HOTĂRÂRE nr. 543 din 26 aprilie 2006pentru aprobarea structurilor din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale care au ca obiect de activitate gestionarea asistenţei financiare comunitare, precum şi a normelor de acordare a drepturilor salariale personalului aferent
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 5 mai 2006    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 1 alin. (2) şi al art. 2 din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările ulterioare, al art. II din Legea nr. 9/2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 54/2005 pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, precum şi al art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2006 privind unele măsuri pentru întărirea capacităţii administrative a României pentru integrarea în Uniunea Europeană,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1În înţelesul prezentei hotărâri, expresiile folosite au următoarea semnificaţie: a) gestionarea asistenţei financiare nerambursabile comunitare - activităţi de programare, implementare, monitorizare, raportare, evaluare, contractare, control tehnic şi financiar, efectuarea plăţilor, auditare sau de avizare a legalităţii, precum şi activităţi specifice de coordonare şi control, cu privire la fondurile SAPARD şi la fondurile europene pentru agricultură, dezvoltare rurală şi pescuit; b) structuri organizatorice de gestionare a asistenţei financiare nerambursabile comunitare - instituţiile publice din subordinea şi coordonarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, precum şi compartimentele şi colectivele organizatorice din aparatul central al acestuia, cu atribuţii şi responsabilităţi în gestionarea fondurilor SAPARD, a fondurilor europene pentru agricultură, dezvoltare rurală şi pescuit, altele decât Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit; c) Autoritatea de Management pentru Programul SAPARD - organismul responsabil pentru eficienţa şi corectitudinea coordonării şi raportării privind monitorizarea şi evaluarea Programului SAPARD; d) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - răspunde de gestionarea eficientă, efectivă şi transparentă a asistenţei financiare asigurate prin Fondul European pentru Garantarea Agriculturii (FEGA) pentru plăţile directe şi măsurile de piaţă şi pentru unele măsuri finanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR); e) Autoritatea de Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală - organismul responsabil pentru eficienţa şi corectitudinea programării, implementării, coordonării, promovării, controlului şi raportării Programului Naţional de Dezvoltare Rurală finanţat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR); f) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Pescuit - organismul responsabil pentru eficienţa şi corectitudinea programării, implementării, coordonării, promovării, controlului şi raportării pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Pescuit finanţat din Fondul European pentru Pescuit (FEP); g) Fondul European pentru Pescuit (FEP) - fondul comunitar nerambursabil, acordat statelor membre ale Uniunii Europene pentru sprijinirea dezvoltării durabile a sectorului pescuit, a zonelor de pescuit şi a pescuitului în apele interioare; h) Autoritatea Competentă pentru Acreditarea Agenţiilor de Plăţi pentru Agricultură, Dezvoltare Rurală şi Pescuit şi a Organismului Coordonator al Agenţiilor de Plăţi pentru Agricultură, Dezvoltare Rurală şi Pescuit - structură organizatorică care acordă şi/sau retrage acreditarea de funcţionare a acestora.  +  Articolul 2Se aprobă structurile organizatorice ale Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale care au ca obiect de activitate gestionarea asistenţei financiare nerambursabile comunitare acordate României de către Comunitatea Europeană pentru perioada de preaderare prin Instrumentul Special de Preaderare pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (SAPARD), iar pentru perioada postaderare prin Fondul European pentru Garantarea Agriculturii (FEGA), prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), prin Fondul European pentru Pescuit (FEP): a) Direcţia generală dezvoltare rurală, care îndeplineşte următoarele funcţii:1. Autoritate de Management pentru Programul SAPARD;2. Autoritate de Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală;3. de programare pentru Programul SAPARD şi pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală;4. de monitorizare, evaluare şi control al Programului SAPARD;5. implementarea măsurilor de asistenţă tehnică şi formare profesională din Programul SAPARD; b) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură; c) Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură, care îndeplineşte funcţiile de:1. Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Pescuit;2. programare pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Pescuit; d) Autoritatea Competentă pentru Acreditarea Agenţiilor de Plăţi pentru Agricultură, Dezvoltare Rurală şi Pescuit şi a Organismului Coordonator al Agenţiilor de Plăţi pentru Agricultură, Dezvoltare Rurală şi Pescuit.  +  Articolul 3Prevederile prezentei hotărâri se aplică următoarelor categorii de personal: a) personalului de conducere şi personalului de execuţie, constituit din funcţionari publici sau, după caz, personal încadrat cu contract individual de muncă pe durată determinată sau nedeterminată, având atribuţii în procesul de gestionare a asistenţei financiare nerambursabile comunitare sau care desfăşoară activităţi adiacente, de natură financiar-contabilă şi juridică, care fac parte din structurile organizatorice prevăzute la art. 2; b) altor categorii de personal care realizează activităţi de audit şi/sau control al gestionării asistenţei financiare nerambursabile comunitare din cadrul structurilor organizatorice prevăzute la art. 2.  +  Articolul 4Salariile de bază ale personalului prevăzut la art. 3 se majorează potrivit art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2006 privind unele măsuri pentru întărirea capacităţii administrative a României pentru integrarea în Uniunea Europeană, potrivit bugetului aprobat al fiecărei structuri organizatorice, dacă atribuţiile specifice domeniului gestionării asistenţei financiare nerambursabile comunitare, prevăzute în fişa postului, reprezintă minimum 75% din totalul obiectivelor şi atribuţiilor de serviciu sau minimum 75% din timpul alocat îndeplinirii tuturor atribuţiilor de serviciu prevăzute în fişa postului.  +  Articolul 5 (1) Lista cuprinzând numărul şi structura posturilor ocupate de personalul care gestionează asistenţa financiară nerambursabilă comunitară va fi aprobată prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, pentru fiecare structură organizatorică cu atribuţii în procesul de gestionare a asistenţei financiare nerambursabile comunitare, în baza raportului întocmit de compartimentul organizatoric cu atribuţii în managementul resurselor umane din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. (2) Majorările salariale vor putea fi acordate personalului din cadrul structurilor organizatorice, în baza unui dosar înaintat structurii competente din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, prevăzută la alin. (1), alcătuit din următoarele documente: a) regulamentul de organizare şi funcţionare al structurii organizatorice; b) organigrama structurii organizatorice; c) actul administrativ de constituire a structurii organizatorice, după caz; d) ordinul/decizia de numire a personalului în cadrul structurii organizatorice, care va cuprinde şi lista persoanelor numite; e) fişele postului pentru personalul din structurile organizatorice.  +  Articolul 6Instituţiile publice al căror personal beneficiază de creşteri salariale vor comunică Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale orice modificare de personal, structură, organizare şi/sau funcţionare, împreună cu documentele constatatoare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────Ministrul agriculturii,pădurilor şi dezvoltării rurale,Gheorghe FluturMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 26 aprilie 2006.Nr. 543.__________