CODUL TEHNIC din 14 martie 2006al gazelor naturale comprimate pentru vehicule
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALA DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 28 martie 2006  1. Scop şi obiective. Domeniu de aplicare1.1. Scop1.1.1. Codul tehnic al gazelor naturale comprimate pentru vehicule (GNCV), denumit în continuare Cod tehnic al GNCV, are ca scop promovarea cerinţelor tehnice minime specifice gazelor naturale comprimate utilizate drept combustibil pentru vehicule, precum şi definirea autorităţilor statului care, prin legislaţia în vigoare, au atribuţii şi competente în domeniul producerii, stocării, distribuţiei şi furnizarii GNCV, al recipientelor de stocare a GNCV, respectiv în domeniul echipamentelor şi instalaţiilor montate pe vehiculele care utilizează acest tip de combustibil.1.1.2. Cerinţele tehnice minime pentru producerea, stocarea, distribuţia, furnizarea şi utilizarea GNCV au la baza norme şi standarde europene şi internaţionale.1.1.3. Cerinţele tehnice prevăzute în Codul tehnic al GNCV sunt menite să ofere cadrul de reglementări necesare pentru introducerea pe teritoriul României a vehiculelor care utilizează drept combustibil gazele naturale comprimate, în condiţii de siguranţă, stabilitate şi eficienta economică.1.1.4. Codul tehnic al GNCV este elaborat de Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN), în colaborare cu Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat (ISCIR) şi Regia Autonomă "Registrul Auto Roman" (RAR).1.1.5. Anexa nr. 1 conţine definirea abrevierilor şi a termenilor utilizaţi în cadrul prezentului cod tehnic, precum şi o serie de termeni specifici domeniului GNCV.1.2. ObiectiveCodul tehnic al GNCV are următoarele obiective: a) stabilirea cerinţelor tehnice pentru activităţile de baza legate de infrastructura de producere, stocare, distribuţie, furnizare şi utilizare a GNCV; b) stabilirea condiţiilor generale de calitate a gazelor naturale pentru utilizarea drept combustibil pentru vehicule; c) stabilirea cadrului general privind autorizarea şi licentierea în domeniul GNCV; d) precizarea condiţiilor generale privind măsurarea cantităţilor de GNCV; e) stabilirea cerinţelor tehnice pentru introducerea pe piaţa din România a vehiculelor care utilizează drept combustibil GNCV; f) transmiterea fluxurilor informationale de la titularii de autorizaţii/licenţe către autorităţile competente; g) precizarea modalităţilor de exercitare a controlului şi inspecţiilor în domeniul GNCV.1.3. Domeniu de aplicare1.3.1. Prevederile Codului tehnic al GNCV se aplică obligatoriu:- agenţilor economici care desfăşoară activităţi de producere, depozitare, distribuţie şi furnizare a GNCV;- persoanelor fizice autorizate care desfăşoară activităţi în domeniul GNCV.1.3.2. Codul tehnic al GNCV face referire şi la activităţile conexe, respectiv:- execuţia echipamentelor pentru utilizarea GNCV drept combustibil la vehicule;- comercializarea echipamentelor de utilizare a GNCV;- instalarea echipamentelor de utilizare a GNCV;- întreţinerea, repararea şi verificarea periodică a echipamentelor de utilizare a GNCV;- autorizarea şi utilizarea vehiculelor care folosesc drept combustibil GNCV.1.3.3. Codul tehnic al GNCV vine în sprijinul investitorilor români sau străini pentru a le facilita informarea printr-un document unic asupra reglementărilor tehnice aplicabile utilizării GNCV.1.4. Principalele caracteristici ale GNCV1.4.1. GNCV se produce prin comprimarea la presiuni cuprinse între 20-25 MPa (200-250 bar) a gazelor naturale preluate din conductele colectoare, de transport sau de distribuţie.1.4.2. Gazele naturale din România au indice Wobbe cuprins între 37,8 şi 56,6 MJ/mc.1.4.3. Cifra octanica corespunzătoare metanului [CH(4)] este cuprinsă între 125 şi 130.1.4.4. Presiunea maxima de stocare a GNCV în recipientul-rezervor al vehiculului este de 20 MPa (200 bar).1.4.5. Densitatea relativă a gazelor naturale din România este cuprinsă între 0,55 şi 0,7 kg/mc.1.4.6. Temperatura de autoaprindere a GNCV este în jur de 540°C.1.5. Avantajele principale ale utilizării GNCV1.5.1. Experienta unor state din Comunitatea Europeană (Italia, Franţa, Germania) şi de pe continentul american (Argentina, S.U.A., Canada) dovedeşte oportunitatea şi avantajele introducerii în România a vehiculelor care utilizează GNCV drept combustibil. În anexa nr. 2 sunt prezentate o serie de caracteristici comparative ale următorilor combustibili: benzina, motorina, gaz petrolier lichefiat, GNCV.1.5.2. Experienta acumulată în peste 20 de ani de utilizare a acestui tip de combustibil, precum şi progresele tehnologice ale producătorilor de echipamente au demonstrat următoarele avantaje importante ale folosirii GNCV comparativ cu folosirea altor tipuri de combustibili:- rezistenta buna la soc datorită condiţiilor impuse recipientelor, rezervoarelor şi conductelor;- realizarea mai uşoară a amestecului de combustie decât la combustibilii traditionali;- combustie lenta cu zgomot redus;- protecţie ridicată la aprinderea instalaţiilor din vehicule;- combustibil netoxic;- compoziţie chimica simpla şi emisii mai puţin poluante (reducerea emisiei de CO(2) cu aproximativ 25%);- densitatea mai mica decât a aerului face uşor de depistat scaparile accidentale, evacuarea făcându-se prin sisteme de ventilare naturala;- grad ridicat de dilutie în aer în cazul scaparilor accidentale de combustibil;- eliminarea posibilităţilor de explozie a recipientului-rezervor de GNCV datorită sistemelor de protecţie.1.5.3. Programul elaborat de Comisia Europeană preconizeaza ca 10% din numărul vehiculelor din Europa să fie alimentate cu GNCV până în anul 2020.1.5.4. Atingerea acestui scop impune asigurarea infrastructurii necesare pentru alimentarea cu GNCV a vehiculelor pe toate drumurile europene, inclusiv pe cele din România.2. Stabilirea cerinţelor tehnice pentru activităţile de baza legate de infrastructura de producere, stocare, transport, distribuţie şi utilizare a GNCV2.1. Anexa nr. 3 cuprinde legislaţia relevanta, lista standardelor neobligatorii şi o parte din bibliografia în domeniul GNCV.2.2. Infrastructura necesară în vederea producerii, stocării şi distribuţiei GNCV cuprinde următoarele elemente: a) conducta de racordare la conductele colectoare/de transport/de distribuţie a gazelor naturale, după caz; b) postul/statia de reglare-măsurare a gazelor naturale; c) unitatea de comprimare a gazelor naturale; d) unitatea de stocare a GNCV; e) pompa de alimentare cu GNCV a recipientului-rezervor al vehiculului; f) bateria de recipiente-butelii pentru transportul GNCV.2.3. Instalaţiile destinate producerii, stocării şi distribuirii GNCV se realizează numai cu echipamente noi.2.4. Racordarea la conductele de gaze naturale se realizează conform reglementărilor în vigoare, atât din punctul de vedere al accesului la sisteme, cat şi din punctul de vedere al proiectării şi execuţiei obiectivelor necesare în sectorul gazelor naturale.2.5. Postul/statia de reglare-măsurare a gazelor naturale se proiectează şi se executa în conformitate cu reglementările specifice.2.6. Unitatea de comprimare a gazelor naturale cuprinde, în funcţie de capacitate, unul sau mai multe compresoare, conducte sub presiune de aspiratie şi refulare, sisteme de automatizare-protecţie şi vase de expansiune.2.7. Unitatea de stocare are rolul de a stoca GNCV la o presiune de 25 MPa (250 bar), în vederea asigurării umplerii rapide a recipientelor-rezervor ale vehiculelor.2.8. Stocarea este asigurata în: a) recipiente, executate şi certificate în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 584/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţa a echipamentelor sub presiune, cu modificările şi completările ulterioare; b) recipiente-butelii metalice transportabile, cadre şi baterii de recipiente-butelii metalice transportabile, executate şi certificate în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 941/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţa şi utilizare repetată a echipamentelor sub presiune, cu modificările şi completările ulterioare.2.9. Atribuţiile şi competentele privind regimul de autorizare, inspecţie tehnica periodică în exploatare şi repararea recipientelor, recipientelor-butelii metalice transportabile, cadrelor şi bateriilor de recipiente-butelii metalice transportabile, precum şi a instalaţiilor aferente producerii, stocării şi distribuirii GNCV (cu excepţia instalaţiei de alimentare cu gaze naturale, inclusiv instalatia de filtrare şi măsurare a acestora, compresorul şi pompele de alimentare a vehiculelor) revin ISCIR care elaborează norme tehnice specifice pentru această categorie de echipamente sub presiune.2.10. În vederea optimizarii alimentarii vehiculelor şi pentru limitarea numărului de cicluri oprire-pornire, recipientele-butelii de stocare a GNCV se conecteaza prin conducte sub presiune adecvate şi robinete comandate printr-un sistem de automatizare supravegheat prin calculator.2.11. Staţiile de distribuţie a GNCV pot fi:- statie de distribuţie-mama - cu conectare directa la conductele colectoare, de transport şi/sau de distribuţie; schema de principiu a unei astfel de staţii de alimentare cu GNCV este prezentată în anexa nr. 4;- statie de distribuţie-fiica - fără conectare la conductele colectoare, de transport şi/sau de distribuţie gaze naturale.2.12. Statia de distribuţie-fiica livreaza GNCV din recipientele-butelii de stocare a GNCV preluate de la staţiile de distribuţie-mama. Transportul rutier al recipientelor-butelii de stocare GNCV se face în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 48/1999 privind transportul rutier al mărfurilor periculoase, aprobată cu modificări prin Legea nr. 122/2002.2.13. Staţiile de distribuţie a GNCV sunt dotate cu sisteme de măsurare adecvate, racorduri flexibile prevăzute cu robinet normal-închis şi cuplaj de conectare la recipientul-rezervor de GNCV al vehiculului.2.14. Normele şi procedurile privind montarea/instalarea/ asamblarea echipamentelor sub presiune pentru echiparea instalaţiilor destinate producerii, stocării şi distribuirii GNCV intră în atribuţiile şi competentele ISCIR.2.15. Normele tehnice pentru proiectarea şi execuţia infrastructurii aferente statiilor de distribuţie a GNCV sunt elaborate luându-se în considerare prevederile legislaţiei europene specifice şi sunt avizate de instituţiile abilitate conform legislaţiei în vigoare (Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenta etc.).3. Condiţii generale de calitate a gazelor naturale comprimate utilizate drept combustibil pentru vehicule3.1. La intrarea în statia de comprimare aferentă statiei de distribuţie a GNCV gazele naturale preluate din conductele colectoare/de transport/de distribuţie gaze naturale se recomanda sa îndeplinească condiţiile de calitate din standardul SR EN ISO 15403 "Gaz natural Descrierea calităţii gazelor naturale pentru utilizare drept combustibil sub forma de gaz natural comprimat pentru vehicule".4. Cerinţe privind protecţia mediului4.1. La proiectarea, execuţia şi exploatarea obiectivelor aferente producerii, stocării şi distribuţiei GNCV se respecta prevederile legislaţiei interne şi europene specifice GNCV privind protecţia mediului.5. Autorizarea şi licentierea în domeniul GNCV5.1. Regimul juridic al autorizării obiectivelor şi al licentierii agenţilor economici care desfăşoară activităţi comerciale de producere, stocare, distribuţie şi furnizare a GNCV5.1.1. Înfiinţarea de noi obiective aferente producerii, stocării şi distribuţiei GNCV, funcţionarea şi modificarea unor capacităţi existente se realizează de către agenţi economici după obţinerea autorizaţiilor precizate de reglementările în domeniu, emise de ANRGN.5.1.2. Solicitanţii de autorizaţii sunt persoane juridice române sau străine, cu sediul în România.5.1.3. Autorizaţiile conţin, după caz, prevederi referitoare la:- drepturile conferite prin autorizaţie;- condiţionari, limitări şi restrictii privind continuitatea şi nivelurile de funcţionare a obiectivelor autorizate;- interdicţii şi sarcini privind securitatea persoanelor, protecţia proprietăţii şi a mediului înconjurător, afectarea unor activităţi de interes public;- delimitarea zonei de protecţie şi de siguranţă;- conţinutul servituţii conform prevederilor legale în vigoare;- date tehnice privind obiectivul autorizat.5.1.4. În vederea desfăşurării de activităţi comerciale de producere, stocare, distribuţie şi furnizare a GNCV agenţii economici sunt licentiati de către ANRGN.5.1.5. Titularii de licenţe au obligaţia sa desfăşoare activităţi comerciale conform drepturilor conferite prin licenta În condiţii de siguranţă, eficienta economică şi de protecţia mediului.5.1.6. Licentele acordate de ANRGN agenţilor economici precizează condiţiile de valabilitate specifice fiecărui tip de licenţă.5.1.7. Condiţiile de valabilitate a licenţei conţin, după caz, următoarele prevederi principale:- drepturile conferite titularului de licenţă;- interdicţii şi sarcini privind securitatea persoanelor, protecţia proprietăţii şi a mediului înconjurător, afectarea unor activităţi de interes public;- asigurarea egalităţii de tratament a participanţilor la piaţa GNCV;- prezervarea unui mediu concurential normal prin evitarea dezechilibrelor pe piaţa GNCV şi a practicilor anticoncurentiale;- obligativitatea pentru titularii de licenţe de a respecta standardele de performanţă referitoare la calitatea serviciilor de furnizare a GNCV către consumatori şi de a prezenta rapoarte anuale privind îndeplinirea cerinţelor specificate în standardele de performanţă;- obligativitatea pentru titularii de licenţe de a furniza informaţii autorităţilor competente.5.1.8. ANRGN, în colaborare cu factorii cu atribuţii în domeniul GNCV (RAR, ISCIR, Ministerul Administraţiei şi Internelor - Comandamentul pentru Situaţii de Urgenta etc.) elaborează Regulamentul privind acordarea autorizaţiilor de înfiinţare, funcţionare şi modificare a obiectivelor pentru producerea, stocarea şi distribuţia GNCV şi a licenţelor pentru desfăşurarea de activităţi comerciale de producere, stocare, distribuţie şi furnizare a GNCV.5.2. Autorizarea şi verificarea personalului care desfăşoară activităţi în domeniul GNCV5.2.1. Persoanele fizice care proiectează, executa şi exploatează obiectivele din domeniul producerii, stocării şi distribuţiei GNCV sunt autorizate de ANRGN, în limita competentelor conferite prin lege.5.2.2. Autorizarea se realizează în baza prevederilor unui regulament care este elaborat de ANRGN.5.2.3. Autorizarea personalului se face pe bază de examen.5.2.4. Participanţii la examen fac dovada îndeplinirii unor condiţii referitoare la studii şi practica în domeniul proiectării, execuţiei şi exploatării în sectorul gazelor naturale.5.2.5. Candidatul declarat admis în urma examenului susţinut primeşte calitatea de instalator autorizat GNCV, atestata prin legitimatie.5.2.6. ISCIR elaborează reglementări referitoare la autorizarea personalului care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie, întreţinere, reparare şi verificare periodică a recipientelor-butelii de GNCV.5.2.7. RAR elaborează reglementări referitoare la autorizarea personalului care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie, întreţinere, reparare şi verificare periodică a instalaţiilor şi echipamentelor de pe vehiculele care utilizează GNCV drept combustibil.6. Măsurarea GNCV6.1. Măsurarea cantităţilor de GNCV se face în conformitate cu reglementările europene în domeniu.6.2. Cantităţile de GNCV se exprima în unităţi de masa [kg] şi/sau, după caz, în unităţi de energie.6.3. Sistemul de măsurare utilizat în statia de distribuţie este prevăzut cu dispozitive de indicare a preţului unitar şi a sumei totale de plată.6.4. Aparatele şi sistemele de măsurare îndeplinesc condiţiile impuse de legislaţia metrologica în vigoare, pentru a fi utilizate în tranzacţii comerciale.7. Vehicule care utilizează combustibil GNCV7.1. Categoriile de vehicule care utilizează GNCV sunt: a) vehicule noi echipate de producător cu echipamentul necesar pentru utilizarea GNCV drept combustibil; b) vehicule adaptate prin instalarea de echipamente noi pentru utilizarea GNCV drept combustibil.7.2. Vehiculele din categoria prevăzută la pct. 7.1 lit. a) sunt omologate în conformitate cu Regulamentul nr. 110 CEE-ONU, partea a II-a.7.3. Vehiculele din categoria prevăzută la pct. 7.1 lit. b) sunt echipate cu instalaţii de alimentare cu GNCV omologate în conformitate cu Regulamentul nr. 115 CEEONU sau certificate de RAR. Instalaţiile certificate sunt compuse din dispozitive omologate în conformitate cu Regulamentul nr. 110 CEE-ONU, partea I.7.4. Normele şi procedurile privind producerea, importul, vânzarea, instalarea, întreţinerea, repararea, verificarea periodică şi utilizarea echipamentelor pentru vehiculele care utilizează drept combustibil GNCV intră în atribuţiile şi competentele RAR.8. Controlul în domeniul GNCV8.1. Autorităţile competente pentru control în domeniul GNCV sunt, conform competentelor şi atribuţiilor specifice: ANRGN, ISCIR şi RAR.8.2. Controlul efectuat de ANRGN se exercită conform prevederilor unui regulament specific domeniului GNCV.8.3. ISCIR şi RAR elaborează reglementări specifice pentru controlul activităţilor din domeniul GNCV care intră în competenţa şi atribuţiile fiecărei autorităţi.9. Schimbul şi transmiterea de informaţii9.1. Informarea ANRGN9.1.1. Agenţii economici din domeniul producerii, stocării, distribuţiei şi furnizarii GNCV au obligaţia sa pună la dispoziţia ANRGN informaţiile necesare pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii acesteia.9.1.2. Titularii sau solicitanţii de autorizaţii şi/sau licenţe, după caz, sunt obligaţi sa transmită la ANRGN informaţii conform prevederilor reglementărilor în vigoare.9.1.3. ANRGN poate solicita orice informaţii, înregistrări şi documente ale titularilor de autorizaţii şi/sau licenţe, cu respectarea regimului legal al acestora, pe care le considera legate în vreun fel de afacerile şi activităţile acestora în domeniul producerii, stocării, distribuţiei şi furnizarii GNCV, pentru asigurarea îndeplinirii condiţiilor de valabilitate a autorizaţiilor şi/sau licenţelor.9.1.4. ANRGN utilizează aceste informaţii numai în scopul pentru care sunt furnizate, obligandu-se să asigure confidenţialitatea acestora.9.1.5. Furnizarea de către agenţii economici de informaţii incorecte, incomplete sau eronate, dacă nu a fost săvârşită în astfel de condiţii încât, potrivit legii, să fie considerată infracţiune, constituie contravenţie şi se sancţionează conform prevederilor legislaţiei în vigoare.9.1.6. Orice comunicare, accept, confirmare sau alta informaţie cerută se face în scris şi se transmite prin fax sau e-mail, cu condiţia ca, după caz, originalul să se depună prin curier sau servicii poştale la adresa ANRGN ori a titularului sau solicitantului de autorizaţie şi/sau licenta.9.2. Informarea RAR şi ISCIRISCIR şi RAR elaborează reglementări proprii privind transmiterea de către agenţii economici a informaţiilor referitoare la activităţile de proiectare, execuţie, întreţinere, reparare şi verificare periodică a echipamentelor sub presiune pentru echiparea instalaţiilor destinate producerii, stocării şi distribuirii GNCV, respectiv pentru echipamentele instalate pe vehiculele care utilizează drept combustibil GNCV.10. Dispoziţii tranzitorii şi finale10.1. Titularii autorizaţiilor/licenţelor din domeniul GNCV, precum şi persoanele fizice autorizate de ANRGN Îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile prezentului cod tehnic şi ale reglementărilor specifice.10.2. Titularii de autorizaţii/licenţe din domeniul gazelor naturale şi agenţii economici interesaţi pot propune norme tehnice, în vederea aprobării de către ANRGN.10.3. Prezentul cod tehnic intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.10.4. Prezentul cod tehnic va fi revizuit, actualizat şi modificat de către ANRGN în colaborare cu ISCIR şi RAR, după consultarea prealabilă a agenţilor economici din domeniul GNCV, periodic sau ori de câte ori intervine un eveniment legislativ relevant.10.5. Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul cod tehnic.  +  Anexa 1────────la Codul tehnic al GNCV────────────────────────TERMINOLOGIE ŞI ABREVIERI1. Terminologie utilizata în domeniul GNCV:presiune de rupere - presiunea care duce la avarii şi la pierderi ulterioare de fluid prin invelis;dispozitiv de declansare la deplasare brusca - dispozitiv montat pe distribuitorul de GNCV care închide debitul în cazul deplasarii bruste a vehiculului;dispersie în cascada - reprezintă permiterea utilizării eficiente a instalaţiei de inmagazinare de gaz prin Împărţirea sa în porţiuni care operează la diferite niveluri de presiune;instalatie de comprimare - instalatie care comprima gazele naturale, constând din unul sau mai multe compresoare cu conductele şi echipamentele aferente;compresor - utilaj care creşte presiunea gazelor de la un nivel scăzut la un nivel superior de presiune;recipient-butelie - recipient sub presiune folosit pentru stocarea şi transportul GNCV;presiunea maxima admisibilă de lucru - presiunea maxima la care echipamentul este proiectat sa funcţioneze în condiţii de siguranţă;distribuitor - instalatie prin intermediul căreia vehiculul este alimentat cu GNCV;instalatie de uscare - sistem prin care este eliminat conţinutul de apa din gazele naturale înaintea unităţii de comprimare;statie de distribuţie - locatie în care GNCV este distribuit în recipientul-rezervor al vehiculului;conducte flexibile de combustibil - furtunuri prin care este distribuit GNCV;amestecator gaz/aer - dispozitiv prin care GNCV este introdus în admisia motorului (carburator sau injector);zona de risc - zona în care exista probabilitatea ca un anumit efect negativ să se producă într-o anumită perioada de timp şi/sau în anumite circumstanţe;limita inferioară de explozie - concentraţia de gaze sau vapori inflamabili în aer sub care atmosfera gazoasa nu este exploziva;stocare transportabila - baterie de recipiente-butelii sau recipient sub presiune montat permanent pe un vehicul special de transport rutier, folosit pentru transportul GNCV către alte staţii de distribuţie a GNCV;statie de distribuţie-fiica - statie de distribuţie neracordata la o conducta de furnizare a gazelor naturale la care GNCV este livrat prin transport rutier de la o statie de distribuţie-mama racordata la o conducta de furnizare a gazelor naturale;distribuţie "on site" - alternativa de distribuţie prin care mai multe vehicule sunt alimentate simultan pentru mai mult timp;recipient tampon - recipient care recuperează gazul din compresor, care serveşte şi pentru amortizarea variatiilor de presiune din aspiratia compresorului;distanta de siguranţă - distanta minima stabilită între ansamblul statiei de distribuţie şi structurile vecine în vederea reducerii riscului producerii de evenimente.2. Abrevieri
  1. ANRGN Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale
  2. ISCIR Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat
  3. RAR Regia Autonomă "Registrul Auto Roman"
  4. GNCV Gaze naturale comprimate pentru vehicule
   +  Anexa 2────────la Codul tehnic al GNCV────────────────────────Caracteristici comparative ale principalilor combustibili┌─────────────────────────┬──────────┬────────────┬──────────────┬────────────┐│ Combustibil │ │ │ │ ││ │ │ │ │ ││Caracteristici │ Benzina │ Motorina │ GPL │ GNCV │├─────────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────────┼────────────┤│Stare de agregare │ Lichidă │Lichidă │ Lichidă/ │ Gazoasa ││ │ │ │ gazoasa │ │├─────────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────────┼────────────┤│Densitate faţă de aer │ 4 │Variabila >4│ 1,55 │ 0,55 ││ [%] │ │ │ │ │├─────────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────────┼────────────┤│Pragul de auto-aprindere │ 1,2/7,6% │ - │ 1,9/9% │ 5/15% ││(% în amestec cu aerul) │ │ │ │ │├─────────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────────┼────────────┤│Temperatura de auto- │ │ │ │ ││ aprindere │ 280 │ 235 │ 420/480 │ 540 ││ [°C] │ │ │ │ │├─────────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────────┼────────────┤│Presiunea în rezervor │ 1 │ 1 │ 4/75 │ 200 ││ [bar] │ │ │ │ │├─────────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────────┼────────────┤│Cifra octanica │ 95/98 │ - │ 92/96 │ 25/130 │├─────────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────────┼────────────┤│Puterea calorifica │ 11,7 │ 11,4 │ 12,8 │ 12,5/13,8 ││ inferioară │ │ │ │ ││ [kWh/kg] │ │ │ │ │└─────────────────────────┴──────────┴────────────┴──────────────┴────────────┘  +  Anexa 3───────la Codul tehnic al GNCV───────────────────────LEGISLAŢIE RELEVANTA ÎN DOMENIUL GNCV1. Legislaţie românească
  Nr. crt. Act normativ Denumire
  1. H.G. 584/2004 Stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţa a echipamentelor sub presiune (preluare Directiva 97/23/EC)
  2. H.G. 95/2003 Controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase (preluare Directiva 96/82/CE)
  3. O.G. 48/1999 aprobată prin Legea 122/2002 Transportul rutier al mărfurilor periculoase (preluare Directiva 94/55/CE)
  4. H.G. 941/2003 Privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţa şi utilizare repetată a echipamentelor sub presiune transportabile
  5. O.G. 80/2000, modificată şi completată de O.G.34/2005, aprobată prin Legea 375/2005 Certificarea sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb şi materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere, precum şi condiţiile de comerciali- zare şi utilizare a acestora
  6. Ordinul MTCT nr. 2135/2005 Aprobarea Reglementărilor privind omologarea şi certificarea produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum şi condiţiile de introducere pe piaţa a acestora RNTR 4
  2. Reglementări internaţionale
  Nr. crt. Act normativ Denumire
  1. Regulamentul nr. 110 CEE-ONU Prevederi uniforme privind aprobarea: I. Componentelor specifice ale vehiculelor cu motor care utilizează gaze naturale comprimate (GNC) pentru sistemul de propulsie. II. Vehiculelor în legătură cu instalarea componentelor specifice ale unui tip aprobat pentru utilizarea gazelor naturale comprimate (GNC) în sistemul de propulsie
  2. Regulamentul nr. 115 CEE-ONU Prevederi uniforme privind aprobarea: I. Sistemele specifice pentru adaptarea în vederea utilizării GPL (gaze petroliere lichefiate) care se instaleaza în vehiculele cu motor pentru utilizarea GPL în sistemul de propulsie II. Sistemele specifice pentru adaptarea în vederea utilizării GNC (gaze naturale comprimate) care se instaleaza în vehiculele cu motor pentru utilizarea GNC în sistemul de propulsie
  3. Lista standardelor neobligatorii aplicabile în domeniul GNCVRomâneşti
  Nr. crt. Tip standard şi număr Denumire
  1. SR EN ISO 11114-1:2003/ AC:2003 Butelii transportabile pentru gaz. Compatibilitate între gazul conţinut şi materialul buteliilor şi robinetelor. Partea 1: Materiale metalice
  2. SR EN ISO 11114-2:2003/ AC:2003 Butelii transportabile pentru gaz. Compatibilitate între gazul conţinut şi materialul buteliilor şi robinetelor. Partea 2: Materiale nemetalice
  3. SR EN ISO 11114-3:2003/ AC:2003 Butelii transportabile pentru gaz. Compatibilitate între gazul conţinut şi materialul buteliilor şi robinetelor. Partea 3: Încercare de auto-aprindere în atmosfera de oxigen
  4. SR ISO 11439:2003 Butelii pentru gaz. Butelii de înaltă presiune pentru depozitarea gazelor naturale utilizate drept combusti- bil la bordul autovehiculelor
  5. SR EN ISO 11116-1:2003 Butelii pentru gaz. Filet conic 17E pentru racordarea robinetelor la buteliile de gaz. Partea 1: Specificaţii
  6. SR EN ISO 11116-2:2003 Butelii pentru gaz. Filet conic 17E pentru racordarea robinetelor la buteliile de gaz. Partea 2: Calibre pentru inspecţie
  7. SR EN ISO 15403:2005 Gaz natural. Desemnarea calităţii gazului natural pentru utilizarea drept carburant comprimat pentru vehicule
  8. SR EN 60079- 10:2004 Aparatura electrica pentru atmosfere explozive gazoase. Partea 10: Clasificarea ariilor periculoase
  Internaţionale
  Nr. crt. Tip standard şi număr Denumire
  1. ISO 11114-4:2005 Butelii transportabile pentru gaz-Compatibilitate între gazul conţinut şi materialul buteliilor şi robinetelor Partea 4: Metode de încercare pentru selectarea materialelor rezistente la instabilitatea hidrogenului
  2. ISO 11117:1998 Butelii pentru gaz - Cap de protecţie a robinetelor şi dispozitive de protecţie a robinetelor pentru buteliile pentru gaz industriale şi medicale- Proiectare, construcţie şi încercare
  3. ISO 11119-1:2002 Butelii pentru gaz din materiale compozite-Specificaţii şi metode de încercare-- Partea 1: Butelii pentru gaz din materiale compozite cu cercuri de rezistenta pe circumferinta
  4. ISO 11119-2:2002 Butelii pentru gaz din materiale compozite-Specificaţii şi metode de încercare-- Partea 2: Butelii pentru gaz din materiale compozite ranforsate în întregime cu fibre, cu pereţi metalici despartitori pentru uniformizarea încărcăturii
  5. ISO 11119-3:2002 Butelii pentru gaz din materiale compozite-Specificaţii şi metode de încercare-- Partea 3: Butelii pentru gaz din materiale compozite ranforsate în întregime cu fibre, fără pereţi metalici sau nemetalici despartitori pentru uniformizarea încărcăturii
  6. ISO 11191:1997 Butelii pentru gaz-Supape conice E25 pentru conectarea robinetelor la butelii- Controlul presiunii
  7. ISO 11622:2005 Butelii pentru gaz- Condiţii pentru umplerea buteliilor pentru gaz
  8. ISO 13338:1995 Determinarea agresivităţii gazului sau amestecului de gaze asupra pereţilor recipientului
  9. ISO 14469-1:2004 Vehicule rutiere- Conducta de conectare pentru realimentarea cu gaze naturale comprimate (GNC) -- Partea 1: conducta de conectare de 20 MPa (200 bar)
  10. ISO 14469-2 Vehicule rutiere- Conducta de realimentare cu gaze naturale comprimate (GNC) mărimea 2
  11. ISO 14469-3 Vehicule rutiere- Conducta de realimentare cu gaze naturale comprimate (GNC) la presiunea de 250 bar
  12. ISO 15500-1 Elemente componente ale sistemului de alimentare cu gaze naturale comprimate (GNC)-- Partea 1: Cerinţe generale şi definiţii
  13. ISO 15500-2 Elemente componente ale sistemului de alimentare cu gaze naturale comprimate (GNC)-- Partea 2: Performanţe şi metode generale de testare
  14. ISO 15500-3 Elemente componente ale sistemului de alimentare cu gaze naturale comprimate (GNC)-- Partea 3: Robinet de control
  15. ISO 15500-4 Elemente componente ale sistemului de alimentare cu gaze naturale comprimate (GNC)-- Partea 4: Robinet manual
  16. ISO 15500-5 Elemente componente ale sistemului de alimentare cu gaze naturale comprimate (GNC)-- Partea 5: Robinet cilindric manual
  17. ISO 15500-6 Elemente componente ale sistemului de alimentare cu gaze naturale comprimate (GNC)-- Partea 6: Robinet automat
  18. ISO 15500-7 Elemente componente ale sistemului de alimentare cu gaze naturale comprimate (GNC)-- Partea 7: Injector de gaze
  19. ISO 15500-8 Elemente componente ale sistemului de alimentare cu gaze naturale comprimate (GNC)-- Partea 8: Indicator de presiune
  20. ISO 15500-9 Elemente componente ale sistemului de alimentare cu gaze naturale comprimate (GNC)-- Partea 9: Reglor de presiune
  21. ISO 15500-10 Elemente componente ale sistemului de alimentare cu gaze naturale comprimate (GNC)-- Partea 10: Reglor al debitului de gaze
  22. ISO 15500-11 Elemente componente ale sistemului de alimentare cu gaze naturale comprimate (GNC)-- Partea 11: Amestecator gaz/aer
  23. ISO 15500-12 Elemente componente ale sistemului de alimentare cu gaze naturale comprimate (GNC)-- Partea 12: Robinet pentru evacuare cu presiune
  24. ISO 15500-13 Elemente componente ale sistemului de alimentare cu gaze naturale comprimate (GNC)-- Partea 13: Dispozitiv pentru evacuare cu presiune
  25. ISO 15500-14 Elemente componente ale sistemului de alimentare cu gaze naturale comprimate (GNC)-- Partea 14: Robinet pentru debitul în exces
  26. ISO 15500-15 Elemente componente ale sistemului de alimentare cu gaze naturale comprimate (GNC)-- Partea 15: Compartiment etans pentru gaze şi conducte de ventilare
  27. ISO 15500-16 Elemente componente ale sistemului de alimentare cu gaze naturale comprimate (GNC)-- Partea 16: Conducte rigide de combustibil
  28. ISO 15500-17 Elemente componente ale sistemului de alimentare cu gaze naturale comprimate (GNC)-- Partea 17: Conducte flexibile de combustibil
  29. ISO 15500-18 Elemente componente ale sistemului de alimentare cu gaze naturale comprimate (GNC)-- Partea 18: Filtru
  30. ISO 15500-19 Elemente componente ale sistemului de alimentare cu gaze naturale comprimate (GNC)-- Partea 19: Racorduri
  31. ISO 15500-20 Elemente componente ale sistemului de alimentare cu gaze naturale comprimate (GNC)-- Partea 20: Conducta rigida de combustibil fabricata din alte materiale decât otelul inoxidabil
  32. ISO 15501-1:2001 Vehicule rutiere- Elemente componente ale sistemului de alimentare cu gaze naturale comprimate (GNC) --Partea 1: Cerinţe de securitate
  33. ISO 15501-2:2001 Vehicule rutiere- Elemente componente ale sistemului de alimentare cu gaze naturale comprimate (GNC) -- Partea 2: Metode de încercare
  34. ISO/DIS 19078 Butelii pentru gaz- Controlul instalaţiilor aferente buteliilor şi recalificarea buteliilor de mare presiune pentru depozitarea gazelor naturale utilizate drept combustibil la bordul autovehiculelor
  35. ISO/DIS 11439:2000 Butelii pentru gaz. Butelii de înaltă presiune pentru depozitarea gazelor naturale utilizate drept combustibil la bordul autovehiculelor
  4. Bibliografie
  Nr. crt. Reglementare Denumire
  1. prEN 13638 Proiect de standard european pentru staţiile de alimentare cu GNCV
  2. prEN 13945 Proiect de standard european pentru dispozitivele de realimentare cu GNCV
  3. Organizaţia Mondială de Metrologie Legală-CT 8 Reglementare privind măsurarea combustibililor gazosi pentru vehicule (proiectul al III lea)
  4. NFPA 30 Codul lichidelor inflamabile şi combustibile
  5. NFPA 52 Codul sistemelor de gaze naturale comprimate pentru vehicule
  6. NFPA 54 Codul naţional al gazelor naturale
  7. NFPA 55 Depozitarea, utilizarea şi manipularea gazelor comprimate şi a fluidelor criogenice în containere mobile sau fixe, recipiente butelii şi recipiente sub presiune
  8. NFPA 69 Sisteme pentru prevenirea exploziilor
  9. NFPA 77 Electricitatea statica
  10. NFPA 88A Structuri de parcare
  11. NFPA 99C Sisteme de gaz şi de vacuum
  12. NFPA 274 Metode de evaluare a performantelor caracteristi- cilor la foc ale izolatiei conductelor
  13. NFPA 306 Controlul pericolului gazelor asupra recipientelor
  14. NFPA 329 Intervenţia în cazul scurgerilor de lichide şi gaze inflamabile şi combustibile
  15. NFPA 385 Recipiente-rezervoare pentru lichide inflamabile şi combustibile instalate pe vehicule
  16. NFPA 497 Clasificarea lichidelor, gazelor sau vaporilor inflamabili şi amplasarea (clasificarea) instalaţiilor electrice în zonele proceselor chimice
  17. NFPA 551 Ghid pentru evaluarea riscului de incendiu
  18. NFPA 921 Ghid de investigare a incendiilor şi exploziilor
  19. CGA C-6.4-1998 Metode de controlul vizual extern a recipientelor care conţin gaze naturale utilizate drept combustibil pentru vehicule şi instalaţiile aferente
  20. FMVSS 304 Integritatea recipientelor care conţin gaze naturale comprimate utilizate drept combustibil pentru ve vehicule
  21. FMVSS 303 Integritatea sistemului aferent alimentarii vehiculelor care utilizează drept combustibil GNCV
  22. ANSI NGV 1-1994 (cu completările din 1997 şi 1998) Dispozitive de conectare în vederea alimentarii vehiculelor cu gaze naturale comprimate utilizate drept combustibil
  23. ANSI NGV2-2000 Cerinţe esenţiale pentru recipientele care conţin gaze naturale comprimate utilizate drept combustibil pentru vehicule
  24. ANSI NGV4.1/CSA 12.5-1999 Sistemele de distribuţie a GNCV
  25. ANSI NGV4.2/CSA 12.52-1999 Conducte pentru sistemele de distribuţie a GNCV
  26. ANSI NGV4.4/CSA 12.54- 1999 Dispozitive de declansare la deplasare brusca aferente sistemelor şi conductelor de distribuţie a gazelor naturale
  27. ANSI NGV4.6/CSA 12.56-1999 Robinete acţionate manual aferente sistemelor de distribuţie a GNCV
  28. J 1616 Recomandări practice privind utilizarea gazelor naturale comprimate drept combustibil pentru vehicule
   +  Anexa 4────────la Codul tehnic al GNCV──────────────────────────Schema de principiu a unei staţii de distribuţie a GNCV__________