HOTĂRÎRE Nr. 483 din 3 iulie 1995cu privire la indexarea pensiilor de asigurări sociale de stat, militare, I.O.V.R., ale agricultorilor şi alte venituri ale populaţiei, începând cu 1 iulie 1995
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 140 din 7 iulie 1995  Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Începând cu 1 iulie 1995 se indexează cu 8% următoarele venituri ale populaţiei: a) pensiile de asigurări sociale de stat, militare, I.O.V.R., cele stabilite potrivit Legii nr. 42/1990, cu modificările ulterioare, şi pensiile agricultorilor, cu excepţia celor de urmaş; b) pensiile suplimentare din sistemul asigurărilor sociale de stat şi pensiile suplimentare pentru pensionării militari; c) indemnizaţiile de îngrijire acordate pensionarilor încadraţi în gradul I de invaliditate; d) ajutoarele sociale stabilite pe baza legislaţiei de pensii, cu excepţia celor de urmaş; e) suma lunară acordată mamelor eroilor-martiri, potrivit Legii nr. 42/1990, cu modificările ulterioare; f) indemnizaţiile şi sporurile ce se acordă invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război în temeiul Legii nr. 49/1991, cu modificările aduse prin Legea nr. 55/1992 şi prin Legea nr. 44/1994; g) ajutoarele băneşti trimestriale care se acordă potrivit Decretului-lege nr. 70/1990; h) ajutoarele pentru sotiile militarilor în termen; i) ajutoarele ocazionale care se acordă potrivit H.C.M. nr. 454/1957; j) alocaţiile de întreţinere pentru minori dati în plasament familial sau încredinţaţi, potrivit legii, unor familii ori persoane; k) ajutoarele băneşti lunare stabilite conform art. 14 din Legea nr. 23/1969; l) indemnizaţiile lunare acordate pe baza Decretului-lege nr. 118/1990, cu modificările ulterioare; m) indemnizaţia lunară acordată în baza Legii nr. 51/1993.  +  Articolul 2 (1) Pensiile de urmaş de asigurări sociale de stat, militare, I.O.V.R., pentru agricultori şi cele stabilite potrivit Legii nr. 42/1990, cu modificările ulterioare, se indexează cu 16%. (2) Ajutoarele sociale de urmaş, stabilite potrivit legislaţiei de pensii, se indexează cu 16% .  +  Articolul 3Ajutorul care se acordă, potrivit legii, în cazul decesului salariatului sau al pensionarului de asigurări sociale de stat, militar şi I.O.V.R., se stabileşte la 76.000 lei, iar în cazul decesului unui membru din aceste familii ori al unei persoane dependente social, la 60.000 lei.  +  Articolul 4 (1) Alocaţiile de hrana pentru consumurile colective din unităţile sociale de stat, rezultate în urma indexării potrivit prezentei hotărâri, sunt cele prevăzute în anexa nr. 1. (2) Drepturile acordate donatorilor onorifici de singe potrivit legii se stabilesc la 17.300 lei pentru alocaţiile de hrana sau bon valoric pentru produse alimentare acordate la fiecare donare de singe şi la 43.200 lei pentru recompensele sub forma de bonuri valorice acordate la fiecare a cincea donare, în condiţiile art. 10 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 4/1995.  +  Articolul 5Premiile, primele şi alte drepturi de aceasta natura prevăzute în Normele privind reglementarea unor probleme financiare în activitatea sportiva, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 280/1994, se indexează cu 8%.  +  Articolul 6Cuantumul burselor, ajutoarele sociale, precum şi alte drepturi pentru elevi şi studenţi, rezultate în urma indexării potrivit prezentei hotărâri, sunt cele prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 7Drepturile cuvenite persoanelor care la data indexării sau în continuare se afla în incapacitate temporară de muncă, în concediu de maternitate, concediu pentru îngrijirea copilului în vârsta de până la un an sau în alte situaţii în care drepturile se stabilesc, conform legii, în funcţie de salariul de baza, se vor determina în continuare în raport cu noul cuantum al salariului de baza indexat.  +  Articolul 8 (1) Sumele rezultate în urma indexării se includ, începând cu data de 1 iulie 1995, în drepturile la care se referă, obţinându-se astfel noile cuantumuri ale acestora. (2) Sumele reprezentind rezultatele indexării se suporta din aceleaşi fonduri ca şi drepturile la care se aplică. (3) Sumele reprezentind rezultatele indexării nu se includ în calculul veniturilor în funcţie de care se acordă sau se stabilesc chiriile pentru locuinţe din fondul de stat, contribuţiile datorate de sustinatorii legali ai persoanelor internate în instituţii de asistenţa socială, ajutoarele băneşti trimestriale şi ocazionale, reducerile care se acordă salariaţilor şi pensionarilor pentru procurarea de proteze şi produse ortopedice. (4) Plafoanele reglementate prin Hotărârea Guvernului nr. 360/1991, în raport cu care se stabileşte contribuţia părinţilor la întreţinerea copiilor în crese şi grădiniţe, sunt prevăzute în anexa nr. 3. (5) Costul mesei calde şi indemnizaţia de hrana care se acordă, potrivit reglementărilor în vigoare, salariaţilor din unele regii autonome şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, care se suporta din cheltuielile de exploatare, pot fi majorate în limita a 8%. Cu coeficientul de 8% pot fi majorate şi costul mesei calde şi indemnizaţia de hrana care se acordă, potrivit legii, salariaţilor din unele unităţi bugetare.  +  Articolul 9Se recomanda societăţilor comerciale cu capital majoritar privat şi organizaţiilor cooperatiste şi obşteşti, sistemelor de asigurări sociale - altele decît cel de stat - să aplice măsurile de protecţie socială prevăzute în prezenta hotărâre.  +  Articolul 10Prezenta hotărâre se aplică începând cu data de 1 iulie 1995.  +  Articolul 11Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.p. PRIM - MINISTRUDAN MIRCEA POPESCUministru de stat,ministrul muncii şi protecţiei sociale Contrasemnează: --------------- p. Ministru de stat, ministrul muncii şi protecţiei sociale, Dorel Mustatea, secretar de stat p. Ministru de stat, ministrul finanţelor, Nicolae Constantinescu, secretar de stat  +  Anexa 1 ALOCAŢIA ZILNICA DE HRANApentru consumurile colective din unităţile sociale de stat
       
    - lei/zi -
    Învăţământ
    Copii în grădiniţe cu program prelungit1.390
    Copii în grădiniţe cu program săptămânal1.650
    Copii în case de copii preşcolari şi grădiniţe speciale2.000
    Elevi şi tineri din casele de copii, din unităţile de ocrotire şi învăţământ special pentru deficienţi recuperabili şi parţial recuperabili, din centrele de calificare sau recalificare a deficienţilor şi invalizilor2.180
    Elevi din şcolile speciale de reeducare1.640
    Elevi din învăţământul primar şi gimnazial, din şcoli complementare şi de meserii, din şcoli profesionale, din licee şi şcoli postliceale1.770
    Studenţi2.050
    Elevi bolnavi TBC cu forme stabilizate, din şcoli speciale2.310
    Participanţi la concursuri profesionale şi cultural-artistice ale elevilor şi studenţilor la fazele judeţene şi finale şi la olimpiadele internaţionale2.040
    Copii în tabere, colonii şi excursii1.770
    Copii în tabere internaţionale2.040
    Sănătate
    Bolnavi adulţi internaţi în unităţi sanitare2.120
    Bolnavi internaţi în staţionare de zi1.100
    Copii nou-născuţi prematur, în maternităţi, secţii sau compartimente*)320
    Copii 0-3 ani, internaţi în unităţi sanitare1.020
    Copii 3-16 ani, internaţi în unităţi sanitare1.840
    Copii în creşe cu program zilnic1.060
    Copii în creşe cu program săptămânal1.640
    Copii în leagăne de copii1.760
    Bolnavi arşi, internaţi în unităţi sanitare2.780
    Bolnavi în leprozerii3.560
    Însoţitori ai bolnavilor internaţi în unităţi sanitare2.040
    Alocaţie pentru o raţie de 0,500 l lapte la bucătăriile de lapte190
    Bolnavi străini internaţi la Institutul Naţional de Gerontologie şi Geriatrie6.930
    Asistenţă socială
    Cămine de bătrâni şi pensionari1.720
    Cămine-spital pentru adulţi2.000
    Cămine pentru copii minori cu deficienţe şi centre de primire minori1.840
    Cantine de ajutor social1.630
  ----------------- Notă *) În cazul alimentaţiei naturale, de alimentaţia nou-nascutului poate beneficia mama copilului.Activitatea sportiva
           
    I. Activitatea sportivă de performanţă
    - lei/zi -
    AcţiuneaPlafoane maxime
    La cantine (exclusiv regia)La restaurante (inclusiv regia)
    a)Competiţii sportive interne:    
    - etapa pe localitatepână la 6.800-
    - etapa judeţeanăpână la 9.320până la 15.660
    - etapa de zonă (interjudeţeană) şi divizia Bpână la 10.720până la 18.040
    - etapa finală, cupe, competiţii cu etape direct finale, divizia A, superligapână la 12.060până la 21.160
    b)Cantonamente, semicantonamente şi tabere:    
    - organizate de direcţiile pentru tineret şi sport judeţene şi a municipiului Bucureşti, cluburi şi asociaţii sportive cu sportivii din secţiile acestorapână la 12.160până la 21.960
    - organizate de Ministerul Tineretului şi Sportului, Comitetul Olimpic Român, Ministerul Învăţământului, federaţii, alte instituţii centrale, de direcţiile pentru tineret şi sport judeţene şi a municipiului Bucureşti, de cluburi şi asociaţii sportive cu sportivii din loturile olimpice şi naţionalepână la 13.390până la 23.640
    c)Competiţii şi acţiuni sportive internaţionale:    
    - organizate de cluburi şi asociaţii sportivepână la 14.620până la 26.820
    - organizate de Ministerul Tineretului şi Sportului, Comitetul Olimpic Român, Ministerul Învăţământului, federaţii, direcţiile pentru tineret şi sport judeţene şi a municipiului Bucureşti, alte instituţii centralepână la 15.970până la 28.400
    Plafoane maxime
    - lei/zi -
    II. Acţiuni sportive, altele decât cele de performanţă:  
    - competiţii sportive interne2.930
    - cantonamente, semicantonamente şi tabere3.100
    - competiţii sportive internaţionale3.820
    III. Drepturile stabilite la pct. 19 lit. i), k), l) şi m), precum şi cele pentru alimentaţia de efort prevăzute în Normele privind reglementarea unor probleme financiare în activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 280/1994, pot fi indexate de către Ministerul Tineretului şi Sportului cu 8%
  Transporturi
       
    - lei/zi -
    1. Nave maritime de transport mărfuri şi călători, nave maritime de cercetare, tancuri petroliere de transport fluvial, platforme de foraj şi extracţie maritimă, nave de pescuit maritim, nave fluviale cu propulsie de transport mărfuri şi călători, tancuri propulsate de bunkeraj, drăgi fluviale şi maritime, şalande, macarale autopropulsate şi nepropulsate, şlepuri, ceamuri, remorchere portuare şi pilotine3.190
    2. Restul navelor şi corpurilor plutitoare nespecificate la pct. 1, nave de orice categorie pe timpul cât sunt în conservare, pe timpul iernatului, pe timpul construcţiei şi reconstrucţiei, în ţară2.920
    3. Scafandri3.460
  NOTĂ:Nivelul alocaţiilor de hrana cuprinse în prezenta anexa poate fi depăşit, la solicitarea beneficiarilor, cu suportarea cheltuielilor de către aceştia.
   +  Anexa 2 BURSE, AJUTOARE SOCIALE ŞI ALTE DREPTURIpentru elevi şi studenţi
           
    - lei/lună -
    I.Burse  
      1.Bursa socială pentru elevi:  
        - clasele I-VIII18.150
        - clasele IX-XII26.600
      2.Bursa de merit pentru elevi6.400
      3.Bursa de merit pentru studenţi73.800
      4.Bursa de studiu pentru studenţi51.600
      5.Bursa socială pentru studenţii din ciclul I şi II46.300
      6.Bursa de studiu pentru studenţii din ciclul de studii aprofundate73.800
      7.Bursa socială pentru studenţii din ciclul de studii aprofundate54.400
      8.Bursa pentru tinerii români din Republica Moldova şi Ucraina, primiţi la studii în România, pentru tinerii de origine etnică română şi pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate, precum şi pentru cetăţenii străini bursieri ai statului român:  
        - pentru elevi57.200
        - pentru studenţi73.800
        - pentru doctoranzi şi postuniversitari79.700
    II.Ajutoarele sociale şi alte drepturi acordate elevilor şi studenţilor potrivit Hotărârii Guvernului nr. 657/1994, sumele alocate pentru asigurarea drepturilor copiilor din leagăne, case de copii şi instituţii de învăţământ special potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 56/1994, ată prin Legea nr. 146/1994, se indexează cu 8%, iar premiile acordate conform Hotărârii Guvernului nr. 369/1994 se indexează cu 8%. Nivelurile absolute ale acestor drepturi vor fi stabilite de către Ministerul Învăţământului şi, respectiv, de către Ministerul Sănătăţii.
   +  Anexa 3 PLAFOANELE în raport cu care se stabileşte contribuţia părinţilor la întreţinerea copiilor în crese şi grădiniţe
       
    - lei/lună -
    Plafoanele prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 360/1991Plafoanele indexate de la 1 iulie 1995
    până la 12.000până la 168.000
    12.001 - 20.000168.001 - 243.800
    peste 20.000peste 243.800
  -------