LEGE nr. 97 din 25 aprilie 2006pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 375 din 2 mai 2006    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 41 din 14 iulie 2005 privind reglementarea unor măsuri financiare, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.3 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 677 din 28 iulie 2005, cu următoarele modificări şi completări:1. La capitolul I secţiunea 1, articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Contribuţia prevăzută la art. 1 este datorată de contribuabilii producători de zahăr din sfeclă de zahăr şi de contribuabilii producători de izoglucoză, operatorii economici, persoane fizice sau juridice, pentru producţia realizată în cadrul cotelor repartizate acestora. (2) Repartizarea cotelor de producţie de zahăr şi izoglucoză, pentru fiecare producător, şi calcularea cuantumului contribuţiei în raport cu aceste cote se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, în funcţie de decizia Comisiei Europene privind cotele de producţie de zahăr şi izoglucoză alocate României. (3) Calculul, colectarea şi controlul contribuţiilor prevăzute la art. 1 se realizează de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi prin structurile sale teritoriale. (4) Pentru administrarea de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, a contribuţiilor prevăzute la art. 1 se aplică în mod corespunzător procedurile în materie de administrare a creanţelor fiscale. (5) În aplicarea prezentei secţiuni se vor elabora instrucţiuni aprobate prin ordin comun al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al ministrului finanţelor publice."2. La capitolul I secţiunea a 2-a, alineatul (1) al articolului 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Sumele plătite la scadenţe de către Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de garant sau împrumutat, în contul beneficiarilor de credite interne ori externe garantate de stat sau de credite externe contractate de stat şi subîmprumutate ca urmare a lipsei disponibilităţilor financiare ale acestora, reprezentând rate de capital, dobânzi, comisioane şi alte costuri, precum şi comisioanele datorate şi neachitate la fondul de risc de către aceştia, dobânzile şi penalităţile de întârziere aferente acestora se recuperează de către organele fiscale în a căror rază teritorială îşi au domiciliul fiscal beneficiarii, în baza înscrisurilor întocmite de direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, prin care se individualizează sumele de recuperat şi care constituie titluri executorii. În cazul în care instanţele judecătoreşti s-au pronunţat asupra acestor sume, executarea silită se efectuează în temeiul hotărârii judecătoreşti care, potrivit legii, constituie titlu executoriu."3. La capitolul II secţiunea a 3-a articolul III punctul 1, articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) În vederea privatizării Societăţii Comerciale Combinatul Siderurgic «Sidex» - S.A. Galaţi, denumită în continuare societate, Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, denumită în continuare APAPS, transferă către investitorul strategic dreptul de proprietate asupra întregului pachet de acţiuni deţinut de stat la societate, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă şi ale prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Conform strategiei de privatizare a societăţii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.032/2000, APAPS oferă la privatizare investitorului strategic acţiunile nou-rezultate din orice conversie în acţiuni a creanţelor deţinute asupra societăţii."4. La capitolul II secţiunea a 3-a articolul III punctul 2, alineatul (3) al articolului 11 va avea următorul cuprins:"(3) Pentru ratele de capital, inclusiv dobânzile şi comisioanele plătite de Ministerul Finanţelor Publice în cadrul creditelor externe contractate cu garanţia statului de către societate, aceasta va plăti Ministerului Finanţelor Publice, începând cu data de 1 ianuarie 2005, o dobândă anuală de 7,24%, plus o marjă de 1% aplicată la aceste sume."5. La capitolul II secţiunea a 3-a articolul III punctul 3, alineatul (4) al articolului 11 va avea următorul cuprins:"(4) În cazul în care societatea nu respectă oricare dintre termenele de plată prevăzute în acordurile de eşalonare încheiate, aceasta este obligată la plata accesoriilor, de la data scadenţei până la plata integrală a debitului, conform Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."6. La capitolul II secţiunea a 3-a articolul III, după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 4, cu următorul cuprins:"4. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 11 se abrogă."7. Capitolul II se completează cu o nouă secţiune, secţiunea a 4^1-a, cu următorul cuprins:"SECŢIUNEA a 4^1-aModificarea Legii datoriei publice nr. 313/2004Art. IV^1 . - Legea datoriei publice nr. 313/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 577 din 29 iunie 2004, se modifică după cum urmează:- Alineatul (1) al articolului 17 va avea următorul cuprins:«Art. 17. - (1) După efectuarea de către Ministerul Finanţelor Publice a plăţii sau a plăţilor generate de execuţia garanţiei de stat sau de acordurile de împrumut subsidiar, respectiv de acordurile de împrumut subsidiar şi de garanţie, beneficiarul împrumutului garantat sau subîmprumutului are obligaţia să restituie Ministerului Finanţelor Publice echivalentul cheltuielilor efectuate de acesta, în conformitate cu prevederile convenţiei de garantare, ale acordului de împrumut subsidiar, respectiv ale acordului de împrumut subsidiar şi de garanţie, încheiate între beneficiarul împrumutului şi Ministerul Finanţelor Publice.»"8. La capitolul II secţiunea a 5-a articolul V punctul 1, articolul 286^1 va avea următorul cuprins:"Art. 286^1. - (1) Orice persoană poate dobândi cu orice titlu sau poate deţine, singură ori împreună cu persoanele cu care acţionează în mod concertat, acţiuni emise de către societăţile de investiţii financiare rezultate din transformarea fondurilor proprietăţii private, dar nu mai mult de 1% din capitalul social al societăţilor de investiţii financiare. (2) Exerciţiul dreptului de vot este suspendat pentru acţiunile deţinute de acţionarii care depăşesc limitele prevăzute la alin. (1). (3) Persoanele menţionate la alin. (1) au obligaţia ca la atingerea pragului de 1% să informeze în maximum 3 zile lucrătoare societatea de investiţii financiare, C.N.V.M. şi piaţa reglementată pe care sunt tranzacţionate respectivele acţiuni. (4) În termen de 3 luni de la data depăşirii limitei de 1% din capitalul social al societăţilor de investiţii financiare, acţionarii aflaţi în această situaţie sunt obligaţi să vândă acţiunile care depăşesc limita de deţinere. (5) C.N.V.M. va emite reglementări pentru aplicarea prezentului articol."9. La capitolul II secţiunea a 5-a, punctul 2 al articolului V devine articolul 286^2.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 25 aprilie 2006.Nr. 97.----------