ORDIN nr. 246 din 27 martie 2006privind aprobarea Standardelor minime specifice de calitate pentru serviciile de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice şi pentru centrele rezidenţiale pentru persoanele vârstnice
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 344 din 17 aprilie 2006  Având în vedere prevederile art. 16 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 14 alin. (1) din Legea nr. 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială,în temeiul art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Se aprobă Standardele minime specifice de calitate pentru serviciile de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice, prevăzute în anexa nr. 1, şi Standardele minime specifice de calitate pentru centrele rezidenţiale pentru persoanele vârstnice, prevăzute în anexa nr. 2. (2) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Standardele minime prevăzute la pct. 26.2 şi 26.5 din cadrul standardului nr. 26 "Amenajarea dormitoarelor", precum şi la pct. 28.5 şi 28.6 din cadrul standardului nr. 28 "Amenajarea spaţiilor igienico-sanitare", secţiunea VI "Găzduire" din cuprinsul Standardelor minime specifice de calitate pentru centrele rezidenţiale pentru persoane vârstnice se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2012 pentru centrele rezidenţiale existente, care la data intrării în vigoare a prezentului ordin nu îndeplinesc condiţiile menţionate.  +  Articolul 3Furnizorii de servicii sociale de drept public sau privat, care desfăşoară activităţi de îngrijire a persoanelor vârstnice la domiciliu şi în centre rezidenţiale, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuBucureşti, 27 martie 2006.Nr. 246.  +  Anexa 1 STANDARDE MINIME SPECIFICE DE CALITATEpentru serviciile de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice
  ───────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────
      SECŢIUNEA I. │ 1. Cadrul de organizare şi funcţionare
      ORGANIZARE ŞI │ 2. Personal de conducere
      ADMINISTRARE │ 3. Planificare - dezvoltare
                             │ 4. Evaluare şi control
                             │ 5. Comunicare internă şi externă
                             │ 6. Înregistrarea şi arhivarea datelor
  ───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────
      SECŢIUNEA II. │ 7. Structura şi calificarea personalului
      RESURSE UMANE │ 8. Selecţia, angajarea şi promovarea personalului
                             │ 9. Formare profesională
  ───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────
      SECŢIUNEA III. │ 10. Informare
      ACCESAREA SERVICIILOR │ 11. Admitere
                             │ 12. Sistarea serviciilor
  ───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────
      SECŢIUNEA IV. │ 13. Evaluare
      ACORDAREA SERVICIILOR │ 14. Stabilirea şi planificarea serviciilor
                             │ 15. Îngrijirea personală
                             │ 16. Supravegherea şi menţinerea sănătăţii
                             │ 17. Recuperare
                             │ 18. Integrare Socială şi Participare
  ───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────
      SECŢIUNEA V. │ 19. Drepturile beneficiarilor
      DREPTURI │
  ───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────
      SECŢIUNEA VI. │ 20. Protecţie împotriva abuzurilor şi neglijării
      ETICĂ - PROTECŢIE │ 21. Etica
                             │ 22. Reclamaţii
  ───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────
      GLOSAR │
  Pentru acordarea unor servicii de calitate şi asigurarea unui management eficient, furnizorii publici şi privaţi de servicii de îngrijire la domiciliu organizează Unitatea de îngrijiri la domiciliu. În funcţie de aria teritorială şi numărul de beneficiari, se pot organiza una sau mai multe Unităţi de îngri- jiri. Activitatea derulată în Unitatea de îngrijiri este coordonată de un manager de program. Responsabilitatea elaborării şi îndeplinirii prevederilor planului individual de asistenţă şi îngrijire, precum şi a respectării preve- derilor contractului de servicii revine unui manager de caz. În scopul menţinerii persoanei vârstnice dependente la domiciliu, în mediul familiar de viaţă, o perioadă cât mai lungă posibil, furnizorul de servicii de îngrijire, prin Unitatea de îngrijiri, acordă un set de servicii destinate asistării persoanei vârstnice la îndeplinirea actelor curente de viaţă, preve- nirii sau limitării degradării autonomiei funcţionale, prezervării stării de sănătate, asigurării unei vieţi decente şi demne. Standardele de calitate prezente se aplică Unităţii de îngrijiri la domiciliu, numită în continuare Unitate, responsabilitatea respectării lor revenind furnizorului public sau privat care a organizat serviciile de îngrijire la domiciliu, numit în conti- nuare Furnizor.
   +  Secţiunea I ORGANIZARE ŞI ADMINISTRARE(Standardele 1 - 6)STANDARD 1CADRUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONAREFurnizorul respectă normele legale în vigoare în ceea ce priveşte organizarea şi funcţionarea Unităţii de îngrijiri la domiciliu.Rezultat:Unitatea este organizată şi funcţionează în baza regulamentelor proprii elaborate cu respectarea normelor legale în vigoare.Condiţii minime:1.1. Furnizorul elaborează şi aplică un Regulament propriu de organizare şi funcţionare a Unităţii, conform prevederilor legale în vigoare; regulamentul propriu, în formă scrisă, este disponibil la sediul unităţii;1.2. Furnizorul elaborează un Manual de proceduri aplicat de Unitate în vederea îndeplinirii misiunii sale (admitere, evaluare, drepturi şi obligaţii, planificarea serviciilor, tipuri de servicii, reclamaţii şi protecţie, sistarea serviciilor etc.);1.3. Furnizorul asigură monitorizarea aplicării regulamentelor, procedurilor şi regulilor de practică ale unităţii şi le actualizează în funcţie de necesităţi;1.4. Furnizorul se asigură că personalul Unităţii cunoaşte regulamentele şi procedurile Unităţii;1.5. Furnizorul asigură accesul beneficiarilor/reprezentanţilor lor legali la regulamentele şi procedurile Unităţii, iar personalul acesteia are obligaţia de a explica beneficiarilor informaţiile solicitate.STANDARD 2PERSONAL DE CONDUCEREPersonalul de conducere al Furnizorului are calificarea, competenţa şi experienţa necesară pentru a asigura un management de calitate.Rezultat:Unitatea este condusă de o persoană (manager) competentă, angajată conform normelor legale în vigoare.Condiţii minime:2.1. Furnizorul demonstrează că dispune de capacitate de conducere şi coordonare, necesară pentru realizarea planurilor de activităţi şi strategie proprie (proiectul instituţional);2.2. Furnizorul are desemnat un manager de program care are responsabilitatea coordonării activităţii derulate de Unitate; managerul de program trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: diplomă de licenţă în învăţământul superior de lungă durată sau, după caz de scurtă durată, experienţă şi/sau pregătire în domeniul protecţiei sociale sau domeniul medical; în situaţii bine fundamentate, managerul de program poate fi şi absolvent de învăţământ liceal cu diplomă de bacalaureat cu experienţă certificată printr-un curs de formare în domeniul îngrijirilor la domiciliu;2.3. Furnizorul are obligaţia de a asigura formarea continuă a managerului de program, atât sub raport managerial, cât şi în ceea ce priveşte problematica vârstei a treia în general şi îngrijirea persoanelor vârstnice în special;2.4. Furnizorul dispune de fişe de post care cuprind atribuţiile detaliate ale managerului de program, precum şi, după caz, ale întregului personal cu funcţii de conducere;2.5. Angajarea managerului de program se realizează cu respectarea legislaţiei muncii şi a altor reglementări legale în vigoare.STANDARD 3PLANIFICARE - DEZVOLTAREFurnizorul gestionează activitatea Unităţii în baza unei planificări riguroase, menite să asigure servicii eficiente şi de calitate, cu respectarea normelor legale în vigoare.Rezultat:Unitatea de îngrijiri la domiciliu îşi derulează activitatea conform unui Proiect instituţional comprehensiv.Condiţii minime:3.1. Furnizorul elaborează, cu respectarea prevederilor în vigoare, un document cadru - numit Proiect instituţional, care cuprinde cel puţin următoarele:- tipul şi misiunea Unităţii;- principiile directoare;- grupul de beneficiari şi nevoile specifice;- obiectivele de dezvoltare instituţională, pe 3 ani;- serviciile destinate grupului de beneficiari;- scopul şi obiectivele serviciilor;- resursele umane, materiale şi financiare disponibile şi potenţiale;- relaţii interinstituţionale dezvoltate.3.2. În vederea elaborării Proiectului instituţional, Furnizorul realizează o analiză a situaţiei Unităţii din punctul de vedere al gradului de implementare a prezentelor standarde minime de calitate şi elaborează un Raport de evaluare;3.3. Proiectul instituţional şi raportul de evaluare sunt aduse la cunoştinţa întregului personal;3.4. Managerul de program elaborează anual şi răspunde de implementarea Planului de activitate al unităţii respective, care cuprinde: calendarul activităţilor (termene), scop şi obiective, resurse alocate, responsabilităţi, indicatori privind monitorizarea rezultatelor; scopul şi obiectivele planului vor fi centrate pe satisfacerea nevoilor beneficiarilor;3.5. Furnizorul elaborează planificarea activităţilor împreună cu proiecţia financiară a acestora;3.6. Furnizorul administrează în mod eficient bunurile mobile şi imobile de care dispune şi are proceduri de înregistrare a mijloacelor fixe, precum şi evidenţe ale poliţelor de asigurare pentru protejarea bunurilor proprii;3.7. Furnizorul asigură îndrumarea personalului şi monitorizează îndeplinirea Planului de activitate, în limitele resurselor alocate, în termenele şi conform parametrilor calitativi stabiliţi;3.8. Planul de activitate şi Proiectul instituţional stau la baza elaborării/revizuirii celorlalte documente utilizate de furnizorul de servicii sociale specializate la domiciliu (Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, Manual de Proceduri etc.).STANDARD 4EVALUARE ŞI CONTROLFurnizorul utilizează un sistem coerent de evaluare şi control, orientat pe îmbunătăţirea rezultatelor activităţii.Rezultat:Activitatea Unităţii este monitorizată şi evaluată sistematic, eficient şi în baza principiului transparenţei.Condiţii minime:4.1. Furnizorul elaborează şi utilizează o metodologie proprie de monitorizare şi evaluare orientată, în principal, asupra calităţii serviciilor acordate şi a eficacităţii prestaţiei personalului;4.2. Furnizorul defineşte un set clar de indicatori pentru evaluarea rezultatelor serviciilor acordate, măsurarea satisfacţiei beneficiarului;4.3. Furnizorul realizează rapoarte în urma evaluărilor efectuate şi asigură diseminarea informaţiilor privind activitatea derulată şi rezultatelor obţinute;4.4. Furnizorul elaborează, la finele fiecărui an, un Raport de activitate; raportul este public şi este redactat într-o manieră accesibilă tuturor celor interesaţi; raportul va fi înaintat obligatoriu serviciilor publice de asistenţă socială, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.STANDARD 5COMUNICARE INTERNĂ ŞI EXTERNĂFurnizorul promovează măsuri eficiente de comunicare intra şi inter-instituţională, elaborează şi aplică o strategie de relaţii publice.Rezultat:Unitatea are strategii proprii de comunicare internă şi externă, bazate pe principiile de transparenţă, deschidere, participare, şi colaborare activă a tuturor celor implicaţi în domeniul îngrijirii persoanelor vârstnice.Condiţii minime:5.1. Furnizorul asigură informarea personalului cu privire la politicile, programele, strategiile şi ultimele reglementări legislative în relaţie cu domeniul de activitate al Unităţii;5.2. Furnizorul se asigură că modul de conducere al Unităţii creează o atmosferă deschisă, pozitivă şi incluzivă;5.3. Furnizorul organizează activitatea Unităţii de aşa manieră încât tot personalul, salariaţi şi voluntari, să comunice eficient, atât între ei, cât şi cu beneficiarii;5.4. Furnizorul utilizează modalităţi operaţionale de comunicare permanentă între membrii echipelor care asigură îngrijirea efectivă a beneficiarilor;5.5. Furnizorul desemnează una sau mai multe persoane pentru a răspunde de realizarea activităţilor de "relaţii publice";5.6. Furnizorul elaborează şi aplică o procedură eficientă de comunicare şi colaborare cu organismele de coordonare-finanţare (centrale, judeţene, locale);5.7. Furnizorul asigură toate mijloacele necesare comunicării cu alţi furnizori de servicii sociale, de servicii de sănătate, culturale, religioase etc., din comunitate;5.8. Furnizorul deţine şi utilizează materiale şi, după caz, echipamente pentru promovarea imaginii unităţii în comunitate (ex: materiale tipărite, casete video, audio, pagină WEB, echipamente IT etc);5.9. Furnizorul se implică în conceperea şi derularea unor proiecte cu finanţare internă şi/sau internaţională în vederea dezvoltării serviciilor, implementării unor modele de bună practică sau novatoare, precum şi în scopul creşterii calităţii serviciilor acordate.STANDARD 6ÎNREGISTRAREA ŞI ARHIVAREA DATELORFurnizorul efectuează înregistrarea, utilizarea şi arhivarea datelor beneficiarilor, conform legislaţiei în vigoare şi prevederilor Regulamentului propriu de organizare şi funcţionare.Rezultat:Înregistrarea, utilizarea şi arhivarea datelor respectă principiul confidenţialităţii şi se realizează cu respectarea prevederilor legale în vigoare.Condiţii minime:6.1. Înregistrarea şi arhivarea datelor se efectuează cu promptitudine, în conformitate cu normele legale în vigoare;6.2. Furnizorul asigură păstrarea şi utilizarea datelor privind beneficiarii, în regim de confidenţialitate, conform normelor legale în vigoare;6.3. Furnizorul asigură accesul necondiţionat al beneficiarilor/reprezentanţilor legali la datele care îi privesc;6.4. Furnizorul dispune de o procedură proprie privind circuitul informaţiilor.  +  Secţiunea II RESURSE UMANE(Standarde 7 - 9)STANDARD 7STRUCTURA ŞI CALIFICAREA PERSONALULUIFurnizorul dispune de o structură de personal în concordanţă cu misiunea lui, cu nevoile beneficiarilor, cu politica sa bugetară şi cu normele legale în vigoare.Rezultat:Beneficiarii sunt asistaţi de personal suficient şi competent, condiţie esenţială pentru acordarea unor îngrijiri de calitate.Condiţii minime:7.1. Structura de personal este descrisă în statul de funcţii (manager de program, manager de caz, asistent social, instructor ergoterapie, fizioterapeut, kinetoterapeut, psiholog, asistent medical, personal administrativ, şa), iar organigrama unităţii precizează organizarea unităţii, relaţiile de coordonare/subordonare dintre compartimente, precum şi numărul de personal;7.2. Structura de personal a Unităţii corespunde, ca număr şi calificare, serviciilor acordate;7.3. Furnizorul desemnează, din cadrul personalului implicat în procesul de îngrijire, un manager de caz care răspunde de coordonarea şi monitorizarea procesului de îngrijire, precum şi de elaborarea şi respectarea planurilor şi programelor individualizate destinate unui număr de maxim 25 beneficiari; dacă unitatea are un număr total de beneficiari mai mic sau egal cu 25, activitatea managerului de caz poate fi realizată de managerul de program;7.4. Furnizorul se asigură că activitatea personalului de îngrijire al Unităţii este stabilită, în funcţie de gradul de dependenţă al beneficiarului;7.5. Furnizorul revizuieşte periodic organigrama, pentru a răspunde dinamicii de dezvoltare a Unităţii şi cerinţelor beneficiarilor;7.6. Furnizorul deţine fişe de post ale tuturor salariaţilor, pe care le revizuieşte periodic; prevederile fişei postului sunt aduse la cunoştinţa salariaţilor care au obligaţia să le respecte;7.7. Furnizorul deţine o evidenţă a personalului voluntar cu datele personale şi activităţile pe care le desfăşoară; acesta nu poate prelua responsabilităţile personalului retribuit;7.8. Furnizorul se asigură că fiecare salariat al Unităţii are calificarea, competenţa, experienţa şi calităţile solicitate de atribuţiile prevăzute în fişa postului;7.9. Furnizorul deţine o evidenţă clară a repartizării personalului la domiciliile beneficiarilor, în conformitate cu programul şi orarul prestabilit; repartizarea personalului se efectuează într-o manieră flexibilă, pentru a asigura continuitatea procesului de furnizare a serviciilor şi respectarea standardelor de calitate;7.10. Furnizorul asigură, pe cât posibil, stabilitatea personalului care lucrează direct cu beneficiarii, pentru a realiza continuitatea activităţilor şi confortul afectiv al beneficiarilor.STANDARD 8SELECŢIA, ANGAJAREA ŞI PROMOVAREA PERSONALULUIFurnizorul aplică prevederi scrise privind selecţia, angajarea şi promovarea personalului, conforme cu tipul şi misiunea unităţii şi cu legislaţia în vigoare.Rezultat:Selectarea, angajarea şi promovarea personalului din Unitate se realizează conform criteriilor de competenţă ale postului.Condiţii minime:8.1. Furnizorul organizează selecţia şi angajarea personalului cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare; criteriile de selecţie au în vedere competenţele postului (calificare, experienţă, abilităţi profesionale, aptitudini, motivaţie etc.);8.2. Furnizorul dispune de o procedură scrisă privind selecţia şi angajarea personalului, pe care o pune la dispoziţia tuturor celor interesaţi;8.3. Furnizorul este obligat să anunţe public, cu cel puţin 30 de zile înainte de data fixată, orice proces de selecţie, concurs, organizat în vederea angajării de personal;8.4. Furnizorul se asigură că personalul care lucrează direct cu beneficiarii are o condiţie bună de sănătate (probată cu documente medicale, conform legislaţiei în vigoare);8.5. Furnizorul asigură toate condiţiile necesare pentru respectarea prevederilor legale privind efectuarea controlului periodic de sănătate de către personalul care lucrează nemijlocit la domiciliul beneficiarului;8.6. Furnizorul este obligat să solicite, în vederea angajării personalului care lucrează direct la domiciliul beneficiarului, pe lângă cazierul judiciar, referinţe de la locul de muncă anterior sau după caz, de la beneficiari, precum şi de la persoane a căror moralitate este cunoscută în comunitate în cazul celor fără vechime pe piaţa muncii;8.7. Furnizorul poate lucra cu voluntari numai în urma verificării cazierului judiciar, a certificatului de sănătate, a certificatului de voluntar şi după caz, a referinţelor solicitate;8.8. Furnizorul se asigură că procedurile de selecţie a personalului de îngrijire la domiciliu se realizează cu respectarea legislaţiei în vigoare, oferă şanse egale şi se bazează pe practici nediscriminatorii;8.9. Furnizorul dispune promovarea personalului în conformitate cu prevederile legale în vigoare, precum şi în baza criteriilor de competenţă şi profesionalism; procedura de promovare a personalului este adusă la cunoştinţa tuturor salariaţilor Unităţii.STANDARD 9FORMARE PROFESIONALĂFurnizorul are şi aplică un program propriu privind formarea personalului, în acord cu misiunea unităţii şi cu standardele minime de calitate în domeniu.Rezultat:Personalul Unităţii este inclus în programe de formare profesională.Condiţii minime:9.1. Furnizorul elaborează anual şi aplică un Plan de formare profesională;9.2. Furnizorul identifică oportunităţile de perfecţionare a personalului în vederea creşterii competenţei acestuia în procesul de furnizare a serviciilor;9.3. Furnizorul asigură, anual sau ori de câte ori este nevoie, sesiuni de instruire a personalului Unităţii în domeniul protecţiei sociale a persoanelor vârstnice;9.4. Furnizorul asigură toate condiţiile necesare realizării programelor de formare profesională a angajaţilor şi respectă opţiunile acestora privind alegerea temelor de curs;9.5. Furnizorul asigură instructajul necesar sau cursuri de formare pentru voluntarii utilizaţi în procesul de îngrijire;9.6. Furnizorul are obligaţia să-şi prevadă în bugetul propriu de cheltuieli, sumele necesare pentru susţinerea formării continue a personalului Unităţii.  +  Secţiunea III ACCESAREA SERVICIILOR(Standarde 10-12)STANDARD 10INFORMAREFurnizorul utilizează şi difuzează materiale informative privind serviciile furnizate.Rezultat:Populaţia are acces la informaţii privind oferta de servicii a Unităţii.Condiţii minime:10.1. Furnizorul pune la dispoziţia beneficiarului, familiei acestuia sau oricărei alte persoane interesate, materiale informative şi publicitare privind serviciile acordate;10.2. Furnizorul asigură toate condiţiile şi mijloacele de informare (ghiduri, broşuri, ş.a, pe format de hârtie sau electronic) a beneficiarilor sau persoanelor interesate cu privire la regulamentul propriu de organizare şi procedurile utilizate;10.3. Materialele de informare sunt disponibile, după caz, şi în limbile minorităţilor naţionale;10.4. Furnizorul pune la dispoziţia publicului, la cerere, o listă cu oferta de servicii, locaţia Unităţii şi datele de contact ale acesteia.STANDARD 11ADMITEREFurnizorul elaborează şi utilizează o procedură privind admiterea beneficiarilor în funcţie de tipul şi misiunea Unităţii.Rezultat:Beneficiarii pot primi servicii de îngrijire la domiciliu numai dacă sunt eligibili în condiţiile legislaţiei în vigoare şi dacă Unitatea le poate asigura serviciile necesare.Condiţii minime:11.1. Furnizorul acceptă beneficiarii care dispun de recomandări scrise acordate de organismele prevăzute de lege sau, după caz, numai după o evaluare preliminară a persoanei vârstnice realizată de Unitate şi care certifică un anume grad de dependenţă şi nevoia de îngrijire la domiciliu;11.2. Furnizorul va accepta noi beneficiari numai în limita capacităţii sale de a oferi servicii de calitate, conform prezentelor standarde;11.3. Furnizorul elaborează şi aplică o procedură de admitere care respectă prevederile legale şi precizează criteriile de eligibilitate, cine ia decizia de acceptare/respingere şi modul în care aceasta este consemnată şi comunicată beneficiarului;11.4. Furnizorul, după caz, este obligat să comunice serviciului public de asistenţă socială de la nivel local procedura de admitere;11.5. Unitatea acordă serviciile de îngrijire numai după încheierea unui contract între Furnizor şi beneficiar, în condiţiile legii; beneficiarul/reprezentantul legal primeşte un exemplar original al contractului de servicii;11.6. Contractul de servicii se realizează conform modelului prevăzut de legislaţia în vigoare; Furnizorul poate adăuga, după caz, şi alte clauze contractuale la cele prevăzute în modelul de contract reglementat;11.7. Contractul este scris într-o formă accesibilă beneficiarului, este explicat acestuia într-un mod cât mai clar; contractul de servicii este scris în limba română sau, după caz, în limba minorităţilor;11.8. Unitatea întocmeşte dosarul personal al beneficiarului care va cuprinde cel puţin: cerere tip; copie după actul de identitate al beneficiarului sau reprezentantului legal, recomandarea scrisă privind situaţia de dependenţă şi serviciile necesare, contractul de servicii încheiat cu beneficiarul sau reprezentantul legal.STANDARD 12SISTAREA SERVICIILORFurnizorul deţine şi aplică o procedură clară privind sistarea serviciilor.Rezultat:Unitatea sistează serviciile numai în situaţiile prevăzute de lege şi în condiţii de siguranţă pentru beneficiar.Condiţii minime:12.1. Furnizorul elaborează o procedură proprie privind sistarea serviciilor către beneficiar care menţionează condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare şi cele stipulate în contractul încheiat cu beneficiarul;12.2. După caz, odată cu decizia de sistare a serviciilor, Furnizorul informează beneficiarul asupra posibilităţii de a se adresa altor furnizori existenţi;12.3. Decizia de sistare a serviciilor se comunică beneficiarului sau reprezentantului legal şi, după caz, serviciului public de asistenţă socială al autorităţii administraţiei publice locale pe raza căreia locuieşte beneficiarul sau primarului, cu cel puţin 30 de zile înaintea datei de sistare;12.4. Furnizorul elaborează, atunci când situaţia o impune, un plan de sistare a serviciilor cu cel puţin 90 de zile înainte de data fixată pentru sistare;12.5. Furnizorul întocmeşte pentru fiecare beneficiar a cărui îngrijire a fost sistată, o Fişă de sistare a serviciilor în care se precizează informaţii cu privire la data sistării serviciilor, motivele, persoana de contact care va putea da relaţii despre evoluţia ulterioară a beneficiarului;12.6. Furnizorul păstrează dosarul personal al beneficiarului şi realizează două copii ale acestuia; un exemplar se înaintează beneficiarului sau reprezentantului legal şi alt exemplar se transmite serviciului public de asistenţă socială al autorităţii administraţiei publice locale pe raza căreia locuieşte beneficiarul sau, după caz, primarului.  +  Secţiunea IV ACORDAREA SERVICIILOR(Standarde 13 - 18)STANDARD 13EVALUAREFurnizorul deţine şi utilizează o procedură privind evaluarea/reevaluarea beneficiarilor.Rezultat:Unitatea asigură servicii de îngrijire la domiciliu beneficiarilor aflaţi într-un grad de dependenţă şi care nu-şi pot desfăşura singuri actele curente ale vieţii zilnice.Condiţii minime:13.1. Furnizorul efectuează propria evaluare a fiecărui solicitant utilizând Grila naţională de evaluare, reglementată prin legislaţia în vigoare; principalele elemente supuse evaluării se referă la capacitatea persoanei de a realiza activităţile de bază şi cele instrumentale ale vieţii zilnice; evaluarea se realizează chiar dacă beneficiarul a fost supus evaluării complexe de către comisiile de evaluare reglementate prin actele normative în vigoare şi deţine o recomandare privind gradul de dependenţă, precum şi nevoia de servicii;13.2. Furnizorul ia în considerare la evaluarea proprie, recomandarea comisiilor de evaluare prevăzute de lege, cu privire la încadrarea beneficiarului într-un grad de dependenţă şi la serviciile necesare; sunt exceptaţi beneficiarii care se adresează direct unui furnizor privat şi îşi asumă, prin contract, achitarea integrală a serviciilor;13.3. Furnizorul elaborează planul individualizat de îngrijire şi asistenţă a beneficiarului pe baza evaluării proprii;13.4. Furnizorul efectuează periodic reevaluarea beneficiarului pentru a evidenţia eficacitatea serviciilor, precum şi pentru relevarea apariţiei de modificări semnificative de natură fizică, psihică sau mintală, cu repercusiuni asupra autonomiei funcţionale; reevaluarea se realizează şi în cazul sistării serviciilor;13.5. Furnizorul solicită reevaluarea beneficiarului de către comisiile de evaluare prevăzute de lege, în situaţia în care autonomia funcţională a persoanei s-a degradat, pentru revizuirea gradului de dependenţă şi a recomandărilor de îngrijire;13.6. Furnizorul stabileşte persoana responsabilă sau echipa de specialişti care va efectua evaluarea proprie; evaluarea proprie se va realiza de o singură persoană în condiţiile în care beneficiarul dispune deja de o evaluare şi încadrare în grad de dependenţă realizate de comisiile de evaluare prevăzute de lege;13.7. Furnizorul redactează o fişă de evaluare, precum şi o fişă de reevaluare, în format standard, completată de persoana responsabilă sau echipa multidisciplinară de specialişti; acestea sunt păstrate în dosarul personal al beneficiarului cu respectarea confidenţialităţii datelor, conform normelor legale în vigoare; beneficiarul/ reprezentantul său legal are acces la aceste date.STANDARD 14STABILIREA ŞI PLANIFICAREA SERVICIILORFurnizorul deţine proceduri de acordare a serviciilor care cuprind planurile individualizate de servicii.Rezultat:Beneficiarul este îngrijit în baza unui plan strict individualizat de servicii adaptate nevoilor şi gradului de dependenţă al acestuia.Condiţii minime:14.1. Furnizorul elaborează şi aplică procedura proprie privind procesul de acordare a serviciilor prevăzută în Manualul de proceduri;14.2. Furnizorul pregăteşte şi deţine un dosar personal al beneficiarului care conţine toate documentele menţionate în standardele prezente;14.3. Furnizorul, prin managerul de caz, întocmeşte şi monitorizează aplicarea Planului individualizat de îngrijire şi asistenţă care prevede serviciile asigurate beneficiarului, precum şi personalul implicat în realizarea acestora; managerul de caz poate implica, în realizarea planului individualizat de îngrijire şi asistenţă, mai mulţi specialişti, în funcţie de nevoile particulare ale fiecărui beneficiar;14.4. Furnizorul, în cazul în care nu are capacitatea de a asigura toate tipurile de servicii evidenţiate în urma evaluării beneficiarului şi are contractate servicii cu alţi Furnizori, specifică în Planul individualizat de îngrijire şi asistenţă detaliile referitoare la coordonarea activităţilor între Furnizori;14.5. Furnizorul revizuieşte Planul îndividualizat de îngrijire şi asistenţă semestrial şi oricând este necesar, în funcţie de nevoile şi evoluţia situaţiei beneficiarului;14.6. Furnizorul se asigură că beneficiarul/reprezentantul său legal primeşte o copie a Planului îndividualizat de îngrijire şi asistenţă (în formatul iniţial şi ori de câte ori acesta este revizuit), prezentată într-o formă accesibilă;14.7. Furnizorul, prin managerul de caz şi cu acordul personalului implicat în acordarea îngrijirilor, stabileşte în scris Programul şi orarul activităţilor desfăşurate la domiciliul beneficiarului; programul şi orarul activităţilor, redactat într-o formă accesibilă, este semnat de managerul de caz şi de beneficiar sau reprezentantul său legal şi este păstrat în dosarul personal al beneficiarului; acesta poate fi revizuit cu acordul părţilor;14.8. Furnizorul are obligaţia ca, în situaţia în care programul şi/sau orarul nu pot fi respectate, să contacteze în timp util beneficiarul/reprezentantul acestuia şi să stabilească, de comun acord, modalitatea de rezolvare a situaţiei; aceeaşi obligaţie revine şi beneficiarului;14.9. Furnizorul dispune de o procedură prin care sunt stabilite condiţiile de transfer sau preluare a beneficiarului de către alţi Furnizori.STANDARD 15ÎNGRIJIREA PERSONALĂFurnizorul asigură beneficiarilor servicii de îngrijire personală pentru derularea activităţilor de bază şi instrumentale ale vieţii zilnice.Rezultat:Beneficiarii primesc servicii de îngrijire personală adecvate astfel încât să-şi continue viaţa la propriul domiciliu, în condiţii de siguranţă şi demnitate.Condiţii minime:15.1. Furnizorul asigură servicii de îngrijire la domiciliu care au în vedere:● ajutor pentru activităţile de bază ale vieţii zilnice: igienă corporală, îmbrăcare şi dezbrăcare, igiena eliminărilor, hrănire şi hidratare, transfer şi mobilizare, deplasarea în interior, comunicare;● ajutor pentru activităţi instrumentale ale vieţii zilnice: prepararea hranei sau livrarea acesteia, efectuarea de cumpărături, activităţi de menaj, însoţirea în mijloacele de transport, facilitarea deplasării în exterior, companie, activităţi de administrare şi gestionare a bunurilor, activităţi de petrecere a timpului liber;15.2. Furnizorul asigură personal calificat şî suficient pentru acordarea serviciilor de îngrijire personală, precum şi materialele şi echipamentele necesare derulării activităţii de îngrijire;15.3. Furnizorul se asigură că personalul de îngrijire derulează activitatea în baza unui program detaliat care cuprinde atribuţii clare pentru fiecare îngrijitor: activităţi zilnice /beneficiar, număr de beneficiari /zi, nr. de ore/zi /beneficiar;15.4. Furnizorul dispune de proceduri clare privind tehnicile de îngrijire şi se asigură că personalul le cunoaşte şi le aplică cu stricteţe;15.5. Furnizorul instruieşte personalul de îngrijire la domiciliu astfel încât acesta să fie pregătit să observe cauzele majore ale accidentelor care se produc la beneficiarii care necesită îngrijire pe termen lung, să identifice şi să semnaleze situaţiile de abuz şi neglijenţă;15.6. Furnizorul asigură mijloacele de transport necesare, sau facilitează transportul personalului de îngrijire, la domiciliul beneficiarului;15.7. Furnizorul se asigură că personalul de îngrijire îndeplineşte îndatoririle stipulate în contractul încheiat cu furnizorul de servicii sociale, cunoaşte şi îşi asumă riscurile ce pot apare în cursul procesului de îngrijire;15.8. Furnizorul instruieşte personalul de îngrijire asupra necesităţii de a respecta pe cât posibil dorinţele beneficiarului şi de a adopta un comportament adecvat pentru a dezvolta relaţii de încredere şi înţelegere;15.9. Personalul de îngrijire este schimbat la solicitarea beneficiarului;15.10. Managerul de caz, sau după caz, managerul de program monitorizează şi evaluează activitatea personalului de îngrijire;15.11. Furnizorul ia toate măsurile necesare şi în conformitate cu legislaţia în vigoare pentru a proteja personalul de îngrijire faţă de riscurile la care este supus în cursul derulării activităţii, inclusiv faţă de abuzurile din partea beneficiarului sau familiei/reprezentantului legal.STANDARD 16SUPRAVEGHEREA ŞI MENŢINEREA SĂNĂTĂŢIIFurnizorul asigură beneficiarilor servicii de îngrijire medicală în concordanţă cu prescripţiile medicale şi prevederile legale în domeniu.Rezultat:Beneficiarii primesc îngrijire şi asistenţă medicală supravegheată, cu respectarea prevederilor legale în domeniu, în vederea menţinerii lor la domiciliu şi prevenirea spitalizărilor repetate sau instituţionalizării.Condiţii minime:16.1. Furnizorul informează beneficiarul, chiar de la acceptare, asupra drepturilor şi modalităţilor legale de acordare a asistenţei medicale, precum şi asupra îngrijirilor medicale pe care Unitatea le poate asigura;16.2. Furnizorul asigură fiecărui beneficiar activităţi de supraveghere şi menţinere a sănătăţii cum ar fi: a) îndrumare, sprijin şi consiliere pe probleme de sănătate; b) educaţie pentru sănătate c) igienă şi îngrijiri medicale; c) evaluări periodice la nevoie; d) asistare pentru respectarea prescripţiilor medicale şi efectuarea de tratamente, după caz; e) nutriţie şi dietă; ş.a.m.d;16.3. Furnizorul sprijină accesul beneficiarului la serviciile medicului de familie sau medicului specialist, precum şi la procurarea de dispozitive de tipul: ochelari, orteze, proteze, etc.;16.4. Furnizorul realizează o colaborare permanentă cu medicul de familie al beneficiarului şi asigură monitorizarea în scop preventiv şi terapeutic a stării de sănătate somatică şi psihică a beneficiarilor;16.5. Furnizorul, în cazul în care, prin contract nu sunt specificate alte condiţii privind acordarea serviciilor medicale, se asigură că personalul de îngrijire respectă prescripţiile medicale şi normele legale de administrare a medicamentelor;16.6. Furnizorul, prin managerul de caz, întocmeşte o Fişă de evidentă a administrării medicaţiei beneficiarului, atât pentru cel care îşi poate administra singur medicaţia, cât şi pentru cel care primeşte ajutor în acest sens;16.7. Furnizorul instruieşte personalul pentru respectarea normelor de igienă, precum şi a celor de prevenire şi combatere a infecţiilor;16.8. Furnizorul asigură monitorizarea evoluţiei stării de sănătate a beneficiarului şi comunică schimbările intervenite familiei sau reprezentantului legal şi medicului de familie; personalul este instruit să apeleze la serviciile medicale de urgenţă în cazul în care situaţia o impune;16.9. În cazul decesului unui beneficiar, medicamentele acestuia se păstrează până la stabilirea cauzelor decesului.STANDARD 17RECUPERAREFurnizorul asigură beneficiarului un program de recuperare a autonomiei funcţionale în vederea prevenirii agravării situaţiei de dependenţă.Rezultat:Beneficiarul primeşte servicii de recuperare adecvate pentru prezervarea unei vieţi active şi menţinerea în siguranţă la propriul domiciliu.Condiţii minime:17.1. Furnizorul asigură activităţi de recuperare destinate, în principal, recuperării abilităţilor de autoservire, îngrijire personală şi autogospodărire, prevăzute în Programul Individualizat de Recuperare;17.2. Furnizorul elaborează Programul Individualizat de Recuperare, în baza evaluării autonomiei funcţionale a beneficiarului şi cu aportul specialiştilor în domeniu; Programul Individualizat de Recuperare este revizuit periodic;17.3. Furnizorul, în funcţie de tipul serviciilor de recuperare acordate, asigură personal calificat, precum şi materialele şi echipamentele necesare activităţilor derulate;17.4. Furnizorul instruieşte personalul de îngrijire pentru a sprijini şi încuraja beneficiarul să manifeste iniţiativă, să-şi organizeze şi să execute, pe cât posibil autonom, acţiuni şi activităţi cotidiene şi ia toate măsurile necesare pentru prevenirea riscurilor;17.3. Furnizorul sesizează familia sau autorităţile locale asupra necesităţii realizării unor lucrări de adaptare a locuinţei care pot conduce la evitarea instituţionalizării beneficiarului.STANDARD 18INTEGRARE SOCIALĂ ŞI PARTICIPAREFurnizorul asigură beneficiarilor sprijin pentru a deveni membri activi şi responsabili ai comunităţii.Rezultat:Pentru dezvoltarea personală, Beneficiarul este sprijinit să-şi menţină statutul de membru deplin şi activ a comunităţii.Condiţii minime:18.1. Furnizorul asigură activităţi de integrare familială şi comunitară în baza unui Program de integrare socială, elaborat şi revizuit periodic;18.2. Furnizorul promovează măsurile cele mai eficiente în vederea creşterii capacităţii de participare a beneficiarilor la activităţi de petrecere a timpului liber, evenimente culturale, sau orice alte iniţiative comunitare supuse dezbaterii publice;18.3. Furnizorul asigură servicii de acompaniere a beneficiarului sau de facilitare a deplasării acestuia la evenimente sociale dezvoltate în comunitate, sau la alte instituţii sau servicii publice;18.4. Furnizorul acordă servicii de informare şi consiliere a beneficiarului cu privire la utilizarea serviciilor publice din comunitate;18.5. Furnizorul promovează activităţi menite să încurajeze dezvoltarea relaţiilor beneficiarilor cu membrii comunităţii;18.6. Furnizorul, în funcţie de capacitate şi resursele materiale, încurajează facilitarea comunicării beneficiarului, prin instituirea unor servicii de telefonie cu regim special, tele alarmă şi altele asemenea;18.7. Furnizorul elaborează toate programele şi planurile prevăzute de prezentele standarde numai cu participarea activă a beneficiarului sau, după caz a familiei sau reprezentantului legal.  +  Secţiunea V DREPTURI(Standard 19)STANDARD 19DREPTURILE BENEFICIARILORFurnizorul dispune de prevederi scrise privind drepturile beneficiarilor.Rezultat:Unitatea, în procesul de acordare a serviciilor, respectă drepturile şi libertăţile fundamentale ale beneficiarilor.Condiţii minime:19.1. Furnizorul elaborează şi respectă prevederile unui cod propriu privind drepturile beneficiarilor;19.2. La elaborarea codului drepturilor beneficiarilor, Furnizorul are în vedere, drepturile reglementate prin legislaţia în vigoare, precum şi drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului;19.3. Furnizorul deţine şi aplică o procedură privind relaţia personalului cu beneficiarii, conformă cu normele deontologice şi cu legislaţia în vigoare şi informează beneficiarii asupra regulilor de procedură;19.4. Furnizorul se asigură că personalul cunoaşte şi respectă codul drepturilor beneficiarilor;19.5. Furnizorul se asigură că personalul cunoaşte şi respectă procedura Unităţii privind relaţia cu beneficiarii;19.6. Furnizorul se asigură că personalul cunoaşte şi aplică procedurile legale privind restricţionarea libertăţii de mişcare a beneficiarilor cu afecţiuni mentale degenerative sau tulburări psihice şi în cazuri de forţă majoră;19.7. Furnizorul se asigură că serviciile acordate respectă dreptul beneficiarului la demnitate şi viaţă privată;19.8. Furnizorul asigură formarea personalului cu privire la particularităţile fenomenului de îmbătrânire, precum şi la anumite tulburări comportamentale ale beneficiarilor, în vederea facilitării comunicării şi stabilirii unor relaţii interpersonale adecvate.  +  Secţiunea VI ETICĂ ŞI PROTECŢIE(Standarde 20 - 22)STANDARD 20PROTECŢIE ÎMPOTRIVA ABUZURILOR ŞI NEGLIJĂRIIFurnizorul deţine şi aplică o procedură privind protecţia beneficiarilor împotriva abuzului (fizic, psihic, sexual, material sau financiar), neglijării, discriminării, a tratamentului degradant sau inuman - fapte comise deliberat sau din ignoranţă.Beneficiarii sunt protejaţi împotriva abuzului, neglijării sau tratamentului inuman sau degradant.Condiţii minime:20.1. Furnizorul asigură informarea personalului şi a beneficiarilor/reprezentanţilor lor legali (prin modalităţi accesibile, după caz) asupra procedurilor cu privire la prevenirea, identificarea, semnalarea, evaluarea şi soluţionarea suspiciunilor sau acuzaţiilor de abuz/neglijenţă asupra beneficiarilor;20.2. Furnizorul încurajează şi sprijină beneficiarii să sesizeze orice formă de abuz din partea personalului Unitătii;20.3. Personalul Unităţii care identifică situaţii de abuz, neglijare sau exploatare a unui beneficiar, are obligaţia de a înştiinţa imediat conducerea Furnizorului în vederea sesizării organelor competente;20.4. Furnizorul deţine un Registru privind protecţia beneficiarului împotriva abuzurilor în care personalul responsabilizat consemnează situaţiile sesizate precum şi măsurile ce au fost luate; după caz, acestea sunt consemnate şi în dosarul beneficiarului.STANDARD 21ETICĂFurnizorul îşi organizează activitatea în conformitate cu un cod etic.Rezultat:Beneficiarul este protejat împotriva unor eventuale riscuri care pot aduce atingere demnităţii şi siguranţei acestuia.Condiţii minime:21.1. Furnizorul aplică principiile unui cod de etică, în vederea asigurării respectării demnităţii beneficiarului;21.2. Furnizorul promovează, pentru personalul propriu, un mediu de muncă sănătos şi sigur;21.3. Furnizorul dispune înregistrarea oricăror incidente deosebite (petrecute în procesul de furnizare a serviciilor) şi informează în scris factorii direct interesaţi (reprezentantul legal, familia, autoritatea administraţiei publice locale, poliţia, spitalul, etc.) care afectează beneficiarii şi verifică faptul că notificarea a fost trimisă în maximum 24 de ore; notificările privesc, în principal:a. decesul unui beneficiar petrecut în timpul acordării serviciilor, inclusiv circumstanţele în care s-a produs;b. îmbolnăvirile, conform normelor sistemului de sănătate;c. răniri sau vătămări importante ori accidente;d. contravenţii şi infracţiuni;e. orice acuzaţii privind comportamentul inadecvat al unui membru al personalului;f. modificarea accidentală a programului/orarului activităţilor;g. măsuri de restricţionare a libertăţii de mişcare a beneficiarilor luate de personal în situaţii de forţă majoră;h. orice alte evenimente petrecute în timpul furnizării serviciilor care afectează siguranţa beneficiarilor ori a personalului;21.4. Furnizorul consemnează şi ia măsurile care se impun şi în cazul unor evenimente deosebite care se referă la siguranţa personalului propriu;21.5. Furnizorul consemnează şi ia măsurile care se impun şi în cazul unor situaţii de abuz asupra personalului din partea beneficiarului, familiei sau reprezentantului său legal;21.6. Furnizorul instruieşte personalul de îngrijire asupra interdicţiei de a solicita sau accepta recompense financiare sau materiale de la beneficiar, familia sau reprezentantul legal al acestuia.STANDARD 22RECLAMAŢIIFurnizorul deţine şi aplică o procedură privind înregistrarea şi rezolvarea sesizărilor/reclamaţiilor.Rezultat:Beneficiarii cunosc modalităţile de efectuare a reclamaţiilor, iar reclamaţiile a căror rezolvare depinde de Furnizor, sunt soluţionate cu promptitudine şi corectitudine.Condiţii minime:22.1. Furnizorul informează în scris beneficiarii/reprezentanţii legali asupra procedurii proprii privind sesizările şi reclamaţiile: cui se adresează, cum se face reclamaţia/sesizarea, care sunt etapele şi termenele de răspuns, cum se răspunde la sesizare, cine se va ocupa de rezolvarea cazului;22.2. Furnizorul de servicii de îngrijire la domiciliu pune la dispoziţia beneficiarilor procedura privind efectuarea reclamaţiilor, într-un format şi la un nivel accesibil;22.3. Furnizorul dispune de o metodă accesibilă pentru a înregistra sesizările sau reclamaţiile scrise;22.4. Furnizorul monitorizează reclamaţiile pentru a identifica principalele cauze de nemulţumire, precum şi pentru a iniţia cu promptitudine măsurile corective;22.5. Furnizorul desemnează personalul care răspunde sesizărilor, reclamaţiilor, propunerilor;22.6. Furnizorul informează beneficiarul/familia/reprezentantul legal asupra procedurilor prevăzute de legislaţia în vigoare privind soluţionarea reclamaţiilor (comisie de mediere socială, contencios administrativ).GLOSAR──────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────      Beneficiar │ persoana vârstnică dependentă──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────                          │înţelegere, acord scris care produce efecte juridice,Contract de servicii şi │între un furnizor de servicii de îngrijire la domi-îngrijire │ciliu şi un beneficiar, prin care se stipulează                          │condiţiile în care se acordă serviciile de îngrijire                          │- drepturile şi obligaţiile fiecăreia dintre părţi.──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────                          │situaţia în care o persoană vârstnică, ca urmare aDependenţă │diminuării sau pierderii autonomiei funcţionale din                          │cauze fizice, psihice sau mentale, necesită ajutor                          │semnificativ şi îngrijire pentru a realiza activită-                          │ţile de bază ale vieţii de zi cu zi. Dependenţa                          │poate fi exacerbată de absenţa relaţiilor sociale,                          │precum şi a resurselor economice adecvate.──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────                          │proces prin care furnizorul de servicii de îngrijireEvaluare a nevoilor │la domiciliu analizează nevoile persoanei vârstnice                          │dependente utilizând Grila naţională de evaluare,                          │reglementată prin legislaţia în vigoare.──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────Fişa de sistare a │document întocmit în momentul sistării serviciilor,serviciilor │care cuprinde date cu privire la data sistării                          │serviciilor, motivele, persoana de contact care va                          │putea da relaţii despre evoluţia ulterioară a                          │beneficiarului.──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────Grila de evaluare a │instrument standard de evaluare complexă cu ajutorulsituaţiei de dependenţă │căruia, pe baza informaţiilor de natură medicală,                          │socio-medicală, psiho-afectivă şi a criteriilor de                          │încadrare a persoanelor vârstnice în grade de                          │dependenţa.──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────Individualizare │tratare individuală a beneficiarilor în procesul de                          │furnizare a serviciilor (evaluarea nevoilor,                          │planificarea serviciilor etc.).──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────                          │participare la viaţa familiei; atitudine de acceptareIntegrarea familială │a persoanei vârstnice de către familie. Procesuali-                          │atarea interacţiunilor dintre indivizi sau grup şi                          │mediul social specific sau integral, prin intermediul                          │căruia se realizează un echilibru social al părţilor.──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────Integrare/includere/ │acces şi participare a persoanei vârstnice la viaţaincluziune comunitară │comunităţii de apartenenţă.──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────                          │persoana calificată în ocupaţia de îngrijitor laÎngrijitor formal │domiciliu pentru persoana vârstnică, având cala domiciliu │atribuţii acordarea de ajutor persoanei vârstnice                          │dependente pentru realizarea activităţilor de bază                          │şi instrumentale ale vieţii zilnice.──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────                          │este un membru al familiei - soţul, soţia, copiiiÎngrijitorul formal │sau rudele persoanei vârstnice dependente care îşi                          │asumă responsabilitatea îngrijirii persoanei                          │vârstnice.──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────Management al serviciilor │gestionarea, de către conducerea desemnată legal, a                          │activităţilor şi resurselor (materiale, umane,                          │financiare) ale unităţii.──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────Manager de caz │lucrător, în cadrul unui serviciu social specializat,                          │care elaborează, coordonează şi monitorizează                          │derularea planului individualizat de asistenţă şi                          │îngrijire, pentru unul sau mai mulţi beneficiari.──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────                          │document ce cuprinde toate procedurile aplicate înManualul de proceduri │cadrul unităţii de îngrijire la domiciliu, în                          │procesul de furnizare a serviciilor de îngrijire                          │către beneficiar (admitere, evaluare, ieşire,                          │reclamaţii şi protecţie etc.), în vederea îndepli-                          │nirii misiunii serviciului social specializat.──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────Nevoile persoanei │cerinţe specifice ale persoanei vârstnice dependentevărstnice │determinate de lipsa resurselor economice, sociale                          │sau fiziologice.──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────Persoana dependentă │este "acea persoană care, ca rezultat al pierderii                          │autonomiei din cauze fizice, psihice sau mentale,                          │necesita ajutor semnificativ şi/sau îngrijire                          │pentru a realiza activităţile de baza ale vieţii de                          │zi cu zi.──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────                          │Persoană numită de către furnizorul de servicii dePersoană responsabilă │îngrijiri la domiciliu pentru realizarea evaluării                          │şi redactarea fişei de evaluare şi reevaluare;                          │persoana responsabilă poate fi chiar managerul de                          │caz.──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────Personal │colectiv al persoanelor angajate cu retribuţie în                          │unitatea de îngrijire la domiciliu.──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────Plan anual/planificare │ansamblul de documente prin care sunt planificateanuală │activităţile desfăşurate în unitatea furnizoare de                          │servicii, pe perioada unui an calendaristic.──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────                          │document elaborat chiar de la primirea în unitate,Plan de ieşire │în înţelegere cu beneficiarul/reprezentantul său                          │legal, în care se precizează condiţiile în care se                          │va efectua ieşirea beneficiarului din cadrul                          │serviciului; cuprinde şi serviciile de sprijin pe                          │care le va asigura centrul după ieşire (dacă este                          │cazul).──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────                          │document elaborat de furnizorul de servicii sociale,Plan individualizat de │cu acordul şi participarea persoanei vârstniceîngrijire şi asistenţă │dependente sau a reprezentantului legal al acesteia                          │şi care cuprinde în principal programarea serviciilor                          │de îngrijire, personalul responsabil precum şi                          │procedurile de acordare.──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────                          │conţine, de regulă, scopurile şi domeniul de aplicareProcedură │al unei activităţi; conţinutul activităţii: cine,                          │când, unde şi cum realizează activitatea; ce                          │materiale, echipamente şi documente trebuie utili-                          │zate; cum trebuie controlată şi înregistrata                          │activitatea.──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────                          │document elaborat de către comisia de evaluare înProgram de îngrijire │care sunt precizate serviciile de îngrijire de care                          │persoana vârstnică are nevoie, în funcţie de                          │încadrarea acesteia într-un grad de dependenţa şi                          │de nevoile individuale.──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────Program Individualizat │este o secţiune a Planului individualizat de asis-de Re/Integrare Socială │tenţă şi îngrijire; precizează coordonatele servi-                          │ciilor de re/integrare familială şi comunitară:                          │obiective, activităţi, responsabilităţi etc.──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────Program Individualizat │este o secţiune a Planului individualizat de asis-de Recuperare │tenţă şi îngrijire; precizează coordonatele servi-                          │ciilor de recuperare-socializare: obiective,                          │activităţi, responsabilităţi etc.──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────Program/orar zilnic │intervalul de timp zilnic, stabilit pentru desfă-                          │şurarea activităţilor cu beneficiarii.──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────Reprezentant legal al │persoană, din afara serviciului de asistenţă socială,beneficiarului │care acţionează, cu recunoaştere legală, în numele                          │şi în interesul beneficiarului, atunci când acesta                          │nu se poate reprezenta singur.──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────Rezultat │efect aşteptat, obţinut ca urmare a aplicării unui                          │standard de calitate.──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────                          │ansamblu complex de măsuri şi acţiuni sociale,                          │medicale precum şi de adaptare şi amenajare a                          │spaţiului de locuit, acordate în sistem integrat deServicii de îngrijire │către furnizorii de servicii sociale persoanei                          │vârstnice dependente ai cărei reprezentanţi legali                          │nu pot sau nu vor să îi acorde sprijin; serviciile                          │de îngrijire au drept scop prevenirea şi limitarea                          │pierderii autonomiei funcţionale.──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────                          │ansamblu complex de măsuri şi acţiuni realizate                          │pentru a răspunde nevoilor sociale, individuale,Servicii sociale │familiale sau de grup, în vederea prevenirii şi                          │depăşirii unor situaţii de dificultate, vulnerabi-                          │litate sau dependenţă, pentru prezervarea autonomiei                          │şi protecţiei persoanei vârstnice pentru prevenirea                          │marginalizării şi excluziunii sociale, pentru promo-                          │varea incluziunii sociale şi în scopul creşterii                          │calităţii vieţii.──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────Standarde minime de │set de criterii, aprobate prin acte normative, obli-calitate a serviciilor │gatorii la nivel naţional, a căror aplicare garansociale │tează asigurarea unor nivele minime acceptabile de                          │performanţă ale procesului de furnizare a servici-                          │ilor sociale.──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────Unitate de îngrijiri la │cadru organizaţional care asigură un pachet dedomiciliu │servicii de îngrijire la domiciliu.──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────Viaţa │exercitarea controlului deplin şi responsabil asupraindependentă/autonomă │propriei vieţi.──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────Voluntariat │activitate de interes public desfăşurată de persoane                          │fizice, denumite voluntari, în cadrul unor raporturi                          │juridice, altele decât raportul juridic de muncă şi                          │raportul juridic civil de prestare a unei activităţi                          │remunerate.──────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────
   +  Anexa 2 STANDARDE MINIME SPECIFICE DE CALITATECentre rezidenţiale pentru persoane vârstnice───────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────    SECŢIUNEA I. │ 1. Cadrul de organizare şi funcţionare    ORGANIZARE ŞI │ 2. Personal de conducere    ADMINISTRARE │ 3. Planificare - dezvoltare                           │ 4. Evaluare şi control                           │ 5. Administrare şi finanţare                           │ 6. Comunicare internă                           │ 7. Comunicare şi parteneriat                           │ 8. Înregistrarea şi arhivarea datelor───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────    SECŢIUNEA II. │ 9. Structura şi calificarea personalului    RESURSE UMANE │ 10. Selecţia, angajarea şi promovarea personalului                           │ 11. Perfecţionarea personalului───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────    SECŢIUNEA III. │ 12. Informare    ACCESAREA SERVICIILOR │ 13. Admitere                           │ 14. Evaluare                           │ 15. Planificarea serviciilor                           │ 16. Contract de servicii                           │ 17. Ieşirea din centrul rezidenţial───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────    SECŢIUNEA IV. │ 18. Codul drepturilor beneficiarilor    DREPTURI ŞI ETICĂ │ 19. Relaţia personalului cu beneficiarii───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────    SECŢIUNEA V. │ 20. Hrănire    ÎNGRIJIRE │ 21. Igienă personală                           │ 22. Supravegherea, menţinerea sănătăţii şi                           │ medicaţia                           │ 23. Deces───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────    SECŢIUNEA VI. │ 24. Siguranţă şi accesibilitate    GĂZDUIRE │ 25. Confidenţialitatea informaţiei                           │ 26. Amenajarea dormitoarelor                           │ 27. Amenajarea spaţiilor pentru prepararea/                           │ servirea hranei                           │ 28. Amenajarea spaţiilor igienico-sanitare                           │ 29. Amenajarea spaţiilor comune                           │ 30. Igiena şi controlul infecţiilor───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────    SECŢIUNEA VII. │ 31. Recuperare    RECUPERARE │───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────    SECŢIUNEA VIII. │ 32. Integrare/reintegrare socială    INTEGRARE │    REINTEGRARE SOCIALĂ │───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────    SECŢIUNEA IX. │ 33. Reclamaţii    RECLAMAŢII ŞI │ 34. Protecţie împotriva abuzurilor şi neglijării    PROTECŢIE │ 35. Notificarea incidentelor deosebite───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────    GLOSAR │
  Centrele rezidenţiale pentru persoanele vârstnice asigură, în regim insti- tuţionalizat, condiţii corespunzătoare de găzduire şi de hrană, îngrijire per- sonală şi medicală, recuperare şi readaptare, activităţi de ergoterapie şi de petrecere a timpului liber, asistenţă socială şi psihologică. Centrele rezidenţiale pentru persoanele vărstnice asigură găzduirea persoa- nelor vârstnice pe o perioadă determinată/ nedeterminată, în funcţie de misi- unea centrului şi nevoile individuale ale beneficiarului. Centrele rezidenţiale pentru persoanele vârstnice pot avea sau nu persona- litate juridică, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
   +  Secţiunea I ORGANIZARE ŞI ADMINISTRARE(Standardele 1 - 8)STANDARD 1CADRUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARECentrul Rezidenţial respectă normele legale în vigoare de organizare şi funcţionare.Rezultat:Centrul Rezidenţial este organizat şi funcţionează în baza normelor legale în vigoare şi a reglementărilor proprii de uz intern.Condiţii minime:Centrul Rezidenţial elaborează şi aplică un Regulament intern de organizare şi funcţionare, redactat în baza prevederilor Regulamentelor de organizare şi funcţionare reglementate prin actele normative în vigoare.1.2. Centrul Rezidenţial are şi aplică un Manual de proceduri care cuprinde procedurile aplicate în procesul de furnizare a serviciilor (admitere, evaluare, drepturi, planificarea serviciilor, asistenţă, reclamaţii şi protecţie, ieşire etc.) în vederea îndeplinirii Misiunii unităţii.1.3. Conducerea Centrului Rezidenţial asigură monitorizarea şi actualizarea, după necesităţi, a regulamentelor, procedurilor regulilor de practică ale unităţii.1.4. Conducerea Centrului Rezidenţial se asigură că personalul cunoaşte documentele privind regulamentele şi procedurile unităţii.1.5. Conducerea Centrului Rezidenţial asigură accesul beneficiarilor/reprezentanţilor lor legali la documentele privind regulamentele şi procedurile unităţii, într-o formă adecvată, iar personalul are obligaţia de a explica beneficiarilor aceste informaţii.1.6. Conducerea Centrului Rezidenţial asigură desfăşurarea activităţilor în condiţii de siguranţă.1.7. Centrul Rezidenţial asigură condiţiile adecvate pentru promovarea şi protejarea sănătăţii, a condiţiilor de viaţă ale beneficiarilor, respectiv de muncă ale angajaţilor.1.8. Personalul Centrului Rezidenţial cunoaşte misiunea Centrului, planurile de activităţi, procedurile, precum şi responsabilităţile globale şi individuale.STANDARDUL 2PERSONAL DE CONDUCEREPersonalul de conducere al Centrului Rezidenţial are calificarea, competenţa şi experienţa necesare pentru a asigura un management de calitate.Rezultat:Centrul Rezidenţial este condus de o persoană (conducător, manager) competentă, angajată conform normelor legale în vigoare.Condiţii minime:2.1. Conducătorul (managerul) Centrului Rezidenţial trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: diplomă de licenţă în învăţământul superior de lungă durată, experienţă şi/sau pregătire managerială şi experienţă în domeniul protecţiei sociale; în situaţii bine fundamentale, personalul de conducere poale fi recrutat din cadrul absolvenţilor de învăţământ universitar de scurtă durată sau absolvenţi de învăţământ post liceal.2.2. Conducătorul (managerul) Centrului Rezidenţial trebuie să aibă cel puţin 5 ani vechime în muncă şi minim 2 ani experienţă în activitate managerială relevantă în domeniul protecţiei sociale.2.3. Conducătorul (managerul) Centrului Rezidenţial are obligaţia de a asigura condiţiile minime prevăzute de prezentele standarde de calitate.2.4. Conducătorul (managerul) nu poate conduce mai mult de un Centru Rezidenţial, organizat ca centru cu personalitate juridică.2.5. Toare îndatoririle conducătorului (managerului) sunt stabilite în fişa postului.2.6. Conducătorul (managerul) Centrului Rezidenţial are obligaţia de a se forma continuu, atât sub raport managerial cât şi în ceea ce priveşte cunoaşterea problematicii persoanelor vârstnice.2.7. Conducătorul (managerul) va asigura permanent suportul necesar îmbunătăţirii activităţilor şi creşterii calităţii şi eficienţei serviciilor.2.8. Conducătorul (managerul) respectă termenii contractelor, convenţiilor şi protocoalelor de parteneriat încheiate în vederea acordării de servicii sociale.STANDARD 3PLANIFICARE - DEZVOLTARECentrul Rezidenţial administrează şi gestionează serviciile şi activităţile asumate, în baza unei planificări riguroase şi cu respectarea normelor legale în vigoare.Rezultat:Centrul Rezidenţial deţine şi aplică o planificare comprehensivă a activităţilor şi serviciilor derulate.Condiţii minime:3.1. Conducerea Centrului Rezidenţial elaborează, în baza legislaţiei în vigoare, un document cadru - numit Proiect instituţional care cuprinde cel puţin următoarele: a) tipul şi misiunea Centrului Rezidenţial; b) principiile directoare; c) grupul de beneficiari şi nevoile specifice; d) obiectivele de dezvoltare instituţională, pe 3 ani; e) servicii destinate grupului de beneficiari; g) scopul şl obiectivele serviciilor; h) resursele umane, materiale şi financiare disponibile şi potenţiale; i) relaţii interinstituţionale dezvoltate.3.2. În vederea elaborării Proiectului instituţional, conducerea Centrului Rezidenţial realizează o analiză a situaţiei unităţii din punctul de vedere al gradului de implementare a prezentelor standarde minime de calitate şi consemnează analiza într-un Raport de evaluare.3.3. Proiectul instituţional este adus la cunoştinţa întregului personal.3.4. Conducerea Centrului Rezidenţial elaborează anual şi răspunde de îndeplinirea Planului de activitate al unităţii respective, care cuprinde: calendarul activităţilor (termene), scop şi obiective, resurse alocate, responsabilităţi, indicatori privind monitorizarea rezultatelor; scopul şi obiectivele planului vor fi centrate pe satisfacerea nevoilor beneficiarilor.3.5. Conducerea Centrului Rezidenţial îndrumă personalul şi monitorizează implementarea Planului de activitate în termenele şi conform parametrilor calitativi stabiliţi, precum şi în funcţie de resursele alocate.3.6. Planul de activitate şi Proiectul instituţional stau la baza elaborării/revizuirii celorlalte documente utilizate de Centrul Rezidenţial (Regulamentul intern de Organizare şi Funcţionare, Manual de Proceduri etc).STANDARD 4EVALUARE ŞI CONTROLConducerea Centrului Rezidenţial utilizează, în baza prerogativelor legale, un sistem coerent de evaluare şi control, orientat pe îmbunătăţirea rezultatelor activităţii.Rezultat:Activitatea Centrului Rezidenţial este monitorizată sistematic, eficient şi în baza principiului transparenţei.Condiţii minime:4.1. Controlul şi evaluarea au ca obiect: calitatea prestaţiei personalului, calitatea activităţilor şi serviciilor conform prevederilor legale în domeniu.4.2. Conducerea Centrului Rezidenţial defineşte un set clar de indicatori măsurabili pentru evaluarea rezultatelor procesului de furnizare a serviciilor; conducerea Centrului Rezidenţial promovează activităţi de măsurare a satisfacţiei beneficiarilor şi a familiilor acestora, a personalului şi a celorlalte grupuri de interes.4.3. Conducerea Centrului Rezidenţial asigură realizarea de activităţi de raportare, publicare, diseminare a rezultatelor conform normelor legale şi regulamentelor interne.4.4. Conducerea Centrului Rezidenţial elaborează, la finele fiecărui an, un Raport de activitate; raportul este public şi este redactat într-o manieră accesibilă tuturor celorSTANDARD 5ADMINISTRARE ŞI FINANŢAREConducerea Centrului Rezidenţial administrează resursele unităţii conform misiunii acesteia şi în baza normelor legale în vigoare.Rezultat:Beneficiarii primesc servicii de calitate, în baza administrării eficiente a resurselor Centrului Rezidenţial.Condiţii minime:5.1. Conducerea Centrului Rezidenţial administrează resursele financiare ale unităţii, în baza unui plan de cheltuieli care stabileşte planificarea financiară, evidenţa bugetară şi controlul financiar, conform legii; la elaborarea planului de cheltuieli se ţine cont de propunerile beneficiarilor.5.2. Managerul centrului cunoaşte şi aplică normele legale privind gestionarea bunurilor şi achiziţiile.5.3. Centrul Rezidenţial cu personalitate juridică dispune de un audit intern care să asigure un control eficient al activităţilor derulate.STANDARD 6COMUNICARE INTERNĂConducerea Centrului Rezidenţial promovează măsuri eficiente de comunicare intra-instituţională.Rezultat:Centrul Rezidenţial este condus în baza principiilor de transparenţă, deschidere, participare, a tuturor celor implicaţi.Condiţii minime:6.1. Conducerea Centrului Rezidenţial informează personalul cu privire la: strategiile şi politicile sociale din domeniu; noi reglementări legislative în domeniu.6.2. Managerul se asigură că modul de conducere al Centrului Rezidenţial creează o atmosferă deschisă, pozitivă şi incluzivă.6.3. Managerul comunică clar cu beneficiarii şi angajaţii, astfel încât obiectivele şi scopurile Centrului Rezidenţial să fie asumate şi soluţionate.6.4. Procesul de conducere trebuie să fie transparent şi deschis.6.5. Planificarea şi practica managerială trebuie să încurajeze noutatea, creativitatea şi dezvoltarea Centrului Rezidenţial6.6. Fiecare angajat îşi cunoaşte colaboratorii pe baza fişei postului şi a altor documente ale unităţii.6.7. Conducerea Centrului Rezidenţial utilizează modalităţi operaţionale de comunicare între membrii echipei de personal implicaţi în procesul de furnizare a serviciilor.STANDARD 7COMUNICARE ŞI PARTENERIATConducerea Centrului Rezidenţial are şi aplică o strategie de relaţii publice.Rezultat:În vederea creşterii calităţii serviciilor oferite, Centrul Rezidenţial are şi dezvoltă o politică de colaborare activă cu alte instituţii.Condiţii minime:7.1. Conducerea Centrului Rezidenţial desemnează una sau mai multe persoane pentru a răspunde de realizarea activităţilor de "relaţii publice".7.2. Conducerea Centrului Rezidenţial are şi aplică o politică de comunicare şi colaborare cu organismele de coordonare-finanţare (centrale judeţene, locale - după caz).7.3. Conducerea Centrului Rezidenţial are şi aplică o politică de comunicare şi colaborare cu instituţiile sociale, de sănătate, culturale, religioase etc., din comunitate.7.4. Conducerea Centrului Rezidenţial are şi aplică o politică de comunicare şi colaborare cu organizaţiile neguvernamentale implicate în asistenţa socială a persoanelor vârstnice.7.5. Conducerea Centrului Rezidenţial deţine şi utilizeaza materiale pentru promovarea imaginii unităţii în comunitate (ex: materiale tipărite, casete video, audio, pagină WEB etc).7.6. Conducerea Centrului Rezidenţial întreprinde demersuri pentru ca unitatea să participe la derularea unor proiecte cu finanţare internaţională şi/sau internă.7.7. Activitatea care este desfăşurată în parteneriat este monitorizată, evaluată şi consemnată în Rapoarte anuale. Personalul centrului, beneficiarii, membrii comunităţii, organismele asociative ale beneficiarilor sunt informaţi anual asupra parteneriatelor încheiate, precum şi asupra Rezultatelor activităţilor derulate.STANDARD 8ÎNREGISTRAREA ŞI ARHIVAREA DATELOR BENEFICIARILORCentrul Rezidenţial efectuează înregistrarea, utilizarea şi arhivarea datelor beneficiarilor, conform legislaţiei în vigoare şi a Manualului de proceduri.Rezultat: Înregistrarea, utilizarea şi arhivarea datelor respectă normele legale în vigoare.Condiţii minime:8.1. Înregistrarea şi arhivarea datelor se efectuează cu promptitudine, în conformitate cu normele legale în vigoare.8.2. Centrul Rezidenţial asigură păstrarea şi utilizarea datelor privind beneficiarii, în regim de confidenţialitate, conform normelor legale în vigoare.8.3. Înregistrările individuale ale beneficiarilor sunt confidenţiale, actualizate şi păstrate în ordine.8.4. Centrul Rezidenţial asigură accesul necondiţionat al beneficiarilor/reprezentanţilor legali la datele care îi privesc.  +  Secţiunea II RESURSE UMANE(Standarde 9-11)STANDARD 9STRUCTURA ŞI CALIFICAREA PERSONALULUICentrul Rezidenţial dispune de o structură de personal în concordanţă cu misiunea lui, cu nevoile beneficiarilor, cu politica sa bugetară şi cu normele legale în vigoare.Rezultat:Beneficiarii sunt asistaţi de personal suficient şi competent.Condiţii minime:9.1. Structura de personal a Centrului Rezidenţial asigură desfăşurarea efectivă şi eficientă a activităţilor procesului de furnizare a serviciilor (asistenţa asigurată beneficiarilor, administrarea resurselor, organizare şi comunicare, management-ul curent al unităţii, mauagement-ul urgenţelor).9.2. Structura de personal a Centrului Rezidenţial corespunde, ca număr şi calificare, serviciilor acordate.9.3. Structura de personal este descrisă în statul de funcţii, iar organigrama Centrului Rezidenţial precizează organizarea pe compartimente, servicii, etc., relaţiile de coordonare/subordonare dintre acestea, precum şi numărul de personal9.4. Personalul trebuie informat asupra întregii activităţi a Centrului Rezidenţial, asupra contractelor intra şi interinstituţionale, precum şi a Regulamentului intern de organizare şi funcţionare.9.5. Centrul Rezidenţial trebuie să se asigure de continua creştere a performanţelor profesionale a personalului propriu, prin organizarea de sesiuni de formare.9.6. Conducerea Centrului Rezidenţial propune şi revizuieşte periodic organigrama, pentru a răspunde dinamicii cerinţelor beneficiarilor.9.7. Centrul Rezidenţial poate să utilizeze personal voluntar; acesta nu este inclus în organigrama unităţii şi nu poate prelua responsabilităţile personalului retribuit.9.8. Pentru fiecare poziţie din statul de funcţii există o fişă a postului în care sunt prevăzute atribuţiile angajatului.9.9. Conducerea Centrului Rezidenţial revizuieşte periodic fişele postului în funcţie de politica unităţii.9.10. Fiecare angajat are calificarea, competenţa, experienţa şi calităţile solicitate de fişa postului.9.11. Fiecare angajat are obligaţia de a cunoaşte şi respecta prevederile fişei postului pe care îl ocupă.9.12. Centrul Rezidenţial ţine o evidenţa clară a turelor de zi şi de noapte prin care se asigură serviciile; face repartizarea personalului pe ture într-o manieră flexibilă, pentru a asigura continuitatea procesului de furnizare a serviciilor şi respectarea standardelor de calitate în domeniu.9.13. Serviciile asigurate de către personalul Centrului Rezidenţial (contacte telefonice, ieşiri în comunitate, orele de muncă cu beneficiarii, petrecute în afara unităţii etc.) sunt incluse în turele personalului.9.14. Centrul Rezidenţial asigura, pe cât posibil, stabilitatea personalului care lucrează direct cu beneficiarii, pentru a realiza continuitatea activităţilor şi confortul afectiv al beneficiarilor în procesul de furnizare a serviciilor.STANDARD 10SELECŢIA, ANGAJAREA ŞI PROMOVAREA PERSONALULUICentrul Rezidenţial aplică prevederi scrise privind selecţia, angajarea şi promovarea personalului, conforme cu tipul şi misiunea unităţii şi cu legislaţia în vigoare.Rezultat:Selectarea, angajarea şi promovarea personalului din Centrul Rezidenţial se realizează conform criteriilor de competenţă ale postuluiCondiţii minime:10.1. Angajarea/promovarea personalului se realizează în condiţiile legii şi are în vedere criterii de competenţă cum ar fi: calificare, experienţă, abilităţi profesionale, aptitudini, motivaţie etc.10.2. Centrul Rezidenţial se asigură că personalul care lucrează direct cu beneficiarii are o condiţie bună de sănătate (probată cu documente medicale, conform legislaţiei în vigoare).10.3. Înainte de efectuarea oricărei angajări se vor solicita referinţe de la locurile anterioare de muncă.10.4. Centrul Rezidenţial poate recruta voluntari numai în urma verificării recomandărilor solicitate; se solicită inclusiv cazier judiciar.STANDARD 11PERFECŢIONAREA PERSONALULUICentrul Rezidenţial are şi aplică o politică privind perfecţionarea continuă a personalului, în acord cu misiunea unităţii şi cu standardele minime de calitate în domeniu.Rezultat:Personalul Centrului Rezidenţial este inclus în programe de perfecţionare profesionalăCondiţii minime:11.1. Centrul Rezidenţial elaborează anual şi aplică un Plan de formare profesionala.11.2. Centrul Rezidenţial asigură toate condiţiile necesare realizării programelor de formare profesională a angajaţilor şi respectă opţiunile acestora privind alegerea temelor de curs.11.3. Centrul Rezidenţial identifică oportunităţile de perfecţionare a personalului în vederea creşterii competenţei acestuia în procesul de furnizare a serviciilor.11.4. Centrul Rezidenţial asigură, anual sau ori de câte ori este nevoie, sesiuni de instruire a personalului unităţii în domeniul protecţiei sociale a persoanelor vârstnice.  +  Secţiunea III ACCESAREA SERVICIILOR(Standarde 12-17)STANDARD 12INFORMARECentrul Rezidenţial utilizează şi difuzează materiale informative privind serviciile furnizate persoanelor vârstnice.Rezultat:Populaţia are acces la informaţii privind oferta de servicii a Centrului Rezidenţial.Condiţii minime:12.1. Centrul Rezidenţial pune la dispoziţia beneficiarului, familiei acestuia sau oricărei alte persoane interesate, materiale informative şi publicitare privind serviciile acordate.12.2. Centrul Rezidenţial deţine şi utilizează un Manual de proceduri care cuprinde toate procedurile aplicate în procesul de furnizare a serviciilor către beneficiar (admitere, evaluare, reevaluare, ieşire, reclamaţii etc).12.3. Manualul de proceduri include: scopurile şi obiectivele centrului, natura serviciilor furnizate, personalul care furnizează serviciile, termenii contractului încheiat cu beneficiarul, procedura reclamaţiilor, modalităţile de contactare a autorităţilor locale, serviciilor sociale, serviciilor de sănătate, procedura ieşirii din centru şi în caz de deces, precum şi orice alte informaţii considerate importante pentru potenţialii beneficiari.12.4. Manualul de proceduri este disponibil în forme adaptate pentru persoanele vârstnice. Unde este cazul, sunt disponibile versiuni în limbile minorităţilor naţionale.12.5. Toţi cei interesaţi pot să viziteze Centrul Rezidenţial pentru a cunoaşte condiţiile de locuit, personalul, modul de desfăşurare a activităţilor.12.6. În cazul admiterii de urgenţă a unui beneficiar, Centrul Rezidenţial asigură informarea beneficiarului/reprezentantului legal, în termen de 48 de ore de la admitere, asupra principalelor reguli şi practici ale procesului de furnizare a serviciilor.STANDARD 13ADMITERECentrul Rezidenţial elaborează şi utilizează o procedură privind admiterea beneficiarilor în funcţie de tipul şi misiunea unităţii.Rezultat:Solicitanţii serviciilor sunt admişi în Centrul Rezidenţial (în limita locurilor disponibile) numai dacă acesta le poate satisface nevoile specifice.Condiţii minime:13.1. Centrul Rezidenţial deţine o procedură de admitere care precizează: actele necesare; criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor; cine ia decizia de admitere/respingere; modul în care se consemnează decizia; modalitatea de contestare a deciziei.13.2. În vederea admiterii în Centrul Rezidenţial, dosarul personal întocmit de solicitanţii/reprezentanţii legali va conţine documentele şi actele stabilite conform prevederilor legale în vigoare; dosarul va conţine obligatoriu decizia de admitere şi copia grilei de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice.13.3. Dosarul de admitere în Centrul Rezidenţial este avizat de conducătorul (managerul) Centrului.STANDARD 14EVALUARE INITIALA/COMPLEXĂCentrul Rezidenţial deţine şi utilizează o procedură privind evaluarea iniţială şi complexă beneficiarilor.Rezultat:Beneficiarii sunt admişi în Centrul Rezidenţial şi li se asigură servicii numai în baza evaluării iniţiale şi a evaluării complexe nevoilor individuale.Condiţii minime:14.1. Centrul Rezidenţial realizează evaluarea proprie a nevoilor beneficiarilor; evaluarea se realizează chiar dacă beneficiarul a fost supus evaluării complexe de către comisiile de evaluare reglementate prin actele normative în vigoare şi deţine o recomandare privind gradul de dependenţă, precum şi nevoia de servicii;14.2. Centrul Rezidenţial efectuează o evaluare proprie a fiecărui beneficiar, care include: igiena corporală, îmbrăcat/dezbrăcat alimentaţie, igiena eliminărilor, mobilizare, deplasare în interior, deplasare în exterior, comunicare, prepararea hranei, activităti de menaj, gestiune şi administrarea bugetului şi a bunurilor, efectuarea cumpărăturilor, respectarea tratamentului medical, utilizarea mijloacelor de transport, acuitate vizuală, acuitate auditivă, deficienţă de vorbire, orientare, memorie, judecată, coerenţă, comportament şi tulburări afective.14.3. În baza evaluării proprii şi în baza recomandărilor comisiilor de evaluare reglementate prin actele normative în vigoare, Centrul Rezidenţial stabileşte serviciile ce vor fi asigurate beneficiarilor.14.4. Centrul Rezidenţial efectuează reevaluarea beneficiarului atunci când apar modificări semnificative ale stării fizice, psihice şi/sau a situaţiei sociale, la 6 luni şi la ieşirea beneficiarului din instituţie.14.5. Evaluarea se efectuează de către o echipă multidisciplinară formată din minimum trei specialişti din domenii ca: medicină, asistenţă socială, psihologie, psihopedagogie etc., din cadrul Centrului Rezidenţial sau contractaţi de la alte servicii din comunitate.14.6. Echipa multidisciplinară efectuează evaluarea cu participarea beneficiarului şi/sau a reprezentantului său legal, după caz.14.7. Centrul Rezidenţial deţine şi utilizează o Fişă de evaluare individuală în care sunt înregistrate datele privind evaluarea iniţială/complexă; datele sunt păstrate în regim de confidenţialitate, conform legii, beneficiarul/reprezentantul său legal având acces la acestea.14.8. Centrul utilizează indicatori de performanţă proprii, şi după caz, stabiliţi prin lege, pentru monitorizarea activităţii derulate.14.9. Centrul întocmeşte rapoarte semestriale privind nivelul de performanţă obţinut prin derularea activităţilor planificate.14.10. Evaluarea periodica a gradului de satisfacţie a beneficiarului privind serviciile acordate este efectuată de centru în vederea constituirii unei baze pentru planificarea activităţii ulterioare.14.11. Rapoartele de monitorizare şi evaluare a gradului de performanţă sunt puse la dispoziţia persoanelor, organismelor şi instituţiilor abilitate, conform legii; rapoartele sunt transmise serviciilor publice de asistenţă socială, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.STANDARD 15PLANIFICAREA SERVICIILORCentrul Rezidenţial asigură fiecărui beneficiar un plan al serviciilor care îi vor fi furnizate respectând pe cât posibil, dorinţele şi priorităţile acestuia.Rezultat:Fiecare beneficiar din Centrul Rezidenţial primeşte servicii în baza unei planificări individuale.Condiţii minime:15.1. Pentru fiecare beneficiar se întocmeşte un Plan Individualizat de asistenţa şi îngrijire.15.2. Planul Individualizat de asistenţă şi îngrijire stabileşte, în baza evaluării, serviciile asigurate beneficiarului pe perioada rezidenţei în Centrul Rezidenţial precum şi personalul implicat în realizarea planului.15.3. În cazul în care beneficiarul necesită şi alte servicii în afara celor asigurate de Centrul Rezidenţial, acestea vor fi contractate de la alţi furnizori de servicii din comunitate; serviciile externalizate sunt incluse în Planul Individualizat de asistenţă şi îngrijire.15.4. Planul Individualizat de asistenţă şi îngrijire este elaborat de o echipă multidisciplinară;15.5. Responsabilitatea coordonării serviciilor incluse în Planul Individualizat de asistenţă şi îngrijire revine unui "manager de caz" desemnat din rândul personalului specializat al Centrului Rezidenţial.15.6. Planul Individualizat de asistenţă şi îngrijire este revizuit oricând este necesar, în funcţie de nevoile individuale ale beneficiarului.15.7. Elaborarea şi revizuirea Planul Individualizat de asistenţă şi îngrijire se efectuează împreună cu beneficiarul sau cu reprezentantul legal al acestuia şi este semnat de managerul de caz desemnat şi de beneficiar/reprezentantul legal.15.8. Beneficiarul/reprezentantul legal primeşte o copie a Planul Individualizat de asistenţă şi îngrijire (în forma iniţială şi ori de câte ori acesta este revizuit), prezentată într-o formă accesibilă.15.9. Centrul Rezidenţial dispune de resursele umane, instrumentele şi tehnicile necesare realizării activităţii de evaluare a situaţiei şi nevoilor beneficiarului.15.10. Personalul centrului este obligat să ofere explicaţii clare beneficiarului/reprezentantului legal asupra oricărei decizii luate, pornind de la admitere până la scoaterea din evidenţă a beneficiarului.15.11. Centrul Rezidenţial asigură existenţa unui feedback permanent cu beneficiarul privind serviciile acordate.15.12. Centrul promovează participarea beneficiarului sau a reprezentantului său legal la planificare şi acordarea serviciilor.STANDARDUL 16CONTRACT DE SERVICIICentrul Rezidenţial asigură beneficiarului serviciile necesare, în baza unui contract încheiat în condiţiile legii.Rezultat:Fiecare beneficiar are un contract de servicii, în baza căruia i se asigură serviciile sociale.Condiţii minime:16.1. Contractul de furnizare servicii sociale se realizează conform modelului prevăzut de legislaţia în vigoare.16.2. Contractul va putea fi modificat ulterior, conform unor clauze prestabilite.16.3. Contractul stabileşte, atunci când este cazul, condiţiile de reprezentare a beneficiarului în relaţia cu Centrul Rezidenţial.16.4. Beneficiarul/reprezentantul legal primeşte obligatoriu un exemplar original al contractului de servicii.STANDARD 17IEŞIREA DIN CENTRUL REZIDENŢIALCentrul Rezidenţial deţine şi aplică o procedură privind ieşirea beneficiarilor din centru.Rezultat:Ieşirea beneficiarilor din Centrul Rezidenţial se face în condiţii de siguranţă.Condiţii minime:17.1. Procedura privind ieşirea beneficiarului din Centrul Rezidenţial are în vedere stabilirea condiţiilor în care se va efectua ieşirea (transfer la o altă unitate de asistenţă socială, trai independent în comunitate etc.).17.2. Ieşirea beneficiarului din Centrul Rezidenţial se face cu respectarea prevederilor Planului Individualizat de asistenţă şi îngrijire care cuprinde şi procedurile referitoare la ieşirea beneficiarului din centru.17.3. La ieşire, Centrul Rezidenţial întocmeşte, pentru fiecare beneficiar, o Foaie de ieşire în care se precizează: data ieşirii; motivele; scurt istoric asupra rezidenţei în centru; locaţia în care se mută beneficiarul (altă unitate de asistenţă socială, locuinţa proprie etc); persoana de contact care va putea da relaţii despre evoluţia ulterioară a beneficiarului.17.4. Pentru fiecare beneficiar, Centrul Rezidenţial întocmeşte un dosar care va conţine: Fişa de evaluare, Planul Individualizat de asistenţă şi îngrijire şi Foaia de ieşire; dosarul se întocmeşte în două exemplare dintre care unul se înmânează cu semnătură de primire, beneficiarului/reprezentantului legal sau familiei (după caz), iar al doilea se trimite, cu confirmare de primire, departamentului de asistenţă socială din cadrul autorităţii locale/ judeţene care va monitoriza beneficiarul după ieşirea din Centrul Rezidenţial.  +  Secţiunea IV DREPTURI ŞI ETICA(Standarde 18-19)STANDARD 18CODUL DREPTURILOR BENEFICIARILORCentrul Rezidenţial respectă drepturile beneficiarilor în procesul de furnizare a serviciilor.Beneficiarii sunt trataţi de întregul personal, în procesul de furnizare a serviciilor, cu respectarea prevederilor scrise ale Centrului Rezidenţial privind drepturile acestora.Condiţii minime:18.1. Drepturile beneficiarilor sunt prevăzute în Codul drepturilor beneficiarilor.18.2. Codul drepturilor beneficiarilor le garantează acestora drepturile:● de a fi informaţi (ei şi reprezentanţii lor) asupra drepturilor şi responsabilităţilor lor în calitate de beneficiari ai serviciilor Centrului Rezidenţial, şi de a fi consultaţi cu privire la toate deciziile care îi privesc;● de a-şi desfăşura activităţile într-un mediu fizic accesibil, sigur, funcţional şi intim;● de a decide şi a-şi asuma riscurile (direct sau prin reprezentanţi legali) în toate aspectele vieţii lor şi de a-şi exprima liber opţiunile;● de a gândi şi acţiona autonom, cu respectarea drepturilor celorlalţi beneficiari, conform potenţialului şi dorinţelor personale;● de a fi informaţi cu privire la starea lor de sănătate;● de a consimţi asupra serviciilor asigurate prin contract;● de a beneficia de serviciile menţionate în contract;● de a li se păstra toate datele în siguranţă şi confidenţialitate: excepţiile de la regulă sunt consemnate în scris în acord cu beneficiarii sau cu reprezentanţii lor;● de a nu fi abuzaţi, neglijaţi, abandonaţi sau pedepsiţi, hărţuiţi sau exploataţi sexual;● de a face sugestii şi reclamaţii fără teamă de represalii;● de a nu fi exploataţi economic (abuzuri privind banii, proprietăţile, pretenţii ce depăşesc taxele convenite pentru servicii etc.);● de a nu li se impune restricţii de natură fizică sau psihică, în afara celor stabilite de medic sau alt personal calificat şi a celor convenite prin contractul de servicii, regulamentul de organizare şi funcţionare şi regulamentul intern;● de a fi trataţi şi de a avea acces la toate serviciile centrului, fără discriminare;● de a beneficia de intimitate;● de a-şi manifesta şi exercită liber orientările şi interesele culturale, etnice, religioase, sexuale etc., conform legii;● de a-şi dezvolta talentele şi abilităţile; de a fi sprijiniţi pentru a se angaja în muncă;● de a-şi utiliza aşa cum doresc lucrurile personale;● de a-şi gestiona aşa cum doresc resursele financiare, cu excepţia cazurilor de restricţie legală sau dacă există acorduri scrise între centru şi beneficiar/reprezentantul său legal privind gestionarea banilor şi bunurilor beneficiarilor;● de a fi anunţaţi în scris şi de a putea fi audiaţi cu 28 de zile lucrătoare înainte, dacă vor excluşi de la accesul la activităţile Centrului Rezidenţial (cazuri de transfer ori rezilierea unilaterală a contractului de servicii); fac excepţie cazurile de forţă majoră: agravarea stării de sănătate a beneficiarului, agresarea de către beneficiar a personalului sau altor beneficiari etc. (situaţii ce sunt stipulate la contractul de servicii);● de a fi excluşi/transferaţi din Centrul Rezidenţial numai:1. din raţiuni de ordin medical;2. la dorinţa beneficiarului;3. pentru comportamente ce sunt un pericol pentru beneficiar sau pentru ceilalţi beneficiari;4. pentru comportamente care prejudiciază sau deranjează rutinele zilnice ale activităţilor centrului;5. în cazul în care cerinţele de reabilitare ale beneficiarului depăşesc posibilităţile de servicii ale centrului;6. în cazul pierderii autorizaţiei de funcţionare de către Centrul Rezidenţial;7. în cazuri de forţă majoră (cataclisme naturale, apariţia unui focar de infecţie epidemică etc.), prevăzute în contractul de servicii;● de a duce o viaţă împlinită;● de a nu desfăşura activităţi lucrative (aducătoare de venituri pentru centru) împotriva voinţei lor;● de a accesa toate spaţiile şi echipamentele comune; de a avea acces la toate informaţiile financiare care îi privesc, deţinute de Centrul Rezidenţial;● de a fi informaţi la zi, în mod complet şi accesibil (în format clasic sau adaptat) despre politica şi procedurile centrului şi a-şi putea exprima liber opiniile în legătură cu acestea;● de a fi informaţi cu privire la toate activităţile desfăşurate în centru;● de a fi consultaţi cu privire la serviciile furnizate (inclusiv dreptul de a refuza unele servicii, în anumite circumstanţe stabilite prin contractul de servicii);● de a fi trataţi individualizat, pentru o valorizare maximală a potenţialului personal;● de a primi răspuns la solicitările, opiniile exprimate.STANDARD 19RELAŢIA PERSONALULUI CU BENEFICIARIICentrul Rezidenţial deţine şi aplică o procedură bazată pe onestitate şi respect, privind relaţia personalului cu beneficiarii.Rezultat:Beneficiarii sunt trataţi de personalul Centrului Rezidenţial cu onestitate şi respect.Condiţii minime:19.1. Personalul cunoaşte şi respectă Codul drepturilor beneficiarilor (vezi standard 18.2).19.2. Personalul cunoaşte şi respectă procedura Centrului Rezidenţial privind relaţia cu beneficiarii.19.3. Centrul Rezidenţial informează beneficiarii/reprezentanţii legali, familiile beneficiarilor, asupra procedurii unităţii privind relaţia personalului cu beneficiarii.19.4. Personalul de specialitate cunoaşte particularităţile individuale, astfel încât să poată stabili o comunicare şi relaţii adecvate cu aceştia; personalul de asistenţă trebuie să aibă abilităţi empatice şi de comunicare.19.5. Centrul Rezidenţial asigură consiliere precum şi informarea beneficiarilor şi a personalului asupra regulamentelor de funcţionare şi a standardelor de calitate a serviciilor.19.6. Centrul Rezidenţial dispune de proceduri clare privind prevenirea abuzului asupra beneficiarului, precum şi asupra personalului care acordă servicii sociale.  +  Secţiunea V INGRIJIRE(Standarde 20-23)STANDARDUL 20HRANIRECentrul Rezidenţial asigură beneficiarilor o alimentaţie în concordanţa cu nevoile şi preferinţele lor, cu respectarea normelor legale în vigoare.Rezultat:Beneficiarii primesc o alimentaţie adecvată, într-o ambianţă plăcută.Condiţii minime:20.1. Centrul Rezidenţial asigură beneficiarilor o alimentaţie corespunzătoare calitativ şi cantitativ (aport caloric, diversitate, prelucrare, prezentare etc.), conform normelor legale; atunci când e cazul, se asigură beneficiarilor hrană dietetică conform prescripţiilor medicului şi în baza recomandărilor medicului sau ale asistentului dietetician.20.2. Centrul Rezidenţial asigură fiecărui beneficiar 3 mese complete pe zi (cel puţin două mese cu hrană gătită) şi două gustări, la intervale echilibrate.20.3. Centrul Rezidenţial asigură beneficiarilor meniuri variate de la o zi la alta, iar la stabilirea meniului zilnic se ţine cont de preferinţele beneficiarilor.20.4. Beneficiarii au timp suficient pentru a lua masa (nu sunt grăbiţi în nici un fel); atunci când este necesar, beneficiarilor li se asigură asistenţă pentru hrănire din partea personalului într-o manieră discretă, tolerantă, încurajându-se, totodată, formarea abilităţilor de hrănire independentă; se asigură servirea mesei în dormitoare, numai pentru persoanele a căror condiţie de sănătate nu permite deplasarea acestora la spaţiul destinat servirii hranei.20.5. Beneficiarii pot ajuta la pregătirea hranei, la servire şi la spălarea veselei, în vederea menţinerii/refacerii abilităţilor de autoservire şi autogospodărire.STANDARDUL 21IGIENĂ PERSONALĂCentrul Rezidenţial oferă condiţii de menţinere a igienei personale a beneficiarilor şi a colectivitaţii în care trăiesc aceştia.Rezultat:Beneficiarilor li se asigură condiţii corespunzătoare de menţinere a igienei personale.Condiţii minime:21.1. Centrul Rezidenţial se asigura că fiecare beneficiar are obiecte de igiena personală (periuţă de dinţii pastă de dinţi, săpun, prosoape etc.).21.2. Centrul Rezidenţial, în funcţie de tip şi misiune, poate asigura beneficiarilor îmbrăcăminte şi încălţăminte adecvate şi în acord cu preferinţele acestora; beneficiarii sunt încurajaţi să poarte îmbrăcămintea şi încălţămintea proprie şi să utilizeze obiectele personale;21.3. Beneficiarii îşi păstrează îmbrăcămintea, echipamentele personale, precum şi materialele igienico-sanitare destinate exclusiv pentru uz propriu într-un spaţiu individualizat; pentru unele articole este necesară evaluarea factorilor de risc (lame de ras, tacâmuri, etc.).21.4. Centrul Rezidenţial asigură asistenţă calificată pentru menţinerea igienei personale a beneficiarilor care nu se pot îngriji singuri (spălare, bărbierit etc.); de asemenea, Centrul Rezidenţial asigură consiliere, asistenţă, echipamente şi materiale necesare beneficiarilor care au probleme de continenţă.21.5. Centrul Rezidenţial aplică programe de curăţenie şi dezinfecţie adecvate pentru toate spaţiile pe care le deţine, conform normelor legale în vigoare.21.6. Centrul Rezidenţial asigură materiale de cazarmament adecvate şi în stare corespunzătoare (curate, neuzate, etc.).STANDARDUL 22SUPRAVEGHEREA, MENŢINEREA SĂNĂTĂŢII ŞI MEDICAŢIACentrul Rezidenţial asigură beneficiarilor servicii de supraveghere, menţinere a sănătăţii şi medicaţia, în concordanţă cu misiunea unităţii şi nevoile beneficiarilor.Rezultat:Beneficiarii primesc servicii de prevenire, terapie şi recuperare medicală în baza evaluării/reevaluării nevoilor individuale şi medicamente în baza prescripţiilor medicale, cu respectarea normelor legale în vigoare.Condiţii minime:22.1. Centrul Rezidenţial informează beneficiarii/reprezentanţii legali, chiar de la primirea acestora în unitate, asupra drepturilor şi modalităţilor legale de acordare a asistenţei medicale.22.2. Centrul Rezidenţial asigură fiecărui beneficiar activităţi de supraveghere şi menţinere a sănătăţii, conform Planul Individualizat de asistenţă şi îngrijire şi în concordanţă cu misiunea unităţii.22.3. Centrul Rezidenţial asigură accesul fiecărui beneficiar la asistenţă medicală, conform normelor legale în vigoare (medic de familie, medici specialişti - în centru sau în policlinici, spitale etc., din cadrul comunităţii) şi la asistenţă tehnică adecvată (ochelari, lucrări stomatologice, etc.).22.4. Centrul Rezidenţial asigură monitorizarea în scop preventiv şi terapeutic a stării de sănătate fizică şi psihică a beneficiarilor; evaluează şi adaptează regimul alimentar al fiecărui beneficiar conform indicaţiilor medicale.22.5. Centrul Rezidenţial alocă un spaţiu - izolator - pentru persoanele suspecte sau bolnave de o maladie contagioasă; în funcţie de tipul şi misiunea unităţii, aceasta poate deţine şi un spaţiu dotat, conform normelor legale în vigoare, pentru consultaţii şi tratamente medicale (cabinet medical).22.6. Este interzis consumul de băuturi alcoolice în centru, cu excepţia unor evenimente organizate; pentru fumat sunt destinate spaţii speciale, stabilite prin Regulamentul intern de Organizare şi Funcţionare.22.7. Centrul Rezidenţial realizează pentru beneficiari programe de educaţie sanitară (împotriva fumatului, consumului de băuturi alcoolice, abuzului de medicamente, încurajarea vieţii active, etc.) cu personal calificat (medic, psiholog, asistent social etc.).22.8. Centrul Rezidenţial asigură beneficiarilor condiţii pentru mişcare şi activităţi în aer liber şi ia măsurile necesare prevenirii accidentelor.22.9. Personalul centrului este obligat să efectueze controale ale stării de sănătate (conform normelor legale).22.10. Beneficiarii care pot să-şi administreze singuri medicaţia stabilită în urma evaluării de către specialişti, aceştia vor dispune de un spaţiu special, ce poate fi încuiat, pentru depozitarea medicamentelor recomandate de medic (personalul responsabilizat va putea avea acces la acest spaţiu); personalul medical ţine evidenţa administrării medicamentelor într-un document special - Fişa medicaţiei, în conformitate cu normele legale în vigoare.22.11. În cazul în care beneficiarii nu-şi pot administra singuri medicaţia, acest lucru se efectuează de către personal medical, conform prescripţiilor medicale.22.12. Personalul medical asigură monitorizarea schimbărilor privind starea de sănătate a beneficiarilor, ca efect al medicaţiei, în vederea revizuirii corespunzătoare a prescripţiilor medicale; în caz de urgenţă medicală se anunţa Salvarea.22.13. În cazul decesului unui beneficiar, medicamentele acestuia se păstrează până la stabilirea cauzei decesului.22.14. În Centrul Rezidenţial medicaţia este administrată în baza unei condici de evidenţă. În această condică se înscriu următoarele rubrici: numele şi prenumele beneficiarului, diagnosticul, medicaţia prescrisă, cantitatea şi data.STANDARDUL 23DECESCentrul Rezidenţial asigură beneficiarilor, în caz de boală în fază terminală sau deces, toate serviciile de îngrijire necesare precum şi servicii spirituale, religioase, în conformitate cu credinţa religioasă a beneficiarului.Rezultat:Beneficiarului aflat în fază terminală, sau în caz de deces, i se asigură toate serviciile necesare; acesta şi familia sa vor fi trataţi de personalul Centrului Rezidenţial cu multă grijă, înţelegere şi respect.Condiţii minime:23.1. În cazul în care un beneficiar se află în fază terminală, personalul Centrului Rezidenţial îi acordă toată atenţia şi asistenţa necesară, conform dorinţelor exprimate de beneficiar, de reprezentantul legal sau de familia acestuia, după caz.23.2. Se asigură protecţia emoţională a celorlalţi beneficiari prin izolarea trupului persoanei decedate.23.3. După moartea beneficiarului, trupul neînsufleţit va fi tratat cu demnitate; Centrul Rezidenţial, după caz, îndeplineşte formalităţile legate de deces şi asigură funeraliile.  +  Secţiunea VI GAZDUIRE(Standarde 24-30)STANDARD 24SIGURANŢĂ ŞI ACCESIBILITATECentrul Rezidenţial asigură beneficiarilor condiţii de locuit conform nevoilor de viaţă şi asistenţă ale acestora.Rezultat:Beneficiarii trăiesc într-o locaţie sigură şi accesibilă, amplasată în comunitate sau în proximitatea acesteia.Condiţii minime:24.1. Centrul Rezidenţial este amplasat în comunitate sau în proximitatea acesteia, astfel încât să permită accesul beneficiarilor la toate resursele şi facilităţile existente (sănătate, educaţie, muncă, cultură, petrecerea timpului liber, relaţii sociale etc.).24.2. Există căi de acces şi mijloace de transport în comun, în apropierea centrului.24.3. Centrul Rezidenţial dispune de: un post telefonic în funcţiune (cu linie telefonică directă); mijloace proprii de transport; spaţii de parcare pentru vehiculele beneficiarilor, personalului sau ale vizitatorilor centrului.24.4. Toate spaţiile Centrului Rezidenţial sunt sigure şi accesibile beneficiarilor; Centrul Rezidenţial asigură adaptări şi echipamente pentru a permite şi încuraja mobilitatea şi autonomia beneficiarilor.24.5. Spaţiile comune din centru trebuie să includă camere în care au loc activităţi sociale, culturale, religioase, camere în care beneficiarii pot fi vizitaţi de către rude în intimitate, săli de mese, cameră de fumat.24.6. Centrele Rezidenţiale trebuie să respecte spaţiul adecvat fiecărui beneficiar, astfel încât toate serviciile care se acordă, să se desfăşoare în condiţii optime.24.7. Centrele rezidenţiale, după caz, asigură accesul beneficiarilor la spaţiile şi echipamentele existente pentru desfăşurarea unor activităţi de bază ale vieţii zilnice, derulate în beneficiu propriu sau comun (pregătirea hranei, servirea mesei, spălătorie, grădinărit, etc.).24.8. Iluminatul în camerele comune trebuie să fie suficient de intens şi astfel poziţionat, încât să faciliteze cititul şi alte activităţi de petrecere a timpului liber.24.9. Camerele sunt dotate cu mobilier de bună calitate care să răspundă intereselor şi activităţilor preferate de beneficiar şi adaptate acestora.24.10. La exterior, Centrul Rezidenţial este înconjurat cu un gard de înălţime medie, fără elemente metalice periculoase; gardul permite vizibilitate din ambele sensuri.STANDARD 25CONFIDENŢIALITATEA INFORMAŢIEICentrul Rezidenţial asigură fiecărui beneficiar confidenţialitatea informaţiei, în concordanţă cu politicile şi procedurile scrise, numai în interesele beneficiarilor de servicii.Rezultat:Fiecare beneficiar are dreptul la confidenţialitatea informaţiei pe care o transmite personalului centrului rezidenţial.Condiţii minime:25.1. Beneficiarii de servicii sociale trebuie să cunoască obiectivele şi procedurile centrului.În cazul în care acestea nu sunt respectate, există norme de sancţiune.25.2. Personalul de îngrijire şi suport care lucrează cu informaţii confidenţiale, este instruit în ce momente este necesară transmiterea informaţiei confidenţiale, managerului şi altor centre sociale sau de sănătate.25.3. Principiile confidenţialităţii se aplică tuturor angajaţilor centrului.STANDARD 26AMENAJAREA DORMITOARELORCentrul Rezidenţial asigură fiecărui beneficiar un spaţiu personal într-un dormitor, în conformitate cu misiunea centrului şi cu nevoile individuale ale beneficiarului.Rezultat:Fiecare beneficiar deţine un spaţiu personal adecvat, într-un dormitor.Condiţii minime:26.1. Fiecărui beneficiar al Centrului Rezidenţial i se asigură un minim de 4 mp în dormitoare cu mai mult de două paturi, excluzând coridoarele şi spaţiile comune.26.2. Fiecărui beneficiar al Centrului Rezidenţial găzduit într-un dormitor tip garsonieră, îi revine un spaţiu de minim 10 mp, excluzând coridoarele şi spaţiile comune; dormitoarele pot fi ocupate de cel mult doi beneficiari, de comun acord, suprafaţa dormitorului fiind în acest caz de minim 16 mp.26.3. În cazul în care rămâne un loc liber în spaţiul acordat pentru 2 beneficiari, beneficiarul rămas are oportunitatea să rămână singur şi să nu împartă spaţiul, dacă condiţiile de cazare permit acest lucru.26.4. În Centrele Rezidenţiale care dispun de spaţii amenajate corespunzător, beneficiarii care acceptă să împartă spaţiul de comun acord, pot beneficia de 2 camere (una dormitor şi cealaltă, cameră de zi).26.5. Centrele Rezidenţiale trebuie să furnizeze cel puţin 80% locuri în camere ocupate de maximum două persoane. Centrele care nu furnizează 80% locuri în camere de maximum două persoane, trebuie să adapteze construcţia conform standardelor.26.6. Dormitoarele asigură beneficiarilor care folosesc un fotoliu rulant spaţiul necesar pentru a se putea deplasa de o parte şi de alta a patului şi pentru a putea primi îngrijirile necesare din partea personalului de asistenţă.26.7. Dormitoarele sunt amenajate de aşa manieră încât să ofere siguranţă şi să prevină riscul de accidente (ferestre, uşi, prize, instalaţii, pardoseală încălzită, aderentă şi uşor de igienizat, etc.);26.8. Dormitoarele permit autonomia şi mobilitatea beneficiarilor.26.9. Poziţionarea patului trebuie să se facă astfel încât, la nevoie, să faciliteze accesul personalului de îngrijire.26.10. Fiecare beneficiar dispune de un spaţiu ce se poate încuia (noptieră, sertar etc.) în care îşi poate depozita banii sau alte valori.26.11. Beneficiarii sunt încurajaţi să-şi ţină în dormitor obiecte personale (fotografii de familie, obiecte decorative etc.), dacă nu există restricţii medicale în acest sens, precizate în Planul Individualizat de Servicii.26.12. Centrul Rezidenţial trebuie să asigure un minim de confort în ceea ce priveşte mobila astfel încât să fie dotată cu: un pat curat şi confortabil cu o lăţime de minim 0,9 metri, o oglindă, veioză, două scaune, un şifonier, două prize, o masă şi o chiuvetă.26.13. Pardoseala camerei trebuie să fie acoperită cu o carpetă sau cu un echivalent al acesteia.STANDARDUL 27AMENAJAREA SPAŢIILOR PENTRU PREPARAREA/SERVIREA HRANEICentrul Rezidenţial deţine spaţii pentru prepararea/servirea hranei care corespund cerinţelor de igienă, siguranţă, accesibilitate, funcţionalitate şi confort ale beneficiarilor.Rezultat:Prepararea şi/sau servirea hranei se efectuează în spaţii adecvate acestor activităţi şi cerinţelor beneficiarilor.Condiţii minime:27.1. Centrul Rezidenţial alocă spaţii adecvate servirii hranei: amenajări cu materiale uşor de igienizat (gresie, faianţă); mobilier suficient, funcţional şi confortabil, ambianţă plăcută.27.2. În apropierea spaţiilor destinate servirii hranei există spaţii igienico-sanitare.27.3. Centrul Rezidenţial alocă spaţii adecvate (bucătărie, oficiu, cămară, beci) pregătirii şi păstrării alimentelor: amenajări cu materiale uşor de igienizat, mobilier funcţional, instalaţii şi aparatură specifică - instalaţii pentru gătit, chiuvetă, frigider, congelator, hotă, maşină de spălat vase etc. - veselă şi tacâmuri suficiente.27.4. Centrul Rezidenţial, după caz, poate asigura accesul în spaţiul de preparare a hranei pentru cei care doresc să gătească sau să încălzească alimentele proprii.27.5. Amenajarea spaţiilor destinate servirii/pregătirii şi păstrării alimentelor respectă normele igienico-sanitare şi de siguranţă prevăzute de legislaţia în vigoare.STANDARD 28AMENAJAREA SPAŢIILOR IGIENICO-SANITARECentrul Rezidenţial dispune de spaţii igienico-sanitare suficiente, accesibile, funcţionale, sigure, confortabile.Rezultat:Beneficiarii au acces la spaţii igienico-sanitare adecvate nevoilor lor.Condiţii minime:28.1. Centrul Rezidenţial asigură beneficiarilor toalete accesibile, separate pe sexe, cu acces direct din dormitoare sau aflate în apropierea dormitoarelor şi a sălilor de mese (o toaletă la cel mult 6 beneficiari).28.2. Centrul Rezidenţial dispune de toalete accesibile, separate pe sexe, amplasate în apropierea spaţiilor comune.28.3. Centrul Rezidenţial dispune de grupuri sanitare separate pentru personal.28.4. Pentru beneficiarii care au nevoie de o baie asistată, rata de acordare a asistenţei este de 1 la 8 beneficiari. Procentul nu se aplică pentru beneficiarii care locuiesc singuri în garsoniere dotate cu baie/duş adaptate nevoilor lor.28.5. În Centrele Rezidenţiale amenajate cu dormitoare tip garsonieră, acestea sunt dotate cu grup sanitar propriu (o toaletă şi chiuvetă). Aceste facilităţi completează spaţiul standard minim locuit (10/16mp).28.6. Dormitoarele care sunt locuite de beneficiarii aflaţi în situaţie de dependenţă sunt dotate cu spaţii igienico-sanitare adecvate nevoilor acestora.28.7. În spaţiile igienico-sanitare există apă curentă, rece şi calda; instalaţiile electrice din băi sunt izolate; materialele utilizate la amenajarea grupurilor sanitare sunt alese astfel încât să permită întreţinerea şi igienizarea.28.8. La nivelul centrului, funcţionează o spălătorie, amenajată conform normelor igienico-sanitare în vigoare.28.9. La nivel de modul format din trei dormitoare se organizează o debara pentru păstrarea lenjeriei, prosoapelor, feţelor de masă şi a unui spaţiu special pentru păstrarea hainelor curate.28.10. Centrul Rezidenţial deţine un spaţiu special pentru depozitarea materialelor igienico-sanitare.28.11. Toate spaţiile igienico-sanitare sunt amenajate conform normelor legale în vigoare.STANDARDUL 29AMENAJAREA SPAŢIILOR COMUNECentrul Rezidenţial dispune de spaţii suficiente (altele decât dormitoarele sau holurile) pentru utilizare în comun de către beneficiari, conform misiunii centrului şi nevoilor beneficiarilor.Rezultat:Beneficiarii au acces la spaţii comune suficiente, sigure, accesibile, funcţionale şi confortabile.Condiţii minime:29.1. Spaţiile comune ale Centrului Rezidenţial includ: camere în care se pot desfăşura activităţi sociale, recreativ-culturale, sportive, religioase; spaţii în care beneficiarii îşi pot primi vizitatorii; spaţii pentru activităţi de recuperare - socializare; spaţii pentru activităţi de terapie ocupaţională/ergoterapie; spaţii destinate asistenţei medicale curente; spaţii în care se serveşte masa; spaţii pentru fumat; spaţii în aer liber.29.2. Spaţiile comune sunt repartizate, amenajate, dotate şi adaptate în concordanţă cu natura şi ponderea activităţilor şi cu nevoile generale şi individuale ale beneficiarilor; spaţiile comune sunt accesibile tuturor beneficiarilor.29.3. Amenajarea spaţiilor pentru activităţile de terapie ocupaţională/ergoterapie (ateliere, sere, fermă etc.) corespunde normelor profesionale ale activităţilor desfăşurate cu beneficiarii, precum şi normelor de protecţie a muncii.29.4. Spaţiile pentru activităţile de recuperare, în funcţie de tipul unităţii şi de nevoile individuale ale beneficiarilor pot fi: cabinet de psihodiagnoză, consiliere psihologică şi psihoterapie; sală kinetoterapie şi masaj; sala fizioterapie; spaţii pentru diferite activităţi de terapie ocupaţională/ ergoterapie; sală de club şi altele.29.5. Centrul Rezidenţial are acces la spaţii adecvate pentru activităţi în aer liber (curte interioară sau spaţii în proximitatea centrului - parc, teren de sport).STANDARD 30IGIENA ŞI CONTROLUL INFECŢIILORCentrul Rezidenţial aplică măsuri de prevenire şi control al infecţiilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare.Rezultat:Centrul Rezidenţial este curat, igienic, protejat contra riscului infecţiilor.Condiţii minime:30.1. Centrul Rezidenţial respectă normele legale privind: izolarea persoanei cu boli contagioase; colectarea, împachetarea, manevrarea şi eliberarea produselor de laborator; manipularea echipamentelor şi instrumentarului medical; manevrarea şi depozitarea materialelor infectate, a deşeurilor rezultate din activităţile de îngrijire şi serviciile medicale etc.30.2. Toate spaţiile, utilităţile, dotările, echipamentele, materialele, etc., din Centrul Rezidenţial sunt menţinute curate, igienice, ferite de orice sursă poluantă sau de răspândire a infecţiilor, în conformitate cu normele sanitare legale; spălătoriile, bucătăriile, oficiile, grupurile sanitare sunt amenajate cu suprafeţe uşor lavabile (gresie, faianţă).30.3. Spălătoriile sunt amenajate în locuri care nu se află în proximitatea bucătăriilor, a spaţiilor pentru servirea mesei sau a altor spaţii frecventate de beneficiari; maşinile de spălat folosite în spălătorii dispun de programe ce permit aplicarea normelor de dezinfecţie.30.4. Există instalaţii pentru spălarea mâinilor în spaţiile în care sunt manevrate materiale murdare, infectate sau deşeuri clinice.30.5. Lenjeria de pat, prosoapele, feţele de masă se igienizează conform normelor legale; lenjeria de pat se schimbă cel puţin o dată pe săptămână şi ori de câte ori este cazul (la cei cu probleme de continenţă, vărsături etc.).30.6. Centrul Rezidenţial efectuează depozitarea deşeurilor conform prevederilor legale în vigoare.30.7. Centrul Rezidenţial trebuie să încheie un contract cu o firmă specializată care are avizul Direcţiei de Sănătate Publică cu privire la incinerarea deşeurilor medicale. De asemenea, centrul trebuie să deţină un spaţiu special amenajat pentru depozitarea deşeurilor medicale.  +  Secţiunea VII RECUPERARE(Standard 31)STANDARD 31RECUPERARECentrul Rezidenţial asigură fiecărui beneficiar un program de recuperare care are ca finalitate dezvoltarea autonomei personale a beneficiarului.Rezultat:Beneficiarii desfăşoară activităţi de recuperare-socializare conform nevoilor şi preferinţelor personale ale acestora.Condiţii minime:31.1. Centrul Rezidenţial asigură activităţi de recuperare în baza unui Program Individualizat de Recuperare care constituie o secţiune a Plan Individualizat de asistenţă şi îngrijire; Programul Individualizat de Recuperare este elaborat şi revizuit periodic în baza evaluării efectuate pentru fiecare beneficiar.31.2. Programul Individualizat de Recuperare se stabileşte de către o echipă multidisciplinară, cu participarea beneficiarului/reprezentantului şi familiei beneficiarului, după caz, în baza evaluării nevoilor beneficiarului.31.3. Activităţile de recuperare sunt selectate în funcţie de tipul şi misiunea Centrului Rezidenţial şi de nevoile generale şi individuale ale beneficiarilor.31.4. Programul Individualizat de Recuperare al fiecărui beneficiar cuprinde, în mod necesar, activităţi de formare/dezvoltare a abilităţilor de autoservire, îngrijire personală şi autogospodărire, în vederea creşterii nivelului de autonomie personală.31.5. Structura personalului implicat în activităţile de recuperare corespunde normelor profesionale şi nevoilor beneficiarilor.31.6. Personalul centrului încurajează şi sprijină beneficiarii să manifeste iniţiativă, să-şi organizeze şi să execute, pe cât posibil autonom, acţiuni şi activităţi cotidiene, fiind luate toate măsurile necesare pentru prevenirea riscurilor de accident, îmbolnăvire ş.a.  +  Secţiunea VIII INTEGRARE/REINTEGRARE SOCIALA(Standard 32)STANDARDUL 32INTEGRARE/REINTEGRARE SOCIALĂCentrul Rezidenţial asigură beneficiarilor sprijin pentru a deveni membri activi şi responsabili ai comunităţii de apartenenţă.Rezultat:Beneficiarii sunt încurajaţi şi sprijiniţi să menţină o relaţie strânsă cu familia şi comunitatea locală.Condiţii minime:32.1. Centrul Rezidenţial asigură activităţi de integrare/reintegrare familială şi comunitară în baza unui Program de integrare/reintegrare socială care constituie o secţiune a Planul Individualizat de asistenţă şi îngrijire; acest program este elaborat şi revizuit periodic în baza evaluării efectuate pentru fiecare beneficiar;32.2. Activităţile care vizează integrarea/reintegrarea socială, în funcţie de tipul Centrului Rezidenţial şi de nevoile individuale ale beneficiarilor, pot fi: informare; consiliere juridică; asistenţă socială; pregătire pentru viaţă independentă; consiliere pentru adaptarea locuinţei; îndrumare vocaţională (sprijin pentru angajare, formare, orientare şi integrare în muncă); socializare şi petrecere a timpului liber.32.3. Centrul Rezidenţial încurajează şi sprijină beneficiarii să menţină relaţia cu familia, reprezentantul legal, prietenii, prin telefon, corespondenţă, vizite, ieşiri ale utilizatorilor în comunitate etc.; Centrul Rezidenţial informează beneficiarii, reprezentanţii legali, familiile, asupra condiţiilor de desfăşurare a vizitelor în unitate (programul de vizitare, restricţii, spaţiile de primire a vizitatorilor, condiţiile de supraveghere a vizitelor) şi asigură un cadru privat şi o ambianţă intimă pentru primirea vizitatorilor de către beneficiari.32.4. Centrul Rezidenţial informează şi consultă familiile beneficiarilor atunci când se iau decizii importante în legătură cu beneficiarii; deciziile se iau numai cu acordul scris al beneficiarului/ reprezentantului legal sau familiei.32.5. Centrul Rezidenţial asigura informarea beneficiarilor asupra valorilor promovate în comunitate, asupra drepturilor şi obligaţiilor lor în calitate de cetăţeni.32.6. Centrul Rezidenţial sprijină beneficiarii să cunoască şi să utilizeze serviciile comunităţii (poştă şi comunicaţii, transport, servicii medicale şi de recuperare, servicii de îndrumare vocaţională etc.).32.7. Centrul Rezidenţial asigură beneficiarilor condiţii pentru desfăşurarea unor activităţi de socializare şi petrecere a timpului liber, în incinta centrului şi în comunitate; aceste activităţi deţin o pondere adecvată în cadrul programului zilnic.32.8. Centrul Rezidenţial informează beneficiarii, prin modalităţi accesibile asupra oportunităţilor recreative promovate în centru şi asupra felului în care pot fi sprijiniţi pentru a participa la acestea; Centrul Rezidenţial încurajează beneficiarii să-şi exprime opiniile şi preferintele în proiectarea şi derularea activităţilor de timp liber şi respectă dreptul beneficiarilor de a nu participa la acestea.32.9. Centrul Rezidenţial asigură condiţiile (resurse umane, echipamente şi materiale, mijloace de transport etc.) necesare pentru derularea activităţilor de socializare şi petrecere a timpului liber desfăşurate în incinta centrului sau în comunitate; Centrul Rezidenţial asigură tuturor beneficiarilor măsuri speciale de sprijin, pentru a participa la activităţile de socializare şi petrecere a timpului liber.  +  Secţiunea IX RECLAMATII ŞI PROTECTIE(Standarde 33-35)STANDARD 33RECLAMAŢIICentrul Rezidenţial deţine şi aplică o procedură privind înregistrarea şi rezolvarea sesizarilor/reclamaţiilorRezultat:Beneficiarii cunosc modalităţile de efectuare a reclamaţiilor; reclamaţiile sunt soluţionate cu promptitudine şi corectitudine.Condiţii minime:33.1. Centrul Rezidenţial informează în scris beneficiarii/reprezentanţii legali, chiar de la primirea în centru, asupra procedurii privind sesizările/reclamaţiile: cui se adresează, cum se efectuează, care sunt etapele şi termenele de răspuns, cum se răspunde la sesizare/reclamaţie, cine se ocupă de rezolvarea cazului.33.2. Centrul Rezidenţial pune la dispoziţia beneficiarilor procedura privind efectuarea sesizărilor/reclamaţiilor, într-un format şi la un nivel accesibil.STANDARD 34PROTECŢIE ÎMPOTRIVA ABUZURILOR ŞI NEGLIJĂRIICentrul Rezidenţial deţine şi aplică o procedură privind protecţia beneficiarilor împotriva abuzului (verbal, fizic, psihologic, sexual, financiar-material şamd), neglijării, discriminării, a tratamentului degradant sau inuman - fapte comise deliberat sau din ignoranţă.Rezultat:Beneficiarii sunt protejaţi împotriva abuzului, neglijării sau tratamentului inuman sau degradant.Condiţii minime:34.1. Centrul Rezidenţial asigură informarea personalului şi beneficiarilor/reprezentanţilor legali (prin modalităţi accesibile, după caz) asupra procedurii cu privire la prevenirea, identificarea, semnalarea, evaluarea şi soluţionarea suspiciunilor sau a acuzaţiilor de abuz/neglijentă asupra beneficiarilor.34.2. Conducerea Centrului Rezidenţial încurajează şi sprijină beneficiarii să sesizeze orice formă de abuz din partea personalului, a altor beneficiari din centru sau a unor persoane din afara acestuia.34.3. Angajaţii care identifică situaţii de abuz, neglijare sau exploatare a unui beneficiar, au obligaţia de a înştiinţa imediat conducerea Centrului Rezidenţial, care aplică legislaţia în vigoare (anunţă, după caz, salvarea, poliţia, procuratura etc.).34.4. Centrul Rezidenţial deţine un Registru privind protecţia împotriva abuzurilor în care personalul responsabilizat consemnează situaţiile sesizate precum şi măsurile ce au fost luate; acestea sunt consemnate şi în dosarul beneficiarului.34.5. În cazurile care sunt necesare intervenţii de restricţionare a libertăţii de mişcare a beneficiarului, măsurile se decid de către conducerea Centrului Rezidenţial, cu respectarea normelor legale în vigoare; personalul responsabilizat notifică incidental, iar măsurile sunt consemnate în Registrul privind protecţia împotriva abuzurilor şi în dosarul beneficiarului.STANDARD 35NOTIFICAREA INCIDENTELOR DEOSEBITECentrul Rezidenţial are şi aplică o procedură privind notificarea incidentelor deosebite, petrecute în procesul de furnizare a serviciilor.Rezultat:Familia, reprezentantul legal al beneficiarului, precum şi alţi factori responsabili sau direct interesaţi, conform legii, sunt anunţaţi în cel mai scurt timp în legătură cu toate incidentele deosebite care afectează securitatea beneficiarilor.Condiţii minime:35.1. Centrul Rezidenţial informează, în scris, factorii direct interesaţi (reprezentantul legal, familia, poliţia, instituţiile de coordonare etc., după caz) în legătură cu toate incidentele deosebite (petrecute în procesul de furnizare a serviciilor) care afectează beneficiarii şi verifică faptul că notificarea a fost trimisă în maximum 24 de ore; notificările efectuate şi măsurile întreprinse pentru rezolvarea problemelor notificate sunt consemnate de personalul responsabilizat în dosarul beneficiarului.35.2. Se notifică cel puţin următoarele evenimente: a) decesul unui beneficiar, inclusiv circumstanţele în care s-a produs; b) bolile infecţioase şi alte boli, conform normelor sistemului de sănătate; c) o rănire sau vătămare importantă ori accident; d) contravenţii şi infracţiuni; e) orice acuzaţii privind comportamentul inadecvat al unui membru al personalului; f) absenţa nejustificată din centru (vagabondaj, prostituţie); g) măsurile de restricţionare a libertăţii de mişcare a beneficiarilor, luate de personal în situaţii de forţă majoră; h) orice alte eveniment petrecut în Centrul Rezidenţial care afectează bunăstarea sau siguranţa beneficiarilor.GLOSAR───────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────── Apartinatori │persoane care, fiind sau nu rude cu beneficiarul de                       │servicii sociale, şi-au asumat formal sau informal                       │sarcina de a-l sprijini material şi moral în eforturile                       │sale de recuperare.───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────── Beneficiar │utilizator de servicii sociale; termenul este                       │preferabil celui de "asistat", a cărui conotatie pasivă                       │nu concordă cu viziunea modernă asupra protecţiei                       │sociale; nici termenul de "client" nu este indicat,                       │dată fiind conotaţia mercantilă pe care acest termen                       │o are în limba română.───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────── Centre rezidentiale │centrele care acordă îngrijire şi găzduire pentru o                       │perioadă mai mare de 24 de ore şi dispun de                       │infrastructură şi personal calificat corespunzător                       │misiunii asumate. Căminele pentru persoane vârstnice                       │intră în această categorie.───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────── Contract de │actul juridic ce reprezintă acordul de voinţă al celor furnizare de servicii │două părţi, încheiat între serviciul public de asistenţă sociale │socială, în calitate de autoritate contractantă, şi un                       │furnizor autorizat de servicii sociale, în calitate de                       │furnizor;───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────── Contract de servicii │înţelegere, acord scris care produce efecte juridice,                       │între un furnizor de servicii sociale specializate şi                       │un beneficiar, prin care se stipulează condiţiile în                       │care se desfăşoară activităţile de asistenţă socială -                       │drepturile şi obligaţiile fiecăreia dintre părţi.───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────── Egalitate de şanse │acces liber şi egal al persoanelor vârstnice la                       │resursele comunităţii.───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────                       │proces, în care sunt implicaţi o multitudine de                       │"actori sociali", prin care se tinde Egalizarea şanselor │către realizarea egalităţii de şanse.───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────── Evaluare │proces prin care o echipă multidisciplinară de                       │specialişti stabileşte cerinţele de îngrijire,                       │asistentă, recuperare etc. ale unei persoane vârstnice                       │în vederea instituirii unor măsuri terapeutice                       │individualizate; acest proces se realizează pe trei                       │direcţii de abordare: medicală, psihologică şi socială.───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────                       │document, întocmit la ieşirea unui beneficiar dintr-un                       │centru/instituţie de asistenţă socială, care cuprinde Foaie de iesire │date despre starea generală a beneficiarului, date                       │comparative despre starea acestuia la ieşire în raport                       │cu starea din momentul admiterii, recomandări pentru                       │viitor.───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────── Individualizare │tratare individuală a beneficiarilor în procesul de                       │furnizare a serviciilor (evaluarea nevoilor,                       │planificarea serviciilor etc.).───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────── Integrare familiala │participare la viaţa, familiei; atitudine de acceptare                       │a persoanei vârstnice de către familie.───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────── Integrare/includere/ │acces şi participare a persoanei vârstnice la viaţa incluziune comunitară │comunităţii de apartenenţă.───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────── Management (al │gestionarea, de către conducerea desemnată legal, a serviciilor de asis- │activităţilor şi resurselor (materiale, umane, tentă socială) │financiare) ale unităţii de asistenţă socială.───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────                       │lucrător, în cadrul centrului rezidenţial care Manager de caz │coordonează şi monitorizează derularea planului                       │individualizat de asistenţă şi îngrijire, pentru unul                       │sau mai mulţi beneficiari───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────                       │document ce cuprinde toate procedurile aplicate în Manualul de │cadrul instituţiei de asistenţă socială, în procesul proceduri │de furnizare a serviciilor către beneficiar (admitere,                       │evaluare, ieşire, reclamaţii şi protecţie etc.), în                       │vederea îndeplinirii misiunii serviciului social                       │specializat.───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────── Personal │colectiv al persoanelor angajate în centrul rezidenţial───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────── Plan │ansamblul de documente prin care sunt planificate anual/planificare │activităţile desfăşurate în instituţia de asistenţă anuală │socială, pe perioada unui an calendaristic.───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────── Plan Individualizat │document elaborat de o echipă multidisciplinară cu de asistenţă şi │participarea beneficiarului/reprezentantului său legal, ingrijire │în care sunt precizate serviciile furnizate                       │beneficiarului în cadrul centrului/instituţiei de                       │asistenţă socială.───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────                       │conţine, de regulă, scopurile şi domeniul de aplicare  Procedura │al unei activităţi; conţinutul activităţii: cine, când,                       │unde şi cum se realizează activitatea; ce materiale,                       │echipamente şi documente trebuie utilizate; cum                       │trebuie controlata şi înregistrată activitatea.───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────── Program │este o secţiune a Planului Individualizat de asistenţăIndividualizat de │şi ingrijire; precizează coordonatele serviciilor deRe/integrare Socială │re/integrare familială şi comunitară: obiective,                       │activităţi, responsabilităţi etc.───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────── Program │este o secţiune a Planului Individualizat de asistenţă Individualizat de │şi îngrijire; precizează coordonatele serviciilor de Recuperare │recuperare-socializare: obiective, activităţi,                       │responsabilităţi etc.───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────Program/orar zilnic │intervalul de timp zilnic, stabilit pentru desfăşurarea                       │activităţilor cu beneficiarii.───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────                       │set de reguli şi proceduri redactate pe baza                       │Regulamentelor de organizare şi funcţionare reglementate                       │prin acte normative şi elaborate împreună cu Regulament intern │reprezentanţii salariaţilor şi cu beneficiarii de organizare şi │centrului; cuprind în principal: organizarea activită- funcţionare │ţilor, drepturile şi obligaţiile beneficiarilor,    (ROI) │drepturile şi obligaţiile salariaţilor, programul de                       │funcţionare, orarul meselor, procedura reclamaţiilor,                       │modalitatea de relaţie cu exteriorul, relaţiile                       │salariaţilor cu beneficiarii, proceduri de evidenţă a                       │beneficiarilor, sancţiuni, recompense şi promovări,                       │reguli privind disciplina muncii, sancţiuni privind                       │încălcarea regulilor de funcţionare ale centrului etc.───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────── Reprezentant legal │persoană, din afara serviciului de asistenţă socială, al beneficiarului │care acţionează, cu recunoaştere legală, în numele şi                       │în interesul beneficiarului, atunci când acesta nu se                       │poate reprezenta singur.───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────── Rezultat │efect aşteptat, obţinut ca urmare a aplicării unui                       │standard de calitate, în centrul/instituţia de asistentă                       │sociala.───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────                       │ansamblu complex de măsuri şi acţiuni realizate pentru                       │a răspunde nevoilor sociale, individuale, familiale sau                       │de grup, în vederea prevenirii şi depăşirii unor Servicii sociale │situaţii de dificultate, vulnerabilitate sau dependenţă                       │pentru prezervarea autonomiei şi protecţiei persoanei                       │vârstnice pentru prevenirea marginalizării şi                       │excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii                       │sociale şi în scopul creşterii calităţii vieţii───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────                       │persoana vârstnică ce, direct sau prin reprezentantul Solicitant de │său legal, solicită să devină beneficiar al serviciilor servicii │oferite de un furnizor de servicii sociale specializate───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────                       │set de criterii, aprobate prin acte normative, Standarde de │obligatorii la nivel naţional, a căror aplicare  calitate │garantează asigurarea unor nivele minime acceptabile                       │de performanţă ale procesului de furnizare a serviciilor                       │sociale.───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────                       │persoană fizică care pe baza consimţământului liber Voluntar │exprimat prestează o activitate de interes public fără                       │a obţine o contraprestaţie materială.───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────                       │este activitatea de interes public desfăşurată de                       │persoane fizice, denumite voluntari, în cadrul unor Voluntariatul │raporturi juridice, altele decât raportul juridic de                       │muncă şi raportul juridic civil de prestare a unei                       │activităţi remunerate;───────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────-----------