LEGE nr. 109 din 27 aprilie 2006pentru înfiinţarea comunei Bucerdea Grânoasă prin reorganizarea comunei Crăciunelu de Jos, judeţul Alba
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 3 mai 2006    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează comuna Bucerdea Grânoasă, judeţul Alba, având în componenţă satele Bucerdea Grânoasă, Cornu, Pădure şi Pânca, prin reorganizarea comunei Crăciunelu de Jos. (2) Reşedinţa comunei Bucerdea Grânoasă se stabileşte în satul Bucerdea Grânoasă.  +  Articolul 2 (1) În urma reorganizării prevăzute la art. 1, comuna Crăciunelu de Jos are în componenţă satul Crăciunelu de Jos. (2) Reşedinţa comunei Crăciunelu de Jos rămâne în satul Crăciunelu de Jos.  +  Articolul 3 (1) Până la constituirea, potrivit legii, a autorităţilor administraţiei publice locale în comuna Bucerdea Grânoasă, rezolvarea problemelor curente se asigură de 2 delegaţi, numiţi prin ordin al prefectului, cu atribuţii de primar şi viceprimar, precum şi de un secretar numit de prefect, în condiţiile legii, care vor reprezenta autorităţile locale. (2) Salarizarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se face, potrivit reglementărilor legale în vigoare, din bugetul comunei Crăciunelu de Jos.  +  Articolul 4 (1) Consiliul Judeţean Alba şi delegaţii împuterniciţi conform prevederilor art. 3 alin. (1), împreună cu Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Alba şi cu Consiliul Local al Comunei Crăciunelu de Jos, repartizează veniturile şi cheltuielile bugetului pe anul 2006 şi patrimoniul actual al comunei Bucerdea Grânoasă între comunele prevăzute la art. 1 şi 2. (2) Veniturile şi cheltuielile care, în condiţiile legii, revin de drept comunei Bucerdea Grânoasă se administrează şi se gestionează prin autorităţile administraţiei publice locale ale acestei noi comune, iar echilibrarea bugetului local se realizează pe seama sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, în limita prevederilor aprobate pentru anul 2006, pe ansamblul judeţului Alba. (3) Bugetul comunei Bucerdea Grânoasă pe anul 2006 se elaborează de către delegaţii prevăzuţi la art. 3 alin. (1), cu avizul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Alba. (4) Operaţiunile de predare-preluare se fac pe bază de protocol încheiat între primarul comunei Crăciunelu de Jos şi delegatul, desemnat prin ordin al prefectului, cu atribuţii de primar al comunei Bucerdea Grânoasă.  +  Articolul 5Alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale în comuna nou-înfiinţată, potrivit art. 1, se organizează în termen de cel mult 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 6Până la noile alegeri locale, autorităţile administraţiei publice locale din comuna Bucerdea Grânoasă funcţionează în componenţa avută la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 7Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 27 aprilie 2006.Nr. 109.----