ORDIN nr. 141 din 24 martie 2006privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 60/32/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Nr. 283 din 24 martie 2006
  • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
  • Nr. 141 din 24 martie 2006
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 31 martie 2006    Având în vedere Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, şi Referatul de aprobare al Ministerului Sănătăţii şi al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. E.N. 8.486/D.G. 950/2006,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul INormele de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 60/32/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 147 din 16 februarie 2006, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Anexa nr. 3 "Metodologia de transmitere pe cale electronică a declaraţiilor privind evidenţa nominală a asiguraţilor care au beneficiat de concedii şi indemnizaţii şi a obligaţiilor de plată către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru concedii şi indemnizaţii" se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.2. Anexa nr. 11A "Metodologia de transmitere pe cale electronică a datelor privind certificatele medicale eliberate de medicii curanţi din unităţile sanitare care au încheiat o convenţie în acest sens cu casele de asigurări de sănătate" se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Gheorghe Eugen NicolăescuPreşedintele Casei Naţionalede Asigurări de Sănătate,Cristian Vlădescu  +  Anexa 1 ────────(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 60/32/2006)────────────────────────────────────────METODOLOGIAde transmitere pe cale electronică a declaraţiilor privind evidenţa nominală a asiguraţilor care au beneficiat de concedii şi indemnizaţii şi a obligaţiilor de plată către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru concedii şi indemnizaţiiCondiţii generaleDeclaraţiile privind obligaţiile de plată către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate (FNUASS) şi evidenţa nominală a asiguraţilor care au beneficiat de concedii şi indemnizaţii se vor face atât pe suport hârtie semnat şi ştampilat (anexa nr. 1 şi 2), cât şi în format electronic. Acestea se vor depune la casa de asigurări de sănătate în a cărei rază administrativ-teritorială se află sediul social sau domiciliul angajatorului. Datele în format electronic se depun pe suport magnetic sau optic (dischetă FD 3,5", CD) ori se transmit on-line (în format electronic, dacă este însoţit de o semnătură electronică agreată de ambele părţi), fiind însoţite şi de transmiterea pe suport hârtie semnat şi ştampilat.Condiţii tehnice standard pentru formatul electronicDeclaraţiile în format electronic vor conţine două fişiere în structura DBF, care vor avea în mod obligatoriu următoarele denumiri şi conţinuturi:A1_LLAA_CUI.dbf (anexa nr. 1) şi va conţine datele centralizatorului referitoare la obligaţiile de plată ale angajatorului către bugetul FNUASS;A2_LLAA_CUI.dbf (anexa nr. 2) şi va conţine datele aferente asiguraţilor,unde:LL reprezintă luna pentru care se face raportarea;AA reprezintă ultimele două cifre ale anului pentru care se face raportarea;CUI reprezintă codul unic de identificare.Denumirea câmpurilor date, tipul şi ordinea acestora din structurile fişierelor sunt obligatorii.Structura fişierelor de raportare, aprobată prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, precum şi lista caselor de asigurări de sănătate care pot primi raportările on-line se publică pe pagina web a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, la adresa www.casan.ro.  +  Anexa 2 ────────────(Anexa nr. 11A la Ordinul nr. 60/32/2006)──────────────────────────────────────────METODOLOGIAde transmitere pe cale electronică a datelor privind certificatele medicale eliberate de medicii curanţi din unităţile sanitare care au încheiat o convenţie în acest sens cu casele de asigurări de sănătateCondiţii generaleDatele în format electronic se depun pe suport magnetic sau optic (dischetă FD 3,5", CD) ori se transmit on-line (în format electronic, dacă este însoţit de o semnătură electronică agreată de ambele părţi).Centralizatorul certificatelor de concediu medical eliberate, prezentat în anexa nr. 11, pe suport hârtie, semnat şi ştampilat de reprezentantul legal al unităţii sanitare, se depune însoţit de datele în format electronic sau se transmite prin poştă la casa de asigurări de sănătate cu care unitatea sanitară a încheiat o convenţie în acest sens conform normelor în vigoare în cazul transmiterii datelor on-line.Condiţii tehnice standard pentru formatul electronicRaportarea va conţine un fişier de tip DBF, care va avea în mod obligatoriu următoarea denumire şi conţinut: 11A_LLAA_XXXX.DBF şi va conţine datele aferente concediilor medicale eliberate asiguraţilor de către medicii curanţi în luna pentru care se face raportarea,unde:LL reprezintă luna pentru care se face raportarea;AA reprezintă ultimele două cifre ale anului pentru care se face raportarea;XXXX reprezintă, după caz, CUI, CNP sau cod fiscal.Denumirea câmpurilor date, tipul şi ordinea acestora din structura fişierului sunt obligatorii.Structura fişierelor de raportare, aprobată prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, precum şi lista caselor de asigurări de sănătate care pot primi raportările on-line se publică pe pagina web a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, la adresa www.casan.ro.__________