.13│Echipament Decca navigator│Punct anulat. │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬────┤│A.1/4.14│Echipament GPS │Regula V/12(r), │Regula V/12(p), │EN 61108-1 (1996), │ │ x │ x │ x │ x │ ││ │ │Regula X/3, │Rezoluţia MSC.36(63) │EN 60945 (1997), │ │ │ │ │ │ ││ │ │Rezoluţia MSC.36(63) │13.6 (Cod HSC 1994), │EN 61162; │ │ │ │ │ │ ││ │ │13.13.1 (Cod HSC 1994) │Rezoluţia A.694(17), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia A.819(19) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Regula V/18.1, │Regula V/19.2.1.6, │CEI 61108-1 (1994), │ │ │ │ │ │ ││ │ │Regula X/3, │Rezoluţia MSC.97(73) │CEI 60945 (1996), │ │ │ │ │ │ ││ │ │Rezoluţia MSC.97(73) │13.6 (Cod HSC 2000), │CEI 61162; │ │ │ │ │ │ ││ │ │13.17.1 (Cod HSC 2000) │Rezoluţia A.694(17), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia A.819(19) │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.1/4.15│Echipament GLONASS │Regula V/12(r) │Regula V/12(p), │EN 61108-2 (1998), │ │ x │ x │ x │ x │ ││ │ │Regula X/3 │Rezoluţia MSC.36(63) │EN 60945 (1997), │ │ │ │ │ │ ││ │ │Rezoluţia MSC.36(63) │13.6 (Cod HSC 1994), │EN 61162; │ │ │ │ │ │ ││ │ │13.13.1 (Cod HSC 1994) │Rezoluţia MSC.53(66), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia A.694(17) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Regula V/18.1, │Regula V/19.2.1.6, │CEI 61108-2 (1998), │ │ │ │ │ │ ││ │ │Regula X/3, │Rezoluţia MSC.97(73) │CEI 60945 (1996), │ │ │ │ │ │ ││ │ │Rezoluţia MSC.97(73) │13.6 (Cod HSC 2000), │CEI 61162; │ │ │ │ │ │ ││ │ │13.17.1 (Cod HSC 2000) │Rezoluţia MSC.53(66), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia A.694(17) │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.1/4.16│Sistem de control a │Regula V/18.1 │Regula V/19.2.8.2, │EN/ISO 11674 (2001), │ │ x │ x │ x │ x │ ││ │direcţiei de mişcare (HCS)│ │Rezoluţia A.342(TX) asa cum │EN 60945 (1997), │ │ │ │ │ │ ││ │(anterior - pilot automat)│ │a fost amendata prin │EN 61162; │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia MSC.64(67) Anexa 3,│ISO 11674 (2000), │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia A.694(17) │CEI 60945 (1996), │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CEI 61162 │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴────┤│A.1/4.17│Dispozitiv mecanic de │Punctul a fost mutat la A.1/1.40 ││ │ridicare a pilotului │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬────┤│A.1/4.18│Transponder SAR în 9 GHz │Regula III/4, Regula │Regula III/6.2.2, │EN 61097-1 (1993), │ │ x │ x │ x │ x │ ││ │(SART) │IV/14 Regula X/3, │Regula IV/7.1.3, │EN 60945 (1997); │ │ │ │ │ │ ││ │ │Rezoluţia MSC.36(63) │Rezoluţia MSC.36(63) │CEI 61097-1 (1992), │ │ │ │ │ │ ││ │ │13.13.1 (Cod HSC 1994) │8.2.1.2 (Cod HSC 1994), │CEI 60945 (1996) │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia A.530(13), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia A.802(19), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia A.694(17), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ITU-R M.628-3(11/93) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Regula III/4, Regula │Regula III/6.2.2, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │IV/14, Regula X/3, │Regula IV/7.1.3, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Rezoluţia MSC.97(73) │Rezoluţia MSC.97(73) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │13.17.1 (Cod HSC 2000) │14.7.1.3 (Cod HSC 2000), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia A.530(13), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia A.802(19), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia A.694(17), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ITU-R M.628-3(11/93) │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴────┤│A.1/4.19│Echipament radar pentru │Punctul a fost mutat la A.1/4.37 ││ │nave de mare viteza │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬────┤│A.1/4.20│Indicatorul unghiului │Regula V/12(r), │Regula V/12(m), │EN 60945 (1997); │ │ x │ x │ x │ x │ ││ │carmei │Regula X/3, │Rezoluţia MSC.36(63) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Rezoluţia MSC.36(63) │13.7.2 (Cod HSC 1994), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │13.13.1 (Cod HSC 1994) │Rezoluţia A.694(17) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Regula V/18.1, │Regula V/19.2.5.4, │CEI 60945 (1996) │ │ │ │ │ │ ││ │ │Regula X/3, │Rezoluţia MSC.97(73) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Rezoluţia MSC.97(73) │13.7.2 (Cod HSC 2000), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │13.17.1 (Cod HSC 2000) │Rezoluţia A.694(17) │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.1/4.21│Indicatorii sensului de │Regula V/12(r) │Regula V/12(m), │EN 60945 (1997); │ │ x │ x │ x │ x │ ││ │rotaţie a elicei │ │Rezoluţia A.694(17) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Regula V/18.1 │Regula V/19.2.5.4, │CEI 60945 (1996) │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia A.694(17) │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.1/4.22│Indicatorul pasului elicei│Regula V/12(r) │Regula V/12(m), │EN 60945 (1997); │ │ x │ x │ x │ x │ ││ │ │ │Rezoluţia A.694(17) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Regula V/18.1 │Regula V/19.2.5.4, │CEI 60945 (1996) │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia A.694(17) │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.1/4.23│Compas pentru barcile de │Regula III/4, │Regula III/34, │EN ISO 613 (2001), │ │ x │ x │ x │ x │ ││ │salvare şi barcile de │Regula X/3, │Rezoluţia MSC.36(63) │ISO 10316 (1990); │ │ │ │ │ │ ││ │urgenta │Rezoluţia MSC.36(63) │8.1. (Cod HSC 1994), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │13.13.1 (Cod HSC 1994) │Rezoluţia MSC.48(66) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │4.4.8.5, 5.1.2.2.3 │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Regula III/4, Regula │Regula III/34, │ISO 613 (2000), │ │ │ │ │ │ ││ │ │X/3, Rezoluţia │Rezoluţia MSC.97(73) │ISO 10316 (1990); │ │ │ │ │ │ ││ │ │MSC.97(73) 8.1.6 şi │8.1.2 (Cod HSC 2000), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │13.17.1 (Cod HSC 2000) │Rezoluţia MSC.48(66) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │4.4.8.5, 5.1.2.2.3 │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴────┤│A.1/4.24│Dispozitiv automat de │Punctul a fost mutat la A.1/4.37 ││ │trasare radar (ARPA) │ ││ │pentru navele de mare │ ││ │viteza │ │├────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│A.1/4.25│Dispozitiv automat de │Punctul a fost mutat la A.1/4.35 ││ │urmărire a drumului (ATA) │ │├────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│A.1/4.26│Dispozitiv automat de │Punctul a fost mutat la A.1/4.38 ││ │urmărire a drumului (ATA) │ ││ │pentru navele de mare │ ││ │viteza │ │├────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│A.1/4.27│Dispozitiv electronic de │Punctul a fost mutat la A.1/4.36 ││ │trasare (EPA) │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬────┤│A.1/4.28│Sisteme integrate de │Regula V/18.7, │Regula V/19.6, │EN 61209 (1999), │ │ x │ x │ x │ x │ ││ │timonerie │Regula X/3, │Rezoluţia MSC.97(73) │EN 60945 (1997), │ │ │ │ │ │ ││ │(Punct nou) │Rezoluţia MSC.97(73) │15.4.3 (Cod HSC 2000), │EN 61162; │ │ │ │ │ │ ││ │ │13.17.4 (Cod HSC 2000) │Rezoluţia MSC.64(67) Anexa 1,│CEI 61209 (1999), │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia A.694(17) │CEI 60945 (1996), │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CEI 61162 │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.1/4.29│Inregistrator de date │Regula V/18.1, V/20.2, │Regula V/20, │EN 61996 (2001), │ │ x │ x │ x │ x │ ││ │privind voiajul (VDR) │Regula X/3, │Rezoluţia A.861(20), │EN 60945 (1997), │ │ │ │ │ │ ││ │(Punct nou) │Rezoluţia MSC.97(73) │Rezoluţia MSC.97(73) │EN 61162; │ │ │ │ │ │ ││ │ │13.17.1 (Cod HSC 2000) │13.16 (Cod HSC 2000), │CEI 61996 (2000), │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia A.694(17) │CEI 60945 (1996), │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CEI 61162 │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.1/4.30│Monitor harti maritime şi │Regula V/18.1, │Regula V/19.2.1.4, │EN 61174 (2002), │ │ x │ x │ x │ x │ ││ │sistem de informaţii │Regula X/3, │Regula V/19.2.1.5, │EN 60945 (1997), │ │ │ │ │ │ ││ │(ECDIS) cu dispozitive de │Rezoluţia MSC.97(73) │Rezoluţia MSC.97(73) │EN 61162; │ │ │ │ │ │ ││ │siguranţa şi sistem de │13.17.1 (Cod HSC 2000) │13.8 (Cod HSC 2000), │CEI 61174 (2002), │ │ │ │ │ │ ││ │afişare harti prin │ │Rezoluţia A.817(19) │CEI 60945 (1996), │ │ │ │ │ │ ││ │utilizarea graficii raster│ │asa cum a fost amendata prin │CEI 61162 │ │ │ │ │ │ ││ │(RCDS) │ │Rezoluţia MSC.64(67) Anexa 5 │ │ │ │ │ │ │ ││ │(Punct nou) │ │şi prin │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia MSC.86(70) Anexa 4,│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia A.694(17) │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.1/4.31│Gircompas pentru nave de │Regula X/3, │Rezoluţia MSC.36(63) │ISO 16328 (2001), │ │ x │ x │ x │ x │ ││ │mare viteza │Rezoluţia MSC.36(63) │13.2.6 (Cod HSC 1994), │EN 60945 (1997), │ │ │ │ │ │ ││ │(Punct nou) │13.13.1 (Cod HSC 1994) │Rezoluţia A.821(19) │EN 61162; │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia A.694(17) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Regula X/3, │Rezoluţia MSC.97(73) │ISO 16328 (2001), │ │ │ │ │ │ ││ │ │Rezoluţia MSC.97(73) │13.2.6 (Cod HSC 2000), │CEI 60945 (1996), │ │ │ │ │ │ ││ │ │13.17.4 (Cod HSC 2000) │Rezoluţia A.821(19), │CEI 61162 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia A.694(17) │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.1/4.32│Echipament al sistemului │Regula V/18.1, │Regula V/19.2.4, │EN 61993-2 (2002), │ │ x │ x │ x │ x │ ││ │universal automat de │Regula X/3, │Rezoluţia MSC.74(69) Anexa 3,│EN 60945 (1997), │ │ │ │ │ │ ││ │identificare (AIS) │Rezoluţia MSC.97(73) │Rezoluţia MSC.97(73) │EN 61162; │ │ │ │ │ │ ││ │(Punct nou) │13.17.1 (Cod HSC 2000) │13.15 (Cod HSC 2000), │CEI 61993-2 (2002), │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia A.694(17), │CEI 60945 (1996), │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ITU-R M.1371-1 (10/00)*1) │CEI 61162 │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.1/4.33│Sistem de urmărire a │Regula V/18.7, │Regula V/19.2.8.2, │CEI 62065 (2002), │ │ x │ x │ x │ x │ ││ │drumului │Regula X/3, │Rezoluţia MSC.97(73) │EN 60945 (1997), │ │ │ │ │ │ ││ │(Punct nou) │Rezoluţia MSC.97(73) │13.12 (Cod HSC 2000), │EN 61162; │ │ │ │ │ │ ││ │ │13.17.4 (Cod HSC 2000) │Rezoluţia MSC.74(69) Anexa 2,│CEI 62065 (2002), │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia A.694(17) │CEI 60945 (1996), │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CEI 61162 │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.1/4.34│Echipament radar cu │Regula V/12(r) │Regula V/12(g), │EN 60936-1 (2000), │ │ x │ x │ x │ x │ ││ │dispozitiv automat de │ │Regula V/12(h), │EN 60872-1 (1998), │ │ │ │ │ │ ││ │trasare radar (ARPA) │ │Regula V/12(j), │EN 60945 (1997), │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia A.278(VIII), │EN 61162; │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia A.477(XII) asa cum │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │a fost amendata prin │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia MSC.64(67) Anexa 4,│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia A.694(17), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia A.823(19), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ITU-R M.628-3(11/93), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ITU-R M.1177-2(05/00) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Regula V/18.1 │Regula V/19.2.3.2, │CEI 60936-1 (1999), │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Regula V/19.2.7.1, │CEI 60872-1 (1998), │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Regula V/19.2.8.1, │CEI 60945 (1996), │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia A.278(VIII), │CEI 61162 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia A.477(XII) asa cum │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │a fost amendata prin │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia MSC.64(67) Anexa 4,│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia A.823(19), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia A.694(17), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ITU-R M.628-3(11/93), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ITU-R M.1177-2(05/00) │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.1/4.35│Echipament radar cu │Regula V/12(r) │Regula V/12(g), │EN 60936-1 (2000), │ │ x │ x │ x │ x │ ││ │dispozitiv automat de │ │Regula V/12(h), │EN 60872-2 (1998), │ │ │ │ │ │ ││ │urmărire a drumului (ATA) │ │Regula V/12(i), │EN 60945 (1997), │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia A.278(VIII), │EN 61162; │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia A.477(XII) asa cum │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │a fost amendata prin │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia MSC.64(67) Anexa 4,│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia A.694(17), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ITU-R M.628-3(11/93), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ITU-R M.1177-2(05/00) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Regula V/18.1 │Regula V/19.2.3.2, │CEI 60936-1 (1999), │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Regula V/19.2.7.1, │CEI 60872-2 (1998), │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Regula V/19.2.5.5, │CEI 60945 (1996), │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia A.278(VIII) │CEI 61162 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia A.477(XII) asa cum │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │a fost amendata prin │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia MSC.64(67) Anexa 4,│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia A.694(17), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ITU-R M.628-3(11/93), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ITU-R M.1177-2(05/00) │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.1/4.36│Echipament radar cu │Regula V/12(r) │Regula V/12(g), Regula │EN 60936-1 (2000), │ │ x │ x │ x │ x │ ││ │dispozitiv electronic de │ │V/12(h), Regula V/12(i), │EN 60872-3 (1999), │ │ │ │ │ │ ││ │trasare (EPA) │ │Rezoluţia A.278(VIII), │EN 60945 (1997), │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia A.477(XII) asa cum │EN 61162; │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │a fost amendata prin │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia MSC.64(67) Anexa 4,│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia A.694(17), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ITU-R M.628-3(11/93), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ITU-R M.1177-2(05/00) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Regula V/18.1 │Regula V/19.2.3.2, │CEI 60936-1 (1999), │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Regula V/19.2.3.3, │CEI 60872-3 (1999), │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Regula V/19.2.7.1, │CEI 60945 (1996), │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia A.278(VIII) │CEI 61162 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia A.477(XII) asa cum │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │a fost amendata prin │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia MSC.64(67) Anexa 4,│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia A.694(17), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ITU-R M.628-3(11/93), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ITU-R M.1177-2(05/00) │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.1/4.37│Echipament radar cu │Regula X/3, │Rezoluţia MSC.36(63) │EN 60936-2 (1999), │ │ x │ x │ x │ x │ ││ │dispozitiv automat de │Rezoluţia MSC.36(63) │13.5 (Cod HSC 1994), │EN 60872-1 (1998), │ │ │ │ │ │ ││ │trasare radar (ARPA) │13.13.1 (Cod HSC 1994) │Rezoluţia A.820(19), │EN 61162, │ │ │ │ │ │ ││ │pentru navele de mare │ │Rezoluţia A.823(19), │EN 60945 (1997); │ │ │ │ │ │ ││ │viteza │ │Rezoluţia A.694(17), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ITU-R M.628-3(11/93), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ITU-R M.1177-2(05/00) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Regula X/3, │Rezoluţia MSC.97(73) │CEI 60936-2 (1998), │ │ │ │ │ │ ││ │ │Rezoluţia MSC.97(73) │13.5 (Cod HSC 2000), │CEI 60872-1 (1998), │ │ │ │ │ │ ││ │ │13.17.1 (Cod HSC 2000) │Rezoluţia A.823(19), │CEI 61162, │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia A.820(19), │EN 60945 (1997) │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia A.694(17), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ITU-R M.628-3(11/93), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ITU-R M.1177-2(05/00) │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.1/4.38│Echipament radar cu │Regula X/3, │Rezoluţia MSC.36(63) │EN 60936-2 (1999), │ │ x │ x │ x │ x │ ││ │dispozitiv automat de │Rezoluţia MSC.36(63) │13.5 (Cod HSC 1994), │EN 60872-2 (1998), │ │ │ │ │ │ ││ │urmărire a drumului (ATA) │13.13.1 (Cod HSC 1994) │Rezoluţia A.820(19), │EN 61162, │ │ │ │ │ │ ││ │pentru navele de mare │ │Rezoluţia MSC.64(67) Anexa 4,│EN 60945 (1997); │ │ │ │ │ │ ││ │viteza │ │Rezoluţia A.694(17), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ITU-R M.628-3(11/93), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ITU-R M.1177-2(05/00) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Regula X/3, │Rezoluţia MSC.97(73) │CEI 60936-2 (1998), │ │ │ │ │ │ ││ │ │Rezoluţia MSC.97(73) │13.5 (Cod HSC 2000), │CEI 60872-2 (1998), │ │ │ │ │ │ ││ │ │13.17.1 (Cod HSC 2000) │Rezoluţia A.820(19), │CEI 61162, │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia MSC.64(67) Anexa 4,│EN 60945 (1997) │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia A.694(17), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ITU-R M.628-3(11/93), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ITU-R M.1177-2(05/00) │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.1/4.39│Reflector radar │Regula V/18.1, │Regula V/19.2.1.7. │Rezoluţia A.384(X), │ │ x │ x │ x │ x │ ││ │(Punct nou) │Regula X/3, │Rezoluţia MSC.97(73) 13.13 │EN 60945 (1997), │ │ │ │ │ │ ││ │ │Rezoluţia MSC.97(73) │ │EN ISO 8729 (1998); │ │ │ │ │ │ ││ │ │13.17.1 (Cod HSC 2000) | │Rezoluţia A.384(X), │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CEI 60945 (1996), │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ISO 8729 (1997) │ │ │ │ │ │ │└────────┴──────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴────┘  *1) ITUR.M1371-1 Anexa 3 se va aplica doar în conformitate cu cerinţele Rezoluţiei MSC.74(69)5. Echipamentul de radiocomunicatiiNote aplicabile secţiunii 5: Echipamentul de radiocomunicatiiColoana 4: Recomandările ITU menţionate sunt aceleaşi cu cele menţionate în convenţiile internaţionale şi rezoluţiile şi circularele IMO relevante.Coloana 5: În cazul în care exista cerinţe contradictorii între Circ. MSC.862, menţionată pentru câteva puncte, şi standardele de încercări ale produsului, vor prevala cerinţele Circ. MSC.862.Coloana 5: Ori de câte ori se face referire la EN/CEI 61 162, standardele de încercări pentru produsul respectiv trebuie verificate pentru delimitarea părţii aplicabile din EN/CEI 61 162.*Font 7*┌────────┬────────────────────────┬───────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────────────────┐│ │ │ Reguli din Solas 74, │ Reguli aplicabile din Solas │ │ Module aplicabile ││ Nr. │ │ asa cum a fost │ 74, asa cum a fost │ │ privind procedurile de ││ crt. │Denumirea echipamentelor│ modificată, prin care │ modificată, şi rezoluţii şi │ Standarde de încercări │evaluare a conformitatii││ │ │se cere aprobare de tip│ circulare relevante ale IMO │ ├───┬───┬───┬───┬───┬────┤│ │ │ │ │ │B+C│B+D│B+E│B+F│ G │ H │├────────┼────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┼───┴───┴───┴───┴───┴────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │├────────┼────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┼───┬───┬───┬───┬───┬────┤│A.1/5.1 │Instalatie radio în UIF │Regula IV/14, │Regula IV/7.1.1, Regula X/3, │ETS 300 162-1 (2000-12), │ │ x │ x │ x │ x │ ││ │capabilă sa transmită şi│Regula X/3, │Rezoluţia MSC.36(63) │EN 301 925 (V1.1.1), │ │ │ │ │ │ ││ │sa receptioneze ASN şi │Rezoluţia MSC.36(63) │14.6.1.1 (Cod HSC 1994), │EN 300 338 │ │ │ │ │ │ ││ │radiotelefonie │14.13.1 (Cod HSC 1994),│Rezoluţia MSC.97(73) │(V1.2.1 1999.04), │ │ │ │ │ │ ││ │ │Rezoluţia MSC.97(73) │14.7.1.1 (Cod HSC 2000), │EN 300 828 │ │ │ │ │ │ ││ │ │13.17.1 (Cod HSC 2000) │Rezoluţia A.385(X), │(V1.1.1 1998-03) │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia A.524(13), │Circ. MSC.862, │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia A.803(19) asa cum │EN 61162; │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │a fost amendata prin │CEI 61097-3 (1994), │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia MSC.68(68) Anexa 1,│CEI 61097-7 (1996), │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia A.694(17), │CEI 60945 (1996), │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ITU-RM.489-2(10/95), │Circ. MSC.862, │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ITU-RM.493-10(05/00), │CEI 61162 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ITU-RM.541-8(10/97), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ITU-RM.689-2(11/93), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Circ. MSC.862 │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.1/5.2 │Receptor de veghe ASN în│Regula IV/14, │Regula IV/7.1.2, Regula X/3, │EN 300 338 │ │ x │ x │ x │ x │ ││ │UIF │Regula X/3, │Rezoluţia MSC.36(63) │(V1.2.1 1999-04), │ │ │ │ │ │ ││ │ │Rezoluţia MSC.36(63) │14.6.1.2 (Cod HSC 1994), │EN 301 033 │ │ │ │ │ │ ││ │ │14.13.1 (Cod HSC 1994),│Rezoluţia MSC.97(73) │(V1.1.1 1998-08), │ │ │ │ │ │ ││ │ │Rezoluţia MSC.97(73) │14.7.1.2 (Cod HSC 2000) │EN 300 828 │ │ │ │ │ │ ││ │ │13.17.1 (Cod HSC 2000) │Rezoluţia A.803(19), │(V1.1.1 1998-03), │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia MSC.68(68) Anexa 1,│EN 60945 (1997); │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia A.694(17), │CEI 61097-3 (1994), │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ITU-RM.489-2(10/95), │CEI 61097-8 (1998), │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ITU-RM.493-10(05/00), │CEI 60945 (1996) │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ITU-RM.541-8(10/97) │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.1/5.3 │Receptor NAVTEX │Regula IV/14, │Regula IV/7.1.4, │EN 300 065 V1.1.3 │ │ x │ x │ x │ x │ ││ │ │Regula X/3, │Regula X/3, │(2001-5), │ │ │ │ │ │ ││ │ │Rezoluţia MSC.36(63) │Rezoluţia MSC.36(63) │EN 301 011 V1.1.1 │ │ │ │ │ │ ││ │ │14.13.1 (Cod HSC 1994),│14.6.1.4 (Cod HSC 1994), │(1998-09); │ │ │ │ │ │ ││ │ │Rezoluţia MSC.97(73) │Rezoluţia MSC.97(73) │CEI 61097-6 (1995), │ │ │ │ │ │ ││ │ │13.17.1 (Cod HSC 2000) │14.7.1.4 (Cod HSC 2000) │CEI 60945 (1996) │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia A.525(13), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia A.694(17), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ITU-RM.540-2(06/90), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ITU-RM.625-3(10/95) │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.1/5.4 │Receptor EGC │Regula IV/14, │Regula IV/7.1.5, Regula X/3, │ETS 300 460 Ed.1 │ │ x │ x │ x │ x │ ││ │ │Regula X/3, │Rezoluţia MSC.36(63) │(1997-11) │ │ │ │ │ │ ││ │ │Rezoluţia MSC.36(63) │14.6.1.5 (Cod HSC 1994), │+ A1 (1997-11), │ │ │ │ │ │ ││ │ │14.13.1 (Cod HSC 1994),│Rezoluţia MSC.97(73) │EN 300 829 │ │ │ │ │ │ ││ │ │Rezoluţia MSC.97(73) │14.7.1.5 (Cod HSC 2000), │V1.1.1 (1998-03); │ │ │ │ │ │ ││ │ │13.17.1 (Cod HSC 2000) │Rezoluţia A.570(14), │CEI 61097-4 (1994), │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia A.664(16), │CEI 60945 (1996) │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia A.694(17) │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.1/5.5 │Receptor în IF pentru │Regula IV/14, │Regula IV/7.1.5, Regula X/3, │ETS 300 067 Ed.1 │ │ x │ x │ x │ x │ ││ │informaţii maritime │Regula X/3, │Rezoluţia MSC.36(63) │(1992-09) │ │ │ │ │ │ ││ │privind siguranţa │Rezoluţia MSC.36(63) │14.6.1.5 (Cod HSC 1994), │+ A1 (1998-09), │ │ │ │ │ │ ││ │navigaţiei (MSI) │14.13.1 (Cod HSC 1994),│Rezoluţia MSC.97(73) │EN 60945 (1997), │ │ │ │ │ │ ││ │(Receptor HF NBDP) │Rezoluţia MSC.97(73) │14.7.1.5 (Cod HSC 2000), │EN 61162; │ │ │ │ │ │ ││ │ │13.17.1 (Cod HSC 2000) │Rezoluţia A.699(17), │ETS 300 067 Ed.1 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia A.700(17), │(1992-09) │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia A.806(19), │+ A1 (1998-09), │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia A.694(17), │CEI 60945 (1996), │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ITU-RM.491-1(07/86), │CEI 61162; │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ITU-RM.492-6(10/95), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ITU-RM.540-2(06/90), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ITU-RM.625-3(10/95), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ITU-RM.688(06/90) │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.1/5.6 │Radiobaliza în 406 MHz │Regula IV/14, │Regula IV/7.1.6, Regula X/3, │ETS 300 066 V1.3.1 │ │ x │ x │ x │ x │ ││ │(COSPAS-SARSAT) │Regula X/3, │Rezoluţia MSC.36(63) │(2001-01) │ │ │ │ │ │ ││ │ │Rezoluţia MSC.36(63) │14.6.1.6 (Cod HSC 1994), │EN 60945 (1997), │ │ │ │ │ │ ││ │ │14.13.1 (Cod HSC 1994),│Rezoluţia MSC.97(73) │Circ. MSC.862*1); │ │ │ │ │ │ ││ │ │Rezoluţia MSC.97(73) │14.7.1.6 (Cod HSC 2000), │CEI 61097-2 (1994), │ │ │ │ │ │ ││ │ │13.17.1 (Cod HSC 2000) │Rezoluţia A.662(16), │CEI 60945 (1996), │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia A.696(17), │Circ. MSC.862 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia A.810(19) asa cum a│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │fost amendata prin │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia MSC.56(66) şi │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia MSC.120(74), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia A.694(17), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ITU-RM.633-2(05/00), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ITU-RM.690-1(10/95), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Circ. MSC.862 │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.1/5.7 │Radiobaliza în banda - │Regula IV/14, │Regula IV/7.1.6, Regula X/3, │ETS 300 372 Ed.1 │ │ x │ x │ x │ x │ ││ │L (INMARSAT) │Regula X/3, │Rezoluţia MSC.36(63) │(1996-05), │ │ │ │ │ │ ││ │ │Rezoluţia MSC.36(63) │14.6.1.6 (Cod HSC 1994), │EN 60945 (1997), │ │ │ │ │ │ ││ │ │14.13.1 (Cod HSC 1994),│Rezoluţia MSC.97(73) │Circ. MSC.862*1); │ │ │ │ │ │ ││ │ │Rezoluţia MSC.97(73) │14.7.1.6 (Cod HSC 2000) │CEI 61097-5 (1997), │ │ │ │ │ │ ││ │ │13.17.1 (Cod HSC 2000) │Rezoluţia A.662(16), │Circ. MSC.862 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia A.812(19), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia A.694(17), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ITU-RM.632-3(02/97), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ITU-RM.690-1(10/95), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Circ. MSC.862 │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼────────────────────────┼───────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴────┤│A.1/5.8 │Receptor de veghe în │Punctul a fost anulat ││ │2182 kHz │ │├────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│A.1/5.9 │Generator de semnal de │Punctul a fost anulat ││ │alarma bitonal │ │├────────┼────────────────────────┼───────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬────┤│A.1/5.10│Instalatie radio în MF │Regula IV/14, │Regula IV/9.1.1, │EN 300 338 V1.2.1 │ │ x │ x │ x │ x │ ││ │capabilă sa transmită şi│Regula X/3, │Regula IV/10.1.2, │(1999-04), │ │ │ │ │ │ ││ │sa receptioneze ASN şi │Rezoluţia MSC.36(63) │Regula X/3, │ETS 300 373 Ed.1 │ │ │ │ │ │ ││ │radiotelefonie*2) │14.13.1 (Cod HSC 1994),│Rezoluţia MSC.36(63) │(1995-08) │ │ │ │ │ │ ││ │ │Rezoluţia MSC.97(73) │14.8.1.1 (Cod HSC 1994), │+ A1 (1997-08), │ │ │ │ │ │ ││ │ │13.17.1 (Cod HSC 2000) │Rezoluţia MSC.97(73) │EN 60945 (1997), │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │14.9.1.1 (Cod HSC 2000), │Circ. MSC.862, │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia A.804(19) asa cum a│EN 61162; │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │fost amendata prin │CEI 61097-3 (1994), │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia MSC.68(68) Anexa 2,│CEI 61097-9 (1997), │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia A.694(17), │CEI 60945 (1996) │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ITU-RM.493-10(05/00), │Circ. MSC.862; │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ITU-RM.541-8(10/97), │CEI 61162 │ │ │ │ │ │ │├────────┼────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.1/5.11│Receptor de veghe ASN │Regula IV/14, │Regula IV/9.1.2, │EN 301 033 V1.1.1 │ │ x │ x │ x │ x │ ││ │în banda MF │Regula X/3, │Regula IV/10.1.3, │(1998-08), │ │ │ │ │ │ ││ │ │Rezoluţia MSC.36(63) │Regula X/3, │EN 300 338 V1.2.1 │ │ │ │ │ │ ││ │ │14.13.1 (Cod HSC 1994),│Rezoluţia MSC.36(63) │(1999-04), │ │ │ │ │ │ ││ │ │Rezoluţia MSC.97(73) │14.8.1.2 (Cod HSC 1994), │EN 60945 (1997) │ │ │ │ │ │ ││ │ │13.17.1 (Cod HSC 2000) │Rezoluţia MSC.97(73) │CEI 61097-3 (1994), │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │14.9.1.2 (Cod HSC 2000) │CEI 61097-8 (1998), │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia A.804(19) asa cum a│CEI 60945 (1996) │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │fost amendata prin │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia MSC.68(68) Anexa 2,│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia A.694(17), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ITU-RM.493-10(05/00), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ITU-RM.541-8(10/97), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ITU-RM.1173(10/95) │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.1/5.12│Inmarsat - B ŞES │Regula IV/14, │Regula IV/10.1.1, │CEI 61097-10 (1999), │ │ x │ x │ x │ x │ ││ │(statie navala) │Regula X/3, │Regula X/3, │Circ MSC.862, │ │ │ │ │ │ ││ │ │Rezoluţia MSC.36(63) │Rezoluţia MSC.36(63) │CEI 60945 (1996) │ │ │ │ │ │ ││ │ │14.13.1 (Cod HSC 1994),│14.9.1.1 (Cod HSC 1994), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Rezoluţia MSC.97(73) │Rezoluţia MSC.97(73) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │13.17.1 (Cod HSC 2000) │14.10.1.1 (Cod HSC 2000), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia A.570(14), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia A.808(19), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia A.694(17), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Circ. MSC.862 │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.1/5.13│Inmarsat - C ŞES │Regula IV/14, │Regula IV/10.1.1, │ETS 300 460 Ed.1 │ │ x │ x │ x │ x │ ││ │(statie navala) │Regula X/3, │Regula X/3, │(1996-05) │ │ │ │ │ │ ││ │ │Rezoluţia MSC.36(63) │Rezoluţia MSC.36(63) │+ A1 (1997-11), │ │ │ │ │ │ ││ │ │14.13.1 (Cod HSC 1994),│14.9.1.1 (Cod HSC 1994), │EN 300 829 │ │ │ │ │ │ ││ │ │Rezoluţia MSC.97(73) │Rezoluţia MSC.97(73) │V1.1.1 (1998-03), │ │ │ │ │ │ ││ │ │13.17.1 (Cod HSC 2000) │14.10.1.1 (Cod HSC 2000) │EN 61162, │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia A.570(14), │Circ. MSC.862; │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia A.664*3) │CEI 61097-4 (1994), │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia A.807(19) asa cum a│CEI 60945 (1996) │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │fost amendata prin │CEI 61162 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia MSC.68(68) Anexa 4,│Circ. MSC.862 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia A.694(17), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Circ. MSC.862 │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.1/5.14│Instalatie radio MF/IF │Regula IV/14, │Regula IV/10.2.1, │ETS 300 373 Ed.1 │ │ x │ x │ x │ x │ ││ │capabilă sa transmită şi│Regula X/3, │Regula X/3, │(1995-08) │ │ │ │ │ │ ││ │sa receptioneze ASN, │Rezoluţia MSC.36(63) │Rezoluţia MSC.36(63) │+ A1 (1997-08), │ │ │ │ │ │ ││ │NBDP şi radiotelefonie │14.13.1 (Cod HSC 1994),│14.9.2.1 (Cod HSC 1994), │EN 300 338 │ │ │ │ │ │ ││ │*4) │Rezoluţia MSC.97(73) │Rezoluţia MSC.97(73) │V1.2.1 (1999-04), │ │ │ │ │ │ ││ │ │13.17.1 (Cod HSC 2000) │14.10.2.1 (Cod HSC 2000) │ETS 300 067 Ed.1 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia A.806(19) asa cum a│(1990-11) │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │fost amendata prin │+ A1 (1993-10), │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia MSC.68(68) Anexa 3,│EN 60945 (1997), │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia A.694(17), │EN 61162, │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ITU-RM.476-5(10/95), │Circ. MSC.862; │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ITU-RM.491-1(07/86), │CEI 61097-3 (1994), │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ITU-RM.492-6(10/95), │CEI 61097-9 (1997), │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ITU-RM.493-10(05/00), │CEI 61097-11 (2000), │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ITU-RM.541-8(10/97), │CEI 60945 (1996) │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ITU-RM.625-3(10/95), │CEI 61162 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ITU-RM.1173(10/95), │Circ. MSC.862 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Circ. MSC.862 │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.1/5.15│Receptor de veghe ASN în│Regula IV/14, │Regula IV/10.2.2, │EN 301 033 V1.1.1 │ │ x │ x │ x │ x │ ││ │banda MF/IF │Regula X/3, │Regula X/3, │(1998-08), │ │ │ │ │ │ ││ │ │Rezoluţia MSC.36(63) │Rezoluţia MSC.36(63) │ETS 300 338 V1.2.1 │ │ │ │ │ │ ││ │ │14.13.1 (Cod HSC 1994),│14.9.2.2 (Cod HSC 1994), │(1999-04), │ │ │ │ │ │ ││ │ │Rezoluţia MSC.97(73) │Rezoluţia MSC.97(73) │EN 60945 (1997); │ │ │ │ │ │ ││ │ │13.17.1 (Cod HSC 2000) │14.10.2.2 (Cod HSC 2000) │CEI 61097-3 (1994), │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia A.806(19) asa cum a│CEI 61097-8 (1998), │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │fost amendata prin │CEI 60945 (1996) │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia MSC.68(68) Anexa 3,│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia A.694(17), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ITU-RM.493-10(05/00), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ITU-RM.541-8(10/97) │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.1/5.16│Aparat radiotelefonic │Regula IV/14, │Regula IV/7.5, │EN 301 688 V1.1.1 │ │ x │ x │ x │ x │ ││ │aeronautic de │Regula X/3, │Rezoluţia MSC.97(73) │(2000-07), │ │ │ │ │ │ ││ │emisie-recepţie în UIF │Rezoluţia MSC.36(63) │14.7.2 (Cod HSC 2000) │EN 60945 (1997); │ │ │ │ │ │ ││ │ │14.13.1 (Cod HSC 1994),│Rezoluţia MSC.80(70) │EN 301 688 V1.1.1 │ │ │ │ │ │ ││ │ │Rezoluţia MSC.97(73) │Anexele 1 şi 2, │(2000-07), │ │ │ │ │ │ ││ │ │13.17.1 (Cod HSC 2000) │Rezoluţia A.694(17), │CEI 60945 (1996) │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Convenţia ICAO Anexa 10, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Regulamentul de │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │radiocomunicatii │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.1/5.17│Aparat radiotelefonic │Regula III/4, │Regula III/6.2.1, │ETS 300 225 Ed.3 │ │ x │ x │ x │ x │ ││ │portabil de │Regula X/3, │Rezoluţia MSC.36(63) │(1998-01), │ │ │ │ │ │ ││ │emisie-recepţie în UIF │Rezoluţia MSC.36(63) │8.2.1.1 (Cod HSC 1994), │EN 300 828 V1.1.1 │ │ │ │ │ │ ││ │pentru ambarcatiuni de │14.13.1 (Cod HSC 1994),│Rezoluţia MSC.97(73) │(1998-03), │ │ │ │ │ │ ││ │salvare │Rezoluţia MSC.97(73) │8.2.1.1 (Cod HSC 2000), │EN 60945 (1997); │ │ │ │ │ │ ││ │ │8.1.6 şi 13.17.1 │Rezoluţia A.809(19) Anexa 1, │CEI 61097-12 (1996), │ │ │ │ │ │ ││ │ │(Cod HSC 2000) │Rezoluţia A.694(17), │CEI 60945 (1996) │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ITU-RM.489-2(10/95), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ITU-RM.542-1(07/82) │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.1/5.18│Aparat radiotelefonic │Regula III/4, │Regula III/6.2.1, │EN 301 466 (2000-11), │ │ x │ x │ x │ x │ ││ │fix de emisie-recepţie │Regula X/3, │Rezoluţia MSC.36(63) │EN 60945 (1997); │ │ │ │ │ │ ││ │în UIF pentru │Rezoluţia MSC.36(63) │8.2.1.1 (Cod HSC 1994), │EN 301 466 (2000-11), │ │ │ │ │ │ ││ │ambarcatiuni de salvare │14.13.1 (Cod HSC 1994),│Rezoluţia MSC.97(73) │CEI 60945 (1997) │ │ │ │ │ │ ││ │ │Rezoluţia MSC.97(73) │8.2.1.1 (Cod HSC 2000), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │8.1.6 şi 13.17.1 │Rezoluţia A.809(19) Anexa 2, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │(Cod HSC 2000) │Rezoluţia A.694(17), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ITU-RM.489-2(10/95) │ │ │ │ │ │ │ │└────────┴────────────────────────┴───────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴────┘    *1) Circ. MSC.862 se aplică doar dispozitivelor opţionale cu activare de la distanta, nu şi radiobalizei (EPIRB-ului) propriu-zise.    *2) În conformitate cu hotărârile IMO şi ITU, cerinţele cu privire la generatorul de semnal de alarma bitonal şi transmisie pe H3E nu mai sunt aplicabile în standardele de încercări.    *3) Se aplica doar dacă statia Inmarsat ŞES include funcţii EGC.    *4) În conformitate cu hotărârile IMO şi ITU, cerinţele cu privire la generatorul de semnal de alarma bitonal şi transmisie pe A3H nu mai sunt aplicabile în standardele de încercări.  +  Anexa A.2Echipamente pentru care nu exista standarde de încercări detaliateîn instrumentele internaţionaleNote aplicabile întregii Anexe A.2.Coloana 5: În cazul în care la un punct este indicat un grup de standarde de încercări, acesta fie este incomplet, fie include standarde care nu au fost încă adoptate.*Font 7*    1. Mijloace de salvare┌────────┬────────────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────────────────────┬────────────┬────────────────────────┐│ │ │ │ │ │ Module aplicabile ││ │ │Reguli din Solas 74, asa│ Reguli aplicabile din Solas │ │ privind procedurile de ││ Nr. │ Denumirea echipamentelor │ cum a fost modificată, │ 74, asa cum a fost │ Standarde │evaluare a conformitatii││ crt. │ │ prin care se cere │ modificată, şi rezoluţii şi │de încercări├───┬───┬───┬───┬───┬────┤│ │ │ aprobare de tip │ circulare relevante ale IMO │ │B+C│B+D│B+E│B+F│ G │ H ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ │ │ │ │ │ │├────────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.2/1.1 │Reflector radar pentru plute de │Regula III/4, │Rezoluţia MSC.48(66) │ │ │ │ │ │ │ ││ │salvare │Regula III/34, │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Regula X/3 │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.2/1.2 │Materiale pentru costumele de │Regula III/4, │Rezoluţia MSC.48(66) │ │ │ │ │ │ │ ││ │imersiune │Regula III/34 │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.2/1.3 │Instalaţii pentru ambarcatiunile │Regula III/34 │Rezoluţia MSC.48(66) │ │ │ │ │ │ │ ││ fost │de salvare lansate la apa prin │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││A.1/1.22│degajare libera │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.2/1.3 │Instalatie de alarma generală în caz│Regula III/6(5) │Cod LSA 7.2, │ │ │ │ │ │ │ ││ (Punct │de urgenta şi de comunicare cu │ │Rezoluţia A.830(18), │ │ │ │ │ │ │ ││ nou) │publicul │ │Circ. MSC.808, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia MSC.97(73) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │4.2.2 (Cod HSC 2000) │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.2/1.4 │Scări de îmbarcare │Regula III/4, │Regula III/34, │ISO 799-1980│ │ │ │ │ │ ││ fost │ │Regula X/3 │Rezoluţia MSC.48(66), │ │ │ │ │ │ │ ││A.1/1.29│ │ │Rezoluţia MSC.36(63) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │8.1 (Cod HSC 1994) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Regula III/4, │Regula III/34, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Regula X/3 │Rezoluţia MSC.48(66), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia MSC.97(63) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │8.1 (Cod HSC 2000) │ │ │ │ │ │ │ │└────────┴────────────────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────────────────────┴────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴────┘    2. Protecţia contra poluarii marine┌────────┬──────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────┬────────────────────────┐│ │ │ Reguli aplicabile din │Reguli aplicabile din MARPOL │ │ Module aplicabile ││ │ │MARPOL 73/78, asa cum a │ 73/78, asa cum a fost │ │ privind procedurile de ││ Nr. │ Denumirea echipamentelor │ fost modificată, şi │ modificată, şi rezoluţii şi │Standarde de încercări│evaluare a conformitatii││ crt. │ │ rezoluţii şi circulare │ circulare relevante ale IMO │ ├───┬───┬───┬───┬───┬────┤│ │ │ relevante ale IMO │ │ │B+C│B+D│B+E│B+F│G │ H │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┴───┴───┴───┴───┴────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┬───┬───┬───┬───┬────┤│A.2/2.1 │Dispozitive de la bordul │Anexa VI, Rezoluţia 2 │Anexa VI, Rezoluţia 2 │Se vor elabora de │ │ │ │ │ │ ││(Punct │navei pentru controlul şi │capitolul 1 │capitolul 1 │către IMO │ │ │ │ │ │ ││nou) │înregistrarea NOx │Regula 1.3.9, │Regula 1.3.9, Rezoluţia 2 │ │ │ │ │ │ │ ││ │(oxidului de azot) │Rezoluţia 2 capitolul 2,│capitolul 2 Regula 2.1.2.5 şi│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Regula 2.1.2.5 şi │Rezoluţia 2 capitolul 6.1 │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Rezoluţia 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │capitolul 6.1 │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.2/2.2 │Instalaţii de la bordul │Anexa VI Regula │Anexa VI Regula 13.3(b)(i) şi│Se vor elabora de │ │ │ │ │ │ ││(Punct │navei pentru epurarea │13.3(b)(i) şi │Regula 14.4(b) │către IMO │ │ │ │ │ │ ││nou) │gazelor arse │Regula 14.4(b) │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.2/2.3 │Metode echivalente pentru │Anexa VI │Anexa VI Regula 13.3(b)(îi) │Se vor elabora de │ │ │ │ │ │ ││(Punct │reducerea emisii de NOx │Regula 13.3(b)(îi) │ │către IMO │ │ │ │ │ │ ││nou) │(oxizi de azot) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.2/2.4 │Alte metode tehnologice │Anexa VI Regula 14.4(c) │Anexa VI Regula 14.4(c) │Se vor elabora de │ │ │ │ │ │ ││(Punct │pentru reducerea │ │ │către IMO │ │ │ │ │ │ ││nou) │emanatiilor de SOx │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(oxizi de sulf) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────────┴──────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴────┘    3. Protecţia împotriva incendiilor┌────────┬──────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────┬────────────────────────┐│ │ │ │ │ │ Module aplicabile ││ │ │Reguli din Solas 74, asa│ Reguli aplicabile din Solas │ │ privind procedurile de ││ Nr. │ Denumirea echipamentelor │ cum a fost modificată, │ 74, asa cum a fost │Standarde de încercări│evaluare a conformitatii││ crt. │ │ prin care se cere │ modificată, şi rezoluţii şi │ ├───┬───┬───┬───┬───┬────┤│ │ │ aprobare de tip │ circulare relevante ale IMO │ │B+C│B+D│B+E│B+F│ G │ H ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┴───┴───┴───┴───┴────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┬───┬───┬───┬───┬────┤│A.2/3.1 │Stingatoare de incendiu │Regula II-2/6.1, │Regula II-2/6.1, II-2/7.1.3, │EN 1866 (1998) │ │ │ │ │ │ ││ │fixe şi mobile │II-2/7.1.3, │II-2/7.2.3, II-2/7.3.1, │ISO 11601 (1999) │ │ │ │ │ │ ││ │ │II-2/7.2.3, II-2/7.3.1, │Rezoluţia MSC.36(63) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Regula X/3 │7.5.6.11.2, 7.5.6.11.3 │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │(Cod HSC 1994) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Regula II-2/10.5.1.2.2, │Regula II-2/10.5.1.2.2, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │II-2/10.5.2.2.2, │II-2/10.5.2.2.2, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │II-2/10.5.3.2.1, │II-2/10.5.3.2.1, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Regula X/3, │Rezoluţia MSC.97(73) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Rezoluţia MSC.98(73) │7.5.6.11.2, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │capitolul 4.1.2 │7.5.6.11.3 (Cod HSC 2000) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │(Cod FSS) │Rezoluţia MSC.98(73) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │capitolul 4.1.2 (Cod FSS) │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴────┤│A.2/3.2 │Ajutaje pentru │Punctul a fost mutat la A.1/3.49 ││ │instalaţiile fixe de │ ││ │stingere a incendiului cu │ ││ │apa sub presiune în │ ││ │încăperi de categorie │ ││ │specială │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬────┤│A.2/3.3 │Pornirea grupurilor │Regula II-1/44.2, │Regula II-1/44.2, │ │ │ │ │ │ │ ││ │generatoare pe vreme rece │Regula X/3 │Rezoluţia MSC.36(63) │ │ │ │ │ │ │ ││ │(dispozitive de pornire) │ │12.4 (Cod HSC 1994) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├─────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Regula II-1/44.2, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia MSC.97(73) 12.4 │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │(Cod HSC 2000) │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.2/3.4 │Ajutaje de tip combinat │Regula II-2/4.8.4, │Regula II-2/4.8.4, │ │ │ │ │ │ │ ││ │(jet pulverizat/jet │Regula II-2/41-2.1.5 │II-2/41-2.1.5, │ │ │ │ │ │ │ ││ │compact) │Regula X/3 │Rezoluţia MSC.36(63) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │7.7.8.6 (Cod HSC 1994) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Regula II-2/10.2.3.3.4, │Regula II-2/10.2.3.3.4, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Regula X/3 │Rezoluţia MSC.97(73) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │7.7.5.6 (Cod HSC 2000) │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.2/3.5 │Componentele instalaţiilor│Regula II-2/13, │Regula II-2/13, II-2/14.1, │EN 54-2 (1997) + │ │ │ │ │ │ ││ │fixe de detectare şi │II-2/14.1, Regula X/3 │Rezoluţia MSC.36(63) 7.7.1 │AC (1999) │ │ │ │ │ │ ││ │semnalizare a incendiului │ │(Cod HSC 1994) │EN 54-4 (1997) + │ │ │ │ │ │ ││ │pentru posturile de ├────────────────────────┼─────────────────────────────┤AC (1999) │ │ │ │ │ │ ││ │comanda, încăperile de │Regula II-2/7.2.2, │Regula II-2/7.2.2, II-2/7.4, │ │ │ │ │ │ │ ││ │serviciu, încăperile de │II-2/7.4, II-2/7.4.1, │II-2/7.4.1, │ │ │ │ │ │ │ ││ │locuit, încăperile de │Regula X/3, │Rezoluţia MSC.97(73) 7.7.1 │ │ │ │ │ │ │ ││ │maşini şi încăperile de │Rezoluţia MSC.98(73) │(Cod HSC 2000), │ │ │ │ │ │ │ ││ │maşini nesupravegheate │capitolul 9 (Cod FSS) │Rezoluţia MSC.98(73) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │capitolul 9 (Cod FSS) │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.2/3.6 │Detectoare de fum │Regula II-2/13.3.2, │Regula II-2/13.3.2, │EN 54-7 (2000), │ │ │ │ │ │ ││ │ │Regula X/3 │Rezoluţia MSC.36(63) 7.7.1 │pr EN 54-12, │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │(Cod HSC 1994) │pr EN 54-15 │ │ │ │ │ │ ││ │ ├────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Regula II-2/7.2.2, │Regula II-2/7.2.2, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │II-2/7.4, Regula X/3, │II-2/7.4, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Rezoluţia MSC.98(73) │Rezoluţia MSC.97(73) 7.7.1 │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │capitolul 9.2.3.1.2 │(Cod HSC 2000), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │(Cod FSS) │Rezoluţia MSC.98(73) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │capitolul 9.2.3.1.2 (Cod FSS)│ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.2/3.7 │Detectoare de căldură │Regula II-2/13.3, │Regula II-2/13.3.3, │EN 54-5 (2000) │ │ │ │ │ │ ││ │ │Regula X/3 │Rezoluţia MSC.36(63) │EN 54-6 (1982) + A1 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │7.7.1 (Cod HSC 1994) │(1998), │ │ │ │ │ │ ││ │ ├────────────────────────┼─────────────────────────────┤pr EN 54-15 │ │ │ │ │ │ ││ │ │Regula II-2/7.2.2, │Regula II-2/7.2.2, II-2/7.4, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │II-2/7.4, Regula X/3, │Rezoluţia MSC.97(73) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Rezoluţia MSC.98(73) │7.7.1 (Cod HSC 2000), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │capitolul 9.2.3.1.3 │Rezoluţia MSC.98(73) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │(Cod FSS) │capitolul 9.2.3.1.3 (Cod FSS)│ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.2/3.8 │Lampa electrica de │Regula II-2/17.1.1.4, │Regula II-2/17.1.1.4, │Publicaţia CEI 79 │ │ │ │ │ │ ││ │siguranţa (de mana) │Regula X/3 │Rezoluţia MSC.36(63) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │7.10.3.1.4 (Cod HSC 1994) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Regula II-2/10.10, │Regula II-2/10, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Regula X/3, │Rezoluţia MSC.97(73) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Rezoluţia MSC.98(73) │7.10.3.1.4 (Cod HSC 2000), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │capitolul 3.2.1.1.4 │Rezoluţia MSC.98(73) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │(Cod FSS) │capitolul 3.2.1.1.4 (Cod FSS)│ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴────┤│A.2/3.9 │Îmbrăcăminte de protecţie │Punctul a fost mutat la A.1/3.50 ││ │rezistenta la acţiunea │ ││ │substanţelor chimice │ │├────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│A.2/3.10│Instalaţii de iluminat │Punctul a fost mutat la A.1/3.40 ││ │amplasate la nivel jos │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬────┤│A.2/3.11│Ajutaje pentru │Regula II-2/10.1, │Regula II-2/10.1, │ │ │ │ │ │ │ ││ Fost │instalaţiile fixe de │Regula X/3 │Rezoluţia MSC.36(63) │ │ │ │ │ │ │ ││A.1/3.10│stingere a incendiului cu │ │7.7.4 (Cod HSC 1994) │ │ │ │ │ │ │ ││ │apa pulverizata sub ├────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ││ │presiune, în încăperile │Regula II-2/10.4 │Regula II-2/10.4 │ │ │ │ │ │ │ ││ │de maşini │Rezoluţia MSC.98(73) │Rezoluţia MSC.98(73) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │capitolul 7 (Cod FSS). │capitolul 7 (Cod FSS) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │NB Nu s-au inclus în │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Codul HSC 2000 │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴────┤│A.2/3.12│Instalaţii echivalente │Punctul a fost mutat la A.1/3.45 ││ │fixe de stingere a │ ││ │incendiului cu gaz în │ ││ │încăperile de maşini şi │ ││ │compartimentele pompelor │ ││ │de marfa │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬────┤│A.2/3.13│Aparat de respiratie cu │Regula II-2/17.1.2, │Regula II-2/17.1.2, │EN 139 (1994) + AC │ │ │ │ │ │ ││ │aer comprimat │Regula X/3 │Rezoluţia MSC.36(63) │(1995) + A1 (1999) │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │7.10.3.2.1 (Cod HSC 1994) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Regula II-2/10.10.1, │Regula II-2/10.10.1, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Regula X/3, │Rezoluţia MSC.97(73) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Rezoluţia MSC.98(73) │7.10.3.2.1 (Cod HSC 2000), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │capitolul 3 (Cod FSS) │Rezoluţia MSC.98(73) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │capitolul 3 (Cod FSS) │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.2/3.14│Furtunuri de incendiu │Regula II-2/4.7.1, │Regula II-2/4.7.1, │EN 671-1 (1994) + AC │ │ │ │ │ │ ││ │(tip mosor) │Regula X/3 │Rezoluţia MSC.36(63) 7.7.8.5 │(1995) │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │(Cod HSC 1994) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Regula II-2/10.2.3.1.1, │Regula II-2/10.2.3.1.1, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │II-2/10.2.3.3.2, │II-2/10.2.3.3.2, Rezoluţia │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Regula X/3 │MSC.97(73) 7.7.5.5 (Cod HSC │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │2000) │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.2/3.15│Componente ale │Regula II-2/13-1 │Regula II-2/13-1 │ │ │ │ │ │ │ ││ │instalaţiilor de detectare├────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ││ │a fumului prin prelevare │Regula II-2/7.6, │Regula II-2/7.6, │ │ │ │ │ │ │ ││ │de probe │II-2/19.3.3, │II-2/19.3.3, II-2/20.4.2, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │II-2/20.4.2, Rezoluţia │Rezoluţia MSC.98(73) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │MSC.98(73) capitolul 10 │capitolul 10 (Cod FSS) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │(Cod FSS) │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.2/3.16│Detectoare de flacara │Regula II-2/13, │Regula II-2/13, │Pr EN 54-10 │ │ │ │ │ │ ││ │ │Regula X/3 │Rezoluţia MSC.36(63) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │7.7.1 (Cod HSC 1994) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Regula II-2/7.1, │Regula 11-2/7.1, II-2/7.2.2, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │II-2/7.2.2, Regula X/3, │Rezoluţia MSC.97(73) 7.7.1, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Rezoluţia MSC.98(73) │7.7.1.5 (Cod HSC 2000), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │capitolul 9.2.3.1.1 │Rezoluţia MSC.98(73) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │(Cod FSS) │capitolul 9.2.3.1.1 (Cod FSS)│ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.2/3.17│Avertizoare de incendiu cu│Regula II-2/13, │Regula II-2/13, Rezoluţia │Pr EN 54-11 │ │ │ │ │ │ ││ │comanda manuală │Regula X/3 │MSC.36(63) 7.7.1 (Cod HSC │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │1994) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Regula II-2/7.1, │Regula II-2/7.1, II-2/7.2.2, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │II-2/7.2.2, Regula X/3, │Rezoluţia MSC.97(73) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Rezoluţia MSC.98(73) │7.7.1 (Cod HSC 2000), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │capitolul 9.2.1.1 │Rezoluţia MSC.98(73) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │(Cod FSS) │capitolul 9.2.1.1 (Cod FSS) │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.2/3.18│Dispozitive de alarma în │Regula II-2/13, │Regula II-2/13, │Pr EN 54-3 (2001) │ │ │ │ │ │ ││ │caz de incendiu │Regula X/3 │Rezoluţia MSC.36(63) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │7.7.1 (Cod HSC 1994) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Regula II-2/7.1, │Regula II-2/7.1, II-2/7.2.2, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │II-2/7.2.2, Regula X/3, │Rezoluţia MSC.97(73) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Rezoluţia MSC.98(73) │7.7.1 (Cod HSC 2000), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │capitolul 9.2.5 │Rezoluţia MSC.98(73) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │(Cod FSS) │capitolul 9.2.5 (Cod FSS) │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴────┤│A.2/3.19│Componente ale │Punctul a fost mutat la A.1/3.48 ││ │instalaţiilor fixe de │ ││ │stingere a incendiilor cu │ ││ │apa destinate utilizării │ ││ │locale în încăperile de │ ││ │maşini de categoria A │ │├────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│A.2/3.20│Mobilier tapitat │Punctul a fost mutat la A.1/3.20 │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬────┤│A.2/3.21│Magazii pentru vopsele şi │Regula II-2/18.7 │Regula II-2/18.7 │Circ. MSC.847 │ │ │ │ │ │ ││ (Punct │magazii pentru lichide ├────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ││ nou) │inflamabile, componente │Regula II-2/10.6.3 │Regula II-2/10.6.3 │ │ │ │ │ │ │ ││ │ale instalaţiilor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │stingere a incendiului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.2/3.22│Componente ale │Regula II-2/16.7.4, │Regula II-2/16.7.4, │ │ │ │ │ │ │ ││ (Punct │instalaţiilor fixe de │II-2/32.1.9.3, │II-2/32.1.9.3, │ │ │ │ │ │ │ ││ nou) │stingere a incendiului din├────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ││ │conductele de evacuare de │Regula II-2/9.7.5 │Regula II-2/9.7.5 │ │ │ │ │ │ │ ││ │la bucatarii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.2/3.23│Componente ale │Regula II-2/18.8.2.3 │Regula II-2/18.8.2.3 │Rezoluţia A.855(20) │ │ │ │ │ │ ││ (Punct │instalaţiilor pentru ├────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ││ nou) │stingerea incendiului pe │Regula II-2/18.1.2 │Regula II-2/18.1.2 │ │ │ │ │ │ │ ││ │puntea pentru elicoptere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.2/3.24│Dispozitive portabile de │Regula II-2/6.4, │Regula II-2/6.4, │ │ │ │ │ │ │ ││ (Punct │refulare a spumei │Regula X/3 │Rezoluţia MSC.36(63) │ │ │ │ │ │ │ ││ nou) │ │ │7.8.4.1.2, (Cod HSC 1994) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Regula X/3 │Rezoluţia MSC.97(73) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │7.8.4.1.2, (Cod HSC 2000), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia MSC.98(73) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │capitolul 4.1.2 (Cod FSS) │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.2/3.25│Construcţii de tip "C" │Regula II-2/3.5 │Regula II-2/3.5 │Rezoluţia A.799(19) │ │ │ │ │ │ ││ (Punct │ ├────────────────────────┼─────────────────────────────┤Rezoluţia A.653(16), │ │ │ │ │ │ ││ nou) │ │Regula II-2/3.10 │Regula II-2/3.10 │Rezoluţia MSC.61(67) │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │Anexa 1 Părţile 1, 2 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │şi 5 şi Anexa 2, │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ISO 1716 (1973) │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.2/3.26│Instalaţii cu combustibil │Regula II-2/51 │Regula II-2/51 │ │ │ │ │ │ │ ││ (Punct │gazos utilizate pentru uz ├────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ││ nou) │gospodăresc (componente) │Regula II-2/4.3 │Regula II-2/4.3 │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.2/3.27│Componente ale │Regula II-2/5.2, │Regula II-2/5.2, │Pr EN 12094, │ │ │ │ │ │ ││ (Punct │instalaţiilor fixe de │Regula X/3 │II-2/7.1.1.1, II-2/38.2.1, │Părţile 1-20 │ │ │ │ │ │ ││ nou) │stingere a incendiului cu │ │II-2/39.1, II-2/53.1, │ │ │ │ │ │ │ ││ │gaz (CO2) │ │II-2/53.2.2.1, II-2/63.1.1, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia MSC.36(63) 7.7.6.2,│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │7.15 (Cod HSC 1994) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Regula II-2/10.4.1.1.1, │Regula II-2/10.4.1.1.1, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Regula X/3 │II-2/10.5.1.1, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │II-2/10.6.3.1.1, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │II-2/10.7.1.1, II-2/10.7.1.3,│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │II-2/10.9.1.1, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia MSC.97(73) 7.7.3.3,│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │7.15, 7.17.3.8.1 (Cod HSC │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │2000), Rezoluţia MSC.98(73) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │capitolul 5.2.2 (Cod FSS) │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.2/3.28│Componente ale │Regula II-2/61.4 │Regula II-2/61.4 │Circ. MSC.798 │ │ │ │ │ │ ││ (Punct │instalaţiilor de stingere ├────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ││ nou) │a incendiului cu spuma cu │Regula II-2/10.8.1 │Regula II-2/10.8.1, │ │ │ │ │ │ │ ││ │coeficient mediu de │ │Rezoluţia MSC.98(73) │ │ │ │ │ │ │ ││ │expandare - spuma pentru │ │capitolul 14 (Cod FSS) │ │ │ │ │ │ │ ││ │puntile navelor cisterna │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.2/3.29│Componente ale │Regula II-2/8, II-2/61.4│Regula II-2/8, II-2/61.4 │Circ. MSC.582 şi │ │ │ │ │ │ ││ (Punct │instalaţiilor fixe de ├────────────────────────┼─────────────────────────────┤Cor. 1 │ │ │ │ │ │ ││ nou) │stingere a incendiului cu │Regula II-2/10.8.1 │Regula II-2/10.8.1, │ │ │ │ │ │ │ ││ │spuma cu coeficient redus │ │Rezoluţia MSC.98(73) │ │ │ │ │ │ │ ││ │de spumare pentru │ │capitolul 6.2.3, capitolul 14│ │ │ │ │ │ │ ││ │încăperile de maşini şi │ │(Cod FSS) │ │ │ │ │ │ │ ││ │protecţia puntilor navelor│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cisterna │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.2/3.30│Spuma expandabila pentru │Rezoluţia MSC.4(48), │Rezoluţia MSC.4(48), │Circ. MSC.799, 582, │ │ │ │ │ │ ││ (Punct │instalaţii fixe de │capitolul 11 paragraf │capitolul 11 paragraf 11.3 │553 │ │ │ │ │ │ ││ nou) │stingere a incendiului │11.3 (Cod IBC) │(Cod IBC) │ │ │ │ │ │ │ ││ │pentru nave cisterna │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │destinate transportului │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │produselor chimice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────────┴──────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴────┘4. Echipamente de navigaţieNotele pentru Anexa A.2, secţiunea 4: Echipamente de navigaţieColoanele 3 şi 4: Referirile la capitolul V din SOLAS sunt cele la Convenţia SOLAS 1974, asa cum a fost amendat de MSC 73 şi care a intrat în vigoare la 1 iulie 2002.Coloana 4: Recomandările ITU menţionate sunt acelea la care se face referire în convenţiile internaţionale şi rezoluţiile şi circularele relevante ale IMO.*Font 7*┌────────┬──────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────┬────────────────────────┐│ │ │ │ │ │ Module aplicabile ││ │ │Reguli din Solas 74, asa│ Reguli aplicabile din Solas │ │ privind procedurile de ││ Nr. │ Denumirea echipamentelor │ cum a fost modificată, │ 74, asa cum a fost │Standarde de încercări│evaluare a conformitatii││ crt. │ │ prin care se cere │ modificată, şi rezoluţii şi │ ├───┬───┬───┬───┬───┬────┤│ │ │ aprobare de tip │ circulare relevante ale IMO │ │B+C│B+D│B+E│B+F│ G │ H ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┴───┴───┴───┴───┴────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────┴────────────────────────┤│A.2/4.1 │Girocompas pentru navele │Punctul a fost mutat la A.1/4.31 ││ │de mare viteza │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬────┤│A.2/4.2 │Sistem de control privind │Regula X/3 │Rezoluţia MSC.97(73) │Viitorul ISO 16329, EN│ │ │ │ │ │ ││ │direcţia de deplasare a │Rezoluţia MSC.97(73) │13.12 (Cod HSC 2000) │60945 (1997), EN │ │ │ │ │ │ ││ │navei la ambarcatiunile de│13.17.1 (Cod HSC 2000) │Rezoluţia A.822(19), │61162; Viitorul ISO │ │ │ │ │ │ ││ │mare viteza (fost pilot │ │Rezoluţia A.694(17) │16329, CEI 60945 │ │ │ │ │ │ ││ │automat) │ │ │(1996), CEI 61162 │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.2/4.3 │Dispozitiv pentru │Regula V/18.1, │Regula V/19.2.5.1, │Viitorul ISO 22090-X, │ │ │ │ │ │ ││ │transmiterea informatiei │Regula X/3, │Rezoluţia MSC.97(73) │EN 60945 (1997), EN │ │ │ │ │ │ ││ │de drum THD (metoda GNSS) │Rezoluţia MSC.97(73) │13.2.5 (Cod HSC 2000) │61162; Viitorul ISO │ │ │ │ │ │ ││ │(fost compas │13.17.1 (Cod HSC 2000) │Rezoluţia A.382(X), │22090-X, CEI 60945 │ │ │ │ │ │ ││ │electromagnetic) │ │Rezoluţia MSC.116(73), │(1996), CEI 61162 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia A.694(17) │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.2/4.4 │Lampa de semnalizare de zi│Regula V/18.1, │Regula V/19.2.2.2, │EN 60945 (1997); │ │ │ │ │ │ ││ │ │Regula X/3, │Rezoluţia MSC.95(72), │CEI 60945 (1996) │ │ │ │ │ │ ││ │ │Rezoluţia MSC.97(73) │Rezoluţia MSC.97(73) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │13.17.1 (Cod HSC 2000) │13.9 (Cod HSC 2000), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia A.694(17) │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.2/4.5 │Reflector pentru │Regula X/3, │Rezoluţia MSC.97(73) │EN 60945 (1997), │ │ │ │ │ │ ││ │ambarcatiunile de mare │Rezoluţia MSC.97(73) │13.9 (Cod HSC 2000) │EN 61162; │ │ │ │ │ │ ││ │viteza │13.17.1 (Cod HSC 2000) │Rezoluţia A.694(17) │CEI 60945 (1996), │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CEI 61162 │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.2/4.6 │Echipament pentru │Regula X/3, │Rezoluţia MSC.97(73) 13.10 │Viitorul EN ISO 16273,│ │ │ │ │ │ ││ │vizibilitate nocturna la │Rezoluţia MSC.97(73) │(Cod HSC 2000) │EN 60945 (1997), EN │ │ │ │ │ │ ││ │ambarcatiunile de mare │13.17.1 (Cod HSC 2000) │Rezoluţia MSC.94(72) │61162; Viitorul ISO │ │ │ │ │ │ ││ │viteza │ │Rezoluţia A.694(17) │16273, CEI 60945 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │(1996), CEI 61162 │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴────┤│A.2/4.7 │Sistem de control privind │Punctul a fost mutat la A.1/4.33 ││ │urmărirea drumului navei │ │├────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│A.2/4.8 │Monitor harti maritime şi │Punctul a fost mutat la A.1/4.30 ││ │sistem de informaţii │ ││ │(ECDIS) │ │├────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│A.2/4.9 │Dispozitiv de rezerva │Punctul a fost mutat la A.1/4.30 ││ │pentru ECDIS │ │├────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│A.2/4.10│Sistem de afişare harti │Punctul a fost mutat la A.1/4.30 ││ │prin utilizarea graficii │ ││ │raster (RCDS) │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬────┤│A.2/4.11│Echipament combinat │Regula V/18.1, │Regula V/19.2.1.6, │Viitorul EN 61108-3, │ │ │ │ │ │ ││ │GPS/GLONASS │Regula X/3, │Rezoluţia MSC.97(73) 13.6 │EN 60945 (1997), EN │ │ │ │ │ │ ││ │ │Rezoluţia MSC.97(73) │(Cod HSC 2000) │61162; Viitorul CEI │ │ │ │ │ │ ││ │ │13.17.1 (Cod HSC 2000) │Rezoluţia MSC.74(69) Anexa 1,│61108-3, CEI 60945 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia A.694(17) │(1996), CEI 61162 │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.2/4.12│Echipament DGPS, │Regula V/18.1, Regula │Regula V/19.2.1.6, │Viitorul EN 61108-4, │ │ │ │ │ │ ││ │DGLONASS │X/3, │Rezoluţia MSC.97(73) 13.6 │EN 60945 (1997), EN │ │ │ │ │ │ ││ │ │Rezoluţia MSC.97(73) │(Cod HSC 2000), Rezoluţia │61162; Viitorul CEI │ │ │ │ │ │ ││ │ │13.17.1 (Cod HSC 2000) │MSC.64(67) Anexa 2, Rezoluţia│61108-4, CEI 60945 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │MSC.36(63) 7.7.1 (Cod HSC │(1996), CEI 61162 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │1994), Rezoluţia A.694(17) │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴────┤│A.2/4.13│Girocompas pentru navele │Punctul a fost mutat la A.1/4.31 ││ │de mare viteza │ │├────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│A.2/4.14│Inregistrator de date │Punctul a fost mutat la A.1/4.29 ││ │privind voiajul (VDR) │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬────┤│A.2/4.15│Sistem de navigaţie │Regula V/18.7, │Regula V/19.6, │Viitorul EN 61924, EN │ │ │ │ │ │ ││ │integrat │Regula X/3, │Rezoluţia MSC.86(70) Anexa 3,│60945 (1997), EN │ │ │ │ │ │ ││ │ │Rezoluţia MSC.97(73) │Rezoluţia A.694(17) │61162; Viitorul CEI │ │ │ │ │ │ ││ │ │13.17.4 (Cod HSC 2000) │ │61924, CEI 60945 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │(1996), CEI 61162 │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┴──────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴────┤│A.2/4.16│Sistem de punte integrat │Punctul a fost mutat la │.1/4.28 │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┬──────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬────┤│A.2/4.17│Amplificator de │Regula V/18.7, │ITU-R M1176-(10/95), │EN 60945 (1997); │ │ │ │ │ │ ││ │radiolocatie │Regula X/3, │Rezoluţia A.694(17) │CEI 60945 (1996) │ │ │ │ │ │ ││ │ │Rezoluţia MSC.97(73) │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │13.17.4 (Cod HSC 2000) │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.2/4.18│Sistem de recepţie │Regula V/18.1, │Regula V/19.2.1.8, │EN 60945 (1997), │ │ │ │ │ │ ││ │acustica │Regula X/3, │Rezoluţia MSC.97(73) 13.14 │EN 61162; │ │ │ │ │ │ ││ │ │Rezoluţia MSC.97(73) │(Cod HSC 2000) │CEI 60945 (1996), │ │ │ │ │ │ ││ │ │13.17.1 (Cod HSC 2000) │Rezoluţia MSC.86(70) Anexa 1,│CEI 61162 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia A.694(17) │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.2/4.19│Compas magnetic pentru │Regula X/3, │Rezoluţia MSC.97(73) 13.2 │ISO 449 (1997), │ │ │ │ │ │ ││ │ambarcatiunile de mare │Rezoluţia MSC.97(73) │(Cod HSC 2000) │ISO 694 (2000), │ │ │ │ │ │ ││ │viteza │13.1.2 (Cod HSC 2000) │Rezoluţia A.382(X) │ISO 1069 (1973), │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia A.694(17) │ISO 2269 (1992), │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │EN 60945 (1997), │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ISO 449 (1997), │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ISO 694 (2000), │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ISO 1069 (1973), │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ISO 2269 (1992), │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CEI 60945 (1996) │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.2/4.20│Sistem de control al │Regula X/3, │Rezoluţia MSC.97(73) 13.12 │EN 60945 (1997), │ │ │ │ │ │ ││ │drumului la navele de mare│Rezoluţia MSC.97(73) │(Cod HSC 2000), │EN 61162; CEI 60945 │ │ │ │ │ │ ││ │viteza │13.17.4 (Cod HSC 2000) │Rezoluţia A.694(17) │(1996), CEI 61162 │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.2/4.21│Amenajări de harti pentru │Regula V/18.1, │Regula V/19.2.3.2, │Viitorul EN 60936-3 │ │ │ │ │ │ ││ │radarul navei │Regula X/3, │Rezoluţia MSC.97(73) 13.2 │(2001), EN 60945 │ │ │ │ │ │ ││ │ │Rezoluţia MSC.97(73) │(Cod HSC 2000), Rezoluţia │(1997), EN 61162; │ │ │ │ │ │ ││ │ │13.17.1 (Cod HSC 2000) │A.817(19) asa cum a fost │Viitorul CEI 60936-3 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │modificată prin Rezoluţia │(2001), CEI 60945 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │MSC.64(67) Anexa 5, Rezoluţia│(1996), CEI 61162 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │A.477(XII) asa cum a fost │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │modificată prin Rezoluţia │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │MSC.64(67) Anexa 4, Rezoluţia│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │A.694(17) │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.2/4.22│Dispozitiv pentru │Regula V/18.1, │Regula V/19.2.3.5, │Viitorul ISO 22090-1, │ │ │ │ │ │ ││ │transmiterea informatiei │Regula X/3, │Rezoluţia MSC.97(73) 13.2 │EN 60945 (1997), EN │ │ │ │ │ │ ││ │de drum THD (Metoda │Rezoluţia MSC.97(73) │(Cod HSC 2000) │61162; ViitoruL ISO │ │ │ │ │ │ ││ │giroscopica) │13.1.2 (Cod HSC 2000) │Rezoluţia MSC.116(73), │22090-1, CEI 60945 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia A.694(17) │(1996), CEI 61162 │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.2/4.23│Dispozitiv pentru │Regula V/18.1, │Regula V/19.2.3.5, │Viitorul ISO 22090-2, │ │ │ │ │ │ ││ │transmiterea informatiei │Regula X/3, │Rezoluţia MSC.97(73) 13.2 │EN 60945 (1997), EN │ │ │ │ │ │ ││ │de drum THD (Metoda │Rezoluţia MSC.97(73) │(Cod HSC 2000) │61162; Viitorul ISO │ │ │ │ │ │ ││ │magnetica) │13.1.2 (Cod HSC 2000) │Rezoluţia MSC.86(70) Anexa 2,│22090-2, CEI 60945 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia MSC.116(73), │(1996), CEI 61162 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia A.694(17) │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.2/4.24│Indicatorul de impingere │Regula V/18.1, │Regula V/19.2.5.4, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Regula X/3, │Rezoluţia MSC.97(73) 13.7.2 │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Rezoluţia MSC.97(73) │(Cod HSC 2000), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │13.1.2 (Cod HSC 2000) │Rezoluţia A.694(17) │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.2/4.25│Indicatoare ale impingerii│Regula V/18.1, │Regula V/19.2.5.4, │ │ │ │ │ │ │ ││ │laterale, carmei şi │Regula X/3, │Rezoluţia MSC.36(63) 13.11.2 │ │ │ │ │ │ │ ││ │regimului de funcţionare │Rezoluţia MSC.97(73) │(Cod HSC 1994) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │13.1.2 (Cod HSC 2000) │Rezoluţia MSC.97(73) 13.11.2 │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │(Cod HSC 2000), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia A.694(17) │ │ │ │ │ │ │ │└────────┴──────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴────┘5. Echipamente de radiocomunicatiiNote pentru Anexa A.2, secţiunea 5: RadiocomunicatiiColoana 4: Recomandările ITU menţionate sunt acelea la care se face referire în convenţiile internaţionale şi rezoluţiile şi circularele relevante ale IMO.*Font 7*┌────────┬──────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────┬────────────────────────┐│ │ │ │ │ │ Module aplicabile ││ │ │Reguli din Solas 74, asa│ Reguli aplicabile din Solas │ │ privind procedurile de ││ Nr. │ Denumirea echipamentelor │ cum a fost modificată, │ 74, asa cum a fost │Standarde de încercări│evaluare a conformitatii││ crt. │ │ prin care se cere │ modificată, şi rezoluţii şi │ ├───┬───┬───┬───┬───┬────┤│ │ │ aprobare de tip │ circulare relevante ale IMO │ │B+C│B+D│B+E│B+F│ G │ H ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┴───┴───┴───┴───┴────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┬───┬───┬───┬───┬────┤│A.2/5.1 │Radiobaliza EPIRB pe unde │Regula IV/14, │Regula IV/8.3, │EN 60945 (1997); │ │ │ │ │ │ ││ │UIF │Regula X/3, │Rezoluţia MSC.97(73) 14.8.3 │CEI 60945 (1996) │ │ │ │ │ │ ││ │ │Rezoluţia MSC.97(73) │(Cod HSC 2000) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │13.1.2 (Cod HSC 2000) │Rezoluţia A.662(16), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia A.805(19), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia A.694(17) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ITU-R M.489-2(10/95), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ITU-R M.693(06/90) │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.2/5.2 │Sursa de energie de │Regula IV/14, │Regula IV/13.2, │Viitorul EN 61097-14, │ │ │ │ │ │ ││ │rezerva pentru radio │Regula X/3, │Rezoluţia MSC.97(73) 14.13 │EN 60945 (1997); │ │ │ │ │ │ ││ │ │Rezoluţia MSC.97(73) │(Cod HSC 2000) │Viitorul CEI 61097-14,│ │ │ │ │ │ ││ │ │13.1.2 (Cod HSC 2000) │Circ. COMSAR 16, │CEI 60945 (1996) │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia A.694(17) │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.2/5.3 │Inmarsat-F ŞES │Regula IV/14, │Regula IV/10.1.1, │Viitorul CEI 61097-13,│ │ │ │ │ │ ││ │(statie navala) │Regula X/3, │Rezoluţia MSC.97(73) 14.10.1 │CEI 60945 (1996), │ │ │ │ │ │ ││ │ │Rezoluţia MSC.97(73) │(Cod HSC 2000), │Circ. MSC.862 │ │ │ │ │ │ ││ │ │13.1.2 (Cod HSC 2000) │Rezoluţia A.570(14), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia A.808(19), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia A.694(17) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Circ. MSC.862 │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.2/5.4 │Panou pentru caz de │Regula IV/14, │Regula IV/6.4, │EN 60945 (1997); │ │ │ │ │ │ ││ │sinistru │Regula X/3, │Rezoluţia MSC.97(73) 14.6.4 │CEI 60945 (1996) │ │ │ │ │ │ ││ │ │Rezoluţia MSC.97(73) │(Cod HSC 2000), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │13.1.2 (Cod HSC 2000) │Rezoluţia A.694(17), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Circ. MSC.862 │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.2/5.5 │Panou pentru semnalele de │Regula IV/14, │Regula IV/6.6, │EN 60945 (1997); │ │ │ │ │ │ ││ │alertare sau semnalizare │Regula X/3, │Rezoluţia MSC.97(73) 14.6.6 │CEI 60945 (1996) │ │ │ │ │ │ ││ │în caz de sinistru │Rezoluţia MSC.97(73) │(Cod HSC 2000) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │13.1.2 (Cod HSC 2000) │Rezoluţia A.694(17), │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Circ. MSC.862 │ │ │ │ │ │ │ │└────────┴──────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴────┘    6. Echipament cerut de COLREG 72┌────────┬────────────────────┬─────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────────────────────────┬────────────────────────┐│ │ │Reguli din COLREG 72,│ Reguli aplicabile din │ │ Module aplicabile ││ Nr. │ Denumirea │ asa cum a fost │ COLREG 72, asa cum a fost │ │ privind procedurile de ││ crt. │ echipamentelor │ modificată, prin │modificată, şi rezoluţii şi│ Standarde de încercări │evaluare a conformitatii││ │ │ care se cere │circulare relevante ale IMO│ ├───┬───┬───┬───┬───┬────┤│ │ │ aprobare de tip │ │ │B+C│B+D│B+E│B+F│ G │ H │├────────┼────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────────┼───┴───┴───┴───┴───┴────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │├────────┼────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────────┼───┬───┬───┬───┬───┬────┤│A.2/6.1 │Lumini de navigaţie │Anexa I/14 │Anexa I/14 │EN 60945 (1997), │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rezoluţia A.694(17) │COLREG 72 Anexa I (Funcţionare); │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CEI 60945 (1996), │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │COLREG 72 Anexa I (Funcţionare) │ │ │ │ │ │ │├────────┼────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│A.2/6.2 │Mijloace de │Anexa III/3 │Anexa III/3 │EN 60945 (1997), │ │ │ │ │ │ ││ │semnalizare acustica│ │Rezoluţia A.694(17) │Fluiere - COLREG 72 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │Anexa III/1 (Funcţionare), │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │Clopote sau gonguri COLREG 72 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │Anexa III/2 (Funcţionare); │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CEI 60945 (1996), │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │Fluiere - COLREG 72 Anexa III/1 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │(Funcţionare), │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │Clopote sau gonguri COLREG 72 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │Anexa III/2 (Funcţionare) │ │ │ │ │ │ │└────────┴────────────────────┴─────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴────┘    7. Echipamente de siguranţă pentru vrachiere┌───────┬───────────────────────┬─────────────────────┬───────────────────────────────┬───────────────────────────┬────────────────────────┐│ │ │Reguli din COLREG 74,│ │ │ Module aplicabile ││ Nr. │ Denumirea │ asa cum a fost │ Reguli aplicabile din │ │ privind procedurile de ││ crt. │ echipamentelor │ modificată, prin │ COLREG 74, asa cum a fost │ Standarde de încercări │evaluare a conformitatii││ │ │ care se cere │ modificată, şi rezoluţii şi │ ├───┬───┬───┬───┬───┬────┤│ │ │ aprobare de tip │ circulare relevante ale IMO │ │B+C│B+D│B+E│B+F│ G │ H │├───────┼───────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────┼───┴───┴───┴───┴───┴────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │├───────┼───────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────┼───┬───┬───┬───┬───┬────┤│A.2/7.1│Calculator de încărcare│Regula XII/11, │Regula XII/11, │Recomandarea IACS nr. 48 cu│ │ │ │ │ │ ││ │ │Conferinţa SOLAS din │Conferinţa SOLAS din 1997 │privire la Calculatoare de │ │ │ │ │ │ ││ │ │1997 Rezoluţia 5 │Rezoluţia 5 │încărcare (SOLAS/CONF. 4/7)│ │ │ │ │ │ │└───────┴───────────────────────┴─────────────────────┴───────────────────────────────┴───────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴────┘  +  Anexa BMODULE PENTRU EVALUAREA CONFORMITATIIEXAMINAREA EC DE TIP(MODULUL B)1. Un organism notificat trebuie să constate şi sa ateste faptul ca un exemplar reprezentativ din producţia avută în vedere corespunde cerinţelor instrumentelor internaţionale care îi sunt aplicabile.2. Cererea pentru efectuarea examinării EC de tip va fi înaintată de către producător sau de către reprezentantul autorizat al acestuia, stabilit în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, unui organism notificat ales de producător.Cererea trebuie să cuprindă următoarele: a) denumirea şi sediul producătorului şi, dacă cererea este înaintată de către reprezentantul autorizat al producătorului, denumirea şi sediul acestuia din urma; b) o declaraţie scrisă potrivit căreia aceeaşi cerere nu a fost înaintată nici unui alt organism notificat; c) documentaţia tehnica prevăzută la pct. 3.Solicitantul va pune la dispoziţia organismului notificat un exemplar reprezentativ din producţia avută în vedere, denumit în continuare "tip"*1). Organismul notificat poate cere şi alte exemplare, dacă acestea sunt necesare pentru realizarea programului de încercări.___________*1) Un tip poate acoperi mai multe versiuni ale produsului cu condiţia ca diferenţele între versiuni sa nu afecteze nivelul de siguranţă sau celelalte cerinţe privind performanţele produsului.3. Documentaţia tehnica trebuie să permită evaluarea conformitatii produsului cu cerinţele instrumentelor internaţionale relevante. În măsura în care este necesar pentru evaluarea conformitatii produsului, documentaţia tehnica trebuie să cuprindă informaţii privind proiectarea şi standardele de construcţie, fabricatia, instalarea şi funcţionarea produsului, conform descrierii documentaţiei tehnice din apendicele la prezenta anexa.4. Organismul notificat are următoarele obligaţii:4.1. sa examineze documentaţia tehnica, sa verifice dacă tipul a fost fabricat în conformitate cu documentaţia tehnica;4.2. să efectueze sau să solicite efectuarea examinarilor corespunzătoare şi a încercărilor necesare pentru a verifica dacă cerinţele instrumentelor internaţionale relevante au fost efectiv respectate;4.3. sa convină cu solicitantul asupra locului unde vor fi efectuate examinarile şi încercările necesare.5. Dacă "tipul" corespunde cerinţelor instrumentelor internaţionale relevante, organismul notificat va elibera solicitantului un certificat de examinare EC de tip. Certificatul va conţine denumirea şi sediul producătorului, detalii privind echipamentul, concluziile examinării, condiţiile pentru valabilitatea sa şi datele necesare privind identificarea "tipului" aprobat.La certificatul de examinare EC de tip va fi anexată o lista cuprinzând elementele importante pentru evaluare din documentaţia tehnica, iar organismul notificat va păstra o copie a acestei liste.Dacă unui producător i se refuza o certificare de tip, organismul notificat va justifica detaliat motivele refuzului.În cazul în care un producător solicita din nou o aprobare de tip pentru un echipament căruia i s-a refuzat un certificat de tip, va prezenta organismului notificat toată documentaţia necesară, inclusiv originalele rapoartelor de încercări, motivele detaliate care au determinat refuzul anterior şi toate modificările care au fost aduse echipamentului.6. Solicitantul va informa organismul notificat care deţine documentaţia tehnica referitoare la certificatul de examinare EC de tip asupra tuturor modificărilor aduse produsului aprobat, care va obţine o aprobare suplimentară, atunci când aceste modificări pot afecta conformitatea cu cerinţele sau condiţiile prevăzute pentru utilizarea produsului. Aceasta aprobare suplimentară este data sub forma unei completări la certificatul original de examinare EC de tip.7. Fiecare organism notificat va comunică, la cerere, administraţiilor de pavilion ale României şi statelor membre ale Uniunii Europene, precum şi altor organisme notificate informaţii cu privire la certificatele de examinare EC de tip şi completările la acestea, emise sau retrase.8. Celelalte organisme notificate pot primi copii ale certificatelor de examinare EC de tip şi/sau ale completărilor la acestea. Anexele la certificate se pun la dispoziţia altor organisme notificate.9. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, stabilit în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, va păstra dosarul tehnic de fabricaţie împreună cu copii ale certificatelor de examinare EC de tip şi ale completărilor la acestea o perioadă de minimum 10 ani de la data fabricării ultimului produs.CONFORMITATEA CU TIPUL(MODULUL C)1. Un producător sau reprezentantul autorizat al acestuia, stabilit în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, trebuie să asigure şi sa declare ca produsele avute în vedere sunt conforme cu tipul descris în certificatul de examinare EC de tip şi îndeplinesc cerinţele instrumentelor internaţionale, care le sunt aplicabile. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia stabilit în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene va aplica marcajul pe fiecare produs şi va întocmi o declaraţie scrisă de conformitate.2. Producătorul va lua toate măsurile necesare pentru a garanta ca procesul de fabricaţie asigura conformitatea produselor cu tipul descris în certificatul de examinare EC de tip şi cu cerinţele instrumentelor internaţionale care le sunt aplicabile.3. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, stabilit în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, va păstra un exemplar al declaraţiei de conformitate o perioadă de minimum 10 ani de la data fabricării ultimului produs.ASIGURAREA CALITĂŢII PRODUCŢIEI(MODULUL D)1. Un producător, care îndeplineşte obligaţiile prevăzute la pct. 2, trebuie să se asigure şi sa declare ca produsele considerate sunt conforme cu tipul descris în certificatul de examinare EC de tip. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, stabilit în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, va aplica marcajul pe fiecare produs şi va întocmi o declaraţie scrisă de conformitate. Marcajul va fi însoţit de numărul de identificare al organismului notificat responsabil cu supravegherea, conform prevederilor pct. 4.2. Producătorul va aplica un sistem al calităţii aprobat pentru fazele de fabricaţie, inspecţie şi încercare finala a produsului, asa cum se prevede la pct. 3; şi să fie supus supravegherii conform prevederilor pct. 4.3. Sistemul calităţii3.1. Producătorul va inainta unui organism notificat, ales de el, o cerere pentru evaluarea sistemului sau al calităţii pentru produsele avute în vedere.Cererea pentru evaluarea sistemului calităţii va conţine: a) toate informaţiile necesare pentru categoria de produse considerate; b) documentaţia privind sistemul calităţii; c) documentaţia tehnica a tipului aprobat şi o copie a certificatului de examinare EC de tip.3.2. Sistemul calităţii va asigura conformitatea produselor cu tipul descris în certificatul de examinare EC de tip.Toate elementele, cerinţele şi prevederile adoptate de către producător vor fi reunite într-o documentaţie sistematica şi ordonată sub forma de măsuri, proceduri şi instrucţiuni scrise.Documentaţia privind sistemul calităţii va asigura o interpretare uniforma a programelor, planurilor, manualelor şi înregistrărilor privind calitatea.Documentaţia privind sistemul calităţii trebuie să conţină, în mod special, o descriere adecvată următoarelor aspecte: a) obiectivele legate de calitate şi structura organizatorică, responsabilităţile conducerii şi atribuţiile acesteia în ceea ce priveşte calitatea produselor; b) procesul de fabricaţie corespunzător, tehnicile de control şi asigurare a calităţii, precum şi procesele şi acţiunile sistematice care care vor fi utilizate; c) examinarile şi încercările care vor fi efectuate înainte, în timpul şi după procesul de fabricaţie, precum şi frecventa lor; d) înregistrările privind calitatea, cum ar fi: rapoartele de inspecţie, rezultatele încercărilor, rezultatele etalonarilor, rapoartele privind nivelul de calificare a personalului implicat etc.; e) mijloacele de urmărire a realizării calităţii cerute produselor şi a funcţionarii eficace a sistemului calităţii.3.3. Organismul notificat va evalua sistemul calităţii pentru a determina dacă acesta îndeplineşte cerinţele prevăzute la pct. 3.2. Se presupune conformitatea cu aceste cerinţe pentru sistemele calităţii care pun în aplicare standardul armonizat relevant.Echipa de audit va avea cel puţin un membru cu experienta în tehnologia de fabricare a produsului considerat. Procedura de evaluare va include o vizita de inspectare la locul de fabricaţie a produsului.Decizia echipei de audit se va notifica producătorului. Notificarea va conţine concluziile examinării şi decizia motivată a evaluării.3.4. Producătorul se va angaja sa îndeplinească obligaţiile ce decurg din sistemul calităţii, asa cum a fost aprobat, şi sa menţină acest sistem la un nivel corespunzător şi eficace.Producătorul sau reprezentantul sau autorizat, care este stabilit în România sau pe teritoriul unui Stat Membru al Uniunii Europene, trebuie să informeze organismul notificat, care a aprobat sistemul calităţii, asupra oricăror intentii de modificare a acestui sistem.Organismul notificat trebuie să evalueze modificările propuse şi sa decidă dacă sistemul calităţii modificat continua sa corespundă cerinţelor prevăzute la pct. 3.2 sau dacă este necesară o reevaluare a acestuia.Decizia organismului notificat se va transmite producătorului. Notificarea va conţine concluziile examinării şi motivarea deciziei evaluării.4. Supravegherea sub responsabilitatea organismului notificat4.1. Scopul supravegherii sistemului calităţii este de a asigura ca producătorul îndeplineşte corect obligaţiile care decurg din sistemul calităţii aprobat.4.2. Organismul notificat va efectua periodic audituri pentru a se asigura ca producătorul menţine şi aplica sistemul. Producătorul va permite accesul organismului notificat pentru efectuarea inspecţiilor în incintele de producţie, de control şi încercare şi de depozitare a produselor şi va pune la dispoziţie toate informaţiile necesare şi, în mod special: a) documentaţia privind sistemul calităţii; b) înregistrările privind calitatea, cum ar fi: rapoartele de inspecţie, rezultatele încercărilor, rezultatele etalonarilor, rapoartele privind nivelul de calificare a personalului implicat etc.;4.3. Organismul notificat va efectua periodic audituri pentru a se asigura ca producătorul menţine şi aplica sistemul calităţii aprobat şi va elibera producătorului un raport de audit.4.4. Suplimentar, organismul notificat poate efectua vizite inopinate la producător. În timpul acestor vizite, organismul notificat are dreptul să efectueze sau să solicite efectuarea de încercări pentru verificarea funcţionarii corecte a sistemului calităţii, dacă se considera necesar. Organismul notificat va prezenta producătorului raport al inspecţiei efectuate şi, dacă s-a efectuat o încercare, un raport de încercare.5. Producătorul va deţine şi va pune la dispoziţia organelor de control, la cerere, pe o perioadă de minimum 10 ani de la data fabricării ultimului produs, următoarele documente: a) documentaţia prevăzută la pct. 3.1 lit. b); b) documentele de actualizare a sistemului calităţii prevăzut la pct. 3.4; c) decizia şi rapoartele organismului notificat prevăzute la pct. 3.4, 4.3 şi 4.4.6. Fiecare organism notificat va comunică, la cerere, administraţiilor de pavilion ale României şi statelor membre ale Uniunii Europene, precum şi celorlalte organisme notificate informaţii referitoare la aprobările eliberate sau retrase privind sistemul calităţii.ASIGURAREA CALITĂŢII PRODUSULUI(MODULUL E)1. Un producător care îndeplineşte obligaţiile de la punctul 2 se va asigura şi va declara ca produsele respective corespund tipului descris în certificatul de examinare EC de tip. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, stabilit în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, va aplica marcajul pe fiecare produs şi va da o declaraţie scrisă de conformitate. Marcajul va fi însoţit de numărul de identificare al organismului notificat responsabil cu supravegherea, conform prevederilor pct. 4.2. Producătorul va aplica un sistem al calităţii aprobat pentru inspecţia finala a produsului şi încercări, după cum se specifică la punctul 3 şi va fi supus supravegherii conform prevederilor de la pct. 4.3. Sistemul calităţii3.1. Producătorul va inainta o cerere unui organism notificat ales de el pentru evaluarea propriului sistem al calităţii, pentru produsele avute în vedere.Cererea pentru evaluarea sistemului calităţii va conţine: a) toate informaţiile necesare pentru categoria de produse considerate, b) documentaţia privind sistemul calităţii, c) documentaţia tehnica a tipului aprobat şi o copie de pe certificatul de examinare EC de tip.3.2. În cadrul sistemului calităţii, fiecare produs trebuie să fie examinat şi supus încercărilor în mod corespunzător pentru a se verifica conformitatea sa cu cerinţele relevante ale instrumentelor internaţionale.Toate elementele, cerinţele şi prevederile adoptate de către producător vor fi reunite într-o documentaţie sistematica şi ordonată sub forma de măsuri, proceduri şi instrucţiuni scrise.Documentaţia privind sistemul calităţii va asigura o interpretare uniforma a programelor, planurilor, manualelor şi înregistrărilor privind calitatea.Documentaţia sistemului calităţii trebuie să conţină, în mod special, o descriere corespunzătoare privind următoarele aspecte: a) obiectivele calităţii şi structura organizatorică, responsabilităţile conducerii şi atribuţiile acesteia în ceea ce priveşte calitatea produselor, b) examinarile şi încercările care vor fi efectuate după fabricaţie, c) mijloacele de urmărire a funcţionarii eficace a sistemului calităţii, d) înregistrările privind calitatea, cum ar fi: rapoartele de inspecţie, rezultatele încercărilor, rezultatele etalonarilor, rapoartele privind calificarea personalului implicat etc.3.3. Organismul notificat va evalua sistemul calităţii pentru a stabili dacă acesta îndeplineşte cerinţele prevăzute la pct. 3.2.Se presupune conformitatea cu aceste cerinţe pentru sistemele calităţii care pun în aplicare standardul armonizat relevant.Echipa de audit va avea cel puţin un membru cu experienta în tehnologia de fabricare a produsului avut în vedere. Procedura de evaluare va include o inspecţie la locul de fabricaţie a produsului.Decizia echipei de audit se va notifica producătorului. Notificarea va conţine concluziile examinării şi decizia motivată a evaluării.3.4. Producătorul se va angaja sa îndeplinească obligaţiile ce decurg din sistemul calităţii, asa cum a fost aprobat, şi sa-l menţină la un nivel corespunzător şi eficace.Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, stabilit în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, va informa organismul notificat care a aprobat sistemul calităţii asupra oricărei intentii de actualizare a sistemului calităţii.Organismul notificat va evalua modificările propuse şi va decide dacă sistemul calităţii modificat îndeplineşte în continuare cerinţele prevăzute la pct. 3.2 sau dacă este necesară o reevaluare a acestuia.Organismul notificat trebuie să comunice producătorului decizia sa. Comunicarea trebuie să conţină concluziile examinării şi decizia argumentata cu privire la evaluare.4. Supravegherea sub responsabilitatea organismului notificat4.1. Scopul supravegherii sistemului calităţii este de a asigura ca producătorul îndeplineşte corect obligaţiile care decurg din sistemul calităţii aprobat.4.2. Producătorul va permite accesul organismului notificat pentru efectuarea inspecţiilor în incintele de producţie, de control şi încercare şi de depozitare a produselor şi va pune la dispoziţie acestora toate informaţiile necesare, în special: a) documentaţia privind sistemul calităţii; b) documentaţia tehnica; c) înregistrările privind calitatea, cum ar fi: rapoartele de inspecţie şi rezultatele încercărilor, rezultatele etalonarilor, rapoartele privind calificarea personalului implicat etc.4.3. Organismul notificat va efectua audituri periodice pentru a se asigura ca producătorul menţine şi aplica sistemul calităţii aprobat şi va elibera producătorului un raport de audit.4.4. Suplimentar, organismul notificat poate efectua vizite inopinate la producător. Cu ocazia acestor vizite, organismul notificat poate efectua încercări sau poate stabili efectuarea de încercări pentru a verifica, dacă este necesar, funcţionarea corespunzătoare a sistemul calităţii. Organismul notificat trebuie să prezinte producătorului un raport al inspecţiei efectuate, şi, în cazul în care s-a efectuat o încercare, un raport de încercare.5. Producătorul va deţine şi va pune la dispoziţie organelor de control, la cerere, pe o perioadă de minimum 10 ani de la data fabricării ultimului produs, următoarele documente: a) documentaţia prevăzută la pct. 3.1 lit. b); b) documentele de actualizare a sistemului calităţii prevăzut la pct. 3.4; c) deciziile şi rapoartele organismului notificat prevăzute la pct. 3.4, 4.3 şi 4.4.6. Fiecare organism notificat va comunică, la cerere, administraţiilor de pavilion ale României şi statelor membre ale Uniunii Europene, precum şi celorlalte organisme notificate informaţii referitoare la aprobările eliberate sau retrase privind sistemul calităţii.VERIFICAREA PRODUSELOR(MODULUL F)1. Un producător sau reprezentantul autorizat al acestuia, stabilit în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, trebuie să verifice şi sa ateste faptul ca produsele cărora li se aplică prevederile pct. 3 sunt conforme cu tipul, asa cum este specificat în certificatul de examinare EC de tip.2. Producătorul va lua măsurile necesare pentru ca procesul de fabricaţie să asigure conformitatea produselor cu tipul, asa cum este specificat în certificatul de examinare EC de tip. Acesta va aplica marcajul pe fiecare produs şi va întocmi o declaraţie de conformitate.3. Organismul notificat va efectua examinarile şi încercările corespunzătoare pentru a verifica conformitatea produsului cu cerinţele instrumentelor internaţionale, fie prin examinarea şi încercarea fiecărui produs, conform prevederilor pct. 4, fie prin examinarea şi încercarea produselor prin metode statistice conform prevederilor pct. 5; metoda de examinare şi încercare a produsului este aleasă de producător.3a. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, stabilit în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, va păstra o copie de pe declaraţia de conformitate pe o perioadă de minimum 10 ani de la data fabricării ultimului produs.4. Verificarea prin examinare şi încercare a fiecărui produs4.1. Toate produsele vor fi examinate în mod individual şi supuse încercărilor corespunzătoare pentru a se verifica conformitatea acestora cu tipul, asa cum s-a descris în certificatul de examinare EC de tip.4.2. Organismul notificat va aplica sau va solicita aplicarea numărului sau de identificare pe fiecare produs aprobat şi va elibera un certificat de conformitate referitor la încercările efectuate.4.3. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, stabilit în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, va prezenta, la cererea organismului de control, certificatele de conformitate eliberate de organismul notificat.5. Verificarea statistica5.1. Producătorul va prezenta produsele sale sub forma de loturi omogene şi va lua toate măsurile necesare pentru ca procedeul de fabricaţie să asigure omogenitatea fiecărui lot realizat.5.2. Toate produsele vor fi disponibile pentru verificare, sub forma de loturi omogene. Din fiecare lot se alege în mod aleatoriu un esantion. Produsele din cadrul esantionului vor fi examinate individual şi vor fi supuse unor încercări corespunzătoare pentru a se asigura conformitatea cu cerinţele instrumentelor internaţionale şi pentru a stabili dacă lotul va fi admis sau respins.5.3. În cazul loturilor admise, organismul notificat aplica sau solicita să se asigure de aplicarea numărului sau de identificare pe fiecare produs aprobat şi eliberează un certificat de conformitate referitor la încercările efectuate. Toate produsele din lot pot fi introduse pe piaţa, cu excepţia produselor din esantion care au fost găsite neconforme.Dacă un lot este respins, organismul notificat sau organismul de control va lua măsuri corespunzătoare pentru a împiedica introducerea pe piaţa a respectivului lot.În cazul respingerii repetate a loturilor, organismul notificat poate suspenda verificarea statistica.Producătorul poate să aplice numărul de identificare al organismului notificat în cursul procesului de fabricaţie, sub responsabilitatea respectivului organism notificat.5.4. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia stabilit în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene va prezenta, la cerere, organismului de control certificatul de conformitate eliberat de către organismul notificat.VERIFICAREA UNITĂŢII DE PRODUS(MODULUL G)1. Producătorul trebuie să se asigure şi sa declare ca produsul avut în vedere, pentru care a fost eliberat certificatul prevăzut la pct. 2, corespunde cerinţelor instrumentelor internaţionale care îi sunt aplicabile.Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, stabilit în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, va aplica marcajul pe produs şi va întocmi o declaraţie de conformitate.2. Organismul notificat va examina produsul individual şi va efectua încercările corespunzătoare pentru a se asigura de conformitatea acestuia cu cerinţele instrumentelor internaţionale care îi sunt aplicabile.Organismul notificat va aplica sau se va asigura de aplicarea numărului sau de identificare pe produsul aprobat şi va elibera un certificat de conformitate referitor la încercările efectuate.3. Scopul documentaţiei tehnice este de a permite evaluarea conformitatii produsului cu cerinţele instrumentelor internaţionale şi de a facilita înţelegerea proiectării, fabricaţiei şi funcţionarii produsului.ASIGURAREA TOTALĂ A CALITĂŢII(MODULUL H)1. Un producător care îndeplineşte obligaţiile prevăzute la pct. 2 trebuie să asigure şi sa declare ca produsele avute în vedere corespund cerinţelor instrumentelor internaţionale care îi sunt aplicabile. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, stabilit în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, va aplica pe fiecare produs marcajul şi va întocmi o declaraţie scrisă de conformitate. Marcajul va fi însoţit de numărul de identificare al organismului notificat responsabil cu supravegherea, conform prevederilor pct. 4.2. Producătorul va aplica un sistem al calităţii aprobat pentru fazele de proiectare, fabricaţie, inspecţie şi încercare finala a produsului, conform prevederilor pct. 3; sistemul calităţii aprobat face obiectul supravegherii, conform prevederilor pct. 4.3. Sistemul calităţii3.1. Producătorul va inainta o cerere pentru evaluarea sistemului sau al calităţii unui organism notificat.Cererea pentru evaluarea sistemului calităţii va conţine: a) toate informaţiile necesare pentru categoria de produse avute în vedere; şi b) documentaţia privind sistemul calităţii.3.2. Sistemul calităţii va asigura conformitatea produselor cu cerinţele instrumentelor internaţionale, care le sunt aplicabile.Toate elementele, cerinţele şi măsurile adoptate de către producător vor fi reunite într-o documentaţie sistematica şi ordonată sub forma de măsuri, proceduri şi instrucţiuni scrise. Documentaţia privind sistemul calităţii va asigura o interpretare uniforma a programelor, planurilor, manualelor şi înregistrărilor privind calitatea.Documentaţia privind sistemul calităţii va conţine în special o descriere adecvată a următoarelor aspecte: a) obiectivele legate de calitate şi structura organizatorică, responsabilităţile conducerii şi atribuţiile acesteia în ceea ce priveşte calitatea proiectării şi calitatea produselor; b) specificăţiile tehnice de proiectare, inclusiv standardele care vor fi aplicate pentru a se asigura îndeplinirea cerinţelor esenţiale aplicabile din instrumentele internaţionale; c) tehnicile de control şi de verificare a proiectului, procesele şi acţiunile sistematice folosite pentru proiectarea produselor care aparţin unei categorii de proiectare; d) tehnicile corespunzătoare de fabricaţie, de control şi asigurare a calităţii, procesele şi acţiunile sistematice care vor fi utilizate; e) examinarile şi încercările care vor fi efectuate înaintea, în timpul şi după fabricaţie, cu indicarea frecvenţei de efectuare a acestora; f) înregistrările privind calitatea, cum ar fi: rapoartele de inspecţie, rezultatele încercărilor, rezultatele etalonarilor, rapoartele privind nivelul de calificare a personalului implicat etc.; g) mijloacele de urmărire a realizării calităţii produsului cerut în ceea ce priveşte proiectarea şi realizarea produsului şi, respectiv, funcţionarea efectivă a sistemului calităţii.3.3. Organismul notificat va evalua sistemul calităţii pentru a determina dacă îndeplineşte cerinţele prevăzute la pct. 3.2. Se presupune conformitatea cu aceste cerinţe pentru sistemele calităţii care pun în aplicare standardul armonizat relevant.Echipa de audit va avea cel puţin un membru cu experienta în tehnologia produsului avut în vedere. Procedura de evaluare va include o vizita de evaluare la locul de fabricaţie a produsului.Decizia privind evaluarea este comunicată producătorului. Comunicarea trebuie să conţină concluziile verificării şi decizia argumentata cu privire la evaluare.3.4. Producătorul se va angaja sa îndeplinească obligaţiile ce decurg din sistemul calităţii aprobat şi sa îl menţină la un nivel eficient şi corespunzător.Producătorul sau reprezentantul sau autorizat stabilit în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene va informa organismul notificat care a aprobat sistemul calităţii asupra oricăror intentii de actualizare a acestuia.Organismul notificat va evalua modificările propuse şi va decide dacă sistemul calităţii modificat continua sa corespundă cerinţelor pct. 3.2 sau dacă este necesară o noua evaluare.Decizia privind evaluarea este comunicată producătorului. Comunicarea trebuie să conţină concluziile verificării şi decizia argumentata cu privire la evaluare.4. Supravegherea sub responsabilitatea organismului notificat4.1. Scopul supravegherii este de a se asigura îndeplinirea corecta de către producător a obligaţiilor ce decurg din sistemul calităţii aprobat.4.2. Producătorul va permite accesul organismului notificat pentru efectuarea inspecţiilor în locurile în care se proiectează, se fabrica, se verifica, se efectuează încercările şi se depozitează produsele şi va pune la dispoziţie informaţiile necesare, în special în legătură cu: a) documentaţia privind sistemul calităţii; b) înregistrările privind calitatea, prevăzute de sistemul calităţii la faza de proiectare, cum ar fi: rezultatele analizelor, calculelor, încercărilor etc.; c) înregistrările privind calitatea, prevăzute de sistemul calităţii la faza de fabricaţie, cum ar fi: rapoartele de inspecţie şi rezultatele încercărilor, rezultatele privind etalonarea, rapoartele privind calificarea personalului implicat etc.4.3. Organismul notificat va efectua periodic audituri pentru a se asigura ca producătorul menţine şi aplica sistemul calităţii aprobat şi va prezenta producătorului rapoartele de audit.4.4. În plus, organismul notificat poate efectua vizite inopinate la producător. Cu ocazia acestor vizite, organismul notificat poate efectua încercări sau poate stabili efectuarea de încercări pentru a verifica, dacă este necesar, funcţionarea corespunzătoare a sistemul calităţii. Organismul notificat va preda producătorului un raport al vizitei efectuate, şi, în cazul în care s-a efectuat o încercare, raportul de încercare.5. Producătorul va pune la dispoziţia organelor de control timp de 10 ani de la data fabricării ultimului produs următoarele: a) documentaţia menţionată la pct. 3.1 lit. b); b) documentele de actualizare menţionate la pct. 3.4; c) deciziile şi rapoartele organismului notificat, menţionate în ultimul alineat al pct. 3.4 şi, respectiv, la pct. 4.3 şi 4.4.6. Fiecare organism notificat va comunică, la cerere, administraţiilor de pavilion ale României şi statelor membre ale Uniunii Europene, precum şi celorlalte organisme notificate informaţii referitoare la aprobările eliberate sau retrase privind sistemul calităţii.7. Verificarea proiectului7.1. Producătorul trebuie să prezinte o cerere pentru examinarea proiectului la un singur organism notificat.7.2. Cererea va fi astfel încât să facă posibila înţelegerea proiectului, fabricaţiei şi funcţionarii produsului şi să permită evaluarea conformitatii cu cerinţele reglementărilor internaţionale.Cererea va conţine: a) specificăţiile tehnice de proiectare, inclusiv standardele care au fost aplicate; b) dovezile necesare pentru demonstrarea compatibilitatii standardelor aplicate, în special atunci când standardele menţionate la art. 3 nu sunt aplicate în întregime. Aceste dovezi vor include rezultatele încercărilor efectuate de către producător sau în numele sau în cadrul unui laborator corespunzător.7.3. Organismul notificat examinează cererea şi, în cazul în care proiectul corespunde cerinţelor aplicabile din instrumentele internaţionale, emite solicitantului un certificat de examinare EC de proiect.Certificatul va conţine concluziile examinării, condiţiile de valabilitate a acestuia, datele necesare pentru identificarea proiectului aprobat şi, dacă este relevant, o descriere a modului de funcţionare a produsului.7.4. Solicitantul are obligaţia sa informeze organismul notificat care a emis certificatul de examinare EC de proiect asupra oricărei modificări aduse proiectului aprobat. Pentru aceste modificări ale proiectului aprobat trebuie să se obţină o aprobare suplimentară de la organismul notificat care a emis certificatul de examinare EC de proiect, în situaţia în care astfel de modificări pot afecta conformitatea cu cerinţele esenţiale din reglementarea tehnica sau condiţiile prevăzute pentru utilizarea produsului. Aceasta aprobare suplimentară este data sub forma unei completări la certificatul iniţial de examinare EC de proiect.7.5. La cererea administraţiilor de pavilion ale României şi statelor membre ale Uniunii Europene interesate şi a altor organisme notificate, organismul notificat are obligaţia sa pună la dispoziţie informaţiile relevante privind:- certificatele de examinare EC de proiect emise şi completările la acestea; şi- aprobările EC de proiect şi aprobările suplimentare retrase.Apendice la Anexa BDOCUMENTAŢIA TEHNICA CARE SE PREZINTĂ ORGANISMULUI NOTIFICATDE CĂTRE PRODUCĂTORPrevederile din prezentul apendice se aplică tuturor modulelor din Anexa B.Documentaţia tehnica la care se face referire în Anexa B trebuie să conţină toate informaţiile pertinente şi mijloacele aplicate de producător pentru a se asigura de conformitatea echipamentelor cu cerinţele esenţiale, aplicabile acestora.Documentaţia tehnica trebuie să permită înţelegerea proiectării, fabricării şi funcţionarii produsului şi să asigure posibilitatea evaluării conformitatii cu cerinţele instrumentelor internaţionale aplicabile.Documentaţia va conţine în măsura în care sunt relevante pentru evaluare:- o descriere generală a tipului;- desene de conceptie, standardele de construcţie şi de fabricaţie; precum şi planurile componentelor, subansamblelor, circuitelor, etc.;- descrieri şi explicaţii necesare pentru înţelegerea desenelor şi schemelor menţionate precum şi a modului de funcţionare a produsului;- rezultatele calculelor de proiectare, a examinarilor impartiale efectuate etc.;- rapoarte impartiale de încercări;- manuale de instalare, utilizare şi întreţinere.Atunci când este cazul, documentaţia de proiectare va mai conţine şi următoarele elemente:- atestări privind echipamentele încorporate în produs;- atestări şi certificate privind metodele de fabricaţie şi/sau inspecţie şi/sau de verificare a produsului;- orice alte documente care să permită organismului notificat îmbunătăţirea evaluării.  +  Anexa CCRITERII MINIME CARE TREBUIE AVUTE ÎN VEDERELA DESEMNAREA ORGANISMELOR NOTIFICATE1. Organismele notificate vor satisface cerinţele relevante din seria de standarde EN 45000.2. Un organism notificat trebuie să fie independent şi nu trebuie să fie controlat de către producători sau furnizori.3. Organismul notificat trebuie să fie stabilit în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene.4. Organismul notificat trebuie să dispună de calificarea, experienta tehnica şi personalul necesar care să îi permită sa elibereze aprobări de tip conform cerinţelor prezentei hotărâri şi garantand un înalt nivel de siguranţă.5. Organismul notificat trebuie să fie capabil sa realizeze expertize maritime.Organismul notificat este abilitat sa realizeze proceduri de evaluare a conformitatii pentru orice operator economic stabilit în România sau pe teritoriul unui Stat Membru al Uniunii Europene.Organismul notificat trebuie să poată realiza procedurile de evaluare a conformitatii pentru administraţia unui stat de pavilion utilizând mijloacele de la sediul sau de baza sau personalul de la reprezentantele sale din străinătate.În cazul în care procedurile de evaluare a conformitatii se realizează de către o filiala a unui organism notificat, toate documentele privind procedurile de evaluare a conformitatii se eliberează în numele organismului notificat şi nu în numele filialei acestuia.O filiala a unui organism notificat, stabilită într-un stat membru al Uniunii Europene, poate elibera documente privind procedurile de evaluare a conformitatii numai în cazul în care a fost notificată de statul membru respectiv.  +  Anexa DMARCAJUL DE CONFORMITATEMarcajul de conformitate trebuie să aibă următoarea forma:_________NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra Neamt:Imaginea marcajului de conformitate se găseşte în Monitorul Oficial nr. 414 bis din 12 mai 2006, Partea I, pag. 64. (a se vedea imaginea asociata).În cazul în care marcajul trebuie să fie mărit sau micşorat, este necesar să se respecte proportiile prezentate în figura de mai sus.Diferitele componente ale marcajului trebuie să aibă aceeaşi dimensiune pe verticala, care nu trebuie să fie mai mica de 5 mm.Aceasta dimensiune minima poate să nu fie respectata pentru piesele de dimensiuni mici.----