NORMA SANITARĂ VETERINARA din 28 martie 2006privind condiţiile de sănătate a animalelor, care reglementează punerea pe piaţa a animalelor şi a produselor de acvacultura
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALA SANITARĂ VETERINARA ŞI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 9 mai 2006   +  Capitolul I Prevederi generale  +  Articolul 1 (1) Prezenta norma sanitară veterinara defineste condiţiile de sănătate a animalelor, care reglementează punerea pe piaţa a animalelor şi a produselor de acvacultura. (2) Prezenta norma sanitară veterinara se va aplica fără a aduce atingere prevederilor comunitare sau naţionale cu privire la conservarea speciilor.  +  Articolul 2În sensul prezentei norme sanitare veterinare, se înţelege prin: a) animale de acvacultura - peşti vii, crustacee sau moluste provenite dintr-o ferma, inclusiv cele din surse sălbatice, destinate unei ferme; b) produse de acvacultura - produse provenite de la animale de acvacultura, fie destinate exploatării, cum sunt ouăle şi gametii, fie consumului uman; c) peşti, crustacee sau moluste - orice peste, crustaceu sau molusca în orice etapa a dezvoltării; d) ferma - orice exploatatie sau, în general, orice unitate funcţională delimitata geografic, în care animalele de acvacultura sunt crescute sau ţinute în vederea punerii lor pe piaţa; e) ferma autorizata - o ferma care este conformă, după cum este cazul, cu cerinţele cap. I-III din anexa nr. 3 şi este aprobată ca atare, în conformitate cu art. 6; f) zona aprobată - o zona care este conformă, după cum este cazul, cu prevederile cap. I-III din anexa nr. 2 şi este aprobată ca atare, în conformitate cu art. 5; g) laborator aprobat - un laborator localizat pe teritoriul României, desemnat de autoritatea competentă, sub responsabilitatea sa, să efectueze testele de diagnostic prevăzute în prezenta norma sanitară veterinara; h) serviciu oficial - serviciul veterinar sau orice alt serviciu de nivel echivalent, desemnat de Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor şi responsabil cu efectuarea controalelor prevăzute în prezenta norma sanitară veterinara; i) inspecţie de sănătate - o vizita a unui serviciu sau a unor servicii oficiale în scopul efectuării controalelor privind starea de sănătate într-o ferma sau zona; j) punerea pe piaţa - deţinerea sau expunerea pentru vânzare, oferirea pentru vânzare, vinderea, livrarea, transferarea sau orice alta forma de punere pe piaţa, în cadrul Comunităţii Europene, cu excepţia vânzării cu amănuntul.  +  Capitolul II Punerea pe piaţa a animalelor şi produselor de acvacultura  +  Articolul 3 (1) Pentru punerea pe piaţa, animalele de acvacultura sunt supuse următoarelor cerinţe generale: a) nu trebuie să prezinte nici un semn clinic de boala în ziua încărcării; b) nu trebuie să fie destinate distrugerii sau tăierii conform unui plan de eradicare a unei boli menţionate în anexa nr. 1; c) nu trebuie să provină dintr-o ferma care este supusă unei interdicţii din motive de sănătate a animalelor şi nu trebuie să fi venit în contact cu animale dintr-o asemenea ferma şi, în special, dintr-o ferma care este supusă măsurilor de control în contextul Normei sanitare veterinare cu privire la măsurile minime pentru controlul anumitor boli ale pestilor, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 241/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 813 din 8 noiembrie 2002, care transpune în legislaţia naţionala Decizia Comisiei 93/53/CEE . (2) Produsele de acvacultura care sunt puse pe piaţa în scopuri de reproducţie, adică ouăle şi gametii, trebuie să provină de la animale care satisfac cerinţele stabilite la alin. (1). (3) Produsele de acvacultura care sunt puse pe piaţa pentru consum uman trebuie să provină de la animale care corespund cerinţelor prezentate la alin. (1) lit. a). (4) Prezentul articol se va aplica fără a aduce atingere prevederilor Normei sanitare veterinare aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 241/2002, care transpune în legislaţia naţionala Decizia Comisiei 93/53/CEE , cu privire la controlul anumitor boli ale pestilor, în special al bolilor menţionate în lista I din anexa nr. 1.  +  Articolul 4 (1) Animalele de acvacultura trebuie să fie expediate în cel mai scurt timp posibil la locul de destinaţie, folosindu-se mijloace de transport care au fost curatate şi, dacă este necesar, dezinfectate în prealabil cu un dezinfectant care este autorizat oficial în România, ca stat de expediere. (2) Dacă în transportul terestru este utilizata apa, vehiculele se aleg astfel încât sa nu existe pierderi de apa din vehicul în cursul transportului. Transportul trebuie să fie efectuat astfel încât să se protejeze eficient sănătatea animalelor, în special prin schimbarea apei. Schimbarea apei trebuie să fie efectuată în locuri care sunt conforme cerinţelor anexei nr. 4. (3) O lista a acestor locuri şi orice amendamente ulterioare ale acestora trebuie să fie notificate de către Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor Comisiei Europene, care va trimite aceste informaţii celorlalte state membre ale Uniunii Europene.  +  Articolul 5Pentru a obţine, pentru una sau mai multe boli la care se face referire în coloana 1 a listei II din anexa nr. 1, statutul de zona autorizata, Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor va prezenta Comisiei Europene: a) toate justificările corespunzătoare cu privire la condiţiile stabilite, după caz, conform cap. I lit. B, cap. II lit. B şi cap. III lit. B din anexa nr. 2; b) regulile naţionale care asigura respectarea condiţiilor stabilite, după caz, conform cap. I lit. C, cap. II lit. C şi cap. III lit. C din anexa nr. 2.  +  Articolul 6 (1) Pentru a obţine, pentru una sau mai multe boli la care se face referire în coloana 1 a listei II din anexa nr. 1, statutul de ferma autorizata situata într-o zona neautorizata, Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor va transmite Comisiei Europene: a) toate justificările corespunzătoare cu privire la condiţiile precizate, după caz, în cap. I lit. A, cap. II lit. A şi cap. III lit. A din anexa nr. 3; b) regulile naţionale care asigura respectarea condiţiilor precizate în cap. I lit. B, cap. II lit. B şi cap. III lit. B din anexa nr. 3. (2) Dacă examinarea dosarului conduce la concluzii favorabile, Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor are o perioadă de doua săptămâni pentru a face cunoscute observaţiile sale Comisiei Europene, la solicitarea acesteia, cu privire la autorizarea sau reautorizarea unei ferme într-o zona neautorizata. (3) După expirarea acestei perioade, dacă nu a fost facuta nici o observatie sau dacă observaţiile autorităţii veterinare centrale a României nu sunt contrare concluziilor Comisiei Europene, Comisia Europeană va autoriza sau va reautoriza ferma. (4) Dacă exista diferenţe majore între concluziile Comisiei Europene şi observaţiile autorităţii veterinare centrale a României sau dacă după examinarea dosarului Comisia Europeană considera ca autorizarea sau reautorizarea nu trebuie acordată, Comisia Europeană va lua o decizie în conformitate cu procedura comunitara. (5) Dacă, în conformitate cu prevederile cap. I lit. C, cap. II lit. C şi cap. III lit. C din anexa nr. 3, autorizarea unei ferme este retrasă de serviciul oficial, Comisia Europeană va revoca decizia de autorizare.  +  Articolul 7Punerea pe piaţa a peştelui viu aparţinând speciilor susceptibile menţionate în coloana 2 a listei II din anexa nr. 1, a oualor şi gametilor acestora se supune următoarelor garanţii suplimentare: a) când urmează să fie introdusi într-o zona autorizata trebuie, conform art. 11, să fie însoţiţi de un document de mişcare corespunzător modelului stabilit la cap. I sau II din anexa nr. 5, care să certifice ca provin dintr-o zona autorizata sau dintr-o ferma autorizata; b) când urmează să fie introdusi într-o ferma care, deşi nu este situata într-o zona autorizata, îndeplineşte condiţiile stabilite la cap. I din anexa nr. 3, trebuie, în conformitate cu art. 11, să fie însoţiţi de un document de mişcare corespunzător modelului precizat la cap. I şi II din anexa nr. 5, care să certifice ca fiecare provine dintr-o zona autorizata sau dintr-o ferma cu acelaşi statut de sănătate ca ferma de destinaţie.  +  Articolul 8Punerea pe piaţa a molustelor vii menţionate în coloana 2 a listei II din anexa nr. 1 este supusă următoarelor garanţii suplimentare: a) dacă urmează să fie repuse într-o zona de coasta autorizata, trebuie, în conformitate cu art. 11, să fie însoţite de un document de mişcare corespunzător modelului precizat la cap. III şi IV din anexa nr. 5, care să certifice ca provin dintr-o zona de coasta autorizata sau dintr-o ferma autorizata într-o zona de coasta neautorizata, după caz; b) dacă urmează să fie repuse într-o ferma care, deşi nu este situata într-o zona de coasta autorizata, îndeplineşte condiţiile precizate la cap. III din anexa nr. 3, trebuie, în conformitate cu art. 11, să fie însoţite de un document de mişcare corespunzător modelului precizat la cap. III şi IV din anexa nr. 5, care să certifice ca provin dintr-o zona de coasta autorizata sau dintr-o ferma cu acelaşi statut de sănătate ca ferma de destinaţie.  +  Articolul 9Punerea pe piaţa într-o zona autorizata a animalelor şi produselor de acvacultura pentru consum uman, provenite dintr-o zona neautorizata, este supusă următoarelor cerinţe: a) pestii susceptibili de bolile menţionate în coloana 1 a listei II din anexa nr. 1 trebuie să fie taiati şi eviscerati înainte de expediere; b) molustele vii susceptibile de bolile menţionate în coloana 1 a listei II din anexa nr. 1 trebuie să fie livrate fie pentru consumul uman direct, fie industriei de conserve; ele nu vor fi repuse într-o ferma decât dacă:(i) provin dintr-o ferma autorizata într-o zona de coasta neautorizata; sau(îi) sunt temporar imersate în bazine de depozitare sau centre de purificare care sunt special echipate şi autorizate pentru acest scop de autoritatea competentă şi includ, în particular, un sistem pentru tratarea şi dezinfectarea apei reziduale.  +  Articolul 10 (1) Atunci când Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor elaborează sau a elaborat un program destinat sa îi permită ulterior sa initieze procedurile prevăzute la art. 5 alin. (1) şi la art. 6 alin. (1), aceasta va prezenta programul Comisiei Europene, specificand în special: a) zona geografică şi ferma sau fermele implicate; b) măsurile care trebuie să fie luate de serviciile oficiale pentru a se asigura ca programul este realizat în mod corespunzător; c) procedurile urmate de laboratoarele autorizate, numărul şi localizarea lor; d) prevalenta bolii sau a bolilor menţionate în coloana 1 a listelor I şi II din anexa nr. 1; e) măsurile stabilite pentru a combate aceste boli, atunci când sunt diagnosticate. (2) Dacă acest program este aprobat de Comisia Europeană în conformitate cu procedura comunitara, introducerea animalelor şi a produselor de acvacultura în zone sau ferme vizate de program va fi supusă regulilor precizate la art. 7 şi 8.  +  Articolul 11 (1) Documentele de mişcare la care se face referire în art. 7 şi 8 trebuie să fie elaborate de serviciul oficial de la locul de origine, în termen de 48 de ore înaintea încărcării, în limba sau în limbile oficiale ale locului de destinaţie. Acestea trebuie să fie redactate pe o singura foaie de hârtie şi să fie eliberate pentru un singur destinatar. Acestea vor fi valabile timp de 10 zile. (2) Fiecare transport de animale şi produse de acvacultura trebuie să fie clar identificat pentru a se putea identifica ferma de origine şi a se verifica, dacă este cazul, corelatia dintre animale sau produse cu informaţiile conţinute în documentul de mişcare însoţitor. Aceste informaţii pot figura direct pe container, pe eticheta fixată pe acesta sau pe documentul de mişcare.  +  Articolul 12Atunci când Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor elaborează sau a elaborat un program de control voluntar sau obligatoriu pentru una dintre bolile menţionate în coloana 1 a listei III din anexa nr. 1, aceasta prezintă programul Comisiei Europene pentru aprobare, precizând în special: a) repartizarea pe zone a bolii în România; b) justificarea programului, ţinând seama de importanţa bolii şi de beneficiul probabil al programului în raport cu costul sau; c) zona geografică în care programul va fi implementat; d) statutul fermelor ce urmează să fie înfiinţate şi standardele care trebuie să fie atinse de fermele din fiecare categorie, inclusiv procedurile de testare; e) regulile aplicabile pentru intrarea în ferma a animalelor cu un statut inferior de sănătate; f) acţiunea care va fi întreprinsă dacă, pentru orice motiv, o ferma îşi pierde statutul; g) procedurile prin care programul trebuie să fie monitorizat.  +  Articolul 13 (1) Când Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor considera ca teritoriul sau ori o parte a teritoriului sau este libera de una dintre bolile menţionate în coloana 1 a listei III din anexa nr. 1, ea prezintă Comisiei Europene justificările adecvate, precizând în special: a) numele bolii şi istoricul anterior al apariţiei sale în România; b) rezultatele testarii de supraveghere, bazate pe rezultate serologice, virusologice, microbiologice sau patologice ori pe identificarea parazitilor, după caz, şi pe faptul ca boala este declarabila obligatoriu autorităţii competente; c) perioada în cursul căreia a fost efectuată supravegherea; d) planurile de control pentru verificarea faptului ca zona implicata rămâne libera de boala. (2) Comisia Europeană examinează justificările comunicate de Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor şi, în conformitate cu procedura comunitara, va defini zonele care trebuie privite ca fiind libere de boala şi speciile care sunt susceptibile de boala în cauza, precum şi garanţiile suplimentare, generale sau specifice, care pot fi cerute pentru introducerea de animale şi produse de acvacultura în aceste zone. Pestii vii, molustele cu cochilie sau crustaceele şi, dacă este cazul, ouăle şi gametii lor, introdusi în asemenea zone, trebuie să fie însoţiţi de un document de mişcare corespunzător unui model ce va fi întocmit în conformitate cu procedura comunitara, certificând ca sunt conformi cu astfel de garanţii suplimentare. (3) Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor notifica Comisiei Europene orice schimbare a particularitatilor specificate la alin. (1) care sunt în legătură cu boala.  +  Articolul 14 (1) Fără a aduce atingere cerinţelor pentru bolile menţionate în coloana 1 a listei III din anexa nr. 1, stabilite în conformitate cu art. 12 şi 13, punerea pe piaţa a pestilor vii de crescatorie care nu aparţin speciilor susceptibile menţionate în coloana 2 a listei II din anexa nr. 1, precum şi a oualor şi gametilor acestora este supusă următoarelor cerinţe suplimentare: a) când urmează să fie introdusi într-o zona autorizata, trebuie, în conformitate cu art. 11, să fie însoţiţi de un document de mişcare corespunzător modelului ce urmează să fie redactat în conformitate cu procedura comunitara, certificând ca provin dintr-o zona cu acelaşi statut de sănătate, dintr-o ferma autorizata într-o zona neautorizata sau dintr-o ferma care poate fi situata într-o zona neautorizata, cu condiţia ca o astfel de ferma sa nu conţină peste aparţinând speciilor susceptibile menţionate în coloana 2 a listei II din anexa nr. 1 şi sa nu fie în legătură cu un curs de apa sau cu ape de coasta ori de estuar; b) când urmează să fie introdusi într-o ferma care, deşi situata într-o zona neautorizata, îndeplineşte prevederile anexei nr. 3, trebuie, în conformitate cu art. 11, să fie însoţiţi de un document de mişcare corespunzător modelului ce urmează să fie redactat în conformitate cu procedura comunitara, certificând ca provin dintr-o zona autorizata, dintr-o ferma cu acelaşi statut de sănătate sau dintr-o ferma care poate fi situata într-o zona neautorizata, cu condiţia ca o astfel de ferma sa nu conţină peste aparţinând speciilor susceptibile menţionate în coloana 2 a listei II din anexa nr. 1 şi sa nu fie în legătură cu un curs de apa sau cu ape de coasta ori de estuar. (2) Cerinţele stabilite la alin. (1) se aplică punerii pe piaţa a molustelor de crescatorie care nu aparţin speciilor susceptibile menţionate în coloana 2 a listei II din anexa nr. 1. (3) Fără a prejudicia cerinţele pentru bolile menţionate în coloana 1 a listei III din anexa nr. 1, stabilite în conformitate cu art. 12 şi 13, punerea pe piaţa a pestilor, molustelor sau crustaceelor sălbatice, a oualor sau gametilor acestora este supusă următoarelor cerinţe suplimentare: a) când urmează să fie introdusi într-o zona autorizata, trebuie, în conformitate cu art. 11, să fie însoţiţi de un document de mişcare corespunzător modelului ce urmează să fie redactat în conformitate cu procedura comunitara, certificând ca provin dintr-o zona cu acelaşi statut de sănătate; b) când urmează să fie introdusi într-o ferma care, deşi situata într-o zona neautorizata, îndeplineşte prevederile anexei nr. 3, trebuie, în conformitate cu art. 11, să fie însoţiţi de un document de mişcare corespunzător modelului ce urmează să fie redactat în conformitate cu procedura comunitara, certificând ca provin dintr-o zona autorizata; c) când astfel de animale sunt pescuite în mare la adancime şi urmează să fie folosite pentru reproducţie în zone autorizate sau în ferme autorizate, trebuie să fie puse în carantina sub supravegherea serviciului oficial, în amenajări corespunzătoare şi în condiţii adecvate care să fie stabilite în conformitate cu procedura comunitara. (4) Cerinţele stabilite la alin. (1), (2) şi (3) nu se aplică în cazul în care experienta practica şi/sau dovezile ştiinţifice au arătat că nu exista o transmitere pasiva a bolii atunci când animalele de acvacultura, ouăle şi gametii lor, care nu aparţin speciilor susceptibile menţionate în coloana 2 a listei II din anexa nr. 1, sunt transferati dintr-o zona neautorizata într-o zona autorizata. (5) Prevederile prezentului articol nu se aplică pestilor tropicali ornamentali ţinuţi permanent în acvarii.  +  Articolul 15Planurile de recoltare a probelor şi metodele de diagnostic ce urmează să fie aplicate pentru detectarea şi confirmarea prezentei bolilor menţionate în coloana 1 din anexa nr. 1 se stabilesc în conformitate cu procedura comunitara. Aceste planuri de prelevare a probelor trebuie să ţină seama de prezenta în mediul acvatic a pestilor, crustaceelor şi molustelor sălbatice.  +  Articolul 16Regulile stabilite în Norma sanitară veterinara privind controalele veterinare pentru comerţul dintre România şi statele membre ale Uniunii Europene cu produse animaliere şi de origine animala, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 21/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 11 martie 2003, ce transpune în legislaţia naţionala Directiva Consiliului 89/662/CEE , în ceea ce priveşte produsele de acvacultura pentru consum uman, precum şi în Norma sanitară veterinara privind controalele veterinare şi zootehnice aplicabile comerţului României cu statele membre ale Uniunii Europene cu unele animale vii şi produse de origine animala, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 580/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 250 din 11 aprilie 2003, ce transpune în legislaţia naţionala Directiva Consiliului 90/425/CEE , în ceea ce priveşte animalele şi produsele de acvacultura puse pe piaţa, trebuie să se aplice.  +  Articolul 17Experţii veterinari ai Comisiei Europene pot efectua, atunci când este necesar pentru aplicarea uniforma a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare, inspecţii pe teren împreună cu autorităţile competente din România. Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor asigura experţilor tot sprijinul necesar realizării sarcinii lor.  +  Capitolul III Reguli care guvernează importul din ţările terţe  +  Articolul 18Animalele şi produsele de acvacultura importate în România trebuie să corespundă condiţiilor stabilite la art. 19, 20 şi 21.  +  Articolul 19Animalele şi produsele de acvacultura trebuie să provină din tari terţe sau din părţi ale acestora care sunt incluse în lista elaborata de Comisia Europeană în conformitate cu procedura comunitara.  +  Articolul 20 (1) Pentru fiecare ţara terta, animalele şi produsele de acvacultura trebuie să corespundă condiţiilor de sănătate adoptate în conformitate cu procedura comunitara. (2) În funcţie de situaţia sănătăţii animalelor din ţara terta în cauza, condiţiile menţionate la alin. (1) pot include în special: a) restrictia importului dintr-o parte a tarii terţe; b) restrictia pentru anumite specii în orice etapa a dezvoltării; c) prescrierea unui tratament ce trebuie aplicat produselor, cum ar fi dezinfectia oualor; d) prescrierea utilizării la care aceste animale sau produse trebuie supuse; e) măsurile care trebuie să se aplice în urma importului, cum ar fi carantina şi dezinfectia oualor.  +  Articolul 21 (1) Animalele şi produsele de acvacultura trebuie să fie însoţite de un certificat elaborat de serviciile oficiale ale tarii terţe exportatoare. Acest certificat trebuie: a) să fie emis în ziua încărcării lotului pentru expediere spre statul membru al Uniunii Europene de destinaţie; b) sa însoţească lotul în original; c) sa ateste ca animalele de acvacultura şi anumite produse pescaresti satisfac cerinţele Directivei 1991/67/CEE , transpusa în legislaţia naţionala prin prezenta norma sanitară veterinara, şi pe cele stabilite conform acesteia în ceea ce priveşte importul din ţara terta; d) să fie valabil 10 zile; e) să fie constituit dintr-o singura foaie de hârtie; f) să fie elaborat pentru un singur destinatar. (2) Certificatul menţionat la alin. (1) trebuie să respecte modelul stabilit în conformitate cu procedura comunitara.  +  Articolul 22 (1) Vor fi efectuate inspecţii ad-hoc de experţi veterinari ai statelor membre ale Uniunii Europene şi ai Comisiei Europene pentru a verifica dacă prevederile Directivei 1991/67/CEE , transpusa în legislaţia naţionala prin prezenta norma sanitară veterinara, şi în special ale art. 19 şi 20 ale acesteia sunt aplicate în practica. (2) Experţii statelor membre cărora urmează să le fie încredinţată sarcina efectuării acestor inspecţii vor fi numiţi de Comisia Europeană la propunerea statelor membre ale Uniunii Europene. (3) Aceste inspecţii vor fi efectuate în numele Comunităţii Europene, care suporta cheltuielile implicate în legătură cu acestea.  +  Articolul 23Se aplica principiile şi regulile cuprinse în Norma sanitară veterinara privind stabilirea principiilor care reglementează organizarea controalelor veterinare pentru animalele care intră în România din tari terţe, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 83/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 159 din 12 martie 2003, ce transpune în legislaţia naţionala Directiva 1991/496/CEE , şi în Norma sanitară veterinara ce stabileşte principiile care reglementează organizarea controalelor veterinare privind produsele care intră în România din tari terţe, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 71/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157 din 12 martie 2003, ce transpune în legislaţia naţionala Directiva 1997/78/CE , cu referire specială la organizarea şi efectuarea controalelor ce trebuie efectuate de către statele membre ale Uniunii Europene şi la măsurile de protecţie ce trebuie implementate.  +  Capitolul IV Prevederi finale  +  Articolul 24Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta norma sanitară veterinara.  +  Anexa 1 la norma sanitară veterinaraLISTA DE BOLI/AGENţi PATOGENIai pestilor, molustelor şi crustaceelor────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────                   1 │ 2────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────         Boala/agentul patogen │ Speciile susceptibile────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────LISTA I │                                        │Peste │Anemia infectioasa a somonului (AIS) │Somonul atlantic (Salmo salar)────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────LISTA II │                                        │Peste │SHV (Septicemia hemoragica virala) │Specii salmonide                                        │Lipan (Thymallus thymallus)                                        │Peşti din Genul Coregonus spp.                                        │Stiuca (Esox lucius)                                        │Calcan (Scophtalmus maximus)Nevroza hematopoetica infectioasa (NHI) │Specii salmonide                                        │Puiet de stiuca (Esox lucius)────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────Moluste │Bonamia ostreae │Stridie plata (Ostrea edulis)Marteilla refringens │Stridie plata (Ostrea edulis)────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────LISTA III │Vor fi specificate în programul la care                                        │se face referire în articolele 12 şi 13                                        │Peste │Necroza pancreatica infectioasa (NPI) │Viremia de primavara a crapului (VPC) │Boala renala bacteriana (BRB) │(Renibacterium salmonidarum) │Furunculoza (Aeromonas salmonicida) │(Boala enterica a gurii roşii) (BEGR) │(Yersinia ruckeri) │Gyrodactylus salaris │                                        │Crustacee │Ciuma racului implatosat (Aphanomuces │astaci) │────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────  +  Anexa 2 la norma sanitară veterinaraZONE AUTORIZATE  +  Capitolul I Zone continentale pentru peste (coloana 2 a listei II din anexa nr. 1)A. Definitia zonelor continentaleO zona continentala consta în: a) o parte a teritoriului care cuprinde o întreaga zona de capturare, de la sursele căilor navigabile spre estuar, sau mai mult de o singura zona de capturare, în care pestii sunt crescuti, ţinuţi ori prinsi; sau b) o parte a unei zone de capturare, de la sursele căilor navigabile spre o bariera naturala sau artificiala care împiedica migrarea pestilor din aval de aceasta bariera.Mărimea şi situarea geografică a zonei continentale trebuie să fie astfel încât posibilităţile de recontaminare, spre exemplu cu peşti migratori, să fie reduse la minimum. Aceasta poate necesita stabilirea unei zone-tampon în care să fie efectuat un program de supraveghere, fără obţinerea statutului de zona autorizata.B. Acordarea aprobăriiPentru a obţine statutul aprobat, o zona continentala trebuie să satisfacă următoarele cerinţe:1. toţi pestii sunt liberi pentru cel puţin 4 ani de orice semn clinic al uneia sau mai multor boli dintre cele la care s-a făcut referire în coloana 1 a listei II din anexa nr. 1;2. toate fermele din zona continentala sunt plasate sub supravegherea serviciilor oficiale. Trebuie sa fi fost efectuate doua inspecţii de sănătate pe an pentru o perioadă de 2 ani. Inspecţiile sanitare trebuie să fi fost efectuate în perioadele din an când temperatura apei favorizează evoluţia acestor boli. Inspecţia de sănătate trebuie să constea cel puţin în: a) inspecţia pestilor ce prezintă anomalii; b) prelevarea de probe în conformitate cu un program stabilit în condiţiile procedurii prevăzute la art. 15 din norma sanitară veterinara, care trebuie trimise cat mai repede posibil unui laborator autorizat pentru a fi testate pentru agenţii patogeni în cauza.Totuşi, zonele care au o evidenta istorica a absentei bolilor la care s-a făcut referire în coloana 1 a listei II din anexa nr. 1 pot obţine statutul aprobat, dacă: a) situarea lor geografică nu permite introducerea facila a bolii; b) a fost aplicat un sistem oficial de control al bolii pentru o perioadă extinsă de cel puţin 10 ani, în cursul căreia:(i) a existat o supraveghere regulată a tuturor fermelor;(îi) a fost aplicat un sistem de notificare a bolii;(iii) nu a fost raportat nici un caz de boala;(iv) conform regulilor în vigoare, au putut fi introduse în zona doar icre sau lapti de peste din zone sau ferme neinfectate, supuse controalelor oficiale şi prezentând garanţii de sănătate echivalente.Perioada de 10 ani menţionată la alin. 2 lit. b) poate fi redusă la 5 ani ca rezultat al testarii efectuate de serviciul oficial al României care cere testarea, cu condiţia ca, în plus faţă de cerinţele menţionate la alin. 2, supravegherea regulată a tuturor fermelor menţionate mai sus sa fi inclus cel puţin două inspecţii de sănătate pe an, implicând cel puţin:(i) o inspecţie a pestilor ce prezintă anomalii;(îi) o prelevare de probe de la cel puţin 30 de peşti la fiecare inspecţie;3. dacă nu exista nici o ferma în zona continentala care urmează să fie autorizata, serviciile oficiale trebuie să fi supus pestii din partea mai adanca a zonei de capturare unei inspecţii de sănătate de doua ori pe an pentru 4 ani, în conformitate cu alin. 2;4. examenele de laborator ale pestilor prelevati în cursul inspecţiilor de sănătate au prezentat rezultate negative cu privire la agenţii patogeni în cauza;5. atunci când Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor a cerut aprobare pentru o zona acvatica de capturare sau pentru o parte a unei zone acvatice de capturare cu originea într-un stat membru vecin sau, comuna pentru doua state membre, cele doua state implicate trebuie să prezinte simultan o cerere pentru aprobare în conformitate cu procedurile stabilite la art. 5 sau 10 din norma sanitară veterinara.România şi statul membru al Uniunii Europene implicat, în conformitate cu Directiva 89/608/CEE , transpusa în legislaţia naţionala prin Norma sanitară veterinara privind asistenţa mutuala între autorităţile administrative ale statelor membre ale Uniunii Europene şi cooperarea acestora cu Comisia Europeană în scopul asigurării aplicării corecte a legislaţiei din domeniile veterinar şi zootehnic, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 41/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 202 din 3 martie 2006, îşi vor acorda asistenţa reciprocă pentru aplicarea prezentei norme sanitare veterinare şi în special a acestui punct.C. Menţinerea aprobăriiMenţinerea aprobării este supusă următoarelor cerinţe:1. pestii introdusi într-o zona trebuie să provină dintr-o alta zona autorizata sau dintr-o ferma autorizata;2. fiecare ferma trebuie să fie supusă anual la doua inspecţii de sănătate, în conformitate cu lit. B alin. 2, cu excepţia fermelor fără puiet, care trebuie să fie inspectate o dată pe an. Totuşi, prelevarea de probe va fi facuta prin rotaţie la 50% din fermele piscicole din zona continentala, în fiecare an;3. rezultatele examenelor de laborator ale pestilor prelevati în timpul inspecţiilor de sănătate trebuie să fi fost negative în ceea ce priveşte agenţii bolilor menţionate în coloana 1 a listei II din anexa nr. 1;4. trebuie să fie ţinut un registru de către fermierii sau persoanele responsabile de introducerea pestilor, care să conţină toate informaţiile necesare care să permită ca starea de sănătate a pestilor să fie supravegheată constant.D. Suspendarea, reacordarea şi retragerea aprobării1. Orice moarte anormala sau alt simptom care ar putea constitui baza pentru suspectarea izbucnirii la peşti a unei boli menţionate în coloana 1 a listei II din anexa nr. 1 trebuie să fie notificată cat mai repede posibil serviciului oficial. Acesta din urma va suspenda imediat aprobarea zonei sau părţii din zona, dacă partea din zona care are încă statutul aprobat continua sa satisfacă definitia stabilită la lit. A.2. O proba de cel puţin 10 peşti bolnavi trebuie să fie trimisa unui laborator autorizat spre a fi testata pentru agenţii patogeni în cauza. Rezultatele testelor trebuie să fie comunicate imediat serviciului oficial.3. Când rezultatele sunt negative pentru agenţii patogeni în cauza, dar pozitive pentru alţii, serviciul oficial reacorda aprobarea.4. Totuşi, când nu poate fi stabilit nici un diagnostic, trebuie să fie facuta o inspecţie de sănătate ulterioară, în termen de 15 zile de la prima prelevare de probe, şi un număr suficient de peşti bolnavi trebuie să fie prelevat şi trimis laboratorului autorizat spre a fi testati pentru agenţii patogeni în cauza. Dacă rezultatele sunt din nou negative sau dacă nu mai sunt peşti bolnavi, serviciul oficial reacorda aprobarea.5. Atunci când rezultatele sunt pozitive, serviciul oficial retrage autorizarea zonei sau a părţii din zona menţionate la pct. 1.6. Reacordarea aprobării unei zone sau a părţii unei zone menţionate la pct. 1 este supusă următoarelor cerinţe: a) când apare un focar:(i) tot peştele din fermele infectate trebuie să fi fost tăiat şi peştele infectat sau contaminat trebuie să fi fost distrus;(îi) amenajările şi echipamentul trebuie să fi fost dezinfectate în conformitate cu o procedură aprobată de serviciile oficiale; b) după eliminarea focarului trebuie să se asigure din nou conformitatea cu cerinţele stabilite la lit. B.7. Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor informează Comisia Europeană şi statele membre cu privire la suspendarea, reacordarea sau retragerea aprobării zonelor ori părţilor din zonele menţionate la pct. 1.  +  Capitolul II Zone de coasta pentru peste (coloana 2 a listei II din anexa nr. 1)A. O zona de coasta consta într-o parte a coastei sau a apei marii ori a unui estuar, cu o delimitare geografică precisa, care consta într-un sistem hidrologic omogen sau o serie de asemenea sisteme.Dacă este necesar, o zona de coasta poate fi considerată ca fiind constituită dintr-o parte a coastei sau a apei marii ori a unui estuar, situata între gurile a doua cursuri de apa, ori dintr-o parte a coastei sau a apei marii ori a unui estuar unde exista una sau mai multe ferme, cu condiţia să fie facuta o prevedere pentru o zona-tampon pe ambele părţi ale fermei sau fermelor, a carei întindere este stabilită de către Comisia Europeană, conform procedurii comunitare.B. Acordarea aprobăriiPentru a obţine statutul aprobat o zona de coasta pentru peşti trebuie să satisfacă cerinţele stabilite pentru zonele continentale menţionate la cap. I lit. B.C. Menţinerea statutuluiMenţinerea aprobării pentru o zona de coasta este supusă cerinţelor stabilite la cap. I lit. C.D. Suspendarea, reacordarea sau retragerea aprobăriiRegulile sunt identice cu cele stabilite la cap. I lit. D; totuşi, când zona este compusa dintr-o serie de sisteme hidrologice, suspendarea, reacordarea sau retragerea aprobării poate fi în legătură cu o parte a acestei serii, când aceasta parte are o delimitare geografică precisa, şi consta într-un sistem hidrologic omogen, cu condiţia ca partea care are încă statutul aprobat sa continue sa satisfacă definitia stabilită la lit. A.  +  Capitolul III Zone de coasta pentru moluste (coloana 2 a listei II din anexa nr. 1)A. O zona de coasta trebuie să respecte definitia stabilită la cap. II lit. A.B. Acordarea aprobăriiPentru a fi autorizata, o zona de coasta trebuie să satisfacă următoarele cerinţe:1. toate molustele nu au prezentat pentru cel puţin 2 ani nici un semn clinic sau de alta natura al uneia sau mai multora dintre bolile menţionate în coloana 1 a listei II din anexa nr. 1;2. toate fermele din zona de coasta sunt puse sub supravegherea serviciilor oficiale. Inspecţiile de sănătate sunt efectuate la intervale adaptate evoluţiei agenţilor patogeni în cauza. În cursul acestor inspecţii sunt recoltate probe şi trimise fără întârziere unui laborator aprobat, spre a fi testate pentru agenţii patogeni în cauza;3. dacă nu exista nici o ferma în zona continentala, serviciul oficial trebuie să fi prezentat molustele pentru o inspecţie de sănătate în conformitate cu pct. 2, la intervale adaptate la evoluţia agenţilor patogeni în cauza. Totuşi, dacă investigaţii amanuntite ale faunei arata ca zona nu conţine nici o molusca aparţinând speciilor vector, purtătoare sau susceptibile, serviciul oficial poate aproba zona înaintea introducerii oricărei moluste;4. examenele de laborator ale molustelor prelevate în cursul inspecţiilor de sănătate de către serviciile oficiale au prezentat rezultate negative cu privire la agenţii patogeni în cauza. Pentru zonele care au o înregistrare istorica a absentei bolilor menţionate în coloana 1 a listei II din anexa nr. 1, aceste informaţii pot fi luate în considerare pentru acordarea aprobării.C. Menţinerea aprobăriiMenţinerea aprobării este supusă următoarelor cerinţe:1. molustele introduse în zona de coasta trebuie să provină din alte zone de coasta autorizate sau din ferme autorizate în zone de coasta neautorizate;2. fiecare ferma trebuie supusă unei inspecţii de sănătate, în conformitate cu lit. B pct. 2, la intervale adaptate dezvoltării agenţilor patogeni în cauza;3. rezultatele examenelor de laborator ale molustelor prelevate în timpul inspecţiilor de sănătate trebuie să fi fost negative cu privire la agenţii bolilor menţionate în coloana 1 a listei II din anexa nr. 1;4. trebuie ţinut un registru de către fermierii sau persoanele responsabile pentru introducerea molustelor, care să conţină toate informaţiile necesare pentru a permite ca starea de sănătate a molustelor să fie supravegheată constant.D. Suspendarea, reacordarea şi retragerea aprobării1. Orice moarte anormala sau alt simptom care poate constitui motiv pentru suspectarea unui focar de boala menţionată în coloana 1 a listei II din anexa nr. 1, printre moluste, trebuie să fie notificat cat mai repede posibil serviciului oficial. Acesta din urma suspenda imediat autorizarea zonei sau, dacă zona este compusa dintr-o serie de sisteme hidrologice, a unei părţi a acestei serii, atunci când aceasta parte are o delimitare geografică precisa, şi consta într-un sistem hidrologic omogen, cu condiţia ca partea care are încă statutul aprobat sa continue sa satisfacă definitia stabilită la cap. I lit. A.2. O proba de moluste bolnave trebuie să fie trimisa laboratorului autorizat spre a fi testata pentru agenţii patogeni în cauza. Rezultatele testelor trebuie să fie comunicate imediat serviciului oficial.3. Când rezultatele sunt negative pentru agenţii patogeni în cauza, dar pozitive pentru alţi agenţi, aprobarea trebuie reacordata.4. Totuşi, când nu poate fi stabilit nici un diagnostic, trebuie să fie efectuată o inspecţie de sănătate ulterioară, în termen de 15 zile de la prima prelevare de probe, şi trebuie prelevat un număr suficient de moluste bolnave şi trimis laboratorului autorizat spre a fi testat pentru agenţii patogeni în cauza. Dacă rezultatele sunt din nou negative sau dacă nu mai exista nici o molusca bolnava, serviciul oficial reacorda aprobarea.5. Când rezultatele sunt pozitive, serviciul oficial retrage autorizarea zonei sau părţii din zona la care se face referire la pct. 1.6. Reacordarea aprobării unei zone sau părţii dintr-o zona la care se face referire la pct. 1 este supusă următoarelor cerinţe: a) când apare un focar, molustele infectate sau contaminate trebuie să fi fost distruse, iar amenajările şi echipamentul trebuie să fi fost dezinfectate în conformitate cu o procedură aprobată de serviciile oficiale; b) după eliminarea focarului, cerinţele stabilite la cap. I lit. B trebuie să fie din nou respectate.7. Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor informează Comisia Europeană şi statele membre cu privire la suspendarea, reacordarea sau retragerea aprobării zonelor ori a părţilor din zonele la care s-a făcut referire la pct. 1.  +  Anexa 3 la norma sanitară veterinaraFERME AUTORIZATE ÎNTR-O ZONA NEAUTORIZATA  +  Capitolul I Ferme continentale pentru peşti (coloana 2 a listei II din anexa nr. 1)A. Acordarea aprobăriiPentru a fi autorizata, o ferma trebuie să satisfacă următoarele cerinţe:1. apa trebuie să fie furnizată de o fântâna, o sonda sau un izvor. Când o asemenea rezerva de apa este situata la distanta de ferma, apa trebuie să fie furnizată direct fermei şi să fie canalizata printr-o conducta sau, cu acordul serviciului oficial, printr-un canal deschis ori printr-un conduct natural, cu condiţia ca aceasta sa nu constituie o sursa de infectie pentru ferma şi sa nu permită introducerea de peste salbatic. Canalul de apa trebuie să fie sub controlul fermei sau, în cazurile în care acest lucru nu este posibil, al serviciului oficial;2. trebuie să existe o bariera naturala sau artificiala situata în aval, care să împiedice pestii să între în ferma menţionată;3. dacă este necesar, poate fi protejata împotriva inundarii şi infiltrarii apei;4. trebuie să respecte, mutatis mutandis, cerinţele stabilite în cap. I lit. B din anexa nr. 2. În plus, când autorizarea este solicitată pe baza unei evidente cu un sistem oficial de control pentru o perioadă de 10 ani, trebuie să fie întrunite următoarele cerinţe suplimentare: ferma sa fi fost supusă, cel puţin o dată pe an, unei inspecţii clinice şi prelevarii de probe spre a fi testate pentru agenţii patogeni în cauza într-un laborator autorizat;5. poate fi obiectul unor măsuri suplimentare impuse de serviciul oficial, când sunt considerate necesare pentru a preveni introducerea bolilor. Asemenea măsuri pot include stabilirea unei zone-tampon în jurul fermei, în care este realizat un program de supraveghere, şi stabilirea protecţiei împotriva intruziunii de posibili purtători sau vectori de agenţi patogeni;6. totuşi: a) o ferma noua care îndeplineşte cerinţele menţionate la pct. 1, 2, 3 şi 5, dar care îşi începe activităţile cu peste, oua sau gameti dintr-o zona autorizata sau dintr-o ferma autorizata situata într-o zona neautorizata, poate obţine aprobare fără să fie supusă prelevarii de probe solicitate pentru acordarea autorizării; b) o ferma care îndeplineşte cerinţele menţionate la pct. 1, 2, 3 şi 5, care îşi reîncepe activităţile, după o pauza, cu peste, oua sau gameti dintr-o zona autorizata sau dintr-o ferma autorizata situata într-o zona neautorizata, poate obţine autorizarea fără să fie supusă prelevarii de probe cerute pentru acordarea autorizării, cu condiţia ca:(i) istoricul sănătăţii fermei pentru ultimii 4 ani de funcţionare să fie cunoscut de serviciul oficial; totuşi, dacă ferma în cauza a fost în funcţiune pentru mai puţin de 4 ani, se ia în considerare perioada efectivă în care a fost în funcţiune;(îi) ferma sa nu fi fost supusă măsurilor de sănătate animala cu privire la bolile menţionate în lista II din anexa nr. 1 şi sa nu fi existat antecedente ale acestor boli în ferma;(iii) înainte de introducerea pestilor, oualor sau gametilor, ferma să fie curatata şi dezinfectata, urmată de depopulare pentru o perioadă minima de 15 zile sub supraveghere oficială.B. Menţinerea autorizăriiMenţinerea autorizării este supusă cerinţelor stabilite în cap. I lit. C din anexa nr. 2. Totuşi, prelevarea de probe trebuie să fie efectuată o dată pe an.C. Suspendarea, reacordarea şi retragerea aprobăriiSe aplica cerinţele stabilite la cap. I lit. D din anexa nr. 2.  +  Capitolul II Ferme de coasta pentru peşti (coloana 2 a listei II din anexa nr. 1)A. Acordarea autorizăriiPentru a fi autorizata, o ferma trebuie să satisfacă următoarele cerinţe:1. să fie aprovizionata cu apa prin intermediul unui sistem care include echipament pentru distrugerea agenţilor bolilor menţionate în coloana 1 a listei II din anexa nr. 1; criteriile cerute pentru aplicarea uniforma a acestor prevederi şi, în special, cele cu privire la funcţionarea adecvată a sistemului se stabilesc în conformitate cu procedura comunitara;2. să respecte, mutatis mutandis, cerinţele stabilite la cap. II lit. B din anexa nr. 2;3. totuşi: a) o ferma noua care îndeplineşte cerinţele menţionate la pct. 1 şi 2, dar care îşi începe activităţile cu peste, oua sau gameti dintr-o zona autorizata sau dintr-o ferma autorizata situata într-o zona neautorizata, poate obţine aprobare fără să fie supusă prelevarii de probe cerute pentru acordarea aprobării; b) o ferma care îndeplineşte cerinţele menţionate la pct. 1 şi 2, care îşi reîncepe activităţile, după o pauza, cu peste, oua sau gameti dintr-o zona autorizata sau dintr-o ferma autorizata situata într-o zona neautorizata, poate obţine autorizare fără să fie supusă prelevarii de probe cerute pentru acordarea aprobării, cu condiţia ca:(i) istoricul sănătăţii fermei în timpul ultimilor 4 ani de funcţionare să fie cunoscut de serviciul oficial; totuşi, dacă ferma în cauza a fost în funcţiune pentru mai puţin de 4 ani, se ia în considerare perioada efectivă în care a fost în funcţiune;(îi) ferma sa nu fi fost supusă măsurilor de sănătate a animalelor cu privire la bolile menţionate în lista II din anexa nr. 1 şi sa nu fi existat antecedente ale acestor boli în ferma;(iii) înainte de introducerea pestilor, oualor sau gametilor, ferma să fie curatata şi dezinfectata, urmată de depopulare pentru o perioadă minima de 15 zile, sub supraveghere oficială.B. Menţinerea aprobăriiMenţinerea aprobării va fi supusă, mutatis mutandis, cerinţelor stabilite în cap. II lit. C din anexa nr. 2.C. Suspendarea, reacordarea şi retragerea aprobăriiSe vor aplica, mutatis mutandis, cerinţele stabilite în cap. II lit. D din anexa nr. 2.  +  Capitolul III Ferme de coasta pentru moluste (coloana 2 a listei II din anexa nr. 1)A. Acordarea autorizăriiPentru a fi autorizata, o ferma trebuie să satisfacă următoarele cerinţe:1. să fie aprovizionata cu apa prin intermediul unui sistem care include echipament pentru distrugerea agenţilor bolilor menţionate în coloana 1 a listei II din anexa nr. 1; criteriile cerute pentru aplicarea uniforma a acestor prevederi şi, în special, cele cu privire la funcţionarea adecvată a sistemului se stabilesc în conformitate cu procedura comunitara;2. să respecte, mutatis mutandis, cerinţele stabilite în cap. III lit. B pct. 1, 2 şi 4 din anexa nr. 2;3. totuşi: a) o ferma noua care îndeplineşte cerinţele menţionate la pct. 1 şi 2, dar care îşi începe activităţile cu moluste dintr-o zona autorizata sau dintr-o ferma autorizata situata într-o zona neautorizata, poate obţine autorizare fără să fie supusă prelevarii de probe cerute pentru acordarea autorizării; b) o ferma care îndeplineşte cerinţele menţionate la pct. 1 şi 2, care îşi reîncepe, după o pauza, activităţile cu moluste dintr-o zona autorizata sau dintr-o ferma autorizata situata într-o zona neautorizata, poate obţine autorizare fără să fie supusă prelevarii de probe cerute pentru acordarea autorizării, cu condiţia ca:(i) istoricul sănătăţii fermei în timpul ultimilor 2 ani de funcţionare să fie cunoscut de serviciul oficial;(îi) ferma sa nu fi fost supusă măsurilor de sănătate animala cu privire la bolile menţionate în lista II din anexa nr. 1 şi sa nu fi existat antecedente ale acestor boli în ferma;(iii) înainte de introducerea molustelor ferma să fie curatata şi dezinfectata, urmată de depopulare pentru o perioadă minima de 15 zile sub supraveghere oficială.B. Menţinerea aprobăriiMenţinerea aprobării va fi supusă, mutatis mutandis, garanţiilor stabilite la cap. III lit. C pct. 1-4 din anexa nr. 2.C. Suspendarea, reacordarea şi retragerea aprobăriiCerinţele stabilite la cap. III lit. D din anexa nr. 2 se vor aplica mutatis mutandis.  +  Anexa 4 la norma sanitară veterinaraREÎNNOIREA APEIReînnoirea apei în timpul transportului animalelor de acvacultura va fi efectuată în amenajări care sunt autorizate de Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor şi care îndeplinesc următoarele cerinţe:1. proprietăţile igienice ale apei disponibile pentru schimbare trebuie să fie de asa natura încât sa nu modifice situaţia sănătăţii speciilor transportate în ceea ce priveşte agenţii bolilor menţionate în coloana 1 a listei II din anexa nr. 1;2. aceste amenajări vor conţine dispozitive destinate sa prevină orice contaminare a mediului gazda: a) fie prin facilitarea dezinfectiei apei; b) fie asigurând ca eliberarea acestei apei nu va atrage în nici o împrejurare deversarea în largul marii sau în ape curgătoare.  +  Anexa 5 MODELE DE DOCUMENTE DE MIŞCARE  +  Capitolul I Document de mişcare pentru pestii vii, ouăle şi gametii dintr-o zona autorizataMovement document for live fish, eggs and gametes from an approved zoneI. Ţara de origine:I. Country of origin:Zona aprobată: ............................................................Approved zone: ............................................................II. Ferma de origine (numele şi adresa) ..............................................................................................................II. Farm of origin (name and address): ...............................................................................................................III. Animale sau produse:III. Animals or products:
  Peste viu Live fish Oua Eggs Gameti Gametes
  Familia (numele comun şi numele ştiinţific) Family (common name and scientific name) Specia (numele comun şi numele ştiinţific) Species (common name and scientific name)
  Cantitatea Quantity Numărul Number
  Greutatea totală Total weight
  Greutatea medie Average weight
  IV. Destinaţia:IV. Destination:Ţara de destinaţie .......................................................Country of destination ....................................................Destinatar (numele şi adresa): .....................................................................................................................Consignee (name and address): ......................................................................................................................V. Mijloace de transport (natura şi identificarea) .......................V. Means of transport (nature and identification) ........................VI. Atestarea sănătăţii:VI. Health attestation:Subsemnatul, certific prin acesta ca animalele sau bunurile care formează prezentul lot îşi au originea într-o zona aprobată şi ca satisfac cerinţele Directivei 91/67/CEE .I, the undersigned, hereby certify that the animals or doods forming the present consignment originale from an approved zone and that they satisfy the requirements of Directive 91/67/EEC.Întocmit la ......(locul).......... la .....(data)............Done at .........(locul)........... on .....(date)..............................(semnatura serviciului oficial)(signature of official service)Ştampila serviciului oficialStamp of official service( )...................(numele şi funcţia ofiţerului caresemnează, cu litere mari de tipar)(name în capital letters, function ofsigning officer)
   +  Capitolul II Document de mişcare pentru pestii vii, ouăle şi gametii dintr-o ferma autorizataMovement document for live fish, eggs and gametes from an approved farmI. Ţara de origine:I. Country of origin:Zona aprobată: ............................................................Approved zone: ............................................................II. Ferma de origine (numele şi adresa) ..............................................................................................................II. Farm of origin (name and address): ...............................................................................................................III. Animale sau produse:III. Animals or products:
  Peste viu Live fish Oua Eggs Gameti Gametes
  Familia (numele comun şi numele ştiinţific) Family (common name and scientific name) Specia (numele comun şi numele ştiinţific) Species (common name and scientific name)
  Cantitatea Quantity Numărul Number
  Greutatea totală Total weight
  Greutatea medie Average weight
  IV. Destinaţia:IV. Destination:Ţara de destinaţie .......................................................Country of destination ....................................................Destinatar (numele şi adresa): .....................................................................................................................Consignee (name and address): ......................................................................................................................V. Mijloace de transport (natura şi identificarea) .......................V. Means of transport (nature and identification) ........................VI. Atestarea sănătăţii:VI. Health attestation:Subsemnatul, certific prin acesta ca animalele sau bunurile care formează prezentul lot îşi au originea într-o ferma aprobată şi ca satisfac cerinţele Directivei 91/67/CEE .I, the undersigned, hereby certify that the animals or doods forming the present consignment originale from an approved farm and that they satisfy the requirements of Directive 91/67/EEC.Întocmit la ......(locul).......... la .....(data)............Done at .........(locul)........... on .....(date)..............................(semnatura serviciului oficial)(signature of official service)Ştampila serviciului oficialStamp of official service( )...................(numele şi funcţia ofiţerului caresemnează, cu litere mari de tipar)(name în capital letters, function ofsigning officer)
   +  Capitolul III Document de mişcare pentru molustele dintr-o zona de coasta autorizataMovement document for molluscs from an approved coastal zoneI. Ţara de origine:I. Country of origin:Zona aprobată: ............................................................Approved zone: ............................................................II. Ferma de origine (numele şi adresa) ..............................................................................................................II. Farm of origin (name and address): ...............................................................................................................III. Animale sau produse:III. Animals or products:
  Moluste Molluscs
  Familia (numele comun şi numele ştiinţific) Family (common name and scientific name) Specia (numele comun şi numele ştiinţific) Species (common name and scientific name)
  Cantitatea Quantity Numărul Number
  Greutatea totală Total weight
  Greutatea medie Average weight
  IV. Destinaţia:IV. Destination:Ţara de destinaţie .......................................................Country of destination ....................................................Destinatar (numele şi adresa): .....................................................................................................................Consignee (name and address): ......................................................................................................................V. Mijloace de transport (natura şi identificarea) .......................V. Means of transport (nature and identification) ........................VI. Atestarea sănătăţii:VI. Health attestation:Subsemnatul, certific prin acesta ca animalele care formează prezentul lot îşi au originea într-o zona de coasta aprobată şi ca satisfac cerinţele Directivei 91/67/CEE .I, the undersigned, hereby certify that the animals forming the present consignment originale from an approved coastal zone and that they satisfy the requirements of Directive 91/67/EEC.Întocmit la ......(locul).......... la .....(data)............Done at .........(locul)........... on .....(date)..............................(semnatura serviciului oficial)(signature of official service)Ştampila serviciului oficialStamp of official service( )...................(numele şi funcţia ofiţerului caresemnează, cu litere mari de tipar)(name în capital letters, function ofsigning officer)
   +  Capitolul IV Document de mişcare pentru molustele dintr-o ferma autorizataMovement document for molluscs from an approved coastal zoneI. Ţara de origine:I. Country of origin:Zona aprobată: ............................................................Approved zone: ............................................................II. Ferma de origine (numele şi adresa) ..............................................................................................................II. Farm of origin (name and address): ...............................................................................................................III. Animale sau produse:III. Animals or products:
  Moluste Molluscs
  Familia (numele comun şi numele ştiinţific) Family (common name and scientific name) Specia (numele comun şi numele ştiinţific) Species (common name and scientific name)
  Cantitatea Quantity Numărul Number
  Greutatea totală Total weight
  Greutatea medie Average weight
  IV. Destinaţia:IV. Destination:Ţara de destinaţie .......................................................Country of destination ....................................................Destinatar (numele şi adresa): .....................................................................................................................Consignee (name and address): ......................................................................................................................V. Mijloace de transport (natura şi identificarea) .......................V. Means of transport (nature and identification) ........................VI. Atestarea sănătăţii:VI. Health attestation:Subsemnatul, certific prin acesta ca animalele care formează prezentul lot îşi au originea într-o ferma aprobată şi ca satisfac cerinţele Directivei 91/67/CEE .I, the undersigned, hereby certify that the animals forming the present consignment originale from an approved farm and that they satisfy the requirements of Directive 91/67/EEC.Întocmit la ......(locul).......... la .....(data)............Done at .........(locul)........... on .....(date)..............................(semnatura serviciului oficial)(signature of official service)Ştampila serviciului oficialStamp of official service( )...................(numele şi funcţia ofiţerului caresemnează, cu litere mari de tipar)(name în capital letters, function ofsigning officer)----------