LEGE nr. 72 din 23 martie 2006pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 48/2005 privind organizarea pieţei laptelui de vacă
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 288 din 30 martie 2006    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 48 din 11 august 2005 privind organizarea pieţei laptelui de vacă, adoptată în temeiul art. 1 pct. IV.1 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 781 din 29 august 2005, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul 5, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:"(8) Producătorii de lapte care renunţă la solicitarea cotei individuale de lapte vor beneficia de prevederile Programului naţional de reconversie a raselor de taurine în direcţia producţiei de carne de vită, care va fi adoptat prin hotărâre a Guvernului în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe."2. Alineatul (4) al articolului 7 va avea următorul cuprins:"(4) Obligaţia colectării contribuţiei la taxa datorată, rezultată din depăşirea cotei individuale de livrări a producătorilor, în vederea achitării taxei, revine cumpărătorilor, care o virează în fiecare an, până la data de 1 septembrie, organismului competent desemnat prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale."3. Alineatul (2) al articolului 8 va avea următorul cuprins:"(2) Departamentul de administrare a cotei de lapte se organizează la nivel central şi în compartimente zonale corespunzătoare regiunilor de dezvoltare."4. La articolul 10, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Preţul de livrare al laptelui se stabileşte prin negociere între fiecare producător şi cumpărător, pe baza unei grile de parametri, stabilită de reprezentanţii producătorilor şi ai cumpărătorilor şi aprobată prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale."5. La anexa nr. 1 "Definiţii", literele a, m şi n vor avea următorul cuprins:"a. lapte: produsul provenit din mulgerea vacilor;............................................................................m. cantitatea individuală de referinţă: cantitatea de referinţă alocată producătorului la data de 1 aprilie a unei perioade de douăsprezece luni, respectiv de la 1 aprilie la 31 martie a anului următor;n. cantitate de referinţă disponibilă: cantitatea la dispoziţia producătorului la data de 1 aprilie a unei perioade de douăsprezece luni pentru care este calculată taxa, ţinându-se cont de toate transferurile, vânzările, conversiile şi realocările temporare intervenite în cursul acestei perioade de douăsprezece luni."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,LUCIAN AUGUSTIN BOLCAŞPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 23 martie 2006.Nr. 72.---------