ACORD din 2 decembrie 2005privind cooperarea între România şi Eurojust
EMITENT
  • ACT INTERNAŢIONAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 4 aprilie 2006    România şi Eurojust, denumite în continuare părţile,ţinând cont de Decizia Consiliului din 28 februarie 2002 privind înfiinţarea Eurojust în vederea întăririi luptei împotriva formelor grave ale criminalităţii şi, în special, de art. 27 alin. 1 şi 3,luând în considerare atât interesele României, cât şi ale Eurojust pentru dezvoltarea unei cooperări dinamice şi strânse pentru a face faţă provocărilor actuale şi viitoare ale formelor grave ale criminalităţii şi infracţiunilor comise adesea de organizaţii transnaţionale,având în vedere necesitatea îmbunătăţirii cooperării în domeniul judiciar dintre România şi Eurojust pentru facilitarea coordonării cercetării şi urmăririi penale a faptelor care implică teritoriul României şi cel al unuia sau mai multor state membre ale Uniunii Europene,ţinând cont că România a ratificat Convenţia europeană privind protecţia persoanelor în legătură cu procesarea automatizată a datelor personale, adoptată la Strasbourg la 28 ianuarie 1981, care joacă un rol fundamental în sistemul de protecţie a datelor din cadrul Eurojust,luând în considerare nivelul înalt de protecţie a datelor cu caracter personal din Uniunea Europeană, în special prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu Decizia Consiliului din 28 februarie 2002 privind înfiinţarea Eurojust şi combaterea formelor grave ale criminalităţii, cu Regulile de procedură ale Eurojust privind protecţia datelor şi cu alte reglementări aplicabile,având în vedere obiectivul integrării României în Uniunea Europeană în 2007,respectând drepturile fundamentale şi principiile Convenţiei europene privind drepturile omului şi libertăţile fundamentale, reflectate şi în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,au convenit următoarele:  +  Articolul 1DefiniţiiÎn scopul prezentului acord: a) Decizia Eurojust înseamnă Decizia Consiliului din 28 februarie 2002 privind înfiinţarea Eurojust în vederea întăririi luptei împotriva formelor grave ale criminalităţii, astfel cum a fost modificată prin Decizia Consiliului din 18 iunie 2003; b) statele membre înseamnă statele membre ale Uniunii Europene; c) Colegiul înseamnă Colegiul Eurojust, astfel cum este prevăzut în art. 10 din Decizia Eurojust; d) membrul naţional înseamnă membrul naţional numit la Eurojust de fiecare stat membru al Uniunii Europene, astfel cum este prevăzut în art. 2 alin. 1 din Decizia Eurojust; e) Regulile de procedură ale Eurojust privind protecţia datelor înseamnă regulile de procedură pentru procesarea şi protecţia datelor personale, aprobate de Consiliul Uniunii Europene la 24 februarie 2005; f) asistent înseamnă persoana care îl poate asista pe membrul naţional, astfel cum este prevăzut în art. 2 alin. 2 din Decizia Eurojust, dacă nu este definit altfel în prezentul acord; g) director administrativ înseamnă directorul administrativ astfel cum este prevăzut în art. 29 din Decizia Eurojust; h) personalul Eurojust înseamnă personalul la care se face referire în art. 30 din Decizia Eurojust; i) datele personale înseamnă orice informaţie cu privire la o persoană fizică identificată sau identificabilă (subiect). O persoană identificabilă este una care poate fi identificată direct sau indirect, în special prin referirea la un număr de identificare ori la unul sau mai mulţi factori specifici identităţii sale fizice, psihologice, mentale, economice, culturale sau sociale; j) procesarea de date personale înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni care sunt desfăşurate asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau prin dosare manual structurate, precum strângerea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea sau prelucrarea, recuperarea, consultarea, folosirea, divulgarea prin transmitere, diseminare ori a face accesibile înşiruiri sau combinaţii de coduri, codarea, ştergerea sau distrugerea.  +  Articolul 2Scopul acorduluiScopul prezentului acord este întărirea cooperării între România şi Eurojust în vederea combaterii infracţiunilor grave cu caracter internaţional.  +  Articolul 3Domenii de cooperareRomânia şi Eurojust cooperează în domeniile de activitate prevăzute în art. 6 şi 7 din Decizia Eurojust, în cadrul competenţelor Eurojust menţionate la art. 4 din Decizia Eurojust.  +  Articolul 4Autoritatea competentăAutoritatea competentă din România pentru îndeplinirea obiectivelor prezentului acord este Ministerul Public român, reprezentat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.  +  Articolul 5Magistratul de legătură la Eurojust (1) În vederea facilitării cooperării stabilite de prezentul acord şi în conformitate cu prevederile art. 27 alin. 3 din Decizia Eurojust, România poate desemna un magistrat de legătură la Eurojust. (2) Magistratul de legătură este un procuror, în conformitate cu legea română. Durata mandatului este determinată de România. (3) Magistratul de legătură poate avea un asistent, care îl poate înlocui atunci când este necesar. (4) România informează Eurojust asupra naturii şi duratei competenţelor judiciare ale magistratului de legătură pe teritoriul naţional, în vederea îndeplinirii sarcinilor sale în concordanţă cu scopul prezentului acord. România stabileşte competenţele magistratului de legătură pentru a-şi desfăşura activitatea în contactul cu autorităţile străine. Eurojust întreprinde măsurile necesare pentru promovarea acceptării şi recunoaşterea prerogativelor astfel conferite. (5) Magistratul de legătură are acces la informaţiile conţinute în cazierul judiciar sau în orice alt registru român similar, în acelaşi fel ca şi în cazul competenţelor prevăzute de legea română pentru un procuror sau pentru o persoană asimilată acestuia. (6) Magistratul de legătură poate contacta direct parchetele din România. (7) Eurojust pune la dispoziţie facilităţi suficiente de legătură, care includ uzul spaţiului şi serviciilor de telecomunicaţii, ţinând cont de limitele infrastructurii şi bugetului Eurojust. Eurojust poate solicita rambursarea unora sau a tuturor dintre cheltuielile pe care le face prin punerea la dispoziţie a acestor facilităţi. (8) Documentele de serviciu ale magistratului de legătură sunt inviolabile de către Eurojust.  +  Articolul 6Punctul de contact pentru Eurojust (1) România desemnează sau numeşte cel puţin un punct de contact pentru Eurojust, din cadrul autorităţii române competente. (2) România desemnează unul dintre punctele sale de contact drept corespondent român naţional pe probleme legate de terorism, criminalitate organizată, precum şi pentru toate aspectele cu caracter penal prevăzute de art. 12 din Decizia Eurojust.  +  Articolul 7Consultări periodicePărţile se consultă periodic, cel puţin o dată pe an, în vederea analizării aplicării prezentului acord. În particular au loc schimburi de opinii cu privire la implementarea şi la direcţiile de urmat în domeniul protecţiei şi securităţii datelor.  +  Articolul 8Întâlnirile operaţionale şi strategice (1) Magistratul de legătură, asistentul acestuia şi alte persoane din cadrul parchetelor române, inclusiv punctul de contact cu Eurojust, pot participa la întâlniri operaţionale şi strategice, la invitaţia preşedintelui Colegiului şi cu aprobarea membrilor naţionali în cauză. (2) Membrii naţionali, asistenţii lor, directorul administrativ şi personalul Eurojust pot, de asemenea, să participe la întâlnirile organizate de magistratul de legătură sau de parchetele din România, inclusiv de punctul de contact cu Eurojust.  +  Articolul 9Schimbul de informaţii (1) Părţile pot schimba informaţiile necesare relevante, dar nu excesive, pentru scopul şi în concordanţă cu prezentul acord, în vederea îndeplinirii scopului arătat la art. 2. (2) Toate informaţiile schimbate între părţi sunt comunicate prin intermediul punctului de contact cu Eurojust şi al membrilor naţionali implicaţi. Odată cu numirea magistratului de legătură, toate informaţiile sunt comunicate prin intermediul magistratului de legătură. (3) România se asigură că punctul de contact cu Eurojust şi magistratul de legătură sunt, potrivit nivelului lor naţional, competenţi să gestioneze acest tip de informaţii.  +  Articolul 10Transferul de informaţii către Eurojust (1) România notifică Eurojust cel mai târziu în momentul transferului de informaţii în scopul furnizării informaţiei, precum şi eventualele restricţii pentru folosirea ei. Aceasta poate include posibile restricţii de acces, restricţii asupra transmiterii către autorităţile competente ale statelor membre şi condiţii de ştergere sau distrugere. Notificarea poate, de asemenea, să fie făcută şi într-o etapă ulterioară, când după efectuarea transferului apare necesitatea instituirii unor restricţii. (2) Eurojust nu comunică nici o informaţie furnizată de România vreunui stat terţ sau organism fără obţinerea consimţământului României şi fără a lua măsurile de siguranţă care se impun. (3) Eurojust păstrează un registru al datelor care îi sunt comunicate din România în baza prezentului acord.  +  Articolul 11Transferul de informaţii către România (1) Eurojust notifică României, la momentul transferului de informaţii sau înainte, de scopul furnizării informaţiei şi de orice restricţie pentru folosirea ei. Aceasta include, de asemenea, restricţii de acces, restricţii de transmitere către autorităţile competente din statele membre şi condiţiile pentru ştergere sau distrugere. Notificarea poate fi făcută, de asemenea, într-o etapă ulterioară când după efectuarea transferului apare necesitatea instituirii unor restricţii. (2) România nu comunică nici o informaţie furnizată de Eurojust vreunui alt stat terţ sau organism fără obţinerea consimţământului membrilor naţionali în cauză şi fără a lua măsurile de siguranţă care se impun. (3) România păstrează un registru al datelor comunicate de Eurojust în baza prezentului acord.  +  Articolul 12Procesarea datelor personale furnizate de România (1) Eurojust garantează pentru datele cu caracter personal furnizate de România un nivel de protecţie cel puţin echivalent cu nivelul rezultat din aplicarea principiilor Convenţiei Consiliului Europei din 28 ianuarie 1981 şi a modificărilor ulterioare. (2) Principiile şi regulile privind protecţia informaţiilor prevăzute în Decizia Eurojust, în special de art. 17, şi Regulile de procedură ale Eurojust privind protecţia datelor se vor aplica pentru procesarea datelor cu caracter personal furnizate de România.  +  Articolul 13Procesarea de date personale furnizate de Eurojust (1) România garantează un nivel de protecţie pentru datele cu caracter personal furnizate de Eurojust cel puţin echivalent cu nivelul rezultat din aplicarea principiilor Convenţiei Consiliului Europei din 28 ianuarie 1981 şi a modificărilor ulterioare. (2) România aplică pentru procesarea şi protecţia datelor cu caracter personal furnizate de Eurojust principii cel puţin echivalente cu principiile prevăzute în Decizia Eurojust şi în Regulile de procedură ale Eurojust privind protecţia datelor.  +  Articolul 14Securitatea datelor (1) Eurojust se asigură că datele cu caracter personal primite sunt protejate împotriva distrugerii accidentale sau nelegale, pierderii accidentale ori dezvăluirii neautorizate, modificării şi accesului sau oricărei alte forme neautorizate de procesare, în conformitate cu art. 22 din Decizia Eurojust. Măsurile tehnice şi aranjamentele organizatorice prevăzute de Regulile de procedură ale Eurojust privind protecţia datelor şi de orice alt document relevant se aplică informaţiilor furnizate de România. (2) România se asigură că datele cu caracter personal primite sunt protejate împotriva distrugerii accidentale sau nelegale, pierderii accidentale ori dezvăluirii neautorizate, modificării şi accesului sau oricărei alte forme neautorizate de procesare, în conformitate cu art. 22 din Decizia Eurojust. România ia măsurile tehnice şi organizatorice în vederea protejării datelor cel puţin la un nivel echivalent cu cel asigurat de Eurojust.  +  Articolul 15Drepturile subiecţilorSubiecţii au dreptul de acces, dreptul de a solicita corectarea, codarea şi ştergerea datelor cu caracter personal care îi privesc, procesate de Eurojust, în conformitate cu principiile şi regulile Deciziei Eurojust.  +  Articolul 16Corectarea şi ştergerea datelor cu caracter personal (1) La cererea punctului de contact pentru Eurojust sau a magistratului de legătură şi sub responsabilitatea sa, Eurojust, în conformitate cu Decizia Eurojust şi Regulile de procedură ale Eurojust privind protecţia datelor, corectează, blochează sau şterge datele personale furnizate de România, dacă ele sunt incorecte ori incomplete sau utilizarea ori depozitarea lor contravine prezentului acord. Eurojust confirmă României corectarea, codarea sau ştergerea datelor. (2) Când Eurojust constată că datele cu caracter personal transmise României sunt incorecte sau incomplete sau dacă utilizarea ori depozitarea lor contravine prezentului acord ori Deciziei Eurojust, solicită punctului de contact cu Eurojust sau magistratului de legătură să ia măsurile necesare pentru a corecta, coda sau şterge informaţiile. România confirmă Eurojust corectarea, codarea şi ştergerea acestora. (3) În cazurile prevăzute la paragrafele (1) şi (2), toţi furnizorii şi destinatarii unor astfel de informaţii sunt notificaţi imediat. În conformitate cu regulile aplicabile acestora, destinatarii corectează, codează sau şterg astfel informaţiile în propriile lor sisteme. (4) România aplică principiile pentru corectarea, codarea şi ştergerea datelor cu caracter personal furnizate de Eurojust cel puţin echivalente principiilor stipulate în art. 20 din Decizia Eurojust şi în Regulile de procedură ale Eurojust privind protecţia datelor. (5) Când Colegiul procesează date ale unor persoane care cad sub jurisdicţie română, în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (4) din Decizia Eurojust, magistratul de legătură sau alte parchete române, inclusiv punctul de contact pentru Eurojust pot participa la şedinţa Colegiului.  +  Articolul 17Răspunderea (1) România răspunde în conformitate cu legea naţională de prejudiciile cauzate unei persoane ca urmare a unor erori de fapt sau judiciare în schimbul de date cu Eurojust. România nu invocă în apărarea sa faptul că Eurojust a transmis datele în mod inadecvat, în scopul înlăturării răspunderii sale, în conformitate cu legislaţia naţională, în raport cu o parte prejudiciată. (2) Fără a aduce atingere art. 24 din Decizia Eurojust, dacă apar erori de fapt sau judiciare ca urmare a unor date comunicate eronat ori ca urmare a neîndeplinirii obligaţiilor din culpa Eurojust sau a unui stat membru al Uniunii Europene ori a unui alt stat terţ sau organism, Eurojust este ţinut să acopere, la cerere, sumele plătite ca daune, în baza paragrafului (1), cu excepţia cazului când datele au fost folosite cu încălcarea prezentului acord. Prevederile acestui paragraf se aplică şi în cazul în care survin erori de fapt sau judiciare din partea Eurojust sau a unui stat membru al Uniunii Europene ori a altui stat terţ sau organism care nu şi-a respectat obligaţiile. (3) În cazurile în care Eurojust este ţinut să plătească statelor membre ale Uniunii Europene sau altui stat terţ ori organism sume de bani ca daune pentru prejudiciile cauzate unei părţi, iar prejudiciul se datorează României, atunci aceasta din urmă este ţinută să returneze Eurojust sumele de bani plătite unui stat membru sau unui stat terţ ori organism, pentru a acoperi sumele plătite cu titlu de daune. (4) Părţile nu-şi solicită una alteia plata de daune pentru prejudiciile cauzate în conformitate cu paragrafele (2) şi (3) sub rezerva că daunele respective au fost instituite ca măsură punitivă, mărite sau noncuantificabile.  +  Articolul 18Soluţionarea neînţelegerilor (1) Orice neînţelegere între părţi privind interpretarea ori aplicarea prezentului acord sau orice aspect care ar putea afecta relaţia dintre părţi, care nu este soluţionat pe cale amiabilă, va fi deferit unui tribunal arbitral alcătuit din 3 arbitri, la cererea oricăreia dintre părţi. Fiecare parte va numi câte un arbitru. Cel de-al treilea, care este şi preşedintele tribunalului, este ales de către cei 2 arbitri. (2) Dacă părţile nu stabilesc altfel, tribunalul îşi determină propriile reguli de procedură. (3) Tribunalul adoptă o decizie cu majoritatea voturilor. Preşedintele are dreptul de vot decisiv. Decizia este definitivă şi executorie pentru părţile în litigiu. (4) Fiecare parte îşi rezervă dreptul să suspende îndeplinirea obligaţiilor sale rezultate în baza prezentului acord, atunci când se aplică sau este aplicabilă procedura prevăzută în acest articol, în concordanţă cu paragraful (1) sau în orice altă situaţie când o parte este de părere că obligaţiile ce incumbă celeilalte părţi, rezultate în baza prezentului acord, nu au fost îndeplinite.  +  Articolul 19Încetarea acordului (1) Prezentul acord poate fi denunţat de oricare dintre părţi cu o notificare prealabilă de 3 luni. (2) În cazul denunţării, părţile se înţeleg pentru folosirea în continuare şi stocarea informaţiilor care au fost deja comunicate între ele. Dacă nu se ajunge la nici un acord, oricare dintre cele două părţi este îndreptăţită să ceară ştergerea informaţiilor comunicate. (3) În orice caz, prezentul acord încetează de drept, fără intervenţia părţilor, din ziua ce urmează datei aderării României la Uniunea Europeană.  +  Articolul 20Modificarea acordului (1) Prezentul acord poate fi modificat oricând prin consensul părţilor, în conformitate cu formalităţile interne ale fiecăreia. (2) Părţile se consultă cu privire la modificarea prezentului acord, la cererea oricăreia dintre ele.  +  Articolul 21Intrarea în vigoarePrezentul acord intră în vigoare la data la care părţile îşi notifică în scris una alteia îndeplinirea cerinţelor legale necesare.Semnat la Bruxelles la 2 decembrie 2005, în două exemplare originale, în limbile română şi engleză, toate textele fiind egal autentice.Pentru România,Monica Luisa Macovei,ministrul justiţieiPentru Eurojust,Michael Kennedy,preşedintele Colegiului Eurojust----