HOTĂRÎRE Nr. 639 din 18 august 1995privind transmiterea unor bunuri din şi în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 215 din 20 septembrie 1995  În temeiul dispoziţiilor art. 135 alin. (5) din Constituţia României şi ale art. 22 din Legea nr. 37/1990 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1 (1) Se aprobă transmiterea, fără plata, a bunurilor prevăzute în anexa nr. 1, din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", de sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului, în administrarea Centrului European de Cultura Sinaia din subordinea Ministerului Culturii şi, respectiv, în patrimoniul Societăţii Comerciale "Neptun-Olimp" - S.A. (2) Se aprobă transmiterea, fără plata, a bunurilor prevăzute în anexa nr. 2, din administrarea Centrului European de Cultura Sinaia, subordonat Ministerului Culturii, în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" de sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului. (3) Se aprobă transmiterea, fără plata, a bunurilor prevăzute în anexa nr. 3, din patrimoniul unor societăţi comerciale în proprietatea publică a statului şi în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat".  +  Articolul 2 (1) Se aprobă comasarea prin absorbţie a societăţilor comerciale "Cumpatul-Furnica" - S.A. Sinaia, "Togapi" - S.A. Bucureşti şi "Agroindcom" - S.A. Chitila cu Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" de sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului. (2) Unităţile absorbite îşi încetează activitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (3) Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" dobîndeşte drepturile şi este ţinuta de obligaţiile persoanelor juridice prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 3 (1) Personalul preluat de Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" ca urmare a aplicării prevederilor art. 1 şi 2 din prezenta hotărâre se considera transferat şi beneficiază de drepturile prevăzute de lege. (2) Personalul preluat de Centrul European de Cultura Sinaia, subordonat Ministerului Culturii, ca urmare a aplicării prevederilor art. 1 din prezenta hotărâre, se considera transferat şi beneficiază de drepturile de salarizare potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 281/1993, cu modificările ulterioare. (3) Numărul maxim de personal şi fondul de salarii admisibil al Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" se modifica în mod corespunzător potrivit art. 1 şi 2.  +  Articolul 4 (1) Imobilele care trec, ca efect al prevederilor prezentei hotărâri, în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" vor fi folosite pentru asigurarea cerinţelor de reprezentare şi protocol ale Senatului, Camerei Deputaţilor, Presedentiei, Guvernului, Curţii Supreme de Justiţie, Curţii Constituţionale, Curţii de Conturi, ministerelor, partidelor politice parlamentare, prefecturilor şi autorităţilor publice locale. (2) În vederea asigurării surselor financiare necesare acoperirii cheltuielilor de administrare, funcţionare şi exploatare a bazei materiale preluate, în perioadele în care baza materială nu este folosită pentru activitatea de reprezentare şi protocol, aceasta va fi utilizata, după caz, şi pentru alţi beneficiari, în conformitate cu obiectul de activitate al Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat".  +  Articolul 5Bunurile transmise spre administrare Centrului European de Cultura Sinaia, subordonat Ministerului Culturii, prevăzute în anexa nr. 1 din prezenta hotărâre, vor fi utilizate pe principiul autofinantarii, pentru asigurarea desfăşurării activităţilor de cultura şi a condiţiilor de odihnă, recreere a oamenilor de cultura şi arta, prin uniunile, societăţile şi asociaţiile de creaţie.  +  Articolul 6Constituirea drepturilor de proprietate asupra terenurilor care se predau sau se preiau se va face în condiţiile legii.  +  Articolul 7La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se înfiinţează, în cadrul Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", Sucursala de reprezentare şi protocol Sinaia şi, respectiv, Predeal, prin reorganizarea Sucursalei de reprezentare şi protocol "Valea Prahovei", care se desfiinţează, precum şi Sucursala agroindustriala "Pipera" Bucureşti.  +  Articolul 8 (1) Capitalul social al societăţilor comerciale, prevăzute în anexa nr. 3, se micşorează cu valoarea de inventar a bunurilor transmise în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", fără diminuarea capitalului Fondului Proprietăţii Private IV- Muntenia, Fondului Proprietăţii Private III - Transilvania, Fondului Proprietăţii Private II - Moldova. (2) Patrimoniul Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului de Stat" se diminuează cu valoarea bunurilor prevăzute la art. 1 alin. (1) şi se majorează cu valoarea bunurilor prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) şi art. 2 din prezenta hotărâre.  +  Articolul 9Obiectul de activitate al Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" prevăzut la art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 567/1993, cu modificările ulterioare, precum şi în Regulamentul de organizare şi funcţionare a regiei autonome, cuprins în anexa la aceeaşi hotărâre, se completează cu activitatea prestaţii de turism.  +  Articolul 10Până la data de 30 septembrie 1995 se va efectua transmiterea patrimoniului societăţilor comerciale "Cumpatul-Furnica"- S.A. Sinaia, "Togapi" - S.A. Bucureşti şi Agroindcom" - S.A. Chitila supuse comasarii, precum şi a bunurilor prevăzute în anexele nr. 1, 2 şi 3, prin protocol de predare-preluare, la valorile actualizate conform Hotărârii Guvernului nr. 500/1994, pe baza bilanţului încheiat la 30 iunie 1995.  +  Articolul 11La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pct. 3 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.226/1990 şi pct. 1 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr.645/1992 se abroga.  +  Articolul 12Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Secretarul general al Guvernului,Viorel HrebenciucMinistru de stat, ministrul finanţelor,Florin GeorgescuMinistrul culturii,Viorel MargineanMinistrul turismului,Dan Matei AgathonSecretar de stat,şeful Departamentului pentruAdministraţie Publică Locală,Octav Cozmanca  +  Anexa 1 LISTAbunurilor care se predau, fără plata, din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Centrului European de Cultura Sinaia din subordinea Ministerului Culturii şi, respectiv, în patrimoniul Societăţii Comerciale "Neptun-Olimp" - S.A.
         
    I. Ministerul Culturii - Centrul European de Cultură Sinaia
    Nr. crt.Denumirea imobilului, a terenurilor şi a bunurilor care se predauInstituţia subordonată Ministerului Culturii care preia
    012
    1.Sala Cinematograf Club-Recepţie, cu bunurile şi terenul aferent, în suprafaţă de 1.590 m2, din Cumpătul-Sinaia, judeţul PrahovaCentrul European de Cultură Sinaia
    2.Vila nr. 2 "Bucegi", cu bunurile şi terenul aferent, în suprafaţă de 990 m2, din Cumpătul-Sinaia, judeţul Prahova-,,-
    3.Vila nr. 3 "Ghiocelul", cu bunurile şi terenul aferent, în suprafaţă de 994,47 m2, din Cumpătul-Sinaia, judeţul Prahova-,,-
    4.Vila nr. 6 "Cerceluşul", cu bunurile şi terenul aferent, în suprafaţă de 691,34 m2, din Cumpătul-Sinaia, judeţul Prahova-,,-
    5.Vila nr. 8 "Zambila", cu bunurile şi terenul aferent, în suprafaţă de 960,0 m2 din Cumpătul-Sinaia, judeţul Prahova-,,-
    6.Vila nr. 9 "Mistreţul", cu bunurile şi terenul aferent, în suprafaţă de 1.119,84 m2, din Cumpătul-Sinaia, judeţul Prahova-,,-
    7.Vila nr. 12 "Brazi", cu bunurile şi terenul aferent, în suprafaţă de 814,89 m2, din Cumpătul-Sinaia, judeţul Prahova-,,-
    8.Vila nr. 13 "Cerbul", cu bunurile şi terenul aferent, în suprafaţă de 524,42 m2, din Cumpătul-Sinaia, judeţul Prahova-,,-
    9.Vila nr. 15 "Căprioara", cu bunurile şi terenul aferent, în suprafaţă de 1.952,78 m2, din Cumpătul-Sinaia, judeţul Prahova-,,-
    10.Vila nr. 16 "Crăiţa", cu bunurile şi terenul aferent, în suprafaţă de 1.556,49 m2, din Cumpătul-Sinaia, judeţul Prahova-,,-
    11.Vila nr. 17 "Bujorul", cu bunurile şi terenul aferent, în suprafaţă de 873,38 m2, din Cumpătul-Sinaia, judeţul Prahova-,,-
    12.Vila nr. 18 şi ateliere, cu bunurile şi terenul aferent, în suprafaţă de 970,0 m2, din Cumpătul-Sinaia, judeţul Prahova-,,-
    13.Vila nr. 19 "Aluniş", cu bunurile şi terenul aferent, în suprafaţă de 1.121,92 m2, din Cumpătul-Sinaia, judeţul Prahova-,,-
    14.Vila nr. 21 "Garofiţa", cu bunurile şi terenul aferent, în suprafaţă de 1.811,83 m2, din Cumpătul-Sinaia, judeţul Prahova-,,-
    15.Vila nr. 22 "Violeta", cu bunurile şi terenul aferent, în suprafaţă de 542,33 m2, din Cumpătul-Sinaia, judeţul Prahova-,,-
    16.Vila nr. 23 "Lămâiţa", cu bunurile şi terenul aferent, în suprafaţă de 553,57 m2, din Cumpătul-Sinaia, judeţul PrahovaCentrul European de Cultură Sinaia
    17.Restaurantul "Vânătorul", cu bar, cofetărie, cu bunurile şi terenul aferent, în suprafaţă de 2.480,13 m2, din Cumpătul-Sinaia, judeţul Prahova-,,-
    18.Cabana "Cumpătul",cu bunurile şi terenul aferent, în suprafaţă de 705,92 m2, din Cumpătul-Sinaia, judeţul Prahova-,,-
    19.Depozit central de mărfuri, materiale, ambalaje, cu bunurile şi terenul aferent, în suprafaţă de 1.938,79 m2, din Cumpătul-Sinaia, judeţul Prahova-,,-
    20.10 căsuţe din lemn tip bungalouri din Cumpătul-Sinaia, judeţul Prahova, amplasate în terenurile aferente vilelor (2 Mistreţul; 2 Brazi; 2 Bujorul; 2 Aluniş; 2 Căprioara)-,,-
  II. La Societatea Comercială "Neptun-Olimp" - S.A.
         
    Nr. crt.Denumirea imobilului, a terenurilor şi a bunurilor care se predauUnitatea care predă
    1.Service auto, cu bunurile şi terenul aferent, în suprafaţă de 10.903 m2, situat în localitatea Neptun, judeţul ConstanţaRegia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" - Sucursala de transporturi "Bucureştii Noi"
   +  Anexa 2
           
    LISTA  cu bunurile mobile şi imobile - proprietate publică a statului - care se transmit, fără plată, din administrarea Centrului European de Cultură Sinaia, din subordinea Ministerului Culturii, în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
    Nr. crt.Denumirea şi adresa imobilelor, a terenurilor şi a bunurilor care se preiauInstituţia publică de la care se preiauSucursala Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" care le preia în administrare
    1.Vila nr. 1 "Economat", cu bunurile şi terenul aferent, în suprafaţă de 9.052,64 m2, din Sinaia, judeţul PrahovaCentrul European de Cultură SinaiaSucursala de reprezentare şi protocol Sinaia
    2.Vila "Şipot", cu bunurile şi terenul aferent, în suprafaţă de 1.261,49 m2, din Sinaia, judeţul Prahova-,,--,,-
    3.Vila "Casa Cavalerilor", cu bunurile şi terenul aferent, în suprafaţă de 13.038,67 m2, din Sinaia, judeţul Prahova-,,--,,-
    4.Complexul "Casa Ceramicii" (hotel-bar, magazin, săli de conferinţe, casă poartă şi chioşc intrare Peleş), cu bunurile şi terenurile aferente, în suprafaţă de 6.576,71 m2, din Sinaia, judeţul Prahova-,,--,,-
    5.Imobil "Uzina electrică", cu bunurile şi terenul aferent, în suprafaţă de 4.240,04 m2, din Sinaia, judeţul Prahova-,,--,,-
    6.Hotelul-restaurant "Economat" (corpurile A+B+C), cu bunurile şi terenul aferent, în suprafaţă de 77.110,45 m2, din Sinaia, judeţul Prahova-,,--,,-
   +  Anexa 3 LISTAbunurilor mobile şi imobile - proprietate publică a statului - carese transmit în administrarea Regiei Autonome
           
    Nr. crt.Denumirea şi adresa imobilelor (spaţiilor)Unitatea de la care se preiauSucursala Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" care le preia în administrare
    0123
    1.Complexul "Astoria-Nord" (hotel-restaurant), cu anexe: cabinet medical, cămin personal, atelier întreţinere, garaj auto, cinematograf de vară, Anexa 1 Mai şi terenuri de tenis, cu bunurile şi terenul aferent, în suprafaţă de 6.188 m2, din Eforie Nord, judeţul ConstanţaSocietatea Comercială "Neptun-Olimp" - S.A.,judeţul ConstanţaSucursala de reprezentare şi protocol Neptun
    2.Hotelul "Pescăruş", cu bunurile şi terenul aferent, în suprafaţă de 770 m2, din Eforie Nord, judeţul Constanţa-,,--,,-
    3.Vila "Blank" şi "V.2", cu bunurile şi terenul aferent, în suprafaţă de 4.979 m2, din Eforie Nord, judeţul Constanţa-,,--,,-
    4.Vilele "V.3", "V.4" şi "V.5", cu bunurile şi terenul aferent, în suprafaţă de 664,50 m2, din Eforie Nord, judeţul Constanţa-,,--,,-
    5.Vilele "Verde" şi "Pălăgeanu", cu bunurile şi terenul aferent, în suprafaţă de 2.498 m2, din Eforie Nord, judeţul Constanţa-,,--,,-
    6.Vilele "Plajă" şi "Someş", cu amenajări de plajă, cu suprafaţa aferentă în folosinţă, din Eforie Nord, judeţul Constanţa-,,--,,-
    7.Vila "Cireşul" A + B, cu bunurile şi terenul aferent, în suprafaţă de 4.833,56 m2, din Neptun, judeţul Constanţa-,,--,,-
    8.Vilele cu 8 apartamente, nr. 2 şi 3, cu bunurile şi terenul aferent, în suprafaţă de 755 m2, din Neptun, judeţul Constanţa-,,--,,-
    9.Restaurantul "Ambasador", cu bunurile şi terenul aferent, în suprafaţă de 8.454,78 m2, din Neptun, judeţul Constanţa-,,--,,-
    10.Grup gospodăresc din zona II cu supraetajare (inclusiv spaţiile de cazare) şi braserie "Turist", cu bunurile şi terenul aferent, în suprafaţă de 11.662,92 m2, din Neptun, judeţul Constanţa-,,--,,-
    11.Vila "Părul" A + B, cu bunurile şi terenul aferent, din Neptun, judeţul Constanţa-,,--,,-
    12.Vila "Nucul" A + B, cu bunurile şi terenul aferent, din Neptun, judeţul Constanţa-,,--,,-
    13.Vila "Violeta", cu bunurile şi terenul aferent, din Neptun, judeţul Constanţa-,,--,,-
    14.Vila "Bujorul", cu bunurile şi terenul aferent, din Neptun, judeţul Constanţa-,,--,,-
    15.Vila "Crinul", cu bunurile şi terenul aferent, din Neptun, judeţul Constanţa-,,--,,-
    16.Vila "Salcia", cu bunurile şi terenul aferent, din Neptun, judeţul Constanţa-,,--,,-
    17.Vila "Bradul" A+B, cu bunurile şi terenul aferent, din Neptun, judeţul Constanţa-,,--,,-
    18.Vila "Redevenţa" cu bunurile şi terenul aferent, în suprafaţă de 1.228,0 m2, din Predeal, judeţul BraşovSocietatea Comercială "Robinson" - S.A. Predeal,Sucursala de reprezentare şi protocol Predeal judeţul Braşov
    19.Vila "Boicescu", cu bunurile şi terenul aferent, în suprafaţă de 1.335,0 m2, din Predeal, judeţul Braşov-,,--,,-
    20.Vila "Albina", cu bunurile şi terenul aferent, în suprafaţă de 4.863,11 m2, din Predeal, judeţul Braşov-,,--,,-
    21.Vila "Narcisa", cu bunurile şi terenul aferent, în suprafaţă de 5.907,78 m2, din Predeal, judeţul Braşov-,,--,,-
    22.Vila "Violetelor", cu bunurile şi terenul aferent, în suprafaţă de 5.134,93 m2, din Predeal, judeţul Braşov-,,--,,-
    23.Vila "Ghiocelul", cu bunurile şi terenul aferent, în suprafaţă de 1.119,63 m2, din Predeal, judeţul Braşov-,,--,,-
    24.Vila "Victoria", investiţie în curs, cu terenul aferent, în suprafaţă de 1.304,04 m2, din Predeal, judeţul Braşov-,,--,,-
    25.Vila "Melinte", cu bunurile şi terenul aferent, în suprafaţă de 4.550 m2, din Predeal, judeţul Braşov-,,--,,-
    26.Vila "Nufărul", cu bunurile şi terenul aferent, în suprafaţă de 1.550 m2, din Predeal, judeţul Braşov-,,--,,-
    27.Vila "Beraru", cu bunurile şi terenul aferent, în suprafaţă de 2.449,61 m2, din Predeal, judeţul Braşov-,,--,,-
    28.Vila "Sandoza", cu bunurile şi terenul aferent, în suprafaţă de 2.049,82 m2, din Predeal, judeţul Braşov-,,--,,-
    29.Vila "Nasta", cu bunurile şi terenul aferent, în suprafaţă de 8.800,0 m2, din Predeal, judeţul Braşov-,,--,,-
    30.Vila "Porumbelul", cu bunurile şi terenul aferent, în suprafaţă de 4.263,13 m2, din Predeal, judeţul Braşov-,,--,,-
    31.Vila "Rândunica", cu bunurile şi terenul aferent, în suprafaţă de 8.889,38 m2, din Predeal, judeţul Braşov-,,--,,-
    32.Vila "Crinul", cu bunurile şi terenul aferent, în suprafaţă de 2.278,90 m2, din Predeal, judeţul Braşov-,,--,,-
    33.Vila "Ghica", cu bunurile şi terenul aferent, în suprafaţă de 1.335,14 m2, din Predeal, judeţul Braşov-,,--,,-
    34.Vila "Vânătorul", cu bunurile şi terenul aferent, în suprafaţă de 1.986,23 m2, din Predeal, judeţul Braşov-,,--,,-
    35.Vila "Crivăţul", cu bunurile şi terenul aferent, în suprafaţă de 1.945,17 m2, din Predeal, judeţul Braşov-,,--,,-
    36.Vila "Viforul", cu bunurile şi terenul aferent, în suprafaţă de 1.014,43 m2, din Predeal, judeţul BraşovSocietatea Comercială "Robinson" - S.A. Predeal, judeţul BraşovSucursala de reprezentare şi protocol Predeal
    37.Hotelul şi Restaurantul "Robinson", cu bunurile şi terenul aferent, în suprafaţă de 19.291,25 m2, din Predeal, judeţul Braşov-,,--,,-
    38.Grupul gospodăresc "Pietrosul", cu anexele, spaţiile de depozitare, bunurile şi terenul aferent, în suprafaţă de 8.052,95 m2, din Predeal, judeţul Braşov-,,--,,-
    39.Vila "Pajura" + bar şi popicărie, cu bunurile şi terenul aferent, în suprafaţă de 4.354 m2, din Poiana Braşov, judeţul BraşovSocietatea Comercială "Poiana" - S.A. Braşov, judeţul Braşov-,,-
    40.Vile din comuna Hărman, judeţul Braşov, heleştee şi fâneţe, cu bunurile şi terenul aferent, în suprafaţă de 191.900 m2Societatea Comercială "Fortuna" - S.A. Braşov-,,-
    41.Fosta fabrică de conserve din domeniul Ştirbei Vodă, cu terenul şi anexele aferente, în suprafaţă de 3.880 m2, din Buftea, sectorul agricol IlfovSocietatea Comercială "Frigotehnica" - S.A. BucureştiRegia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
    42.Centrul Internaţional de Conferinţe Sinaia (fostul Cazinou "Palas" Sinaia), cu bunurile şi terenul aferent, în suprafaţă de 9.086,0 m2Societatea Comercială "Palace" - S.A. Sinaia, judeţul PrahovaSucursala de reprezentare şi protocol Sinaia
    43.Hotelul şi Restaurantul "Parc", cu bunurile şi terenul aferent, în suprafaţă de 4.182,96 m2, din Botoşani, str. Unirii nr. 16, judeţul BotoşaniSocietatea Comercială "Unirea" - S.A. SuceavaSucursala de reprezentare şi protocol
    44.Casă de reprezentare şi protocol, compusă din 1 apartament, 6 camere şi săli de protocol, fără dotare, cu terenul aferent, în suprafaţă de 2.631,0 m2, din Botoşani, str. Unirii nr. 16, judeţul Botoşani-,,--,,-
    45.Garaj, ateliere şi service auto, cu bunurile şi terenul aferent, în suprafaţă de 4.694,06 m2, din Botoşani, str. Unirii nr. 13, judeţul Botoşani-,,--,,-
    46.Complexul balnear "Bradul" (hotel-restaurant-bază de tratament), cu bunurile, terenul şi anexele aferente, din Covasna, judeţul CovasnaSocietatea Comercială "Favorit" - S.A. Sfântu Gheorghe, judeţul CovasnaSucursala de reprezentare şi protocol Predeal
    47.Complexul "Crişana" din Băile Felix, Oradea, judeţul Bihor, cuprinzând:Societatea Comercială şi de Turism "Felix" - S.A. Oradea, judeţul BihorSucursala de reprezentare şi protocol "Victoria" Cluj-Napoca
    - Hotel "Crişana"
    - Restaurantul "Crişana"
    - Microbaza de tratament "Crişana", împreună cu terenurile, bunurile şi anexele aferente
    48.Hotelul "Faleza", împreună cu terenul, bunurile şi anexele aferente, din Galaţi, judeţul GalaţiSocietatea Comercială "Dunărea" - S.A. GalaţiSucursala de reprezentare şi protocol Neptun
    49.Nava de pasageri "Lebăda", împreună cu bunurile şi anexele aferenteUniversitatea "Dunărea de Jos" GalaţiSucursala de reprezentare şi protocol Neptun
    50.Complexul "Hanul dintre vii" din Focşani, judeţul Vrancea, cuprinzând:Societatea ComercialăSucursala de reprezentare şi protocol "Triumf"
    - Restaurant-conac"Vinicola" - S.A.Bucureşti
    - Sector service, împreună cu terenul în suprafaţă de 22.964 m2, bunurile şi anexele aferenteFocşani, judeţul Vrancea  
    51.Şalupa de agrement "Danubius"Prefectura Judeţului MehedinţiSucursala de reprezentare şi protocol Olăneşti
    52.Spaţiile comerciale din: Calea Victoriei nr. 68-70, sectorul 1, Bucureşti, în suprafaţă de 203 m2; str. Câmpineanu nr. 27, bloc 7, sectorul 1, Bucureşti, în suprafaţă de 151,20 m2, şi din str. Câmpineanu nr. 26, bloc 8, sectorul 1, Bucureşti, în suprafaţă de 123,23 m2Societatea Comercială "Herăstrău Nord" - S.A. BucureştiSucursala "Sala Palatului"
    53.Garaj în suprafaţă de 439 m2, cu terenul aferent, din Bucureşti, Bd. Gh. Magheru nr. 28-30, sectorul 1Societatea Comercială "Prestări Servicii" - S.A. BucureştiSucursala pentru administrarea imobilelor de protocol şi a sediilor autorităţilor publice Bucureşti
  -------