REGULAMENT din 6 octombrie 1997de aplicare a Legii imbunatatirilor funciare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 21 octombrie 1997   +  Capitolul 1 Prevederi generale  +  Articolul 1Rolul regulamentului şi domeniul de aplicare (1) Prezentul regulament reprezinta sistemul unitar de norme, reguli, criterii şi principii privind aplicarea Legii imbunatatirilor funciare nr. 84/1996. (2) Regulamentul precizeaza aplicarea Legii nr. 84/1996 în activităţile de cercetare, studii de teren, proiectare, execuţie, exploatare, întreţinere, reparatii, finanţare din fondurile constituite potrivit legii şi altele asemenea din domeniul imbunatatirilor funciare. (3) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii pentru persoanele juridice şi fizice din tara şi din strainatate, care realizează activităţi în domeniul imbunatatirilor funciare pe teritoriul României. (4) Înţelesul unor termeni de specialitate din lege şi din regulament este cuprins în anexa nr. 1 la prezentul regulament.  +  Articolul 2Definirea, rolul, scopul, importanţa şi particularitatile amenajarilor de imbunatatiri funciare (1) Amenajarile de imbunatatiri funciare sunt lucrari complexe de constructii hidrotehnice şi agropedoameliorative, care se realizează pe terenuri cu destinatie agricola sau silvica. (2) Rolul amenajarilor de imbunatatiri funciare este de a preveni, de a reduce şi de a inlatura procesele de deteriorare a fondului funciar, cauzate de factori naturali - seceta, inundaţii, exces de umiditate - sau de activităţi antropice prin măsuri specifice. (3) Scopul amenajarilor de imbunatatiri funciare este de valorificare superioara a fondului funciar, în principal cresterea potentialului productiv al solului şi introducerea în circuitul economic a terenurilor neproductive. (4) Importanţa amenajarilor de imbunatatiri funciare este definita de: a) intinderea deosebit de mare a terenurilor afectate de factori limitativi - peste 70% din suprafaţa cu destinatie agricola -, care reclama amenajari / lucrari de imbunatatiri funciare pentru ameliorare; b) caracterul de utilitate publică de interes naţional şi, după caz, local al acestor amenajari / lucrari; c) contribuţia majoră pe care o au la protectia, conservarea şi utilizarea durabila a solului, la asigurarea securitatii alimentare şi la menţinerea şi ameliorarea calităţii mediului. (5) Particularitatile principale ale amenajarilor de imbunatatiri funciare sunt: a) proiectarea, executarea şi exploatarea, după caz:- pe genuri de lucrari sau în complex, pe aceeasi suprafaţa, în functie de necesitatile de ameliorare a terenului;- intr-o singura etapa sau în mai multe etape, în functie de necesitatea, oportunitatea, complexitatea şi efectul lucrărilor din etapele anterioare;- în corelare cu conţinutul planurilor de amenajare a teritoriului, aprobate potrivit legii;- în acord cu interesele proprietarilor de terenuri, potrivit prevederilor legale;- ţinând seama de cerinţele economiei naţionale şi de masurile de protecţie a mediului; b) ajustarea, periodic, în acord cu cerinţele procesului de ameliorare la noile condiţii din teritoriu, impuse de schimbările importante care pot avea loc pe suprafetele amenajate, datorita oscilatiilor periodice ale factorilor de risc şi progresului social; ajustarea implica, după caz, reabilitarea, modernizarea, completarea şi extinderea amenajarilor.  +  Articolul 3Lucrarile şi zonele de protecţie aferente din amenajarile de imbunatatiri funciare (1) Indiguirile şi regularizarile cursurilor de apa cuprind, după caz, urmatoarele lucrari: indiguiri, calibrari şi reprofilari de albii, taieturi de coturi, derivatii, consolidari de maluri, acumulari temporare, cantoane, constructii pentru asigurarea pazei şi a sigurantei în exploatare, cu instalatiile aferente. (2) Amenajarile de irigatii cuprind, după caz: a) lucrari pentru captarea apei: prize cu pompare şi/sau gravitationale, puturi forate, conducte, bazine de aspiratie şi de refulare, aparari şi consolidari de maluri, lucrari pentru dirijarea curentilor de apa, cu instalatiile aferente; b) lucrari pentru aductiunea şi distributia apei: canale, conducte, noduri hidrotehnice, stavilare, constructii de traversare şi de subtraversare, statii de pompare, bazine de aspiratie şi de refulare, consolidari, captuseli, cu instalatiile aferente; c) lucrari pentru amenajarea interioara: canale şi conducte ingropate, care alimenteaza cu apa instalatiile de irigatii şi, după caz, agregatele de pompare mobile, lucrari de nivelare a terenului, cu instalatiile aferente; d) instalaţii de irigatii şi agregate de pompare mobile pentru aplicarea udarilor; e) lucrari pentru evacuarea apei în caz de avarii: canale, conducte, deversoare, stavilare, cu instalatiile aferente; f) ploturi demonstrative-pilot, cu instalatiile şi dotarile aferente, inclusiv instalatiile de irigatii; g) lucrari pentru alimentarea cu energie electrica, pentru automatizare şi dispecerizare şi altele asemenea, cu instalatiile aferente; h) cantoane, constructii pentru asigurarea pazei şi sigurantei în exploatare, stationare hidrogeologice, drumuri de exploatare, cu instalatiile aferente; i) lucrari şi măsuri pedoameliorative, prevăzute la alin. (6). (3) Orezariile cuprind, după caz: a) lucrari pentru captarea apei: prize cu pompare şi/sau gravitationale, conducte, bazine de aspiratie şi de refulare, aparari şi consolidari de maluri, lucrari pentru dirijarea curentilor de apa, cu instalatiile aferente; b) lucrarile pentru aductiunea şi distributia apei: canale, conducte, noduri hidrotehnice, stavilare, vanete, constructii de traversare şi subtraversare, statii de pompare, consolidari, captuseli, cu instalatiile aferente; c) lucrari pentru colectarea şi evacuarea apei: canale, conducte, lucrari de traversare şi de subtraversare, consolidari, stavilare, cu instalatiile aferente; d) lucrari pentru evacuarea apei în emisar: statii de pompare, bazine de aspiratie şi de refulare, conducte, constructii de subtraversare, consolidari şi aparari de maluri, cu instalatiile aferente; e) drumuri de exploatare; f) lucrarile pentru amenajarea interioara: lucrari de nivelare a terenului, digulete, rigole şi canale de contur; g) instalaţii de irigatii şi agregate de pompare mobile pentru aplicarea udarilor; h) lucrari pentru alimentarea cu energie electrica, pentru automatizare şi dispecerizare, cu instalatiile aferente; i) cantoane, constructii pentru asigurarea pazei şi sigurantei în exploatare, cu instalatiile aferente; j) lucrari şi măsuri agropedoameliorative, prevăzute la alin. (6). (4) Amenajarile de desecare şi de drenaj cuprind, după caz: a) lucrari pentru amenajarea interioara: lucrari de nivelare şi de modelare a terenului, canale provizorii de colectare şi de evacuare a apei, drenuri orizontale, drenuri verticale, cu instalatiile aferente; b) lucrari pentru colectarea şi evacuarea apei: canale, drenuri colectoare, drenuri verticale, conducte, lucrari de traversare şi de subtraversare, statii de pompare, bazine de aspiratie şi de refulare, noduri hidrotehnice, consolidari, cu instalatiile aferente; c) lucrari pentru evacuarea apei în emisar: statii de pompare, bazine de aspiratie şi de refulare, conducte, subtraversari, consolidari, şi aparari de maluri, cu instalatiile aferente; d) lucrari pentru alimentarea cu energie electrica, pentru dispecerizare şi automatizare, cu instalatiile aferente; e) cantoane, constructii pentru asigurarea pazei şi sigurantei în exploatare, drumuri de exploatare, stationare hidrogeologice, cu instalatiile aferente; f) lucrari şi măsuri agropedoameliorative, prevăzute la alin. (6). (5) Amenajarile de combatere a eroziunii solului cuprind, după caz: a) lucrari pentru amenajarea versantilor / terenurilor în panta: nivelarea-modelarea terenurilor, captari de izvoare, drumuri cu caracter antierozional, canale, debusee, terase, cleionaje, praguri, caderi, consolidari, lucrari de traversare şi de subtraversare, drenuri, cu instalatiile aferente; b) măsuri agrotehnice pentru protectia solului: sisteme de culturi pe curbele de nivel, în fisii şi în benzi inierbate, asolamente de protecţie; lucrari agropedoameliorative, prevăzute la alin. (6); c) lucrari pentru stingerea formatiunilor torentiale / ameliorarea torentialitatii / combaterea eroziunii de adancime: nivelari-modelari şi umpluturi cu terasamente, canale de nivel, plantatii silvice, imprejmuiri, taluzari, ziduri de sprijin, caderi în trepte, instalaţii de curent rapid, consolidari, cleionaje, gardulete, traverse, praguri, baraje, casoaie, gabioane, canale de evacuare în emisar, lucrari de traversare şi de subtraversare, cu instalatiile aferente; d) lucrari pentru ameliorarea terenurilor afectate de alunecari: canale de evacuare a apei, drenuri, captari de izvoare, impaduriri, imprejmuiri, ziduri de sprijin, contrabanchete, lucrari de nivelare-modelare a terenului; e) lucrari pentru stabilizarea / ameliorarea nisipurilor miscatoare / de combatere a eroziunii eoliene: lucrari de nivelare-modelare a terenului, de desecare, de drenaj, de irigatii, plantatii de protecţie şi de livezi, imprejmuiri, drumuri de exploatare, lucrari şi măsuri agropedoameliorative, prevăzute la alin. (6), şi agrotehnice specifice şi altele asemenea; f) campuri / perimetre demonstrative-pilot, cu instalatiile şi dotarile aferente; g) cantoane, constructii pentru paza şi siguranţa în exploatare, cu instalatiile aferente. (6) Lucrarile şi masurile agropedoameliorative cuprind, după caz: lucrari de nivelare-modelare a terenului, scarificari, afanari adanci, rigole şi santuri de scurgere a apei, araturi în benzi cu coame, drenuri cartita, udari de spalare a sarurilor, aplicarea de amendamente şi ingrasaminte, defrisari, scoateri de cioate: a) se executa, după caz, în mai multe cicluri, pe toata durata de ameliorare a terenului; b) se pot asocia, după caz, la amenajarile de irigatii, de desecare, de drenaj, de combatere a eroziunii solului, de ameliorare a terenurilor sărăturate, acide, pe nisipuri, terenuri poluate, degradate antropic, precum şi pe alte terenuri care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de productie. (7) Amenajarile silvice de înfiinţare a perdelelor forestiere pentru protectia terenurilor agricole şi lucrărilor de imbunatatiri funciare, precum şi a plantatiilor antierozionale cuprind, după caz, urmatoarele lucrari: lucrari de pregatire a terenului, plantari, imprejmuiri; aceste amenajari se pot asocia, după caz, la indiguiri şi regularizări, la amenajarile de irigatii, de desecare-drenaj, de combatere a eroziunii solului. (8) Amenajarile de imbunatatiri funciare mai cuprind solutii şi lucrari noi, rezultate din activitatea de cercetare şi tehnica noua promovata prin documentatiile tehnico-economice aprobate. (9) Zonele de protecţie a lucrărilor din amenajarile de imbunatatiri funciare sunt obligatorii pentru lucrarile principale. Aceste zone sunt cuprinse în anexa nr. 2 la prezentul regulament. Proiectantul lucrărilor poate propune, pe bază de justificari tehnice şi economice, zone de protecţie şi pentru alte lucrari care nu sunt menţionate în anexa nr. 2 la regulament. (10) Stabilirea zonelor de protecţie, cu dimensiunile şi categoriile de folosinţă aferente, precum şi indicarea regimului restrictional se evidentiaza la studiul de fezabilitate. (11) Terenul aferent zonelor de protecţie se ocupa definitiv. Terenul ocupat definitiv de către zonele de protecţie, aferente lucrărilor de utilitate publică, se expropriaza potrivit legii. (12) Amplasamentul, latimea, categoria de folosinţă şi vecinii zonei, precum şi construcţia pe care o protejeaza, se inscriu în cadastru potrivit legii. (13) Regimul restrictional al zonelor de protecţie se asigura de către administratorul amenajarii / lucrărilor.  +  Articolul 4Utilitatea publică a amenajarilor de imbunatatiri funciare (1) Amenajarile de imbunatatiri funciare de utilitate publică de interes naţional sau local sunt prezentate în anexa nr. 3 la prezentul regulament. Amenajarile de imbunatatiri funciare de pe terenurile din fondul forestier proprietate publică a statului se încadrează la utilitatea publică de interes naţional, indiferent de marimea suprafetei sau de lungimea formatiunilor torentiale. (2) Amenajarile complexe de imbunatatiri funciare preiau caracterul de utilitate publică dobândit de amenajarile predominante din cadrul acestora. (3) Amenajarile de imbunatatiri funciare care nu fac parte din categoria amenajarilor de utilitate publică sunt amenajari de utilitate privată.  +  Articolul 5Propuneri şi initiative privind realizarea amenajarilor de imbunatatiri funciare (1) Propunerile de proiect pentru realizarea amenajarilor de imbunatatiri funciare se pot face de către proprietarii de terenuri, Regia Autonoma de Imbunatatiri Funciare, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, consiliile judetene şi locale, organizaţiile neguvernamentale şi de către alte persoane juridice sau fizice interesate. (2) Propunerile de proiect, insotite de un memoriu justificativ care va cuprinde: date generale privind amplasamentul, marimea şi necesitatea amenajarii, proprietarii terenurilor şi sursele de finanţare, se transmit: a) Ministerului Agriculturii şi Alimentatiei şi Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protectiei Mediului, pentru amenajarile de imbunatatiri funciare de utilitate publică de interes naţional; b) Consiliul General al Municipiului Bucureşti, consiliilor judetene şi locale, pentru amenajarile de imbunatatiri funciare de interes local. (3) Iniţiativa realizării amenajarilor de imbunatatiri funciare aparţine: a) Ministerului Agriculturii şi Alimentatiei, pentru terenuri cu destinatie agricola, pe care se propun proiecte de utilitate publică de interes naţional; b) Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protectiei Mediului, pentru terenuri cu destinatie silvica; c) Consiliul General al Municipiului Bucureşti, consiliilor judetene sau locale, pentru proiecte de interes local. (4) Selectarea şi stabilirea priorităţii initiativelor se fac, pe baza documentelor prevăzute la alin. (2), de către autorităţile menţionate la alin. (3).  +  Articolul 6Acordul proprietarilor de terenuri pentru realizarea amenajarilor de imbunatatiri funciare pe terenurile care le apartin (1) Acordul proprietarilor de terenuri este obligatoriu pentru realizarea amenajarilor de imbunatatiri funciare de utilitate publică, potrivit legii. (2) Acordul proprietarilor de terenuri se obtine în faza studiului de fezabilitate de către beneficiarul de investiţie, în doua etape: a) în etapa I se obtine acordul preliminar/de principiu, prealabil elaborarii studiului de fezabilitate, dacă studiul a fost inclus în lista obiectivelor de investitii, aprobata potrivit legii; acest acord se referă, după caz, la:- includerea suprafeţelor în amenajarea preconizata;- acceptarea accesului/trecerii libere a personalului insarcinat cu efectuarea cercetării, studiilor de teren şi cu proiectarea lucrărilor; b) în etapa a II-a se obtine acordul ferm, pe baza datelor şi elementelor din studiul de fezabilitate; acest acord se referă, după caz, la:- amenajarea suprafeţelor care le apartin;- participarea cu fonduri la realizarea investitiei;- asumarea managementului amenajarilor/lucrărilor;- acceptarea accesului/trecerii libere a personalului insarcinat cu efectuarea studiilor de teren şi proiectarii la fazele urmatoare de proiectare, cu executarea, cu exploatarea, întreţinerea şi repararea lucrărilor, precum şi accesului/trecerii libere a instalaţiilor şi utilajelor de imbunatatiri funciare şi a personalului autorizat, potrivit legii;- reglementarea schimburilor de terenuri şi despăgubirilor pentru ocuparea temporara a terenurilor, pentru exproprieri şi altele asemenea. (3) Proprietarii de terenuri au dreptul la despăgubiri pentru daunele produse la culturile agricole. (4) Amenajarile/lucrarile de utilitate publică se proiecteaza, se promovează şi se executa în cazul în care s-au obţinut acordurile proprietarilor de terenuri pentru suprafaţa prevăzută la amenajare, în condiţiile legii. Acordul nu este necesar în caz de extrema urgenta, impusa de executarea imediata a unor lucrari, şi în caz de calamitati naturale, potrivit legii. (5) Proprietarii de terenuri, care nu sunt de acord cu realizarea lucrărilor de imbunatatiri funciare pe terenurile care le apartin, pot face intampinari, în condiţiile legii.  +  Articolul 7Exproprieri (1) Transferurile de proprietate şi exproprierile în vederea executarii amenajarilor de imbunatatiri funciare de utilitate publică se fac potrivit legii. (2) Sunt supuse exproprierii terenurile ocupate definitiv de lucrarile şi de zona de protectia aferenta acestora, care servesc mai mulţi proprietari. (3) Administrarea terenurilor expropriate revine administratorului lucrărilor - Regia Autonoma a Imbunatatirilor Funciare. (4) Proprietarii de terenuri, care au fost expropriati, au dreptul la o dreapta şi prealabila despăgubire potrivit legii. (5) Procedurile de plată a despăgubirilor, precum şi cele de expropriere sunt reglementate prin lege. (6) Cheltuielile privind despăgubirile şi exproprierile se suporta din devizul general al investitiei.  +  Articolul 8Ocuparea terenurilor pentru lucrarile de imbunatatiri funciare (1) Ocuparea terenurilor pentru lucrarile de imbunatatiri funciare poate fi definitivă şi/sau temporara. (2) Ocuparea definitivă a terenurilor agricole şi silvice pentru lucrarile de imbunatatiri funciare este scutita de taxe, potrivit legii. (3) Ocuparea temporara a terenurilor agricole şi silvice pentru activităţi ce au legătură cu realizarea lucrărilor de imbunatatiri funciare necesita depunerea unei garantii în bani, egala cu taxa prevăzută în cazul în care terenurile respective ar fi scoase definitiv din circuitul agricol şi silvic, potrivit legii. (4) Proprietarii de terenuri au dreptul, după caz: a) la schimburi de terenuri, în cazul în care exista aceasta posibilitate; b) la despăgubiri, în caz de ocupare definitivă şi/sau temporara cu lucrari. (5) Reglementarile în legătură cu ocuparea terenurilor se solutioneaza în cadrul studiului de fezabilitate şi se pun în aplicare înainte de începerea executarii lucrărilor.  +  Articolul 9Afectarea amenajarilor de imbunatatiri funciare, în functiune sau prevăzute a se realiza, de către alte investitii ori de către modificari ale folosintelor terenurilor pe care le servesc (1) Afectarea amenajarilor de imbunatatiri funciare, în functiune sau prevăzute a se realiza, de către alte investitii ori de către modificari ale folosintelor terenurilor pe care le servesc, nu se poate face decat în concordanta cu planurile de amenajare a teritoriului, legal aprobate, şi cu acordul scris, emis, după caz, de către: a) Ministerul Agriculturii şi Alimentatiei, pentru amenajarile/lucrarile aflate în administrarea acestuia, şi Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protectiei Mediului, pentru amenajarile/lucrarile din domeniul silvic şi al gospodăririi apelor; b) autorităţile administrativ-teritoriale, pentru amenajarile/lucrarile finantate de la bugetele locale; c) proprietarii de terenuri amenajate cu lucrari de imbunatatiri funciare finantate de către acestia, altii decat cei nominalizati la lit. a) şi b). (2) Solicitarea acordului va fi însoţită de o documentatie justificativa, care va cuprinde, după caz: a) amplasamentul, necesitatea şi oportunitatea investitiei/modificarilor folosintelor terenurilor care afectează amenajarile/lucrarile de imbunatatiri funciare; b) sinteza elementelor şi datelor tehnice şi economice privind investitia/modificarea folosintelor terenurilor care afectează amenajarile/lucrarile de imbunatatiri funciare; c) date şi elemente privind amenajarile/lucrarile de imbunatatiri funciare; d) evaluarea daunelor şi a despăgubirilor privind amenajarile/lucrarile de imbunatatiri funciare afectate; e) masurile prevăzute pentru functionarea amenajarilor/lucrărilor de imbunatatiri funciare afectate parţial; f) acordul proprietarilor de terenuri afectate, dacă acestea nu se expropriaza pentru cauza de utilitate publică; g) alte elemente şi date specifice; h) piese desenate specifice. (3) Emiterea acordului se face cu plata unui tarif de către solicitant, stabilit de către emitent pe baza cheltuielilor efective efectuate în acest scop.  +  Articolul 10Scoaterea din functiune a amenajarilor de imbunatatiri funciare de utilitate publică (1) Scoaterea din functiune a amenajarilor de imbunatatiri funciare de utilitate publică poate fi facuta, indiferent de gradul de amortizare şi de durata de functionare, în urmatoarele cazuri: a) din motive economice, sociale şi/sau ecologice; b) în situaţiile de imposibilitate a funcţionarii din cauza de forta majoră - dezastre naturale, razboaie şi altele asemenea. (2) Initiatorul scoaterii din functiune a amenajarilor de imbunatatiri funciare de utilitate publică, finantate de la bugetul de stat, este, după caz: a) Ministerul Agriculturii şi Alimentatiei, în cazul amenajarilor de imbunatatiri funciare care servesc terenuri cu folosinţă preponderenta agricola; b) Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protectiei Mediului, în cazul amenajarilor care servesc terenuri cu folosinţă silvica, precum şi cele care au legătură cu lucrari de gospodarire a apelor. (3) Initiatorul scoaterii din functiune a amenajarilor de imbunatatiri funciare de utilitate publică, finantate de la bugetele locale, este autoritatea administraţiei publice locale. (4) Când scoaterea din functiune a amenajarilor de imbunatatiri funciare se impune şi din motive ecologice, potrivit alin. (1) lit. a), initiatorul scoaterii din functiune, în cazul amenajarilor de imbunatatiri funciare de utilitate publică finantate de la bugetul de stat, poate fi şi autoritatea centrala pentru protectia mediului, iar în cazul amenajarilor de imbunatatiri funciare de utilitate publică finantate de la bugetele locale, initiatorii scoaterii din functiune pot fi şi agentiile teritoriale pentru protectia mediului. (5) Aprobarea scoaterii din functiune a amenajarilor de imbunatatiri funciare de utilitate publică se face prin: a) hotărâre a Guvernului, în cazul amenajarilor finantate de la bugetul de stat; b) hotărâre a autorităţii administraţiei publice locale, în cazul amenajarilor finantate de la bugetele locale. (6) Mijloacele fixe din amenajarile de imbunatatiri funciare de utilitate publică, finantate de la bugetul de stat şi din sursele proprii ale Regiei Autonome a Imbunatatirilor Funciare, scoase din functiune pe o durată mai mare de 1 an şi care nu sunt cuprinse într-un program de restructurare şi/sau reabilitare, vor fi vandute prin licitaţie publică, potrivit legii. În cazul în care mijloacele fixe aflate în conservare nu sunt vandute prin licitaţie, acestea pot fi scoase din functiune şi casate, potrivit legii. (7) Fondurile obtinute din valorificarea mijloacelor fixe din amenajarile de imbunatatiri funciare de utilitate publică, finantate de la bugetul de stat, scoase la licitaţie sau casate, potrivit legii, constituie surse de finanţare pentru lucrarile de imbunatatiri funciare aprobate conform legii.  +  Articolul 11Coordonarea activităţilor de imbunatatiri funciare (1) Coordonarea activităţilor de imbunatatiri funciare din domeniul agricol se face de către Ministerul Agriculturii şi Alimentatiei. (2) Coordonarea activităţilor de imbunatatiri funciare din domeniul silvic se face de către Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protectiei Mediului. (3) În rezolvarea problemelor majore de imbunatatiri funciare, Ministerul Agriculturii şi Alimentatiei colaboreaza cu Comitetul Naţional Roman pentru Irigatii şi Drenaje, care este organism consultativ în domeniu, cu unitatile de cercetare şi de invatamant superior de profil, cu organizaţiile guvernamentale şi neguvernamentale din domeniu şi, după caz, cu ministerele interesate.  +  Capitolul 2 Cercetare şi proiectare  +  Articolul 12Cercetarea în domeniul imbunatatirilor funciare (1) Organizarea şi desfăşurarea activităţii de cercetare în domeniul imbunatatirilor funciare se fac potrivit legii. (2) Coordonarea activităţii de cercetare în domeniul imbunatatirilor funciare este în sarcina Academiei de Stiinte Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu Sisesti". (3) Programul de cercetare în domeniu se elaboreaza de către Academia de Stiinte Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu Sisesti" şi, după caz, de către Institutul de Cercetari şi Amenajari Silvice, pe baza strategiilor sectoriale ale Ministerului Agriculturii şi Alimentatiei şi Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protectiei Mediului, şi se aproba potrivit legii.  +  Articolul 13Studiile de teren şi proiectarea în domeniul imbunatatirilor funciare (1) Studiile de teren şi proiectarea în domeniul imbunatatirilor funciare se asigura de persoane juridice şi/sau fizice atestate. Adjudecarea studiilor de teren şi proiectarea pentru amenajarile/lucrarile de imbunatatiri funciare de utilitate publică se fac pe bază de licitaţie publică, potrivit legii. (2) Atestarea se face pe baza metodologiilor emise, după caz, de către: a) Ministerul Agriculturii şi Alimentatiei, în cazul persoanelor juridice şi/sau fizice care efectueaza studii de teren şi elaboreaza documentaţii tehnico-economice pentru amenajarile/lucrarile de imbunatatiri funciare din domeniul agricol; b) Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protectiei Mediului, în cazul persoanelor juridice şi/sau fizice care efectueaza studii de teren şi elaboreaza documentaţii tehnico-economice pentru amenajarile/lucrarile de imbunatatiri funciare din domeniul silvic. (3) Metodologiile de atestare se aproba prin ordinul ministrului şi se publică în Monitorul Oficial al României. (4) Fazele de proiectare sunt cele stabilite potrivit prevederilor legale. (5) Pentru amenajarile de imbunatatiri funciare de utilitate publică, cu grad înalt de complexitate, se poate organiza concurs de idei pentru fundamentarea elaborarii studiului de prefezabilitate, cu aprobarea ordonatorului principal de credite, în conformitate cu prevederile legale. (6) Verificarea studiilor şi a documentatiilor tehnico-economice privind amenajarile de imbunatatiri funciare se efectueaza de către specialisti atestati, potrivit legii. (7) Normele şi responsabilitatile în efectuarea studiilor de teren şi în elaborarea documentatiilor tehnico-economice de imbunatatiri funciare sunt cele stabilite de lege.  +  Capitolul 3 Executarea şi receptionarea lucrărilor  +  Articolul 14Date generale privind executarea lucrărilor din amenajarile de imbunatatiri funciare (1) Executarea lucrărilor din amenajarile de imbunatatiri funciare de utilitate publică se face de către persoane juridice şi/sau fizice atestate, pe baze contractuale. Adjudecarea contractului privind executarea lucrărilor din amenajarile de imbunatatiri funciare de utilitate publică se face prin licitaţie publică, potrivit legii. (2) Atestarea se face pe baza metodologiilor emise, după caz, de către: a) Ministerul Agriculturii şi Alimentatiei, în cazul persoanelor juridice şi/sau fizice care executa lucrari de imbunatatiri funciare în domeniul agricol; b) Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protectiei Mediului, în cazul persoanelor juridice şi/sau fizice care executa lucrari de imbunatatiri funciare în domeniul silvic. (3) Metodologiile de atestare se aproba prin ordin al ministrului şi se publică în Monitorul Oficial al României. (4) Executarea lucrărilor din amenajarile de imbunatatiri funciare de utilitate privată, precum şi a lucrărilor pedoameliorative, începând cu ciclul 2 de ameliorare, şi a masurilor agrotehnice antierozionale din cadrul amenajarilor de imbunatatiri funciare de utilitate publică este în sarcina deţinătorilor de terenuri cu orice titlu. (5) Normele şi responsabilitatile în executarea lucrărilor din amenajarile de imbunatatiri funciare, incluzând şi condiţiile de execuţie prevăzute în documentatiile tehnico-economice aprobate şi în contractele de execuţie, sunt cele stabilite prin lege.  +  Articolul 15Urmarirea executarii lucrărilor din amenajarile de imbunatatiri funciare de utilitate publică (1) Urmarirea executarii lucrărilor din amenajarile de imbunatatiri funciare de utilitate publică se face de către beneficiarul de investiţie, pe toata durata executarii lucrărilor, potrivit legii. (2) Lucrarile realizate necorespunzator se opresc/sisteaza de către organisme şi persoane abilitate prin lege, urmand ca pentru refacerea lucrărilor să se aplice prevederile contractuale.  +  Articolul 16Sistarea şi intreruperea executiei lucrărilor din amenajarile de imbunatatiri funciare finantate de la bugetul de stat (1) Sistarea executiei lucrărilor se poate face în urmatoarele cazuri: a) oprirea executiei din lipsa surselor de finanţare pe o perioadă mai mare de un an; b) din cauza de forta majoră - dezastre naturale, razboaie şi altele asemenea; c) din lipsa avizelor, acordurilor şi autorizatiei de construire, prevăzute de lege, sau din nerespectarea condiţiilor prevăzute în acestea. (2) Initiatorul sistarii lucrărilor este ordonatorul principal de credite, pentru cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b). Pentru cazul prevăzut la alin. (1) lit. c), initiatorul sistarii lucrărilor poate fi oricare dintre autorităţile abilitate de lege sa emita avizele, acordurile şi autorizatia de construire şi de punere în functiune. (3) Aprobarea sistarii lucrărilor este necesară numai pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi se da de către Guvern. (4) Intreruperea executarii lucrărilor poate fi hotarata de către beneficiarul de investiţie, în cazul perioadelor climatice nefavorabile prelungite şi/sau sistarii finantarii, cu luarea masurilor de conservare în condiţii care să le asigure integritatea corespunzătoare stadiului realizat până la reluarea lucrărilor.  +  Articolul 17Receptionarea şi punerea în functiune a amenajarilor de imbunatatiri funciare (1) Amenajarile de imbunatatiri funciare de utilitate publică se receptioneaza şi se pun în functiune de către beneficiarul de investiţie, antreprenorul general şi de proprietarii de terenuri, în prezenta proiectantului general, potrivit legii. (2) Comisiile de receptie se constituie şi îşi desfăşoară activitatea potrivit legii. (3) Amenajarile de imbunatatiri funciare de utilitate privată se receptioneaza şi se pun în functiune de către proprietarii de terenuri, cu respectarea procedurilor legale. (4) Executantul lucrărilor este obligat să efectueze toate remedierile şi completările cerute de comisia de receptie, la termenele şi în condiţiile stabilite de aceasta, potrivit legii.  +  Articolul 18Cartea tehnica a construcţiei (1) Cartea tehnica a construcţiei se întocmeşte pentru fiecare amenajare de imbunatatiri funciare de utilitate publică prin grija investitorului, potrivit legii. (2) Cartea tehnica a construcţiei se completeaza de către investitor sau, după caz, de către administrator, ori de cate ori se realizează lucrari de reabilitare, de modernizare sau de extindere, care modifica situaţia initiala a amenajarilor de imbunatatiri funciare de utilitate publică, în condiţiile legii.  +  Articolul 19Urmarirea comportarii în exploatare a amenajarilor de imbunatatiri funciare (1) Urmarirea comportarii în exploatare a amenajarilor de imbunatatiri funciare reprezinta actiunile care au drept scop asigurarea mentinerii exigentelor esentiale, inclusiv a parametrilor proiectati, şi realizarea la timp a interventiilor care se impun asupra lucrărilor, potrivit legii, şi este obligatorie pe toata durata normala de functionare a mijloacelor aferente. (2) Urmarirea comportarii în exploatare a amenajarilor de imbunatatiri funciare se face, după caz, de către investitor, proprietar, administrator sau utilizator, potrivit legii. (3) Nerealizarea parametrilor proiectati, pe baza cărora s-au obţinut avizele, acordurile şi autorizatiile prevăzute la art. 16 alin. (1) lit. c), obliga la punerea în aplicare a masurilor dispuse de autorităţile abilitate.  +  Capitolul 4 Exploatarea, întreţinerea şi repararea lucrărilor  +  Articolul 20Preluarea în exploatare a amenajarilor de imbunatatiri funciare (1) Amenajarile de imbunatatiri funciare din domeniul agricol, finantate de la bugetul de stat, din alte surse ale Regiei Autonome a Imbunatatirilor Funciare, sunt proprietate publică a statului şi se administreaza de către Regia Autonoma a Imbunatatirilor Funciare sau pot fi, după caz, concesionate ori inchiriate persoanelor juridice, potrivit legii. (2) Mijloacele fixe şi dotarile aflate în patrimoniul Regiei Autonome a Imbunatatirilor Funciare, precum şi cele pe care le realizează din surse proprii, credite şi alocatii de la buget constituie proprietate publică. (3) Amenajarile de imbunatatiri funciare finantate de proprietarii de terenuri se preiau şi pot fi administrate de către acestia sau de către persoane juridice şi/sau fizice de specialitate. (4) Amenajarile de imbunatatiri funciare din domeniul silvic, finantate de la bugetul de stat sau din surse proprii ale Regiei Naţionale a Pădurilor, sunt proprietate publică a statului şi se administreaza de către Regia Naţionala a Pădurilor.  +  Articolul 21Oblibaţiile principale ale administratorului amenajarilor de imbunatatiri funciare de utilitate publicăOblibaţiile principale ale administratorului amenajarilor de imbunatatiri funciare de utilitate publică sunt urmatoarele: a) să asigure functionarea lucrărilor la parametrii proiectati, cu excepţia cazurilor când functionarea este împiedicată de factori naturali care nu pot fi influentati de administrator; b) sa intretina şi sa repare lucrarile, inclusiv instalatiile şi echipamentele aferente; c) să asigure paza şi sa pastreze integritatea patrimoniului pe care îl gestioneaza; d) sa fundamenteze necesarul de surse şi de fonduri şi sa gestioneze fondurile alocate şi mijloacele de care dispune pentru functionarea, întreţinerea şi repararea lucrărilor; e) sa constituie stocul minim de material, combustibili, lubrifianti, unelte şi utilaje necesare exploatarii amenajarilor de imbunatatiri funciare, în corelare cu fondurile alocate; f) sa organizeze şi sa desfasoare acţiuni de aparare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase la constructiile hidrotehnice din amenajari; g) sa constituie stocul intangibil de materiale, combustibili, lubrifianti, unelte şi utilaje necesare pentru apararea împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la constructiile hidrotehnice din amenajari; h) sa acorde, la cerere, asistenţa tehnica pentru aplicarea udarilor din amenajarile de irigatii, pe bază de contract incheiat pe principii comerciale; i) sa urmareasca impactul lucrărilor asupra factorilor de mediu şi să aplice măsuri de corectie, în cazul constatarii unor tendinte negative, stabilite prin documentaţii tehnico-economice şi/sau ecologice; j) să aplice procedeele tehnologice, solutiile, tehnologiile şi tehnica adecvata, care să permită realizarea activităţilor în condiţiile de calitate prevăzute în normele, standardele şi reglementarile legale în vigoare; k) sa comunice autorităţilor abilitate prin lege şi sa informeze Ministerul Agriculturii şi Alimentatiei, ori de cate ori este cazul şi prin orice mijloace, despre situaţiile majore care afectează sau pun în pericol amenajarile de imbunatatiri funciare, precum şi cele care îi împiedica să aplice de urgenta masurile care se impun pentru prevenirea şi/sau remediere; l) sa evalueze, după caz, direct sau prin alte persoane juridice sau fizice de specialitate, efectele şi pagubele produse amenajarilor de imbunatatiri funciare din administrare de actiunile factorilor de risc şi de calamitatile naturale şi sa faca demersurile necesare obtinerii de fonduri în vederea remedierii, potrivit legii; m) sa pastreze şi să arhiveze documentele justificative privind proiectarea şi executarea amenajarilor de imbunatatiri funciare, la care a fost ordonator de credite, potrivit legii; n) să respecte prevederile care îi revin din lege şi din prezentul regulament de aplicare a acesteia.  +  Articolul 22Acţiuni operative principale în activitatea de exploatare a amenajarilor de imbunatatiri funciare de utilitate publicăActiunile operative principale în activitatea de exploatare a amenajarilor de imbunatatiri funciare de utilitate publică sunt urmatoarele: (1) În sarcina administratorului lucrărilor: a) în amenajarile de irigatii: determinarea rezervei de apa din sol, prognozarea şi avertizarea udarilor, prelevarea apei din sursa, aductiunea şi distributia apei până la instalatiile de irigatii pentru aplicarea udarilor, asigurarea şi supravegherea funcţionarii lucrărilor, înlăturarea avariilor, urmarirea evolutiei regimului apelor freatice şi altele asemenea; b) în amenajarile de desecare-drenaj: asigurarea colectarii apei din parcelele de desecare-drenaj, evacuarea apei din canale şi drenuri colectoare în emisar, asigurarea şi supravegherea funcţionarii lucrărilor, înlăturarea avariilor, urmarirea evolutiei regimului apelor freatice şi altele asemenea; c) în amenajarile de combatere a eroziunii solului: asigurarea colectarii şi evacuarii apelor în emisar, asigurarea şi supravegherea funcţionarii lucrărilor, înlăturarea avariilor şi altele asemenea; d) la indiguiri şi regularizări ale cursurilor de apa: organizarea şi aplicarea acţiunilor operative pentru prevenirea şi apararea împotriva inundaţiilor, potrivit legii, înlăturarea avariilor şi altele asemenea; e) la perdelele forestiere, pentru protectia terenurilor agricole şi a lucrărilor de imbunatatiri funciare, precum şi la plantatiile silvice antierozionale: organizarea şi aplicarea masurilor prevăzute de lege pentru menţinerea integritatii şi cresterea rolului protector şi ecologic, inclusiv pentru refacerea diversitatii biologice naturale în aceste perimetre. (2) În sarcina proprietarilor de terenuri/beneficiarilor de lucrari: organizarea şi aplicarea udarilor, respectarea tehnologiilor agricole specifice terenurilor amenajate cu lucrari de irigatii, asigurarea scurgerii apei în exces din parcelele de desecare-drenaj spre canalele de colectare-evacuare, realizarea/aplicarea masurilor agrotehnice antierozionale şi a lucrărilor pedoameliorative, prevăzute în documentatiile de exploatare şi/sau în tehnologiile de cultura specifice. (3) Exploatarea amenajarilor de imbunatatiri funciare are la baza regulamentul de exploatare elaborat de către proiectantul amenajarii la faza de proiect tehnic, potrivit legii. (4) Modificarea regulamentului de exploatare este permisa numai în cazul în care se modifica parametrii proiectati ai amenajarii; modificarea se face de către proiectantul lucrărilor modificatoare, se insuseste de către administratorul amenajarii şi se aproba potrivit legii. (5) Livrarea apei de irigatii se face pe bază de contract de prestatii, incheiat între administrator şi proprietarii/beneficiarii de terenuri pe principii comerciale, în afară de cazul în care administratorul este şi proprietarul terenului care se iriga şi sursa de alimentare nu este dependenta de amenajarile administrate de Regia Autonoma a Imbunatatirilor Funciare. (6) Proprietarii de terenuri amenajate cu lucrari de imbunatatiri funciare pot solicita efectuarea operaţiunilor de exploatare care le revin, de către persoane juridice şi/sau fizice de specialitate, pe bază de contract incheiat pe principii comerciale.  +  Articolul 23Întreţinerea şi repararea lucrărilor din amenajarile de imbunatatiri funciare (1) Întreţinerea şi repararea lucrărilor din amenajarile de imbunatatiri funciare este obligatorie pentru toţi detinatorii de astfel de amenajari, potrivit legii. (2) Regulile generale de întreţinere şi reparare a lucrărilor din amenajarile de imbunatatiri funciare de pe terenurile cu destinatie agricola se stabilesc de către Ministerul Agriculturii şi Alimentatiei prin Regia Autonoma a Imbunatatirilor Funciare, iar cele de pe terenurile cu destinatie silvica, de către Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protectiei Mediului, se aproba prin ordin al ministrului şi se aplică de către toţi detinatorii de amenajari. (3) Lucrarile de întreţinere şi reparatii la amenajarile de imbunatatiri funciare de utilitate publică se realizează pe bază de documentaţii tehnico-economice, potrivit legii, de către administrator. (4) Lucrarile de întreţinere şi reparatii din amenajarile de imbunatatiri funciare de utilitate privată sunt în sarcina proprietarilor de terenuri şi se executa pe bază de documentaţii tehnico-economice. Proprietarii pot solicita efectuarea acestor lucrari de către persoane juridice şi/sau fizice de specialitate, pe principii comerciale.  +  Articolul 24Despăgubirea proprietarilor de terenuri pentru pagubele produse prin actiunile de exploatare, întreţinere şi reparatii ale lucrărilor din amenajarile de imbunatatiri funciare publice (1) Proprietarii de terenuri din amenajarile de imbunatatiri funciare cu lucrari de utilitate publică, afectati de activităţile de exploatare, întreţinere şi reparatii ale lucrărilor, au dreptul la despăgubiri potrivit legii. (2) Fondurile necesare pentru achitarea pagubelor neimputabile se asigura de către administratorii amenajarilor, din surse proprii sau de la bugetul de stat. Pentru pagubele imputabile, fondurile se recupereaza de la cei vinovati.  +  Articolul 25Folosirea apei prin lucrarile de utilitate publică din amenajarile de imbunatatiri funciare, în alte scopuri decat cele stabilite prin documentatiile tehnico-economice aprobate (1) Folosirea apei prin lucrarile de utilitate publică din amenajarile de imbunatatiri funciare de utilitate publică, în alte scopuri decat cele stabilite prin documentatiile tehnico-economice aprobate, este permisa cu acordul organelor abilitate potrivit legii şi al administratorului amenajarilor. (2) Modificările generate de folosirea apei şi a lucrărilor în alte scopuri se fac pe cheltuielile solicitantului şi nu trebuie să afecteze functionarea lucrărilor în scopul pentru care au fost realizate. (3) Tarifele pentru prestaţiile efectuate de către administratorul amenajarii, în scopul folosirii lucrărilor şi a apei, potrivit alin. (1), se negociaza între administratorul amenajarii şi solicitantul prestatiei.  +  Articolul 26Aplicarea agrotehnicii antierozionale (1) Aplicarea agrotehnicii antierozionale este obligatorie pentru toţi detinatorii de terenuri agricole şi se aplică pe terenurile cu potenţial de eroziune sau afectate de eroziune, în scopul protectiei solului şi, după caz, al refacerii capacităţii de productie a acestuia. (2) Agrotehnica antierozionala consta, în principal, din araturi pe curba de nivel/lucrari agricole pe contur, din folosirea terenului în acord cu condiţiile naturale, precum şi din aplicarea masurilor agrotehnice şi a lucrărilor agropedoameliorative prevăzute, orientativ, la art. 3 alin. (5) lit. b) şi alin. (6) din prezentul regulament. (3) Lucrarile şi masurile agrotehnice antierozionale pe terenurile agricole se stabilesc, de la caz la caz, prin documentaţii tehnico-economice, elaborate de persoane juridice şi/sau fizice atestate potrivit art. 13 alin. (2) şi (3) din prezentul regulament. (4) Normele tehnice privind lucrarile şi masurile agrotehnice se elaboreaza de către Ministerul Agriculturii şi Alimentatiei, prin Academia de Stiinte Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu Sisesti", în termen de 1 an de la publicarea prezentului regulament. Până la elaborarea acestora îşi păstrează valabilitatea şi se vor aplica normele existente, cuprinse în documentatiile lucrărilor antierozionale şi în tehnologiile de cultura specifice. (5) Fondurile necesare pentru elaborarea documentatiilor tehnico-economice, menţionate la alin. (4), inclusiv pentru studiile de teren, se asigura de către Ministerul Agriculturii şi Alimentatiei din alocatii bugetare sau din alte surse, potrivit legii. (6) Fondurile necesare pentru aplicarea masurilor agrotehnice şi lucrărilor agropedoameliorative antierozionale se suporta de către proprietarii de terenuri.  +  Capitolul 5 Finantarea lucrărilor  +  Articolul 27Finantarea amenajarilor/lucrărilor de imbunatatiri funciare (1) Sursele de finanţare a amenajarilor/lucrărilor de imbunatatiri funciare pot fi: bugetul de stat, bugetele locale, creditele interne şi externe, sursele proprii şi alte surse. (2) Finantarea amenajarilor/lucrărilor de imbunatatiri funciare se poate face din una sau mai multe surse de finanţare menţionate la alin. (1). (3) Se finanţează de la bugetul de stat: a) cercetarea în domeniul imbunatatirilor funciare; b) studiile de prefezabilitate şi de fezabilitate, proiectele tehnice, caietele de sarcini şi detaliile de execuţie pentru obiectivele de investitii privind amenajarile/lucrarile de utilitate publică, inscrise în listele de investitii aprobate în condiţiile legii, cercetarile şi studiile necesare pentru fundamentarea programelor prioritare de investitii publice de imbunatatiri funciare; c) lucrarile prevăzute la art. 3 alin. (1), alin. (2) lit. a), b), c), e), f), g), h) şi i), cu excepţia rigolelor şi a santurilor de scurgere, a araturilor în benzi cu coame şi a udarilor de spalare, alin. (3) lit. a), d), h) şi i), alin. (4) lit. a), numai drenurile orizontale şi verticale, lit. b), c) d), e) şi f), cu excepţia rigolelor şi a santurilor de scurgere, a araturilor în benzi cu coame şi a udarilor de spalare, alin. (5), cu excepţia masurilor agrotehnice prevăzute la lit. b), alin. (6) pe terenurile care se amelioreaza numai cu aceste măsuri, alin. (7) şi alin. (8), din cadrul obiectivelor de investitii privind amenajarile de imbunatatiri funciare de utilitate publică, inclusiv cele privind protectia, reabilitarea, modernizarea şi extinderea acestora, prevăzute în listele de investitii aprobate în condiţiile legii; d) reabilitarea construcţiilor şi instalaţiilor de utilitate publică din amenajarile de imbunatatiri funciare care condiţioneaza functionarea acestora, deteriorate de dezastre naturale sau accidente datorate fenomenelor naturale; e) amenajarile/lucrarile de imbunatatiri funciare pentru reconstructie ecologica, necesare protectiei mediului; f) cheltuielile necesare pentru conservarea obiectivelor de investitii sistate, finantate de la bugetul de stat; g) actiunile de aparare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la constructiile din amenajarile de imbunatatiri funciare finantate de la bugetul de stat; h) realizarea şi functionarea sistemului naţional de supraveghere, evaluare, prognoza şi avertizare privind efectul amenajarilor de imbunatatiri funciare, parte componenta a sistemului naţional de monitorizare pentru protectia mediului; i) cadastrul amenajarilor de imbunatatiri funciare, componenta a cadastrului agricol şi cadastrului silvic de specialitate. (4) Înscrierea obiectivelor de investitii de imbunatatiri funciare, care se finanţează total sau parţial de la bugetul de stat sau din bugetele locale, în listele de investitii, se face în conformitate cu normele privind finanţele publice şi cu cele referitoare la finantarea investitiilor publice prin trezoreria statului.Plăţile pentru aceste cheltuieli de capital se dispun şi se efectueaza în limita creditelor bugetare repartizate cu aceasta destinatie, a disponibilitatilor alocate din bugetul local, din fonduri speciale şi a mijloacelor extrabugetare, după caz.  +  Articolul 28Criteriile privind selectarea obiectivelor de investitii noi de imbunatatiri funciare de utilitate publică, care se includ în listele de investitiiSelectarea obiectivelor de investitii noi de imbunatatiri funciare de utilitate publică, care se includ în listele de investitii, are la baza urmatoarele criterii: a) strategia sectoriala: incadrarea în directiile principale de actiune privind investiţiile din strategia în domeniul imbunatatirilor funciare, vizand, în principal, lucrari în continuare, precum şi reabilitarea, modernizarea, completarea şi extinderea amenajarilor pe terenurile afectate de factorii de risc; b) incadrarea în legislatie: documentaţii aprobate; c) necesitatea şi oportunitatea: factorii de risc asupra cărora se acţionează şi efectele scontate; d) eficienta economica: rata interna de rentabilitate, raportul cost/profit, durata de recuperare a investitiei, durata de realizare a investitiei, pagube evitate; e) factorul de ajustare: investitia specifică, energia consumata, suprafaţa terenurilor scoase definitiv din circuitul agricol şi/sau silvic.  +  Articolul 29Criteriile privind selectarea lucrărilor din amenajarile de imbunatatiri funciare noi, care se finanţează de la bugetul de statSelectarea lucrărilor din amenajarile de imbunatatiri funciare noi, care se finanţează de la bugetul de stat, are la baza urmatoarele criterii: a) utilitatea publică: incadrarea în categoriile de lucrari de utilitate publică; b) categoria de lucrari: lucrari care servesc terenuri aparţinând mai multor beneficiari cu orice titlu, precum şi terenuri aparţinând domeniului proprietăţii private a statului, regiilor autonome şi societatilor comerciale cu capital majoritar de stat; c) interesul beneficiarilor de terenuri pentru lucrari: gradul de utilizare a amenajarii, asigurarea cu instalaţii de irigatii pentru aplicarea udarilor, participarea cu fonduri la realizarea lucrărilor; d) eficienta naţionala: locuri de muncă create pe durata realizării investitiei, locuri de muncă create pe durata funcţionarii investitiei; e) impactul regional: amplasarea şi localizarea, impactul asupra dezvoltării regionale, impactul asupra mediului.  +  Articolul 30Importanţa construcţiilor, instalaţiilor, obiectivelor, zonelor şi domeniilor privind amenajarile de imbunatatiri funciare de utilitate publică (1) Importanţa construcţiilor şi instalaţiilor din amenajarile de imbunatatiri funciare se încadrează în categorii/clase de importanţa, în functie de: a) categoria construcţiei şi instalatiei, determinata, în principal, de:- utilitatea publică/suprafaţa amenajata/importanţa obiectivului servit şi gravitatea pagubelor în caz de avarii;- valoarea şi importanţa investitiei;- impactul asupra mediului;- impactul asupra activităţilor sociale şi economice; b) caracterul construcţiei şi al instalatiei, în functie de durata de serviciu; c) rolul functional în cadrul amenajarii:- constructii şi instalaţii principale, a caror avarie sau distrugere parţială sau totala provoaca scoaterea din functiune a amenajarii sau reducerea capacităţii de productie ori de aparare împotriva inundaţiilor;- constructii şi instalaţii secundare, a caror avarie sau distrugere nu are repercusiuni grave asupra amenajarii. (2) Incadrarea construcţiilor şi a instalaţiilor din amenajarile de imbunatatiri funciare în categorii/clase de importanţa se face la studiul de fezabilitate, ţinând seama de criteriile menţionate la alin. (1) şi de normele legale. (3) Investitorul sau proprietarul de teren poate solicita, prin clauze contractuale în cadrul contractului incheiat cu proiectantul, unele exigente legate de categoria sau clasa de importanţa a construcţiilor şi instalaţiilor. (4) Importanţa obiectivelor, zonelor şi domeniilor, pentru care sunt necesare amenajari de imbunatatiri funciare în vederea protectiei mediului, se stabileste în functie de: a) utilitatea publică: de interes naţional sau de interes local; b) factorii de mediu afectati: solul, apa, aerul, omul; c) obiectivele sociale şi economice afectate: terenuri cu destinatie agricola sau silvica, localităţi, acumulari de apa, amenajari hidroenergetice, cai de comunicatii şi altele asemenea.  +  Articolul 31Cheltuielile pentru exploatarea, întreţinerea şi repararea lucrărilor de imbunatatiri funciare (1) Cheltuielile pentru exploatarea, întreţinerea, repararea lucrărilor de imbunatatiri funciare, în care se cuprind, potrivit legii, şi digurile, barajele şi constructiile-anexe din patrimoniul Regiei Autonome de Imbunatatiri Funciare, energia electrica necesară pomparii apei de irigatii de la priza până la hidrant şi pentru evacuarea apei din sistemele de desecare din amenajarile de imbunatatiri funciare, se suporta de către beneficiari şi se pot subventiona, potrivit legii, total sau parţial de la bugetul de stat. (2) Cheltuielile pentru lucrarile de utilitate publică se efectueaza pe bază de contracte de prestări-servicii, incheiate de către administratorul amenajarilor cu proprietarii de terenuri/beneficiarii de lucrari, şi pe bază de tarife. Tarifele pentru exploatarea, întreţinerea şi repararea lucrărilor din amenajarile de imbunatatiri funciare de pe terenurile cu destinatie agricola se elaboreaza de către Ministerul Agriculturii şi Alimentatiei prin Regia Autonoma a Imbunatatirilor Funciare. Categoriile de tarife sunt prezentate în anexa nr. 4. (3) Cheltuielile pentru lucrarile de utilitate privată se efectueaza de proprietarii de terenuri. În cazul în care exploatarea, întreţinerea şi repararea lucrărilor sunt încredinţate de către acestia unor persoane juridice sau fizice de specialitate, cheltuielile se efectueaza pe bază de tarife de prestări servicii, negociate şi elaborate de prestator. (4) La fundamentarea bugetului de stat anual, pentru imbunatatiri funciare, Ministerul Agriculturii şi Alimentatiei stabileste şi cota-parte din tarife, ce se va suporta de către proprietarii de terenuri/beneficiarii de lucrari. (5) Plata cheltuielilor pentru întreţinerea şi repararea lucrărilor, ce revin proprietarilor de terenuri/beneficiarilor de lucrari, este obligatorie şi se face pentru suprafetele amenajate care se afla în evidenta Oficiului de cadastru agricol şi organizarea teritoriului şi confruntate cu cele din evidenta prestatorului. (6) Plata cheltuielilor pentru exploatarea lucrărilor de imbunatatiri funciare, cu excepţia lucrărilor de irigatii, este obligatorie şi se include în tariful pentru întreţinerea şi repararea lucrărilor respective. Cheltuielile pentru exploatarea amenajarilor de irigatii se fac prin tarif distinct şi se suporta de proprietarii de terenuri/beneficiarii de lucrari, în functie de volumul de apa livrat. (7) Prestatorul de servicii, altul decat Regia Autonoma de Imbunatatiri Funciare, poate acorda beneficiarului de prestări de servicii, prin contract, facilităţi privind esalonarea plăţilor şi reduceri ale tarifului. (8) Pentru refuzul nejustificat de a plati sumele datorate, cat şi pentru nerespectarea termenelor de plată, beneficiarul de prestări de servicii suporta penalitatile potrivit prevederilor legale şi clauzelor contractuale. (9) Contractele pentru exploatarea, întreţinerea şi repararea lucrărilor din amenajarile de imbunatatiri funciare de pe terenurile cu destinatie agricola se intocmesc de Regia Autonoma a Imbunatatirilor Funciare şi de alti agenti economici, în calitate de prestatori de servicii. (10) Incasarea contravalorii prestarilor de servicii se poate face direct de către prestator sau de către alte persoane juridice sau fizice, pe bază de contract sau de convenţie. (11) În cazul amenajarilor complexe de imbunatatiri funciare, prestatorii de servicii stabilesc, iar beneficiarii lucrărilor platesc tarife pentru fiecare tip de lucrare.  +  Capitolul 6 Sancţiuni  +  Articolul 32Sanctiunile pentru incalcarea prevederilor Legii imbunatatirilor funciare (1) Întreţinerea, repararea şi paza lucrărilor din amenajarile de imbunatatiri funciare de utilitate publică este obligatorie şi revine persoanelor juridice sau fizice care administreaza aceste lucrari, pentru a se preveni distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de nefunctionare a acestora. (2) Constatarea contraventiilor la normele privind proiectarea, executarea, exploatarea, întreţinerea, repararea şi protectia amenajarilor de imbunatatiri funciare din domeniul agricol, prevăzute la art. 31 din Legea nr. 84/1996, precum şi aplicarea sanctiunilor prevăzute la art. 32 din această lege se fac, după caz, de către specialisti împuterniciţi în acest scop de către Ministerul Agriculturii şi Alimentatiei, prin ordin al ministrului, sau de către Regia Autonoma a Imbunatatirilor Funciare, prin decizie a directorului general al acesteia, în urma hotărârii consiliului de administratie al regiei, precum şi de către organele abilitate prin lege. (3) Specialistii împuterniciţi vor avea în vedere, la aplicarea sanctiunilor, pe lângă imprejurarile prevăzute de lege, şi constatarile referitoare la importanţa lucrărilor de imbunatatiri funciare, precum: a) cauza de utilitate publică naţionala sau locala a amenajarii din care fac parte lucrarile; b) complexitatea lucrărilor şi legaturile lor functionale; c) extinderea impactului lucrărilor afectate de contraventie, în timp şi în spatiu.4) Faptele contraventionale savarsite la lucrarile care au legătură cu apararea împotriva inundaţiilor şi gospodarirea apelor, precum: diguri, baraje şi altele asemenea, din administrarea Regiei Autonome a Imbunatatirilor Funciare, pot fi constatate şi sanctionate de specialisti împuterniciţi de Ministerul Agriculturii şi Alimentatiei şi/sau Regia Autonoma a Imbunatatirilor Funciare, în condiţiile prevăzute de Legea apelor nr. 107/1996.  +  Capitolul 7 Dispozitii finale  +  Articolul 33Atribuţiile Ministerului Agriculturii şi Alimentatiei şi ale Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protectiei Mediului în domeniul imbunatatirilor funciareAtribuţiile Ministerului Agriculturii şi Alimentatiei şi ale Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protectiei Mediului în domeniul imbunatatirilor funciare din sectoarele lor de activitate sunt urmatoarele: (1) Elaboreaza strategia sectoriala în domeniul imbunatatirilor funciare şi coordonează, în concordanta cu prevederile legii, indeplinirea obiectivelor acesteia. (2) Elaboreaza recomandari pentru strategiile subsectoriale. (3) Fundamentează şi elaboreaza programe prioritare de finanţare de la bugetul de stat a activităţilor privind amenajarile de imbunatatiri funciare publice. (4) Colaboreaza cu organizaţiile guvernamentale şi neguvernamentale pentru realizarea programelor şi acţiunilor din domeniul imbunatatirilor funciare. (5) Avizeaza şi, după caz, aproba, potrivit legii, studiile şi proiectele pentru amenajarile de imbunatatiri funciare din domeniul agricol, prin organele sale de specialitate. (6) Coordonează activităţile de imbunatatiri funciare. (7) Avizeaza producerea şi utilizarea utilajelor şi a echipamentelor specifice activităţii de imbunatatiri funciare. (8) Aproba regulile generale de exploatare, întreţinere şi reparare a amenajarilor/lucrărilor de imbunatatiri funciare. (9) Asigura organizarea şi functionarea sistemului de supraveghere, evaluare, prognoza şi avertizare privind efectele economice şi ecologice ale lucrărilor de imbunatatiri funciare. (10) Coordonează actiunile de cooperare cu alte tari şi asigura aplicarea, în condiţiile legii, a convenţiilor şi acordurilor incheiate pentru amenajarile de imbunatatiri funciare din domeniul agricol. (11) Sprijina organizarea asocierii, bazata pe libera iniţiativă, a proprietarilor de terenuri amenajate cu lucrari de imbunatatiri funciare din domeniul agricol şi silvic şi propune Guvernului facilităţi de adoptat pentru acestia, în vederea folosirii eficiente a apei şi a instalaţiilor de irigatii, precum şi pentru protectia antierozionala a solului. (12) Initiaza, elaboreaza sau, după caz, avizeaza proiecte de acte normative, norme tehnice, reglementari, proceduri şi directive, în concordanta cu standardele internationale, privind amenajarile de imbunatatiri funciare. (13) Pregăteşte şi initiaza, în colaborare cu Ministerul Finanţelor, instrumente financiare pentru activităţi de imbunatatiri funciare. (14) Urmareste aplicarea Legii nr. 84/1996. (15) Numeste comisii de experti de specialitate pentru efectuarea de verificări, analize şi controale de specialitate. (16) Imputerniceste specialisti care să constate contraventiile şi să aplice sanctiunile prevăzute în Legea nr. 84/1996. (17) Elaboreaza metodologii de atestare a persoanelor juridice sau fizice care pot desfăşura activităţi de imbunatatiri funciare. (18) Atesta, în baza metodologiilor aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi alimentatiei, persoanele fizice sau juridice care solicită desfăşurarea activităţii de imbunatatiri funciare. (19) Elaboreaza statutul specialistului de imbunatatiri funciare. (20) Alte atribuţii specifice prevăzute în legile şi actele normative în vigoare.  +  Anexa 1 INTELESUL UNOR TERMENIîn sensul Legii imbunatatirilor funciare şi ai regulamentului de aplicare a acestei legi* amplasamentele lucrărilor de imbunatatiri funciare: locurile propuse pentru realizarea lucrărilor, acestea se materializeaza prin pichetare, pe bază de masuratori topografice şi de folosire a planurilor de situaţie din documentatiile de proiectare;* amendamente: substante care se incorporeaza în sol pentru îmbunătăţirea insusirilor fizico-chimice ale acestuia şi crearea condiţiilor favorabile de viaţa pentru plantele de cultura;* ameliorarea terenurilor: ansamblul de lucrari şi de măsuri prin care unui sol cu capacitate productiva redusa i se mareste capacitatea de productie sau prin care un teren neproductiv este introdus în circuitul agricol;* ampriza: latimea totala, masurata în proiectie orizontala, a fasiei de teren pe care se construieste un canal, dig, drum sau alta lucrare de terasamente, inclusiv zona de proiectie aferenta;* cadastrul lucrărilor de imbunatatiri funciare: activitatea privind inventarierea, clasificarea, evidenta şi sinteza datelor referitoare la suprafetele amenajate cu lucrari de imbunatatiri funciare şi la aceste lucrari;* emisar: apa de suprafaţa - curs de apa temporar sau permanent, lac, acumulare -, care serveste pentru descarcarea apei de pe terenuri;* lucrari de captare a apei: ansamblul de lucrari care servesc la preluarea unor debite de apa din surse de apa de suprafaţa, freatice sau subterane;* lucrari de aductiune şi de distribuţie a apei: ansamblul de lucrari care servesc la transportul apei de la lucrarile de captare a apei din sursa până la suprafetele care urmeaza să fie irigate;* lucrari de evacuare a apei: ansamblul de lucrari care servesc la colectarea şi aducerea apei la locurile de evacuare a apei în emisar;* lucrari de amenajare interioara: ansamblul de lucrari prin care o parcela sau o sola este amenajata cu lucrari de imbunatatiri funciare;* lucrari de imbunatatiri funciare: ansamblul de lucrari care compun o amenajare de imbunatatiri funciare;* stingerea formatiunilor torentiale: reducerea la minimum a procesului de eroziune în adancime, ca urmare a masurilor aplicate şi lucrărilor executate în bazinul de receptie sau în albia formatiunii torentiale respective;* stabilizarea nisipurilor miscatoare: ansamblul operaţiunilor şi lucrărilor prin care se opreste procesul de deplasare a unor mase de nisip sub actiunea vantului, în vederea introducerii în circuitul agricol a terenurilor constituite din aceste nisipuri;* sistem de supraveghere, evaluare, prognoza şi avertizare privind efectele lucrărilor de imbunatatiri funciare: ansamblul de observatii, analize şi masuratori, inclusiv baza materiala necesară pentru obtinerea acestora, care au în vedere evaluarea sistematica, calitativa şi cantitativa, a efectelor lucrărilor de imbunatatiri funciare asupra mediului, precum şi asupra evolutiei şi implicatiilor sociale, urmate de măsuri care se impun;* zona de protecţie a lucrărilor: zona adiacenta lucrărilor în care se introduc, după caz, interdictii sau restrictii privind regimul construcţiilor ori exploatarea terenului aferent zonei, în scopul asigurarii stabilitatii lucrărilor şi construcţiilor respective şi al prevenirii poluarii.  +  Anexa 2 ZONELE DE PROTECTIEale lucrărilor din amenajarile de imbunatatiri funciare
    1.Zona de protecţie de-a lungul digurilor
      - Înălţimea medie a digului (m)0,5-2,52,6-5>5
      - Lăţimea zonei de protecţie (m):    
      ▪ spre cursul de apă51015
      ▪ spre incintă344
    2.Zona de protecţie în jurul lacurilor de acumulare    
      - Volumul brut al lacului de acumulare (mil. m3)<0,1-1>1,1
      - Lăţimea zonei de protecţie (m)510
    3.Zona de protecţie la baraje  
      - Înălţimea barajului (m)5-15>15
      - Lăţimea zonei de protecţie (m):    
      ▪ baraj1020
      ▪ lucrări anexe la baraje510
      ▪ construcţii şi instalaţii2 m în jurul acestora
    4.Zona de protecţie la canale  
      - Cu adâncimea, după caz, înălţimea medie (m)0,5-22,1-5>5
      - Lăţimea zonei de protecţie (m):  
      ▪ canal cu debitul <0,3 m3/s0,50,50,5
      ▪ canal cu debitul 0,3-2 m3/s0,511,5
      ▪ canal cu debitul 2,1-5 m3/s11,52
      ▪ canal cu debitul 5,1-10 m3/s1,523
      ▪ canal cu debitul 10,1-50 m3/s234
      ▪ canal cu debitul >50 m3/s345
    5.Zona de protecţie la prize de apă, evacuări de apă, lucrări în albie şi altele asemenea:
      - Lăţimea zonei de protecţie (m)5-10  
      6. Zona de protecţie la staţii de pompare:
      a) Împrejmuite
      - Lăţimea zonei de protecţie, măsurată de la împrejmuire (m)1
      b) Neîmprejmuite
      - Lăţimea zonei de protecţie, măsurată de la limita construcţiei (m)1,5
    7.Zona de protecţie la perdelele forestiere de protecţie a terenurilor agricole şi la plantaţiile antierozionale
      - Lăţimea zonei de protecţie, măsurată de la împrejmuire sau, după caz, de la ultimul rând al perdelelor/plantaţiilor (m) 2
      8. Zona de protecţie la construcţiile pentru întreţinere şi exploatare:
      a) Împrejmuite
      - Lăţimea zonei de protecţie, măsurată de la împrejmuire (m)1
      b) Neîmprejmuite
      - Lăţimea zonei de protecţie, măsurată de la limita construcţiei (m)1,5
      NOTĂ:    - Zonele de protecţie se masoara astfel:    a) la lacurile de acumulare, de la nivelul normal de retentie;    b) la celelalte lucrari, de la limita zonei de construcţie.    - În latimea zonelor de protecţie nu se includ drumurile de exploatare.    - În cazul în care, de la piciorul taluzului digului spre apa, distanta până la mal este mai mica decat zona de protecţie, pentru latimea zonei de protecţie se ia distanta de la dig la mal.    - Înălţimea şi adancimea medie se determina pe tronsoane caracteristice.
   +  Anexa 3 UTILITATEA PUBLICAa amenajarilor/lucrărilor de imbunatatiri funciare
      Amenajările/lucrărileUnitatea de măsurăUtilitatea publicăUtilitate privată
    de interes naţionalde interes local
    1.Îndiguiri şi/sau regularizări*):        
      a) pentru terenuri cu destinaţie agricolă şi/sau silvicăha>50<50-
    2.Irigaţiiha>5010-50<10
    3.Orezăriiha>2505-250<5
    4.Desecareha>5010-50<10
    5.Drenajha>1501-150<1
    6.Combaterea eroziunii solului:        
      a) lucrări de amenajare a terenuluiha>50<50-
      b) măsuri agrotehniceha-->0
    7.Amenajarea/ameliorarea formaţiunilor torenţiale/diminuarea torenţialităţiikm>10<10-
    8.Amenajarea/ameliorarea terenurilor afectate de alunecăriha>10<10-
    9.Amenajarea/ameliorarea nisipurilor mişcătoareha>250<250-
    10.Perdele forestiere de protecţie şi/sau plantaţii antierozionaleha>50<50-
    11.Sistemul de supraveghere, evaluare, prognoză şi avertizare-naţionaljudeţean-
  ---------------- Notă *) Indiguirile şi regularizarile care apara şi alte obiective economice şi sociale se încadrează la utilitatea publică de interes naţional, indiferent de suprafaţa aparata.Amenajarile de imbunatatiri funciare de pe terenurile din fondul forestier proprietate publică a statului se încadrează la utilitatea publică de interes naţional, indiferent de marimea suprafetei sau de lungimea formatiunilor torentiale.
   +  Anexa 4 CATEGORII DE TARIFEpentru întreţinerea, repararea şi exploatarea lucrărilor de imbunatatirifunciare de utilitate publicăA. Categorii de tarife pentru întreţinerea, repararea şi exploatarea lucrărilor de desecare-drenaj, combatere a eroziunii solului şi de aparare a suprafeţelor agricole indiguite1. Desecare gravitationala: a) densitatea retelei de canale mai mica de 30 m/ha; b) densitatea retelei de canale mai mare de 30 m/ha.2. Desecare cu pompare: a) densitatea retelei de canale mai mica de 30 m/ha; b) densitatea retelei de canale mai mare de 30 m/ha.3. Drenaj: a) drenuri absorbante, cu descarcare în canale de desecare, cu densitate până la 300 m/ha; b) drenuri absorbante, cu descarcare în canale de desecare, cu densitate mai mare de 300 m/ha; c) drenuri absorbante, cu descarcare în drenuri colectoare, cu densitate până la 300 m/ha; d) drenuri absorbante, cu descarcare în drenuri colectoare, cu densitate mai mare de 300 m/ha.4. Combaterea eroziunii solului5. Apararea suprafeţelor agricole indiguiteB. Categorii de tarife pentru întreţinerea şi repararea lucrărilor de irigatii1. Amenajari cu alimentare gravitationala şi: a) cu retea de canale deschise şi cu distribuţie gravitationala a apei; b) cu retea de canale deschise şi cu agregate mobile de pompare pentru distributia apei; c) cu retea de canale deschise şi cu statii de punere sub presiune a apei, cu densitatea retelei de conducte până la 20 m/ha; d) cu retea de canale deschise şi cu statii de punere sub presiune a apei, cu densitatea retelei de conducte mai mare de 20 m/ha.2. Amenajari cu alimentare prin statii de pompare de baza şi: a) cu până la 2 trepte de pompare şi canale deschise pentru distributia apei; b) cu până la 2 trepte de pompare, cu canale deschise şi agregate mobile de pompare pentru distributia apei; c) cu peste 2 trepte de pompare şi cu canale deschise pentru distributia apei; d) cu peste 2 trepte de pompare, cu canale deschise şi agregate mobile de pompare pentru distributia apei; e) cu până la 2 trepte de pompare, cu statii de punere sub presiune a apei şi densitatea retelei de conducte până la 20 m/ha; f) cu până la 2 trepte de pompare, cu statii de punere sub presiune a apei şi densitatea retelei de conducte mai mare de 20 m/ha; g) cu peste 2 trepte de pompare, cu statii de punere sub presiune a apei şi densitatea retelei de conducte până la 20 m/ha; h) cu peste 2 trepte de pompare, cu statii de punere sub presiune a apei şi densitatea retelei de conducte mai mare de 20 m/ha.C. Categorii de tarife pentru exploatarea lucrărilor de irigatii1. Pentru pomparea apei: a) cu statii de pompare de baza; b) prin prima treapta de pompare; c) prin a doua treapta de pompare; d) prin a treia treapta de pompare; e) prin statii de punere sub presiune.2. Pentru alimentarea cu apa la orezarii3. Pentru evacuarea apei din orezarii.-----------