REGULAMENT din 18 noiembrie 2005privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenta specifice riscului la cutremure şi/sau alunecari de teren*)
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
  • MINISTERUL ADMINISTRATIEI ŞI INTERNELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 207 bis din 7 martie 2006    __________ Notă *) Aprobat prin Ordinul nr. 1.995 din 18 noiembrie 2005, Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 207 din 7 martie 2006  +  Capitolul I Dispozitii generale  +  Articolul 1 (1) Prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenta produse de seisme şi/sau alunecari sau prabusiri de teren, denumite în continuare situaţii de urgenta specifice, reprezinta o activitate de interes naţional, prin dimensiunea urmarilor negative ce se pot produce în plan economic, social şi de mediu. (2) În activitatea de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenta specifice participa, în condiţiile legii, autorităţile administraţiei publice, operatorii economici, instituţiile publice, persoanele juridice şi persoanele fizice, reprezentantii societatii civile - ONG-uri.  +  Articolul 2 (1) Tipurile de risc pentru care Comitetul ministerial pentru situaţii de urgenta şi Centrul operativ pentru situaţii de urgenta din cadrul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, denumite în continuare Comitet ministerial, respectiv Centru operativ, au atribuţii în domeniul prevenirii şi gestionarii situaţiilor de urgenta sunt stabilite prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenta, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 15/2005 şi prin actele normative subsecvente. (2) În sensul prezentului regulament, prin gestionarea situaţiilor de urgenta specifice se înţeleg actiunile şi masurile pentru: a) prevenire şi pregatire pentru interventie, înainte de declanşarea fenomenelor cauzale; b) interventie operativa, după producerea situaţiei de urgenta specifice, pentru limitarea şi înlăturarea efectelor acesteia; c) interventie ulterioară, pentru recuperare şi reabilitare. (3) Parametrii şi nivelurile de gravitate minime privind caracterizarea zonelor afectate de situaţia de urgenta specifică în vederea solicitarii declararii stării de alerta sau instituirii stării de urgenta specifice, sunt prevăzuţi în Anexa A.  +  Articolul 3Obiectul prezentului regulament îl constituie ansamblul acţiunilor şi masurilor de prevenire, protecţie şi interventie imediata, de recuperare şi reabilitare necesare limitarii efectelor cutremurelor/alunecarilor de teren, precum şi atribuţiile ce revin structurilor implicate în gestionarea situaţiilor de urgenta determinate de cutremure/alunecari de teren.  +  Articolul 4În sensul prezentului regulament, elementele expuse direct sau indirect efectelor unei situaţii de urgenta specifice sunt: a) populatia, precum şi bunurile sale mobile şi imobile; b) constructiile: cladiri de locuit, cladiri pentru invatamant şi social-culturale, structuri sanitare, capacitatile productive: fabrici, platforme industriale, ferme zootehnice, amenajari piscicole, porturi, aeroporturi, barajele şi alte lucrari hidrotehnice etc.; c) caile de transport rutiere, feroviare, aeriene şi navale; d) retelele de alimentare cu energie electrica, gaze, sursele şi sistemele de alimentare cu apa şi canalizare, statiile de tratare şi de epurare; e) retelele de telecomunicatii şi altele asemenea; f) mediul natural: ecosisteme, paduri, terenuri dispuse pe versanti sau având caracteristici defavorabile, intravilanul localitatilor şi altele; g) activităţile social-economice.  +  Capitolul II Acţiuni şi măsuri preventive  +  Secţiunea 1 Acţiuni şi măsuri organizatorice  +  Articolul 5 (1) Organizarea, coordonarea şi controlul acţiunilor şi masurilor privind prevenirea şi gestionarea unei situaţii de urgenta specifică revine Comitetului ministerial, organizat la Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului. (2) Preşedintele Comitetului ministerial este ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului şi din Comitetul ministerial fac parte persoane de decizie din conducerea ministerului, precum şi specialisti din institutii şi unităţi, reprezentanti ai societatii civile, cu atribuţii şi responsabilităţii în gestionarea situaţiilor de urgenta specifice. (3) În teritoriu, actiunile şi masurile de prevenire şi gestionare a unei situaţii de urgenta specifice se realizează prin comitetele judetene/Comitetul municipiului Bucureşti şi comitetele locale ale sectoarelor acestuia, municipale, orăşeneşti şi comunale pentru situaţii de urgenta, denumite în continuare comitete judetene/municipiului Bucureşti, municipale, orăşeneşti, respectiv comunale din care vor face parte şi cate un membru din partea ONG-urilor cu forte specializate şi voluntare. Detinatorii, cu orice titlu, de constructii, dotari şi terenuri, a caror avariere în caz de situaţie de urgenta specifică poate pune în pericol populatia, precum şi mediul natural şi construit sunt obligati să le intretina, să le repare şi să le exploateze corespunzător, sa doteze constructiile cu aparatura de măsura şi control necesară pentru urmarirea comportarii în timp a acestora, sa instaleze sisteme de avertizare-alarmare a populatiei în cazul iminentei producerii unei situaţii de urgenta specifice şi sa organizeze activitatea de supraveghere, interventie şi reabilitare conform legislaţiei în vigoare pentru fiecare domeniu.  +  Secţiunea 2 Planurile de aparare  +  Articolul 6Aplicarea masurilor de prevenire şi gestionare a unei situaţii de urgenta specifice se realizează în mod unitar pe baza Planurilor de analiza şi acoperire a riscurilor, precum şi a Planurilor de interventie şi cooperare, intocmite la nivel de judet, municipiu Bucureşti şi sectoarelor acestuia, localitate, operator economic şi institutie publică, denumite în continuare planuri de aparare.  +  Articolul 7 (1) Planurile de aparare sunt documentele pe baza cărora se realizează masurile şi actiunile tehnice şi organizatorice preventive şi de gestionare a situaţiei de urgenta specifice, incluzând pregătirea şi interventia operativa, refacerea şi reabilitarea, în vederea conducerii unitare a acestora. (2) Modul de intocmire, structura şi conţinutul, precum şi condiţiile de modificare şi actualizare, avizare şi aprobare ale planurilor de aparare se stabilesc prin "Normativul privind Planul de aparare în cazul producerii unei situaţii de urgenta specifice", prevăzut în Anexa B. (3) Planurile prevăzute la alin. (1) se intocmesc pentru judete/municipiul Bucureşti şi sectoarele acestuia, precum şi pentru localităţi, de către comitetele pentru situaţii de urgenta, constituite conform legii, iar pentru operatorii economici şi instituţiile publice, de către conducerile administrative ale acestora.  +  Articolul 8 (1) Raspunderea privind intocmirea planurilor de aparare prevăzute la art. 6 alin. (3) şi aplicarea acţiunilor şi masurilor prevăzute în acestea revine prefectilor, primarilor şi conducerilor administrative ale operatorilor economici şi instituţiilor publice. (2) Avertizarea-alarmarea populatiei în cazul iminentei producerii unei situaţii de urgenta specifice este atributul structurilor Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenta, la nivel naţional/local. (3) Aplicarea masurilor şi acţiunilor de aparare este obligatorie pentru toate persoanele fizice şi juridice; participarea la actiunile de prevenire, pregatire, protecţie şi interventie este obligatorie pentru toate persoanele fizice şi juridice, cu excepţia persoanelor fizice cu handicap şi a altor categorii defavorizate.  +  Articolul 9Programele de dezvoltare economico-sociala ce se intocmesc la nivel naţional, judetean şi local vor cuprinde, în mod obligatoriu, masurile de prevenire a efectelor unei situaţii de urgenta specifice, raspunderea aplicarii acestora revenind autorităţilor administraţiei publice centrale, locale şi conducerilor administrative ale operatorilor economici şi instituţiilor publice.  +  Articolul 10 (1) Planul judetean/municipiului Bucureşti de aparare împotriva situaţiilor de urgenta specifice se completeaza şi se actualizeaza, de către Secretariatul tehnic permanent al Comitetului judetean/municipiului Bucureşti. (2) La intocmirea sau la actualizarea planurilor de aparare, în baza evaluarilor efectuate, nivelurile de risc se marcheaza distinct pe harta zonelor de risc şi se stabilesc masurile necesare în domeniul prevenirii şi gestionarii situaţiei de urgenta specifice. (3) Modificările şi actualizarile operate în planurile de aparare se comunică structurilor ierarhice ale administraţiei publice locale, precum şi inspectoratului pentru situaţii de urgenta în a cărui zona de competenţa se afla operatorii economici, instituţiile publice şi localităţile respective. (4) Intocmirea şi actualizarea planurilor sunt controlate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenta periodic, dar nu mai rar de o dată pe an. De asemenea, semestrial, organele abilitate sa intocmeasca planul vor raporta forurilor imediat superioare situaţia acestora şi masurile de actualizare şi/sau de imbunatatire.  +  Secţiunea 3 Organizarea sistemului informational-decizional  +  Articolul 11Sistemul informational-decizional cuprinde ansamblul subsistemelor destinate observarii, detectarii, masurarii, înregistrării, stocarii şi prelucrarii datelor specifice, alarmarii, notificarii, culegerii şi transmiterii informaţiilor şi a deciziilor de către factorii implicati în actiunile de prevenire şi gestionare a unei situaţii de urgenta specifice.  +  Articolul 12 (1) Transmiterea informaţiilor şi a deciziilor se realizează în conformitate cu schema fluxului informational-decizional, aprobata prin planul propriu de aparare. (2) Schema de principiu a fluxului informational-decizional este prezentată în Anexa C. (3) Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului - INCDFP comunică imediat principalele caracteristici ale seismului, conform modelului prezentat în Anexa C.1. (4) Prefectii judetelor, respectiv prefectul municipiului Bucureşti, comunică imediat principalele efecte ale situaţiei de urgenta specifice, conform Anexei C.2.  +  Articolul 13 (1) Informarea secretariatelor tehnice permanente ale comitetelor ierarhic superioare asupra locului producerii situaţiei de urgenta specifice, evolutiei acesteia, efectelor negative produse, precum şi asupra masurilor luate, se realizează prin rapoarte operative. (2) Conţinutul cadru al raportului operativ ce se transmite în timpul acţiunilor de gestionare a situaţiei de urgenta specifice este prezentat în Anexa D.  +  Articolul 14Primarii, conducerile comitetelor locale pentru situaţii de urgenta constituite după caz, precum şi cele ale unităţilor social-economice amplasate în zone predispuse la alunecari de teren, au obligaţia să asigure preluarea de la statiile centrale şi locale a datelor şi avertizarilor meteorologice şi hidrologice, în vederea declanşării acţiunilor preventive şi de interventie.  +  Secţiunea 4 Logistica interventiei  +  Articolul 15 (1) Sistemul fortelor şi mijloacelor de interventie în cazul producerii unei situaţii de urgenta specifice se stabileste prin planurile de aparare specifice, de către autorităţile, instituţiile publice, societatea civila, prin reprezentantii ei în Comitetul ministerial şi operatorii economici cu atribuţii în acest domeniu. (2) Fortele şi mijloacele de interventie se organizeaza, se stabilesc şi se pregatesc din timp şi acţionează conform sarcinilor stabilite prin planurile de aparare specifice. (3) Pregătirea fortelor profesioniste de interventie se realizează în cadrul instituţiilor abilitate prin lege, pe baza unor programe adecvate avizate de inspectoratele pentru situaţii de urgenta judetene şi al municipiului Bucureşti şi aprobate de comitetele judetene/municipiului Bucureşti. Pregătirea fortelor specializate voluntare de interventie se realizează în cadrul ONG-urilor cu scop similar. (4) Prefectii, primarii şi conducerile tehnico-administrative ale operatorilor economici şi instituţiilor au obligaţia de a asigura cunoasterea de către fortele destinate interventiei, precum şi de către populatie, a modalitatilor de actiune conform planurilor de aparare specifice, aprobate. (5) Fortele de interventie specializate acţionează conform domeniului lor de competenţa, pentru: a) salvarea şi/sau protejarea oamenilor, animalelor şi bunurilor, evacuarea şi transportul victimelor, cazarea sinistratilor, aprovizionarea cu alimente, medicamente şi materiale de prima necesitate; b) acordarea primului ajutor medical şi psihologic, precum şi participarea la evacuarea populatiei, instituţiilor publice şi operatorilor economici afectati; c) aplicarea masurilor privind ordinea publică pe timpul producerii situaţiei de urgenta specifice; d) dirijarea şi indrumarea circulaţiei pe directiile şi în zonele stabilite ca accesibile; e) diminuarea şi/sau eliminarea avariilor la retele şi cladiri cu functiuni esentiale, a caror integritate pe durata cutremurelor este vitala pentru protectia civila: statiile de pompieri şi sediile politiei, spitale şi alte constructii aferente serviciilor sanitare care sunt dotate cu sectii de chirurgie şi de urgenta, cladirile instituţiilor cu responsabilitate în gestionarea situaţiilor de urgenta, în apararea şi securitatea naţionala, statiile de producere şi distribuţie a energiei şi/sau care asigura servicii esentiale pentru celelalte categorii de cladiri menţionate, garajele de vehicule ale serviciilor de urgenta de diferite categorii, rezervoare de apa şi statii de pompare esentiale pentru situaţii de urgenta, cladiri care conţin gaze toxice, explozivi şi alte substante periculoase, precum şi pentru cai de transport, cladiri pentru invatamant; f) limitarea proportiilor situaţiei de urgenta specifice şi înlăturarea efectelor acesteia cu mijloacele din dotare. (6) Fortele de interventie specializate sunt: structuri ale serviciilor publice comunitare profesioniste pentru situaţii de urgenta, unitatile politiei, unitatile jandarmeriei, unitatile politiei de frontieră, structurile politiei comunitare, unitatea speciala de aviatie, unitatile specializate/detasamente din cadrul Ministerului Apararii Naţionale, unitatile pentru asistenţa medicală de urgenta ale Ministerului Sănătăţii, organizaţiile nonguvernamentale specializate în acţiuni de salvare, unitatile şi formatiunile sanitare şi de inspecţie sanitar-veterinara, formatiuni de paza a persoanelor şi a bunurilor, precum şi detasamente şi echipe din cadrul serviciilor publice descentralizate şi societatilor comerciale specializate, incluse în planurile de aparare şi dotate cu forte şi mijloace de interventie, formatiunile de voluntari ai societatii civile specializati în interventia în situaţii de urgenta şi organizaţi în ONG-uri cu activităţi specifice. (7) Fortele auxiliare se stabilesc din randul populatiei şi salariatilor, formatiunilor de voluntari, altele decat cele instruite special pentru situaţii de urgenta, şi acţionează conform sarcinilor stabilite pentru formatiile de protecţie civila organizate la operatorii economici şi societăţile comerciale în planul de aparare specific. (8) Pentru pregătirea şi antrenarea societatii civile în acţiuni de acordare a primului ajutor, de limitare şi inlaturare a efectelor situaţiilor de urgenta specifice, au fost constituie formatiunile de voluntari specializati în interventia pentru situaţii de urgenta formate din:1. retele locale de urgenta radio - Federatia Română de Radioamatorism - F.R.R.;2. asociaţii locale ale salvatorilor pentru situaţii de urgenta - ASVSU;3. societăţi comerciale de paza, de pompieri voluntari, de taxi, transportatori;4. societăţi comerciale de ambulante particulare, farmacii, medici particulari etc.;5. alpinisti utilitari, salvamont, salvamari, scafandri, speologi, cascadori etc.;6. centre de educare canina;7. centre de psihoterapie;8. alte ONG-uri, cu sectii de salvare în situaţii de urgenta. (9) O dată pe luna, în prima zi de luni a lunii respective, între orele 8.00 şi 9.00, vor avea loc exercitii de cooperare, informare şi alarmare, la nivelul dispeceratelor proprii fiecarei structuri de voluntari de pe raza localităţii/municipiului Bucureşti, fără deplasare de mijloace şi forte umane în teren, pe frecventele de cooperare în situaţii de urgenta. (10) O dată la 3 luni, în acelasi scop, în exercitiile de pregatire vor fi implicate şi fortele profesioniste, fără deplasare de mijloace şi forte umane în teren. (11) O dată la 6 luni - vara şi iarna - la nivel judetean/al municipiului Bucureşti, vor avea loc exercitii de pregatire/aplicaţii cu implicarea fortelor profesioniste şi a mijloacelor de interventie. (12) Anual, comitetele judetene/municipiului Bucureşti organizeaza şi executa exercitii aplicative pe baza unor programe adecvate pentru verificarea pregatirii tuturor fortelor de interventie, şi a populatiei, funcţionarii sistemului de instiintare, avertizare, prealarmare, alarmare, precum şi a tehnicii, mijloacelor şi materialelor de interventie aflate în dotare; exercitiile vor fi prealabil anuntate, pentru a nu crea panica în zona unde urmeaza a se desfăşura. (13) Logistica acţiunilor de antrenament şi exercitii aplicative, prevenire şi gestionare a situaţiei de urgenta specifice se asigura de către autorităţile, instituţiile şi operatorii economici cu atribuţii în domeniu, în raport de raspunderi, măsuri şi resurse necesare.  +  Articolul 16Resursele financiare necesare acţiunilor şi masurilor pentru prevenirea şi gestionarea unei situaţii de urgenta specifice se suporta, potrivit legii, din bugetul de stat şi/sau din bugetele locale, după caz, precum şi din alte surse interne şi internationale, în scopul realizării acţiunilor şi masurilor de prevenire, interventie operativa, recuperare şi reabilitare, inclusiv pentru dotarea cu utilaje, echipamente, materiale şi tehnica necesare şi pentru întreţinerea acestora, precum şi pentru pregătirea efectivelor, atât pentru fortele profesioniste cat şi pentru fortele specializate voluntare din cadrul societatii civile.  +  Capitolul III Acţiuni şi măsuri de interventie operativa  +  Articolul 17 (1) Conducerea operaţiunilor de interventie operativa în cazul producerii unei situaţii de urgenta specifice se realizează de autorităţile legal investite cu atribuţii şi responsabilităţii privind conceptia, planificarea, organizarea şi controlul în domeniu, respectiv de către prefecti, primari şi conducerile operatorilor economici şi instituţiilor publice, conform legii. (2) Prefectul şi subprefectii, primarii municipiilor, oraşelor, sectoarelor municipiului Bucureşti şi comunelor, sefii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi celorlalte organe centrale ale administraţiei publice, sefii serviciilor publice comunitare profesioniste pentru situaţii de urgenta, precum şi conducătorii regiilor autonome, societatilor şi administratiilor/companiilor naţionale cu atribuţii şi responsabilităţii în domeniu, precum şi reprezentantii societatii civile la nivel central şi local se autosesizeaza şi declanseaza de la sediile instituţiilor respective actiunile ce se impun privind alertarea şi interventia în caz de urgenta potrivit Planului de aparare judetean/municipiului Bucureşti. (3) În cazul producerii unei situaţii de urgenta specifice, membrii comitetului judetean/Municipiului Bucureşti, numiti prin ordin al prefectului, se intrunesc de urgenta la sediul Prefecturii. (4) În situaţia imposibilitatii utilizarii sediului Prefecturii, conducerea acţiunilor de interventie de urgenta se realizează de la Punctul de comanda al Inspectoratului pentru situaţii de urgenta din judet/Municipiul Bucureşti. (5) Comitetul pentru situaţii de urgenta de la autoritatea publică locala, denumit în continuare comitet local, pe raza careia s-a produs situaţia de urgenta specifică se activeaza, se intruneste de urgenta la sediul sau şi îşi pune în aplicare planul propriu de aparare. (6) Primarii municipiilor, oraşelor şi comunelor pe raza cărora s-a produs situaţia de urgenta specifică, împreună cu membrii serviciilor publice comunitare profesioniste pentru situaţii de urgenta constituite pe domenii, potrivit legii, procedeaza de urgenta la inspecţia zonelor din aria lor de autoritate constatand, după caz: a) zonele afectate şi delimitarea acestora; b) necesitatea deblocarii-salvarii persoanelor şi acordarii primului ajutor; c) cladirile prabusite sau în pragul colapsului; d) retelele tehnico-edilitare avariate: telecomunicatii, gaz metan, apa, energie electrica şi termica etc.; e) incendiile sau exploziile produse şi/sau iminenta producerii unor evenimente în lant; f) distrugerile sau blocarile cailor de acces; g) contaminarile chimice sau radioactive ale mediului.  +  Articolul 18La actiunile de inspecţie participa şi structurile specializate din cadrul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice locale, precum şi ale regiilor autonome, societatilor şi administratiilor/companiilor naţionale cu atribuţii şi responsabilităţii în domeniu, cat şi ONG-urile abilitate.  +  Articolul 19Primarii municipiilor, oraşelor şi comunelor informeaza operativ Comitetul judetean/municipiului Bucureşti, prin mijloacele de radiocomunicatii din dotarea proprie sau a retelelor de urgenta locale sau naţionale - FRR şi/sau curieri, asupra situaţiei constatate, estimand victimele şi pagubele materiale, precum şi necesarul de mijloace şi forte de interventie.  +  Articolul 20Comitetul judetean/municipiului Bucureşti, intrunit de urgenta, evalueaza situaţia pe baza informărilor operative ale comitetelor locale şi constatarilor structurilor specializate din subordinea serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi celorlalte organe ale administraţiei publice locale şi stabileste măsuri de interventie de urgenta pentru: a) asigurarea condiţiilor pentru efectuarea manevrelor de forte şi mijloace necesare desfăşurării actiunii de interventie, în raport de evolutia situaţiei; b) concentrarea şi organizarea intrarii în dispozitivele de actiune a fortelor şi mijloacelor stabilite prin planul de aparare; c) stingerea incendiilor; d) deblocarea-salvarea persoanelor şi acordarea primului ajutor; e) transportul şi spitalizarea persoanelor accidentate; f) inspectarea post situaţie de urgenta specifică a construcţiilor avariate şi evaluarea rapida a acestora; g) evacuarea cladirilor care nu mai prezinta siguranţa în exploatare; h) protectia - adapostirea persoanelor sinistrate şi acordarea asistentei necesare; i) paza şi protectia bunurilor materiale şi restrictionarea circulaţiei în zonele afectate; j) formularea, potrivit legii, a propunerilor cu privire la utilizarea rezervelor materiale şi a mijloacelor pentru interventie; k) informarea populatiei prin mijloacele de comunicare în masa şi asigurarea comunicarii cu aceasta; l) supravegherea factorilor de mediu, a surselor de pericol complementare şi neutralizarea acestora, după caz.  +  Articolul 21Dacă posibilitatile comitetului local, pentru gestionarea situaţiei sunt depăşite, se activeaza comitetul judetean.  +  Articolul 22 (1) Prefectul informeaza operativ Comitetul ministerial şi Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenta, denumit în continuare Comitet naţional, asupra efectelor produse de situaţia de urgenta specifică, a masurilor intreprinse, dispune declararea stării de alerta la nivel judetean/al municipiului Bucureşti şi propune, după caz, presedintelui Comitetului Naţional declanşarea procedurii, potrivit legii, pentru instituirea stării de urgenta pentru zona afectată. (2) În Anexa E este redata Schema fluxului decizional pentru declararea zonei de dezastru şi/sau instituirea stării de urgenta.  +  Articolul 23 (1) Comitetul ministerial se activeaza când posibilitatile comitetului judetean/municipiului Bucureşti au fost depăşite ori exista premisele să fie depăşite sau când sunt afectate cel puţin două judete. (2) Comitetul ministerial îşi desemneaza, după caz, Grupul operativ, prin ordin al ministrului. (3) Din Grupul operativ fac parte secretarii de stat, secretarul general, reprezentantul Inspectoratului de Stat în Constructii, reprezentantul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenta, directori generali ai instituţiilor cu atribuţii, şi responsabilităţii în activitatea de interventie în cazul producerii unei situaţii de urgenta specifice, responsabili ai ONG-urilor abilitate sau inlocuitorii desemnaţi ai acestora, în cazul imposibilitatii prezentarii titularilor. (4) În Grupul operativ se pot nominaliza reprezentantii desemnaţi de celelalte ministere cu rol de decizie în actiunile de interventie post-dezastru, precum şi specialisti în domeniu, membri ai Comisiilor tehnice de specialitate ale ministerelor, reprezentanti ai altor organizaţii nonguvernamentale sau societăţi comerciale utile în situaţii de urgenta.  +  Articolul 24Grupul operativ intreprinde urmatoarele activităţi: a) solicita şi primeste informaţii asupra construcţiilor afectate de situaţia de urgenta specifică, prin inspecţiile teritoriale în constructii şi inspectoratele judetene/municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenta; b) solicita şi primeste informaţii asupra efectelor situaţiei de urgenta specifice, de la comisiile judetene/municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenta şi primeste de la acestea rapoarte operative şi rapoarte de evaluare a interventiei; c) verifica datele de la nivelul judetelor/municipiului Bucureşti şi informeaza operativ Comitetul Naţional asupra producerii situaţiei de urgenta specifice, efectelor acesteia, precum şi asupra masurilor intreprinse; d) transmite operativ Comitetului Naţional informaţii despre situaţia creata şi despre masurile luate şi formuleaza cereri în raport cu evolutia situaţiei operative; e) informeaza populatia despre masurile şi comportamentul care trebuie adoptate în zonele afectate; f) aplica şi transmite deciziile Comitetului Naţional.  +  Capitolul IV Acţiuni şi măsuri pentru recuperare şi reabilitare  +  Articolul 25Pentru restabilirea stării de normalitate, comitetele judetene/municipiului Bucureşti şi locale, precum şi conducerile tehnico-administrative ale operatorilor economici, reprezentantii societatii civile şi instituţiilor, dispun aplicarea urmatoarelor acţiuni şi măsuri: a) acorda, în continuare, sprijinul necesar persoanelor afectate; b) reconstituie mijloacele materiale necesare pentru interventie şi refacere, în stare operativa; c) reabiliteaza caile de comunicatii rutiere, feroviare etc., liniilor de telecomunicatii şi retelelor de transport şi distribuţie a energiei electrice, a apei şi operatorilor energetici; d) pregăteşte condiţiile pentru repunerea în stare de functionare a operatorilor economici şi instituţiilor afectate, precum şi pentru refacerea locuintelor şi a celorlalte constructii cu caracter public sau privat avariate sau distruse din zona afectată; e) continua investigatia post situaţie de urgenta specifică şi stabileste solutiilor cadru de interventie pentru punerea în siguranţa provizorie a construcţiilor avariate; f) stabileste din punct de vedere valoric şi cantitativ pagubele produse de situaţia de urgenta specifică; g) comunică operativ cu factorii abilitati şi comunică permanent cu cetatenii despre informaţiilor specifice.  +  Articolul 26 (1) Pe baza concluziilor desprinse din analiza interventiei, comitetele judetene/municipiului Bucureşti şi comitetele locale intocmesc rapoarte de evaluare a efectelor produse de situaţia de urgenta specifică, pe care le inainteaza comitetelor superioare ierarhic, în termen de maxim 10 zile de la producerea dezastrului, rapoartele fiind insotite de măsuri pentru înlăturarea efectelor acesteia, precum şi de masurile ulterioare de prevenire şi interventie. (2) Conţinutul cadru al raportului de evaluare a interventiei este prezentat în Anexa F. (3) Rapoartele finale de evaluare ale comitetelor judetene/Municipiului Bucureşti se inainteaza la Comitetul ministerial în termen de cel mult 30 zile de la producerea situaţiei de urgenta specifice.  +  Capitolul VAtribuțiile autorităților administrației publice centrale și locale, ale instituțiilor publice, ale reprezentanților societății civile și ale operatorilor economici privind prevenirea și gestionarea unei situații de urgență specifice  +  Secţiunea 1 Atribuţii comune  +  Articolul 27Autorităţile administraţiei publice centrale organizeaza, coordonează şi îndrumă actiunile şi masurile privind prevenirea şi gestionarea unei situaţii de urgenta specifice, în baza prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenta, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 28Proprietarii construcţiilor, persoane fizice sau juridice, precum şi persoanele juridice care au în administrare constructii, vor actiona pentru punerea în aplicare a masurilor pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 20/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Normei metodologice de aplicare a acesteia.  +  Secţiunea 2 Atribuţii specifice  +  Articolul 29 (1) Ministerul Administraţiei şi Internelor indeplineste urmatoarele atribuţii: a) asigura, prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenta, coordonarea aplicarii unitare, pe intreg teritoriul tarii, a masurilor şi acţiunilor de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenta specifice; b) asigura, prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenta, informarea operativa a Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenta şi a instituţiilor interesate asupra starilor potenţial generatoare de situaţii de urgenta specifice sau producerii acestora în teritoriu, printr-un sistem informational propriu; c) coordonează, prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenta, derularea programelor naţionale de pregatire în domeniul apararii împotriva efectelor unei situaţii de urgenta specifice; d) coordonează, prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenta, constituirea şi pregătirea grupelor operative pentru gestionarea raspunsului în zonele afectate de situaţii de urgenta specifice; e) organizeaza, controlează şi coordonează apararea împotriva efectelor unei situaţii de urgenta specifice la unitatile proprii; f) participa, prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenta, la intocmirea planurilor de aparare în teritoriu şi, în cazul producerii acesteia, acţionează după cum urmeaza:1. participa, cu efective şi mijloace proprii, la actiunile de protecţie, evacuare a populatiei şi a bunurilor materiale, pentru limitarea şi înlăturarea urmarilor dezastrelor provocate de o situaţie de urgenta specifică, precum şi la alte acţiuni de protecţie civila;2. organizeaza, - independent sau în cooperare cu structuri specializate ale Ministerului Apararii Naţionale, ale unor autorităţi publice centrale sau locale, institutii sau organisme cu atribuţii în domeniu -, misiuni de protecţie şi interventie şi informeaza asupra acestora Comitetul ministerial şi Comitetul naţional;3. stabileste şi asigură realizarea masurilor de prevenire, protecţie şi interventie pentru unitatile subordonate conform legii, precum şi a reglementarilor şi instructiunilor proprii;4. organizeaza şi tine evidenta populatiei care se evacueaza în caz de dezastre provocate de o situaţie de urgenta specifică;5. organizeaza sistemele de paza generală din localităţi, stabileste măsuri pentru asigurarea pazei instituţiilor publice şi operatorilor economici importanti şi verifica functionarea pazei acestora;6. executa controlul şi indrumarea circulaţiei rutiere, acordând prioritate traseelor pe care se executa evacuarea populatiei, a bunurilor materiale, a fondului arhivistic, a valorilor din patrimoniul naţional, precum şi deplasarea fortelor şi a mijloacelor pentru limitarea şi înlăturarea urmarilor dezastrelor, dirijeaza circulatia autovehiculelor şi a pietonilor, în functie de situaţia creata şi participa la asigurarea masurilor stabilite la nivel central şi local;7. participa cu efective şi mijloace, în functie de misiunile specifice şi de situaţia concreta, la actiunile de protecţie şi de interventie, iar la ordin, constituie detasamente de actiune pentru zonele grav afectate;8. coordonează, îndrumă, controlează şi avizeaza masurile de prevenire a incendiilor, stabileste masurile privind modul de actiune în cazul incendiilor izolate sau de masa şi conduce, prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenta, actiunile tuturor fortelor participante la localizarea şi lichidarea acestora;9. stabileste, împreună cu reprezentantii prefecturilor şi ai consiliilor locale, situaţia victimelor, tine evidenta persoanelor evacuate ca urmare a iminentei sau a producerii unei situaţii de urgenta specifice şi participa la cercetarea cauzelor care au determinat producerea incendiilor, exploziilor, avariilor şi accidentelor;10. sprijina constituirea, pregătirea şi dotarea fortelor specializate ale societatii civile pentru gestionarea situaţiilor de urgenta specifice.A. Inspectoratul General al Politiei Române şi structurile subordonate indeplinesc urmatoarele atribuţii:1. executa, imediat după declanşarea situaţiei de urgenta specifice, prin personalul prezent în serviciul de mentinere a ordinii publice, controlul, dirijarea şi supravegherea circulaţiei, recunoasterea zonelor din aria de competenţa, asigurand prioritar măsuri pentru prevenirea panicii în randul populatiei, concomitent cu transmiterea către dispeceratele din punctele de comanda a datelor preliminare asupra amplorii efectelor;2. asigura masurile specifice pentru coordonarea circulaţiei rutiere şi pietonale, prin aplicarea interdictiilor, devierilor şi prioritatilor, în mod deosebit pentru mijloacele şi formatiunile de interventie specializate;3. participa la actiunile de informare a populatiei despre situaţia creata, pericolul existent şi masurile de protecţie ce se impun a fi aplicate în vederea diminuarii consecintelor dezastrului;4. asigura menţinerea ordinii publice în localităţile şi zonele afectate, intensificand masurile de prevenire şi combatere a infracţiunilor sau a altor manifestari antisociale;5. supraveghează modul de desfăşurare a operaţiunilor de evacuare, organizeaza şi participa la paza locurilor de depozitare a valorilor materiale salvate;6. participa la mobilizarea populatiei apte de muncă, a mijloacelor de transport şi tehnice în vederea participării, conform ordonantelor guvernamentale, ordinelor prefectilor şi/sau primarilor, la actiunile de normalizare a situaţiei;7. participa la asigurarea masurilor de ordine şi luare în evidenta a populatiei atunci când situaţia impune evacuarea temporara a unor cvartale de locuinte sau a intregii localităţi, în punctele de adunare pentru îmbarcare, pe timpul transportului şi în punctele de primire;8. executa acţiuni specifice pentru identificarea victimelor, sinistratilor şi pentru stabilirea persoanelor disparute;9. participa la realizarea celorlalte măsuri hotarate de comisiile teritoriale de aparare împotriva dezastrelor sau de esaloanele ierarhic superioare;10. sprijina constituirea, pregătirea şi dotarea fortelor specializate ale societatii civile pentru gestionarea situaţiilor de urgenta specifice;11. sprijina în mod special membrii Retelei Naţionale de Urgenta a Federatiei Române de Radioamatorism în obtinerea aprobarilor legale pentru montarea antenelor de unde scurte şi unde ultrascurte, pe cladiri publice sau blocuri de locuinte.B. Inspectoratul General al Jandarmeriei Române şi structurile subordonate indeplinesc urmatoarele atribuţii: a) participa împreună cu organele de politie la menţinerea ordinii şi linistii publice în localităţile sau zonele afectate de situaţia de urgenta specifică, concomitent cu intensificarea masurilor specifice pentru continuarea indeplinirii misiunilor permanente; b) constituie, la ordin, detasamente de forte şi mijloace care să participe, în cadrul cooperarii, la limitarea şi lichidarea efectelor negative; c) asigura paza punctelor de depozitare a valorilor recuperate şi evacuate; d) participa împreună cu organele de politie la asigurarea masurilor de ordine pe perimetrele cu restrictii în circulatia pietonala şi rutiera, din zonele grav afectate, pentru prevenirea furturilor precum şi pentru asigurarea desfăşurării în condiţii corespunzătoare a activităţilor de interventie intreprinse de echipele specializate; e) sprijina constituirea, pregătirea şi dotarea fortelor specializate ale societatii civile pentru gestionarea situaţiilor de urgenta specifice.C. Serviciile publice comunitare profesioniste pentru situaţii de urgenta, care funcţionează ca inspectorate judetene şi al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenta indeplinesc urmatoarele atribuţii:1. asigura în zonele de competenţa coordonarea, indrumarea şi controlul activităţilor de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenta specifice prin reprezentanti în Comitetul ministerial cat şi în comitetele judetene/municipiului Bucureşti/locale;2. participa ca factor de specialitate şi conducere operativa la apararea împotriva efectelor unei situaţii de urgenta specifice, precum şi a efectelor complementare acesteia, prin realizarea unor activităţi complexe care cuprind măsuri de prevenire, protecţie, interventie, reabilitare-refacere;3. introduc în planurile de aparare, verifica şi aplica categorii de măsuri pe etape specifice - predezastru, pe timpul producerii şi postdezastru creat de o situaţie de urgenta specifică, prin:3.1. instiintarea membrilor comitetelor, centrelor operative/operationale, precum şi ai structurilor constituite pentru interventie în vederea activarii lor pe baza unor scheme operative de instiintare;3.2. informarea populatiei cu date asupra situaţiei de urgenta specifice, reguli de comportare şi respectarea unor recomandari specifice în zona de risc;3.3. pregătirea mijloacelor de transmisiuni din sistemele protectiei civile - F-1001, XD-222, Neptun -, mijloace radio, telefonice şi mass-media;3.4. alarmarea populatiei în legătură cu pericolul sau iminenta producerii unui dezastru complementar situaţiei de urgenta specifice - inundaţii, accident nuclear sau tehnologic, incendii în masa etc. cu ajutorul sirenelor de diferite puteri, centralizate sau actionate local de către echipele de alarmare organizate de inspectoratele judetene/municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenta. Sistemul de alarmare se verifica periodic prin exercitii şi se completeaza pentru asigurarea unei avertizari eficiente a populatiei;3.5. aplicarea de măsuri de protecţie eficienta a oamenilor, animalelor, bunurilor materiale împotriva efectelor unei situaţii de urgenta specifice, prin:3.5.1. instruirea persoanelor cu responsabilităţii în domeniul structurilor şi fortelor de interventie şi pregătirea populatiei pentru cunoasterea regulilor de comportare;3.5.2. informarea populatiei cu privire la masurile de protecţie individuala referitoare la pregătirea locuinţei, a familiei, şi respectarea regulilor de comportare în fiecare faza a situaţiei de urgenta specifice;3.5.3. protectia colectiva, asigurandu-se în functie de situaţie: parasirea temporara a zonei periclitate, evacuarea sau relocarea/mutarea definitivă, potrivit planurilor de aparare, inclusiv pe baza corectivelor aduse la acestea după producerea situaţiei de urgenta specifice;4. efectueaza activităţile specifice de activare, culegere date, analiza, elaborarea deciziilor şi transmiterea acestora, coordonare, asigurare a cooperarii - potrivit planului de aparare, prin acţiuni de interventie care vizeaza:4.1. informarea populatiei prin folosirea mijloacelor de informare în masa;4.2. cercetarea - cautarea cu elementele de cautare ale protectiei civile şi unităţilor specializate pentru depistarea supravietuitorilor şi victimelor, avariilor la retele, distrugerilor la cladiri, cailor de acces blocate, pericolului de incendii;4.3. deblocarea şi salvarea supravietuitorilor de sub daramaturi, impiedicarea extinderii distrugerilor;4.4. degajarea cailor de acces către obiectivele prioritare de interventie;4.5. acordarea primului ajutor, ajutorului medical de urgenta şi transportul vatamatilor şi spitalizarea acestora, folosindu-se în acest scop grupele specializate de salvatori precum şi statiile de medicina de urgenta, reanimare şi descarcerare;4.6. participarea la refacerea unor avarii la retelele gospodariei comunale pentru preintampinarea amplificarii dezastrului produs de o situaţie de urgenta specifică;4.7. evacuarea sinistratilor şi realizarea de locuri/tabere destinate pentru adapostirea acestora;4.8. organizarea transportului şi distributiei apei potabile, alimentelor, medicamentelor şi articolelor de prima necesitate pentru sinistrati;4.9. organizarea unor puncte de primire şi evidenta a persoanelor decedate, pentru identificarea lor de către rude şi rezolvarea operativa a formalitatilor legale necesare, inclusiv pentru inhumare;4.10. participarea la restabilirea capacităţilor de productie la unitatile economice de prima urgenta - sectorul alimentar, asigurarea cu energie electrica, gaze, apa, termoficare, retele de comunicatie etc.4.11. intervin pentru localizarea şi lichidarea incendiilor în masa şi a celor izolate, izbucnite în zona afectată de situaţia de urgenta specifică;4.12. asigura degajarea cailor de evacuare pentru echipele de salvare spre punctele cele mai afectate prin executarea operaţiunilor de deblocare;4.13. diminueaza pericolul de explozie datorat prezentei în zona afectată a pulberilor în suspensie, care au proprietăţi fizico-chimice periculoase;4.14. improspateaza aerul în subsoluri sau alte zone izolate sub daramaturi, unde exista supravietuitori, prin utilizarea electroexhaustoarelor;4.15. ilumineaza, pe timpul noptii, unele puncte de lucru, în zonele grav afectate;4.16. aprovizioneaza cu apa potabila unele institutii publice: crese, spitale, azile şi camine, precum şi unele instalaţii tehnologice vitale;4.17. participa la evacuarea animalelor şi a bunurilor de valoare;4.18. executa recunoasterea zonelor grav afectate şi asigura respectarea masurilor de prevenire în punctele periculoase;4.19. organizeaza şi executa controlul tehnic de prevenire la obiectivele economice şi platformele industriale vulnerabile, puternic afectate de situaţia de urgenta specifică, asigurand masurile tehnice specifice pentru ieşirea de sub starea de urgenţă;4.20. sprijina factorii de conducere şi comisiile tehnice pentru repunerea în functiune, în condiţii de urgenta, a instalaţiilor speciale de supraveghere, detectare, alarmare şi stingere automata a incendiilor;5. sprijina constituirea, pregătirea şi dotarea fortelor specializate ale societatii civile pentru gestionarea situaţiilor de urgenta specifice.D. Inspectoratul General al Politiei de Frontiera şi unitatile subordonate indeplinesc urmatoarele atribuţii:1. executa recunoasteri în zona de responsabilitate şi analizeaza şi raporteaza, periodic, primele date şi concluzii privind proportiile efectelor situaţiei de urgenta specifice;2. participa, la ordin, cu forte şi mijloace proprii, la actiunile de salvare a persoanelor, valorilor materiale şi animalelor din centrele rurale izolate din zona de frontieră;3. asigura controlul şi supravegherea persoanelor şi mijloacelor de transport la trecerea frontierei de stat;4. asigura implementarea masurilor specifice pentru situaţii de urgenta, asa cum acestea sunt prevăzute în conventiile internationale la care România este parte;5. executa, imediat după declanşarea situaţiei de urgenta specifice, prin personalul prezent, recunoasterea zonelor expuse din aria de competenţa, asigurand prioritar măsuri pentru prevenirea panicii în randul populatiei din zona de frontieră, în special în localităţile izolate;6. participa la actiunile de informare a populatiei din localităţile aflate în zona de competenţa despre situaţia creata, pericolul existent şi masurile de protecţie ce se impun a fi aplicate în vederea diminuarii consecintelor situaţiei de urgenta specifice;7. participa la asigurarea mentinerii ordinii publice în localităţile şi zonele afectate, aflate în zona de competenţa;8. supraveghează modul de desfăşurare a operaţiunilor de evacuare derulate în zona de responsabilitate, organizeaza şi participa la paza locurilor de depozitare a valorilor materiale salvate;9. participa la mobilizarea populatiei apte de muncă din localităţile situate în aria de competenţa, a mijloacelor de transport şi tehnice în vederea participării la actiunile de normalizare a situaţiei;10. participa la realizarea celorlalte măsuri hotarate de comitetele judetene pentru situaţii de urgenta sau de esaloanele ierarhic superioare.E. Unitatea Speciala de Aviatie indeplineste urmatoarele atribuţii:1. executa supravegherea şi controlul aerian al zonelor afectate de situaţia de urgenta specifică pentru stabilirea prioritatilor şi organizarea conlucrarii între fortele participante;2. executa operaţiunile de salvare a persoanelor aflate în locuri izolate sau greu accesibile;3. executa recunoasteri aeriene, în scopul stabilirii masurilor de protecţie şi de interventie, de salvare a supravietuitorilor, pentru limitarea şi înlăturarea distrugerilor;4. transporta persoanele care conduc interventia către zonele unde s-au produs distrugeri grave;5. asigura deplasarea rapida a unor forte şi mijloace speciale necesare limitarii şi inlaturarii urmarilor produse de situaţia de urgenta specifică;6. transporta alimentele, medicamentele, materialele de maxima urgenta în zonele greu accesibile;7. asigura transportul urgent al persoanelor grav ranite la unitatile medicale specializate. (2) Structurile politiei comunitare indeplinesc urmatoarele atribuţii:1. asigura informarea operativa a consiliului local/Consiliului General al municipiului Bucureşti, precum şi a politiei locale despre evenimentele deosebite ce au avut loc în cadrul activităţii politiei comunitare;2. colaboreaza cu alte organe ale statului cu atribuţii privind asigurarea climatului de ordine şi liniste publică, siguranţa persoanelor, integritatea corporala, viaţa, bunurile acestora ori ale domeniului public, curatenia şi combaterea comerţului stradal neautorizat;3. organizeaza sistemul de alarmare a personalului în cazuri deosebite;4. verifica locurile şi punctele vulnerabile, existenta şi starea incuietorilor, a amenajarilor tehnice şi a sistemelor de paza şi alarmare şi ia, în caz de nevoie, masurile ce se impun;5. aplica prevederile legale privind accesul în obiective şi regulile stabilite în planurile de paza;6. supraveghează persoanele cărora li s-a permis accesul în incinta, pe baza documentelor stabilite, cu deplasarea numai în locurile pentru care au primit permisiunea de acces;7. verifica obiectivul încredinţat spre paza, cu privire la existenta unor surse care ar putea produce incendii, explozii sau alte evenimente grave; în cazul în care acestea s-au produs, ia primele măsuri de salvare a persoanelor şi a bunurilor, precum şi pentru limitarea consecintelor acestor evenimente şi sesizeaza organele competente;8. constata contraventiile date în competenţa şi aplica sanctiunile potrivit legii;9. indeplinesc orice alte atribuţii stabilite de comitetele pentru situaţii de urgenta la nivel local. (3) Formatiunile organizaţiilor nonguvernamentale indeplinesc urmatoarele atribuţii:Fortele specializate ale societatii civile pentru gestionarea situaţiilor de urgenta sunt:1. membrii Federatiei Române de Radioamatorism, organizaţi în Reteaua Naţionala de Urgenta şi retelele locale de urgenta care participa la asigurarea radiocomunicatiilor la nivel de culegere de date, informare în timp real de pe intreg teritoriul tarii, cooperare radio între fortele participante în situaţii de urgenta, asigurare comunicatii radio la nivel local şi naţional prin US şi UUS, fonie, telegrafie, transmisii digitale de date etc., pentru Comitetele locale şi naţional, folosind statiile şi retelele proprii fixe sau mobile, cu surse alternative de energie;2. Asociaţia Salvatorilor Voluntari pentru Situaţii de Urgenta are ca scop salvarea de vieti omenesti şi protejarea mediului înconjurător, indeplinind activităţi după cum urmeaza:2.1. selecteaza şi instruieste, în cadru organizat, personal voluntar, din cadrul societatii civile, pentru interventii în situaţii de urgenta, în domeniile: cercetare-cautare-deblocare-salvare, prim ajutor în situaţii de urgenta, alpinism utilitar - transport accidentati, suport psihologic, cautare salvare canina, supravietuire;2.2. efectueaza operaţiuni de cercetare, cautare, deblocare şi salvare din focare, transport accidentati, organizeaza puncte de adunare raniti şi triere, organizeaza tabere de sinistrati, acorda prim ajutor medical prespitalicesc şi prim ajutor psihologic, prin echipe specializate, victimelor, apartinatorilor şi/sau salvatorilor;2.3. asigura comunicatii radio în benzile CB - 27 MHz şi 446 MHz - benzi folosite de societatea civila, cat şi în benzile de radioamatori şi cele special atribuite. Gestioneaza frecventa de cooperare radio între fortele specializate voluntare participante la interventiile în situaţii de urgenta şi fortele profesioniste, atât în antrenamente cat şi în interventii;2.4. sprijina şi coopereaza cu toate fortele profesioniste de interventie ale structurilor publice.3. membrii Centrului de educare canina - Centrul naţional de coordonare şi formare a echipelor canine de salvare -, participa la:- cautarea-salvarea, deblocarea populatiei cu cainii specializati de salvare;- asigurarea pazei canine a bunurilor materiale, a patrimoniului naţional sau a punctelor strategice, din zona calamitata sau alte zone stabilite;- participarea la înlăturarea efectelor dezastrelor, cu medici, asistenti veterinari, chinotehnisti, chinotehnicieni acreditati CEDC;- selectarea, pregătirea, scolarizarea echipelor umane şi canine pentru interventie în caz de dezastru specific. (4) Autorităţile administraţiei publice locale şi prefectii au urmatoarele atribuţii specifice de aparare, care nu au caracter militar: a) asigura mijloacele necesare înştiinţării şi alarmarii populatiei din zonele ce pot fi afectate de situaţia de urgenta specifică; b) coordonează pregătirea populatiei pentru realizarea acţiunilor de protecţie şi interventie în caz de dezastre provocate de situaţia de urgenta specifică; c) intocmesc planuri de protecţie şi de interventie, în concordanta cu masurile adoptate de Comitetul naţional; d) asigura desfăşurarea acţiunilor de limitare şi de inlaturare a efectelor dezastrelor produse de o situaţie de urgenta specifică, pentru salvarea oamenilor, animalelor şi bunurilor materiale, acordarea primului-ajutor, evacuarea şi transportul victimelor, cazarea sinistratilor, aprovizionarea cu alimente şi acordarea asistentei sanitare persoanelor afectate, retragerea din consum a produselor contaminate; e) stabilesc, împreună cu operatorii economici şi unitatile de profil, acţiuni şi măsuri operative în zonele afectate, pentru înlăturarea efectelor situaţiei de urgenta specifice, inclusiv pentru identificarea şi inhumarea persoanelor decedate, pentru repunerea în stare de functionare a serviciilor şi unităţilor de gospodarie comunala, transport, telecomunicatii şi alimentare cu energie electrica, gaze naturale, decontaminarea solului etc.; f) centralizeaza datele privind urmarile dezastrelor şi informeaza operativ Comitetul ministerial şi Comitetul naţional; g) asigura mijloacele financiare necesare activităţilor de protecţie şi interventie, precum şi de educatie antiseismica a populatiei, în cazul producerii unei situaţii de urgenta specifică; h) sprijina constituirea, pregătirea şi dotarea fortelor specializate ale societatii civile pentru interventia în cazul producerii situaţiilor de urgenta specifice.  +  Articolul 30 (1) Ministerul Apararii Naţionale indeplineste urmatoarele atribuţii: a) participa la asigurarea urmatoarelor functii de sprijin:1. monitorizarea pericolelor şi situaţiilor de urgenta specifice, precum şi a efectelor negative ale acestora. În acest sens, Ministerul Apararii Naţionale centralizeaza datele şi informaţiile privind monitorizarea pericolelor şi situaţiilor de urgenta specifice, precum şi a efectelor negative ale acestora pentru structurile subordonate, monitorizează infrastructurile critice proprii şi evalueaza efectele negative ale starilor potenţial generatoare de situaţii de urgenta specifice;2. executarea misiunilor de cautare şi salvare a persoanelor, cu excepţia cautarii şi salvarii persoanelor pe mare;3. evacuarea personalului militar şi civil din obiectivele proprii şi asigura receptia şi depozitarea bunurilor evacuate din acestea;4. acordarea asistentei medicale de urgenta, suplimentarea capacităţii de spitalizare a spitalelor subordonate şi instalarea spitalelor de campanie;5. localizarea şi stingerea incendiilor la obiectivele din subordine/coordonare;6. asigurarea transportului resurselor necesare pentru interventie şi asistenţa de prima necesitate în situaţii de urgenta specifice;7. asigurarea cazarii persoanelor evacuate;8. asigurarea, la nevoie, a interventiei operative a fortelor şi mijloacelor de sprijin precum şi a materialelor necesare pentru realizarea decontaminarii populatiei, cailor rutiere şi cladirilor, cu personalul din unitatile specializate din subordine şi cu materialele necesare puse la dispoziţie de Ministerul Administraţiei şi Internelor;9. asigurarea sprijinului logistic pentru restabilirea ordinii publice;10. asigurarea logisticii necesare pentru realizarea propriilor functii de sprijin;11. asigurarea restabilirii stării provizorii de normalitate la obiectivele afectate din subordine/coordonare sau de sub autoritate. b) participa la elaborarea programelor de pregatire a populatiei, instituţiilor publice şi operatorilor economici pentru protectia şi interventia în cazul producerii unei situaţii de urgenta specifice, precum şi la elaborarea planurilor pentru evacuare a populatiei, bunurilor materiale şi animalelor; c) asigura participarea, în sprijinul populatiei, cu forte şi mijloace proprii, la solicitarea autorităţilor administraţiei publice şi a instituţiilor cu atribuţii în domeniu, la activităţile pentru limitarea şi înlăturarea efectelor unui situaţii de urgenta specifice; d) participa la exercitiile şi aplicatiile privind pregătirea populatiei şi a operatorilor economici, pentru verificarea masurilor de protecţie şi interventie din planurile de aparare împotriva efectelor unei situaţii de urgenta specifice; e) elaboreaza reglementarile interne privind aprobarea participării cu unităţi şi/sau subunitati proprii, în functie de marimea interventiei, şi asigura condiţiile necesare pentru constituirea, la ordin, a detasamentelor de interventie în zonele afectate de dezastru specific pentru limitarea şi înlăturarea efectelor acestuia; f) sprijina constituirea, pregătirea şi dotarea fortelor specializate ale societatii civile pentru gestionarea situaţiilor de urgenta specifice. (2) Ministerul Apararii Naţionale asigura functiile de sprijin prevăzute la alin. (1) lit. a) la solicitarea urmatoarelor autorităţi şi numai în limita fortelor şi mijloacelor proprii inscrise în "Planul naţional de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare necesare gestionarii situaţiilor de urgenta specifice", astfel: a) la nivel central, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenta şi comitetele ministeriale, prin centrele operative proprii, se adreseaza Centrului Operativ pentru Situaţii de Urgenta din cadrul Centrului Operational de Conducere Militara; b) la nivel local, prefectii, respectiv primarii, se adreseaza comandantilor de garnizoana şi comandantilor de unităţi militare care sunt membri în comitetele judetene/locale, atunci când situaţia de urgenta specifică produsa în unitatile administrativ-teritoriale, unde îşi au sediul unitatile militare, reclama să se intervina urgent. (3) În toate situaţiile, solicitarile privind suplimentarea fortelor şi mijloacelor inscrise în Planul prevăzut la alin. (2), în cazul producerii unei situaţii de urgenta specifice - de o amploare şi intensitate deosebită -, se adreseaza ministrului apararii naţionale sau sefului Statului Major General.  +  Articolul 31Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului indeplineste urmatoarele atribuţii: a) asigura functionarea Comitetului ministerial şi a Centrului operativ, potrivit Regulamentelor de organizare şi functionare ale acestora; b) initiaza şi supune spre aprobare proiecte de acte normative şi coordonează elaborarea de reglementari tehnice în domeniul reducerii riscului seismic al construcţiilor existente; c) colaboreaza, prin serviciile sale publice deconcentrate, cu autorităţile administraţiei publice locale în actiunea de reducere a riscului seismic al construcţiilor existente; d) participa la stabilirea masurilor organizatorice de actionare, pe plan central şi local, în cazul producerii unei situaţii de urgenta specifice, în cadrul sistemului naţional de aparare împotriva efectelor dezastrelor produse de o situaţie de urgenta specifică; e) initiaza şi supune spre aprobare proiecte de acte normative privind proiectarea, execuţia şi controlul la solicitări seismice pentru constructii; f) asigura dezvoltarea, întreţinerea şi exploatarea retelei seismice naţionale de înregistrări seismice la constructii a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Constructii şi Economia Construcţiilor - INCERC Bucureşti şi urmareste valorificarea acestor înregistrări; g) initiaza şi coordonează elaborarea de reglementari tehnice necesare actiunii de investigare de urgenta post seism a construcţiilor avariate şi de interventie imediata pentru punerea în siguranţa provizorie; h) initiaza şi supune spre aprobare programe pentru educarea antiseismica a populatiei; i) avizeaza, pe baza normelor naţionale şi internationale, masurile de protecţie antiseismica la constructiile şi instalatiile ce prezinta risc potenţial major; j) participa, împreună cu Ministerul Administraţiei şi Internelor Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenta, la avizarea instructiunilor de proiectare şi de execuţie a punctelor de comanda, adaposturilor de protecţie civila, precum şi a cailor de acces spre acestea; k) avizeaza din punct de vedere tehnic solutiile de interventie pentru constructiile de importanţa vitala pentru societate, a caror functionalitate, în timpul cutremurului şi imediat după acesta, trebuie să fie asigurată integral; l) avizeaza studiile pentru realizarea sistemelor automate de înregistrare, protecţie şi avertizare pentru constructii şi retele de importanţa vitala pentru societate - cai de comunicatii, retele de energie electrica, apa, gaze, combustibil -, precum şi pentru obiectivele care reprezinta surse de mare risc; m) sprijina constituirea, pregătirea şi dotarea fortelor specializate ale societatii civile pentru gestionarea situaţiilor de urgenta specifice, prin participarea la avizarea reglementarilor privind implementarea logisticii necesare; n) sprijina membrii Retelei Naţionale de Urgenta a Federatiei Române de Radioamatorism în obtinerea aprobarilor legale pentru montarea antenelor de unde scurte şi unde ultra scurte, pe cladiri publice sau blocuri de locuinte; o) organizeaza, prin Autoritatea Navala Română, sistemul de cautare/salvare a persoanelor pe mare.  +  Articolul 32Inspectoratul de Stat în Constructii indeplineste urmatoarele atribuţii: a) dispune deţinătorilor construcţiilor, indiferent de forma de proprietate, efectuarea de expertize tehnice privind asigurarea cerinței de rezistenta şi stabilitate a structurilor, în toate cazurile în care se constata necesitatea acesteia; b) dispune, după caz, încetarea exploatarii construcţiilor şi retragerea autorizatiei de functionare a acestora, în baza concluziilor fundamentate prin expertiza tehnica; c) verifica respectarea, de către deţinători, a planului de urmărire speciala în exploatare a construcţiilor, în conformitate cu reglementarile în vigoare; d) asigura instruirea specialistilor - nominalizati în planurile de aparare ale unităţilor administrativ-teritoriale - privind inspecţia post seism a construcţiilor; e) organizeaza inspecţia post seism şi propune Grupului operativ actiunile tehnico-organizatorice de interventie imediata pentru punerea în siguranţa provizorie a construcţiilor avariate şi urmareste aplicarea masurilor pentru limitarea şi înlăturarea efectelor cutremurului.  +  Articolul 33Ministerul Sănătăţii indeplineste urmatoarele atribuţii: a) coordonează şi asigura asistenţa medicală şi psihologica de urgenta în caz de situaţii de urgenta specifice, prin utilizarea retelei sanitare şi extinderea, la nevoie, a capacităţii de spitalizare; b) asigura functionalitatea unităţilor sanitare, inclusiv a instalaţiilor, echipamentelor şi a aparaturii de specialitate şi de comunicatii în timpul producerii unei situaţii de urgenta specifice şi imediat după aceea; c) verifica, împreună cu Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenta, prin antrenamente şi exercitii, pregătirea pentru interventie a formatiunilor medico-sanitare şi asigura, împreună cu consiliile judetene şi locale, baza tehnico-materiala a acestora; d) organizeaza, în colaborare cu Consiliul Naţional de Cruce Rosie şi alte organisme interesate, educatia sanitara a populatiei pentru apararea împotriva dezastrelor; e) organizeaza pregătirea cadrelor medico-sanitare în problemele specifice de acordare a asistentei medicale de urgenta în caz de situaţii de urgenta specifică; f) asigura, prin Consiliul Naţional al Crucii Rosii din România, indeplinirea urmatoarelor activităţi:1. organizarea, incadrarea şi functionarea detasamentelor sanitare şi posturilor de prim ajutor, precum şi pregătirea surorilor de Cruce Rosie prin filialele de Cruce Rosie judetene, de sectoare şi ale municipiului Bucureşti, în vederea participării acestora la actiunea de acordare a primului ajutor victimelor, precum şi la aplicarea regulilor de igiena colectiva în caz de situaţii de urgenta specifice;2. realizarea masurilor sanitare, de evacuare a populatiei, precum şi ajutorarea sinistratilor;3. pregătirea populatiei prin cursuri sanitare de masa, pentru acordarea primului ajutor în caz de situaţii de urgenta specifice. g) sprijina constituirea, pregătirea şi dotarea fortelor specializate ale societatii civile pentru gestionarea situaţiilor de urgenta.  +  Articolul 34Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale indeplineste urmatoarele atribuţii: a) organizeaza, coordonează şi verifica, împreună cu unitatile care funcţionează în subordinea, sub autoritatea şi coordonarea sa, aplicarea masurilor pentru protectia dotarilor şi construcţiilor din domeniul specific, a animalelor, culturilor şi terenurilor impadurite, furajelor, materiilor prime şi produselor agroalimentare şi asigura aducerea la indeplinire a acestora; b) organizeaza, coordonează şi îndrumă prin unitatile care funcţionează în subordinea, sub autoritatea şi coordonarea sa, activitatea privind apararea împotriva fenomenelor cu mare risc de periculozitate care pot produce inundaţii, alunecari de teren şi accidente la constructiile hidrotehnice din domeniul de specialitate; c) pregăteşte şi pune în aplicare planurile de actiune în cazul producerii unor situaţii de urgenta; d) elaboreaza studii, proiecte, programe şi solutii de interventie, urmare producerii unor situaţii de urgenta specifice cu urmări la constructiile hidrotehnice din domeniul specific de activitate şi de importanţa vitala pentru comunitatile locale; e) evalueaza principalele riscuri care pot afecta sectorul agricol, precum şi costurile prevenirii, reducerii şi atenuarii efectelor acestora; f) asigura, prin experti şi specialisti, evaluarea stării de siguranţă a amenajarilor de imbunatatiri funciare; g) colaboreaza cu alte institutii implicate la elaborarea planurilor de aparare şi la stabilirea responsabilitatilor la nivel central şi local.  +  Articolul 35Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor indeplineste urmatoarele atribuţii: a) organizeaza, coordonează şi îndrumă activitatea privind apararea împotriva efectelor unei situaţii de urgenta specifice care poate produce inundaţii şi accidente la constructiile hidrotehnice; b) asigura dezvoltarea, întreţinerea şi exploatarea sistemelor automate privind inregistrarile seismice la constructiile hidrotehnice; c) sprijina constituirea şi pregătirea fortelor specializate ale societatii civile pentru gestionarea situaţiilor de urgenta.  +  Articolul 36Comisia de supraveghere a asigurarilor urmareste şi verifica activitatea societatilor de asigurări, în vederea protejarii intereselor asiguratilor privind modul de evaluare a pagubelor şi de stabilire a compensatiilor cuvenite persoanelor fizice şi juridice asigurate.  +  Articolul 37Ministerul Justiţiei avizeaza din punct de vedere al legalităţii proiectele de acte normative elaborate, în condiţiile legii, de către autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi de alte institutii cu responsabilităţii şi atribuţii în domeniu, având ca obiect reglementarea situaţiei sinistratilor şi victimelor, precum şi a unor probleme de proprietate şi stare civila ce pot aparea după producerea unei situaţii de urgenta specifice.  +  Articolul 38Ministerul Afacerilor Externe indeplineste urmatoarele atribuţii: a) organizeaza şi asigura, împreună cu Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenta, Comitetul ministerial şi alte institutii cu atribuţii în domeniu, transmiterea şi primirea de informaţii către/de la organismele şi operatoriile internationale de profil privind situaţia de urgenta specifică şi necesitatile de asistenţa umanitara, materiala etc.; b) intreprinde, pe cale diplomatica, demersurile necesare în vederea primirii de ajutoare umanitare, materiale etc.; c) sprijina pregătirea fortelor specializate ale societatii civile din România pentru gestionarea situaţiilor de urgenta prin inlesnirea contactelor dintre ONG-urile din tara şi cele similare din strainatate.  +  Articolul 39Ministerul Comunicatiilor şi Tehnologiei Informatiei indeplineste urmatoarele atribuţii: a) prin operatorii de comunicatii şi în cooperare cu structurile specializate ale celorlalte institutii şi autorităţi publice cu atribuţii privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenta specifice, asigura:a.1. fortele şi mijloacele de comunicatii necesare în Punctul de comanda al Comitetului ministerial şi Centrului operativ, pentru legaturile prevăzute în fluxul informational-decizional, în conformitate cu anexele C, C1 şi C2 la prezentul regulament;a.2. legaturile necesare pentru conducerea acţiunilor de limitare şi inlaturare a efectelor unei situaţii de urgenta specifice;a.3. refacerea operativa a legaturilor de comunicatii pentru zonele afectate;a.4. stabileste, prin protocol, cu instituţiile şi ONG-urile abilitate, tipurile de retele, frecventele şi mijloacele de comunicatii necesare;a.5. asigura o pereche de frecvente de cooperare radio - pentru lucru pe repetor mobil - între toate fortele specializate profesioniste şi fortele specializate voluntare, participante la înlăturarea efectelor situaţiilor de urgenta specifice, în mod gratuit. Aceasta frecventa de cooperare radio în situaţii de urgenta va fi gestionata de Asociaţia Salvatorilor Voluntari pentru Situaţii de Urgenta - ASVSU - pe timp de pace; ASVSU se va ocupa de instalarea ei la toate organizaţiile cu specific de salvare din cadrul societatii civile. b) ia măsuri specifice pentru ca operatorii de comunicatii sa protejeze dotarile de importanţa strategica, iar cei de telefonie fixa sa amplaseze, după producerea unei situaţii de urgenta specifice, posturi publice în zonele afectate, până la refacerea legaturilor comerciale; c) dispune operatorilor de comunicatii asigurarea accesului gratuit al populatiei la posturile de utilitate publică; d) colaboreaza cu structurile specializate ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ministerului Apararii Naţionale şi Serviciul de Telecomunicatii Speciale, pe linia asigurarii legaturilor de comunicatii în cazul producerii unei situaţii de urgenta specifice; e) creează condiţii de instalare a unui repetor radio în banda asignata radioamatorilor, de 430-440 MHz, la statia releu Costila ce va fi folosit de Reteaua Naţionala de Urgenta a Federatiei Române de Radioamatorism pentru gestionarea situaţiilor de urgenta; f) sprijina în mod special membrii Retelei Naţionale de Urgenta a Federatiei Române de Radioamatorism în obtinerea aprobarilor legale pentru montarea antenelor de unde scurte şi unde ultra scurte, pe cladiri publice sau blocuri de locuinte, aceste activităţi fiind deja declarate de utilitate publică.  +  Articolul 40Ministerul Economiei şi Comerţului indeplineste urmatoarele atribuţii: a) asigura, prin unitatile, autorităţile, regiile, companiile şi societăţile naţionale pe care le coordonează, functionarea neintrerupta a sistemului energetic naţional, precum şi a retelelor de utilitati publice: gaze naturale, căldură, apa, canalizare; b) asigura cadrul legal şi organizatoric, după producerea unei situaţii de urgenta specifice, pentru activităţile de productie, transport, distribuţie a energiei electrice, precum şi pentru protectia, functionarea, verificarea, întreţinerea şi repararea unităţilor şi dotarilor din domeniul sau de activitate; c) stabileste împreună cu Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor şi cu operatorii economici zonele de inundabilitate pentru barajele hidrotehnice şi asigura instalarea, exploatarea şi întreţinerea aparaturii şi dispozitivelor de alarmare în cazul unei situaţii de urgenta specifice; asigura instiintarea şi alarmarea populatiei în aval de acestea; d) stabileste pentru operatorii economici care produc, prelucreaza, manipuleaza, depozitează, utilizeaza sau transporta substante toxice şi/sau periculoase, masurile de prevenire a accidentelor, zonele de risc, gradul de pericol pentru elementele expuse, masurile de interventie, metode, procedee şi mijloace de protecţie; e) stabileste şi asigura aplicarea tuturor masurilor de securitate nucleara, de intocmire şi aplicare a planurilor de protecţie civila şi interventie pentru centralele nuclearo-electrice; f) sprijina constituirea şi pregătirea fortelor specializate ale societatii civile pentru gestionarea situaţiilor de urgenta.  +  Articolul 41Ministerul Educatiei şi Cercetarii indeplineste urmatoarele atribuţii: a) asigura utilizarea unor spatii de invatamant pentru cazarea provizorie a populatiei evacuate în cazul unei situaţii de urgenta specifice, în condiţiile respectarii şi asigurarii derularii procesului instructiv-educativ, după caz; b) întocmeşte, împreună cu Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenta şi Asociaţia Salvatorilor Voluntari pentru Situaţii de Urgenta, planul, tematica de invatamant şi suporturile informationale necesare cadrelor didactice în realizarea educatiei antiseismice a populatiei scolare; c) elaboreaza, în parteneriat cu MTCT şi IGSU proiecte educationale specifice educatiei nonformale în domeniul protectiei şi evacuarii în caz de necesitate pentru populatia scolara; d) stabileste şi asigura din timp, împreună cu autorităţile administraţiei publice locale, precum şi cu conducerile instituţiilor de invatamant superior, masurile privind utilizarea prin rechizitie publică a unor spatii proprii - sali de sport, stadioane, patinoare -, sau avizeaza, din timp, conform unor conventii cadru, schimbarea destinatiei unor spatii proprii sau aflate în administrare pentru cazarea provizorie a populatiei sinistrate, în cazul producerii unei situaţii de urgenta specifice; e) asigura legătură cu inspectoratele scolare judetene şi al municipiului Bucureşti, cu conducerile instituţiilor de invatamant superior, pe de o parte, precum şi cu instituţiile cu atribuţii şi responsabilităţii în domeniu, pe de altă parte, în cazul producerii unei situaţii de urgenta specifice, pe toata perioada producerii şi inlaturarii efectelor acesteia; f) sprijina constituirea şi pregătirea fortelor specializate ale societatii civile pentru gestionarea situaţiilor de urgenta, inclusiv prin punerea la dispoziţie a unor spatii de desfăşurare a cursurilor teoretice şi a antrenamentelor specifice cu caracter sportiv.  +  Articolul 42Ministerul Culturii şi Cultelor indeplineste urmatoarele atribuţii: a) elaboreaza, împreună cu Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Ministerul Apararii Naţionale, norme şi metodologii privind protectia şi integritatea bunurilor aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil, a persoanelor angajate şi a vizitatorilor din muzee, institutii nespecializate, asezaminte şi lacase de cult, colectii publice sau private şi operatori economici care au ca obiect de activitate expunerea, manipularea, transportul, depozitarea, valorificarea, conservarea şi restaurarea bunurilor culturale mobile împotriva riscurilor ce decurg din producerea unei situaţii de urgenta specifice; b) elaboreaza norme şi metodologii privind conservarea şi protectia monumentelor istorice, în cazul producerii unei situaţii de urgenta specifice; c) elaboreaza planul de aparare împotriva efectelor unei situaţii de urgenta specifice, pentru sediul propriu; d) aproba planurile de aparare ale instituţiilor publice subordonate şi controlează periodic realizarea şi reactualizarea acestora; e) asigura, prin instituţiile specializate, organizarea programelor de pregatire în domeniul protectiei şi interventiei în cazul producerii unei situaţii de urgenta specifice; f) supraveghează efectuarea, de către instituţiile cu atribuţii în domeniu, a evidentei bunurilor aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil care sunt evacuate în cazul producerii unei situaţii de urgenta specifice; g) asigura organizarea acţiunilor de interventie în vederea conservarii de urgenta a bunurilor aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil şi imobil, afectate de producerea unei situaţii de urgenta specifice şi stabileste prioritatile de conservare şi restaurare a acestor bunuri; h) centralizeaza datele privind urmarile unei situaţii de urgenta specifice asupra bunurilor aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil şi imobil, pe baza rapoartelor instituţiilor publice subordonate şi ale serviciilor deconcentrate ale ministerului; i) monitorizează, prin serviciile publice deconcentrate ale ministerului, evacuarea şi depozitarea în spatii speciale, a bunurilor culturale salvate; j) asigura mijloacele materiale şi financiare necesare construirii, amenajarii, modernizarii şi intretinerii locurilor de depozitare speciale, a mijloacelor şi sistemelor de paza, protecţie şi interventie, precum şi procesului de pregatire a personalului şi pentru realizarea celorlalte măsuri de protecţie a ministerului şi a instituţiilor subordonate; k) sprijina constituirea şi pregătirea fortelor specializate ale societatii civile pentru gestionarea situaţiilor de urgenta, inclusiv prin organizarea de puncte de adunare raniti, tabere sinistrati, acordarea de prim ajutor psihologic şi alte activităţi specifice situaţiilor de urgenta pe teritoriile unităţilor de cult, cu participarea şi acordul lor.  +  Articolul 43Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei indeplineste urmatoarele atribuţii: a) elaboreaza şi aproba prin ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale şi familiei, instrucţiuni pentru identificarea persoanelor care au dobândit handicapuri şi/sau care şi-au pierdut definitiv sau temporar capacitatea de muncă, ca urmare a producerii unei situaţii de urgenta specifice, în vederea acordarii de ajutoare sociale sau alte forme de protecţie sociala, în condiţiile prevăzute de actele normative în materie; b) elaboreaza un act normativ special care să conţină reglementari privind angajarea persoanelor rămase fără locuri de muncă, ca urmare a producerii unei situaţii de urgenta specifice, la lucrari de refacere şi reconstructie a zonelor afectate; c) sprijina constituirea şi pregătirea fortelor specializate ale societatii civile pentru gestionarea situaţiilor de urgenta.  +  Articolul 44Administratia Naţionala a Rezervelor de Stat indeplineste urmatoarele atribuţii: a) prevede în stoc, la propunerea Comitetului ministerial, materiale de constructii şi constructii usoare din elemente modulate (locuinte de necesitate) în vederea cazarii operative a sinistratilor după producerea unei situaţii de urgenta specifice, precum şi mijloace de manipulare şi transport ale acestora; b) asigura livrarea de alimente, materiale, corturi, combustibili şi bunuri de prima necesitate pentru ajutorarea populatiei şi interventia imediata, potrivit necesitatilor şi solicitarilor Comitetelor judetene pentru situaţii de urgenta şi administraţiei publice locale, cu avizul Comitetului ministerial.  +  Articolul 45Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale indeplineste urmatoarele atribuţii: a) pune la dispoziţie, la solicitarea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenta sau a ministerelor şi a autorităţilor administraţiei publice locale, baza de date cu existentul în tehnica şi materiale din rezerva de mobilizare, care pot fi folosite şi pentru înlăturarea urmarilor unor situaţii de urgenta specifice conform prevederilor legale; b) pune la dispoziţie situaţia cu existentul în tehnica şi materiale rechizitionabile cuprinse în Planul de rechizitii al judetelor, care pot fi folosite pentru prevenirea, localizarea şi înlăturarea urmarilor unor situaţii de urgenta specifice, cu indicarea surselor, deţinătorilor legali, locurilor de dispunere şi a cantităţilor existente; c) urmareste, împreună cu Comitetul ministerial şi Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenta, modul de realizare a lucrărilor din programul de investitii curente pentru protectia populatiei şi a bunurilor materiale, precum şi a masurilor de asigurare tehnico-materiala a activităţilor de protecţie civila în situaţii de urgenta specifice.  +  Articolul 46Consiliul Naţional al Audiovizualului, în exercitarea atribuţiilor sale legale, stabileste norme obligatorii referitoare la: a) emiterea deciziilor cu caracter de norme de reglementare cu privire la transmiterea informaţiilor şi a comunicatelor oficiale ale autorităţilor publice cu privire la declararea stării de alerta sau instituirea stării de urgenta; b) supravegherea modului de indeplinire de către radiodifuzori a obligaţiilor legale referitoare la informarea corecta a publicului cu privire la cutremure şi/sau alunecari de teren, declararea stării de alerta sau instituirea stării de urgenta; şi, după caz, aplica sancţiuni în situaţia nerespectarii acestor obligaţii; c) informarea operatorilor economici publici şi privati care primesc licente de emisie cu privire la specificul aplicarii legislaţiei privind managementul situaţiilor de urgenta, pentru a se asigura protectia dotarilor proprii şi continuitatea serviciilor de informare a populatiei şi legătură cu autorităţile.  +  Articolul 47Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune au urmatoarele atribuţii: a) asigura difuzarea imediata a informaţiilor, datelor, comunicatelor şi avertizarilor Comitetului naţional, ale Comitetului ministerial şi ale comitetelor judetene sau locale, după caz, privind situaţiile de urgenta; b) organizeaza emisiuni pentru cunoasterea masurilor specifice de aparare a populatiei; c) prevad şi finanţează în planurile de aparare proprii din sediul central şi unitatile teritoriale măsuri specifice, obligatorii de protecţie, potrivit recomandarilor Consiliului Naţional al Audiovizualului şi ale specialistilor, cu aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente; d) asigura punerea în aplicare a masurilor preventive şi de protecţie, după cum urmeaza:1. cladirile care adapostesc aceste activităţi să fie proiectate, executate şi amenajate astfel încât activitatea ce se desfăşoară sa nu fie întreruptă în timpul cutremurului şi imediat după cutremur sau în caz de alunecari de teren;2. instalatiile şi echipamentele utilizate să fie incadrate de la inceput, din proiectare, în categoria seismica "A", adoptand metode şi procedee rationale pentru proiectarea şi montarea lor antiseismica;3. amplasarea şi prinderea instalaţiilor şi echipamentelor astfel încât, în timpul unui seism, oscilatiile sa nu produca deteriorari sau sa pericliteze viaţa personalului tehnic, sa ramana în stare de functionare în timpul şi după cutremur, în special prin asigurarea energiei electrice şi prevenirea rasturnarii; e) elaboreaza planuri de aparare privind organizarea protectiei antiseismice în cadrul redactiilor, studiourilor şi platourilor de filmare; f) realizează periodic instruirea personalului redactional şi tehnic privind protectia antiseismica, în timpul programului de lucru, în cladirea proprie şi pe teren/în deplasare; g) prevad circuite pentru iluminatul de siguranţă pentru continuarea lucrului şi pentru circulatie şi se doteaza cu surse de alimentare de rezerva cu energie electrica în eventualitatea caderii retelei electrice, astfel încât activitatea postului de radio sau TV sa nu fie întreruptă; h) se doteaza cu aparate de emisie-receptie pentru interventii rapide şi comunicare cu redactia; i) asigura mobilierul şi obiectele grele contra detaşării/deplasarii, astfel încât sa nu pericliteze viaţa sau integritatea personalului în caz de oscilatii sau cadere; j) iau măsuri pentru ca iesirile din încăperi sa nu poata fi blocate de echipamente sau mobilier prin deplasarea acestora în caz de situaţie de urgenta specifică; k) asigura, la cererea reprezentantilor societatii civile, transmiterea comunicatelor ce au ca obiect locurile de adunare a voluntarilor specializati, precum şi modul de actiune în situaţiile de urgenta; l) sprijina constituirea şi pregătirea fortelor specializate ale societatii civile pentru gestionarea situaţiilor de urgenta, inclusiv prin mediatizarea antrenamentelor şi a cursurilor specifice.  +  Articolul 48Instituţiile publice şi operatorii economici au urmatoarele atribuţii: a) elaboreaza planuri proprii de aparare în caz de situaţie de urgenta specifică şi le supun spre aprobare structurilor ierarhic superioare din cadrul Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenta; b) constituie mijloacele materiale necesare pentru interventie şi le mentin în stare operativa; c) organizeaza instiintarea şi alarmarea salariatilor pentru apararea împotriva efectelor unei situaţii de urgenta specifice; d) respecta normele şi normativele specifice, emise de organele competente, privitoare la amplasarea, proiectarea şi execuţia instalaţiilor şi construcţiilor de orice natura; e) exploateaza, utilizeaza şi intretin instalatiile, cladirile, constructiile de orice natura şi respecta normele şi normativele specifice; f) realizează retelele de monitorizare şi control cu aparatura specifică pentru apararea în caz de dezastre; intocmesc scheme de instiintare în caz de pericol şi asigura functionarea mijloacelor de transmisiuni, alarmare, aflate în dotare; g) ţin evidenta mijloacelor tehnice, a utilajelor şi a aparaturii ce pot fi folosite în caz de situaţie de urgenta specifică şi, în caz de necesitate, pun la dispoziţia comitetului judetean/municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenta, datele necesare; h) intocmesc şi actualizeaza, după caz, planurile construcţiilor etajate, retelelor utilitare şi spatiilor subterane proprii folosite pentru protectia populatiei şi le inainteaza organelor inspectoratelor pentru situaţii de urgenta judetene/municipiului Bucureşti; i) asigura accesul la obiectivele periclitate şi executa lucrari şi servicii de interes public în situaţii de urgenta specifice, din dispoziţia comitetelor judetene/municipiului Bucureşti.  +  Articolul 49Instituţiile publice şi operatorii economici care produc, prelucreaza, manipuleaza, depozitează, utilizeaza sau transporta substante toxice, substante radioactive sau preparate biologice, precum şi proprietarii de baraje hidrotehnice, exercita şi urmatoarele atribuţii specifice: a) stabilesc şi realizează, prin planurile proprii de aparare, masurile de prevenire şi protecţie a populatiei, mediului natural şi construit faţă de accidente în zonele de risc şi asigura aparatura şi asistenţa tehnica de specialitate în zonele afectate; b) stabilesc şi realizează masurile de protecţie civila a angajatilor şi bunurilor materiale proprii şi conduc nemijlocit actiunile de interventie; c) organizeaza şi asigura participarea personalului la pregătirea pentru aparare împotriva efectelor unei situaţii de urgenta specifice, în cadrul serviciilor de urgenta voluntare/private.  +  Articolul 50Proprietarii de cladiri, institutii publice şi autorităţi locale, operatori economici şi asociaţii de proprietari situate în zonele seismice au obligaţia de a instrumenta seismic constructiile cu înălţimea peste 50 de m sau mai mult de 16 etaje sau cu o suprafaţa desfăşurată de peste 7500 m². şi de a asigura accesul la aparatele de înregistrare după producerea unui cutremur puternic; instrumentarea va include un senzor în camp liber în vecinatatea construcţiei, un senzor la subsolul cladirii şi doi senzori pe planseul ultimului etaj.  +  Articolul 51Persoanele fizice au urmatoarele obligaţii: a) să-şi insuseasca metodele de protecţie şi regulile de comportare în cazul producerii unei situaţii de urgenta specifice şi sa participe la activităţile organizate, potrivit legii, în acest scop; b) în situaţia producerii unei situaţii de urgenta specifice, cetatenii sunt obligati sa participe la actiunile de interventie pentru care sunt solicitati şi să se conformeze masurilor şi dispoziţiilor stabilite de autorităţile centrale şi locale.  +  Capitolul VI Dispozitii finale  +  Articolul 52Serviciile de mobilizare a economiei şi pregătirea teritoriului pentru aparare asigura, la cerere, mijloacele tehnice, materiale şi umane ce pot fi utilizate în condiţiile situaţiei de urgenta specifice, potrivit legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 53Comitetul ministerial colaboreaza, în problema prevenirii şi gestionarii unei situaţii de urgenta specifice, cu organismele similare din alte tari, în baza convenţiilor internationale la care România este parte sau a acordurilor bilaterale.  +  Articolul 54Documentele elaborate pentru gestionarea unei situaţii de urgenta specifice se arhiveaza de către secretariatele tehnice permanente ale Comitetului ministerial, ale comitetelor judetene/municipiului Bucureşti, precum şi ale comitetelor locale pentru situaţii de urgenta, cu respectarea prevederilor legale.  +  Articolul 55Anexele A, B, C, C1, C2, D, E, F fac parte integrantă din prezentul regulament.  +  Anexa A────────la Regulament──────────────Parametrii şi nivelurile de gravitate minime privind caracterizarea situaţiei zonelor afectate de situaţia de urgenta specifică în vederea solicitarii declararii stării de alerta sau instituirii stării de urgenta specifice  +  Articolul 1Pentru declararea ca zona în care se declara starea de alerta sau se instituie starea de urgenţă, se considera, în mod orientativ, ca parametrii - ce caracterizeaza situaţia -, au atins, sau exista pericolul sa atinga, valorile prezentate în Tabelul 1.Tabelul 1Criterii şi niveluri de gravitate minime pentru declararea ca zona în care se instituie situaţia de urgenta specifică la nivel de unitate teritorial-administrativa┌─────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┐│ │ NIVELURI MINIME ││ │ ale situaţiei de urgenta specifice, cu ││ PARAMETRI │ caracter: ││ ├──────────────────────┬─────────────────────┤│ │ Limitat │ Major │├─────────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤│Numar de vieti omenesti pierdute,│ <= 50 │ > 50 ││persoane disparute │ │ │├─────────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤│Numar de raniti │ <= 150 │ > 150 │├─────────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤│Numar de persoane fără locuinta │ <= 200 │ > 200 │├─────────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤│Numar de locuinte grav afectate │ <= 1000 │ > 1000 │└─────────────────────────────────┴──────────────────────┴─────────────────────┘Notă:Când s-a ajuns la unul dintre nivelurile de gravitate precizate sau exista pericolul atingerii acestuia se activeaza comitetul de la autoritatea publică locala pe raza careia s-a produs situaţia de urgenta specifică şi se pune în aplicare planul de aparare specific.Dacă posibilitatile acestui comitet pentru gestionarea situaţiei create sunt depăşite, se activeaza comitetul judetean şi după caz, Comitetul ministerial şi Comitetul naţional.  +  Anexa B────────la Regulament──────────────NORMATIV PRIVIND PLANUL DE APARARE IN CAZUL PRODUCERII UNEI SITUAŢII DE URGENTA SPECIFICE PROVOCATE DE CUTREMURE ŞI/SAU ALUNECARI DE TEREN  +  Capitolul I Dispozitii generale  +  Articolul 1Obiectul prezentului normativ îl constituie stabilirea cadrului general pentru elaborarea planurilor de aparare în cazul producerii unei situaţii de urgenta specifice.  +  Articolul 2 (1) Planurile de aparare, asa cum este prevăzut la art. 6 şi art. 7 din Regulament se intocmesc de către: a) Comitetul ministerial; b) comitetele judetene/municipiului Bucureşti; c) comitetele locale; d) conducerile administrative ale instituţiilor publice şi operatorilor economici; e) conducerile organizaţiilor nonguvernamentale. (2) Structura şi conţinutul orientativ al planului de aparare în cazul producerii unei situaţii de urgenta specifice sunt prezentate în Anexa nr. 1 la prezentul Normativ; (3) La intocmirea sau reactualizarea planurilor de aparare, se evalueaza şi se stabilesc zonele cu risc de producere a situaţiei de urgenta specifice, după cum urmeaza: a) zone cu risc seismic ridicat sunt cele pentru care intensitatea seismica în grade MSK depăşeşte VII, potrivit normativelor privind proiectarea antiseismica în vigoare; b) zone cu risc ridicat la alunecari de teren sunt acele zone indicate în Legea nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional - Secţiunea a V-a - Zone de risc natural, precum şi actelor normative subsecvente.  +  Articolul 3Raspunderea privind intocmirea planurilor de aparare revine Comitetului ministerial, respectiv prefectilor, primarilor şi conducerilor administrative ale operatorilor economici şi instituţiilor publice, organizaţiilor nonguvernamentale, corespunzător structurilor sistemului naţional de management al situaţiilor de urgenta.  +  Articolul 4 (1) Planurile de aparare se actualizeaza ori de cate ori este necesar, ca urmare a schimbarilor survenite în zonele/obiectivele pentru care au fost intocmite. (2) Modificările şi reactualizarile operate în planurile de aparare se comunică structurilor ierarhic superioare ale administraţiei publice locale şi centrale, în a carei zona de competenţa se afla operatorii economici, instituţiile publice şi localităţile.  +  Capitolul II Structura şi conţinutul Planurilor operative de aparare  +  Secţiunea 1 Planul de aparare la nivel naţional  +  Articolul 5 (1) Planul de aparare la nivel naţional în cazul producerii unei situaţii de urgenta specifice se constituie ca sinteza a planurilor operative de aparare ale: a) Comitetelor ministeriale; b) comitetelor judetene/municipiului Bucureşti; c) comitetelor locale; d) autorităţilor şi instituţiilor publice centrale; e) organizaţiilor nonguvernamentale. (2) Comitetul ministerial poate întocmi şi include în planul naţional, după caz, planuri de aparare pe termen lung, precum şi planuri de cooperare între institutii publice centrale, pe domenii şi obiective strategice, sau zone din teritoriu, în functie de necesitatile concrete.  +  Secţiunea 2 Planul de aparare la nivelul Comitetului ministerial  +  Articolul 6Structura şi conţinutul Planului de aparare la nivelul Comitetului ministerial sunt prezentate în Anexa nr. 2 la prezentul Normativ.  +  Secţiunea 3 Planul de aparare al Comitetului judetean şi al municipiului Bucureşti  +  Articolul 7 (1) Planul de aparare al Comitetului judetean şi al municipiului Bucureşti, precum şi al sectoarelor acestuia se constituie ca sinteza a planurilor de aparare elaborate de către: a) comitetele municipale, orăşeneşti sau comunale; b) operatorii economici care reprezinta domenii social-economice şi retele de utilitati publice de importanţa naţionala şi interes strategic, servicii descentralizate din teritoriu, operatori economici care administreaza surse potentiale de risc, institutii publice; c) alte persoane juridice şi operatori economici etc.; d) organizaţiile nonguvernamentale. (2) Comitetul judetean/municipiului Bucureşti poate întocmi şi include în planul sau de aparare, după caz, planuri de aparare pe termen lung, planuri de cooperare cu judeţele invecinate, precum şi planuri de cooperare cu institutii publice centrale, pe domenii şi obiective de interes comun, în functie de necesitatile concrete. (3) Structura şi conţinutul orientativ al Planului de aparare la nivel de judet, respectiv pentru municipiul Bucureşti sunt prezentate în Anexa nr. 3 la prezentul Normativ.  +  Secţiunea 4 Planul de aparare la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale  +  Articolul 8 (1) Planul de aparare la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale, în cazul producerii unor situaţii de urgenta specifice, se elaboreaza la nivelul ministerelor, administratiilor, operatorilor şi autorităţilor naţionale etc. care coordonează activităţi social-economice şi retele de utilitati publice de importanţa naţionala şi interes strategic. (2) Structura şi conţinutul orientativ al Planul de aparare la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale, sunt prezentate în Anexa nr. 4 la prezentul Normativ.  +  Secţiunea 5 Planul de aparare al Comitetului municipal, orasenesc sau comunal  +  Articolul 9 (1) Planul de aparare al Comitetului municipal, orasenesc sau comunal în cazul producerii unor dezastre specifice reprezinta o secţiune a planului de aparare la nivelul Comitetului judetean şi se constituie ca sinteza a planurilor de aparare elaborate la nivel de: a) operatori economici care administreaza domenii social-economice şi retele de utilitati publice de importanţa naţionala şi interes strategic, servicii descentralizate din teritoriu, operatorii economici care reprezinta surse potentiale de risc, institutii publice; b) alte persoane juridice şi operatori economici etc.; c) organizaţii nonguvernamentale. (2) Structura şi conţinutul Planului Comitetului municipal, orasenesc sau comunal se intocmesc în conformitate cu modelul prevăzut în Anexa nr. 5 la prezentul Normativ, coroborat cu modelele prevăzute în Anexele nr. 1 şi 3.  +  Secţiunea 6Planul de apărare pentru operatorii economici care reprezintă domenii social-economice și rețele de utilități publice de importanță națională și interes strategic, servicii deconcentrate din teritoriu, instituții publice, operatorii economici, care administrează surse potențiale de risc, alte persoane juridice și operatori economici etc.  +  Articolul 10 (1) Planul de aparare pentru operatorii economici care reprezinta domenii social-economice şi retele de utilitati publice de importanţa naţionala şi interes strategic, servicii deconcentrate şi descentralizate din teritoriu, institutii publice şi operatorii economici care administreaza surse potentiale de risc, alte persoane juridice şi operatori economici etc., în cazul producerii unor situaţii de urgenta specifice, reprezinta o secţiune a planului de aparare la nivelul Comitetului municipal, orasenesc sau comunal. (2) Structura, conţinutul orientativ şi structura minimala a unui Plan de aparare pentru operatorii economici prevăzuţi la art. 10 vor fi adaptate după Anexele nr. 1, 3 şi 4 la prezentul Normativ.  +  Capitolul III Dispozitii finale  +  Articolul 11Planurile de aparare şi documentatiile anexa, după caz, se arhiveaza de către secretariatele tehnice permanente ale Comitetului ministerial, comitetelor judetene/municipiului Bucureşti şi ale comitetelor locale, cu respectarea prevederilor legale.  +  Articolul 12Anexele nr. 1, 2, 2.1, 2.2, 3, 4 şi 5 fac parte integrantă din prezentul Normativ.  +  Anexa 1───────la Normativ────────────Conţinutul orientativ al Planului de aparare în cazul producerii unei situaţii de urgenta specificeCapitolul I - Scop, definiţie- obiective- caracteristicile zonelor cu risc ridicat: zonare, dimensiuni, descriere, localizare, delimitare, efecte transfrontaliere.Capitolul II - Structuri organizatorice implicate- responsabilităţii ale organismelor şi autorităţilor cu atribuţii în domenii- Centrul de conducere a acţiunilor- Planificarea actiuniiCapitolul III - Conceptia desfăşurării acţiunilor de protecţie-interventie- etapele de realizare a acţiunilor- faze de urgenta a acţiunilor- actiunile de protecţie-interventie- gestionarea acţiunilor de protecţie-interventie: prevenirea, protectia, interventia, relocarea, refacerea-reconstructia, reabilitarea-restabilirea, menţinerea condiţiilor de siguranţăCapitolul IV - Resurse: umane, materiale, financiareCapitolul V - Logistica acţiunilorCapitolul VI - Asigurarea realizării acţiunilor:- instruirea- planuri şi proceduri- realizarea circuitul informational-decizional şi de cooperareDISPOZITII FINALEANEXE:- Ordinul/decizia privind constituirea/organizarea Comitetului ministerial/judetean/municipiului Bucureşti/local;- componenta nominala a membrilor structurilor de mai sus, cu precizarea unităţii la care sunt incadrati, functiei, adresei şi a telefoanelor de la serviciu şi de la domiciliu; responsabilităţii şi misiuni;- incadrarea Comitetului ministerial/judetean/municipiului Bucureşti/local;- procedura de urgenta - model -; numerele de telefon, fax unde se pot transmite avertizari, prognoze, decizii, dispozitii şi informaţii: primarie, politie, protectia civila etc.;- schema fluxului informational-decizional;- tabelul cuprinzand obiectivele care pot fi afectate de seisme şi alunecari de teren, de pe raza zonei respective;- tabelele cuprinzand fortele şi mijloacele de interventie şi nominalizarea unităţilor care vor interveni;- harti de risc;- planul de gestiune a acţiunilor de protecţie-interventie;- planul de instruire şi pregatire;- planul de evacuare-relocare;- situaţia resurselor, tabelul cu stocul de mijloace şi materiale de aparare existente, modul cum se acopera deficitul din disponibilitati locale şi cu sprijin de la Comitetul pentru situaţii de urgenta ierarhic superior etc.;- reguli de comportare în cazul producerii unui seism sau alunecari de teren;- comunicate conform model;- responsabilitatile privind luarea masurilor de aparare şi de evacuare a oamenilor şi bunurilor pe fiecare obiectiv afectat;- responsabilităţii pentru transmiterea rapoartelor informative zilnice către nivelul superior de decizie referitor la evenimentul produs şi efectele acestuia;- fisele de instruire periodica, pe probleme de aparare împotriva efectelor seismelor şi alunecarilor de teren.NOTĂ:Anexele, după ce au fost intocmite conform situaţiei specifice fiecarui nivel de competenţa - Comitet ministerial, autorităţi şi institutii publice centrale, comitete judetene/municipiul Bucureşti/locale -, devin părţi componente ale planului de aparare.  +  Anexa 2───────la Normativ──────────Structura şi conţinutul Planului de aparare al Comitetului ministerial  +  Capitolul I Scop, definițiiPlanul de aparare în cazul producerii unei situaţii de urgenta specifice este documentul pe baza caruia se realizează masurile şi actiunile tehnice şi organizatorice preventive, de pregatire şi interventie, în vederea conducerii unitare a acestora.- Obiectiv: îl constituie stabilirea masurilor şi acţiunilor de prevenire, pregatire, protecţie şi interventie în cazul unor situaţii de urgenta specifice, în vederea limitarii şi inlaturarii efectelor acestora asupra populatiei, bunurilor de orice fel, precum şi pentru revenirea la normal a vietii social-economice.  +  Capitolul II a) Structuri organizatorice- Comitetul ministerial, a cărui componenta, pe functii, este stabilita prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.289/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind structura organizatorica, atribuţiile, functionarea, dotarea şi constituirea Comitetului ministerial şi Centrului operativ.Componenta nominala a membrilor Comitetului ministerial se stabileste anual; din comitet fac parte persoane cu functii de raspundere din aparatul propriu şi din institutii şi unităţi care funcţionează în subordinea/autoritatea/coordonarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, pentru care se precizeaza institutia la care sunt incadrati, functia, adresa şi telefonul/faxul de la serviciu şi domiciliu.Tabelul cu componenta nominala se arhiveaza la Secretariatul tehnic permanent al Comitetului ministerial.- Centrul operativ al Comitetului ministerial care cuprinde compartimente specifice prevenirii şi gestionarii situaţiilor de urgenta specifice în vederea indeplinirii functiilor de monitorizare, evaluare, instiintare, alarmare, alertare, după caz, şi coordonare tehnica operationala a interventiei pe domenii de competenţa. b) Responsabilităţii:- Comitetul ministerial organizeaza, coordonează şi controlează actiunile şi masurile de prevenire, pregatire, protecţie şi interventie, denumite în continuare acţiuni şi măsuri de aparare, împotriva efectelor unei situaţii de urgenta specifice;- Comitetul ministerial este organizat la Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Palatul CFR, Bucureşti, Bd. Dinicu Golescu 38;- Comitetul ministerial, Centrul operativ şi secretariatul tehnic permanent colaboreaza cu specialisti din institute de invatamant superior şi de cercetare-proiectare, cu reprezentanti ai instituţiilor şi organizaţiilor cu atribuţii şi responsabilităţii în activitatea de management a situaţiilor de urgenta în domeniile specifice de competenţa.  +  Capitolul III  +  Secţiunea A Măsuri şi acţiuni în perioada de prevenire a unei situaţii de urgenta specifice1) Actualizarea componentei nominale a Comitetului ministerial. Aceasta actiune se face anual şi ori de cate ori situaţia o impune;2) Asigurarea şi verificarea periodica a funcţionarii fluxului informational-decizional privind instiintarea, notificarea, transmiterea datelor, informaţiilor, precum şi a prelucrarii şi stocarii acestora, transmiterii deciziilor de către factorii cu atribuţii şi responsabilităţii în domeniu către cei interesati; transmiterea informaţiilor şi a deciziilor se realizează în conformitate cu schema fluxului informational-decizional, prezentată în Anexa C la Regulament;3) Stabilirea, prin protocol, cu instituţiile abilitate, a tipurilor de retele, frecvente şi mijloace de telecomunicatii, compatibile între ele, care se utilizeaza şi pentru care se asigura permanenta;4) Stabilirea unor programe de acţiuni pe termen scurt şi lung care cuprind măsuri privind reducerea riscului seismic al construcţiilor, în special a celor cu functii vitale pentru societate;5) Asigurarea, prin Inspectoratul de Stat în Constructii, a respectarii prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare;6) Promovarea şi dezvoltarea proiectelor parteneriale de cooperare internationala, în vederea îmbunătăţirii activităţii de reducere a riscului seismic, precum şi pentru managementul situaţiilor de urgenta specifice;7) Coordonarea tehnica a elaborarii materialelor de educare antiseismica a populatiei.Conţinutul minim al regulilor de pregatire antiseismica, protecţie, comportare şi actiune a populatiei în caz de cutremur şi/sau alunecari de teren este redat în Anexa 2.1 la Normativ, urmand a fi adaptat şi detaliat potrivit condiţiilor concrete din diferite zone seismice şi localităţi;8) Asigurarea şi verificarea condiţiilor de functionare în caz de cutremur a Comitetului ministerial: spatii, utilitati, structura, dotare etc.;9) Aprobarea actualizarii sau modificarii propriului regulament de organizare şi functionare;10) Instituirea, prin Ordin al ministrului, a obligaţiei expertilor tehnici, verificatorilor de proiecte şi a responsabililor tehnici cu execuţia de a participa la actiunile de investigare de urgenta post-seism şi pentru stabilirea solutiilor cadru de interventie pentru punerea în siguranţa a construcţiilor avariate. În Anexa 2.2 la Normativ se prezinta organizarea, logistica şi etapele investigarii de urgenta post-seism a construcţiilor.  +  Secţiunea B Măsuri şi acţiuni în perioada de incidenţa a unei situaţii de urgenta specificeÎn cazul unei situaţii de urgenta produse de cutremur major: (1) Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului - denumit în continuare INCDFP Bucureşti comunică operativ principalele caracteristici ale cutremurelor intermediare - de adancime -, având magnitudinea M > 4 grade şi ale cutremurelor crustale - de suprafaţa -, având magnitudinea M >= 3 grade, produse pe teritoriul României. (2) Comunicarea INCDFP se transmite prin telefon/TO, e-mail şi fax, conform modelului prevăzut în Anexa C1 la Regulament, către: a) Centrul operational naţional al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenta din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor; b) Centrul operativ al Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, denumit în continuare Centru operativ; c) Inspectoratul de Stat în Constructii, din subordinea Guvernului; d) Mass-media. (3) Prefectii judetelor/Municipiului Bucureşti, din zonele afectate de cutremur şi/sau alunecare de teren, cu potentiale pierderi umane şi pagube materiale, prin specialistii din inspectoratele teritoriale şi judetene în constructii, procedeaza în regim de urgenta la constatarea efectelor cutremurului şi/sau alunecarii de teren asupra construcţiilor, dotarilor şi retelelor tehnico-edilitare şi comunică operativ situaţia din teritoriu către structurile prevăzute la alin. (2), lit. a) şi b), conform modelului prevăzut în Anexa C2 la Regulament. (4) Centrul operativ primeste comunicatele din partea INCDFP şi prefecturi astfel:- în timpul programului normal de lucru la cabinetul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi cabinetul ministrului delegat pentru lucrari publice şi amenajarea teritoriului;- în afara programului normal de lucru la ofiterul de serviciu de la cabinetul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului. (5) Informaţiile primite potrivit alin. (4) se transmit imediat ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi ministrului delegat pentru lucrari publice şi amenajarea teritoriului. (6) Functie de situaţia creata, ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului convoaca Comitetul ministerial şi solicita, după caz, intrunirea acestuia în sedinta comuna cu Comitetul naţional şi propune, după caz, constituirea de urgenta în cadrul Comitetului ministerial a Grupului operativ de coordonare din punct de vedere tehnic, a acţiunilor comitetelor judetene, respectiv a Comitetului municipiului Bucureşti.Componenta nominala a Grupului operativ se păstrează la secretariatul tehnic permanent al Comitetului ministerial. (7) În Grupul operativ se pot nominaliza, după caz, reprezentanti desemnaţi de celelalte ministere şi institutii cu atribuţii şi responsabilităţii în coordonarea din punct de vedere tehnic a interventiei de urgenta post-dezastru, precum şi specialisti în domeniu din institutii publice şi comisii tehnice de specialitate. (8) Membrii Grupului operativ se intrunesc de urgenta la Centrul de conducere a acţiunilor, care este sediul Comitetului ministerial. În situaţia imposibilitatii utilizarii sediului, conducerea acţiunilor Comitetului ministerial se realizează de la Punctul de comanda al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenta. (9) Instiintarea, culegerea de informaţii şi transmiterea deciziilor se face conform fluxului informational-decizional. (10) Grupul operativ solicita informaţii asupra construcţiilor afectate de situaţia de urgenta specifică, prin inspecţiile teritoriale în constructii şi primeste de la acestea rapoarte operative şi rapoarte de evaluare a interventiei. (11) Grupul operativ solicita informaţii asupra efectelor situaţiei de urgenta specifice, de la comitetele judetene/Municipiului Bucureşti şi primeste de la acestea rapoarte operative şi rapoarte de evaluare a interventiei. (12) Prefectii judetelor şi prefectul Municipiului Bucureşti, în calitatea acestora de presedinti ai comitetelor pentru situaţii de urgenta, raspund, potrivit legii, pentru organizarea în teritoriu a acţiunilor privind instiintarea, alarmarea şi interventia operativa, precum şi pentru transmiterea informaţiilor către Comitetul ministerial în cazul producerii unui cutremur, alunecare şi/sau prabusire de teren. (13) Inspectorii şefi ai Inspectoratelor teritoriale în constructii, asigura, în perioada imediat urmatoare producerii situaţiei de urgenta specifice şi, în continuare, până la încetarea declararii stării de urgenta, permanenta la sediu, constituita din 2 persoane. (14) Expertii tehnici, verificatorii de proiecte şi responsabilii tehnici cu execuţia, atestati, sunt obligati să se autosesizeze şi să se prezinte de urgenta la sediul inspectoratelor judetene în constructii, pentru a fi repartizati în vederea inspectarii de urgenta post seism a construcţiilor, dotarilor şi retelelor tehnico-edilitare avariate şi stabilirii solutiilor cadru de interventie pentru punerea în siguranţa provizorie a construcţiilor avariate, potrivit legislaţiei; raportarea se va face zilnic, sau ori de cate ori situaţia o impune, prin inspectorii şefi către Grupul operativ, asupra masurilor intreprinse şi a modului de indeplinire a acestora. (15) Inspectorii şefi ai Inspectoratelor teritoriale în constructii avizeaza solutiile de interventie imediata pentru punerea în siguranţa provizorie a construcţiilor avariate şi urmaresc aplicarea masurilor stabilite de comitetul judetean/municipiului Bucureşti în actiunile de interventie operativa şi refacere. (16) Lista cu specialisti, experti tehnici atestati MTCT pentru cerinţa rezistenta şi stabilitate a construcţiilor - conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare -, este actualizata periodic de către Secretariatul tehnic permanent al Comitetului ministerial, arhivata de acesta şi publicată în Buletinul Construcţiilor. (17) Lista cu reprezentantii prefecturilor şi ai autorităţilor administraţiei publice locale, cu telefoane şi fax este actualizata periodic prin grija Secretariatului tehnic permanent al Comitetului ministerial şi se arhiveaza de către acesta. (18) Lista cu inspectorii şefi ai inspectoratelor teritoriale şi judetene/municipiului Bucureşti în constructii este actualizata periodic de către Inspectoratul de stat în constructii, se comunică secretariatului tehnic şi se arhiveaza de către acesta. (19) Conţinutul cadru al raportului operativ ce se transmite în timpul acţiunilor de protecţie-interventie este prezentat în Anexa D la Regulament.  +  Secţiunea C Măsuri şi acţiuni după producerea unei situaţii de urgenta specifice1) Coordonarea, din punct de vedere tehnic, a investigarii de urgenta a construcţiilor, inclusiv a dotarilor, după cum urmeaza:     - la nivel central, de către: - vicepresedintele Comitetului                                       ministerial şi                                     - inspectorul general al Inspecţiei                                       de Stat în Constructii    - la nivel teritorial, de către: - prefect şi inspectorul sef al                                       Inspectoratului teritorial/                                       judetean/municipiului Bucureşti                                       în constructii2) Coordonarea investigarii de urgenta a construcţiilor şi dotarilor din MTCT, precum şi a instituţiilor din sistem.3) Asigurarea finantarii expertizelor tehnice a construcţiilor afectate de situaţia de urgenta specifică.4) Coordonarea finantarii lucrărilor de proiectare şi execuţie pentru punerea în siguranţa a construcţiilor şi dotarilor din sistemul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, precum şi a cladirilor cu destinaţia de locuinte incadrate prin Raportul de expertiza tehnica în clasa I de risc seismic.5) Colaborarea la actiunile generale pentru reabilitare şi revenirea stării de normalitate.6) Evaluarea, pe baza datelor şi informaţiilor transmise de comitetele judetene şi al municipiului Bucureşti, a pagubelor din punct de vedere cantitativ şi valoric determinate de situaţia de urgenta specifică; raportul de evaluare se inainteaza Comitetului naţional în termen de cel mult 30 de zile de la producerea situaţiei de urgenta specifice.Conţinutul cadru al raportului de sinteza privind evaluarea interventiei este prezentat în Anexa F la Regulament.7) Avizarea fundamentarilor comitetelor judetene privind alocarea de sume din fondul de interventie la dispoziţia Guvernului, după producerea unui situaţii de urgenta specifice.8) Asigurarea reactualizarii sau completarii hartilor privind zonele de risc natural cauzat de cutremure de pamant şi alunecari de teren - zonarea teritoriului României.9) Reactualizarea şi/sau completarea planului de aparare.10) Indrumarea metodologica a comitetelor judetene şi a municipiului Bucureşti asupra actualizarii şi completarii, după caz, a planurilor de aparare ţinând seama de concluziile desprinse din analiza interventiei.  +  Capitolul IV Resurse: umane, materiale, financiareResursele umane sunt constituite din membrii Comitetului ministerial, Centrului operativ şi secretariatului tehnic permanent, din specialisti din cadrul comisiilor şi comitetelor tehnice din cadrul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, precum şi alti specialisti din cadrul institutelor de proiectare-cercetare şi din învăţământul superior.Resursele materiale sunt cele prevăzute aprobate prin ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului pentru constituirea Comitetului ministerial şi a Centrului operativ pentru situaţii de urgenta din cadrul Ministerului, Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, pentru aprobarea Regulamentului privind structura organizatorica, atribuţiile, functionarea şi dotarea acestora şi a Listei consultantilor în Comitetul ministerial precum şi alte resurse aflate la dispoziţia Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului alocate în functie de caracteristicile şi amploarea efectelor situaţiei de urgenta specifice.Resursele financiare necesare activităţilor de prevenire, pregatire, protecţie, interventie ale Comitetului ministerial se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.  +  Capitolul VLogistica acțiunilor se asigură de Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului pentru acțiunile și măsurile desfășurate de la sediul propriu și de către autoritățile, instituțiile publice și operatorii economici cu atribuții și responsabilități în domeniu.  +  Capitolul VI Asigurarea realizării acţiunilor: a) Pentru pregătirea personalului cu atribuţii şi responsabilităţii în domeniu, Comitetul ministerial, sub coordonarea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenta şi împreună cu alte organisme abilitate, participa la exercitii generale şi aplicaţii în scopul pregatirii organelor de conducere ale fortelor de interventie, precum şi a populatiei pentru protectia şi interventia în situaţiile provocate de producerea unei situaţii de urgenta specifice. b) Comitetul ministerial promovează şi coordonează activitatea de reglementari tehnice în domeniu.DISPOZITII FINALE1) Cheltuielile ocazionate de indeplinirea sarcinilor pe timpul acţiunilor de interventie se deconteaza în condiţiile legii.2) Documentele elaborate pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea interventiei se arhiveaza de către Secretariatul tehnic permanent al Comitetului ministerial, cu respectarea prevederilor legale.  +  Anexa 2.1────────la Normativ────────────Reguli de pregatire antiseismica, protecţie, comportare şi actiune a populatiei în caz de cutremur şi/sau alunecari de teren a) Cunoştinţe despre cladirile şi spatiile în care locuim sau lucram, privind:- evenimentele seismice precedente şi actiunile lor asupra cladirii- aplicarea masurilor şi acţiunilor de evitare a distrugerilor partiale sau totale asupra cladirilor în cazul declanşării unui cutremur puternic şi anume pentru:● executarea tuturor lucrărilor de întreţinere şi reparatii curente pentru a menţine caracteristicile de rezistenta pe întreaga durata de exploatare/serviciu a cladirii;● constientizarea riscurilor la care s-ar expune dacă ar efectua modificari la cladire fără un aviz privind proiectul interventiei şi autorizatiile legale din partea unui expert; toate modificările efectuate se inscriu în cartea tehnica a construcţiei;● efectuarea unei expertize tehnice asupra cladirii, de către un expert autorizat sau de către un institut specializat conform prevederilor legale;● executarea lucrărilor de consolidare, refacere şi reparatii atât la cladire cat şi la instalatiile aferente cladirii: apa, gaze, incalzire, electricitate, canalizare, etc. numai pe baza raportului de expertiza şi a proiectelor autorizate;- respectarea unor principii simple şi sigure pentru execuţia de cladiri rezistente în localităţi rurale, respectiv a cerințelor legale privind calitatea construcţiilor în zone urbane, precum şi luarea masurilor privind reabilitarea cladirilor în conformitate cu normele actuale;- interzicerea interventiei asupra structurii cladirii - ex. largirea unor camere, mutarea peretilor, practicarea de goluri, supraetajarea, saparea de pivnite sau garaje etc. -, fără a avea un proiect întocmit de un specialist atestat pentru astfel de lucrari şi toate autorizatiile necesare, deoarece altfel, se pot declansa, cu sau fără seisme, procese de degradare rapida sau chiar brusca a cladirii, care pot periclita viaţa!- intocmirea proiectelor de consolidare şi execuţia acestora precum şi receptia lucrărilor în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare şi ale regulamentelor în vigoare;- cunoasterea de către asociaţiile de proprietari/locatari ale cladirilor multietajate - tip bloc -, a modului în care firmele cu sediul în apartamente respecta masurile de protecţie antiseismica, precum şi pe cele de prevenire a unor incendii, explozii, deversari de materiale combustibile, toxice şi chimice. În aceste spatii se interzice depozitarea de materiale pe plansee, peste sarcina pentru care au fost proiectate. Dacă firma este în locuinta personala cu 1-2 niveluri, se vor aplica toate masurile de protecţie pentru a nu afecta cladirile invecinate în cazul producerii unui cutremur, alunecare de teren, prin declanşarea de explozii, incendii etc.;- interzicerea depozitarii de materiale combustibile, explozive, substante toxice etc. în cladiri de locuit; amplasarea şi fixarea obiectelor grele se va face după consultarea unui specialist;- fixarea antenelor de satelit de elementele structurale ale cladirii pentru ca în cazul unui cutremur să se evite caderea lor şi producerea de accidente;- cunoasterea masurilor necesare prevenirii şi stingerii incendiilor şi aplicarea lor de către proprietarii, administratorii, locatarii din cladirile de tip bloc;- cunoasterea planului subsolului cladirii tip bloc şi a retelelor de conducte din subsolul cladirii, precum şi cunoasterea locurilor de amplasare a robinetilor şi vanelor de inchidere a diferitelor utilitati pe diferite ramificatii;- cunoasterea şi verificarea periodica a tavanelor, podului, acoperisului, balcoanelor, corniselor, calcanelor, cosurilor, terasei şi invelitorii blocului/casei, astfel ca în cazul unui cutremur să se evite caderea caramizilor, placajelor, tencuielilor, ornamentelor, tiglelor, olanelor, jardinierelor, în zona intrarilor, aleilor inconjuratoare, strazilor sau la vecini. Se va proceda similar la elementele ce ar putea sa cada dinspre cladirea invecinata, inclusiv pentru imbinarea cu blocul alaturat sau gardurile de zid ale vecinilor;- consultarea unui expert autorizat la cumpararea sau inchirierea unei locuinte sau sediu de firma, asupra evaluării rezistentei antiseismice conform normativelor tehnice în vigoare, în vederea evitarii expunerii la un potenţial risc. b) Protectia antiseismica în interiorul locuinţei sau locului de muncăMăsuri de pregatire a locului de muncă sau locuinţei pentru prevenirea distrugerilor provocate de efectele unui seism:- evitarea aglomerarii spatiilor de la locul de muncă sau din locuinta cu piese de mobilier sau aparatura instabile la seism şi amplasate în vecinatatea locurilor în care se aglomereaza de obicei familia, sau în spatiul de lucru;- asigurarea pieselor de mobilier grele, zvelte, suprapuse şi inalte, între ele şi prin prindere de un perete, grinda solida în locurile unde se aglomereaza de obicei persoane la locul de muncă sau în familie;- amplasarea echipamentelor tehnice şi aparatelor casnice mai grele sau a celor pe rotile - de exemplu: copiatoare, calculatoare mari, masini de spalat, frigidere etc. -, astfel încât sa nu se afle în vecinatatea iesirilor din încăperi sau apartament spre a nu bloca prin deplasarea lor accesul în cazul unui seism;- fixarea aparatelor în asa fel încât racordurile sa nu sufere deteriorari în caz de cutremur;- amplasarea obiectelor fragile şi valoroase într-un loc mai jos şi sigur;- amplasarea vaselor cu chimicale, combustibili în dulapuri în care să nu se poata rasturna, în încăperi în care nu se locuieste şi nu exista pericolul de contaminare şi de incendiu;- asigurarea usilor dulapurilor cu inchizatori eficiente la oscilatii, astfel încât deplasarea veselei depozitate sa nu produca accidente;- procurarea în locuinta a cel puţin unui extinctor şi amplasarea acestuia într-un loc cunoscut şi accesibil în orice moment, lângă sursele potentiale de incendiu; invatati utilizarea acestuia;- retinerea locului de amplasare a comutatoarelor, sigurantelor, robinetelor generale şi locale pentru apa, gaze şi electricitate şi a modului lor de manevrare, astfel încât, la nevoie, după seism, sa puteti lua masurile minime de interventie de urgenta - inchidere/deschidere;- pastrarea la indemana o unei truse de scule adecvate.Dacă locuiti intr-o cladire multifamiliala tip bloc, informati-va personal sau prin administratia asociaţiei despre indeplinirea obligaţiilor legale privind:- evaluarea rezistentei antiseismice actuale a structurii cladirii- reparatiile şi consolidarile necesare- proiectarea şi executarea lucrărilor necesare- asigurarea pentru daune seismice, forme şi taxe necesareRetineti în memoria dvs. particularitatile localităţii, cartierului şi imprejurimile locuinţei dvs., ale drumului pe care va deplasati zilnic la serviciu, şcoala sau cumparaturi, având în vedere eventualele pericole descrise mai jos:- caderea unor elemente de construcţie nestructurale: tencuielii, caramizi etc.- spargerea şi caderea unor geamuri, în special la cladirile inalte- caderea unor obiecte, mobilier etc.- caderea unor stalpi şi linii electrice- incendii rezultand din scurtcircuite electrice, conducte de gaz rupte, rasturnarea unor instalaţii de incalzire etc.- alunecari de teren, avalanse în zona muntoasa, lichefierea unor terenuri nisipoaseObisnuiti-va sa va protejati şi când va aflati intr-o alta situaţie: în concediu, în delegatie, la spectacole, în vizita etc.Discutati cu toţi membrii familiei, vecinii sau colegii un plan despre ce ati face fiecare în caz de cutremur şi faceti periodic repetitii. c) Reguli de comportare rationala, individuale şi de grup: loc de muncă, familie, pe strada, în timpul producerii seismului1. Pastrati-va calmul, nu intrati în panica, linistiti-i şi pe ceilalti, protejati copiii, batranii şi femeile. Nu va speriati de zgomotele din jur.2. Preveniti tendintele de a părăsi camera sau locuinta, deoarece faza seismica initiala are o durată redusa, astfel încât tocmai faza puternica a miscarii seismice va poate surprinde pe scari, holuri, paliere, în aglomeratie şi panica, conducand la accidente grave, nedorite.Atenţie! Scarile sunt elemente de constructii foarte sensibile la deplasarile diferentiate ale etajelor şi, chiar dacă ar rezista, deplasarea persoanelor pe scari sub efectul oscilatiei seismice este extrem de periculoasa. Chiar dacă ieşirea de la etajele inferioare sau dintr-o locuinta parter ar fi în principiu posibila şi fezabila în scurt timp, în special pentru persoane tinere, afara sunt multe alte riscuri: calcane şi cosuri de fum, parapete, ornamente, vitraje etc.3. Ramaneti în incapere sau locuinta, departe de ferestre care se pot sparge şi va pot accidenta, protejati-va sub o grinda, toc de usa solid, sub un birou sau masa care sunt suficient de rezistente spre a va feri de caderea unor obiecte, mobile suprapuse, lampi, tencuieli ornamentale etc. În lipsa unor astfel de posibilitati va puteti proteja stand la podea lângă un perete solid, pe genunchi şi coate, cu faţa în jos iar cu palmele impreunate va veti proteja capul, ceafa, iar cu antebratele pe lateral capul. Aceasta recomandare implica o cunoastere prealabila a acelor elemente de construcţie rezistente, prin consultarea unui specialist atestat.4. Dacă este posibil, inchideti sursele de foc cat puteti mai repede iar dacă a luat foc ceva interveniti imediat după ce a trecut socul puternic.5. Nu fugiti pe usa, nu sariti pe fereastra, nu alergati pe scari, nu utilizati liftul, evitati aglomeratia, imbulzeala, iar dacă este posibil deschideti usa locuinţei spre exterior, spre a preveni blocarea acesteia, în vederea evacuarii după terminarea miscarii seismice.6. Nu alergati în strada.7. Dacă va aflati în afara unei cladiri, deplasati-va cat mai departe de cladire, feriti-va de tencuieli, caramizi, cosuri, parapete, cornise, geamuri, ornamente care de obicei se pot prabusi în strada. Nu fugiti pe strada, deplasati-va calm spre un loc deschis şi sigur.8. Acordati prim ajutor persoanelor ranite.9. În cazul în care sunteti surprinsi de caderea unor tencuieli sau obiecte de mobilier rasturnate, cautati sa va protejati capul şi membrele sau sa va asigurati supravietuirea; ulterior veti cauta sa alarmati prin diferite metode vecinii cat şi echipele de salvare-interventie de prezenta dvs. d) Comportarea după producerea unui cutremur:1. Nu parasiti imediat spatiul, camera, apartamentul, cladirea în care v-a surprins seismul. Acordati mai întâi primul ajutor celor afectati de seism. Calmati persoanele intrate în panica sau speriate, în special copiii de vârsta mai frageda.2. Ajutati pe cei raniti sau prinsi sub mobilier, obiecte sau elemente usoare de constructii, să se degajeze. Nu miscati ranitii grav - dacă nu sunt în pericol imediat de a fi raniti suplimentar din alte cauze - până la acordarea unui ajutor sanitar-medical calificat.3. Ingrijiti-va de siguranţă copiilor, bolnavilor, batranilor, asigurandu-le imbracaminte şi încălţăminte corespunzătoare sezonului în care s-a declansat seismul, în vederea unei eventuale evacuari din locuinta sau cladire pentru o perioadă anume, de la cateva ore la cateva zile.4. Nu utilizati telefonul decat pentru apeluri la salvare, pompieri sau de către organismul cu insarcinari oficiale în privinta interventiei post-dezastru, în cazuri justificate, spre a nu bloca circuitele telefonice.5. Dacă s-a declansat un incendiu, cautati sa-l stingeti prin forte proprii.6. Verificaţi preliminar starea instalaţiilor electrice, gaze, apa, canal, verificaţi vizual starea construcţiei în interior. În cazul constatarii de avarii, inchideti alimentarea locala sau generală şi anuntati unitatea pentru interventie. Nu folositi foc deschis.7. Parasiti cu calm cladirea, fără a lua cu dvs. lucruri inutile, dar verificaţi mai întâi scara şi drumul spre iesire spre a nu va expune la pericole.8. Pentru orice eventualitate, preveniti ranirea provocata de caderea unor tencuieli, caramizi etc. la ieşirea din cladire utilizand o casca de protecţie sau în lipsa acesteia un scaun/taburet ori alt obiect protector: geanta, ghiozdan, cărţi groase etc.9. Dacă la iesire intalniti uşi blocate, actionati fără panica pentru deblocare. Dacă nu reusiti, iar acestea au vitraje, procedati cu calm la spargerea geamului şi curatirea ramei şi a zonei de cioburi, utilizand un scaun, o vaza etc. Dacă se constată că în ascensor sunt persoane blocate, linistiti-le, mai întâi, după care solicitati concursul persoanelor autorizate.10. Evitati cladirile grav avariate, cu excepţia unor cazuri de ajutor sau salvare, măsuri ce trebuie intreprinse cu un minimum de măsuri de securitate şi fără riscuri inutile. Evitati sa fiti confundat cu raufacatorii patrunsi în astfel de cladiri, nu aglomerati fără rost zonele calamitate.11. Ajutati echipele de interventie pentru ajutor sau salvare.12. Ascultati numai anunturile posturilor de radioteleviziune naţionale şi recomandarile de actiune imediata ale organelor în drept.13. Fiti pregatiti psihic şi fizic pentru eventualitatea unor socuri ulterioare primei miscari seismice - asa numitele replici -, fără a intră în panica. Nu dati crezare zvonurilor care apar frecvent imediat după seisme, chiar dacă aparent sunt vehiculate de asa-zisi specialisti!14. La evacuare dati prioritate celor raniti sau copiilor, batranilor, femeilor şi ascultati intocmai recomandarile salvatorilor.15. Experienta cutremurelor precedente a dovedit ca este util sa aveti cunoştinţe necesare supravietuirii până la interventia echipelor de salvare în cazul unei situaţii extreme în care, de exemplu, ati fi surprinsi sub niste daramaturi, mobilier rasturnat sau intr-o camera, incinta, ascensor etc. blocata, prin intepenirea usilor sau din alte cauze.16. În primul rand trebuie să fiti calmi, sa îi linistiti pe cei socati, sa nu permiteti reactii de panica, sa acordati primul ajutor celor raniti iar dacă dumneavoastra sau altă persoană din grup are posibilitatea de miscare sa faceti un mic plan de salvare. Deblocarea caii de acces se poate incerca numai dacă prin aceasta nu se inrautateste situaţia - de exemplu prin miscarea daramaturilor sau a mobilierului.O varianta clasica de comunicare cu cei din afara, este sa bateti la intervale regulate cu un obiect tare în conducte invecinate sau în peretii incintei, iar dacă ati stabilit contactul verbal, furnizati informaţiile cerute şi cereti primul ajutor necesar. Inspectoratul judetean/local pentru Situaţii de Urgenta va concentra personal specializat şi aparate de ascultare ca sa identifice locurile cu persoane blocate.Nu va preocupati de durata timpului scurs până la salvare, deoarece în astfel de condiţii, desi timpul pare nesfarsit, corpul uman îşi mobilizeaza resurse nebanuite pentru a trece peste o perioadă critica. În acest mod se explica durate extreme de rezistenta de sute de ore în condiţii de blocare la cutremur a unor persoane aparent fragile, înregistrate în tara noastra în 1977 şi în mod similar în întreaga lume. e) Măsuri de verificare a stării cladirii, locuinţei:- Dati concursul dvs. organizaţiilor de interventie post-seismica pentru analiza stării construcţiilor, precum şi pentru celelalte activităţi intreprinse de organele în drept.- Verificaţi mai întâi afara şi apoi cu precautii şi în interior starea locuinţei, a cladirii pentru a vedea avariile. După primele observatii proprii, este bine sa va adresati unui specialist-expert autorizat în constructii pe care îl cunoasteti din timp, sau cu care aveti o înţelegere sau un contract pentru astfel de situaţii - în cazul instituţiilor sau firmelor.Dacă starea structurii construcţiei prezinta avarii evidente iar echipele autorizate nu au sosit inca, solicitati instituţiilor abilitate evaluarea de către specialisti a stării post-seismice a structurii cladirii şi aveti în vedere continuarea ulterioară a operaţiunilor de proiectare şi execuţie a reparatiilor şi consolidarilor, cu concursul asociaţiei de proprietari sau locatari.- În cazul în care cladirea în care locuiti este intr-o stare de avariere a structurii evaluata de specialistii abilitati legal ca fiind grav afectată de cutremur, va trebui sa respectati dispozitiile legale şi sa va adaptati la condiţiile de sinistrat. În acest sens organele administraţiei publice locale vor lua masurile de relocare.- Dacă ati contractat o asigurare la o societate de profil, informati-va cum trebuie să procedati pentru inregistrarea în termen legal a daunelor complete produse de cutremur, în vederea solicitarii despăgubirilor. f) Măsuri de revenire în normal a activităţii umane din zona afectată de cutremurDupă producerea unui cutremur cu urmări deosebite, autorităţile publice locale împreună cu organismele abilitate vor lua masurile necesare revenirii la normal a activităţilor umane din zona sinistrata sau calamitata.Autorităţile publice locale vor întocmi pe baza investigatiilor şi a expertizelor tehnice listele de prioritati ale cladirilor afectate pentru execuţia interventiilor/consolidarilor şi reabilitarii construcţiilor de locuit.În acest sens investitorii, proprietarii şi/sau administratorii cladirilor de locuit vor participa la indeplinirea masurilor de investigare a cladirilor de locuit pentru a cunoaste situaţia acestora după dezastru, vor solicita efectuarea de expertize tehnice asupra cladirilor afectate, şi elaborarea de proiecte de interventie/consolidare la cladirile avariate de cutremur, conform legislaţiei în vigoare. g) Reguli de comportare în cazul alunecarilor de terenAlunecarile de teren sunt evenimente de multe ori previzibile, de exemplu după precipitatii intense, în zone predispuse la aceste fenomene şi au evolutie progresiva, astfel încât desfăşurarea lor se realizează într-un anumit interval de timp suficient pentru realizarea unor măsuri de protecţie. Atunci când începerea alunecarii de teren poate fi semnalata, autorităţile publice locale împreună cu Comitetul local informeaza instituţiile şi populatia din zona respectiva asupra pericolului creat şi acţiunilor de alarmare când alunecarea de pamant este iminenta, o dată cu urmarirea evolutiei fenomenelor în zona.Informarea şi alarmarea asupra alunecarii de teren se realizează de către autorităţile publice locale şi de comitetul local şi judetean cu mijloacele specifice acestor tipuri de acţiuni. La receptionarea informării sau a unor semnale despre începerea alunecarii terenului, în zona care ar putea fi afectată se vor lua urmatoarele măsuri:- Pregătirea evacuarii persoanelor, instituţiilor şi bunurilor potrivit planurilor de evacuare pregatite anticipat.- Deconectarea, de către reprezentanţii autorizaţi - în caz de necesitate - a cladirilor de la sistemul de alimentare cu energie electrica, gaze, apa, incalzire, canalizare etc. pentru a limita eventualele efecte negative.- Sprijinirea formatiilor de interventie ale comitetului local sau judetean în actiunile de oprire, diminuare sau de deviere a alunecarii de teren cu scopul de protejare a persoanelor şi construcţiilor, pentru micsorarea efectelor distructive ale alunecarii de teren.- Desfăşurarea acţiunilor sub conducerea comitetului local sau judetean; vor fi luate în considerare numai sursele oficiale locale şi recomandarile organelor în drept, evitandu-se informaţiile bazate pe zvonuri.La receptionarea semnalului de alarmare în cazul alunecarilor de teren, care înseamnă ca pericolul alunecarii de teren nu poate fi evitat, se vor lua urmatoarele măsuri:- Evacuarea persoanelor şi bunurilor materiale în locurile desemnate în planurile de evacuare, fără a lua lucruri inutile şi pastrand calmul.- Respectarea regulilor de convietuire în locurile sigure în care Comitetul judetean/local, împreună cu autorităţile locale cat şi Societatea de Cruce Rosie vor lua masurile necesare adapostirii şi desfăşurării vietii.După stabilizarea alunecarii de teren, organele abilitate vor face o analiza a avariilor şi distrugerilor provocate la constructii şi bunuri. În functie de avarii se vor lua măsuri de incepere a lucrărilor de reparatii şi consolidari iar în cazurile de distrugeri se vor lua măsuri de construire de noi cladiri pe alte amplasamente, autorizate. După caz se vor face demersurile necesare pentru obtinerea despăgubirilor prin sistemul de asigurări pentru pagubele produse de către alunecarile de teren.  +  Anexa 2.2────────la Normativ  +  Anexa 3────────la Normativ──────────Conţinutul orientativ al Planului de aparare al Comitetelor judetene/municipiului BucureştiPlanul de aparare la nivelul Comitetului judetean/municipiului Bucureşti reprezinta o sinteza a planurilor comitetelor municipale/de sector, orăşeneşti şi comunale, precum şi a planurilor de aparare intocmite de operatorii economici, şi persoanele juridice şi organizaţiile nonguvernamentale.Planul judetean coreleaza elementele tehnice, organizatorice şi informationale ale planurilor locale de aparare şi contine principalele etape din planul de gestiune a masurilor şi acţiunilor de protecţie de la nivelul unui judet sau al unei localităţi urbane.Conţinutul planului va fi adaptat după Anexa nr. 1 la Normativ, cu detalieri specifice privind:A. Măsuri şi acţiuni în perioada de prevenire a unei situaţii de urgenta specifice (1) identificarea, în detaliu, delimitarea geografica şi declararea zonelor cu risc natural la cutremure şi/sau alunecari de teren de pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale, în conformitate cu prevederile Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional - Secţiunea a V-a Zone de risc natural, precum şi cu actele normative subsecvente; (2) constituirea de bănci de date informatizate privind zonele cu risc natural la cutremure şi sau alunecari de teren, actualizate periodic şi integrate în Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenta; (3) planificarea dezvoltării unităţilor administrativ-teritoriale luand în considerare masurile de eliminare/reducere a riscurilor pentru:- cladiri cu functiuni esentiale, a caror integritate pe durata cutremurelor este vitala pentru protectia civila;- statii de pompieri şi sediile politiei;- spitale şi alte constructii aferente serviciilor sanitare care sunt dotate cu sectii de chirurgie şi de urgenta;- cai de transport şi cladirile ce adapostesc functiile specifice: feroviar, rutier, naval şi aerian;- cladiri ale instituţiilor cu responsabilitate în gestionarea situaţiilor de urgenta specifice, în apararea şi securitatea naţionala;- statii de producere şi distribuţie a energiei şi/sau care asigura servicii esentiale;- retele vitale de utilitati;- garaje de vehicule ale serviciilor de urgenta de diferite categorii;- rezervoare de apa şi statii de epurare şi pompare esentiale pentru situaţii de urgenta specifice:- cladiri care adapostesc gaze toxice, explozivi şi alte substante periculoase. (4) iniţierea şi/sau continuarea unor studii pentru culegerea şi sinteza de date şi acumularea de cunoştinţe referitoare la elementele determinante pentru hazardul seismic şi la alunecari de teren, evaluarea elementelor expuse la risc: constructii, retele, populatie, institutii publice etc., pentru a lua în considerare condiţiile locale, elementele expuse şi pentru realizarea de scenarii specifice credibile; (5) urmarirea evitarii şi/sau reducerii efectelor distructive ale seismelor sau/şi alunecarilor de teren şi aparitiei unor dezastre complementare prin realizarea unor măsuri şi acţiuni de reducere a vulnerabilitatii în zonele de risc; (6) elaborarea şi aprobarea planurilor de urbanism - generale, zonale şi de detaliu -, cu stabilirea şi aplicarea restrictiilor de amplasare a unor constructii sau dotari în zone cu risc seismic şi/sau la alunecari de teren, restrictii care vor fi impuse prin documentatiile de urbanism cu prilejul elaborarii şi avizarii acestora; (7) adoptarea unor măsuri de reamplasare a surselor secundare de risc: tehnologic şi chimic, biologic, inundaţii, explozii, incendii, astfel încât să se limiteze riscul de afectare a zonelor populate şi aplicarea acestor măsuri în activităţile de elaborare şi avizare a documentatiilor prevăzute în Regulamentul de urbanism; (8) studierea, stabilirea şi aplicarea masurilor de protecţie şi a acţiunilor de interventie preventiva împotriva efectelor seismelor şi alunecarilor, în vederea diminuarii vulnerabilitatii seismice; (9) protectia şi pregătirea capacităţilor de răspuns în situaţia de urgenta specifică: unităţi ale serviciilor de urgenta profesioniste, unităţi şi echipe cu atribuţii speciale din reteaua medico-sanitara, politie şi unităţi pentru pastrarea ordinii publice, servicii de urgenta voluntare, sisteme functionale, dotari, sisteme de comunicare, coordonare şi conducere, spatii de acces şi evacuare, spatii de adapostire a ranitilor şi sinistratilor, rezerve de alimentare cu apa, medicamente, alimente, energie electrica, combustibil; (10) organizarea de exercitii, sub coordonarea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenta în scopul verificării viabilitatii planurilor de aparare şi a resurselor existente; (11) asigurarea spatiilor de adapostire a ranitilor şi sinistratilor în cazul producerii unei situaţii de urgenta specifice şi actualizarea convenţiilor incheiate între autorităţile administraţiei publice locale şi detinatorii acestor spatii în vederea utilizarii lor în caz de nevoie; (12) monitorizarea, prin serviciile specializate, a acţiunilor de interventie la cladiri de locuit, cladiri din domeniul sănătăţii, cladiri cu functiuni esentiale în Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenta, incluzând:- expertizarea tehnica, cu fundamentarea solutiilor de interventie şi estimarea costurilor pentru cladiri de locuit, spitale, cladiri administrative, culturale, de invatamant etc.;- proiectarea lucrărilor de interventie;- execuţia lucrărilor de consolidare;- asigurarea locuintelor de necesitate de către serviciile specializate pentru cazarea temporara a persoanelor în timpul executarii consolidarilor dacă situaţia o impune; (13) asigurarea logistica a serviciilor publice descentralizate prezente în planul de aparare propriu: formulare şi placarde, casti de protecţie, mijloace de transport etc., precum şi pregătirea şi avizarea listelor şi convenţiilor de colaborare cu persoanele autorizate - fizice sau juridice - pentru interventie în caz de cutremur: ingineri experti, ingineri verificatori de proiecte, inspectori de teren, diriginti de santier, pentru activităţile prevăzute în "Manualul pentru investigarea de urgenta post seism şi stabilirea solutiilor cadru de interventie imediata pentru punerea în siguranţa provizorie a construcţiilor avariate" - publicat în Buletinul Construcţiilor nr. 2/1999, şi pregătirea prin cursuri a personalului implicat în aceste activităţi; (14) monitorizarea operatorilor economici care reprezinta surse de mare risc pentru colectivitatile umane; (15) avizarea listei societatilor comerciale şi a furnizorilor de bunuri şi servicii care au în dotare utilaje pentru interventie în cazul producerii unei situaţii de urgenta specifice şi incheierea cu acestea a convenţiilor pentru interventia imediata şi asigurarea necesarului de resurse; (16) protectia bunurilor de patrimoniu: cladiri, lucrari ingineresti, dotari tehnologice diverse, valori cultural-artistice din administrarea instituţiilor publice şi private; (17) asigurarea, prin bugetul propriu, a resurselor financiare necesare activităţii de prevenire şi gestionare a unei situaţii de urgenta specifice; (18) verificarea, nominalizarea şi actualizarea stocurilor de materiale de prima necesitate: medicamente, sange şi produse specifice, apa minerala, imbracaminte şi încălţăminte, alimente cu termen lung de conservare, cazarmament etc.; (19) verificarea şi actualizarea materialelor de constructii şi a altor materiale, inclusiv pentru realizarea de locuinte pentru cazarea temporara, aflate în depozitele zonale ale Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat; (20) coordonarea, avizarea şi controlul realizării masurilor privind activităţile de aparare în cazul producerii unei situaţii de urgenta specifice, privind:- verificarea, nominalizarea, actualizarea şi pregătirea formatiunilor şi mijloacelor de interventie operativa, inclusiv a celor de interventie pe linie medicală;- asigurarea acţiunilor şi masurilor de profilaxie în zone de risc, în vederea impiedicarii şi declanşării unor epidemii şi/sau epizootii;- verificarea dotarii cu mijloace de comunicatii şi a stării de functionare a acestora;- asigurarea acţiunilor de cercetare-cautare şi deblocare-salvare: dotare şi personal instruit;- realizarea unor acţiuni de restrictii şi interdictii necesare în zonele de risc şi de distrugeri;- instruirea autorităţilor şi populatiei din zonele de risc asupra regulilor de comportare şi comunicare în cazul producerii unui dezastru;- planificarea masurilor şi procedurilor de interventie operativa necesare gestionarii situaţiei de urgenta specifice şi aprobarea acestora de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenta. (21) coordonarea metodologica privind materialele pentru educarea antiseismica a populatiei, asigurarea diseminarii informaţiilor: pliante, brosuri, afise, puse la dispoziţie de organismele abilitate potrivit legii; (22) coordonarea şi avizarea instalarii şi operarii în condiţii sigure a unor sisteme de urmărire, avertizare şi alarmare privind efectele seismelor şi/sau alunecarilor de teren pe amplasamente libere, în constructii publice şi/sau private, dotari ale regiilor/retele de infrastructuri etc.: accelerografe/seismografe, captori, traductori, martori de deformatii, deplasari, echipamente specifice de protecţie civila, etc., cu respectarea prevederilor legale.B. Măsuri şi acţiuni în etapa de incidenţa a unei situaţii de urgenta specifice- în caz de cutremur (1) activarea imediat după seism a Comitetului judetean/municipiului Bucureşti şi a Centrului operational pentru situaţii de urgenta.- în etapa de incidenţa a alunecarilor de teren (1) activarea imediata, a Comitetului judetean/municipiului Bucureşti şi a Centrului operational pentru situaţii de urgenta; (2) alarmarea populatiei asupra alunecarii de teren de către Inspectoratul local/judetean pentru situaţii de urgenta cu mijloacele specifice acestor tipuri de acţiuni, cat şi cu mijloacele tehnice din dotarea serviciilor publice comunitare profesioniste pentru situaţii de urgenta şi informarea populatiei despre zona supusă riscului şi masurile instituite în areal, de către Comitetul local/judetean/municipiului Bucureşti; (3) după receptionarea informării privind declanşarea unor alunecari de teren, autorităţile locale vor lua urmatoarele măsuri:- pregătirea evacuarii locuintelor, a bunurilor cat şi a anexelor gospodaresti, a animalelor;- deconectarea cladirilor, locuintelor de la sistemul de alimentare cu energie electrica, gaze, apa, incalzire, canalizare etc. pentru a limita eventualele avarii sau distrugeri;- coordonarea formatiilor serviciilor de urgenta profesioniste şi a serviciilor de urgenta voluntare aflate în subordinea autorităţilor administraţiei publice, instituţiilor publice, şi operatorilor economici şi organizaţiilor nonguvernamentale;- sprijinirea formatiilor de interventie organizate ale Comitetului judetean/ municipiului Bucureşti în actiunile de oprire, diminuare sau de deviere a alunecarii de teren cu scopul de protejare a cladirilor şi a anexelor gospodaresti sau pentru micsorarea efectelor distructive ale alunecarii de teren.C. Măsuri şi acţiuni după producerea unei situaţii de urgenta specifice (1) intrunirea de urgenta a Comitetului judetean/municipiului Bucureşti, culegerea de informaţii de către personalul specializat, şi culegerea şi transmiterea datelor semnificative de la şi către Inspectoratul judetean/municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenta în vederea colectarii, stocarii, analizarii, sintezei informaţiilor şi elaborarii deciziei de interventie; (2) elaborarea deciziei privind declararea stării de alerta sau instituirea stării de urgenta specifice şi transmiterea urgenta a dispoziţiilor către autorităţile, fortele şi mijloacele destinate interventiei; (3) desfăşurarea interventiei, prin executarea acţiunilor planificate în etapa de prevenire a unei situaţii de urgenta specifice; (4) aplicarea prevederilor din planul de aparare şi a procedurilor acestuia pentru investigarea de urgenta a construcţiilor, retelelor de utilitati etc., respectand reglementarile în vigoare din diferite domenii şi punerea în siguranţa provizorie potrivit prioritatilor stabilite de specialistii abilitati şi luarea deciziilor de evacuare, după caz, utilizand "Manualul pentru investigarea de urgenta post seism şi stabilirea solutiilor cadru de interventie imediata pentru punerea în siguranţa provizorie a construcţiilor avariate"; (5) investigarea de urgenta a dotarilor proprii ale administraţiei locale şi a altor institutii din sistem; (6) comunicarea permanenta între autorităţi şi populatie pe toata perioada de interventie şi refacere prin compartimente ale primariilor şi mass-media; (7) aplicarea prevederilor din plan privind refacerea cailor de acces, retelelor de utilitati, capacităţilor functionale şi a capacităţilor operationale şi de aprovizionare afectate, pentru revenirea la normal a vietii social-economice în unitatea administrativ-teritoriala; (8) realizarea evaluării daunelor şi facilitarea acordarii unor compensatii către cei afectati de dezastru, potrivit legislaţiei; (9) revizuirea şi actualizarea planului de aparare, pe baza experientei acumulate.  +  Anexa 4───────la Normativ───────────Conţinutul orientativ al Planului de aparare la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale care coordonează activităţi social-economice şi retele de utilitati publice de importanţa naţionala şi interes strategic a) Nivel de sector-economic, retea şi/sau sistem cu componente dispuse în teritoriuConţinutul planului va fi adaptat după Anexa nr. 1 la Normativ, cu detalieri specifice privind:- definirea sectorului, retelei sau sistemului prin componente şi rolul acestora în functionarea normala;- inventarierea componentelor, pe vulnerabilitati specifice, a componentelor critice etc.;- analiza problemelor de topologie, a ipotezelor de baza şi conjuncturale;- definirea, identificarea şi analiza cutremurelor de scenariu, cu considerarea hazardurilor principale şi secundare, a condiţiilor locale etc., în diferitele puncte critice;- analiza de scenariu pentru sector, retea sau sistem; relaţia dintre avariile directe şi indirecte şi posibile reactii în lant, consecintele social-economice ale acestora, puncte critice;- indicatori pentru caracterizarea pierderilor şi consecintelor ca dezastru limitat sau major, în functie de raportul dintre pierderi şi capacitatile de reactie, refacere şi compensare;- analiza capacităţii de reactie şi compensare a pierderilor în interiorul sectorului sau retelei şi în exterior, în perioada de urgenta şi de revenire la normal;- concluzii privind nivelul necesar al interventiilor preventive. b) Nivel - regional şi/sau naţionalConţinutul planului va fi adaptat după Anexa nr. 1 la Normativ, cu detalieri specifice privind:- definirea, identificarea şi analizarea hazardurilor principale şi secundare/colaterale pe macrozone;- definirea, identificarea şi analiza cutremurelor de scenariu, cu considerarea hazardurilor principale şi secundare, a condiţiilor locale etc.;- inventarierea componentelor macroseismice şi sociale semnificative şi a indicatorilor de vulnerabilitate condiţionati de impactul seismic pe sectoare social-economice critice, la nivel local, regional/judetean sau naţional;- corelarea structurii sectoriale a economiei cu necesarul de resurse şi produsul economic respectiv; evaluarea, repartitia şi concentrarea pierderilor posibile la seism; implicatiile acestora pe termen scurt, mediu şi lung; ipoteze de baza şi conjuncturale;- analiza capacităţii de reactie, refacere şi compensare la nivel local, zonal, naţional, international;- indicatori pentru caracterizarea pierderilor şi consecintelor în functie de raportul dintre pierderi şi capacitatile de reactie, refacere şi compensare;- reactii publice strategice necesare pentru prevenire, interventie, refacere.  +  Anexa 5───────la Normativ───────────Conţinutul orientativ al Planului de aparare la nivelul comitetelor municipale, orăşeneşti, comunalePlanul de aparare la nivelul comitetelor municipale/sector, orăşeneşti, comunale reprezinta o sinteza a planului propriu şi a planurilor intocmite de operatorii economici şi persoanele juridice.Conţinutul planului de aparare va fi adaptat după Anexele nr. 1 şi 3 la Normativ, în functie de marimea şi caracteristicile urbanistice şi social-economice ale localităţii, cu detalieri specifice privind:- definirea, identificarea şi analiza cutremurelor de scenariu semnificative, cu considerarea hazardurilor principale şi secundare, a condiţiilor locale etc.;- identificarea şi inventarierea elementelor expuse - categorii, numar, vulnerabilitati specifice -, dotarilor critice şi surselor de mare risc în contextul tipului de localitate analizat;- stabilirea ipotezelor de baza şi conjuncturale privind topologia şi conexiunile în producerea efectelor negative;- definirea lanturilor de evenimente cu potenţial distructiv, specifice localităţii urbane analizate;- analiza de scenariu pentru localitatea respectiva, în ipoteze specifice, cu analiza pierderilor estimate în caz de seism;- indicatori pentru caracterizarea pierderilor şi consecintelor, în functie de raportul dintre pierderi şi capacitatile de reactie, refacere şi compensare;- concluzii privind nivelul necesar al interventiilor preventive în localitate;- revizuirea şi actualizarea planului de aparare, pe baza experientei acumulate.  +  Anexa C────────la Regulament  +  Anexa C1────────la Regulament────────────NOTA TELEFONICA    Laboratorul retea naţionala a statiilor seismice, din cadrul Institutului    Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, transmite    urmatorul comunicat:    "În ziua de ......, la ora ....., ora României, s-a produs în zona .......    un cutremur cu magnitudinea ..................... pe scara Richter,    la adancimea de ...... km şi cu intensitatea în zona epicentrala ...... pe    scara Mercalli.    Cutremurul s-a simtit/nu s-a simtit la Bucureşti."    Alte date comunicate:    .........................................................................    .........................................................................    .........................................................................                    Din partea INCDFP, transmis comunicatul:                    Ziua: .................                    Ora: ..................                    Numele: ..........................                    Functia: .........................    Din partea Centrului operational al IGSU, primit comunicatul:    Ziua: .........................................    Ora: ..........................................    Numele: .......................................    Functia: ......................................    Din partea Centrului operativ al MTCT, primit comunicatul:    Ziua: .........................................    Ora: ..........................................    Numele: .......................................    Functia: ......................................    Din partea Inspectoratului de Stat în Constructii - ISC,    primit comunicatul:    Ziua: .........................................    Ora: ..........................................    Numele: .......................................    Functia: ......................................  +  Anexa C2────────la Regulament─────────────NOTA TELEFONICA    Prefectura .............................. transmite urmatorul comunicat:    "În ziua de ........., la ora ........ s-au înregistrat efectele produse    de seism/alunecari de teren ............................................    Efecte semnalate:    pierderi de vieti omenesti: ........... raniti: ........................    cladiri avariate/distruse: .............................................    gospodarii şi anexe gospodaresti avariate/distruse: ....................    drumuri afectate, km: ........... CF afectate, km: .....................    poduri afectate: .......................................................    retele vitale: energie electrica, gaze, alimentare apa, termoficare cai    de comunicatie etc., afectate: .........................................    functiuni şi servicii: reteaua medicală, invatamant, pompieri,    administratie, etc., afectate: ........................................"    Alte date comunicate:    ........................................................................    ........................................................................    ........................................................................                    Din partea prefecturii, transmis comunicatul:                    Ziua: ........................                    Ora: .........................                    Numele: ..........................                    Functia: .........................    Din partea Centrului operational al IGSU, primit comunicatul:    Ziua: .........................................    Ora: ..........................................    Numele: .......................................    Functia: ......................................    Din partea Centrului operativ al MTCT, primit comunicatul:    Ziua: .........................................    Ora: ..........................................    Numele: .......................................    Functia: ......................................    Din partea Inspectoratului de Stat în Constructii - ISC,    primit comunicatul:    Ziua: .........................................    Ora: ..........................................    Numele: .......................................    Functia: ......................................  +  Anexa D────────la Regulament─────────────Conţinutul cadru al Raportului operativ1. Locul, data şi ora producerii dezastrului; elemente descriptive;2. Situaţia la locul evenimentului:- Persoane decedate- Persoane traumatizate: pierderi de vieti, raniti, arsi, contaminati etc.- Persoane în pericol/evacuate/relocate- Locuinte şi anexe gospodaresti afectate:● Distruse● Avariate- Suprafaţa de manifestare a dezastrului:● Judete● Localităţi- Surse de mare risc- Obiective socio-economice- Teren agricol- Situaţia cailor de comunicatii: drumuri naţionale, judetene şi comunale avariate sau distruse, poduri şi podele avariate sau distruse, a liniilor de telecomunicatii şi transport a energiei electrice, precum şi a retelelor de transport ale operatorilor energetici;- Animale mari moarte sau amenintate- Distrugeri de alte bunuri3. Forte şi mijloace de interventie- existente- necesare din alte judete4. Măsuri urgente intreprinse;5. Data şi ora trecerii de la o etapa a operaţiunilor de interventie la alta;6. Cereri de forte, materiale, mijloace şi asistenţa tehnica interna şi internationala;7. Alte date şi elemente în raport de evolutia situaţiilor critice intervenite, durata acestora, măsuri luate: forte şi mijloace cu care s-a actionat, rezultate obtinute, nr. persoanelor şi gospodariilor evacuate, măsuri de cazare, ajutoare asistenţa sanitara.NOTĂ:Rapoartele operative se transmit din 12 în 12 ore de la notificarea situaţiei de urgenta specifice şi ori de cate ori situaţia impune. Rapoartele comitetelor locale se transmit secretariatelor tehnice permanente ale comitetelor judetene, respectiv comitetului municipiului Bucureşti şi de către acestea din urma către Secretariatul tehnic permanent al Comitetului ministerial şi către Secretariatul tehnic permanent al Comitetul naţional.  +  Anexa E────────la RegulamentSchema fluxului decizional pentru declararea stării de alerta şi/sau instituirea stării de urgenta specifice  +  Anexa F────────la Regulament─────────────Conţinutul cadru al raportului de evaluare a interventiei1. locul, data şi ora producerii situaţiei de urgenta specifice;2. cauza şi imprejurarile declanşării dezastrului; descrierea succinta a evolutiei acestuia;3. efectele dezastrului: pierderi de vieti omenesti, locuinte şi anexe gospodaresti afectate: distruse şi/sau avariate, - pagube cantitative şi valorice, obiective socio-economice afectate - pagube cantitative şi valorice, animale/păsări moarte - pagube cantitative şi valorice, terenuri agricole afectate - pagube cantitative şi valorice etc., comunicand urmatoarele:● victime umane;● localităţi afectate;● locuinte afectate: numeric şi valoric, total, din care:♦ numărul şi valoarea locuintelor distruse;♦ numărul şi valoarea locuintelor avariate;♦ numărul şi valoarea anexelor gospodaresti distruse/avariate.● hectare şi bunuri agricole afectate - pagube cantitative şi valorice;● animale şi păsări moarte - pagube cantitative şi valorice;● obiective social-economice afectate - pagube cantitative şi valorice;● drumuri afectate total, din care:♦ drumuri naţionale: km, pagube cantitative şi valorice;♦ drumuri judetene: km, pagube cantitative şi valorice;♦ drumuri comunale: km, pagube cantitative şi valorice;♦ drumuri forestiere: km, pagube cantitative şi valorice;♦ poduri, podete: pagube cantitative şi valorice.● cai ferate afectate: numeric şi valoric, - total, din care:♦ avariate: km: pagube cantitative şi valorice;♦ distruse: km: pagube cantitative şi valorice.● retele electrice: numeric şi valoric, - total, din care:♦ avariate, km: pagube cantitative şi valorice;♦ distruse, km: pagube cantitative şi valorice.● retele de telefonie: numeric şi valoric - total, din care:♦ avariate, km - pagube cantitative şi valorice;♦ distruse, km - pagube cantitative şi valorice:● retele de alimentare cu apa: numeric şi valoric - total, din care:♦ avariate, km - pagube cantitative şi valorice;♦ distruse, km - pagube cantitative şi valorice.● retele de alimentare eu gaz metan: numeric şi valoric total, din care:♦ avariate: km - pagube cantitative şi valorice;♦ distruse: km - pagube cantitative şi valorice.● alte pagube.4. organizarea şi desfăşurarea acţiunilor de interventie operativa pe etape ale interventiei;5. modul de actiune a conducerilor tehnico-administrative ale operatorilor economici şi instituţiilor, precum şi a populatiei, pe baza avertizarilor primite şi în raport cu prevederile planurilor de aparare şi cu regulamentele specifice;6. propuneri de imbunatatire a activităţii de aparare, - acţiuni şi măsuri preventive -, cu referire asupra funcţionarii sistemului informational-decizional, a modului de răspuns al organismelor şi instituţiilor implicate, situaţiei resurselor, viabilitatii planurilor intocmite şi a reglementarilor privind protectia şi interventia în cazul producerii unui situaţii de urgenta specifice.NOTARapoartele de sinteza se intocmesc de către comitetele judetene, respectiv Comitetul municipiului Bucureşti, pe baza constatarilor efectuate şi sunt validate de prefecti şi presedintii consiliilor locale, respectiv de Consiliul general al Municipiului Bucureşti. Rapoartele de sinteza se transmit în termen de 20 de zile de la producerea dezastrului către Comitetul ministerial.Comitetul ministerial transmite rapoarte de sinteza pentru toate zonele afectate cu termen de 30 de zile către Comitetul naţional.__________