DECIZIE nr. 234 din 9 martie 2006referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/2002 privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 324 din 11 aprilie 2006    Ioan Vida - preşedinteNicolae Cochinescu - judecătorAspazia Cojocaru - judecătorConstantin Doldur - judecătorAcsinte Gaspar - judecătorKozsokar Gabor - judecătorPetre Ninosu - judecătorIon Predescu - judecătorŞerban Viorel Stănoiu - judecătorMarinela Mincă - procurorValentina Bărbăţeanu - magistrat-asistentPe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/2002 privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi, excepţie ridicată de Alexandru Stan în Dosarul nr. 918/P/2005 al Curţii de Apel Piteşti - Secţia penală.La apelul nominal răspund, pentru autorul excepţiei de neconstituţionalitate, domnul avocat Gheorghe Ionescu, apărător cu delegaţie la dosar, iar pentru partea Casa de Asigurări de Sănătate Argeş, domnul Iulian Susman, consilier juridic cu delegaţie depusă la dosarul cauzei. Se constată lipsa celorlalte părţi, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.Cauza aflându-se în stare de judecată, Curtea acordă cuvântul părţilor prezente.Apărătorul autorului excepţiei solicită admiterea acesteia, reiterând argumentele expuse în motivarea scrisă a excepţiei de neconstituţionalitate.Reprezentantul Casei de Asigurări de Sănătate Argeş solicită respingerea excepţiei, considerând că textul criticat este constituţional.Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a excepţiei de neconstituţionalitate.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:Prin Decizia penală nr. 546/R din 29 noiembrie 2005, pronunţată în Dosarul nr. 918/P/2005, Curtea de Apel Piteşti - Secţia penală a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor "art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 60/2003".Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de Alexandru Stan într-o cauză penală având ca obiect soluţionarea apelului declarat împotriva sentinţei prin care Judecătoria Topoloveni a dispus încetarea procesului penal, în baza art. 11 pct. 2 lit. b) din Codul de procedură penală, raportat la art. 10 lit. f) din acelaşi act normativ, cu privire la infracţiunea prevăzută de art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/2002.În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine, în esenţă, că textul de lege criticat contravine prevederilor art. 16 alin. (1) şi art. 24 alin. (1) din Constituţie. Consideră că este inechitabilă modalitatea de stabilire a sancţiunilor pentru forma simplă şi formele agravate ale infracţiunii constând în neluarea măsurilor de prevenire a atacului canin de către proprietarul sau deţinătorul temporar al câinelui. Afirmă că prevederile criticate pot fi interpretate diferit de instanţele judecătoreşti, creându-se astfel discriminări cu privire la aplicarea lor şi încălcându-se dreptul la apărare.Curtea de Apel Piteşti - Secţia penală apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.Avocatul Poporului apreciază că dispoziţiile art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/2002 sunt conforme prevederilor constituţionale ale art. 16 alin. (1) şi ale art. 24 alin. (1).Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.CURTEA,examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile autorului excepţiei, ale părţii prezente şi ale procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.În ceea ce priveşte sesizarea Curţii Constituţionale, se observă că actul de sesizare nu este o încheiere de şedinţă, aşa cum prevede art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992, ci o decizie pronunţată în soluţionarea recursului declarat împotriva încheierii prin care instanţa în faţa căreia a fost iniţial invocată excepţia a respins-o ca lipsită de interes. Cu toate acestea Curtea se consideră legal sesizată, întrucât prin decizia respectivă nu s-a soluţionat fondul cauzei, ci s-a analizat doar admisibilitatea cererii de sesizare a Curţii Constituţionale cu excepţia de neconstituţionalitate.Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/2002 privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 10 mai 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 60/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 183 din 24 martie 2003. Art. 11 din ordonanţa criticată prevede: "(1) Neluarea măsurilor de prevenire a atacului canin de către proprietarul câinelui sau de deţinătorul temporar al acestuia asupra unei persoane constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. (2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) a avut ca urmare vătămarea corporală gravă, pedeapsa este cea prevăzută la art. 181-184 Cod penal. (3) Dacă fapta a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani. (4) Acţiunea penală prevăzută la alin. (1) şi (2) se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală."În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate textul de lege criticat contravine prevederilor art. 16 alin. (1) din Constituţie, referitoare la egalitatea cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţilor publice, şi celor ale art. 24 alin. (1) care garantează dreptul la apărare.Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că autorul acesteia este nemulţumit de limitele pedepselor stabilite pentru sancţionarea infracţiunii prevăzute de art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/2002, în forma simplă, cuprinsă în alin. (1) al articolului menţionat, şi în formele agravate, prevăzute în următoarele alineate ale aceluiaşi articol.Critica referitoare la pretinsa încălcare a dispoziţiilor art. 16 alin. (1) din Constituţie nu poate fi reţinută, deoarece legiuitorul, inclusiv cel delegat, acţionează potrivit competenţei sale constituţionale, având libertatea de a aprecia cu privire la modalitatea de reglementare a condiţiilor în care anumite fapte să fie sancţionate penal, precum şi de a stabili sancţiunile aplicabile, fără să instituie o discriminare. Curtea Constituţională nu se poate pronunţa asupra oportunităţii reglementării respective, ci numai, aşa cum prevede art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, asupra constituţionalităţii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului. În ceea ce priveşte interpretarea şi aplicarea textelor de lege, acestea ţin de competenţa instanţelor judecătoreşti.Nici critica privind încălcarea prevederilor art. 24 alin. (1) din Constituţie nu este întemeiată, întrucât procesul penal se desfăşoară potrivit regulilor generale, care asigură învinuitului sau inculpatului dreptul de a fi asistat de apărător în tot cursul urmăririi penale şi al judecăţii, precum şi dreptul de a beneficia de toate garanţiile procesuale care condiţionează, într-o societate democratică, desfăşurarea unui proces echitabil.Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legiiDECIDE:Respinge excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/2002 privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi, excepţie ridicată de Alexandru Stan în Dosarul nr. 918/P/2005 al Curţii de Apel Piteşti - Secţia penală.Definitivă şi general obligatorie.Pronunţată în şedinţa publică din data de 9 martie 2006.PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,prof. univ. dr. IOAN VIDAMagistrat-asistent,Valentina Bărbăţeanu----------